You are on page 1of 54

I

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

UY BAN NHAN DAN


THANH PHO HA NQI
,

'"

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM


DQc I~p - T\'o do - Hl}nh phuc

S5: '3'~

/QE>-UBND

Ha N{Ji,ngay.zq. thimgAo

niim 2013

QUYET DlNH
Ban ~:'mh Quy ch~ quan Iy quy hOl}ch- ki~n truc Khu ph& cA Hit NQi
I

I
!

iJy BAN NHAN DAN THANH PHO HA NQI

tan eu Lu~t T6 ehue HDND va UBND ngay 26/11/2003;


pin eu Lu~t Di san ,van h6a s6 28/ 2001/QHIO, Lu~t Sua d6i b6 sun~
Lu~t Ifi san van h6a so 32/2009/QHI2; Lu~t Quy ha~eh do thi so
30/2009/QHI2;
tan ell Nghi dinh s6 38/201OIND-CP ngay 07/4/2010 eua Chfnh phD
vS quamly khong gian kiSn true, canh quan do thj; Thong tu s6 19/2010/TTBXD ngay 22/1 0/20 I 0 eua BQ Xay dlJl1gvS vi~e hu6ng d~n I~p Quy ehS qulin
Iy quy ha~eh kiSn true do thi;
ICan eu Quy ha~eh chung xay dlJllg Thu do dSn nam 2030 va t~rn nhin
dSn nalTI 2050 duqe ThU tu6ng Chfnh phu pM duy~t t\i! QuySt dinh s6
1259/QD-TTg ngay 26/7/2011; Quy dinh quan Iy thea do an Quy ha~eh
chung xay dlJl1gThu do Ha NQi dSn narn 2030 va t~rn nhin dSn 2050;
ICan eu Nghi dinh s6 98/20101ND-CP eua Chfnh phu ngay 21 tMng 9
nam 20 I 0 quy dinh chi tiet thi hanh mQt so dieu eua Lu~t Di san van hoa va
Lu~t sua d6i, b6 sung rnQt s6 diSu eua Lu~t Di san van hOa;
I

ICan ell quySt djnh s6 70IBXDIKT-QH ngay 3,013/1995 ~ua,8Q tm6ng


BQ Xay dVng ve Quy ha~eh baa v~ ton t~a va pMt trien Khu pho Co Ha NQi;
tan
eu QuySt dinh s6 14/2004-BVHTT
ngay 05/4/2004 eua BQ Van
I,
,
h6a- Trong tin ve vi~e eong nh~ Khu pho Co Ha NQi la di tfch lieh su quoe gia;
?

ret dS nghi eua Sa Quy ha~eh KiSn true Ha NQi ~,i


3373/lyr-QHKT ngay 11/10/2013,

Ta

trinh s6

QUYET DlNH:

IDi~u 1. Ban hlinh kern thea QuySt dinh nay Quy ehS quan Iy quy
ha~eh-kiSn true Khu ph6 C6 Ha NQi.
IDi~u 2. QuySt dinh nay thay thS QuySt dinh s6 45/1999/QD-UB ngay
04/6/1 ~99 eua Uy ban Nhan dan Thanh ph6 Ha NQi vS vi~e ban hanh "DiSu
l~ t~rn thai vS Quan Iy xay dVng, baa t6n va ton t~a Khu ph6 cll Ha NQi".
IDi~u 3. QuySt dinh nay co hi~u Ive thi hanh kS tir ngay kyo

I
I

.---------'1---------------------Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

I
I

IChanh Van phOng UBND Thanh ph6; Giam d6c cae Sa; Quy ho~chKien true,
Hi nguyen
va Moi truang, Van hoa,The thao va Du
, Xay dVng,
,
,
lich, T~i chinh, Ke ho~ch va Bau tu, Giao thong v?n tai, Cong thuang; V,i~n
truang ,yi~n Quy ho~ch xay dvng Ha NQi;Chli tich UBND qu?n Hoan Kiem,
,

Giam d6c Ban Quan ly ph6 C6 Ha NQi va Thli truang cae Sa, Nganh va cae
t6 chlrc~ca
nhan co lien quan chiu traeh nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay./.
,
1

No'i nlliin:
-

Nh U

TM. Uy B~NNHAN DAN

D'"lieu 3 ;

CHUTlCHAV

- B9 Xiiy dVng;
- B6

Yah h6a TT&DL;

du tieh UBNDTP;
- Cae d~e PCT UBNDTP;
- vpu~:cae PVP; cae phong:
TH, v CT, QXG;
- Die

r'

- Luu ~P, (

I
I

i
I
1

I
1

ban); QHHI

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

I
I
CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM

UY, BANIN~ANPA~
THANH PHO HA NQI

D{lc I~p - TV do - Hl}nh phuc

I
Quy ch~ quim Iy quy hOl}ch-ki~n truc Khu ph6 C6 Hi'! N{li
(Ban hanh kem thea Quyit ainh sd b !)qg /QD- UBND ngay 1J.f-thtingA 0 nom 2013
I
Gua Uy ban nhdn dan thanh phd Ha N(Ji)

ChU'lmg 1. QUY DJNH CHUNG

IJ Myc

Di~u

tieu

Cv th~ hoa cong tac qmin Iy quy hOl;lChki~n truc Khu ph6 C6 Ha N{>itheo Quy
hOl;lChchung xay dlJIlg Thll do d~n nam 2030 va t~m nhin d~n nam 2050 dii duqc Thll
tuang ChinI1 phil pM duy~t tl;liQuy~t djnh s6 1259/QUTT g ngay 26/7/2011;
Bao t6d, ton tl;lova khai thac pMt huy cac gia trj clla di tich Ijch Sl! Qu6c gia, dap
trng yeu d~phat tri~n b~n vfrng ella Khu ph6 C6 Ha N{>i.
Quy ch~ nay Ia ca So' d~ cac t6 chuc, ca nhan lien quan thllc hi~n cong tac quan Iy
quy hOl;lCh,Ithi~t k~ do thj, dp phep xay dllng, cai tl;lO,chinh trang theo dung cac quy
dinh phap lu~t hi~n hanh;
Di~U~. Phl.lm vi va d6i tUQ'ng lip dyng
1. Phl;lipvi ap dVng: Bao g6m 2 khu V\l'C(Hinh I) nhu sau:
a) Khulv\l'c Khu ph6 C6 Ky hi~u A) - xac djnh trong phl;lm vi:
- Phi a J3~c giap ph6 Phan Dinh Phung, Hang U~u.
I

- Phi a rong giap P?O Tran Nh~t Du~t va Tran Quang Khai.
- Phi a Tay giap pho Phung Hung.
I

- Phia Nam giap cae phD Hang Thung, Cau Go, Hang Gai, Hang Bong.
I.

Khu pM Co co di~n tich khoang 82 ha, bao gom 10 phuOng (PhV1vc 1), 79 tuyen
ph6 (Phv l~c 2) va 83 0 ph6.
b) Khu VllCli~n k~ va h6 trq ehuc nang. G6m co:
- Khu YllCli~n k~ (Ky hi~u B.I): Co di~n tich khoang 7.I9ha, ranh giai ill Khu ph6
C6 d~n h~tlthl!a dfit lap ngoai clla cac tuy~n ph6 dUOngbao xung quanh Khu ph6 C6;
- Khu YllCh6 trq chue nang hl;lt~ng do thj (Ky ~i~u B.2): bao g6m 02 phuong ngoal
de (Phuc Tan, Chuang Duang thu{>cqu~n Hoan Kiem).
2. U6i tuqng ap dVng:
Cac t61 chuc, ca nhan trong va ngoai nuac, eo hOl;ltd{>nglien quan d~n khong gian,
ki~n truc ~a~ quan do thi clla Khu ph6 C6 Ha N{>iva khu VllCli~n k~ th\l'c hi~n theo
dung Quy eM nay.
Do'
leu i13 G"o
131 t h"
Ie h t'U ngu0

1. Ph6 ngh~: 1aph6 eo cac hOl;ltd{>ngkinh doanh, san xufit san phfim truy~n th6ng;
- I.
.
"
2. 0 phD: 0 dat duqe bao quanh bai cae phD hoi).cng5 phD;
3. Kh&ng gian rna: 1a cae quang truOng, nut giao gifra eae ph6, khong gian tr6ng
cac eong
1 h, vuan
'h oa ...
wac
trm

I
I

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

4. M~t dQ xay d1!ng: ty I~ di~n tich chi~m d&tclla cong trinh ki~n truc xay d1!llgtren
t6ng di~n tich 10d&t(duQ'ctinh theo hinh chi~u bfuIg tir tren mai cong trinh theo t)r J~%);
5. Chi~u cao cong trinh: dQcao tinh ill c6t via he d~n di~m cao nh&tclla mai c6ng trinh;
6. Khoang lili: khoang cach gifra chi giai xay d1!ng va chi giai dUOng d6 clla ph6;
7. V~t li~u truy~n th6ng: v~t li~u xay d1!ng, trang tri duQ'c I&y tf1!Cti~p tir thien
nhien nhu s6i, da,.'yoi, g6, tre ... ho~c san',xu&t co xu huang thll cong, duQ'c sir d\lng
trang tri ki~n truc truy~n th6ng Jau doi, nhu g:;tchnung, ngoi, g6m, su, d6 trang men, san
ta ....

8. Mim truy~n th6ng: cac mau co ngu6n g6c tir tV"nhien thuOng duQ'c sir d\lng tren
b~ m~t cac ki~n truc truy~n th6ng co nien d:;tixay d1!ng tren 100 nam, khong sir d\mg
mau sic tuang phan ho~c choi 16a, thuOng la cac m~u nau, vang nh:;tt, tring, xam, pha
xanh reu nh:;tt,h6ng nh:;tL;
9. Ki~n truc d~c trung tieu bi~u Khu ph6 c6: g6m 5 lo:;tihinh ki~n truc tieu bi~u
duQ'cxay d1!ng truac 1954 (Ph\ll\lc 6).
10. Ki~n truc mai: la ki~n truc phil hQ'Pvai quy ho:;tch chung va nhu du sir d\mg
hi~n t:;tiva tuang lai; sir d\lng ky thu~t, cong ngh~ xay dVng hi~n d:;ti;khong sao chep
nguyen ban ki~n truc truy~n th6ng, ki~n truc Cll, chi khai thac nhfrng dUOngnet ki~n trUc
d~c trung tieu bi~u Khu ph6 c6 va phil hQ'Pvai t6ng th~.
II. Tuqng tron: La tac phfun dieu khic duQ'c t:;to hinh trong khong gian ba chi~u
(khac vai tac ph~m dieu khic duQ'ct:;tohinh trong khong gian hai chi~u nhu ch:;tmkhic,
ch:;tmn6i, phil dieu)
Di~u 4. Quy c1jnh chung
I. Tinh ch&t,d~c di~m:
- Khu ph6 c6 la di tich Ijch sir c&p Qu6c gia co gia trj v~ c&u truc khong gian do
thj gin vai cac ph6 ngh~, phuOng ngh~ va Ie hQi truySn th6ng, h~ th6ng di san, di tich
ki~n truc co y nghia van h6a qua cac giai do:;tnlich sir. Ph~n 1&0 nha a co t6 chuc khong
gian hinh 6ng, vai cac lap cong trinh co san trong xen ke, co mai d6c IQ'Pngoi;
- Chuc nang chll y~u: Thuang m:;ti, dich V\l, du ljch k~t hQ'Pvai nM
cae cong
trinh cong cQng ph\lc V\l cho cQng d6ng dan cu.
2. Cac chi tieu quy ho:;tch:
Dan s6 Khu ph6 c6 hi~n t:;tikhoang 66.600 nguoi, d~n nam 2020 giam con khoang
45.000 nguoi dan; Chi tieu cay xanh t6i thi~u: 1,5m2/nguoi; Chi tieu di~n tich nha t6i
thi~u sau dan dan: 25m2/nguoi.

a,

3. Quy dinh v~ khong gian:


- Bao t6n, ton t:;tocac gia trj vS c&utruc khong gian clla Khu ph6 c6, cac cong trinh
di tich ton giao tin nguang, nM a truySn th6ng va cac cong trinh co gia trj xay dVng
truac 1954.
- Bao t6n nha a truy~n th6ng theo hinh thuc va c&u truc khong gian nhil 6ng, vai
cac lap cong trinh co san trong xen ke; co mai d6c IQ'Png6i;
- Bao t6n khong gian ph6 ngh~, ph6 chuyen doanh, thuang m:;ti djch V\l truy~n
th6ng.
- Bao t6n, ton t:;tokhong gian, canh quan, cay xanh trong Khu ph6 c6;

Quy chi quem If quy hot;Jch- kdn truc Khu

pM Cd Hi1 N(Ji

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

ma khoang

KYHI~U& GJ CHU

Khu ph6 Cd (A; quy

F~"
..I

Khu Vl,fc lien


(Bl: quy m6 khoong 7.91 hal

Ranh g+

r:-~_.
_._...-:-1
L _-=.J

ke

Khu ph6 C6 (A: quy m6 khoang 82 hal

C::::.::-.-.:jJ

Duong ~6t d6 thj

L._._,]
I
J

E>Llong s6t Qu6c Gia

1.... _.......

Khu vl)c

Ranh gioi khu vljc li~nk~


va khu VVC h6 frO' chLtc nc:ing hQ tang d6 thi

I~..-...-..-...-...-..".l Ranh gi&i khu Vl,Ic lien ke

I_.._.

82 he)

1 . 83

ho trq

chuc nang he;.tOng d6 thj ( 82 )

S6 thO tV 6 ph6

rpVoiiJ
~:fi!_

814m

,'~.
13-'.

Go dUong sdt d6 thj

do xe COIlQ cQng

Hinh 1__Ranh giai ph(Jm vi ap d,mg quy chi


Quy cM qu~n
, If;quy hO(Jch- kiin truc Khu ph6 c6 HiJN(ji

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

- Cai t\lO khu vlJe 15i ben trong cae 0 ph6, nang dp h\l tfuJg, moi truang s6ng theo
huang tang euang khong gian rna, b6 sung cay xanh va cai t\(o h~ th6ng h\l tfuJg,ph\le Y\I;
- Xem xet IQtrinh thay th~ mai ton, mai t\lm b~ng v~t li~u b~n viing theo huang su
d\lng mai d6e, Iqp ngoi phil hqp di~u ki~n su d\lng trong Khu ph6 C6;
- Do bo cae chi ti~t, v~t, ki~n true cai nai, I~n ehi~m khong gian ngoai chi giai
duang do; cae bi~n hi~u, bi~n quang cao, v~t che ch~n eu, bAn, t\lm bq va trai vai quy
djnh quy ch~ nay;
- Khong xay dlJng tfrng hfrm (tn'r eac ph6 Trfrn Quang Khai, Trfrn Nh~t Ou~t, vai
di~u ki~n khong anh huang ho~e ti~p giap cac cong trinh di tich ho~c co gia tri).
4. Quy djnh chung v~ ehuc nang:
- Khuy~n khich cae ehuc nang: thuang m\li, djch V\l, ph6 ngh~, cua hang buon ban
truy~n th6ng; Tang cuang cae khong gian sinh hO\lt cQng d6ng, cay xanh, b6 sung eac
ti~n nghi, djeh V\l ti~n ieh eong cQng...,
- Khai thae t6i da cae di~n tieh eong cQngph\le Y\I eho hO\ltdQngCllacQng d6ng dfincu.
- Khong xay dlJng cae trung tiim thuang m\li Ian. Ti~p t\lC di ehuy~n eac xuang san
xu~t anh huang moi truang;

- Khong xay dlJllg cae cong trinh nha mai lam tang dan s6, tang m~t dQ xay dlJllg,
tang eh~t tili h~ th6ng giao thong, anh huang moi truang va cae cong trinh quy mo Ian khae;
5. Quy djnh v~ bao t6n ton t\lOdi tich:
- ThlJe hi~n theo dung eac quy djnh ella Lu~t Oi san Van hoa va cae van ban phap
Iy lien quan;
- Phan 10\licae khong gian d~e trung, co gia trj d~ co ca eh~, ehinh sach h6 trq eho
bao t6n, phfin viIng theo dp dQki~m soat, bao v~; quy djnh cho phep phat tri~n phil hqp;
- Khoi ph\lc va phat huy cae gia trj eua di san phi v~t th~: 16i s6ng, sinh hO\lt d~c
tnmg Clla nguai dan trong Khu ph6 C6, cae I~ hQi, cac 10\li hinh van h6a ngh~ thu~t
truy~n th6ng, hinh thue kinh doanh thuang m\li va hO\ltdQng du Ijeh, djeh Y\I, truy~n th6ng.
Chlf(l'IIg

2. QUY DJNH Cl) THE

Ml}c 1. NOI DUNG QU.AN L Y VE QUY HO~CH VA KHONG GIAN


Di~u 5. Quy djnh v~ khOng gian canh quan
I. Phfin viIng quan Iy quy hO\lch - ki~n true:
Khu ph6 C6 Ha NQi duqe ehia ra lam 2 khu VlJCbao v~, ton t\lo.
a) Khu VlJCbilOv~, ton t\lOdp I (Ky hi~u A.I)
Quy mo: khoang 19ha, Duqc giai h\ln bai cac ph6 Hang Chi~u, Hang Duang, Hang
Ngang, Hang B\le, Hang M~m, Trfrn Quang Khai va Trfrn Nh~t Ou~t bao g6m 21 ph6,
dO\lnph6 va 17 0 ph6 (Hinh 2). C\I th~ bao g6m cae tuy~n ph6 theo duai day:
21 ph6 trong Khu VlJCbao v~, ton t\lOdp 1 (K Y hi~u A. I)
I. Chq G\lO
7. Hang Chinh
13. Luang NgQc Quy~n
2. Dao Ouy T1'r
8. Hang Duang
14. Mil May
3. Dong Thai
9. Hang Gifry
15. Nguy~n Sieu
4. Hang B\lc
10. Hang M~m
16. Ng5 G\lch
5. Hang Bu6m
I I. Hang Mu6i
I 7. Nguy~n Huu Huan
6. Hang Chi~u
12. Hang Ngang
18. T\I Hi~n
Quy ehi quem lj quy hoqeh - kiin true Khu pM

cJ HiJ N{)i

i
I
I

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

19. Tr~ Quang Khi'li


(doiln tUj.HimgMu6i Hang Mam)
,

20. TrAn Nh~t Du~t


(do~n tir Hang .
Chieu - Hang Mam)

21.

a Quan Chui'mg

Trong khu Ibao v~ ton tilo e<1pIphai giu gin hinh anh va phong cach Khu ph6 C6 truy~n
th6ng, bao t6n,i tOn tilo cac cong trinh ki~n truc co gia tri, cac di tich lich Slr - van hoa.
. Cac cong ~rinh dU<:J:c
phep cai tilo, xay dl,fng mai phi'li tren ca sa ,ph\lC dvng ki~n trUc
goc wac naml1954 (neu co), hoi;ictheo khong gian va phong cach kien truc di;ictrung tieu
bi~u Khu ph6 C6; Phat huy, nhan rQng phong cach ki~n truc cac cong trinh nhi'l co gia tri va
gia tri di;icbi~t Itilikhu Vl,fCtilo thanh cac day cong trinh th6ng nhfrt phong cach;
b) Khu Vl,fCbao v~, ton tilo e<1pII: (Ky hi~u A2)
I

'"

Quy mo: Khoang


63ha, gom cac pM va .,66 0 pho con lili trong ranh giai Khu pho Co.
I
,
La khu Vl,fCbap ton, ton tilo cac cong trinh kien truc co gia tri ve kien truc va cac di tich li~h
su - van hoa. Cac cong trinh khac duqc cai tilo chinh trang theo cae qui dinh tili cac dieu
15,16 va cac qhy dinh khac trong Quy ch~ nay.
I
2. Chi gi&i xiiy dl,fng.
Chi giai duOOg do d6i vai cac tuy~n ph6 trong Khu ph6 C6 va khu Vl,fCli~n k~ duqc
giu nguyen th~o chi giai hi~n co;
Chi giai *iiy dvng trimg vai chi giai duOOg do cac tuy~n ph6 trong Khu ph6 C6 Ha NQi
duqc UBND 1hanh ph6 Hit NQi phe duy~t.
,

3. Doi vai cac khong gian rna, quang truOOg, cac nut giao thong:
Khu ph6 (::6 co cac khong gian rna chinh bao g6m Khong gian truac va xung quanh
cong trinh chq D6ng Xuan; Quang truong chq Hang Da; Khong gian khu Vl,fC Quan
Chuang (bao ig6m: ph6
Quan Chuang, Cua 0 va khu Vl,fCdAu ph6 Hang Chi~u); Khong
gian xung quanh cong trinh chq Gilo, Khu Vl,fCvuan hoa Bat Dan; cac Khu Vl,fCquanh nut
giao thong dfth
len, cAu Chuang Duang
(TrAn Nh~t Du~t
- Nguy~n Huu Huan - Hang Chlnh
, I
,
"
- Hang MuoiD, cau Long Bien (Tran Nh~t Du~t-Gam Cau) va Quang truang Dong kinh
Nghla th\lc (Nga tu Hang Dao - Hang Bong - du G6 - thuQc khu VIJCli~n k~) (Ph\ll\lc 4).
- T6 chuc thi~t k~ do thi cae khong gian noi tren va cac 0 ph6 ti~p giap, luu y cM tr9ng
cac di~m nhiili ti~p c~n va cac di~m nhin quan tr9ng tili cac khong gian nay; SAp x~p dam
bao b6 C\lCva canh quan khong gian g9n gang; khuy~n khich tilo di~n rQng ki~n truc d~c
trung tieu bi~~; b6 sung tr6ng cay xanh tren cac vi tri phil hqp;.
,
- Vi~c xiiy dvng cai tilo cong trinh phai phil hqp vai thiet ke do thi, theo huang tilo
duqc khong gian va net ki~n truc truy~n th6ng di;ictrung cua Khu ph6 C6;

- Khai t~ac su d\lng cac hOilt dQng van hoa, I~hQi, sinh hOilt cQng d6ng tili cac khu Vl,fC
khong gian rrla. Khong d6, d~ xe tili cac quang truang va khong gian rna.
4. Tuy~nlph6:
a) Cae thy~n ph6, dO\lllph6 cai tilo ph\lc dvng (29 ph6, 04 dO\lllph6), g6m:
Cac tuy~h ph6 chinh theo huang BAc Nam:
Hang Dao - Hang Ngang - Hang Duong - D6ng Xuiin - Hang Gifry;
Luang Van Can - Hang Citn - Cha Ca - Hang Luqc;
Hang Da - Hang Di~u - Hang Ga - Hang Cot;
Cae tuy~h ph6 ngang theo huang Dong Tiiy:
Hang Ma - Hang Chi~u - Quan Chui'mg;
Hang Vai - Lan ang - Hang Bu6m - Ma May;
Bat 8an - Hang B6 - Hang BilC- Hang Miim;

I
I,
"
,
Quy ch~ quan If!quy hot;lch- kien truc Khu ph6 C6 HiI Ntji
I

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

'

>",-

..

KY HI~U& GHI CHU


Khu vVc boo tOn ton tQo cop I
(A. I: quy m6 khoang 19 hal

Ronh gibi Khu ph6 C6 (1 ; quy m6 khoang 82 he)

ke-

Ronh gl6'i khu vljc Ii~n


va khu Vl,lc he trq ch(Jc nang hQ tang do thj

Khu vl,lc bao ton ton tQo c6p 11

(A2: quy m6 khoang 63 hal

["-'I
.........., Ronh gibi khu vtfc lien ke

L,_.
,

__ ,
1

r:==J

I:='J

do

f)i~m
DLlong 56! dO thj

xe c6ng cQng

Ga dLlong s<i! dO !hl

..,83

56 thO tlj 6 pho

Duang 56! Qu6c Gio

Hinh 2: Phdn vung quan


Quy chi quan If; quy hot;lch . kiin truc Khu

Iy quy

hOr;lehkdn true Khu phd

pM cd Hil Ntji

cd
6

-,.
7"

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Tuyen ph6 dUOng bao phia Nam:


I

Hang Bong - Himg Gai - Cau Go - Hang Thung.


~

"

va cac ph!l Cau Dong; cac dO(lnpho Hang Khoai (ill Hang Lugc-Nguyen Thi~p); Hang
Ca - Ngo G(lch (tiI Cha Ca - Hang Gi~y); Gia Ngu (tiI Hang Dao - Dinh Li~t).
,
I..
....
- To chuc; thiet ke do thj va quan Iy cac tuyen pho, dO(lnphD neu tren kiem soat khong
gian m~t dUng cua kien truc cong trinh theo hu6ng ph\!c dlJIlg hinh anh tuyen ph6 d~c trung
Khu ph6 C6 (Th.o~cdO(lllph6);

- Khuyen ikhich bao ton, cai t(lOnguyen tr(lng cac cong trinh hi~n cao 2 tang tra xuong;
,

- Cac Ph61Hang Dao, ~ang ~gang, Hang Duimg, !?6ng ~uan, Hang M~, Hang Chieu,
o Quan ChuOng, Hang Giay, Cau Dong, cac do (In phD Lan Ong-Hang Buom (tiI Cha Ca
den Hang Gi~y), Hang B6-Hang B(lc (tiI Hang Can den T(I Hi~n) va cac dO(ln ph6 Hang
Khoai, Hang Ca - Ngo G(lch, Gia Ngu neu tren: ki~n truc cong trinh phai phat huy, ph\!c
dlJng theo kieil truc d~c trung tieu bi~u Khu ph6 C6 (cac ph\!l\!c 3,6).
- Quy djnh IVchuc nang: Tiing wOng cac khong gian sinh hO(lt cQng d6ng, b6 xung cay
xanh, cac ti~n ich, djch V\! cong cQng. Khuyen khich cac chuc nang thuang m(li, djch V\!,
cua hang buo~ ban san phftm truyn th6ng, giai thi~u du Ijch va tuan theo quy djnh chung.
I

"

",

b) Cac tuyen phD con I(li: (bao gom 50 pho, dO(lnpho con I(li)
. - Khuyen khich cai t(lOcae cong trinh m~t ph6 theo huang ph\!c dlJng I(li k!en truc g6c
(neu du ciin cy kh,oa hQc). Trong tru~ng hgp khong con tu li~u dugc lam theo kien truc maio
- Quy djnh ve chuc nang: khuyen khich xay dlJIlg cac cong trinh co chUc nang thuang
~(li, djch V\!, pua hang buon ban san phft~ truyn th6ng, trung tam giai thi~u du ljch va h(l
tang do thj. Tuan theo cac nQi dung h(ln chi: chung.
I

- Rieng d.c ph6 Tr~n Nh~t Du~t, Tr~n Quang Khai: Cho phep xay dlJIlg cac cong trinh
cong cQng d~ i ch~c nang, trung ta?l thuang m(li, khlich S(ln, nha hang; B6 sUJ:g, hB trg cac
chuc nang dau moi giao thong, diem giao thong tinh, khai thac khong gian ngam cong cQng
trong cac khJ VlJCgiao thong CO" giai. Tuyen ph6 Phung Hung: xem xet cai t(lO cac vom
tUOng g~m dJang s~t ph\!c V\! djch V\! ho~c dB d~ xe, b6 sung cay xanh t(li cac via he 16n
phia tay.
!
c) D6i val cac ph6 ngh truyn th6ng: Hang B(lc, Hang Mii, Lan Ong, Hang Gai, Hang
Thiec, Lo ReA, Hang D6ng: Khuyen khich bao t6n ph6 ngh san xu~t, buon ban san phftm
ngh truyn ttl6ng. Tuan thu cae quy djnh v bao v~ moi wOng khu VlJC.
Khuyen !Jhich hinh thanh ho~c khoi ph\!c cac tuyen ph6 chuyen doanh cac nganh hang
truyn th6ng.]
5. D6i vai cae ngo ph6, ngach ph6:.
- BilO t611cac khong gian, chiu rQng hi~n co cua cae ngo, ngach, d~c bi~t trong khu
VlJCbao v~ ton t(lOdp I va cac tuyen ph6 , dO(lnph6 cai t(lO,ph\!c dlJng;

- Nghieml I,dm l~n chiem khong gian ngo, ngach; xay dlJIlg bjt cac khoang
thong t~ng,
,
,
IQthien cua cac ngo, ngach; Doi vai cac ng5, ngach nh6 duai 2 m: Khong bo tri dUOngong
mrac, tf\! tua~g, b(ic len xu6ng va mQi chi tiet khac I~n ho~c IQra ben trong khoang khong
gian chung. :
Dieu 6. Quy djnh doi vo; cac 0 phil .
'I

'

. I.

,.

. Khu pM ~o g~m co 83 0 phD (17 0 trong khu VlJCbao v~ cap~, 66 0 tr0n,g khu VlJCbao v~
cap II) dugc dlinh so va kYhi~u, quan Iy theo khu VlJCbao v~ 1(IiDieu 5 quy chi: nay. Ngoai ra:
- Bao tbn
truc cac 0 ph6 vai khong gian nha 6ng co san trong, giu gin cong trinh kien
trUc co gia trj,1rna rQng cac khoang tr6ng, khong gian rna, khong gian xanh hi~n co ben

d~u

Quy chi quan If; quy hO(lch - kitin truc Khu phd

cd Ha

N(li

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

K' hieu va ghi ehu:


Y

"""---!

. Ronh

'.

gl blKhuphoC6(l,q

Chl~u coo t6i do iCIp ngooI4T(l6m).IClp

u y mOkhoong 82 hoi

Chi~u cao t61 do 5T(2Om)

Chilu caD t6i do l6'p ngo 0' I 3T(12m). l6'p trong 4T(16m).

Chltu cao t6i do l6'p ngo 61 5T(20m), lop !rang 6T(2Am)

60.70

Hinh 3. Sa

a6 vi tri cac

...
"
U'
......
nO
.._ ..- _..'..
hooch - k':len true ..K hup ho'Co
Quy che quon ly quy
.

trong ST(20m)

.
H'j
1VO
..

MQt "Q xClY dl,lng

1$1 CIa

6 ph6

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

t rong

"h,,1
cac
0p

0;
I,

- cai t\to khu VlJC16i cae 0 pho theo huang gi{un m?t dQ dan so, tang khong gian SIT dl,mg
chung, thong tl-lo.ing tv nhien. Cai t\to va nang cao ch~t IUQ'Ilgmoi truimg a, h~ th6ng h\t
tAng, cac cong trinh phl,lc Vl,l,SIT dl,lng chung ben trong cac 0 ph6, ng6;
- Bao t6n valma mai cac 16i ?i bQ vao ben trong 16i 0 ph6 va !ang cuimg t6i da cac khong
gian xanh, khai thac SIT dl,lng dat vi ml,lc dich cong cQng; khuyen khich cac chuc nang mua
s~m va nghi ngFi t\ti day. Cac 16i di bQ c~n duQ'ck~t n6i lien thong t6i da gi~a cae 16i 0 ph6.
- Khong be tong hoa cac khong gian ma, khong gian xanh trong cac 0 pho.
Di~u 7. duy djnh v~ m~t dQ, tAng eao xay dVng va khoang lui:
I. Can cu dac quy dinh hi~n hanh va nQi dung quy ch~, tren ca sa tuan thll quy dinh v~
m?t dQ, t~ng do xay dvng va khoang lui d6i vai tirng 0 ph6 d~:
- T6 chuc t.Iii~tk~ do thi cac tuy~n ph6, 0 ph6 (d6i vai cac quang truimg, khong gian ma,
tuy~n ph6 cai t\to phl,lc dvng, tuy~n ph6 duimg bao va cac ph6 co m~t dt ngang rQng 12m
tra len);
I
- T6 chuc t?i~t k~ m~t dung, khong gian chung tuy~n ph6, dO\tn tuy~n 0 ph6 (d6i vai cac
khu vuc con lai).
.

,'1

"

Khi thiet ke do thi, m~t dUng dO\tn pho ho~c cap phep xay dvng: phai kiem tra hi~n
tr\tng, xac dinfu cae cong trinh tieu bi~u, co gia tri khu VlJCIan c?n d~ phat huy phong cach;
nghien Clru t6hg th~ m~t dung chung vai cac chi~u cao t~ng di~n hinh; thi~t k~ c6t n~n,
chi~u cao tkg mQt cac cong trinh xay dlJng mai cung cao dQ vai cae cong trinh li~n k~.
I

2. L?p quy hO\tch, thiet ke do thi va m~t dUng dO\tn tuyen pho can cu theo ban do vi tri
trio ph6 (Hinh 3) va quy dinh m?t dQ, t~ng cao xay dl,l'ng, khoang lui va d~c di~m theo 0
ph6 kem theo iqUYdinh Cl,lth~ t\ti bang ,I duai day:
,
Bap.g 1. Quy dinh m?t dQ, tang cao xay dl,l'ngva khoang lui theo 0 pho

I
I Cae ph6, ngo

Ky M~tdQ
hieu xay
0 d\l1lg 0
ph6
phO
A

Chi~u eao t6i da


K~oiing,liJi
toi thieu
d~n dinh mai
Ghi eM
xung quanh
L6)l ~ha m~t Lap.phia sau eua lap
I
sau (m)
loho' (taOl!:1m'
(tanl!:/m)
I
2-4 I 8-16m
o pho co san trong, ~ai
3-5/12-20m
4-6
Phan Dinh Phung
t(lO
vom tuimg gam
1-3 16-12m
2-4 I 10-16m
4-6
55-70% I Hang Cot
duimg sat ph6 PhUng
2-4!10-16m
3-6
PhUngHung (Dong) 1-3!6-12rp
Hung danh eho djeh VII
I
1-3!6-12m
2-4!10-16m
3-6
Irhung Hung (Tiiy)
ho(ie d~ xe
1-3!6-12m
2-4!10-16m
4-6
I Hang D~u
Hoan thi~n ehinh trang
1-3!6-12m
I Hang Cot
2-4!10-16m
3-6
m(it dUng ph6 Hang D~u,
60-70% I
Hang Cot; Duy tri va pMt
I,
1-3!6-12m
2-4/10-16m
3-6
Gfun Cdu*
huy
san tr6ng.
I Hang Gi~y
1-3!6-12m
2-4!10-16m
4-6
Bao ton cae eong trinh co
I Hang D~u
1-3!6-12m
2-4 I 10-16m
3-6
I
gia trj,ki~m soat m(itdUng
1-3!6-12m
2-4!10-16m
3-6
Nguy~n Thi~p
ph6 tuang quan cae eong
1-3!6-12m
2-4/10-16m
3-6
II Gfun Cdu*
trinh nay.
60-70%
T{li ph6 Gfun du: Xay
dl,IDg,ton t{lOeong trinh
I Hang Gi~y
1-3!6-12m
2-41 la-16m
4-6
tren co sa dam bao
I
k?oang 1ilian toan duimg
I
sat.
I

Quy ehi qua~ If quy hoaeh - kitn true Khu phiS cd Ha N(ji

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ky M~tdQ
xay
hieu
6 d1p1~0
ph6
pho

cae ph6, ngii


xungquanh
Himg D?u

60-70%

60-70%

60-70%

50-65%

60-70%

II 60-70%

12 60-70%
13 60-70%

Cbtl Y thiet ke khong gian


m(it dUng kitn truc d(ic
tnmg toim 0 thea hu6ng
nhin tir phia Dong b~c,
phu hgp vm cimh quan
ciiu Long Bien.
Ph\lc hoi cong trinh goc
ph6 giao Himg Mil-Himg
Cot; PMt huy khong gian
R(lp D(li Dbng. Chua
PMp BilOT(Illg.
Thiet ke cai t(lo chinh
trang m(it dUng d(ic trung
goc giao, H.Lugc-H.Cot,
dO-bo bien q.cao sai quy
dj~; ma rQng cac kh.gian
trong, truang hQc, lun y
thimh duan{1 hi~n co;
Duy tri, khai thac dai
kh6ng gian tr6ng gifra 6
hu6ng B~c Nam d~ tang
cuang cay xanh, khong
gianma.
Thiet ke, chinh tra~g
ph\lc
d\ffig 2 tuyen
H.Gifry, H.Khoai; baa tbn
cac san tr6ng, chua quan
Huven Thien.

2-4/16-20m

4-5/16-20m

4-6

Giim ciiu*

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Nguy~n Thi~p

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

PhUng Hung

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Himg Cot

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Himg Mil

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Giim ciiu*

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Himg Cot

]-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Himg Lugc

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Himg Chai

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

3-6

Giim ciiu*

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Himg Gifry

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Himg Khoai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Lugc

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

3-6

Giim ciiu*

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Nguy~n Thi~p

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Himg Khoai

]-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Himg Gifry

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Giim ciiu*

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Nguy~n Thi~p

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Himg Khoai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

(Duang len ciiu LB)

1-2/6-lOm

1-2/6-IOm

3-6

Chuang

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Triin NMt Du?t

2-4/16-20m

4-5/16-20m

4-6

Chg G(lo

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

3-6

Dao Duy Tir

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Himg Chai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Himg Ruai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

HimgMii

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Himg Cot

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Ruai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

HimgLugc

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Himg Mil

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

4-6

dan err m?t dQ cao,


bao tbn cac c6ng trinh
goc ph6,

Hang Khoai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

6 ph6

50-65%

60-70%

Ghi ehu

Triin Nh?t Du?t

6 Quan
10

Chi~u eao t6i da


K,!oanglui
d~n dinh mai
toi thieu
eual6'p
L'P nhi! mat L6'p phia sau
sau (m)
loho' (tdng 1m'
ctAn!!lm)
1-3/6-12m
2-4/1O-16m
4-6

Quy chd quem If; quy hOCJch- kidn truc Khu phd

cd HiJ Ni5i

6 ph6

dan cu m?t dQ cao,


co ga Long Bien.

Bao ton cac _kho,ang


tr6ng, ciiy xanh; 0 pho co
Truang Ti~u hQc Triin
Nh?t Du?t, Den Huang
Nghia

6 ph6

dan err m?t dQ cao

6 ph6

dan cu m?t dQ cao,

10

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

M~tdQ

Chi~u eao t8i da


K~oiinglui
toi thieu
d~n dinh mai
Ghi ehii
eiialO'p
d'!llg 0
LOp ~h3.m~t LO'p,phia sau
sau (m)
pho
ohO' (tane / m'
(tane/m)
co Chua ViOOTri!.
1-3/6-12m
2-4/ 10-16m
4-6
86ng Xuan
Bao t6n kin trUc m!lt
1-3/6-12m
2-4/ 10-16m
4-6
HimgMa
dUng cac c6ng triOO ph5
1-3/6-12m
2-4/l0-16m
3-6
HimgLuge
86ng Xuan.
1-3/6-12m
2-4/ 10-16m
4-6
Himg Khoai
ph5 co chg 86ng
2-4/l0-16m
3-6
Nguy~n Thi~n Thu(it 1-3/6-12m
Xuan, Bic Qua.Kim soat
50-65%
C'au n1-3/6-12m
2-4/l0-16m
4-6
Llong
m(it dO xay dvng va
khong gian cong cOngo
1-3 /6-12m
2-4 /l 0-16m
4-6
86ng Xuan

xay

Cae ph8, ngo


xung quanh

14

15

55-70%

1-3/6-12m

2-4/ 10-16m

3-6

Trk NMt Du(it

2-5 / 8-20m

3-7/ 12-26m

3-6

Cao Thfulg

1-3/6-12m

2-4/l0-16m

3-6

1-3/ 6-12m

2-4/l0-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Chiu

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Ng5 Himg Chiu

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

ThanhHa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

o phO dan cu m(it dO cao.

Hang Chiu

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

1-3 / 6-12m

2-4/10-16m

3-6

Kim soat khong glan


khu VlJC tip giap 0 Quan
Chuang.

Cao Thfulg

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Trk Nh(it Du(it

2-5/8-20m

3-7/12-26m

3-6

o Quan Chuang

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

ThanhHa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Nguy~n Thi~n Thu(it

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

HangMa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

C6ng 8\1c

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Himg Vai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

PhlingHung

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Viii

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

HimgMa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Ga

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

C6ng 8\1c

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Himg Ga

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

HimgMa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

LoRen

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

HimgRuai

1-3/6-12m

2-4/ lO-16m

3-6

Bao t6n kin truc m!lt


dUng cac cong triOO mi[Lt
ph5.

HimgMa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

o ph5 dan cu m(it dO cao

Nguy~n Thi~n Thu(it


86ng Xuan
16

17

60-70%

60-70%

cfru80ng

N guy~n Thi~n Thu(it

18

19

20

21

22

50-65%

60-65%

60-70%

70-80%

60-70%

Kiem soat khong gian


theo huang cao dk v~
gifra tuyn Trk
Nh~t
Du(it; 0 ph5 co san tr6ng,
co Xi nghi~p khai thac
cung Ung thlJc ph~m

Himg Khoai

Quy ehi quem If; quy hot;1eh - kiin true Khu phd

cd Hit Nt5i

o ph5 dan cu m(it dO cao

Kiem soat khong gIan


theo huang cao dk v~
gifra tuyn Tr~n Nh(it
Du(it; 0 ph5 co san
tr5ng,va truang tiu hQc
Kim 86ng, THPTCS Le
Lgi, Cty T.t\lo&PT OOa.

o ph5 co cong triOOc6ng


cOng (Cong ty Khao sat
xay dvng - BXD)

o ph5

dan cu m(it dO cao,


co Chua Thai Cam va
DiOOTan Khai.

o ph5 dan cu m(it dO cao.

11

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ky M~t di}
xay
hieu

0 d1p1g 0
ph6
phO

cae ph6, ngii


xungquanh
Thu6c BAc

23

24

25

26

27

28

29

30

60-70%

60-70%

60-65%

60-70%

60-70%

60-70%

60-65%

60-70%

L6 Ren

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Rum

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

HangMa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

ChaCa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Ca

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

3-6

Thu6c BAc

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

HangMa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Duimg

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

HangCa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

ChaCa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Chi~u

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Gi&y

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

3-6

Ngo G(lch

1-3/6-12m

4-6

Hang Duimg

1-3/6-12m

2-4/1O-16m
2-4/10-16m

Hang Chi~u

1-3/6-12m

2-4/10-16m

Dao Duy Tu

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6
3-6

Nguyen Sieu

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Gi&y

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

L6 Ren

1-3/6-12m

2-4/10-16m

HangD6ng

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6
3-6

Hang Vai

1-3/6-12m

2-41 H)-16m

3-6

HangGa
L6 Ren
Thuoc Bile
Hang Vai
Hang Dong
Hang Ca
ChaCa
Lan ang

1-3/6-12m
1-3/6-12m
1-3/6-12m
1-3/6-12m
1-3/6-12m
1-3/6-12m
1-3/6-12m

2-4/10-16m
2-4/10-16m
2-4/10-16m
2-4/10-16m
2-4/10-16m
2-4/1O-16m
2-4/10-16m

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
4-6
4-6

Thu6c BAc

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Ca

1-3/6-12m
1-3/6-12m

2-4/1O-16m
2-4/10-16m

4-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6
4-6

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

4-6

1-3/6-12m
1-3/6-12m

2-4/10-16m
2-4/10-16m

4-6

1-3/6-12m
1-3/6-12m

2-4/10-16m
2-4/10-16m

Hang Duimg
Liin ang
ChaCa
Ngo G(lch

31

60-70%

Chi~u eao t6i da


K,!oiing, liIi
toi thieu
d~n dinh mai
eual6'p
L6 "hit m~t L6'p,phia sau
sau
(m)
pho' (tanl!: 1m
(tanl!:/m)
1-3/6-12m
2-4/1O-16m
3-6

Hang Gi&y
Hang Bu6m
Hang Duimg

Quy chi quem If quy hogch - kilin true Khu phd Cd Hi'LN(ji

Ghi ehu

a ph6 dan cu m~t do cao

a ph6 dan cu m~t do cao

a ph6 co san tr6ng, Dinh


Thanh Hi!, cong ty luang
th\Ic Ha NOi

3-6

3-6
4-6
3-6

a ph6 dan cu m~t do cao.


Bao t6n ki~n truc m~t
dUng Cl,llllcong trinh lien
k~ ph6 Nguyen Sieu.
a ph6 dan cu m~t do
cao. Bao t6n ki~n truc
m~t dUng C\lm cong trinh
ph6 Hang D6ng,Hang Ga.

a ph6 dan cu m~t do cao

a ph6 co truimg ti~u hQc


H6ng Ha. Bao t6n nha
30,36 Liin ang, Hoi quan
PMc Ki~n va san tr6ng.
Bao t6n k.truc m~t dUng
ph6 Liinang Cha Ca.
a ph6 dan cu m~t do cao,
co chua Cua Dong

a ph6 dan eu m~t do cao

12

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ky M~t di}
xay
hien
{) d\fllg 0
phA
phO

cae ph A, ngii
xnng qnanh
Nguyen Sieu

32

33

34

35

36

37

38

60-65%

60-65%

50-65%

60-70%

50-65%

50-65%

60-70%

DilODuy Tir

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

3-6

HimgBuflm

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

4-6

Himg Gi&y

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

3-6

ChqG,:!o

1-3/6-12m

2-4 I 10-16m

3-6

Dong Thai

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

3-6

MfiMay

1-3/6-12m

2-4 I 10-16m

4-6

lao DuyTir

1-3/6-12m

2-4 I 10-16m

3-6

Hang Vai
Himg Ga
Cira Dong
Phung Hlffig
Hang Vai
Bat SU
Himg Phen
Himg Ga

1-3/6-12m

2-4/10-16m

1-3 16-12m
1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

1-3/6-12m

2-4 I 10-16m

1-3 16-12m
1-3 16-12m
1-3 16-12m
1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

HimgVai

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6

Thu6c B~c

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

3-6

Himg But

1-3/6-12m

2-4 I 10-16m

3-6

Bat SU

1-3/6-12m

2-4 I 10-16m

3-6

Hang But

1-3 16-12m

2-4/10-16m

3-6

Thu6c B~c

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

3-6

Himg Phen

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

3-6

Bat SU

1-3 16-12m

2-4/10-16m

3-6

CiraDong

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

3-6

DuOng Thimh

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

NhaH6a
39

40

41

42

5%

60-70%

60-70%

60-70%

Chi~n eao tAi da


K~oang,lui
toi thien
d~n dinh mai
eualO"p
LOp ~ham~t LO"p,phia san
san
(m)
IDho.(tane I m \
(tane/m)
1-3 16-12m
2-4/10-16m
3-6

Phung Hlffig
DuOng Thanh
Bat Dim
NhaHoa
Bat Dim

2-4 I 10-16m

2-4 I 10-16m
2-4 I 10-16m
2-4 I 10-16m

115m

I 15m

1-3/6-12m

2-4 I 10-16m

1-3 16-12m

2-4 I 10-16m

HangGa

1-3/6-12m

2-4 I 10-16m

3-6
3-6
3-6

Himg Phen
Bat SU
Bat Dan
Himg Ga
Himg Phen
Thuoc Bac
Bat Dim
Bat SU

1-3/6-12m

2-4/10-16m

1-3/6-12m
1-3 16-12m

2-4/10-16m
2-4 I 10-16m

1-3/6-12m
1-3/6-12m
1-3/6-12m

2-4 I 10-16m
2-4 I 10-16m
2-4 I 10-16m

1-3 16-12m
1-3 16-12m

2-4/10-16m

Quy chi quem If! quy hO(lch - kin truc Khu phb

2-4/10-16m

C6 HiJ

Nl}i

3-6
3-6
4-6
4-6
3-6
3-6
4-6
3-6

Ghi ehu

ph6 co san tr6ng, d~n


H<)i QUlin QUling Dong,
tr.M~u giaoJu6i tha, ?~n
B,:!chMfi, den Quan De.

ph6 co san tr6ng


gifra

ph6 san tr6ng va m<)t


s6 cong trinh cong c<)ng.

6 ph6

dan cu m~t d<)cao

ph6 co san tr6ng. Dinh


Dong Thanh.

ph6 co san tr6ng. Tr\l


so ph6ng Giao d\lc lao

!':loqu~.

6 ph6

co cong ty nuac va
moi truimg Vi~t Nam

Vuim hoa Bat Dan

6 ph6

dan cu m~t d<)cao.


Bao tfln kiSn truc m;!t
dUng ph6 Bat Dan, Nhii
H6a.

6 phi> dan

cu m~t d<)cao.
Bao tfln kiSn trUc m;!t
dUng ph6 Bat Suo

6 ph6

dan cu m~t d<)cao.

13

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ky M~tdQ
xay
hien
,
0 d\l'llg 0
pha
pho

Cae pha, ngo


xnng qnanh
Thu6c B~c

43

44

45

46

47

48

50-65%

60-70%

60-70%

60-70%

60-65%

50

51

52

60-70%

san tr6ng. Bao


ton kien trUc mij,t dUng
ph6 L~ On,g, Hang Can,
Hang Ba, Den Nhan N(>i.

2-4/10-16m

4-6

Hang Can

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

4-6

Hang B6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Lan Ong

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Ngang

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang B6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Can

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Bu6m

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

o phD dan cu m~t d(>cao.

Hang Gifry

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Dinh Li~t

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Bao t6n kien truc mij,t


dUng cac cang trinh.

Hang B(lc

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Ngang

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

4-6

Hang Bu6m

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

T<;lHi~n
Hang Gifry

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Bu6m

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Dao Duy Til

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Luang NgQc Quyen

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

T<;lHi~n

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

MaMay

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Dao Duy Til

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Dong Thai

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

3-6

2-4/10-16m
4-5/16-20m
2-4/10-16m

3-6

Tran NMt Du~t


Hang ChInh

1-3/6-12m
2-4/16-20m
1-3/6-12m

4-6
3-6

MaMay

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

1-3/6-12m
2-4/16-20m
1-3/6-12m

2-4/10-16m
4-5/16-20m
2-4/10-16m

3-6
4-6
3-6

MaMay

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Luang NgQCQuyen

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

3-6

MaMay

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang B<;lc

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Dinh Li~t

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Luang NgQc Quyen

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Nguy~n Hi1u Huan

1-3/6-12m

2-4!10-16m
2-4!10-16m

3-6

a ph6 dan cu m~t d(>caa.

2-4!10-16m

4-6
4-6

Co nha c6 87 Ma May
D~n PMt L(>c.

2-4!10-16m

4-6

Hang ChInh
Tran Nh~t Du~t
60-70%
Luang NgQc Quyen

60-70%

9 ph6,co

1-3/6-12m

60-65% Luang NgQc Quyen

60-70%

Ghi chu

Lim Ong

Chg G<;lo
49

Chi~n cao tai da


K~oang,IiJi
toi thien
d~n dinh mai
cual6'p
LOp ~hlt m:)t L6'p,phia san
sau
(m)
lobO. (tan!! / m
(tanv/m)
1-3/6-12m
3-6
2-4/10-16m

HangM~
Hang B<;lC
MaMay

1-3!6-12m
1-3!6-12m
1-3/6-12m

Quy chi quem if! quy hO(,lch- kitn truc Khu phd cd Ht'J N(Ji

o pha dan cu m~t d(>cao.


Bao t6n kien truc mij,t
dUng ph6 Hang Ngang.

L~ Y cac cang trinh dO<;ll!pha T<;lHi~n, dO<;lnpha


Hang Giiy.
Luu y cac cang trinh dO(lll
ph6 T<;l Hi~n. Phong
Kham da khoa Qu~n.

a ph6 co san tr6ng.

D~n

Huang Tm;mg.

D~n Huang Bai

ph6 dan cu m~t d(>caa.


Baa t6n kien trUc mij,t
dUng cac cang trinh ph6
Hang ChInh, Ma May.

o phD co san trang, va


R<;lp Chuang vang, nha
khach VB Thanh ph6
Dinh Truang Thi, Dinh
Kim Ngan.

14

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ky M~tdQ
xay
hieu
0 d\fllg 0
pho
pbO
A

cae pha, ngo


xung quanh

Nguy~n Hfru Huan


53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

70-80%

Hang Mfun

Ghi ehu

6 ph6

dan cu m~t di) cao.

Hang Mu6i

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Trim Quang Khai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Mfun

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Mu6i

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Philng Hung

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Bat Dan

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

DuOng Thanh

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Nguy~n Van T6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Nguy~n Quang Bich

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Bat Dan

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Di6u

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Non

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

DuOng Thanh

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Bat Dan

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Thi6c

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Non

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Di6u

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Non

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Di6u

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

DuOng Thanh

1-3/6-1,2m

2-4/10-16m

3-6

Hang Di6u

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Non

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

DuOng Thanh

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Yen Thai
HangB6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Luong Viin Can

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Qu;tt

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Non

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Thi6c

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Bao ton mi).t dUng cae


cong trinh gia trio Bao t6n
va phat huy cac khong
gian tr6ng, cay xanh Tr.g
Nguy~n Du va xung
quanh d6n Hang QU;tt.

