You are on page 1of 3

Ngy hm nay x s min Trung m thng s c cc tnh thnh tham gia l: Bnh nh, Qung

Bnh, Qung Tr. cc bn c th soi cau xo so chnh xc nht, chng ti xin gi ti cc bn


mt s thng k x s sau:
Thng k s ln xut hin ca nhng cp s may mn v km may mn trong 10 ngy qua ca cc
tnh thnh s tham gia quay thng ca x s min trung ngy hm nay l:
Thng k chi tit x s Qung Tr:

X s Bnh nh:

D on kt qu x s qung ngi nhanh nht, chnh xc nht


Thng k kt qu x s Qung Bnh :

Theo nhng phn tch ca cc chuyn gia soi cau xo so th cp s may mn hm nay ca x s
min Trung l:
X s Bnh nh: 12 87
X s Qung Bnh: 32 69
X s Qung Tr: 17 60
Bi vit ny ch mang tnh cht tham kho, chc cc bn may mn!
Xem thm: