You are on page 1of 5

Tko su menadžeri? Kako se razlikuju od nemenadžera?

Osobe koje
koordiniraju rad drugih u svrhu ostvarivanja organizacijskih ciljeva, planiraju i
donose odluke, organiziraju rad i poslovanje, angažiraju i vode ljude,
kontroliraju organizacijske resurse. Što rade menadžeri? ( 4 funkcije)
Planiranje je proces definiranja onoga što neka organizacija želi postići (ciljeva)
i načina na koji to želi ostvariti (strategija), a koje započinje određivanjem
trenutačnog položaja organizacije.Organiziranje je proces povezivanja ljudi i
sredstava u kojemu se ostvaruju ciljevi organizacije, odrediti uloge ljudima koji
rade zajedno. Vođenje je sposobnost utjecaja, inspiriranja pojedinca ili grupe
prema postizanju željenih ciljeva. Kontroliranje je sustavni proces putem kojeg
menadžeri reguliraju aktivnosti unutar organizacije kako bi one bile u skladu s
očekivanjima postavljenima kroz organizacijsku misiju, ciljeve, planove i
standarde izvršenja. Što je menadžment?Proces rada s drugima i pomoću
drugih na ostvarenju organizacijskih ciljeva uz učinkovitu i efikasnu uporabu
ograničenih resursa u promjenjivoj okolini. Učinkovitost : proizvesti rezultate za
što manje vremena i napora, Sposobnost završiti akciju vrlo brzo. Efikasnost:
proizvesti moćne efekte, Fokus na ostvarenje ciljeva. Menadžment označava
proces
maksimalnog
iskorištenja
i
upotrebe
raspoloživih
resursa.
Menadžmentom se naziva uprava i nadzorni odbor u poduzeću. Na što
menadžeri troše najviše vremena?Niža (operativna) razina menadžmenta
na vođenje (51% vremena), srednja razina na vođenje (36%) i organiziranje
(33%), a top menadžment na organiziranje (36%). Koje su ključne
komponente učinkovitih menadžera? (aktivni vođa + .Menadžer kao
aktivni vođa (vizionar): prenose svoju viziju na zaposlenike, iniciraju
istraživanja novih ideja, traži dugoročna rješenja, Pozitivna radna okolina:
stvaraju uvjete koji potiču zaposlene na uspjeh (radni uvjeti + stimulansi za
ostvarenje učinka) Mogućnost ostvarenja visokih performansi: (temeljno
poznavanje poslova; opskrbljenost potrebnim resursima) Poticaj za
ostvarivanje visokih performansi: (motivacijski faktori + stimulacija za visoke
učinke)>> zanimljivost posla, međuljudski odnosi, plaća.. Koje su
menadžerske uloge po Mintzbergu? ObjasnitiKonceptualne vještine su
vještine koje menadžeri koriste za analiziranje i dijagnosticiranje kompleksnih
situacija (top menadžeri), Interpersonalne vještine su vještine koje se koriste u
radu s drugima (individualcima i grupama)(menadžeri srednje razine), Tehničke
vještine su specifična poslovna znanja i tehnike koje su potrebne za obavljanje
radnih zadataka. (menadžeri niže razine) Koje su tri ključne menadžerske
vještine?Interpersonalne uloge usmjerene su na aktivnosti menadžera za rad
s drugima i druge aktivnosti koje imaju cermonijalni i simbolični karakter.
(predstavlja, vodi, povezuje) Informacijske uloge označuju aktivnosti
menadžera koje se primjenjuju za održavanje i razvoj informacijske mreže
(prikuplja, prima i prenosi informacije). (nadzire, prenositelj informacija,
glasnogovornik)Uloge odlučivanja obuhvaća aktivnosti koje se odnose na
donošenje odluka i poduzimanje akcija. (poduzetnik, uklanja smetnje, alockator
resursa, pregovarač) Što je organizacija? Što je svrha organizacije?
Organizacija – angažman ljudskih resursa za ostvarenje specifične svrhe Svrha
organizacije – ostvarenje zacrtanih ciljeva Zašto poučavati menadžment?
Proučavanje menadžmenta je potrebno zvog univerzalnosti menadžmenta.
Menadžment je prisutan u svim organizacijama (velike i male), svim tipovima
organizacija (profitne i neprofitne), svim organizacijskim razinama (niže i više) i
svim organizacijskim područijima (ULJP, proizvodnja, financije, MKT) Navedite
primjere ranog menadžmenta Organizacija izgradnje egipatskih piramida;
izgradnja ratnih brodova u 15. stoljeću u Veneciji (materijali, skladištenje,
radna snaga, rashodi); pojava poduzeća nakon industrijske revolucije
(proizvodnja,
predviđanje
potražnje,
logistika)
otac
znanstvenog

tehnološki aspekti). Kultura uloga ili birokratska kultura temelji se na logici i racionalnost. Ciljeva. prilagodljivost. EU direktive. Eekološki. optimizacijskih i informacijskih modela u poslovnoj aktivnosti. ekonomisti. Poslovnu okolinu (mikrookolina) čine akteri koji u neposrednoj okolini poduzeća utječu na njegovu sposobnost da tu okolinu opslužuju. Ciljevi organizacije postoje samo zbog individualnih ciljeva (galaksija individualnih zvijezda). Monetarna politika. poslovna okolina ili okolina zadatka (kupci. visoka razina plaća i dodatni bonusi Integrativna – objedinjuje brigu za ljude i učinak Objasnite: kulturu moći. S-socijalni. Što je poslovna okolina ili okolina zadatka? Poslovnu okolinu (mikrookolina) čine akteri koji u neposrednoj okolini poduzeća utječu na njegovu sposobnost da tu okolinu opslužuju. Vanjsko okruženje reflektira čimbenike i sile izvan poduzeća koji utječu na organizacijske performanse.1950) – fokus na akcije zaposlenika (motivacija i vođenje zaposlenika radi ostvarenja viskoih performansi) Kvantitativni pristup (1940-e – 1950-e) – fokus na menadžersku primjenu statistike. norme.. Nova proizvodna tehnologija. Kultura pojedinca je kultura sa središnjom točkom na pojedincima. . Npr. Stopa nezaposlenosti. porezi. vrijednosti. a u drugom planu učinak Stroga – iskorištenje ljudskih potencijala + visok stupanj odgovornosti. Što je opća ili socijalna okolina? Opća ili socijalna (makrookolina) čine sile koje nisu pod kontrolom poduzeća (PESTEL). arhitekti. tržošte rada) i interna okolina(poduzeća). T-tehnološki. pojava „if then“ pristupa Definirati organizacijsku kulturu (OK) Organizacijsku kulturu čine stavovi. Ekonomski rast. ekološki. Zdravstveno i siguronosna regulativa.1947) – razvoj pravila za različite aktivnosti Bihevioristički pristup (1700 . Uporaba kvantitativnih metode za poboljšanje donošenja odluka Moderni pristup (1960-e – danas) – Menadžment istraživači uočavaju promjene u vanjskom okruženju poduzeća. Opća ili socijalna (makrookolina) čine sile koje nisu pod kontrolom poduzeća (PESTEL). pravnici. dobavljači. Deming i Joseph M. Uvoz/izvoz.. ohrabruje međusobne odnose između organizacije i poslovnog okruženja Koje su temeljne sastavnice OK? Sastavnice organizacijske kulture su simboli i sustavi. utjecaj ljudskog ponašanja na OK. vrijednosti i stavovi ponašanja. ekonomski. Koje su osnovne karakteristike OK? fokus na humanu stranu organizacijskog života. Kultura zadatka (timska kultura) određuje usmjerenost na zadatak i timski rad (matrična organizacija). kulturu uloga.menadžmenta? Frederic W. Izbori. E-ekonosmki. Fokus je na pojedincima koji vrednuju rezultate bez interesa kako su postignuti. Klasični pristup (1911 . stručnost. vjerovanja i pogledi koje dijeli većina zaposlenika u poduzeću. Karakteristična je u malim poduzećima. Naglsak je na pravila i procedure. Privatizacija. socijalnokulturni. a usmjerava ponašanje usvajajući određeni sustav vrijednosti. Uloge. L-legalni Koje su osnovne značajke PESTEL-a? Politički: (Porezna politika. kulturu zadatka. Prosvjedi. P-politički. Djeluju u stabilnoj okolini. Značajke – timski rad. Što je vanjsko okruženje? Vanjsko okruženje su opća ili socijalna okolina (politički.) Ekonomski: (Kamatne i inflacijske stope. Što znači PESTEL? analizira okolinu. Koji su tipovi OK? Ravnodušna – nedostatak vizije (nedostatak brige za ljude i učinak) Brižna – u prvom planu briga za ljude. kulturu pojedinca Kultura moći je kultura s jakim središtem moći. Taylor Koji su akteri TQM?Total Quality Menagement (TQM) – Edwards W. Fiskalna politika) Tehnološki: (Nova tehnološka otkrića. Duran (1950-e) Objasnite svaki od pristupa menadžmentu. norme. Promjena komunikacijske tehnologije. pravni . Cijena radnika. procedure i opis posla su važniji od ljudi. konkurenti. kreiranje sustava koji pomaže ljudima da rade zajedno u ostvarenju org. za tržište u nastajanju ili već postojeće i pruža pregled vanjske situacije koja može imati utjecaj na industriju u globalu ili na tvrtke unutar promatrane industrije. terorističkih aktivnosti. ali je sve rjeđa.

ljudi.World Trade Organization Koji je primarni cilj Svjetske Trgovinske Organizacije (WTO)? pomoć zemljama da trguju kroz sustav trgovačkih pravila. To su dioničari. Društvene vrijednosti. vladine organizacije. LEGALNO / PRAVNA pokoravanje zakonu i podzakonskim odredbama. pravedno i ne nanositi štetu. Poslovna regulativa. Zastita patentnih prava. Koji su organizacijski resursi? Organizacijski resursi su ljudski . Što je unutarnja odgovornost poduzeća? je odgovornost pravednog i poštenog poslodavca. Što je vanjska odgovornost poduzeća? suradnja sa poslovnim partnerima na razvoju inovacija.. Društvena odgovornost. Etičnost. . ASEAN. informacijski. zajednice i prirodni okoliš Što je etika. Izvori energije) Socio-kulturni: (Demografija (populacija). Zakon o trgovačkim društvima. matrična. kupci.Europska Unija.) Tko/Što su dionici? Dionici (stakeholders) su interesne grupe u organizacijskom okruženju koje su pod utjecajem organizacijskih odluka i akcija. tržište rada. Broj rođenih umrlik. Kupovna moć. Izvori vode. Što je multinacionalna korporacija (MNC)?imaju poslovne operacije u više zemalja svijeta Koji su glavni tipovi MNC? Objasnite svaku. koristeći njihovu tehnologiju ili specifikaciju proizvoda Što je franšiza? Franšiza: sporazum (ugovor) u kojem poduzeće daje drugom poduzeću prava koristiti ime i operativne metode Što je društvena odgovornost poduzeća? Postizanje komercijalnog uspjeha na način da se poštuju etičke vrijednosti. internoj okolini? Opća ili socijalna okolinamalo ili nimalo utjecaja.tri ključna pitanja Je li to zakonito? postignuta ravnoteža odnosa? Kako ću se nakon toga osjećati? Što je odlučivanje? Odlučivanje je proces izbora između dvije ili više mogućnosti . financijski. Državna regulativa i deregilativa. Državni troškovi za istraživanja i razvoj) Pravni=legalni : (Zakon o radu. Ne pokušava upravljati stranim operacijam od kuće (Nestle. Razina edukacije. Nabrojite četiri osnovne odgovornosti poduzeća? DISKRECIJSKA biti dobar građanin. procesna i mrežna. Preferencija kupaca. NPR: Sony.. Novi proizvodni potencijali. Poslovna ili okolina zadatka-Posredna kontrola. Koja su najveća regionalna trgovačka (ekonomska) udrunenja? EU. Koliko poduzeće ima kontrolu u općoj ili socijalonoj okolini. EKONOMSKA biti profitabilan Upitnik o etičkom ponašanju. Što je licenciranje? Licenciranje: sporazum (ugovor) u kojem poduzeće daje drugom poduzeću prava da proizvodi ili prodaje njihove proizvode. MORAL je skup pravila određenog društva o sadržaju i načinu međusobnih odnosa ljudi i ljudskih zajednica.) Ekološki : (Klimatske promjene. u poslovnoj ili okolini zadatka. konkurenti. Kakva može biti organizacijska struktura? može bit funkcionalna. zaposleni/sindikati...Association of Southeast Asian Nations. ETIČKA činiti ono što je moralno ispravno. Svetsko tržište je integrirano u jedno tržište. dobavljači. Ford Motors) Što je globalni outsourcing? Kupnja proizvoda ili usluga iz cijelog svijeta na temelju niskih cijena. Što je Export a što Import? Export-proizvodnaj u jednoj zemlji a prodaja u drugoj zemlji. tehnološki. POSLOVNA ETIKA je primijenjena etika koja se bavi s prosudbom ili procjenom ispravnog ili neispravnog u poslovnom svijetu. materijalni. WTO.Stopa tehnološkog transfera. 3 tipa MNC: Multidomaća (Multidomestic) korporacija > decentralizira menadžment i druge odluke na lokalne donositelje odluka. Import-Uvoz proizvoda proizvedenog vani i prodaja na domaćem tržištu. doprinositi zajednici i kakvoći života. moral i poslovna etika? ETIKA je znanost o moralu. Frito Lay) Globalna kompanija > centralizira menadžment i druge odluke u svojoj zemlji (sjedištu). NAFTA-North American Free Trade Agreement. filozofijska disciplina koja se bavi promišljanjem morala. kredittori. Interna okolina-Neposredna kontrola/ono što sami možemo učinit. divizijska. podizanju kvalitete i sniženju troškova poduzeća. Deutche Bank AG Transnacionalna korporacija ( eliminira geografske barijere > ne postoji centralno sjedište (IBM. Odnos prema manjinama. Zakon o zaštiti okoliša.

osvajanje novih tržišta ili novih segmenata tržišta. svakodnevnih. nema poznatih postupaka.nemaju smisla. Odlučivanje na temelju prosuđivanja i Racionalno. Eliminirati ekstremne inačice rješenja problema. Kontrola provođenja odluka Verifikacija cijelog prijeđenog puta u procesu odlučivanja Da li je odluka uopće provedena? Kako je provedena? Kakve rezultate donosi organizaciji? Što . Značajke skupnih odluka: povezuju ih zajednički interesi. Kakvo imamo odlučivanje? Obzirom na probleme:Programirano. sve predhodne faze bile bi nepotrebne . Rješenja mogu biti: kreditiranje kupaca. Traženje inačica rješenja problema Svaki problem ima nekoliko zadovoljavajućih rješenja. u pravilu je brže i jednostavnije. svaka skupina je podskupina neke veće skupine. temeljeno na iskustvu. racionalno:Utemeljeno na analitičkom postupku – sastoji se od nekoliko faza. Detaljno objasnite faze integralnog procesa odlučivanja 1. Donositelji odluka suosobe s čvrstim stavovima i pogledima na život odlučivat će brzo i sigurno. poboljšanje kvalitete proizvoda. prodaja uz popust. rizik tehnoloških promjena. donositelj nije u mogućnosti objasniti zašto je postupio na određeni način. zajednički rad. Identifikacija problema Posljedice pogrešno identificiranog problema Primjer:Pretpostavimo kako smo u nekom poduzeću kao problem identificirali stalan pad prodaje proizvoda na nekom tržištu. Poslovno odlučivanje temelji se najviše na racionalnom odlučivanju. vrijeme. a najmanje na intuitivnom. rutinskih problema. neprogramirano odlučivanje Programirano: za rješavanje poznatih. Skupno: Odluke donose skupine formirane po: vlasništvu. Neprogramirano. Snimanje i analiza postojećeg stanja. Izbor najpovoljnije inačice 7. skupno odlučivanje Pojedinačno: donosi pojedinac. informacije). Predstavlja onaj dio menadžmenta koji je povezan s znanstvenim metodama odlučivanja. 8. teže je od programiranog odlučivanja pojedinačno vs. članovi skupine moraju međusobno komunicirati. ali uvijek je samo jedno najbolje. odnos s radnicima i sindikatima – teško ih je mjeriti) Usporedba pozitivnih i negativnih aspekata svake od selektiranih inačica 6. poboljšanje usluge i odnosa prema kupcima. Neprogramirano: primjenjuje se u situacijama koje nisu redovne i koje se ne ponavljaju. Racionalno odlučivanje = znanstveno odlučivanje. Provođenje odluka Bez provođenja odluka. problemi se ponavljaju. Vremenski pritiskom i u kriznim situacijama.Ograničenja ograničavaju izbor mogućih inačica rješavanja problema. koristi se u situacijama koje se ne ponavljaju. povećava se vjerojatnost pogreške. pojačana propagandna aktivnost. koristi se za rješavanje nesigurnih / neiszvjesnih situacija.rješavanja nekog problema. na subjekte odlučivanja: Pojedinačno Skupno. Kako ćemo taj problem riješiti? Kako zaustaviti negativne trendove? 2. stabilnost okoline. 5. ne nužno lakša s obzirom na odgovornost. Donošenje odluka Inačicu koja obećava ostvarivanje najboljih rezultata. Zahtijeva informiranog donositelja odluka. Koristi se kada je procedura poznata. na način odlučivanja: Intuitivno. Vrednovanje inačica rješenja problema Kvantitativna analiza(čimbenici izraženi u brojkama – mjerljiva = vrijeme i troškovi) Kvalitativna analiza(čimbenici kao-političko stanje. procedura i modela odlučivanja. Definiranje zadatka Što trebamo uraditi?Što želimo postići? Problemi menadžmenta:podjeljena mišljenja oko onoga “što treba učiniti”treba postići konsenzus Primjer: Što je zadatak? 3. menadžerske funkcije. rješavaju se strukturirani problemi. Snimanje i analiza postojećeg stanja Što imamo na raspolaganju za rješavanje problema? Analiza ograničenja u odlučivanju (kapital. intuitivno: odlučivanje na temelju osjećaja donositelja odluka. 4. Odlučivanje na temelju prosuđivanja je u sredini. Kvaliteta intuitivnog odlučivanja ovisi od brojamogućnosti za rješavanje problema (varijanta) i vjerojatnosti nastupanja svake od mogućnosti odlučivanje na temelju prosuđivanja: koristi se u situacijama koje se ponavljaju (programirano odlučivanje) . programirano vs.

planovi funkcijske razine Tko je odgovoran za planiranje? Nadzorni odbor Uprava Linijski menadžment Individualni planer Odjel za planiranje Grupa za planiranje Koje su vrste planova? Poslovni planje pisani dokument u kojem se opisuje priroda nekog poslovnog pothvata te način na koji ga organizacija /menadžment treba voditi.je planiranje?Planiranje je proces definiranja onoga što neka organizacija želi postići (ciljeva) i načina na koji to želi ostvariti (strategija). procedure i procese. a koje započinje određivanjem trenutačnog položaja organizacije. Srednjoročni plan je plan koji se razvija za razdoblje od jedne do tri godine Kratkoročni plan je plan koji se razvija za razdoblje od jedne godine. što je konkretno potrebno napraviti kako bi se ostvarili operativni ciljevi .planovi poslovne razine Operativna razina planiranja. koji neposredno utječu na svakodnevne aktivnosti Strategijski planopisuje opće aktivnosti koje organizacije poduzimaju kako bi ostvarile svoje ciljeve (usmjereni su na budućnost organizacije) Taktički plan je plan koji utvrđuje akivnosti te vremenske i ostale resurse koji su potrebni za ostvarenje taktičkih a kroz njih i strateških ciljeva Operativni plan opisuje pojedine zadatke. Dugoročni plan je plan koji se razvija za razdoblje od pet i više godina. Objasnite svaki od koraka u procesu planiranja Analiza okoline: usklađivanje želja poduzeća s stvarnim stanjem na tržištu Vizija i misija: izjave koje usmjeravaju poduzeće Ciljevi: pomoću kojih se namjeravaju ostvariti organizacijska vizija i misija Strategije – koraci koima će se ostvariti organizacijski ciljevi Planovi (akcijski)– razrada planova nužna da bi se prešlo na fazu provedbe planova Provedba planova – stravljanje planova u akciju (faza postizanja ciljeva) Evaluacija i kontrola rezulatata usklađivanje želja poduzeća s stvarnim stanjem na tržištu Koje su razine planiranja i koje planove donose? Strateška razina planiranjaplanovi korporativne razin Taktička razina planiranja. tj.