Hang B6
Hang Dao

1-3/6-12m

2-4/10-16m

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6
4-6

Hang Gai
Luong Van Can

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

HangB;tc

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6
4-6

Dinh Li~t
Gia Ngu

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Dao

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang B;tc

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

70-80%

50-65%

50-65%

50-65%

60-70%

50-65%

50-65%

50-65%

50-65%

60-70%

Quy

Chi~u eao tai da


K~oiing, Iili
toi thieu
dSn dinh mai
eiial6"p
LOp nhit mat L6"p phia sau
sau
(m)
nbO-(tin!! 1 ~
(tin!!lm)
3-6
1-3/6-12m
2-4/10-16m
4-6
1-3/6-12m
2-4/10-16m

cM qulm

if! quy hO{lch - kiin truc Khu phd cd HiI Nt}i

6 ph6 dan cu m~t di) cao.


Bao t6n ki6n truc mi).t
dUng ph6 Hang Mu6i.

o pho co san trong. PM


Nguy~n Quanh Bfch co
nhi6u cong trinh co gia tIi
nguyen tr;mg va lien t\lc.
Bi~t th\f ph6 Phung
Hung.
6

ph6 co san tr6ng. Bao


t6n ki6n trUc mi).t dUng
ph6 Bat Dan, DuOng
Thanh d6n Hoa Thkn.

6 ph6 co san tr6ng. Bao


t6n ki6n truc mi).t dUng
ph6 Hang Di6u, Bat Dan.
6

ph6 dfm cu m~t di)


cao. BfiO t6n cac cong
trinh goc 0 ph6 hu6ng
chgHang Da.

ph6 co san tr6ng. LUll


y cong trinh goc ph6... ,
chg Hang Da, dinh Til
Thj

phb co san tr6ng, nha


hat Thang Long, dinh
Hoa Li)c, dinh D6ng L;tc.
Khai thac cac 0 trong,
khoang f?ng; T .k6 ph\lc
d\fDg kien truc tuyen
Hang Dao, Hang B;tc, Gia
Ngu.
6 phb dan cu m~t di) cao,
15

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ky M~t dQ
xay
hieu
0 d'!l1~0
ph6
pho
A

Cae ph6, ngii


xung quanh
Hang Be

64

65

66

67

68

69

70

7l

60-70%

60-70%

50-65%

60-70%

60-70%

60-70%

72

73

60-65%

60-70%

Ghi chu
co lruOng m~m non Dinh
Tien Hoang, dinh Trung
Yen, 1uu y nha c6 s6 51,
47 Hang B(lc.

Chq Himg Be

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Ngii Trung Yen

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

Hang B(lc

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

4-6

NguySn Hfru Hwin

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Thung

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

3-6

Hang Be

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

3-6

HangM~m

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

4-6

Hang Tre

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

NguySn Hfru Huan


Ngii NguySn Hfru
Huan
HangM~m

1-3/6-12m

2-4/l0-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Tr~ Quang KMi

2-4/8-16m

3-51 12-20m

Hang Thimg

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0
3-6

Hang Tre

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Phimg Hung

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

NguySn Viin T6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

6 ph6 co sim tr6ng. Ph6


NguySn Quanh Bich co
nhi6u cong trinh co gia trj

NguySn Van T6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

DuOng Thilnh
Ngii Tr(lffi

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

4-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Phung Hung

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Ngii Tr(lffi

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

Ha Trung
PhUng Hung

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Ha Trung

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

Ngii Tr~m

1-3/6-12m

2-4/1O-16m

0-3

HangDa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Bong

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Phung Hung

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

DuOng Thanh

2-4/10-16m

3-6

Hang Bong

1-3/6-12m
1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

HangDa

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Yen Thai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

Hang Manh

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Bong

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

DuOng Thanh

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Non

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Hom

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

50-65% NguySn Quang Bich

50-65%

Chi~u cao t6i da


KhoangliJi
t6i thieu
d~n dinh mai
cualO'p
L6;P nha mat LO'p phia sau
sau (m)
pho' (tdng 1 ~ \
(iling/m)
1-3/6-12m
3-6
2-4/10-16m

Quy chi quem If!quy ho~ch - kiJn true Khu pM cd Hi'J N(3i

6 ph6 dan cu m~t de:>cao.


D6n ... , nha bia li~t sI
phuOng Himg B(lc.

6 ph6 dim cu m~t de:>cao

ph6 co sim tr6ng,


tfUOng ti~u hQc NguySn
Du, nha in bao nMn dan

phO co sim trong, va


d~t clla h(\i thanh tin lanh
Vi~t Nam, Chq Himg Da,
tfUOng ti~u hQc Thang
Long.

6 ph6

dim ell m~t de:>cao

6 ph6

dan cu m~t de:>cao.


Dinh + d6n Thien Tien,
d6n Viing Tien.

o pho dim cu m~t de:>cao.


Luu y cong trinh huang
ra quang tfUOng chq
HangDa.
6 ph6 co sim tr6ng. Chua
Kim cli, dinh Yen Thai,
d6n Phllc Hi~u.
6 ph6

dim cu m~t de:>cao

16

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ky M~t di)
xay
hieu

cae ph&, ngo


xung quanh

d,,"g Ii

ph&

phil
Hang Bong
HangMimh

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Hang QU(lt

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

To Tich
Hang Gai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang Hom

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang QU(lt

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Luang Van Can

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Hang Gai

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

To Tich

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

GiaNgu

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

linh Li~t

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Hang lao

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

linh Li~t

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Ng6 Trung Yen

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

Gia Ngu

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

GiaNgu
Chg Hang Be

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

1-3/6-12m

2-4/IO-16m

0-3

C~uG6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

linh Li~t

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

Gia Ngu
Hang Be

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

duG6
Chg Hang Be

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

Ng6 Nguy~n H.Huan


Hang Tre

1-3/6-12m
1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

2-4/10-16m

Hang Thung

1-3/6-12m

2-4/10-16m

3-6
3-6

Nguy~n Hfru Huan


Giim Cau*
Tran Nh~t Du~t

1-3/6-12m
1-3/6-12m
1-3/6-12m

2-4/IO-16m
1-3/6-12m
1-3/6-12m

2-4
4-6

(luimg len chan


du)

1-3/6-12m

1-3/6-12m

2-4

Hang ChiSu

1-3/6-12m

2-4/10-16m

4-6

Nguy~n Thi~n Thu~t


dulong
Ng6 Hang ChiSu

1-3/6-12m
1-3/6-12m

2-4/10-16m
2-4/10-16m

3-6
4-6

1-3/6-12m

2-4/10-16m

0-3

lao Duy TiI

7/28m

7/28m

Chg G(lo

7/28m

7/28m

Tr~ Nh~t Du~t

7/28m

7/28m

Chg G(lO

7/28m

7/28m

50-65%

60-70%

60-70%

60-70%

duG6

50-65%

60-70%

60-70%

60-70%

60-70%

60-70%

Quy

Chi~u eao t&i da


Khoiing liIi
t&i thieu
dn dinh mai
eual6'p
LOp nhit mat L6'p,phia sau
sau (m)
nho' (tAn..- 1 .iJ\
(tan..-/m)
3-6
1-3/6-12m
2-4/IO-16m
3-6
1-3/6-12m
2-4/10-16m

cM quem If

quy hO(lch - kiin truc Khu ph6 cd HiJ Nr;i

Ghi ehu

6 ph6

co san tr6ng va d~t


cua
Truimg
Nguy~n
Truimg Ti?, Nguy~n Ba
N gQC,dinh Ha VI.

6 ph6
Luu y

dan cu m~t di? cao.


kiSn trUc mi).tdUng
ph6 Hang Gai, Luang
Van Can.

6 ph6 dan cu m~t di;lcao.


Luu y kiSn truc mi).tdUng
ph6 du G6, Hang lao
6 ph6

dan cu m~t di? cao.

6 ph6

co san tr6ng

ph6 co san tr6ng, va


truimg ti~u hQc Nguy~n
Du, nM c6 48 Hang Be

6 ph6 co san tr6ng, va


khach S(Ill Royal.

3-6
Kiem soat, thiet ke
quan phu hgp c~u
Bien thea hu6ng
t~g diim bao an
giao thOng.

6 ph6

cimh
Long
thfrp
toan

co r(lp Long Bien

ph6 co
Techcombank.
tang.

17

toa nM
Cao 7

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ghi chu: (*) T\li ph6 G~rn cfru: Xay dlJIlg, bllOt6n ton t\lo cong trinh pMi dam bao tuan
thu khoang lui an toan duong sk
- Vi~c qulin Iy c1lpphep xay dlJIlgd6i vm timg thua d~t rieng Ie duQ'cquy djnh t\li di~u 16.
Di~u 8. Quy djnh v~ khong gian cay xanh.
I. Danh gia cay xanh hi~n co, t6 chuc quy hO\lch khong gian xanh, tr6ng b6 sung, thay
th~ nhung cay khong phu hqp;
2. Tang di~n tich cay xanh to1mKhu ph6 C6 d\lt chi tieu 1,5 rn2 Inguoi thOng qua cai t\lO
o ph6, cac di~n tich san, via he khong su d\mg nghi ngai, vui chai va di bi}; Gin giu va bao
v~ h~ th6ng cay xanh, yuan hoa hi~n huu. Khong chi!.tpM cay xanh va be tOng hoa yuan
cay;
3. T\lo dlJIlg hoan thi~n hang cay xanh dQc hai ben cac tuy~n ph6 vai chung 10\li cay
phu hqp huang, di!.cdiem rni!.tdt, canh quan ki~n truc di!.ctrung cua tuy~n ph6; Xu Iy va
khong sir d\lllg 10\licay co r~ anh huang d~n h~ th6ng giao thOng va thoat nuac;
4. Cai t\lO, chinh trang cac cong trinh xung quanh cac khu V\ICvuan hoa, khong gian
rna, t\lOkhong gian xanh ngoai va tren cong trinh k~t n6i vai tuy~n duang t\li cac khu V\IC;
5. Tang wang t6i da cac chi tieu cay xanh trong rnlli 0 ph6; cac quy d~t sau khi di doi
chuyen d6i chuc nang, dan dim phai lIU tien danh cho khong gian xanh. Cac cong trinh sa
hfru cong sau khi di doi phai chuyen d6i thanh d~t cay xanh hoi!.ctheo quy dinh t\li di~u 9,
cac khoan 2, 3, co giai phap rna ri}ng he de t\lOkhong gian rna, cay xanh;
6. Thi~t k~ ph\lc d\Ing cac khong gian di!.cthil, gia trj Ijch su ... k~t hqp b6 sung cac 10\li
cay gia tri phil hqp.
Di~u 9. Dftt xay d\fng
I. Quan ly d~t dai tuan thu cac quy djnh cua Lu~t d~t dai va cac van ban lien quan.
2. Cac 0 d~t duQ'c chuyen d6i chuc nang, cac 0 d~t xay dVng cong trinh con I\li sau gian
dan: lIU tien (theo thu tv) chuyen d6i thanh cac chuc nang cay xanh, khong gian rna, ph\lC
V\lci}ng d6ng, khong gian cong ci}ng;
3. M~t di} xay dvng: Cac 0 d~t khi cai t\lO, xay dlJIlg rnai khong vuqt qua rn~t di} xay
d\Ing hi~n tr\lllg. Cac 0 d~t chuyen d6i, di doi do nha nuac quan Iy phai duQ'c chuyen thanh
d~t cay xanh hoi!.cxay dVng cong trinh co cay xanh vai rn~t di} xay dvng khong qua 30%,
dong gop khong gian rna cho phi a rni!.tph6;
4. Khong cho phep vi~c hqp thUa giua 2 nha 6ng tren rni}t tuy~n ph6, trong truong hqp
b~t bui}c hQ'pthua pMi duy tri c1lutruc khong gian nM 6ng va ki~n truc rni!.tnM theo thua
dQc cil;
5. Quy djnh v~ dan dan: Truac rn~t lIU tien di chuyen dan ra khoi Khu ph6 C6 d6i vai
cac hi} dan s6ng trong cac di tich, cong sa, truang hQC,cac s6 nha co nhi~u hi} va dong dan
cu dang xu6ng c1lp nguy hiern, cac cong trinh co gia trj phai di dO'i dan de bao t6n theo
Lu~t di san van hoa, trong ph\lrn vi phai giai phong rni!.tbAng cua cac dv an d~u tu.
Nha d~t sau khi dan dan phai duQ'cchuyen cho cac dan vi quan Iy de thvc hi~n cac chuc
nang neu t\li khoan 1, 2 di~u nay, hoi!.cchuyen nhm;mg theo qui dinh hi~n hanh.
Di~u 10. Quy djnh v~ h~ th6ng duimg giao thOng
1. T6 chUc giao thong
Giu nguyen rn\lng luai giao thong va rni!.tc~t ngang duang. T6 chuc ph6 di bi} ben trong
khu ph6. Truac rn~t t6 chuc phan c1lpnhu sau:

Quy chi qucm If quy hOfJch - kin true Khu ph6

c6 HiJ Nri

18

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

- DuOng gilo thong cong cQng: T':Ii cac tuy~n ph6 duang bao. Cac di~m d6 xe cong
cQng t':lll duqc! b6 tri t':li khu Vl!CIan c~n wOn hoa Bat Dim, Chq G':IO,Cua Dong, Trfrn
Quang Khiii, Wfrn Nh~t Du~t.
- DuOng
khuI, Vl!C:(Cho phep 0 to di 1 chiu nhung, khong duqc phep dUng, d6) bao g6m
;
cac pho Hang Chieu - Hang Mil; Bat Dan - Hang Bo - Hang B':Ic - Hang Mam; Chil Ca Hang
Can - Lubng
Van Can; Hang Da - Hang Di~u - Hang Ga - ,Hang C6t. Xem xet mQt s6
.
I.
tuyen dUOngco mi;ltcat ngang 12m tra len cho phep 0 to di I chieu theo gia quy djnh;
I.

- Cac xe cM khach den khach S':llltren 15 cho: Khong duqc di vao ben trong Khu pho Co;
. - DuOng co~ l':Ii: danh rieng cho di bQ, xe g~n may va xe tho sa (tm cac xe chua cMy,
cap cUu, v~ sinh duqc phep vao cac dUOngnay);
- Quan Iy via he, long dUOng theo dung qui djnh cua Uy ban nhan dan Thilnh ph6.
2. Bili d6, riai d~ xe, giao thong tinh:
- Cac cong ~rinh cai t':lO,xay dllng: phai b6 tri khong gian d~ xe cua ban than cong trinh
va khach ben trong theo guy mo, tinh chilt cong trinh.
- Cac di~m jgiaO~hong Hnh duqc b6 tri t~eo d6 an quy, hO':lchch! ti~t, dam bao c6 khoang
cach phu hqp l}hu cau di bQ. Nghien cUu bo sung cac diem, bili do xe t.':Iikhu VIlCng.oai ?e
(cac phuOng Phuc Tan, Chuang Duang), khong gian luu khong va ngam t':li cac pM Tran
Nh~t Du~t, Trfrr Quang Khai;
- Cac b~n ~e bus duqc b6 tri theo dung quy hO':lchdi~m d6 xe vai nguyen t~c: d quan
sat, thu~n ti~n giao thong, gfrn nai t~p trung dong nguaL
- Via he v~ b6 via: Tma~ m~t g!u nguyen v~t li~u, cach thuc 6p 1Mb mi;lt via he; su
d\lng v~t li~u phil hqp vai phD Co; cot cao dQ mi;ltdUOng sau khi sua chua phai giu nguyen;
Nghien clm IMIda vien til nhien toan bQ cac ~uy~~ ph6, lila ch(;m~ac tu~n ph6 cai t':lOph\lc
d\lllg, quang tntOng thllc hi~n tntac, v~t li~u ben chac, c6 dQnham can thiet, khong tran tntqt.
- C6 bi~n phap rna rQng via he hoi;lc khong gian ph6, thong qua cac khoang lui, khong
gian rna cac c8ng trinh chuy~n d6i hoi;lcc6 di~n tich 16'ntheo quy djnh t':li diSu 16-khoan 8;
- Khuy~n iJhich di bQ va phuang ti~n giao thong su d\lng nang luqng s':lch (xe d':lp, xe
di~n); Luu y t6!chuc 16i di va ti~n nghi hu6'ng dan cho nguai tan W theo quy djnh.
- T6 chuc Ja pMt tri~n ph6 di bQ ben trong khu ph6 dam bao thu~n Iqi vS t6 chuc va k~t
n6i. giao thong I ccy giai, h~u din kinh doanh; h':ln chS t6i da vi~c t6 chuc cua hang giua long
pho di bQ.
'
f)i~u 11. <:::ich~ thang h~ tftng do thi khac:
L Cong tJinh h':ltfrng ky thu~t.
a) H~ th6ng c1lpnuac
- H~ th6ng c1lpnuac s':lch kSt n6i vai h~ th6ng c1lpnuac chung Thanh ph6 dap trng nhu
du su d\lng cda nguai dan, du khach va phong chay chua cMy.
- Xay dllng, l~p di;ltbS, b6n chua nuac dll tm di;ltkin ben trong m6i cong trinh; C6 kS
hO':lchph\lc h61 h~ th6ng may nuac ph\lc V\l cong cQng.
b) H~ th6ng thoat nuac thai
. - Tilt ca c~c cong trinh dSu phili c6 h~ th6ng xu Iy nuac thai tmac khi thai ra M th6ng
cong chung cua khu Vl!c;
- C6 kS hobch
cai t':lOh~ th6ng c6ng bao va c6ng chinh thoat
nuac chung trong Khu
ph6
I,
"
,
Co; khao sat dieu tra, l~p danh m\lC xay d\fllg mai cac h~ thOng thoM nuac xuong cap, gay 0
nhim ben trodg cac 0 ph6, ngo ph6;
- Cac dua?g thoM nuac cac hQ gia dinh phili dilu vao h~ th6ng c6ng ngfrm chung;
?

Quy chi quan

11 quy hO(lch - kiin


I

truc Khu ph6 cd Hi! N(Ji

19

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

- Khong duQ'c tv y d\!c, xay dvng dubng c6ng va d6 nic sai vi tri quy dinh.
c) H~ th6ng dp di~n
- Cac tr(lm bien ap duQ'c d~t tren cac cQt ho~c cac via he co khoang tr6ng khong anh
huang den nguai di bQ va tftm nhin giao thong, dam bao kh6i tich chiem ch6 nh6 nhdt,
khong anh hubng den khong gian cong cQng, dam bao an toan va ky thu~t di~n;
- Dubng day h(l ap phai duQ'c s~p xep theo mQt dubng h~ th6ng ky thu~t chung co vi tri
phu hQ'P,dam bao my quan tren m6i tuyen ph6;
d) H~ th6ng chieu sang:
- H~ th6ng chieu sang duQ'c cai t<;lO
theo IQtrinh, co quy hO(lch C\! th~, phil hQ'Pkhong
gian Khu ph6 C6; th6ng nhdt quy cach, ki~u dang, khoang cach den chieu sang dam bao anh
sang theo quy dinh, d~p v6 canh quan va tiet ki~m nang luqng; Den chi~u sang phai duQ'c
I~p d~t den m<;>i
ngo, ngach.
- Sir d\!ng chung h~ th6ng cQt do day va cQt chieu sang, 10<;lib6 nhung cQt khong phil
hQ'P,khong con gia tri sir d\!ng.
- Den chieu sang cho ph6 C6 pMi co mfru rieng, phil hQ'Pvai kien truc ph6 c6.
e) H~ th6ng thong tin lien l(lc
- T6 chuc s~p x~p l(li theo h~ th6ng t~p trung toan bQ day tren khong theo trvc ho~c hQp,
mang ky thu~t duQ'c quan Iy th6ng nhk Khong t6 chuc them cac tuyen mai va khong di day
rieng Ie tren cac ph6 va m~t nha tir tftng 2 tra len;
- S~p xep l(li cac hQp ky thu~t di~n thong tin lien l<;Ic.Cac thiet bi thu phat tin hi~u
thOng tin, tr(lm ang ten BTS phai d~t khudt tftm quan sat tir di~m nhin tren m<;>iph6, tuyen
dubng bao va cac khOng gian rna; cach cac tuyen dubng s~t do thi t6i thi~u 200m.
t) V6 v~ sinh, moi twang
- Tiep wc di chuy~n cac co So' san xudt gay 0 nhi~m (xa rac, nuac thai, khi 0 nhi~m dQC
h<;li;dQ 6n cao);
- B6 tri h~ th6ng thu gom rac van minh, hi~n d(li, dam bao thu gom, v~n chuy~n 100%
rac; Cai t(lO 1<;1i
cac nha v~ sinh cong cQng hi~n co ph\!c V\! du lich; Cai t(lOcac h~ th6ng
thoat nuac bdn, nha v~ sinh chung, khu ph\! trQ'xu6ng cdp, mdt v~ sinh ben trang cac ngo
chung, 0 ph6;
- B~ nuac tren mai, 6ng dp thoat nuac, may di6u hoa nhi~t dQ va thong gio phai b6 tri
t(li cac vi tri khudt tftm nhin thdy tiI ngoai ph6 va tren cac dubng s~t do thi. Cac 6ng thoM
nuac cua di6u hoa nhi~t dQ duQ'cthu gom, khong duQ'cd~ nuac chay tv do ra he ph6;
- Trang qua trinh thi cong, cai t<;lO,xay dVng cac cong trinh trong Khu ph6 C6, cac chu
dftu ttr phai co bi~n phap bao dam an toan v~ sinh moi twbng, tr~t tv cong cQng xung quanh
khu vvc thi congo
2. Quy dinh v6 Phong chay chUa chay.
Qua trinh xay dvng h~ th6ng h<;ltkg khu ph6; bao quan cac cong trinh di tich, cae cong
trinh co gia tri, cai t<;toxay dvng mai trong khu vvc Khu ph6 C6 phai tuan thu Lu~t Phong
chay chua chay, cac quy dinh, quy chudn Vi~t Nam hi~n hanh v6 phong ch6ng chay n6 va
an toan chay, trong do d~c bi~t cftn lUlly cac quy dinh sau:
- T6 chuc h~ th6ng duang 6ng dp nuac chua chay va cac tr\! chua chay phan b6 d6u va
dam bao khoang cach va ap Ivc theo quy dinh trang khu ph6 va cac ngo.
- D6i vai cac ngo sau tiI 25 m tra len va s6 nguai cu tru han 50 nguai: pMi t6 chlrc
dubng 6ng dp nuac chua chay ho~c b6 tri b~ nuac chua chay chung, cae h<;>ngva thiet bi
chua chay theo quy dinh.
Quy

cM qulm

If; quy hO(Jch - kidn truc Khu ph6 c6 Hii Nlji

20

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

- Cae ngo, hgach, nha t~p th~, tren t~ng phai dam bao 16i thoat hi~m thong su6t, vai
I ,
"
cac clm thoat hiem khong su d\lng cua xep, cua cuon, cua quay tron va cua truqt. Cac nha 2
t~g tra len pha'i dam bao b6 tri cAuthang dam bao thoat hi~m d~ dang khi co chay, n6.

- Cac congl~riOO sau day phai co h~ thong chua chay rieng: trucmg hQc 3 tang tr~ len;
nha hat, rl;lpchieu phim, vil trucmg co 300 khach tra len; cong trinh cong cQng co khoi tich
5000m3 tra leri; Kho tang co di~n tich tren 500m2 ho~c 2500m3 tra len; cac 10l;lichg, trung
tam thuang ml;li;
3. D6i val cac cong triOOhl;lt~ng xa hQi
- Di dO'icab CO' sa san xudt, kho tang, van phong, CO' quan tf\! sa khong phu hgp vai m\lC
tieu bao tbn ~u ph6 C6; Danh quy ddt xay d\!'ng cac khong gian rna, cong vien cay xanh
va cong trinh h~ t~g xa hQi phu hgp vai quy hOl;lCh.
- D6i vai c~c cong trinh trucmg hQc, nha tre: phai b6 lri dugc cac di~n tich sfm chai phu
hgp, co tY I~ c~y xaOOtheo quy chudn lrUcmg hQc.
- Phat tri~n cac cong trinh hl;lt~ng xa hQi (cac di~m sinh hOl;ltvan hoa, khoi ph\lc hOl;lt
dQng van hoa tua cac rl;lp hat, rl;lp chi~u phim, dinh thO' t6 ngh6); Tl;lOl~p khong gian cay
xanh, vucm hoJ, san chai lrong loi cac 0 ph6 thich hgp;

'"

Dieu 12. Quy dlnh doi vOi khu Vl}'C lien ke - kiem soat khOng gian va khu
trQ' chtfc nangl h~ th,g do ~hl cho Khu ph& c6.

Vl}'C

hO

1. Khu Vl!ylien ke - kiem soal khong gian (Khu Vl!CB.I)


Co di~n tich khoang 7.19ha, dugc xac djnh tir ranh giai Khu ph6 C6 d~n h~t thua ddt
lap ngoai cua cac tuy~n ph6 ducmg bao xung quanh Khu ph6. C\l th~: Cac cong trinh m~t
ph6 cac tuy~n ph6 duO'ng bao Khu ph6 C6: s6 nha Ie cac ph6 Hang Thung, du G6, Hang
Bong, Hang Gai
(phia Nam), s6 nha ch~n phia Tay ph6 Phung Hung, s6 nha ch~n ph6 Hang
I
D~u (phi a Bac).
Ki~m soatl s\!' chuy~n ti~p kh0!1g gian ~~ thi~t giua Khu ph6 C6 vai khu v\!'c li6n k6
dam bao hai hoa, khong gay dQt bien. C\l the:
- HiOO thJc, c:iu truc khong gian tuy~n ph6 va Phong cach, ngon ngfr cac cong trinh
dugc cai tl;lo,xay mai phai dong gop tich c\!'c va hai hoa canh quan ki~n truc d~c trung cua
khu ph6 C6; 'fay d1!llg cong trinh theo ki~n truc mai vai di6u ki~n khong su d\lng kinh
mang lan, phan quang;
- Khao sad l~p danh m\lc cac cong triOOnfun ngoai Khu ph6 C6 co gia trj theo ki~n truc
d~c trung KhJ ph6 C6 d~ bao tbn, ton tl;lo, d(ic bi~t tl;li dOl;lnph6 phia Nam ph6 du G6,
Hang Thimg. I
- Quy mo cong trinh xay d\!'ng: Lap ngoai m~t ph6 khong qua 04 tl1ng - chi6u cao t6i da
16m, lap phia trong khong qua 05 tl1ng - chi6u cao t6i da 20m, khoang lui lap phia trong t6i
thi~u 6m.
,

'"

Doi vai pho Phung Hung: Giai toa cac di~n tich Ian chiem via he, bo sung cay xanh,
dam bao cac so,ng trinh m.ang bi~n s6 nha ch~n co khoang lui phu hgp vai quy djnh hanh
lang bao v~ tuyen duO'ng sat do thj;
2. Khu vJc h6 trg chUc nang hl;lt~ng do thj (Khu v\!'c B.2):
Phl;lmvi b~o gbm 02 phucmg ngoai de PMc Tan, Chuang Duang.
- Tuan t~u theo cac quy ch~, quy djnh qulin
d\lng (Khu V\fC hanh lang xanh dQc 2 ben song)

Iy

quy hOl;lChki~n truc cua khu Vl!Cap

- Quy djAh v6 chuc nang: Khai thac quy ddt de tang wcmg, b6 sung, h6 trq chuc nang
hl;ltl1ng ky th~~t, hl;lt~ng xa hQi t6i da cho Khu ph6 C6 nhu bai d6 xe tIOO,dl1u m6i giao

Quy cM qulm

'I
I

quy hot;lch - kien truc Khu phD Co Hi! Nt5i

21

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

thong, tru<'mghQc, h1:1dug ky thu~t. ..


Ml,Ie 2. QUAN L Y VE KIEN

TRUe

ni~u B.n&i voo cae clIng trinh di tieh Ijeh sil - van bOa, ton giao tin nglfO'ng.
1. Cong trinh di tich:
- D6i vai cac cong trinh da:duqc xep h1:1ng(PhV Ivc 7): Tien hfmh bao quan, tu b6, ph\lc
h6i d~ bao t6n, gift nguyen yeu t6 g6c cua cac cong trinh theo quy dinh cua Lu~t Di san van
hoa va cac lu~t b6 sung, van ban quy ph1:1mphap lu~t kMc lien quan; L~p h6 sO"khoa hQc vS
di tich; khi tien hanh I~p phuang an cai t1:10,xay d\l'ng cac cong trinh di tich phai xin '1 kien
cua cac CO"quan quan 1'1chuyen nganh theo quy dinh cua pMp lu~t;
2. D6i vai cac cong trinh co d<1uhi~u la di tich: Xem xet, xac dinh gia tri theo danh
m\lc, 101:1i
hinh lich Slr - van hoa, kien truc ngM thu~t... d~ dS xu<1tCO"quan co th~m quySn
xep h1:1llgdi tich va tien hfmh bao quan, tu b6, ph\lC h6i theo Lu~t Di san van h6a va cac van
ban quy dinh phap lu~t khac co lien quan.
3. D6i vai cac tuqng dai, cong trinh k5' ni~m, cong trinh van hoa co gia tri va cong trinh
di;lcthiJ khac: Bao t6n, chinh trang d~ dam bao cong trinh bSn vfrng, an toan va dap ung yeu
cAu sir d\lIlg v6n co cua cong trinh. Mau sk ch<1tli~u, hinh kh6i, phong cach kien truc dam
bao hai hoa vai canh quan chung;
4. Cac quy dinh khac:
- Bao quan, tu b6, ph\lc h6i, ton tw T~p trung dAu tu vao cac cong trinh di san v~t th~
co gia trj, di tich; L~p h6 sO",tu li~u g6c cua cong trinh, dam bao tinh nguyen g6c va dS xu<1t
giai phap th\l'c hi~n t6i uu trinh CO"quan co th~m quySn.
- Khoi ph\lc, quang ba gia tri di san phi v~t th~ Khu ph6 C6, cac I~ hQi van hoa, tin
ngu6ng, cac 101:1i
hinh ngh~ thu~t, nghS thu cong truySn th6ng, ket hqp vai du lich;
- Dam bao khoang khong gian luu khong gifra cong trinh va cac toa nha xung quanh
trong ph1:1mvi khu bao t6n.
5. D6i vai khu V\l'Ctiep giap cong trinh di tich:
a. Th\l'c hi~n theo quy dinh Lu~t Di san trong vi~c xac dinh ranh giai khoanh vimg bao
v~ c<1pI cua di tich d~ ngan chi;lnvi~c l<1nchiem, tirng buac di do-i cac hQ dan, tra l1:1ikhong
gian sir d\lng dung chuc nang;
b. Cac cong trinh xay d\l'ng liSn kS cong trinh di tich: khong xay d\l'ng d9t bien vS quy
mo, khong sir d\lng mau s~c, v~t li~u tuang phan:
- Trong ph1:1mvi 10m m6i ben (tinh ill ranh giai d<1tcong trinh di tich): cac cong trinh
duqc xay d\l'ng khong qua 02 tAng (08m). Cac cong trinh hi~n co trai vai quy dinh nay neu
xay d\l'ng sai gi<1yphep: phai thao do, cai t1:10d~ phil hqp vai quy dinh (Ph\ll\lc 5).
- Vi~c xay d\l'ng cac tuyen duo-ng s~t do thi (n6i hoi;lcngAm) co lien quan den cong trinh
di tich duqc xep h1:1ng:pMi dam bao hanh lang bao v~ theo quy dinh t1:1iLu~t Di san van
hoa, cac van ban phap quy lien quan va phai duqc cO"quan chuc nang co th~m quySn vS xay
d\l'llg va bao t6n di tich ch<1pthu~n.
ni~u 14. n&i voo cae eong trinh xay dl}'llg trrrO'e 1954
1. D6i vai cac cong trinh co gia tri di;lcbi~t (Phv l\lc 5 & Ph\l l\lc 8)
- Cac cong trinh nay pMi duqc I~p h6 sO"hi~n tr1:1ng,theo doi dinh k5' ph\lc V\l cho qua
trinh trilng tu, bao t6n.

Quy chi quem If! quy hO(Jch - kiin true Khu ph6 c6 HiJ Nili

22

I,

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

I
I

I.

- Bao ton ~guyen tr(lJ.1gch5eu ca,?, m~t dQ xay dVng, hinh thuc kien truc, to chuc khong
gian; Slr d\lng v~t Ii~u truyen thong (go, ngoi, wang g(lch xay, vila voi) (Minh h9a Ph\ll\lc 9).
- Cac cong trinh xay dlJilg li~n k~ cac cong trinh co gia tri di).cbi~t khong duqc phep
xay dlJilg cao hill'll1 t~ng so vai cong trinh co gia tri di).cbi~t.
2. D6i vai Fac cong trinh co gia tri (Ph\lI\lc 5 & Ph\ll\lc 8)
Bao t6n ki~n truc mi).tti~n, cAu truc t6 chuc khong gian. Duqc cai t(lO cong trinh theo
quy dinh sau: I
- D6i vai vi~c cai t(lO, sua chua: cong trinh duqc bao t6n co chi~u cao, m~t dQ xay
dVng, hi~h thur ki~n truc gi~ dung nguyen tr(lng clla con,g trinh co gia ,trio
- Doi vai vi~c cai t(lO ket hqp xay dVng mai: bao ton, ton t(lOkien tr uc mi).tdtrng theo
huang ph\lc d~ng nguyen g6c, dam bao cAu truc nha 6ng, co san trong tr6ng cay, co kich
thuac va ti I~ khong
gian, chi ti~t ki~n truc tuang xung. Ph~n cong trinh
xay mai duqc xae
,
,
dinh q~y mo
cu theo vi tri va cac quy dinh lien quan trong :uy che nay

cr~

Dieu 15. Doi VOleae eong trinh xay dl}'ng tir sau 1954 den nay
1. D6i vail cae cong trinh co gia tri: Tuan theo quy dinh t(li Di~u 14, khoan 2.
,

2. Doi vaj cac cong trinh con I(li: Duqcyhep


di~u 16 va phu hqp cac quy dinh clla quy che.

cai t(lO, xay dlJilg mai theo quy dinh t(li

I ,

Di~u 16. "f>oivOl eae eong trinh xay dI}'DgmOl


I. Cac cohg trinh xay dVng mai tuan theo cac quy dinh t(li cac di~u 4, 5,6,7, khoan 2, 3,
4 di~u 9, kho~n 2 di~u 10, di~u 11, khoan 4, 5 di~u 13, khoan 1 di~u 14, d i~u 16, 17,18, 20,
21,22.
I
I

2. Vi~c xae dinh phuong an kien truc va quy mo cong trinh phai can c u theo thi~t k~ do
thi duqc duy~t hoi).cban ve nghien CUllkhong gian dO(lntuy~n 0 ph6, xay dlJilg theo huang
ki~n truc mai Ikhai tMc net di).ctrung tieu bi~u.
Khi cap phep xay dVng: phili ki~m tra hi~n tr(lng, xac dinh cac cong trinh tieu bi~u, co
gia tri khu vJc Ian c~ d~ pMt huy phong cach; nghien CUllt6ng th~ mi).t ?trng chung dO(ln
tuy~n 0 ph6 vai cac chi~u cao t~ng di~n hinh; thi~t k~ c6t n~n, chi~u cao t ang mQt cae cong
trinh xay dVng mai cung cao dQvai cac cong trinh Ii~n k~ (minh h9a t(li p h\ll\lc 5,6,10).
I
3. D6i vo-i cac kh6i nha nhin thfry ill tuy~n ph6 phia sau hoi).c ben c (lnh: phai co ki~n
truc mi).tdung phu hqp, tuan thll quy dinh v~ t~ng cao va khoang lui clla c'ac tuy~n ph6 do.
I,
,
4. M~t dQ xay dlJilg tili da tinh theo di~n tich 10 dat xay dVng cong tri nh (bang 2):
I

qi~n tich 10 dfrt (m2)

::;50

::;75

::;100

::;200

::;300

M~t:dQ xay dVng t6i da (%)'

\00

90

80

7o

60

D6i ca9 10 dfrt co di~n tich n~m giua cac gia tri net; tren, m~t dQ xay dlJilg t6i da duqc
xac dinh tuang ung theo cong thuc nQi suy theo quy chuan xay dlJilg Vi~t Nam hi~n hanh.
5. M~t db xay dlJilg t6i da va h~ s6 Slr d\mg dfrt t6i da t(li cac 10 dfrt xa y dlJilg cong trinh
co di~n tich Ian han 300m2 (bang 3):

I
I
I
I

So tang

M~t dQxay dVng (%)

1
2
3
4-7

70
60
50
45

H~ so Slr d\mg d:it (Ian)


0,7
1,2
1,5
1,8

Quy chi qUa/If quy hO(lch - kiin truc Khu phd cd HiJ N(ji
I

23

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

6. Khoang lui t5i thiu clla lap sau:


Trong tmemg hqp chua co thi~t k~ d6 thj ho~c quy hO\1chchi ti~t, duqc phep xac djnh
khoang lui lap sau d\l"atheo chi~u sau 16 d~t xay d\l"llgc6ng trinh va cac gia trj t\1i bang I
(Quy djnh m~t di}, tftng cao xay d\l"ngva khoang lui theo 6 ph5) t\1i di~u 7, vai cac gia trj
nh6 va Ian I~y t\1ici}tKhoang lui t5i thiu clla lap sau. C\l the (bang 4):
Chi~u sau 16d~t (m)
<6
6
Tir tren 6 d~n gftn 9
::::9

Khoang lui t5i thiu lap sau (m):


Khoang lui (neu co) lay bang gia trj nho;
chi~u cao t5i da toan c6ng trinh khOng qua
chi~u cao t5i da I' nha m~t h5
Lay bang gia trj nho
Lay bang gia trj trong khoang va bang
khoan lui chun cac nha xun uanh.
Lay bang gia trj Ian

7. Quy djnh v~ di}vuan va nh6 ra Cllacac bi}ph~ c6ng trinh


a) 8i} yuan t5i da clla ban c6ng, mai dua, 6 vang so vai chi~u ri}ng Ii}giai (bang 5):
Chieu ri}ng Ii}giai (m)
8i} vuan t6i da (m)
<6m
0
6 + 12
0,9
>12
1,2
b) 8i} nh6 ra cua cac bi}ph~n c6ng trinh (bang 6)
Cao di}so vai
Bi} ph~n duqc nh6 ra
m~t he (m)
0
B~c them, v~t dat xe
0- 1
Ong dung thoat nuac mua
-Ong dUng thoat nuac mua
~ 1
- B~u cua, ga chi, chi ti~t trang tri
~ 2,4
Chi ti~t k~t du di di}ng: Mai du, canh cua
Chi tiet ket cau c6 djnh:
~ 3,5
- Ban c6ng, mai dua, mling nuac
I
- Mai don, mai he ph5.

8i} yuan
t5i da (m)
0,3
0,2

Cach mep via he


t5i thiu (m)

0,2
1,0

1,0
0,6

8. 85i vai c6ng trinh c6ng ci}ng


- T\1i cac khu d~t co di~n tich 150m2 tra len va co chi~u dai Ian han 3 Iftn chi~u ri}ng
cftn co khOling lui t5i thiu la 03m so vai chi giai duemg do; Khuy~n khich t\10cac khoang
kh6ng gian rna Ian ph\lc V\l giao ti~p ci}ng d6ng ho~c ti~p c~n c6ng trinh, cac khoang cay
xanh ben trong ho~c khOling lUll kh6ng vai ben ngoai;
- Trong mi}t s5 truang hqp C\lthe co the di~u chinh cac quy djnh kh6ng gian hi~n hanh
cho c6ng trinh c6ng ci}ng a muc di}nhat dinh d phu hqp vai S\l"phlit trin hi~n t\1icling nhu
trong tuang lai, nhu khoang lui, khoang lUll kh6ng, dam bilO ti~p c~n, thoat nguai va cac
quy dinh khac v~ an toan, duqc phep cua co quan quan 11'co th~m quy~n v~ quy hO\1chki~n truc.
9. 85i vai cac c6ng trinh nha

- C6ng trinh nha xay dl,Ing mai pMi co ki~n truc hai hoa vai t6ng the day ph5, khu
V\l"C.86i vai 6 dat tren 70 m2: biit bui}c pMi t6 chuc san trong co tr6ng cay.

Quy chd quan If; quy hO(lch - kidn truc Khu phd c6 HiJ N(ji

24

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

- Trong tmrOng hqp vi tri cong trinh xay dVng tiep giap vai cong trinh nM
d~c bi~t tuan theo quy dinh t(li di~u 14, khofm I.

a co gia tri

f)i~u 17. J6i v6i cac cong trinh Quang cao, mai hien, tnrng bay ban hang

,I .

..

K1;u p.ho ICo la khu V\l'C h(ln che quang cao. Vi~c bo tri bien hi~u va bang -ron t:ong
Khu pho
Co pliai
tuan theo
cac quy dinh hi~n hanh cila NM mrac, va
UBND Thanh pho Ha
,
I
"
,
NQi ve ban hitnh Quy che hO(ltdQng quang cao tren dja ban Thanh pho (Minh hQa Ph\ll\lc II).
- TMo dq cac bi~n hi~u, mai hien CU, t(lm tren cac tuy~n ph6.
- Bi~n hi~u pMi duQ'c thi~t k~ dttp, trang nM, khong su d\lng cae mang m~u choi, s~c
sa. KMng cho' phep bi~n t~m Ian co kich thuac chi~u dung hon 1m (d6i vai quang truOng),
hon 0,8m (d6i ~ai cac tuy~n ph6) va phai d~t t(li t~g 1.
Rieng cab tuy~n, dO\lll ph6 quy dinh t(li di~u 5, khoan 4, di~m a va cong trinh cai t(lO
ph\lc dVng: Bi~n hi~u phai gitn t(li m~t tUOng tren clra t~ng I, co tY l~ phil hqp vai kich
thuac m~t nha[ khong gin t(li ban cong, mai dua va l~n at m~t dung cong trinh.
- Khong Icho phep lip d~t cac 10(libong den chi~u sang tren toan bQ m~t dung cong
trinh. Den chi~u sang bi~n hi~u pMi duQ'c lip d~t dung quy cach, khong gay choi, loa anh
huang d~n caq cong trinh xung quanh va nguai di dUOng.
- N~u bi~n su d\lng ti~ng nuac ngoai: phili d~t duai nQi dung ti~ng Vi~t vai

hon.

,.",

ca chfr nh6

- Mal hien tren mQt tuyen pho can thong nhat ve cot cao dQ, hinh thuc va dQ vuan xa
theo thi~t k~ c~ung duQ'c duy~t va tuan theo quy dinh t(li di~u 16 khoan 7.
I

- Trung pay ban hang, hilng hoa: Khong Ian chiem via he, long dUOng va tuan thil cac
quy di~h hi~nlMnh v~ tr~~tv do thi.
.
.

flieu 18. ~uy djnh ve v~t Ii~u, milO sac va chat Ii~uphil
- TUOng xay g(lch, trat vfra quet voi ho~c son phil tUOng; su d\lng ph6i mau phil hqp vai
mau truy~n d6ng (Ph\!l\!c 12). H\lll ch~ t6i da vi~c su d\!ng son phil tUOng;
- Mai d6d lqp ngoi (d6i vai cac cong trinh gia tri va cong trinh ti~p giap co gia tri, gia tri
d\ic bi~t, cac di tich va nim tren cac tuy~n ph6 chinh);
- V~t li~J g6 ho\ic gia g6 lam d~m, cQt, d~u d~m, cua di, cua s6, cua chap ...co th~ son
ho~c vecni, mau sitc nen chQn gam mau s~m ( nau, g\!, xanh s~m..);
- Lan cad tren cac ban cong bing v~t li~u g6 ho\ic gia g6 dilng mau sitc cilng vai mflU
cua, ho\ic ho~ van be tong thoang cach di~u hQa ti~t dan tQc theo huang don gian.
- Nhfrng y~t li~u, mau sitc va ch~t li~u phil khong duQ'c phep su d\lng:
+ Kinh ttli mau, trir nhfrng 10(likinh co dQ s~m mau duai 10%, kinh m~u choi.

+ Cua s6 va cua ra vao co khung nhom, tru truOng hQ'p nMm dii duQ'c trang mau phil
hqp vai mau kitc m~t ngoai cong trinh ho\ic v~t li~u truy~n th6ng;
+ Cac 10Ji kinh philn chieu anh sang;

+ Cac

dh ki~n m~t dUng bing

be tong t~m;
+ Cac lo~i ngoi lqp mai trang men mau t6i;

+ Cae t~rh phil bing nhva, kim 10(lico b~ m~t bong;


+ Cac lo~i g(lch, da 6p lilt n~n ho~c cac khu v~ sinh khi trang tri m\it ti~n.

i
I
I
Quy cM quan[ if; quy hO(Jch - kiin truc Khu ph6

c6 Hil Nlji

25

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Chlf(mg 3. TO CHUC THlfC HIJ):NVA


Di~u 19. Cong tac quan

xu LY VI P~M

Iy Nhil mrac.

1. VBND thimh ph6 Ha Noi


- Th6ng nhAt quan Iy Nha nuac trong vi~c ki~m soat phat tri~n Khu ph6 c6 Ha Noi
theo dung quy hO\lchva quy ch6 quim Iy Quy hO\lchKi6n trUc dugc duy~t; T6 chuc I~p thi6t
k6 do thi theo thong tu, nghi dinh hi~n hanh.
- Chi d\lo va quy dinh trach nhi~m C\lth~ cho cac t6 chuc, don vi, ca nhan co lien quan
d6n hO\ltdong quy hO\lch xay d\ffig trong Khu ph6 c6.
- Bao cao dinh ky hang nam vai Chinh phil, co y ki6n vo; cac bo, nganh lien quan va
co quan trung uong vS cong tac bflO t6n, phat huy va ton t\lOKhu ph6 c6.
- He; trg cac co ch6, chinh sach, tai chinh, quy he; trg va cac diSu ki~n khae lien quan
d6n cong tac bao t6n, phat huy va ton t\lOKhu ph6 c6 thong qua cac van ban phap lu~t. D~c
bi~t cac noi dung bao t6n di tich, di san v~t th~ va phi v~t th~, nghS truySn th6ng, cM thi~n
moi tmang s6ng va dS an gian dim Khu ph6 c6.
2. Cac Sa Ban Nganh Thanh ph6
a) Sa Quy hO\lch - Ki6n truc.

- Sa Quy hO\lch Ki6n truc la co quan chuyen nganh co trach nhi~m quan Iy Nha nuac
trong IInh V\ICquy hO\lch ki6n truc, huang d~n chuyen nganh cho VBND qu~n Hoan Ki6m
va Ban Quan ly ph6 c6 Ha NOi; Tham mUll cho UBND Thanh ph6 vS vi~c phat tri~n va
dinh huang ki6n truc do thi; Giai thi~u cac khu dAtth\l'c hi~n vi~c gian dan Khu ph6 c6;
- Tham gia y ki6n chuyen ngimh vS bao t6n, ton t\lOcac cong trinh di san co gia tri d~c
bi~t, di tich; xay mai cac cong trinh trong khuon vien dAt co cong trinh di san, di tich; cac
cong trinh lam tang m~t do xay d\ffig 0 dAt; cong trinh t\li vi tri quan tn.mg, quy mo xay
d\l'ng Ian; t6 chuc cac khong gian rna (tmang hqp dn thi6t t6 chuc lAy y ki6n Hoi d6ng
Ki6n truc Quy hO\lch ThU do va cac chuyen gia xem xet);
- Ph6i hqp vai Sa Xay d\l'ng va VBND qu~ Hoan Ki6m thanh tra, ki~m tra vi~c th\l'c
hi~n dim tu xay d\ffig theo Quy ch6 nay va cae quy dinh co lien quan khac;
b) Sa Xay d\ffig Ha NOi .
- Quim Iy cac di san va quy nha co gia tri; ph6i hqp cac Sa Ban Ngimh lien quan xay
d\Ing cac Quy ch6 quim Iy rieng bi~t;
- Thanh tra, ki~m tra vi~c th\l'c hi~n thea Quy ch6 nay va cac quy dinh lien quan khac.
Giam sat UBND qu~ Hoim Ki6m trong cong tac cApphep xay d\ffig cai t\lO,xay mai cong
trinh. Xu 1ycac vi ph\lm vS tr~t W xay d\ffig;
- L~p k6 hO\lch xay d\Ing cai t\lO- sua chua dinh ky cac cong trinh quy nha thuoc sa
hiiu nha nuac va ph6i hqp vai qu~n Haim Ki6m trong cong tac cAp phep xay d\ffig va quan
Iy tr~t W xay d\ffig.
- Ph6i hqp vai Sa Tai chinh, Sa Van bOa Th~ thao va Du lich xay d\ffig cac
dong va quan ly ngu6n v6n Quy he; trg bao t6n Khu ph6 c6.

ClJ

ch6 huy

c) Sa Van hoa Th~ thao va Du lich Ha Noi.

- Sa Van bOa Th thao va Du Ijch la co quan chuyen nganh co trach nhi~m quan Iy
Nha nuac trong IInh V1JCvan hoa, th thao, kinh doanh du lich, quimg cao .., huang d~n
chuyen nganh cho VBND qu~ Hoan Ki6m va Ban Quan Iy ph6 c6 Ha Noi;
- Theo doi qua trinh th\l'c hi~n bao t6n di tich Khu ph6 c6 Ha NOi.

Quy chi qucm If! quy hot;lch - kiin truc Khu phd Cd Hil Ni)i

26

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

I.

"

- Tham giaI y kien chuyen ngfmh


ve: bao ton, ton t':!o cac cong
trinh di tich; cong trinh
,
,
co gia tri d~c bi~t; cac cong trinh ngiim lien quan den vi~c bao ton cac di tich;
- Chll tri, Iph6i hqp vai So' Quy ho,:!ch - Ki~n trUc I~p quy ch~ v quang cao trong Khu
ph6 C6.
- Ph6i hJ vai So' Tai chinh, So' Xiiy d\lng xiiy d\lng cae ca ch~ huy dQng va qUlm Iy
ngu6n v6n Quy h6 trQ'bao t6n Khu ph6 C6.
d) So' Tail chinh Ha NQi:
Ph6i hqp ~ai So' Xiiy d\lng, So' Van hoa Th~ thao va Du lich h6
Ki~m, xac dinhiI.cac dinh mue lien quan d~n quan Iy, huy dQng ngu6n
bao ton Khu pho Co. Huang diin va quan Iy nghi~p V\l cho UBND
Quan Iy ph6 C6 Ha NQi theo chuc nang, nhi~m Y\I chuyen nganh clla
e ) C'ac caI quan I"len quan kh'ac
7

trQ'UBND Qu~ Hoan


thu chi cho Quy h6 trQ'
qu~ Hoan Kiem, Ban
minh.
,

Cae So', Ban, Nganh clla Thanh pho lien quan (Cong thuang, Tai nguyen va Moi
truOng, Giao thong v~n tai, Thong tin va Truyn thong ...) co trach nhi~m huang dftn va
quan ly nghi~p V\l cho UBND qu~n Hoan Ki~m, Ban Quan ly ph6 C6 Ha NQi theo chuc
nang, nhi~m vv chuyen nganh clla minh.
3. Chinh duyn cac dp
a) UBND Iqu~ Hoan Ki~m;
.
- Chiu trach nhi~m tt1!c tiep va toan di~n cong tac quan ly xiiy d\lng, bao ton, ton t':!o,
thanh tra, giaJ sat va xu Iy cac vi ph,:!mtrong Khu ph6 C6 Ha NQi;
- T6 chuh vi~c l~p thi~t k~ do thi va dp phep xiiy d\lng t,:!iKhu ph6 C6; chi d,:!ova
giam sat vi~c th\lc hi~n theo Gilly phep xiiy d\lng.
- c;hi ~':!~Ban Quan ly ph6 C6 Ha N,Qith\le hi~n quan ly xiiy d1!llg, bao t6n, ton t':!o
Khu pho Co theo dung quy ho,:!ch, quy che duQ'c phe duy~t va theo doi tinh hinh th\lc hi~n
quy ch~ nay; D xullt vi~c diu chinh quy ho,:!ch va quy ch~ quan Iy quy ho,:!ch, ki~n truc
cho phil hqp tinh hinh th\lc t~. LUll tm h6 sa" tai li~u lien 9uan t.heo 9uy dinh; H6 trQ'va
quan Iy ngueri[diin thvc hi~n cac nQi dung bao ton di san, nghe truyen thong;
- Nghien cuu, d xullt thi~t k~ cae khong gian, tuy~n ph6 d~c trung, eac k~ ho,:!chbao
t6n, ph\lc h6i'lton. t':!ova phat huy cac gia tri d~e trung Khu ph6 C6, t6 chuc ph6 di,bQ;,Ch~
tri cong tac l~p ho sa khao sat hi~n tr':lUgcong trinh di san co gia trl trang Khu pho Co; To
chuc thi~t k~ mftu nha dan, ki~m soat thi~t k~ mat ti~n.
I

_.

