You are on page 1of 3

Unitatea de învăţare: RAPOARTE ŞI PROPORŢII

2014 – 2015

Unitatea de învăţare: RAPOARTE ŞI PROPORŢII
Număr ore: 10+ 1 evaluare
Conţinuturile învăţării
(detalieri)

Compet.
specif

Nr
ore

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

 Exemple de rapoarte egale utilizând amplificarea
sau simplificarea fracţiilor
1.

Rapoarte

C.S.1-3
C.S.3-3

 Exerciţii de identificare şi de rezolvare a unor
probleme practice care conduc la utilizarea
rapoartelor şi a proporţiilor

1

 Calcularea valorii raportului dintre două mărimi
de acelaşi fel, măsurate cu aceeaşi unitate de măsură
 Identificarea unor situaţii practice în care se
utilizează procente
2.

Procente. Probleme în
care intervin procente

C.S.1-3
C.S.3-3
C.S.5-3
C.S.6-3

 Exerciţii de determinare a p% dintr-un număr
raţional mai mare sau egal cu 0; estimarea unor
rezultate
 Exerciţii de determinare a unui număr când se
cunoaşte p% din el; estimarea unor rezultate

Resurse materiale:
manual, culegeri, fişe de lucru

1

 Exerciţii de transformare a unui raport oarecare
într-un raport procentual prin diferite procedee
practice
3.

Proporţii; proprietatea
fundamentală a
proporţiilor

C.S.1-3
C.S.3-3

4.

Aflarea unui termen
necunoscut dintr-o
proporţie

1

C.S.1-3
C.S.3-3

 Exemple de rapoarte egale şi alcătuirea de
proporţii utilizând amplificarea sau simplificarea
fracţiilor

Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, algoritmizarea,
exerciţiul, problematizarea,
observarea, învăţare prin
descoperire dirijată, metode de
predare orientate pe rezolvări de
exerciţii şi probleme

1

 Aplicarea proprietăţii fundamentale a proporţiilor
 Exerciţii de identificare şi de rezolvare a unor
probleme practice care conduc la utilizarea
proporţiilor
 Exerciţii de determinare a
necunoscut dintr-o proporţie dată

unui

1

termen

prof. Corina

Teodorescu

Se evaluează
corectitudinea rezolvării
şi calitatea argumentării
Observarea activităţii pe
grupe
Evaluarea activităţii
independente
Observarea activităţii în
perechi

Proprţii derivate C.S. demonstraţia.4-3  Rezolvarea unor probleme practice cu mărimi direct sau invers proporţionale utilizând regula de trei simplă.4-3 C.S. culegeri.4-3 C.5-3  Analizarea unor situaţii practice pentru caracterizarea mărimilor direct proporţionale Resurse materiale: manual. Corina 1 Teodorescu Se evaluează corectitudinea rezolvării şi calitatea argumentării Observarea activităţii pe grupe Evaluarea activităţii independente Observarea activităţii în perechi .3-3  Verificarea proprietăţii fundamentale a proporţiilor în cazul proporţiilor derivate cu alţi termeni 1  Exersarea regulilor de generare a unor proporţii derivate cu alţi termeni  Exprimarea relaţiei de proporţionalitate directă între mărimi. specif 2014 – 2015 Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Evaluare  Utilizarea proprietăţii fundamentale a proporţiilor şi a comutativităţii înmulţirii pentru obţinerea unor proporţii derivate cu aceeaşi termeni 5.S.S. Mărimi invers proporţionale 8. metode de predare orientate pe rezolvări de exerciţii şi probleme 1  Rezolvarea unor probleme care presupun împărţirea unui număr în două părţi invers proporţionale cu două numere date. explicaţia. sub forma unei proporţii sau a unei egalităţi de produse 6. observarea. fişe de lucru 1  Rezolvarea unor probleme care presupun împărţirea unui număr în două părţi direct proporţionale cu două numere date. sub forma unei proporţii sau a unei egalităţi de produse 7. estimarea unor rezultate prof.5-3  Analizarea unor situaţii practice pentru caracterizarea mărimilor invers proporţionale C. Regula de trei simple 2 C. Mărimi direct proporţionale C. învăţare prin descoperire dirijată.Unitatea de învăţare: RAPOARTE ŞI PROPORŢII Conţinuturile învăţării (detalieri) Compet. exerciţiul. estimarea unor rezultate Resurse procedurale: conversaţia. algoritmizarea. estimarea unor rezultate  Exprimarea relaţiei de proporţionalitate inversă între mărimi.S.S. problematizarea.

procentelor sau proporţiilor C. Corina Teodorescu .4-3 Caracterizarea şi descrierea mărimilor care apar în rezolvarea unor probleme prin regula de trei simplă C.S.S. culegeri.S.S.6-3 C.S.2-3 C.1-3 Identificarea rapoartelor. date sau alese 9.S.S.S.5-3 Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul rapoartelor.Unitatea de învăţare: RAPOARTE ŞI PROPORŢII Conţinuturile învăţării (detalieri) Compet.2-3 C. învăţare prin descoperire dirijată.S.2-3 Reprezentarea unor date sub formă de tabele sau de diagrame statistice în vederea înregistrării. problematizarea.6-3 Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor şi proporţiilor a unei situaţii-problemă şi interpretarea rezultatelor 3 prof. algoritmizarea. fişe de lucru 1  Exemple de interpretare a unor grafice date prin tabele sau diagrame statistice simple reprezentând situaţii C. observarea.S.6-3 2014 – 2015 Resurse procedurale: conversaţia. Probabilităţi 11.S.2-3  Colectarea unor informaţii semnificative din lectura unor date reprezentate în tabele sau diagrame statistice  Exerciţii de reprezentare a datelor prin tabele sau diagrame statistice  Exerciţii de utilizare a formulei probabilităţii de realizare a unui eveniment * exerciţii şi probleme diverse Resurse Resurse materiale: manual. explicaţia.5-3 C.3-3 C.S.S. proporţiilor şi a mărimilor direct sau invers proporţionale în enunţuri diverse C. metode de predare orientate pe rezolvări de exerciţii şi probleme Evaluare Se evaluează corectitudinea rezolvării şi calitatea argumentării Observarea activităţii pe grupe Evaluarea activităţii independente Observarea activităţii în perechi 1 1 Resurse materiale: fişe de evaluare Forme de organizare a colectivului: activitate independentă 50’ Evaluarea sumativă Competenţe specifice: C. prelucrării şi prezentării acestora C.1-3 C. proporţii şi mărimi direct sau invers proporţionale C.S. exerciţiul. Evaluare C.S. specif Nr ore Activităţi de învăţare  Clasificarea unor obiecte după anumite criterii. Elemente de organizarea datelor. reprezentarea datelor prin grafice 10.4-3 C. demonstraţia.3-3 Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte.