You are on page 1of 5

1

PMF Podgorica, Raˇcunarske nauke

Analiza 2
Brojni redovi

1.

Pojam brojnog reda

Definicija 1. Neka je dat niz brojeva a1 , a2 , . . . , an , . . .. Izraz a1 + a2 + . . . + an + . . . nazivamo brojni red i
oznaˇcavamo sa

∑ an .

n=1

Brojevi an , n ∈ N su ˇclanovi reda

an , a an je opˇsti ˇclan reda

n=1

∑ an .

n=1

Definicija 2. Niz sn : s1 = a1 , s2 = a1 + a2 , . . ., sn = a1 + . . . + an je niz parcijalnih suma reda

∑ an .

n=1

Definicija 3. Brojni red

sn = s < ∞.
∑ an konvergira sumi reda s, ako je nlim
→∞

Oznaka s =

n=1

red je divergentan ako lim sn ne postoji.

∑ an .

Brojni

n=1

n→∞

Tvrd¯enje 1. Ako brojni red

an = 0.
∑ an konvergira, tada vaˇzi: nlim
→∞

n=1

Tvrd¯enje 2. Brojni red

∑ an konvergira akko

n=1

(∀ε > 0) (∃ Nε ∈ N) (∀n ≥ Nε ) (∀ p ∈ N)(| an+1 + an+2 + . . . + an+ p | < ε).
Tvrd¯enje 3.

1. Ako redovi

n=1

a ± b.

an i

bn konvergiraju redom sumama a i b tada red

n=1

2. Ako red

an konvergira sumi a, tada red

n=1

∑ αan konvergira sumi αa.

n=1

Definicija 4. Red

∑ an , sa an > 0 ∀n ∈ N, je red sa pozitivnim cˇ lanovima.

n=1

Tvrd¯enje 4. Red

∑ (an ± bn ) konvergira sumi

n=1

1
konvergira akko α > 1.
α
n=1 n

Kriterijum ograniˇcenosti ∞ Red ∑ an sa pozitivnim cˇ lanovima konvergira akko je njegov niz parcijalnih suma ograniˇcen. n=1 ∞ (c) Ako je α = 1. tada red ∑ an konvergira. ∞ (a) Ako je α < 1. n=1 4. 1 2 . n=1 n=1 an = α i α ∈ R − {0}. tada red ∑ an divergira. Poredbeni kriterijum ∞ Neka su ∑ n=1 ∞ an i ∑ bn dva reda sa pozitivnim cˇ lanovima. an ∞ (a) Ako je α < 1. n=1 ∞ (b) Ako je α > 1.2. Cauchyev integralni kriterijum Neka je funkcija x 7→ f ( x) definisana ∀ x ≥ 1. pozitivna. onda ovi redovi istovremeno konvergiraju ili dive– rgiraju (c) Ako vaˇzi lim n→∞ bn (kaˇzemo da su ekvikonvergentni). Kriterijumi konvergencije redova sa pozitivnim cˇ lanovima 1. n=1 ∞ (a) Ako ∃n0 ∈ N tako da ∀n ≥ n0 vaˇzi an ≤ bn i ako ∑ ∞ bn konvergira. Tada su ∞ red ∑ n=1 f (n) i nesvojstveni integral + Z∞ f ( x)dx ekvikonvergentni. tada ∑ bn divergira. n=1 ∞ (b) Ako je α > 1. Cauchyev kriterijum ∞ Neka je ∑ an red sa pozitivnim cˇ lanovima i neka je n=1 lim n→∞ √ n an = α. tada ne moˇzemo niˇsta re´ci o konvergenciji reda ∑ an ovim kriterijumom. tada ne moˇzemo niˇsta re´ci o konvergenciji reda ∑ an ovim kriterijumom. neprekidna i nerastu´ca na [1. +∞). tada red ∑ an divergira. n=1 5. n=1 2. n=1 ∞ (c) Ako je α = 1. tada n=1 ∞ (b) Ako ∃n0 ∈ N tako da ∀n ≥ n0 vaˇzi an ≤ bn i ako ∑ an konvergira. D’Alembertov kriterijum ∞ Neka je ∑ an red sa pozitivnim cˇ lanovima i neka je n=1 lim n→∞ an+1 = α. tada red ∑ an konvergira. 3. n=1 ∞ ∑ an divergira.

Red ∑ (−1)n−1 an . Leibnizov kriterijum Ako je lim an = 0 n→∞ i za svako n ∈ N vaˇzi an ≥ an+1 ≥ 0. n=1 . Dirichletov kriterijum ∞ Red ∑ ∞ an bn konvergira ako je niz parcijalnih suma reda n=1 ∑ bn ograniˇcen tj. n=1 1. n=1 2. naziva se znakopromjenljivim redom. ∞ tada red ∑ (−1)n−1 an konvergira i vaˇzi |s − sn | ≤ an+1 . za n ∈ N. gdje an ≤ 0 ili an ≥ 0.3. Znakopromjenljivi redovi ∞ Definicija 5.

.

.

n .

.

.

∃ M > 0 ∀n ∈ N : .

∑ bk .