- Quan ly dieu hanh chung va ban hanh quy che lam vi~c Quy ho trQ'bao ton; keu gQi,
huy dQng va phe duy~t cac k~ ho,:!ch, dv an dfiu tu su d\mg ngu6n v6n quy.
- Chll trilt6 chuc th\lc hi~n cac nQi d~ng ,lien quan d~n :ong, tac diin dan ph6 C6.
b) UBND cac PhuOng trang Khu pM Co va khu V\lClien ke
- Chiu ttach nhi~m v~ quan ly tr~t tv xay d\lng, tuyen truy~n va ph6 bi~n cac quy djnh
ella Nha nuad va clla Thanh ph6 v~ xay d1!llg, bao t6n va ton t':!o Khu ph6 C6 va eong tac
diin diin; Gia~ sat vi~c xay dVng tuan thll Gilly phep xay d\lng va xu Iy cac vi ph,:!m theo
thftm quy~n. I
- Theo 40i vi~c thvc ~i~n 9uy ch~; giup Ban Quan Iy Khu p~6 C6 di~u tra khao sat,
bao cao va co bi~n phap, de xuat giai phap cai thi~n moi truOng song ella ngueri diin ho~e
bao cao kjp tHericac kho khan vuang mk
I
"
c) Ban Quan ly pho Co Ha NQi:
I,

- Trve tjep giup UBND qu~n Hoan Kiem trang cong tac quan ly xay d1!llg, bao ton,
ton t':!oKhu ~h6 C6 Ha NQi theo dung quy ho,:!eh chi ti~t va Quy eh~ duQ'c phe duy~t; Tham
Quy ehi quan

If quy hot;Jch - kidn true Khu ph6 c6 Ht'l N9i

27

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

gia y ki~n th6a thu~n ki~n truc d6i vai cac phuang an quy hO\lch - ki~n trUc, xay d\fng, cai
t\lOtrong Khu ph6 C6. Co trach nhi~m nghien Clm, giai thi~u cac m~u thi~t k~ ki~n truc phil
hqp vai Quy hO\lch va Quy ch~ duqc duy~t d~ cac dan vi, ca nhlin tham khao.
- Ph6i phqp vai cac t6 chuc tu v~n trong va ngoai nuac nghien cuu, d~ xu~t cac giai
phap bao t6n, ton t\lOKhu ph6 C6 va cai t\lOnang cao ch~t luqng moi truOng s6ng.
- Huang d~n chti so hiiu cac cong trinh co gia tri trong danh m\lc ti~n hilnh I~p phuang
an sua chua nha va nang cao ch~t luqng moi truOng s6ng.

- D~ xu~t phuang an, d\f an bao t6n ho~c ton t\lO,phat huy C\lth~ cho cac cong trinh,
d~c bi~t la cac cong trinh g6m nhi~u so hiiu (so hiiu Nha nuac, so hiiu tu nhlin ... ), cac c\lm
cong trinh, tuy~n ph6 ..; ph6 ngh~, cac di san khac va phuong an h6 trq bao t6n.
Di~u 20. D6i VOl cac
dan cu'.

tA chrrc

fir v~n, xay d,!ng, chu dftu

tlf,

chu sir hihl, cQng dAng

I. T6 chuc thi~t k~, thi cong, giam sat.


a) Dan vi tu v~ thi~t k~:
- T6 chuc tu v~n thi~t k~, tac gia phuang an thi~t k~, chti nhi~m d6 an phili co du tu
cach phap nhan, nang l\fc hanh ngh~ theo quy dinh cua phap lu~t, la cac til chuc Tu v~n
chuyen nganh, chuyen sau cua trong nuac va nuac ngoai; th\fc hi~n giam sat tac gia theo
quy dinh phap lu~t: Chiu trach nhi~m lien quan v~ my quan, dQ b~n viIng, an toan va tinh
hqp Iy trong su d\lng, phil hqp vai moi truOng, ki~n truc, canh quan Khu ph6 C6;
- Tuan thu cac quy dinh v~ quiln Iy do thi theo quy hO\lch duqc duy~t, theo quy ch~
quan Iy Quy hO\lch Ki~n truc va quy chu~ xay d\fllg, tieu chufrn thi~t k~ lien quan;

- Thi~t k~ cai t\lO,xay d\fng cong trinh trong Khu ph6 C6, k~ ca nha so huu tu nhlin,
phai do co quan tu v~n thi~t k~ co nang l\fc dap lrng yeu cfiu neu tren th\fc hi~n. San phfrm
thi~t k~ cong trinh phai duqc can CU,ap d\lng, phat trien tren co so m~u thi~t k~ nha dan
ho~c m~t dung do UBND Qu~n Hoan Ki~m ban hilnh, Ban Quan Iy ph6 C6 Ha NQi la co
quan thuOng trl!c thfrm djnh thi~t k~ vai sv huang d~n nghi~p V\I cua UBND qu~n Hoan
Ki~m va so nganh lien quan.
b) Nha thfiu xay d\fllg.
- Nha thfiu xay d\fllg cong trinh ki~n truc do thi co trach nhi~m hoan thanh dung thi~t
k~ va Gi~y phep xay dVng, dung thai h\ln va cac quy dinh da cam k~t trong hqp d6ng;
- Tuan thu cac quy dinh phap lu~t hi~n hilnh v~ dp phep xay dVng; xu ly vi ph?ffi tr~t
tv xay d\fllg do thi va v~ xu ph\lt vi ph?ffi hanh chinh trong hO\lt dQng xay dVng.
- Trong qua trinh thi cong, hoan thi~n, sua chua, bflO tri cong trinh phili co bi~n phap
h\ln ch~ t6i da cac anh hUOng x~u d~n cQng d6ng dan cu, d~n khong gian, ki~n truc, canh
quan khu vvc noi co cong trinh do dan vi xay d\fllg;
- Co bi~n trung bfiy ph6i canh cong trinh, kern theo ten cong trinh, s6 gi~y phep xay
dVng, cac chi tieu quy hO\lch - ki~n trUc duqc duy~t, co rao ch~n, v~t li~u che ch~n dam bao
an toan d6i vai nguai va phuang ti~n di dUOng.
- Co trach nhi~m cilng vai chu dfiu tu trong bao v~ moi truOng va an toan trong ca qua
trinh thi cong, pM do; tai t\lOmoi truOng, khong gian, canh quan bi hu h\li do thi cong cong
trinh gay ra;
- Tulin thu cac quy dinh t\li gi~y phep xay dVng va cac quy dinh v~ ki~n truc do thi
hi~n himh co lien quan.
c) Cac dan vi giam sat va lien quan:

Quy chi quem If! quy hO(Jch - kiin truc Khu

pM Cd HiJ Nl}i

28

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Thl,lchi~h vi~c giam sat thi cong xay dl,lngtheo Gi~y phep xay dl,lngva theo quy djnh;
tuan thu quy bh~ nay; trong truang hQ'Pco vi ph::tmco trach nhi~m bao cao Sl,lvi~c cho co
quan chuc nang.
2. Chu s~ hfru, cM d~u tu, ngm'yisu dl,mg.
- Khi xay dl,lngmai ho~c cili t::to,nang dp cong trinh ki~n truc do thi phili nQpdan d0
nghi UBND <1?u~n
Hoan Ki~m c~p phep xay dV'llgcai t::to,kern theo phuong an ki~n truc
duqc Ban QuAn ly ph6 c6 thong qua va thl,lChi~n dung cac quy dinh phap lu~t hi~n hilnh
v0 dp phep x~y dV'llg,thl,lchi~n dung quy ho::tchdo thi, nQi dung Quy ch~ nay va cae q~y
dinh quan ly do thj lien quan khac; bilo v~ gin giu hinh ilnh, d~c trung cua cong trinh kien
truc dang sa hfru; khi cong trinh hu hong, phili sua chua kjp tMi theo quy trinh cua cac quy
djnh phap IU~,tlhi~nhilnh;
"
- Chu dau tu xay dl,lng cong trinh cong cQng co trach nhi~m to chuc thi tuyen ho~c
tuy~n chQnphl.rongan thith k~ ki~n truc theo quy djnh hi~n hanh truac khi I~p dl,lan d~u tu
xay dV'llg; I
- Chi saulkhi du~c p~ep cua ca quan co th~m quy0n mai duqc thay d6i v0 ki~n tru~,
chuc nang su ~l,Ing,ket cau chiu Il,Iccua cong trinh, them ho~c bat cac bQ ph~n, thay doi
hinh thuc va c,h~tli~u mai nhil, mau sAccong trinh, v~t li~u 6p, chi ti~t ho~c cac bQ ph~
thuQcm~t ngoai cong trinh;
- Khi ch6 t6 chuc hay ca nhiin thue cong trinh d~ su dl,mg, chu sa hfru phai co hQ'P
d6ng bao g6m !nQid,!ng phai ghi du cac yeu du v0 quan ly ki~n truc theo Quy ch~ nay. T6
chuc, ca nhan thl,lcte dang su d1,!ngnhung khong phili la chu sa hfru khong gian, ci'mhquan,
cong trinh t::tidia di~m do cling phili tuan thu d~y du cac nQidung neu tren.
- Cac chujsa hfru ~ac cong trinh co ~ia tri,tron~ di~n bilo t6n, bilo t6n mQtP?~n; cac h?
gia dinh duy tri siln xuat kinh doanh nghe truyen thong ho~c chiu tac dQngbilo ton: duqc de
nghj h6 trq ng61~v6n tif Quy h6 trq bao t6n Khu ph6 C6.
3. CQngdong dan cu
- Chu dQnlgd0 xu~t cac bi~n phap khai thac sinh Iqi cac cong trinh co gia trj tren ca sa
tuan thu cac quy djnh quy ch~ lillY.
- Duqc dilb bilo quy0n duqc bilo v~ moi tru<mgs6ng
- Tham gi~ bilo v~ cilnh quan ki~n trUc khu ph6 va cong trinh co gia tri, cac quy dinh
chung,cua khu rrc nhfun bao v~ moi truan~ s6ng va c,acgia tri di san. Duqc quy0n yeu du
chu dau tu cong trinh xay dl,lng cili t::toxuat trinh Giay phep xay dV'llgtruac va trong qua
trinh thi congoCo y ki~n vai t~p th~, t6 diin ph6 ho~c chinh quy0n dia phuong cac dp khi
co cac hi~n tuqAg xay dl,lng,cai nai, sua chua trai phep ho~c cac nQidung lien quan khac.
- D0 xu~t ~a h6 trq cac giili phap, dl,lan khai thac gia tri cac cong trinh di siln ph1,!cV1,J
cQngd6ng, ngu~i dan tren co sa tuan thu cae quy djnh cua quy ch~ nay.
Di~u 21. Ha trQ' bao tAn Khu phil

ca.

Ngoai cae c6-ch~ chinh sikh hi~n hilnh lien quan d~n quiln ly ngu6n v6n bilo t6n di tich,
vi~c ho trq cong tac bilo ton di san, cac di tich, cac cong trinh co gia tri trong Khu phD Co
Ha NQicon,duqF thong qua Q~y h6 trq bilo t6n Khu ph6 c6.
1. Nguon tai chinh cung cap cho quy:
,
I
,
- Nguon dong gop eua cac to chuc, ca nMn trong va ngoai nuac
,
I
- Nguon b,n ve tham quan cac cong trinh di tich, cong trinh co gia trio
-

I
1

Quy chi quem

/y <fIUYhO(lch- kiln
I

truc Khu phb

cJ HiJ

Nt5i

29

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

- Khoan dong gop bAt bUQcd6i vai cac cong trinh cM t\10xay mai trong Khu ph6 C6
tinh theo t5' I~phfin tram gia tri dfiu tu xay dl!Ilg cua hi~u 56 di~n tich san xay mai va di~n
tich san cong trinh hi~n tr\1ng;
- Cac nguan thu khac.
2. Quan Iy Quy h6 trq bao tan Khu ph6 C6: Do ca quan tai chinh cua UBND Qu~n
Holm Ki~m qUlin 1y va c&p phat; Cae k~ hO\1ch,d\l"an su d\lng quy h6 trq bao tan do Ban
Quim Iy ph6 c6 trinh UBND Qu~n Hoan Ki~m phe duy~t va philn cong quan ly, su d\lng,
thanh quy~t toan c\l th~
3. D6i tuqng duqc h6 trq: Cac k~ hO\1chho~c d\l"an bol.oquiln, tu b6, sua chua, ph\lc hai
cac di tich, ki~n trUc co gia tri Clla t~p th~ ho~c hQ gia dinh tu nhiln; h6 trq cac hQ gia dinh
sa hfru nha co gia tri, san xu~t kinh doanh ngh~ truy~n th6ng ho~c chiu tac dQng cua di tich,
cong trinh bao tan; cac nQi dung cai t\10, nang c~p h\1tfing cM thi~n moi truang s6ng; khen
thuang cac hQ gia dinh tich C\l"Ctham gia cong tac bao tan.
4. Cae co ch~ h6 trq khac:
- Khuy~n khich huy dQngcac nguan l\l"cxa hQibOad~ dfiutu cac d\l"an bao tan gia trj di san
- Cac dan vi, t6 chuc ca nhiin chi'Idfiu tu th\l"chi~n vi~c bao tan di tich, cac cong trinh
co gia tri duqc uu tien v~ ca ch~ tai chinh, thu~, quy d~t.. trong vi~c tri~n khai th\l"chi~n cac
d\l"an dfiu tu xay d\l"ngtren dia ban Thanh ph6 Ha NQi.
- Cac hQ dan t\l"nguy~n di chuy~n duqc Uti tien xet mua nha t\1i cac d\l"an nha
dinh cu gfin khu V\l"CKhu ph6 c6 ho~c d\l"an dan dan.
J)i~u 22. Xfr

a tai

Iy vi ph~m

1. D6i vai cae chu dfiu tu, caccM sa huu va d6i tuqng khac.
D6i vai cac t6 chuc, ca nhiin la cM sa huu nha, chu dfiu tu cac cong trinh xay dl!Ilg,
sua chua, cai t\10 trong cac khu V\fCquy dinh t\1i Quy ch~ nay: n~u vi ph\1m cac quy dinh
hi~n hanh cua Nha nuac v~ xay d\l"ng,vi ph\1m cae quy dinh trong Quy ch nay se bi xu ly
theo Lu~t Quy hO\1chdo thi, Lu~t xay dl!Ilg va cac Nghi dinh Clla Chinh Phu quy dinh v~
c&pphep xay d\l"ng,xu ly vi ph\1m tr~t W xay d\l"ngdo thi va v~ xu ph\1t vi ph\1m hanh chinh
trong hO\1tdQng xay d\l"ng.
2. D6i vai ca quan quan

Iy.

- MQi t6 chuc, ca nhiln, dan vi vi ph\lill quy ch nay phai chju trach nhi~m truac phap lu~t.
- D6i vai cac chinh quy~n phuang, cac co quan quan Iy xay d\l"ng, tr~t 1\1" do thi: Nu
xAy ra cac hO\1tdQng xay d\l"ngvi ph\1m cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac v~ xay dl!Ilg,
vi ph\1m d6i vai quy ch nay phai co bi~n phap dirng thi cong, xu Iy theo quy dinh hi~n
hanh v~ tr~t W xay dl!Ilg; kip thai bao cao len ca quan c&ptren d~ xu Iy.
3. Xu

Iy

vi ph\1m d6i vai cong trinh xay dl!Ilg.

a) Cac cong trinh vi ph\lill xay d\l"ngtruac khi ban hanh Quy ch
- Phai thao do cac v~t li~u xay dl!Ilg, che chAn t\lill; cac khong gian su d\lng lam buang
phong l~n chim khong gian he ph6 va ngoai chi giai duang do. Khi xay dl!Ilg mai phai
theo dung cac quy dinh Clla Quy ch;
- Cong trinh co ngon ngu kin truc khac dQt bin so vai quy dinh Clla Quy ch se bUQc
phai cai t\10theo phuong an duqc c&pthAm quy~n phe duy~t;
- Cong trinh sai phep, cong trinh xay xen c~y vao cong trinh ho(ic khu d~t ci'Iacong trinh
co gia trj d~c bi~t, cong trinh cong cQng, cac cong trinh di tich lich su - van hoa: phai pha dO';
- Cong trinh co vi tri li~n k~ vai cac khu, cong trinh di tich, cae cong trinh co gia tri d~c
bi~t: phai ti~n hanh cai t\10,chinh trang ki~n truc m(it dung theo Quy ch;
Quy chi qulm Ii' quy hor;ch - kdn truc Khu ph6

c6 HiJ Nri

30

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

- Xay dlJ11ggifli phap va k~ hO\lch thay th~ mai ton b~ng mai ngoi ho(ic cac v~t li~u
truy~n th6ng kliac.
b) D6i v~i cac cong trinh xay dlJ11gsau khi ban Mnh Quy ch~
I

- Cong trinh pMi xay dlJ11gtheo dung Giay phep xay dlJ11g,pM hQ'PQuy che. Kien quyet
pha dO'cac co~g trinh xay dlJ11gkhong phep, sai phep va xu 1y hanh chinh theo muc d(l vi
ph\lill.

f)i~u23. Ji~Ukhoan thi hlmh

1. CO'quaJ qufm 1y quy hO\lch, ki~n truc, xay dlJ11gva do thj co trach nhi~m hu6ng d~n
cac t6 chuc, c~ nhiin .lie~ quan thlJc hi~n theo quy ch~ va cac quy hO\lch phan khu, quy
hO\lch chi tiet Khu phD Co duQ'cphe duy~t;
2. Quy ch~
quan 1y
quy hO\lch ki~n truc Khu ph6 C6 duQ'c niem y~t cong khai t\li
I
,
UBND qu<).nljIoiin Kiem, UBND cac phuOng, Ban Qmin 1y pho Co Ha N(li de phO bien
r(lng rai d~n m 9i t6 chuc, ca nhan bi~t, thlJc hi~n./.
,?

TM.

UY BAN NIlAN

DAN

TJCH ~.

_I~~~~~_~---cM
pM c6

Quy

qulinlly quy hO(Jch- !din truc Khu

Hil N(;i

31

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

PHl) Ll)C

(Ban hanh kern thea Quyit tlinh 86 6;9 g /QfJ- VBND ngayJJt- thangA.O narn 2013
I
cua Uy ban nhdn dan thanh ph6 Ha N(JiJ
Ph\ll\lC 1. Cac phU'Ong trong ph~m vi ap d\lng quy ch~
A. Cac phU'O'hg trong Khu phB

eli (A)

1. D6ng Xuah

3. Himg Bu6m

5. Hang DllO

7. Himg Gai

9. Cua Dong

2. Hang Mil I

4. Hang Bllc

6. Hang B6

8. Hang Bong

10. Ly TMi T6

B1. Cac phU'oog trong Khu vl}'c Ii~n k~ - Ki~m soat khOng gian (B.1)

1. Hang Bon~

2. Hang Gai

B2. Cac PhU'alng trong Khu

1. Phuc Tan.

VI}'C

3. Hang BIlC

h6 trQ"chu'c nang h~ thg

_.L l?~t_~~
3 s::_hit__
c=_cl

do thi cho Khu phB

ca (B.2)

2. Chuang Dmrng

Ph\ll\lc 2~Cac tuy~n phB trong Khu phB

2 l?~!._~lr.

4. Ly Thai T6

L__

eli

21 rIil.n_g_~_~_!._____
41 :tI~K!9!()_llL________

__~L~_K6_.Qf_~~

_
_
_

L___ 22 J!~!!K~!J!1fL_ 4 2 :tI~_I!_K1_l!_2'.~______________


6 2 ~gQ_IE't!!1
L ~}__Ii~!!B..~_~_________
4 3 !1_a!lgJ"!.a!l~_______________
6 3 ~_h~J:!()_~

<;:.~_I!g_~l!(;l
24 !I_~!1g_<;:'L
44 J!~_I!g}1i!_____
64 _~E~Y~!:1:_J!Q'I1_J!l:I.~!:1: _
5 _<;:.1l.()_Th~!lK_____
2 5 J!il.n_g_g_~!:1:_____
j~_ :tI~_g}1~l!l__________ __~~_1ig1!)'~!:1:_Q.llll!:1:g.l~i(;.h _

6 s;:~!:!_!:>~I!_gL e-~~__Ii~!!B..s::.h~~___ 46 :tI~_I!B..~!:!~L__________


66 ~glll~E_~~_~l:I.

S::~!:!_QL_L__

_
_
_

2 7 1i~!1g_c=_~l!:1:h_____
4 7 !1~!lK!'igll!!K___________
6 7 ~_g~l~_n_I.hi~E

__8_ _<;:.I1_a_~~!1&l_____
2 8 ~t~g_c=.~i~~___ 4 8 :tI~!lB..~_6_n______________
6 8 ~g~y_~!!.Y~I~
9 s::.~2'._Q.'t<.J.
__L_

29 l!~_I)_Kg_~_t..

49 :tIil.I!glJ!~_I!

69 ~_g_u)'~!:1:JJ!i~_n,_:r..hl:l.~!_

}g f2il.?-_~.t!2'J.Li!____3 0
__U -'21!Q!!g}1!a1.h__ 3 1
_.1.2 -'2~_I!hJ~i~_!
__L___ 32
13 D6ng XUa!)
33
14

:tIil.n_g.l:2~_()______
__5_Q.
:tIil.nLQ~~t___________________
70 Q._Qll.1l!1J):I!~I1K
_
l!~!!.K-'2~~_______
51 :tI~I!K!3:'!<?:L____________
71 ~_h~_n.K!I_'!!:1:L
_
1i~!!B..!>j_~l:I.____
52 :tI~_I!KlhLe__________72 MQ!Pll~!! __
!'.h_'J:)_~n,h_X.h_~I1B_
Hang D6ng
53 HangThimg
73 Tr~n Nh~t Du~t

!i~~~~I~~I==
-3-;- ~_~~J2~~~~:~~~~I~~:~:==:~=:~=M:~~~h~I~~Q~
54

74

15 _Q!!!1_~~!:IJ______3 5 1i~_gJ21l________
~~ :tI~KYil.L_____________75 J:ll_1l!!ll_I_iL_____________ _
__L6 .Qi1l_~g'! ~_____36 l!~g_9~________ 5 6 1_~!:1:_QI!g____________________
7 6 I~_!Ii~n
_
17 !1_~_lfl::lI!g_L___ 3 7 l!~!!gg_aL
Ls....?_1.Q_~e!!___________________
7 7 I~~~~_~_~________________
18 ~_~!lB..~.f~_L __ e-~~__Ii~!1B..Qi!y_____ 58 1.l!_<?:!1gY~_I!..c=_a!!_______
78 IQXi~~
19 :tI~I!gJ~_~_L___ 39 :tI~_I!gg~~L____ 5 9 1.l!.<?:!1g~g2_~QllY~I1 _.z2-+Y~!:1: Th_~i
20 Hang Bu6fu
40 Hang Hom
60 Mil May

_1

Quy cM quan If; quy hO(Jch - kien truc Khu pM C6 HiJ Ni)i
I

32

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

KY HI~U& GHI CHU

IIiii!Iii'iII

-.,----'"1

'

Ronh gl6'1Khu ph6 c& (1: quy mO khoong 82 hal

Khu ",-!c boo 16n 16n lOa c6p II


(A.2: quy mO lchoCr.g 63 ha)

,.'.'."'''.'.'-- Ranhglol khu vl,1~h~nk~


(.:.~:~

va khu Vl/c he) IrQ'cN.:/c n~ng hQ tOng Cl6 thj

~:=-.-:',~jRar.h gl81 khu vUe li~n kl!!

Tuv~n ph6 col

~"~:._~~.~~l

D.t~ng s6t ClO!hi

,--_._.!

the"
D6ngTOvvoBOcNom

Tuy,;"n phO chinh

l-:-:~-':!
L.- ..,_,.I

'--__ J

~_,_._I

Khu vVe bOo t6n !6n IQo c6p.


lA. 1: quy mO khoOng IQ he)

DJCIng sOt Qu6c Gia

hUOn9

too ph\,lC dvng

<t(~)

Di4m d6 ~ecOng cOng

rMt

Go du"ng sOt dO Ihl

1 ... 83

50

trn:J

tv 0 phO

A.I
.
A
Khu \'\TC Bap v~ ton t&Ociip I:.
.
Khu ph6 cfJ, Quy rno
Q~.x mQ._.~oan~)9ha) ~_~og6!!1_,21 tuy~n, dq~!l phD yA.l.L<?_J~.h6
khoang 82ha, 79 tuySn
A.2
.
ph5, 83 0 ph5
Khu \'\TC Bao v~ .tOnt~o caR)1:
,
___
._. ._._.
__ ._._. ...-i----.- _._..Quy.@o khg~!!gi;3.ha, ba9.~ac !lIyi'~_~n_QI12.c.I>.nJ~iva 66QJlho

_.

...__

.,0,
., .
Khu V\l'C lin k - KiSm soat k~~g g,ian. QUY,mo khoang 7.19,ha.
,
Khu V\l'C hen ke - K,em!
Ph~m vi ap d\Ulg,: Ca" cong trinh Iren cac m~t phO cac tuyen ~uimg bap: SO,nha Ie cac phD
soat khong gian va Khu!
Hang Thung - Cau Go Hang BOQg- Hang GaI,(phia Nam), so nhli,chan phO Phung Hung
'Yc h6_trq chirc nang h~ !-...__ ....
...
.(phia Tay), so.n--""chl!"-l.~o Hang I)~lJ...(phia.Illi2_..__
._..
.
tang do th] c~o Khu pho
Co

Pham vi .Iduna:

Khu \'\T~h6 Irq chirc nling h~ dng do !hj,


bao om 2 huim n oai de Philc Tan Chuan

Quy chi qulm If quy hO(lch - kin truc Khu phd

Cd HiJ N(ji

33

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

xanh
~
_~

[~~-~.~_.~lrhU
Ranh gioi

1-::-=::-.-1

;:::::::-;-~:'::::1

ph6 CO (A: quy m6 khoong 82 he)

Ranhgidi ~hUvl!c Ii~n k~


.
va khu vUe h6 Ira chdc nOng hQ t6ng d6 thl

.I

_I

r:::::::]
1::::::-_....

Wong

[-'-'~~.3

1<h6ng glen cOy xanh

Kh6ng glen

ce..~

i._
, Ranh glol khu vl)c 1I4n k~

I
s6t dO thi
I

cg>

..

me

814m d6 xe c6ng cQng


Go dutng 56! do thj

Wong sat Qu6c Gla

Cac khu vuc khon

ian mii'va khon

ian eli xanh tron

_L.~_o.!'._.gi~!!.!T~<!_"_."_~llg_t':.iQ~.~J2~1lILX_u~_~
__.._.__ .._..
.__~
I5-J1.QlJg_gi~_~~~
..Y.lf_"_Q_Q_'!c~.ll_C_h~~~
._. ..__.
3
Khon
ian xun
uanh con tdnh chq G~o

Khu

h6 cli
..
.._. . .._..__ ._..
._._._.
..
.._.

_~__ IS!!.o_ng
..gii':'._!r.'!<!_"_.co.llg.~rill~
__"_h_<;r._I-liI.llg}~~._._._. .
.._._.
. .._.. ._..
.~_ll v\f~~_~n._t~!I~ll.P_O.llg_~.ilJ~_~!l.hl~_tb.\'.c.
._..__.
..
.._. .
.
...~_ ...~.QlJg_gian _v_'!~J1.S'~_~.':'._2.';!:1.~n ._. ._.
...._..__.
.
._. .
m.
...2.__ JS!1~_v1!c:k.U_llK~~lJ!1_~~!.g@.2_t~.O.llK_~.~J.~~
..c.~...~~~QII..J~tr..!?:!!g
..__. ....
.
._.
8
Khu V\fC"trim hoa Bat Dim
I

.J_.

Quy chi quem If; quy hOf}Ch- kdn truc Khu phd

cd HiJ

N(ji

.._.._._.__..
.._.__ .._..
..

.._.
._._

..__._._.._.._._._
._._.._.__.
_
._._ ....._._

._._.

.._._._..__

34

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

KY HI~U & GHI CHU


1

1 Ronh

I--~

0;;;:01Khu ph6

CO

CA.; quy

=.:-1 I

Ranh gltllkhuvl,/c

L."M'M,J

Ronh 9;01khu \/\,Ie lien k4

r==::J (A.l:

L",

-.-J

mO

I<hoong

Ronhgiai khu we li~n k~


vo ktlu vue h6 Ira cl-i!c nOrog hQ tOng dO
boO v). t6n:Qo

quy me khoong

82 ho)

thl

a.ng

1 ... 83

56

trinh

1h(I

c6 gi6

171cOr! dVl;fc

bOo IOn, tOn tQo

ItJ 0 ph6

c6pl

19 ha)

Eli$m

do xa cOng

cong

Go dUong 561d6 thl

f.. :~~-=-._~~_=-_.:
Wong s6! dO lhj

r---- -----]

[~--=JDuong

$61 Qu6c Gio


I

Ct1~ucoot6ida316ng;12m

------------------------1--Chl~U-6Joi61do-2TOryi:Bm-+----------------------t-Ch~ucaol6iaa213r;g:8in-L----=-------------------------

- -, -.

~:.~~~~

i:

T6ng3

------

='"

I~~,
I
C ng trinhkieotrue cOgla tl!

T6ng 1

>-

10m
C6ngtrinhc61lQOva xOy t,tngtheo phongc6ch kl~~lux: cOgl6l~

Minh hQa phua~g an xay d\Tngcong trinh xung quanh cong trinh di tich va cong trinh co gia tri

Quy ehi quem Ii' quy hoqeh - kidn true Khu phd

cd HiJ N(Ji

35

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Phu lue 6. c~e loai hinh con trinh ki~n true tieu bi~u co ili tri tron Khu
! Ki~n true Vi~t Nam truy~n th8ng

I Nha ki~u Vi~t Nam tmac nam 1990 (khong vuqt


qua 2 tfutg) xay d\ffig tren thira d~t co chi~u ngang
_________
..,q"A.!~ h~p (khoang tir 3 - 5m) va dili (g9i la nha 6ng) vai
nhi~u lap cong trinh xen ke, co san trong, nha mai
?."~v~':":'~ d6c IQ]Jngoi, mai ki~u "chbng diem".
i

!'QA_v~'i9-------l_ I
I

Ki~n true "phong each Trung Hoa"

,._.!~ ~~Yl.s.
,~~~~~
__ .

,.

~~O!t?~r_~NG_

Nha ki~u Trung


vuqt qua 2 t~ng)
chi~u ngang h~p
pa - no ho(ic van
ngoi.

I
I
I
I

CliAN SQ."IG

G6

Hoa truac nam 1930: (khong


duQ'c xay dlJng tren thira d~t co
(khoang tu 3 - 5m), m(it dung
ghep, co ban cong, mai d6c lQ]J

ciJA PAvAo vAN G6

I
Ki~n true "{lhongeach Chau Au"

HOA11~KJ~ nile

Mau nha kieu Dia Trung Hai Chau Au thai ky


1900 -1930; K~t du chiu IlJc chinh Ia g\lch va be
tong, cfru thang biing be tong ho(ic g6, m(it dung
co trang tri, co tuiYng ch~n mai (khoang tu 2 - 3
t~ng).

eVA RA vAo

M,AII<IEu MARSElLlE
..... - - - --- --_.

VAN

G6

Ki~ntrue "phong each Chau Au"

-- "..

Mfru nha ki~u Anpo Chau Au thai ky 1900 1930: K~t du chiu IlJc chinh Ia g\lch va be tong,
cfru thang biing be tong ho(ic g6, m(it dUng co
ban cong, mai d6c IQ]J ngoi (khoang tu 2 - 3

IlANOONG

______~__g~S~~~

I t~ng).

i
I

I Kien true "phong each Chau Au"


I

(0)

.""'.Q'~'.0-.--i..
.l,A.~~NY.l . __ . __/_

I
I

!. Mfru nha ki~u Art , -Deco thai ky 1931 -1945:


phong each Chau Au nhung duQ'c don gian hoa.
K~t cau chiu llJc chinh Ia g\lch va be tong, cfru
thang biing be tong ho(ic g6. Mai b~ng, co tuiYng
ch~n di~m mai, m(it dung co ban cong (khoang
tu 2 - 3 tfutg).

,
Quy cM qua? if! quy hO(lch - kiin truc Khu phi

I
I

c6 HiJ

N(ji

36

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ph\ll\lC 7. Danh sach cac cong trinh di tich Ijch sir, van hoa, ton giao, tin ngl101tgtrong
Khu ph6d
(Theo can cu' bao
. ton
~ d'I san
. Qu(ln
R oan
' K:iem cun~ cap)
: ~
Mrrc do ouan IV
TT

Ten phtrlrng

Dii x~p Chtra x~p


Dinh
han!!
han!!

Tang so

Loai hinh di tich


Mi~u Di tich Cach
D~n Chua
am
Manl!

15
2
6
3
1
1
4
Q~.~K~~a-,!._
.._._._....._ -----------.......... ------------------- _ .. _._13
--------- ---------- -------------.--_._-2 l-J:l~'!.K~L ....._._.._._._. .._-----------10
1
9
3
2 .. ----------2
0
3
_ .._------_._.---------- -------------------------" -----------------3
18
I
17
9
6
0 ..~---------2
I---_.-----.._....._._._. -------------._.. _._------ .l:!~~.K~~.!Il
----------------------------------------- ..
4
15
0
15
8 _- _ .. _._3
0
4
__ ....._._.._._ ----------.. ~.-.l:!~nE..~\lc..
_.- ...
_ .....0_._- -------------------------- -------------------.
..-5 I-J:l~~.!l~<!..._._._._
14
3
11
7
3
1
1
2
....._. ----------.
--------- -'---'-'-,- -------------- _._ .. _._- -._-----_ .._---

I.. ~._

_._-_ 2 __

__

._

4
1.... - -------1
0
0 .. _-.
.. _.__
.._-------------7... .l:!~~.&.gil!.
15
I
14
10
2
0
1
2
__.._._.._.__ ._ -----------._
------------ ------------------------------- ----------- --.----------------8 l--f1~~~~~.L_
0
4
3
0
0
I
.._._....
_. ._......8 _._-. -----------......8 .. -... _._--------------- --------. --------------------------9
7
2
__.. _....___-------------1
I
0
5
..9_. .<;:.t'ri1.Qo_nL.
--_. __2..__ ... --------------.------ ------------------- --------------------------10 -L'
Thai
T6
10
0
10
5 ....
2
I
0
2
..
..
.._.
..... _...
6
.1:!.~g}3_L_..__ ._.....__ -----------

..

..

-------------

_._ _

.-"-

~_._ _-_._ __

------------ --------- ----------<----

Tang cc)ng

120

12

_._._

108

58

-------- --_.-----

25

-------------- ------------------

24

C\I th~ theo bang sau:

TT

Ten di tich

Tom tilt nc)idung tin ngtrii'ng hay S,! kien

.il PhuiYiigD&iig'Xuiiiii('.
01

02

10Nga

Dinh Thanh Hil

G~eh

1990

Dinh vii ChUa

32 Hilng

._..J"~t:.Ta},l!?._..._...f)l~._..
03
D~n viiMiSu
NghTaL(ip

.nh xay nam 1840, dinh con t6t, nguyen v,n, kiSn true kiS
hfr "cong", con nhi~u hi~n v(it gia tri, trang tri d"p miit. Th'
__r~!1
..!:.~_u.i!.K_.~~._L~.L.
__ ._._.__ .._.__ .__ ._.._....._._. ._.__
inh Thir Dire Thanh Trfrnvii thir Ph(it KiSn true thirNguy~n

-..;;--Th~
..b6~..~j-D_;;i-~'i;;-(H~i~g.h~-;i3
..Z6~-;;;;-g,;i-~hiT6~.

.....

32 Hilng
D(iu

r6n lo~n) ding co ten IiiTir Vi H6ng NU011g; ben qnh do co


hir eong chua B~eh Hoa vii ehu vi (chua ra eong chua B~e
oa) v~ ehu vj xem phfrn dlnh Tam Phu. KiSn true "Ch6n
iem".

"04' ..-..--.- .....-.-.-. -S-4-Hi;;;g'"


'-'-- -'-';Z'-- -.h(;.;-Th~'H~yr~-Thi~~T~K~.V6:-~.Tthfr~-trK~.'ii-ph~-;;
..B~
Chua Quan
Huy~nThien
05

..- ..-.-.- ..-- ....D&nBil Moe

Khoai

"-'-'27-'-' - ...--.- -..-~-.- .-;;-.;:~y-thrkyls:_iiditkh.Z6ii8;;-q~;;dS~.~his~.ihifug.q.~f


Nguy~n

._._._ _._.._....... ..:r_h~~.!J._.__..


Di tieh Truimg 39 Hilng
Cue Hien
D(iu
(NhilthoH9
Le)
(dl tich each
._.__ !Il\l~.gL_. - Ph6
07
ChgD6ng
6ng Xu'
Xuan
(di tleh each
m~ng)
06

iI cling thir ca ph(it Thich Ca nen cling duge g9i Iii chU
uy~n Thien. Co eanh quan kiSn true d~p, co pho tuqng, qu'
huong lim vii nhi~u e6 v(itquy, chua con t6t, quy mo lim.
guyen ThS kY 13. Thir Bil Moe, nhan v(it lieh sir trong chiS

. .._._.._. _~.~.~.~.6~~
..~~E~.1I.:
__ _._
.._._.
__ __._.._._ _._ _._.
x
Truimg h9C eli eua C\l Le Dinh Dien, hi~u C\le Hien (181
1878), Iiinai rim luy~n, dilo t~o nhi~u nguiri co h9Cviin eho dii
uO'e,Iii truimg hge n6i tiSng 0' Hil N(>ithS ky 19. Lil m(>td'
ieh ki~n true.

- .....;Z.-. iiiZh;~~I.~9~ph~~-d;;i-~ij:.N~i.diiyghi.l~iZhiI~Z6.~g-~-;~
ua cae ehiSn 5TTrung doiln Thu Do trong tr(in danh ngil
14/2/1947_

------ ----------------------- -------------- ---------- --------- ----------------------------------------------------------------------------

Quy chi quem if! quy hot;lch - ktin truc Khu

pM cd Hil Ni)i

37

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

TT

TeD

di tichl

Muc d{l
qUaD Iy

Dja di~m

Dd

Tom

Cluru

t~t D{li dung tin ngtriYnghay s,! kien

.''{In X"{lng

-os- --Di~-h-Ph;:;;;:;;g----i-S-D6~g--------------;--

--i;:;h-Th(;Uy-ph~-D~;-V;;:-';g~~-Mi;:;h-Ng~-~6;;g-~h~~(~h-~~-r
Trung I
Xuan
\f Heh), hi~nchi con m(\tgian h~ueung_
09 --------------,-----Phb-o--- ---;--- --------- Xiiy-d-;;;;g-ili--ihTkT18-:-,;;-~Tki~~-tr;:;-~--;;Y9~g--La-;;;;-;;~t-kir
~g6~
,
Chuang I
Quan 1994
(jetrung eila cae eong trinh dIYiNguyen, co nhieu
gia tri qu I
Truang
iem.
--'-0-------------------r----ST4-Tha_;;h-------- ----~---- --ji~-ih;;;i~~--H;-~h:--;;j-;;fr-thfu;-d~ai
T;ifu-L~~-D~~-~h;_;;h--.
D~nH(\iTh6hg
Ha
hil Gi~y (Nam Ha), Song Scmva Ph6 Cilt (Thanh Hoa). Xa
I
~uthe ky 20, d~ncon kha t6t, di v~t con nhi~u.
1 1 -----------------r----- 2-G~~-a~
--------------;-----ThbiT;;;:;t-;;i--ihi;:;h--~~;;_-(g6;-L;-~-~-H;~h-,-Mfr~-Th;;-i:j:-Mf
Oinh Phue Lam
huc;rngNgan) xay d~u the ky 18, dinh khii to, d~p_.. Ngh:
I
hu~tkien true d(\edao.
12 ---~-.---~-~----:-----5(;-T~1_;;------------ --;--- -i;:;h-cii;;_g-g9Ti~di~h-Hi~gNti-;;:-th~-bi;;--~ti-;;h--Thi~h-h-~"i~I~hietg~:eln Nh~t Du~t
len trUethIYiNguyen, gia trj binh thuiYng,khong co gi n6
I

13

~t.

---;;;~:~--~ad~-----2-(;-ph[;---------------~---- -H;~~-~i~h-D6~g-x~i~:-Li-~~--~6-ph~thfu;h--~h-bi;;--c~~g-;i,
6ng Xuan
i1aDang trang thIYiky m(jt tr~n dan chi! Dong duong (193

_________
:~_n~______
I

14

Di HehCadh

m~ng

1.2~_9J:...

Hang

hang

~~~~____

--15- ---Di~hD6~--Xuan I

83

Inl

-----------------

.9~~
-~~~-T~~g~gr::.

16

'-~D~~
ti,; D~o------1'2--HiJ"~gH6i

Luc;re

________\~.!'_~~_T~~_!?_~_~!
17

Dlnh Phil h

19

Hang

54

Dinh Ngii Giap

____________ 1..___
19

52

Den Tam ~hil

21

Chua VinhlTru
--~~~~-~-~-~~~-

inh thIYB~ehMa (xem ph~nDinh B~ehMa).

:=---~_=_-_p~~~iFi~~:~~~E==::;C:=:=:===:~:~~--:=-...
:
==~:=:=-.:
x
~n Xay nam
Kien true An
la noi t~p trung cfr
1890

__
x

Hang
Cot

x
_

0(\,

guy~n eila nhung nguIYithea D~o H6i. (Thuc;rngde eua d~


[!:XJ~I11_L______________________________
_
inh ThIY4 vi D~i can "qu6e Gia Nam Hai" (xem ph~n Din

__~!'_~J=~p_L

Hang
Cot

_______________
1...__

La co quan lien l~eeila Trung ucmg_

_--13--- ------------------------------------------------------------------------

L
_________________
J
..ug~____

18

20

inh thIYBan eanh thanh hoang eua Ngii Giap (5) thu(\etho
an Khai, Tan L~p eii Kien trile thIYiNguyen; D6ng thIYith'

.!_!::~_!!~r.'..L~_lTl_p_J:!_~
__!:l~~~_!_?~:':_!?~_~~!~llJ~L______________
inh thIYDue Thanh Tr~n (Tr~n Hung D~o; thIYehu vi (thu(\
~ th6ng d~o glao dan chung nhu: M~u Thoai, M~u Thuc;rn
gan, Vua Bilt Hai, cae ong Hoang Ba, Hoang MuIYi...) Kie

~u~_e~
__
~~~i_~~ll~!n~

hang
x
hila thIYPh~t kien true thIYiNguyen con nguyen v~n.
Luc;re 1994
-l-~~~fg-- -----------;-- --i~-hth;;;Th""i;:;h-h-~i;;;g---Ki~;;--t;6~-ih-~iNi~ySn-.----------------59

--2i-- --(i6~-PhiJ"pTB-i~--44-H"i~g--------------;--- --h;-;-~-ih;;;Ph-~tTh;-~-h-C~-;i-~h;;:-ph~i--K~;:;-tr6~-thiriNg~y~~;~


T~ng I

Cot

23

-Ttv-~&-~;;_4~;~--i-4--HiJ";;-g--------------;--- DTtiZh--ci~h-;;:;;~gt~;:;&~-;:;i~I-94-5-:------------------------------

24

lien l~d
Ruoi
-T;~-~~~;~lD~i- --5~~~~g---------------~--- "Iji-ii~h-ciJ"~h-;~-;;g--i-93(;--1940~-------------------------------------

25

'--DTtiZh-cK~h- i"05-Ph-6~g-------- -----~-- D;ti~h--c~-;;h-;;:;;;;-g-iiJ-(;--i940~-------------------------------------m~ng I


Hung
_

_~:~~=~~~-;;i~~Fi.~~_~~~~:~~~~~_
~~~~~~~~___
_

lYquy hO(lch - kiln

Quy chi quan


l

truc Khu phi

ci

HiJ Nlji

38

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

TT

Ten di tich

Mti'c di)
quan If

Dja di~m

Dii

Chua

.h(ln

.h(lng

Tom t~t ni)i dung tin ngllii'ng hay Sl! kien

--~~-=--~~!-~';3rT
--_.~~~
P~~Ha~li!~r-~-76
Himg
Bu6m

D~n B(lch Ma

x
1986

-------------------__ _
27

._

Truang O\lC
Quan (di tich

22 Hitng

___ ~1I_0_111___

Dlnh Phuang
Dlnh
(Truang

20 Nguy~n
Sieu

._.

~~X~~:

Thiri Ton Trung San vit Quan Vo.

_~s_lI_t.!c~)_:..](J.~_!~~':.ng;~t~ult_t~<?:i_~g;~~n'_ .
..
_
Truang hQc clla C\I Nguy~n Van Sieu hf~u "Phuang Dinh'
1799 1872). Thir Thiin Song To Lich; Kinh su D(li Ooii
guy~n Trung Ng(ID vit Nguy~n Van Sieu. KiSn truc th'

__.._ ._~X~~
28-Ng~y~;;Sieu

.....

~n thir Ph6 TS vit Nam Hiti; thir Li~u H(lnh (xem phiin a~
.i)i Th6ng) xay cu6i thS ky 18 kiSn truc thm Nguy~n, D~n co

"0~~~~~~~
~~~~~~~
_~-:~_~
----;----iI;ih&M1~-----------------------------------------------------.--01.

32
33

6 Dong--;-Dln~h~iong

34

Thili

-------------- ..----. '-i-3bij;;-';D6n Huang


Ouy Tir

_..
_
35

~g~i~_______
Dinh Huang
Biti

. _

-----;--- --;-;;hthl;i-ph6.~-Thr~;-Th-;;~h-ii;;;Th~q;;-g-~i-D?i-V~;;;;g-(~-h.~

_______f.h!:"E_~~I.'2hl
D6n C6 Luang

inh thir Quan Vii (Quan Van Truang), tu6ng pho Luu Bi th' .
am Qu6c (milt nam 219) cimg va; 2 can gili nuoi lit Cha
uan~ vit Quan Binh. KiSn truc chi! "Tam", xay d\l'ng thir

-iH~~g------

_____________________

31

.
___
--

Bu6m

--29- --;;;~:;~~::;
30

__l_Q_ _~.<!2~
x

-_________________
28

--

~n thir thiin Long D6, tuqng trung cho khf thieng song nui .
inh thimh Thang Long, augc Ly Thai T6 phong litm Thitn
oitng kinh thitnh Thang Long B(lch Mii lit ten vi thiin "Ng\l'
rling" aa hi~n len giup vua Ly Thili T6 thea dilu chan ng\l'a a'
ay thitnh Thang Long augc xay d\I'Dgtir nhit H~u Ly thS k'

28 Hitng
Bu6m

Dinh Quan DS

._--~

....

-;-;;h--ih~-Th-fn-B-;~-A~h--ph~--~hfu;'-(~6-..~g~6-i;;-h-~-Iii-t~~-~6-

au Thoiti trong nom cac song ngoi, b~ h6), xay nam 1908
ay chi can l(li milnh wan dilt thir.
--------------;---- - ~n--ih;;;-C~;_T;;;Wa;;-g
..~hi.Th~;;-ili;;-g-;;-h6~g-~i;;i~-Tri~-;;-~~h.
inh t(li song To Lich quiing thon Huang Nghia cU; Thir Tra

~~ __l),(I_~:_2'~.!_~~J<~
__
!_8__~~n__
~~_~6_!:

_
90 Triin
Nh~t Ou~t

-4 MiiM-ii- ------______
I':.:~_~
.

inh thir Nguy~n Trung Ng(ln (Tir Y D(li Vuang) nhit chinh tr
it van hQc n6i tiSng tri~u triin. TUng litm cht'rc kinh su D(I
oiin (Cht'rc aUng diiu vi~c cai tri kinh thitnh Thang Long thir'
__
E.ii~_Lrs~SE
tr!!.: t~~1'!.~~~~~. .
_
~n thir Nguy~n Trung Ng(ln Mi)t danh nhan van hail Than

36

-----D~;;-H~,;:;;g----

37

D' h u' N hA Nguy~n


x
inh thir Tir Y D(li Vuang Nguy~n Trung Ng(ln (xem phii
mug
la Hi!u Huan
ren).
-----Di~h-.Hi;;g-- i"6-Ng6H~; -------------~---- -i;;_ht-h&-T6"~ghfgifry-.-..---------------------------------------------------

-3-8-

____ _

2_~L______ J!!.T'L

39

26 Luang

MiSu Siim
Cong

____..

n~_:..

----------------;------i6;;---ih~-sfr~-NghTij6~g-

NgQc
QuySn

Dinh PhUc Li)c

6 Luang
NgQc

~e_':'._t!:~_\',:
x

__
gll~!n
__
..
41

D6n Ni)i MiSu

30 Hitng

..

..

...\i;~;;-t;;-&;;g--;;-hi-Th~;;h-b(;i--t~~-

rang chiSn thling D6ng Da 1789, do bit can Hoa ki~u d\l'n
en, xay nam 1860, nay kh6ng can gi ngoiti mily tiim bia gli

.__________

40

.... ._. ..

..

inh Xem phiin d~n Huang Tuqng Huang Nghia Huang Biti.

_
x

--6;;--ih&-V-9;;_g-B-;;;_h-Mii--L;;;hi~g--KiI~-i~(;;;-ih~i-Ng-;;y~~:---

___g~~x_____

Quy ch~ quem If quy hot;lch- ki~n truc Khu phd

.. ..
cd Hi'lNl}i

. . ....__.
39

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

TT
42

Ten di tich

Mti'c iii)
qnan Iy

Dia ili~m

--------------r

51!

Iden

---46Phii- -------------~-----i~hth&Ng;;-y~;;--T~~~g-N-g;~-~~-Z6-;:;;~t"Ng~-y{~--T~~-;;g-

;
Dinh Ph fit L6c

Lo.c

dn xac dinh them) xay thai Gia Long Minh M~nh, dinh d
9 Blii que Phfit L.;,c Thai Binh chuy~n cu ra day tU th~ k .
18 xay d\Tng nen.

43

Tom tiit ni)i dung tin ngtriing hay

Dii
Chll'a
.I11.In XIIIJng

---~~--~~:-.-J-4S-Phlli"--------- ----~------~~Th-~--Ng~y8;;--T~~-~g-Ng;~-(-;:~;;:;-pl;fi;;-d~~-H;;-~g-"T~q

en len. F
L.;,c
------TJ~g-:;g-'------------------.---- ---}7------. - ..
-.--__L

-----------

-------

---~~---'"~-T-<"--50 Gi~--Dinh D~i Lc;ri

uang Bai) ki~n truc chi! "Cong"-

-----------------------------------------------------------------------------------

'----~-Ph;~gHi.iig:B~~E.:::=:::;;~:~===-~:~
__=:::----------------Ki~n truc ngh~ thuitt khong co gi n6i bitt, tha Cao San.

