You are on page 1of 2

Ce trebuie să ştim despre uzucapiune şi dreptul de proprietate?

Recent, a fost republicată – în Monitorul oficial nr. 83/2013 – Legea cadastrului
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Citiţi mai jos câteva prevederi din
noul Cod civil referitoare la uzucapiune, în legătură cu precizarea din Art. 40
din Legea cadastrului, potrivit căreia drepturile reale care pot fi dobândite în
temeiul uzucapiunii vor rămâne valabil dobândite, dacă titularul dreptului le-a
posedat cu bună-credinţă, potrivit legii, timp de 5 ani de la înscrierea posesiei
în cartea funciară.
Când tratează despre dobândirea dreptului de proprietate, Codul civil precizează că
acest drept se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, moştenire legală sau
testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul
bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotărâre
judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi.
În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobândi prin efectul unui act
administrativ. Cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege, în cazul bunurilor imobile
dreptul de proprietate se dobândeşte prin înscriere în cartea funciară.
Corelativ, dreptul de proprietate privată se stinge prin pieirea bunului, dar nu se
stinge prin nefolosire. El poate fi însă dobândit de către o altă persoană prin uzucapiune
sau într-un alt mod, în cazurile şi condiţiile anume determinate de lege.
În ce îl priveşte pe proprietar, acesta poate abandona bunul său mobil sau poate
renunţa, prin declaraţie autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, înscris
în cartea funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil, iar dacă bunul
este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condiţiile legii, a declaraţiei de
renunţare.
Când tratează despre asociaţia de proprietari, anume despre prezumţia de
coproprietate asupra despărţiturilor comune, Codul civil precizează că zidul, şanţul,
precum şi orice altă despărţitură între două fonduri sunt prezumate a fi în proprietatea
comună a vecinilor, dacă nu rezultă contrariul din titlul de proprietate, dintr-un semn de
necomunitate ori dacă proprietatea comună nu a devenit proprietate exclusivă prin
uzucapiune, în condiţiile legii.
Superficia – dreptul de superficie – acesta fiind dreptul de a avea sau de a edifica o
construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia
superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă – se dobândeşte în temeiul unui act
juridic, precum şi prin uzucapiune sau prin alt mod prevăzut de lege. Dispoziţiile în
materie de carte funciară rămân aplicabile.
Şi în ce priveşte instituţia uzufructului, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate,
potrivit Art. 723, uzufructuarul preia bunurile în starea în care se află la data constituirii
uzufructului; acesta nu va putea intra însă în posesia lor decât după inventarierea
bunurilor mobile şi constatarea stării în care se află imobilele, cu excepţia cazului în care
uzufructul unui bun mobil este dobândit prin uzucapiune.
În secţiunea specială referitoare la uzucapiunea imobiliară, într-o primă abordare cu
privire la uzucapiunea extratabulară, Art. 930 prevede că dreptul de proprietate

în cursul sau chiar după împlinirea termenului de uzucapiune. nu mai pot fi contestate când cel înscris cu bună-credinţă a posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistrării cererii de înscriere. în cartea funciară. şi-a încetat existenţa. prevăzut în acest scop. În ce priveşte uzucapiunea tabulară. 931 stabileşte că drepturile celui care a fost înscris. după caz.imobilul nu era înscris în nicio carte funciară. cu începere de la data deplasării bunului în acel stat. ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real. . 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia. Reţinem şi precizările din Legea de aplicare a Codului civil nr. Cu privire la imobilele pentru care. unde se împlineşte durata termenului de uzucapiune.a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate. potrivit Art. (1). posesorul poate cere să se aplice legea acestui din urmă stat. uzucapiunea extratabulară prevăzută în art. 56 alin. În cazul în care bunul a fost adus într-un alt stat. înainte de intrarea în vigoare a Codului civil. Este suficient ca buna-credinţă să existe în momentul înregistrării cererii de înscriere şi în momentul intrării în posesie.616 Cod civil. toate condiţiile cerute de menţionata lege. rămân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864. dacă posesia sa a fost neviciată. dacă sunt reunite. dacă această excepţie a fost admisă. . în temeiul uzucapiunii. 930 din Codul civil îşi produce efectele de la data introducerii cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat constatarea îndeplinirii cerinţelor legale ale acestui mod de dobândire. dacă erau deschise cărţi funciare. nu erau deschise cărţi funciare.asupra unui imobil şi dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară. dacă: . Pentru cazurile în care posesia a început înainte de această dată sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. 2. pe baza unei cauze legitime. O ultimă menţiune cu privire la legea aplicabilă uzucapiunii mobiliare – potrivit Art. În cazul posesiilor începute după intrarea în vigoare a Codului civil. . 71/2011. potrivit cărora dispoziţiile art. până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. fără cauză legitimă. în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani.proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori.în toate cazurile. dacă acţiunea a fost admisă. la data începerii posesiei. . uzucapiunea este reglemenmtată de legea statului unde bunul se afla la începerea termenului de posesie. uzucapantul poate dobândi dreptul numai dacă şi-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară înainte ca o terţă persoană să îşi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său. respectiv de la data invocării excepţiei uzucapiunii.