≤ M .

k=1 .

n=1 Apsolutno konvergentni redovi ∞ Definicija 6. ako je niz ( an ) monoton i ograniˇcen i red n=1 4. n=1 n=1 Prilikom ispitivanja apsolutne konvergencije sluˇzimo se kriterijumima za redove sa pozitivnim cˇ lanovima. ∑ bn konvergentan. n→∞ 3. Abelov kriterijum ∞ Red ∑ ∞ an bn konvergira. tj. ako konvergira red ∑ |an |. i niz ( an ) monotono teˇzi ka 0. Red ∞ ∑ an apsolutno konvergira. 3 . an+1 ≥ an ili an+1 ≤ an i lim an = 0.

ln n + sin n . 5n + 1 ∞ 3. ∑ n=1 √ e− √ ∞ n n 2. . n=1 ( n + 1 ) ! ∑ 3. n3 . r ∑ n=1 ∑ n=1 √ 3 4. ∑ sin n=1 3 + (−1)n . · (3n − 1) .02. n=1 ∞ 3n + 4 . . ∑ 1 + · qn . n=1 1 · 6 · 11 · . n=1 n 4 1 · 3 · 5 · . ∞ 2n2 + 3n + 4 . 4 · 7 · 10 · . ∑ (−1)n · n=1 ∞ 2. n=1 4. ∑ n=1 n−1 n+1 n 3n3 − 2 3n3 + 4 .1. n · 2n + 5 . a > 0. . n=1 3 2 · 5 · 8 · . ∞ 2. a 6= e. 5 + 3 · (−1)n+1 . dokazati konvergenciju reda ∞ ∞ ln n sin4 2n 3. ∑ n ( n + 1 )( n + 2 ) n=1 n=1 ∞ ∞ 2. 2 n=1 n + 2 ln n ∑ ∞ π cos 4n √ ∑ 5 2n5 − 1 . n=1 7.) dokazati divergenciju reda ∞ 1. 2 n=1 n + 1 ∑ ∞ 6. · ( 5n − 4 ) ∑ ∞ 5. n+2 n3 + 2n + 4 ∑ √ n 0. n=1 n n ∑ ∞ 4. n=1 2 · 6 · 10 · . ∑ n=1 n2 n+2 . 1. n2 ∞ 2. . ln n . ∞ 4. n3 ∑ n. 3n · n! n=1 ∑ ∞ 6. · ( 4n − 2 ) ∑ . . · (2n − 1) . ∑ n=1 ∞ . n10 . π − arctg n ∑ n(n + 1) . Zadaci Koriste´ci neophodan uslov konvergencije (tvrd¯enje 1. . ∑ 2n n=1 5. · (4 + 3 · sin π3n ) Pomo´cu integralnog kriterijuma ispitati konvergenciju reda ∞ 1. n! · an ∑ n . ∞ 3. arctg n . · (3n + 4) . 6. 2n2 + 1 5. . . . . sin2 3n √ . 2 n=1 n ∑ Pomo´cu D’Alembertovog kriterijuma ispitati konvergenciju reda ∞ ∞ 1. 0 < q < 1. ∑ n n=1 n · 3 + 4 Koriste´ci poredbeni kriterijum ispitati konvergenciju reda ∞ ∞ 1. . . Dokazuju´ci da su nizovi parcijalnih suma ograniˇceni.5.

n+3 n=1 5. ∑ n · n=1 3 √ n 32 n+2 4. ∑ (−1) n=1 5 n · √ 1 n3 + 1 +√ 1 n3 + 2 +. 2 n=1 ( n! ) 8. . ∞ ∑ 3n+1 · n=1 ∞ 6. 13. ∑ n=1 n−1 n+1 1 ∑ 3n · n=1 √n3 +3n+1 . n=1 12. n=1 4. ∞ (−1)n √ ∑ 3 n + 1.. 1 10. n3 n=1 ∑ 2n − 1 2n + 1 ∞  1 12. n(n−1) .. 100 n n=1  ∞ π n 3. ∑ (−1) · n2 n=1 sin n ∑ n2 . n n=1 ( 3n + 4 ) · 3 ∑ 11. ∑ 2n · n=1 n n+1 ∞ 8. . . n=1 4. 3n2 + 4 2n2 + 3 n .  n2 ∑ n=1 ∞ 7. ∑ n=1 n ∞ 3.7 ) 9. ∑ (−1) · 1 − cos √ . n+1 n=1 n! · ( 2. arctg(−n)n √ ∑ 4 2n6 + 3n + 1 . n=1 ∞ (−1)n+1 · ln n √ 2. ∞ n+2 n+3 n2 + 5 n2 + 6 n−1 n+1 ∞ 9. (n + 1)! 2 n=1 ∞ 10. ∑ √ . ∑ √ n . 5. n=1 Dokazati da su sljede´ci redovi apsolutno konvergentni ∞ 1. . . n n=1 ( ln ( n )) ∞ n 3 . 2. ∑ n ≥ 2. ∑ n=1 ∞  ∞ n2 11. · (3n + 2) . n n−1 .+ √ 1 n3 + 2n . 2n (n + 1)! n=1 ∑ ∑ Pomo´cu Cauchyevog kriterijuma ispitati konvergenciju reda ∞ 1 1. ∞ 5. n n=1 1 ∑ (−1)n · arccos n√n . 3n + n3 n=1 √ √ ∞ n2 + 2n + 3 − n2 − 2n + 3 n . ∑ ∞ 2 · 5 · . ∞ 2n + n2 . ∑ ∞ ∞ (2n + 1)! . ∑ (−1)n · (−n)n . · (3n) 1 · arcsin n .∞ ∞ 7. . . ∑ . n+2 n n2 n+1 n n2 . n2 +4n+5 ∞ . n=1 ∞ 3. 52n · (n!)3 ∑ (3n)! . (2n)! . ∞ 2. ∑ 3 · n n=1 . 3 · 6 · . n=1 ( 2n ) ! ∑ Ispitati konvergenciju znakopromjenljivih redova ∞ 1. nn .