Ngu

------------------------------------------ -------- B-;;Zh-Mi-i;~h-L~~g-;:~;;;;;hI;;d1;;-B~~-hMiii~-c;;-~-s~--i~v:


_______________
~____
Dinh Trung
10 Trung
Yen (Dinh Ngu
Yen
Hau)

45

46

-------------1"----

-48--

-.------------r---

ao Tu (em Cao L6) m.;,t luang tai thai An Ouang Yuang cong danh giijc giu nuac, di tich con t6t_

Be

--~:-~-;~;-~~:-

-2-9--H~~g------- ----~- -xiiy-dI~i"hTk~1-9:-k;~~--tr(;~-d;;;;--gi~;;:--m-;;-thirT-;;:~g-q;;-ii

D~n Ngu hau

47

hfm duc;rcgiin vai thuy~t cho ding la 1 trang 3 vi than nui elm
aL!~_~_ie!!_v~_.9..~t~i!:'_~:
_
Ki~n truc thai Nguy~n; Tha vi quan dai M~c (S\Ttich chua ra)_

--2~:~~~g-------- -----------TE~~~~~~~~~-~~fK~&t~thi~hC(;~-(Ngh~A-;;);-Thc;:i;{
i";;-a;;_a-------- ----~-- N-~id6~gZhf-Tci;;--Ph(;"-N-g~yg~-Th[~v-~h9;;;-T;:~;~g-ih0-g;;;

Oi tich Cach
m~ng

hao luan cuang chinh trj, dong chi Tran Phu thui:rng den ngo
ha nay trao d6i val d/c Nguy~n Th~ 0vc v~ n.;,i dung d'
uang tai li~u quan tr9ng cua Dang.

-49------D-~h-NhisI;;---16-a;;-06- --------------~--- Th&_;;hii;;th1~---;;:;6i-~;s~--;i~;;;-d(;i-Mi~-h-,-ih(;-bi-;;-;;-i~h-Th


____ :!:'!.:r2"!:'_~_____
50

Oi tich Cath

51

m~ng
------------------,---D~n Nhi~mIH~

52
53

37 cau G6

__o~_n~i._~~~_hJ~_n_!!~L~~i_.':'.?~_~_~u_~~!:'L
_
Xay nam 1915 la ca
ho~t d.;,ng Cach m~ng cila Dang t
rong nhUng nam 1929 1930; 1936 1939; 1945 1954, da t~
i~u ki~n cho Dang ta ho~t d.;,ng.

sa

S-(rTH~;;g------- -----~----v-i-tha_;;-ih~--~h~_;,:-~5:-k;~~--it(;~--ih~y-dbi-h~~~-t~;;:h~~-~

~~~:i~~~J~~~
~_~~~~_g~:
~_-~-~:~
~_~~~_~
~~~_~~~~-~T:~~:~-:~n~_~_~
__~:_:~_~_:_~:~~~:
i
Dinh Kim Ngan

_____________
J____
54

Dinh Truong

_______.I~_U______ _

55

D' h 0- HIn
ung. an

B~c

hong con gi.

42 Hang
B~c

ThO_T6 su ngh~ duc b~c Luu Xuan Tin, nguo-i lang Chau Kh_
uy~n Binh Giang, tinh Hai Hung, Dinh kha to, tuang do
~_~~~i.'1_h_'_!~_~_i2.t_~iti_':'.h_cA_!1.g_h~..!~~~!_~~6L~~~Il
__
~[lJX~~:_
Xay nam 1811, ki~n truc co mijt ch~m khiic d~p, thO_ong T'
~I11_'!g~ha_~!'_g.!.6
__
!1.gh~
__"~!'.g_~~:
_
ThO_than Linh Lang Tri~u Ly, vi ~han chinh ~ d~n Thil I~ (B
inh) tuc Thai tu Hoang Chan chOng quan Tong xam luc;rcd
uc;rc than thanh hoa, ngh~ thuitt ki~n truc tho_iNguy~n. D6 na

50 Hang
13Jl~_____ _
54 Hang
B~c

x
x

_____________.1____

56
R

T' Nh
~p

57

~!'_!'~:
74 Hang
B~c

Iu

Day la r~p Chuong Yang. Ngay 711947, Trung doan ThiI d'
a d.;,i quy~t tU quan dii ra dai t~i day ngay khan d6 quang vai
a lam I~ tuyen th~ hy sinh d~n gi9t mau cu6i cling d~ bao v.
hildo.

-f~~-s{;ba~feI;T
--8-6--H~;;g-----------~--- i~-~-~&--ba-;;-~hi-h~y--i~---;,-g-do;;;;--Th~d6t;:;;~g-iho-i--k;-dr
huy Trung aoan

_______

T:~!!._~~_____
_
,

Quy cM quan

B~c

,____

h6ng th\Tc dan Phap vai 60 ngay dem chi~n dfiu quy~t li~t_

Ily quy hO(,lch- ki~n truc Khu ph6

c6 Hil N9i

40

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

TT

Ten di tich

Dia Ili~m

Mifc Ill}
quan Iy

D5
.''{In

Tom tiit nl}i dung tin ngllfrng hay 5.Iden

C"ua
."{lng

'-D~'~-'H~-;;'gl'14-H~~g_._.._- _..-~_....'VTthfu;-~h;;:~;6~'~'ti;;;;~'"
._._.._.--_....._-- .._.-.-.....-._.._.._.B?c
-..- -.-..-Thuqng
TJ;~j--.- _._
.._._
.._ _._
.._ 15- - .._.._.._._ _._.._.._._ _._.._._.-._._.._._.-._.._.-._.._.-._..--.
58

'yJ'=~~-="..~..-_.'~:-~~:~~jr':=~.
':"'::::~'Ph~~~~1~:=~=-.
.-.~:=:==--=::::=-~=:~._.
59

Den Dong
11 Himg
x
Xay nam 1908, ki~n truc ki~u "Chuoc v6", can nguyen v~n
.._..__.T..~ul!!...._._._.._~L....._.....
_. .._...._.. ~~.~O.'.1g,.hQ.~gu2'!n
..,,~.!=y_."!:&~
..!=i~Arnj!.h..iJi_Hi'.~gY~~gL
60
Dinh D6ng
27 Himg
x
Ther Ly Ti~n, mQt anh hung dan tQc d~p gi~c An theri Hun
Thu~n
Ca
uang thu VI cung vai Thanh Giong, khong ri5nien d?i xa

---.-~__
_
61
62
_.__
63
..__ .
64
._.._.
65
66

67

68
69

70

71

72

,_______

J~~gLIs.!~~l~~~~i~~~~g~~_g_!2_~!!!:~
_

Dlnh Dong
8 Hang
x
TherM~u Thoai, vi th~n trong nom v~ song ngoi, ki~n truc ch._.._._.1:1~_.__. ._._<::~~._
....__ ._..__ ....._.. ,,~i!1.I!:'.~~.!il".t.~0l"lgll2'~..:.._
...._._.._.__ ._._._._._..__ .._._._._.
D~n Xuan Yen 44 Hang
x
Xay therlLe, TherDuc Thanh Uin Ng9c thuy tinh thIT2 (chu
_.._._.._._.._._.._._ ._.<::~n_.....
._._.._. ._.._._. _i5
..;\l"..ti~~1..!.~.~.!!.'!~:r.!]~~!l...T!~
..\1~.~~.9.n.B.!~_I1.&~~B.~.B.<::~.~~
D~n Xuan Yen 6 Luang
x
Kien truc theriNguyen; Ther Ph?m Ngii Lao, Ha Thuy qua
.._._ .....__ ....._._. ~~_C_a!1
.... _....._ .._.__ ..g.~e_n,-"lI~!1.Jl~..'.1~~!1.i<:)1.lIll..!.~.~\!..t!.c)12:
.._.._._.._._....._._.._._.
TcuerngDong
10 Hang
x
Truerngdao !?o cac nha nho yeu nuac. Ngoi truerngdo cac nh'
Kinh Nghia
Dao
ho Luang Van Can va Nguy~n Quyen sang I~p nam 1907 d
.._.._.J-"-~_c__ ......_ __._ ...._._.._.. ....._.._. ~Y..i!lI.?:~.~.2!.P.h.Ql1.B..t@.~Y..e!J.~.lI<J.c_~!'.6~g.,~~aJl.~~.lI..:r
..
Dinh Mi~u
3iHang
x
Ki~n truc theri Nguy~n, ther B?ch Mil, Linh Lang, Cao San
...._Q~!1.~_!::.~.c:.._.
._.._~~._.... ....._.__ .._.._._ ._il1.~lly.!~.~g..c~':l_gL_._._.
__ ._.
....._._._.._._._.._.._._._.._
4749 Hang
x
TherTrieu Viet Vuang; co thS la dinh B?ch B6 Thi therTh~
mnh Hang Dao
Dao
ong D6 B?ch Mil (xem ph~n d~n B?ch Ma) hien nay khon
_ _.._._ __
._.._._.__ ._ _.._..
.i>11..g!,.i!~.)1~.'.1.t)1.~~.!1.h~.9'.:..._
__ .._.__ .._.__ ._.._.._._ _._._
90A Hang
Xay nam 1706, Ther Trieu Quang Ph\lc, vi anh hung ch6n
Dinh Hoa LQc
Dao
uan xam lugc a th~ ky thITVI; ther Cong chua Phuang Dun
Thi
a ong T6 su ngh~ nhuQm.Dlnh ciing ther TrieU Xuang, vie
ho a.....
th~
k' thu
._..._._ ..... _._ .._._. ._ ..... _._ ..... __ ._..... _ .._.._. .._o..~_
_.!9::_
..__ IX.
._._. __ ._ .._._._ .._. __ ._ ..__ ._ ..__ ._ .._._._._.
Dinh Dien
Han
x
Kl~n truc theriNguy~n, vi th~n therkhong ro, dlnh cua phuCrn
....__ ..'iu-".~....._. ._IE~g_._.._. ...._.._. _....._._ ..!.~.B~g,iiL~Y..~~!..0~.!~.U..~~!!!1.J~.!!~.g.g.s..Cr_g.~.J!-'-._
48Hang
x
Noi vi~t ban tuyen ngon dQc l~p. Sau khi Cach m?ng Than
Ngang
am thanh congo H6 chu tjch tir Viet B~c tra v~ Ha NQi va '
Di tfch Cach
gol nha nay tir ngay 2581945. T?i day, v~n can chl~c ba
m?ng
guerida dung dS vi~t ban tuyen ngon dQcl~p Ijch sir khai sin
.....__ .....__ ._..... ._.._._._._...._._.._. ._.._.._.. ..~().~lI.Cr~.~iftl:<ll.!!'..~.a.~~~~
..c.2~_h_o!.~~.1~1:...._.._.._.....__ ...
Dinh Vinh
19b Hang
x
TherBan canh Thanh Hoang, nay chi can I?i mQt goc bu6n
.....__ .'i~~~....._ _.!!.lI~.!L _ .....__ ....._._ ._h~a gi\c~_s~.n.!'!..~?_!!a.l1.g.Du~.L._
.....__ ._.._._.._.._.__ .....
38b Hang
x
TherPMt Thfeh ca va Chu Ph~t Ki~n truc "NQi cong ngo?
Chua C~u Dong DUCrng
u6c" co nhi~u hi~n v~t gia tri v~ lich sir, ton giao... co lie
uan tai di tfeh Blch Cau D?o quan PhuCrngCat Linh (B
inh).
..~-:-~.~:-.~-:-.
"3ilb-H~~g- ~-.-._..-.-..

'Th~'Nge;-vi~-'L~~i"d;&i'tr~~-'H;;-~g'V-;;;~g"xV'Iil~i;;;-g'~
.

._._.. ._.~~_._.~c_._.~n _.!!.lI~.!L


Timgs6

_._
3

_._._. _a~yien_c~6~[.I(li_"!:~l,lc
..~!'.~: .._._._

=~..

__ ._..__ .._

_._.._._..

11

i,'W .._.==~-=-:.==~~
..=~~~~=~~.~f2.-_.-.---.~
.. p~~~;g:I!,~-g-~C_.~~~~,~.
__,~,_~.~
..
73

74

6 1 La re
:E)jnhLa Ren
._ _.._._.._.__
:E)jnhDong
Thanh

_._._ _._
7 Hang Vai

Therong t6 ngh~ ren a Thang Long theriLy va Cao San, Qu'


inh theriHung Vuang. :E)jnhco gia trj nghien Clruv~ ngh~ c'
__ .._.. r':IX~!1~~I.lc:.I1..~
..!J~~P.!''!.~~.!:'~.~.Ji:.._._._.._.__ .._.._._ _._.
x
TherTrAnVo, ki~n truc theriNguy~n, khOngco gi d~c bie!.
x

_._

Quy eM quem If! quy hO(lch - k;n true Khu phd

cd Hi! N(Ji

41

I
I

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

I
I
TT

Ten di tiehj

M.re

if9

quan

Iy

Dja ifi~m
EM

'/",In
_______________
...1 _ -._---~-------------

75

44 Vai
Bong

1992

16A Hang

________________
...!___
I

_________

Xay nam 1822, ki~n true thai Nguy6n, con khii nguyen v\'n
.
_~_i_~u_~i_~~_~~~:
__
~h~_P~~~!~!_~h_~~~a_~h_u_p_h!~:.
_

122~_

1____ _ __~~

77

84 H,ang
Bo

Den Nhan !'{Qi


____________
J____

Iden

Xay nam 1832, ki~n true thai Nguy6n, tha thAn B~eh Ma v'
hAn song To Lieh (hai vi Thanh Hoang kinh thanh Than
on g) va Thi~t Lam (thAn rirng lim H6 Tay). Long D6 (B~e
a) trong thanh hoang Thang Long, To Lieh la thAn song r
ieh, con song nhanh eua song Nhi ehay qua kinh thanh Than
~n_~.:_"_~~~~I1~
__
~_k~_~a~~~_~6_"_~<;r_2_~?.:.I1_~_~~_~_L'~~ _

Chua Thai Cam

sl,I"

Xh(Jng
---------- --..-._---._------------------------------------~.- ...~_._-----------------------

j)jnh Tan Kllai

76

Tom tiit n9i dung tin ngtrOng hay

Chua

Tho Thanh TrAn, tho NgQe L.an Thuy Tinh e~ng chua v.
oang long (chua ra S\f tieh, kien true thai Nguyen, khong e'

J__
~~"__bi~.!!_:...

78
Dinh Nhan NQi 3 Bat Dan
x
B~eh Ma (xem phAn D~n B~eh Ma) khong co gi n6i b~t
--------------'----;-,---------------------i--- -----------Tha
-----------------------------------------------------------------------------

Ton~.!'!. _

~vnl
79

----------1---

_=:~~=~~~~=__=_~....:__=___=~--

..-.-------------. ---. P:~~!f!~i~~~~E~


_

Dinh Yen Thai

.......
80

L ._._.

Tha Thai Phi Y Lan doi Ly da titng thay Vua tri nuae mQ
hoi gian va co nhi~u ehinh saeh ti~n bQ, benh v\fe ph\! nfr v'
~_n_~_~_a_n.~._
.
.

__

2A Yen

Tu j)jnh Thi

Xay vao eu6i dai Nguy~n, dinh con t6t, la nO'itha ong t6 ngh'
h.lle_l:.e_C_ol1_\L!:I~I1_'_'~
__....
... ...
_

_____________
._L
!~_~_i...
__.._.________
81

2 Hang

j)jnh PhUe~au

__...._..

J..~___ ~.~~L

82

,
Dinh Hil Vi

83

.-"Di;;j1-6n'u----

11 Hang
Hom

Dong (Dihh
,

Ga;

85

.. .______

D~n To Tieh

I To Tieh

~hH~g
I
QU':lt I

4 Hang
QU':lt

----------- ..---'1'----

Tha Hung Vuang vi anh hung dan tQe da du6i quan Luang
hu h6i thanh D~i La th~ ky thu 9 va tha ong t6 ngh~ san, xa
ii!a TK 19.

-SS'"H;;;;g--------- .-.....-- K;-~~-tr~~'k-J;;_th;_iNg~y~;;---Th&-ThA~il;~h-Mi-ii;;-h-i;~g:---

_____.!:1~'"!.g..QeJ_____ _
84

Tha thAn Phue H~u ong t6 ngh~ trang guang va ciing la vi


._
~_~n_~i~_':~_"__~_Il:l_tr!J.~e~
..
_

-------.----

--------

__.... _.__ .._.

87

Dinh Thu~r My

...-------------------.--.-

.__

..--------------

Xay doi Nguy6n, ki~n true


ki~u chi! "j)jnh", tha ong t6 ngh'
,
U':lthQ Dao, co giit tri ve tu lieu lieh su, hi~n da eai t~o, khon

..__.~_IlL"__~:

-86----~~~-~
..~.~;~,I-~;---64-H~~g.._.___
74 Hang
QU':lt

..

....

..

Xay vao TK 1718: Tha vQng Vua Hung, tho Thanh mAu A
0', hai chi em Tien Dung. Di tieh duqe bao quan t6t, co giit tr

QU':lt

(Den Dau)

Ki~n true thai Nguy6n Tha Thanh hoang.

----------- ------------------------------

..

_______
_ .. .__..__.l

...

..__~n..~':~
x

. .

.__
.

Xay TK 19 tho ong t6 ngh~ san la TrAn Lu, da qua nhi~u na


sua, la I chung lieh quan trQng d~ nghien euu nhfrng viin d'
.~~_'I1~_~_~!_~\f_p~~.t.t~i~~!!t~
__
~~l1f_I1~~_'_~_~_J!l_~~&.!:_~I1L
_
Ki~n true Nguy6n. Tha t6 su ngh~ Thi~e va tha Thanh Hoang.

88

----Di;.;-h-H~_;;g--- --2H-~~-g-- ------

89

---~';~:~J~~--'4~~~~g--------.------;--- Th;_H_;;iC6-(~h~~-;6--~;.ti~h)
....--------------------..-....-.- ..------Thi~d

90

Non

--~;:-~-~:J:~---4~~~;;g
--.----------~----Tj~~~~:f~i~-t~~h~~:~
I
___________
L
..

91

-----

---;---

ang.
-'-

....
_. _

I
46 Hang
x
Tho Quy Minh (xem phan j)jnh D':Ii Lqi) va eong chUa Tuye
j)jnh Dong Ha
Gal
inh (chua ra S\f tieh) d6ng thai tha Due Thanh Tan Vien
~
inh
bi d6 mit tit nam 1946.
---.-----------i.-------- -------- ...----- --------.-. ------------.
m.

----------------------.

Quy che qUai ly quy hO(lch .. hen truc Khu ph6 C6 HiJ NrJi
I

__

42

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Mu-e d{l

TT

Ten di tieh

D!a di~m

quanly
Dii

Tom t~t n{li dung tin ngtrii'ng hay 51}"Iden

Chua

.h(lng .h(lng
~~----------------- -------- ---------~-------------------_._----------------------

92
Noi ava lam
vi~e eua dIe
DilNgQe Du

93

45 Himg
Thi~e

dIe J;Jguy~n Due Canh da tri~u t~p D?i hQ


?i bieu eong nhiin Bae Ky t?i ngoi nhil nay, lue ay la hi~
hu6e lao Thu~n My d~ thanh l~p T6ng cong hQi, xufrt bim 2 t"
ao bi m~t "Lao dQng va Cong hQi do", nh~m dQng vien con
h~n dfru tranh. Noi day eon la di~m lien I?e eua ban thuan
~ Trung uang vai eae xu uy Trung va Nam kyo Xay eu6i T
19 d~u TK20.

T6ng eong hQi


B~eKy

.vill

--;:----N:g~;.28/7/1929,

15 Hang
Non

Timgs6

.._-------------Day la noi
va lilm vi~e cua dIe Dil NgQe Du, mQt tron
hUng nguai thanh I~p nhom eQng sim d~u tien. Khi Don
uong eQng san Dimg ra dai, i1/e la Bi thu xu uy B~e Ky. Sa
gay hgp nh~t 3 t6 ehlre eQng sim thanh Dang eQng san Vi~
am (3/2/]930) dIe tn,)"eti~p la Bf thu thanh uy d~u tien eUl
a Noi d~n thang 4/1 930.

14

--=----=~~~_=_~~~~~.
-:~_~=~;=:~:
~:~:~j(I::::~~I.-!~I!~~~~~~~i_=_~~~~=-------------

94
D~n Tam
Khanh

66 Hang
Bong

Xay eu6i TK 19 tha Tr~n Tri~u va 3 vj thanh: Van Xuang (v


ao trong nom v~ van hQe); Quan Vii (eoi vi~e vol; La T6 (eo
gh~ thu6e). D~n dii bj huy ho?i, nay ehi eon sot l?i tim bia.

95

Dinh Luang
68A Hang
x
Ki~n true thai, tho Ban th6 thanh hoang. Dinh khong eo gi n6'
NgQe
Bong
~t.
------ -----------------_ ..-~- ------------- ---------- --------- ----.--._--_ .._----------------------------------.-------.._---------------96
95 Hang
x
Tho Tr~n Hung D?o (Due Thanh Tr~n); Dinh bi pM h~t.
Binh Kim HQi

__________________________~_o_n~______

97

Dinh va D~n
____
~~~~_:!:i~~

98
D~n V9ng Tien

120

H~I1_~_'B_o_l1~
m____
120b
ang Bong

100
101

Binh Dong My 127 Hang


__________________
__~o~~____
,
2 Ngo HQi
Den HQi Vii
__________________________
~~_____
Truang tu th~e
Thing Long
___
.

20 Ngo
Tr?m

. "

Xay eaeh day 200 nam, tho Ly Thuang Ki~t, vi anh hung da

I~?_"!.~.!2;
__

____.__________________
99

~_~_~~n_~_~u_~~!
6~g_~am
f)~~~~_~_~~_~.!.n_~:__
Xay tho Gia Long, ki~n true chi! "Tam" co ngh~ thu~t ki~
UC dQe dao, di tieh duQ'c g~n vai I~u VQng Tien, hay eon gQla "V9ng Tien Quan". Ki~n true kba nguyen v~n, eo nhi~u gi'
r~ghtt!J_ult.:.
m.
_

Tha Thai uy Qu6e cong (ehua ro


i!n_~~_nE._ll.~_~:

Xay diri Thanh Thai thiJ' 4, ki~n true ngh~ thu~t thoi Nguy~n.
_h.!J_.c:_~rl~
__
c.~~:i.~_aL!:''?_a~
_

La mQt trang nhiIng trung tam v~n dQng thanh I~p m~t tr~
'
an ehu Dong duang
Ha NQi, noi tuyen truyen v~n dQng gia
~~_tt.t:.tlr~~.<:;~c.h_J1:I.~~
__
c.h.:?
__
~2~~n_~:
_

tich) hi~n nay dinh d


_

.~=-~-.----..-.- ..

Tong so

S\f

__
:..-~~,_~_,~:~_.:::~_
--==~-=-~~~~~G~fl&~g~-'-~=__'103

D~n Hoa Th~n

30 Hang
Di~u

Chua Kim C6

73 Duang
Thanh

--------------------

104
105

x
1996

Xay nam 1838, ki~n true ehfr "Cong" tho Hoa Th~n
i~n Hoa Quang D?i d~".
Tho Ph~t va tha Thai phi Y Lan; di tieh co lien quan d~n din
en Thai 56 8 Ngo T?m ThuQ'ng.

x
1996

-------------- ---------- -.------- ----.------~._------------------------------------------------------------

Dinh Yen NQi


33 Ha
x
Xay nam 1931 khong eo gia trj v~ ki~n true ngh~ thu~t, th'
(An NQi)
Trung
hanh Hoang va Tir D?o H?nh.
--..---------_._--_.. ---------------- -------- -------- -------------------_.------------_._-----_ .._-------_.----_.----42 Hang
x
Xay khoang nam 1930 tha Le Cong Hanh (ong t6 ngh~ thue)
Dinh va Du
Da
ay kbOng eo dfru v~t gi cua ngoi dinh, chi eon goe nho th'
ren gac 2.
------------------------------------------------------------------------------

Quy chi qulm ly quy hot,lch . kiin truc Khu phd

cd Ha Ntji

43

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

TT

Ten di ticJ

106

Dja ili~m

______
_

Mllc iii}
quan Iy
Dii

Chua

Tom t~t ni}i dung tin ngtril'ng hay sl}'kien

.h(ln Xh(lng

l__

------------- --------- -------- -----------------------------------------~------------

Tr\l sa baa B~n 6A Duimg


Dan
'
Thilnh

T rusa 'b' ao. Th'e I1Nguyen


. G'"
I
Quang
IGJ
Blch

Oi tich cach mang nam 1937.

Oi tich cach mang nam 19361937.

OJ tich cach mang nam 1936.

....._-._.-------------

Di tich cach mang nam 1937.

----------------r- ------------~---------------

107

108

Tru sa baol
Letravall

28 N guy~n
Van T6

109

----D6-~gd;;,;r- -32-lli~g--

I 10

---D-it;~hkh~dg----788'os2------------- ---~--- Di-ti~h-;;_i~h;;;_ng-i9-46.-xfry-dA~--T-K-20~1;-~~idi~~-;;;;-~~

\<5'

Dai hQi B~c

chi~n ch6ng
Phap ,

Da

Himg Di~u

hi~n dAn oanh li~t ch6ng th\fc diin Phap trong nhung ngay dfr
aim qu6c khang chi~n.

------ --------TiJ~-;;j"r----- -------------------2---- -----;,-------------------------------------------------------------------------------------

IX1 --====-.:::~:=~~_
=-_~~~~-=-~
:=~~__~--=-.:::~~P~~q~~~_~~~c~:~::::=~:~:~=::::::::::~_~~~~
III
1 12

Dinh Den
Trang Ui~

77 Nguy~n
Huu Huan

Dinh Dang Yen

Nguy~n
Hfru Huan

-------------T-- ------9496-------------------~-I
---------------r----

113

--ii'4-

D' h M- L'
m
y?C

ThiYang t6 nghe mQc; Thanh hoang bim th6 va thiYLi~u Hanh


ay mQt mla da tra thanh nhila.

-H~~-;;-~dit~&-ihl;;;],-;;-hi,'&~-------------------------------------

---------;:.------- ..-- ------0 ---------------------------------------------------------------------------

45 Nguyen
Huu Huan

Dinh thiYNguy~n Trung Ngan (xem phfrn den Huang Tugng


ay da tr6' thanh nha 6'.

---~;~~-;~:Jh------i4A'Ng5-- ---------- -----~-----Th;:-2-~T;;~;-;--;T-h~-v-ci--;;~h~-N--g~;~~-(~h~~6~~-t-i~h)~__________


Y:~_J____ _:~~1~u___ _

115

-1-16

Den Hoang
Kim I

148 Trfrn
Nh~t Ou~t

ThiY Trfrn Hung Dao, vj anh hung ch6ng quan Nguyen xa


uqc TK13. Hi~n diitra tbanh nba 6'.

-~~~-~~-~1:~--11~~~:~-------------~----Tff~r:~TJ::~~~::dIf::~;~~~p~~
(Cay Si)1

I I7

Khili

-----Di-ti~h-;;_~dh-----41--N-g;;-;i~---------- ---~--- -T6;;_hfr~-:ii-h~--;h-q-;;;-~~:----------------------------------------------------

L--- Huu
Huan
----------- ---------

mang

----------_.:..._------

118

Oi tich cach
mang I

79 Nguy~n
Hfru Huan

----------- ------~--.._---_._---~._---------------------------------------_._---------

Day la co s6' hOat dQng each mang cua dilng cQng siln dan
uang thiYik:Y19361945. D/c Truimg Chinh sau khi thoat kh6
ha thq mQc Ha NQi va la ,tra~ lien lac eua cac chi~n Sl cQn
an vira thoat kh6i nha tu de quac.

i1'9- --------~-T---- -1-66--T~~~--------- ----~-----Thb--B;.~h--;;;ii-(~~;;;--ph~;;--d;~i;-B;~h-Mii)--;~-B-~iD;i-Li~Dinh ca1ilan


120

Quang
Khili

Chua PhJc
Long

--------:;------7------

168 Trfrn
Quang
Khill

-~---..----------

Tang s~

6ng quan (chua ro S\f tfeh).


x
-------

ThiY PMt, chua nh6, ki~n truc thiYi Nguy~n. ChUa e6 3 ph


ugng Ian b~ng d6ng thau.

----------- ---------------------------------------------.-----------------------------

11

I
Quy cM quem

i/P quy

hot;lch - kiin truc Khu

pM Cd Hil Nrji

44

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

PhI} Il}c 8. Danh sach cac cong trinh nha i'r co gia trj cAn duQ'c bao tAn, ton t~o
(Danh sach se aU(fCai~u tra
TT

bb sung

Ten nhllan"

------ _!:!.~g-~~--------------

va hi?u chinh trinh VBND TP Ha Ni)i pM duy?t)

Cli Phllil'n"

Gili tri diic hiet

Co "ili tri

157
--------------------

70
----------------_.

87
------------._-----

2
59
!"~r!!LX__"~~
_____________.------------------------ __

2
57
------------------- ------------._---_.

3
116
40
______________
--------- _!:!~!lg_~~?_!!!
------------------------ ---------------._._---

76

----------------------

4
__________________
22
16
6
------- _i:!~1!g_I?}~
-------------------.------------------------_
.. -----------------------5
42
26
I7
--------- _!:!~nK~~__________________
-------.------------------ ----------------------------------------~-._6
lia1!g_C2aL_________________
30
7
23
-------- __
--------------------._---------------------------_
... -.--------------------------7
!:!ang_~~____________________
29
10
I9
----------------_
..__ ._- ----------------------------- __
-----..._"._---------------8

_c::_~~_!l~I1_g
_______________
70
------------------------

---

9 _B~1!gll~_'!g____________
22
-------------------------10

05
_!::U_h~J~ ____________-------------------

______

------

41

-----------------------

--------------------

18
--------------------_.-

1
4
-~._._------------------------------------

553

TAn"

29

______

205

348

CI} th~ theo bang sao:


TT

Ten pha

sa nha

~I~ IPhiiong::H3~~~o::_:
:~<~~;_,~
,

,_,_.
__
...

X~p IO\li clIng trinh

__ __ ___ _

11,15,17,19,39,45,49,51,71,73,79,85,87,4,6,

G"

HangDao

'cI" b"'

la tT! <tc

_LQ,}_Q,_?_?L~6L~~J~Q,_g__8~,_~~,J_Q,lQ~lg_~
5, 13,21,29,41,47,53,59,61,63,65,77,97,99,
101,105,113,2,8,12,14,16,18,24,26,28,34,40,

l~t

C6 gia tri

________________________
. Jil,_~_~Ji_Ii,_~_8L7_0_'__Z;_2~~2J,_2j,J_Ii,}QO
,

2
3

1,19,57,18,

20A, 20B, 22, 26, 28, 30,48,54,56,58

Gia trj d~c bi~t

_~~:~_g~:~-::;~=!7~ii:~=:5i~i~=~~i4~~~O~~~=j-~j:Q=61~6.~~~=::::_
-~6~~:;~j~:=:~~===Hang Duimg

13,25,27,29,31,33,35,41,63,22,
26C, 28, 38, 40,
64 662. 742...76J_________________________________________________
78

_____
.1

7,23,43,47,61,69,71,77,4,6,8,
16,24, 26A, 30,
____________________________
_~l,1_~,1_~_~_8J_?}J_~0,
~~L6!,)_Q,)l,_8_~

Hang Can

}2,_1-4J}Ji-,-4?J_~'h46L?~

______________________________
5Q,_2L1}
5

Cha Ca

_______

_.?J__ U___________________________________________________________

G"

"d-

_ la tq <tc

b-'t

I~

C6 gia tri
~
_
9ia trL~~_~~t --------C6 ~i~-!tj
_
_9J_~t~__
~~~_E_it

_~______________________________________________________
_~~_~~t:i
_
~6_j!;i~!rL
_

___~_ _!i~~~_~?________________ J___________________________


7

Hang Ca

_______
8
Liin Gng
9

_E,_?L

9i~trj __
~~~_~i~L

_~8____________________________________________________________________<:_~_~~
_
_2L
~i_~_trL~~_~i!
_

______________________________
l_Q
Luang Van Can
_1-53.2___________________________________________________
~6

jIiIIPh~~g;-:-Da,;-gxiiiri,
~;~i .-.--_;T rj'-nrr -I ...
r -7-

:JI. -!?~~g~]:~~E::=:::=::=~~:

:11:LD~1'[2i~~5~Iz~)iJij~j?;:i~_2~;J~,

~~~_i~_
tri

gi~_!L~~~_b_~t
~~tri

.-

__
8t- :_c::_~i;a~trL:

:_~_~ :_

__u_ _s:~~_I:h~~~_________________IQ_tl1~LcI~Uh_a'!_h2_6_11~a_QIL_____________________________~~_g~~L

12 Hang Chi8u
_______
13

Hang D~u

__________________________________________
9i~trl_~~_~i~~
8, 26, 28, 30, 32, 60, 74, 74B, 86A, 88, 90, I, 17, C6 gia tri
_2J,?_~~?Lz:;,_EI~L~2YL__________________________________
_
~

Jg
28,'- 52 1... 13~ 37

___

14

-H:;~gGifry---------- I_l_________________________________________

Quy chd qulm If! quy hO(Jch - kidn truc Khu ph,] cd Hil Nai

_
_
_

(]J!-tr.-L~~
__
~_~!

C6 gia trj

9i~_~1_~~_~!_
45

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

TT

Ten ph6

.._._

._ _._._._._ _ _.... .1..IQ_.._.._

s.?_~~_a._
.._._

_ .._

_.._

_.._

._!.~..l:!~!:~_1:!9~
_ _._.... ~~.2L._.__ _.._

_.__

_ _ _.._._._

._~~l().\l.i_C~~!L!!.!.Il~.

_._._.... <::~_g.!.a_trL._ _ .

_ _ _.__ _.._. .<::~J~i~~

..~9._tl~~!':1_a~h__ _......!~~.~._
.._ _

...~Q.. H~!.'.~~~~ _ _ _

_.._.._.._._
.._ __ _ _.__ _c;j~i~..trL
5~,.~l_.._ _.._._ _._
_ _........
<::~gia_trL
56,80,39
16,34,48,50,60,62,25,29,35

_.
_._._.

Giatri daebiet
C6 giatIi

~_._---------------------_._----------------------------

41 HangQu~t

--------=---~--_. -------

:~I
.~_~gj~i~.~=~~====:~
iQ~~~~==:~~~==~==~~~~==::~~==:~~~~~=~
~~j::gi~~~)=~~~~=
43 T6 Tieh
14.20
Giatri daebiet
--_ .._~-----------------------

-----'---... _+_------------------------------_._---_

}~}].Q..............
_.._
2, 22, 24, 38,42, 64

44 HangBong

_.._

.. _------------------

-------_:..._-~-----~._._--_ .._-

__

Q.i~.t!:Ld1e.J:~i~._
.._ _.
C6 giatrj

'[iIi 1>hff~i.i@i~jll:=
..=:i~~~~iii!~I=::~::=~~=Ij!_!l~:L
..": :..) :: ::

::.:
..: :..: .

.~~.. .l3.a.~.~~!!
_ _._ _IJ
__ _
_ _ _ _ _._ .._._...... 9j.~t!:i~.~.~i~
.._ _ .
...'!..~~~~tI
_..__.__._. .!.8..
_._ _ _.._ _._ _._ _ _.. .g~.gia t:!l._ _._ .._._._
47 HangB6
7~L~J.~.y?_.._ _.._
_.._ _ _._
.._._
.. Qi!.!'"l~~~i~~ _.._ .
....._ _.._ _._ _._..}~.~5.J
..~7j.}..7J. _
_.._
_ _._
_._ _c;!".~~.~rL_.._ _._.
48 HangD6ng~~-..- -..-..- -_.............Q~.~L~.e_~~!...
.
._........_
_ _._..... 32.._ _
_.._.._.._
_.._.._ _ _._.._._._ _._..~6..gi~.!'"L.__ _.._._
L..
_ _ _
..
_....._
..
_ _
_._
_._._
gi.aJ!:i.~l~.~l~~
.._ _._
49 HangVai
....._.._ _._ _._.... .~.l0-'..!2-'-L _ _ _.._ _ _ _._.._._._.....g~.gl~tri._ _._._..
50 LanOng
3~}.~~
.
Qi.~.~.~~
..~!~ - .
..._
_ _...............'!.2~.~~~.~4,]J.,].7-'.~
_
_ _
_
_._.._ _c;~~!~
..!Jj
_.._.
51 Thu6eB~e
7J.._._ .._._ .._._ _.._ _._
_ _._ _._........ Q}! trL~~.~~~t._ .
+__ ....__ ...__ .__ ~~.J.~~.~_.=======.
C6 giatrj

.?z..._.._

_ _.._.._.._._ _ _._._..-

1 __

Y.!I.I l!'.~.!1'.ffiIg!i:~.~t!.n:K~!
~:. _.._.._.._.._
_._......
52 ~~~.~a~._ _._.._
_~~}_~~!.~J
.._ _ _ _.._ _ _ _

..~.............
.._ _....
_._._g!"_gl~_tri_.._ _._.

53 CiraD6ng
}b.J.~}..~5.L3],}.~,.~.!-'-~
_._.._ _._ _ _._.._._ __G.i~.tri.~~.c
..'='i~
.._._ _
._.._
_ _ _._........2-'..~,_6Ll_8._
.._
_ _
_ _ _._ _._ <;:<?.gl~.!ri_ _ _
.~L1L._._
_.._._
.._.._._._
.._
_._
_._.
__._.._._.. Q.~~~.~1~.~!~t
_ .
54 Duimg Thanh
.........._ _
_ _.!Q..J.~~.!..6~\_lf~}~L3~,
..~Q,.1?_ __ .._
_._.._._.._. i=!"..gl!..trL. _.._ _.._
55 HimgDi~u
.1.~}_9_._
.._
_ _.._ _.._ _.._ _._.._._._..-.. Q.~.!t:.L~.~_~~!...
_ .

....... _._ _._._


.?~_~t1KQ~.._ _._
57 NhaH6a
58

~~~~~~.;:~~.~.~;:~

_. J~}._4~.~~ ..!.5.L?.?.,_?.Z,.~L _
_._...~I?,..~~_
_.._ _.._.._.._

_._ _.._ _.._._._9j~~~.!rL


.._ _.._.
_ _
_.._._. .<;:!"
..g!!..trL _.._ _._

6AB

....

Giatrj d~ebi~t

j~~~j~~D:::i1J:~:I7;.=19~~ic:~~~==:=:=~=~~=~~=~~
_G.i~~trlli:~~~=

._.._ _._
.._ _._.._._.....
.~4~.~,.l_
_ _.._.._._.._._.._.._._
.._._
.._

_._
.._._..<;:<?.g!!.!ri
.._.._

_._._
59 Nguy~nVanT6
}Q}_~~ __ .._.._._ _ _ .._ _.._._ _.._ _._
_.._. Q.i~.t!:[~~.e.~i~._
..__._..
...._._ _.._ _ _ _ _._.....~~}..?'!. _ _.._ _ _.._
_.._ _.._
_ _._.._Sj.~i~.!...rL
.._ _
.
.!..2.?,..1.~~
..!~J.,...!}},...!l5}
..1}2..._ _.._._
__
.Q.~.!t:.L~le~~~t_ .
60 PhungHung
125,141,143,145,147,149,151,155,
C6 gia trj

_..... _._._ _._._._ _._..... J.s..2'-l?~,.1.~.L.!~3 __ .._._._._ _ _._ _._.._._ _.._.._.._ -.._.~.-..- ~

1~.l
!!,h~~~!I!!!i:~~~3
":e!:_
_._ _
61 Ha'T rung
.

_______

62 HimgBong

......
_. . _.._ _

63 NgoTr~m

_ _ _.._

" .. _ "."

6B, 8AB,28, 39, 51,53,55,


631__.....J
71 73
75
__ --"
__

C'
0

._~__ .______
_

Z.4~.!QQ,J.1'OL.!.5.6....__.._
_.._._ _ ~~}_~Q!_~~,.2~
..!Q~
.._

_ _._.._._._.._._

]~.J2_.._

9~.!!.L~1e_~~~t_ .
_.
C6 giatrj

_.....<;:!,,_gl.li!'i _

-:::~_.~
..~~~~

.._.. ,.. ,..,...,.' ..

_..__..._

50, 60,66, 37

Quy ehi quan if! quy hot;leh - kiin true Khu phd

"t'
gla q

_.._ _.._ _ __

23,23A

.~" -l~~.'!~~.;;!-1~Ili:a.i;!~:1
..::,"
..: ..:..."
64

_._._ ..__

_._ __

_.._._.... Qi~.!t:.Ld1~.~~t_.._.
C6 giatr!

cd HiJ N(ji

47

I
I

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Mot sa

Phu luc 9.
minh hoa hU'on
Nhil truy~n tli6ng 47 Hang B~c

" I

Day la ngoi nha co gia tri di san r<it Ian vi la mQt


trong nhUng' ngoi nha dyp nhiit cua Ph6 C6 Ha NQi.
Ngoi nha co gia tri d~c trung vi day la mQt VI dl,l r<it
hiSm cua mQt cong trinh truac khi chinh quySn thuQc
dia tiSn hanh quy hO(lch va rna du6"ng. D<1unann 2005
cac ben da thong qua h6 sa chi tiSt. DSn thang 4 nann
2005, cac ben chuyen gia th6ng nh<it I?p h6 sa chufin
bi thi congo Ngoi nha 47 Hang B(lc da dugc l?p h6 sa
chi tiSt. H6 sa nay co thS Slr dl,lng dS I?p h6 sa chuk
bi thi cong mQt cach nhanh chOng.

I_

COng lrtnh KOy dl,Jng mdlluOn

ttlU c6u lrOc truyl!n

tMng son/nho vtI k~n tnje nhO lrLIY~Mth6ng

C~)CH

$l

Phe" cnh
o.

Cl

.n s-,~o
thO

I~l

g6'c

nh11 47 H ng B'c

Ngoi nha 70IM~ May


N goi nhil mlY nann trong danh sikh 10 ngoi
nhil dS xu<itI ban d<1u.N guai dan d~c bi~t
quan tfun dSn d\l an. D<1u nann 2005, da
hoan thanh H6 sa chi tiSt. Sau thilng 4 nann
2005, th6ng1nh<it liimh h6 sa chufin bi thi
congo Cu6i ham 2005, h6 sa chuk bi thi
cong da hoM thi~n cimg vai khai toani'knh
phi th\lc hi~t

Hxnh

'nh tceng hip

vO

ngI

nhj1

I
,

Quy che qulm If! quy hO(lch - kien truc Khu phD C6 HiJ N(Ji

48

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

. II .,.

M~t dUng day

Ie

O1~ucoot~ del3 t6ng:J2m

hi'>T<:I Hi~n sau khi cai 1<:10


Ch~coo td'IdoJt6ng:12m

~;.r~~~~--------------------------------------------------------------------.--. i
'. I

n"IUu1"
?.<'-::,j
~"

C1'i4vcoo 1&do 316no;l :12m

---------------------------------------------------------------

01l01ucoo t6i do J t6ng :12m

T",,'
T",,'
I'"

M~t dUng cai t(lOday Ie mQt dO(lilphi'>Lan Ong - Chieu cao t6i da lap ngoai 3 tang: 12m
Quy chi qulm If! quy hOfJch- kdn truc Khu ph6

c6 HiJ N(ji

49

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

MOt s8 minh hoa

Phu luc Ii.

hlfO'n

an v~ bi~n

uan

Cae blnb ~buc sil d\lng bl~n quang cao khong pbil bQ'P
Nhfrng tfuh bi~n dn phai phu hgp vai dnh quan chung cua
do thi va tm ki~n truc cac cong trinh; Bi~n Quang cao pMi
duQ'c d(it ~ao cho khong che khu~t ki~n truc cong trinh, cac
y~u t6 dJ truc. ho(ic cac chi ti~t quan trQng cua cong trinh
(ci)t, philo [chi, cira s6 ...)

Cac blnb tM'c sU'd\lng bien quang cao pbil bQ'P


Chi d(it mi)t bi~n Quang cao
Bi~n Quang cao a tkg I khong duQ'c VUQ'lqua san t5.ng 2
Bi~n quang cao d6i vai cac hi) kinh doanh tren gac chi
gfuJ len tUOng cM: khong d~ tren ban cong
Bi~n Quang cao khong vuQ'l qua 80cm, cach m(it d~t t6i
thi~u la 2.5m

'1

-_.~.! 11

~~

"..
!
M

( '"

.
-..

H...; _~ .--' .... _ --';J/


_'i,'ifl":.,-~"",.,<,:<.,,,=,,,",;..w<;.,,-,51
"!

l'f

i,

ti.'

i:t;<;?<'1.riYTN.Y""

'f~'.;
:.>~'i~--' ".

'C~C bl&nqucng

cO.

0 don giCn. pM

IhO'PlOmnongcc~gl6trjcucc6ng
Itrlnh va truy6n tal hl~u quo thOng
~c.11~~

J
I

J~"~

]I'~; 11

\\'~ ,--':-f"".
~I

,;.1 ( :)
",

~;'-

,:'>.

...\

LJ

ll-.~;

l;~ ,;)
rll,;d!,.~:
I:
"11
i

"1

.',

5~.

... '.
n r~j
lltn! "
'--'''11 r#m'
,Jklm".
L-."
\'
IioiHlj(j \--"."""-'=~ll'
t 'IJ"-':i\.,i

,\<~.~/i'--.-.'/).~ ~
{~~IYI

'<;,

- ..~,1,-",
-'

;[J:

~~._~-~

.,,:,.-.,--~

. __

,;;;5
';'~".n(-. (..
'.1
'J:.>.':,'..-~":.' )_W
I
\

#;:i~
,."-;:Itq.I mp;
" . 1'r\""~';~~~-:.;'l~~-;:;
~(Ilr,
.. it

l __
i ,.",

,
I

'-"")i-',~=-

i
II!""--'-";I.l':-',~
~.I.~~,-:......!!::':(.:~'..:::'.~_'::'::-..........~'

~,;_~_

~ ~'
':"

">-"'f

h~
\'
-"
,

.~'- -

~i\

'1
!i ",

!;

j'

-.,., . '- ,... __

!;'l
'

'.\1'11\)\\ .'\'.~

J1
\':.j
di

Ji

~._.~x,;;__,

I
,

Quy dinh ve bien Quang cao:


Vi~c q~ang cao bfuJg bang, bi~n va bang ron tronlS Khu ph6 C~ phai tuan theo cac ':Iuy,ch,
quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac va UBND Thanh pho. Trong do din chu y them mi)t so van de
sau:

+ Th\l"cIhi~n theo quy ch~ rieng v~ Quang cao trong Khu ph6 c6 do Sa Van hoa Th~ thao va
Du Ijch Ha NQi l~p.
+ Bang[ bi~n pMi dugc thi~t k~ dt;p, trang nha, th~ hi~n tinh nghiem tuc. Ngon ngfr sir d\illg
ti~ng Vi~t. Nu co sir d\illg ti~ng nuac ngoai thi phili d(it dum va v6i ca chit nho han ni)i dung
ti~ng Vi~t; Hinh thuc va ni)i dung phai r6 rang, d@dQc, d@hi~u. V~t li~u d~ liLmbang, bi~n la kim
lo\li, nh\l"ac~c 10;li, gil, van ep. Khong dugc sir d\lng v~t li~u vai, cac bang, bi~n pMt anh sang co
mau sAc s(iclsa;
+ Khorlg cho phep bi~n Quang cao tk Ian qua 1/4 t~ng nha (d6i vm Quang truOng), qua 1/5
t5.n nha (d6i vai cac tuy~n ph6) va hai d(it t;li !frng 1.
I

Quy chi

QUd1 If quy hO(1ch - kitn truc Khu phd Cd Hd Nt}i

50

'I

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ph\ll\lC 12. MQt s6 minh hQ3phuong an v~ man s~c, v~t Ii~n cling trinh trong
Khn h6 cA

COe vOl t!Cu xOy dlJng c6 ngu6n g6c :1,/ nhk1n,4

cO

Iud, ttlQ k)u han cae '1(11,leu NOn dQI

!!?it.1to*.,c.,.ti.h ~

BANGV",TU~U

GQeh d6t nung


~,\~
Gi~'!J~'-

.'1.t-1,
"

\
G':l.\\'
IR.:l.A1, .

.--.

~.,Ii

I
fRo 243. G:1QO. 8;78
I'
I

t.!

III
I

D6l vO'!pM!\ 06

1- . CLtos4
I

1--' CuachOp
I. Cllorovao
I
,- _. Ch6n wng
I

~----(-----------"

~
0

~
~

Mi;lTvi DI)

Minh
haa
cac
miu: auqc kyOhi~u s6
thea h~ miu RGB
Sir d~ng miu aam
baa hili hoa, khong
anh huang x;lu a~n
canh
quan
xung
quanh va khu ~c
M61 ng61 va 0 YOng

I
II

NGOJCH~U
Goch d6t flung

.:"ldy~m.

Quy ehi qulm If quy hoqeh - kiin true Khu ph6

Cae 1001\100 10m W \/01

c6 HiJ Nl}i

51

Giaothonghanoi.com
Giaothonghanoi.comsearch
search
Giaothonghanoi.com

Giaothonghanoi.comsearch
search

Ml}CLl}C
Trang

ChllO'og1. Q1iJYDJNH CHUNG

Di~u 1. Muc tibu


Di~u 2. Ph?m yi va d6i tuqng ap d\!ng
Dieu 3. Giai thieh ill ngfr
Di~u 4. Quy dirh chung
"

1
1
I
2

ChllO'og2. Ql!lYDJNH Cl} THE


Ml}c1. NOI .jUNG QUAN LY vt QUY HO~CH vA KRONG GIAN

4
4

Di~u
Di~u
Di~u
Di~u
Di~u
Di~u
,
Dieu
Dieu
nang
,

5. Quy di6h v~ khong gian cfmh quan


4
6. Quy dihh d6i vai cac 0 ph6
7
7. Quy dihh v~ m~t dQ, t~ng cao xay d\illg va khoang lui
9
8. Quy dihh v~ khong gian cay xanh.
18
9. D~t xay d\illg
18
10. Quy dinh
v~
h~
th6ng
duang
giao
thong
18
I"
11. Cac h~ thong h(l tang do thi khac
19
12. quy 9inh doi vai khu ~\lC,lien ke - kiem soat khong gian va khu V\fCho trq chuc
h(l tang d&thi cho Khu pho Co
21
I,

:>.

Ml}c2. QUAN LY VE KIEN TRUC

22

Di~u
,
Dieu
,
Dieu
Di~u
,
Dieu
,
Dieu

22
22
23
23
25
25

13. D6i,I v&i cac cong trinh di tich Iich su - van hoa, ton giao tin ngu5ng
14. Doi v&i
cac cong trinh xay d\lng tmac 1954 ,
I
15. Doi vai cac cong trinh xay d\illg tu sau 1954 den nay
16. D6i
vaiI cae cong trinh xay d\illg mai

17. Doi v&i


cac cong trinh quang,. cao, mai hien, trung bay ban hang
I,
18. Quy dinh ve v~t li~u, mau sac va chat li~u phu
"' I

..,.

C~IlO'Dg3.TOICHUCTHlfCHI:E:NVAXULYVIP~M
Dieu
,
Dieu
Di~u
Di~u
Di~u

26

19. Cong
tac
quan ly Nha nuac
26

I?
,
,
20. Doi vai cac to chuc tu van, xay d\lng, chu dau tu, chu sa hfru, cQng dong dan cu 28
21. H6
bao t6n Khu ph6 C6
29
22. Xu Iy vi ph(lm
30
23. Di~u kihoan thi hanh
31

PHl} Ll}C

trJ

32

Ph\!I\!c 1. Cac ~~uang trong ph(lm vi ap d\!ng quy ch~


Ph\!I\!c 4. Ban
cac khu V\fCkhong gian rna va khong,gia!1 cay xanh
Ph\! l\!c 5. B"m 40 vj tri cac cong trinh. co gia tri Kh1!pho Co
, ,
Ph\!l\!c 6. Cac 10(lihinh cong trinh kien truc tieu bieu co gia trj trong Khu phD Co
Ph\!l\!c 7. Danhl sach cac cong trinh di tich LSVH, ton giao tin ngu5ng trong Khu ph6 C6
Ph\!ll,lc 8. Danh! sach cac cong trinh nha a co gia trj ck duqc bao t6n, ton t(lO
Ph\!l\!c 9. MQt d6 minh hQa phuang an cai t(lO,xay d\lng cong trinh trong Khu ph6 C6
Phl,ll\!c 10. MQt 56 minh hQaphuang an cai t(lo, xay d\illg tuy~n ph6 trong Khu ph6 C6
Ph\!l\!c II. MQt ~6minh hQa phuang an v~ bi~n quang cao trong Khu ph6 C6
Ph\!l\!c 12.MQt ~6 minh hQa v~ mau s~c, v~t li~u cong trinh trong Khu ph6 C6

1?

I
Quy chi qulm If qiUYhO(lch - kiin truc Khu phd

Cd HiJ N9i

52