You are on page 1of 165

http://vk.

com/espanol_con_amigos

вц

ж

ш

ш

.'}

1'вж1д''

Ёчш|ро рг!з:пс

м

'$т

ж

удв|


,*9

3
{
о
ч
о
в
п

[т[т

нЁторо

:гв

Ё3РАЁоь РАвА ЁхтвАш'впо5

Рв]
сошт]шоА

Рп]з|;А !вц Аь|'ншо

Бчш|ро рг|згпа

http://vk.com/espanol_con_amigos

Ёчш|ро рг!згпа: А9ше6а А164 Апа Аг6пБо!, :\4аг[а [г|з(!па Б!апсо, &ачше! 3!апсо, !за6е1 8шезо,
6!ог!а \4аг[а (а6а!!его, Апа 9ап1е, Ёз1Бег [егп5п6е:, 6зсаг 6опеа, &ачше! 6опе:,
А!пБоа |аггаба3а, А6е!а!6а \4аг1[п, &агп6п :\4аЁ[п, 5!!у!а \|со!аз, [аг!оз Ф]!т'а, !за6е! Раг6о.
:\4аг|эа &е!5 |т4аг!зо! &о116п,

йаг[а &ш!: 6е 6ашпа,

&ш1Б

!5:чше:, [ацз1о 7апога

@ Ё6!1ог|а! [6!пцпеп
@ Аш1огез 6е ез1е п!ме|: &ачше! Б|апсо, &ачше! 6оп-':еа' 5!!т!а \!сс-:!аз. (аг!с-':з Ф!!та,
\4аг!эа &е!5 \4аг]а &ш!: 6е 6ашпа т' &ш1Б \'аачшеа

(оог6!па6огеэ 6е! п!уе! А2: &ачше! 6опеа т

ц_аг!..тз с]!!та

!5Б\-15: 978_8-+_95986_1+_с'
158\-10: 84-95986-1+-0
)ероз!1о [-е9а!: \1_29718-2007
|пргезо еп [зрайа
Рг!п[е1 !п 5ра|п

(оог6!пас!6п

ре6а369!са:

&1аг[а .]оз6 6е!а6ег|

(оог6!пас!6п е6]1ог1а!:
\4аг [\4епёп6еа
|!цэ1гас!опеэ:
:\:1!дше!

А!с6п у [аг[оэ (аза6о

)!эебо 6е сцБ!ег1а:
.]цап !. (агпшбаэ у

1шап]о |-6реа

)!эебо у пачше1ас!6п:
)шап)о |6ре:
[о1о9га[1аэ:

АгсБ!уо [6!пшпеп,51ерБапе 3епа!п,.]асо6о \1ога!ез. 0аг[оз Ф(|а. -|ат!ег [еа]
Регпап6о &апоз -|г.

т

|гпргеэ|6п:
6г61!саз 6!о6ап!. ( оз!а6а (:\4а6г!6)

А9га6ес!гп!еп[оэ:

А 1о6аэ !аз регзопаз у еп1!6а6ез чше по5 Бап
пез у 6е папега езрес!а!, а,1па Рш!3 &ерш!!с-':'

арс-'тг1а,3с.:

:ш:1егепс!аь ,!)1[)чга[!а5 е |п59е_

0аз|п-':!гс. \1с:г€[ц;

ч Р!аг|о Ёот.

15,


!ъ; }:-":::
[з1е гп61о6о зе

[а геа!!:а6о 6е асцег6о соп е! Р!ап (цгг!сш!аг 6е!
еп у1г1ш6 6е| €опуеп!о

[а пагса ае!

[6!1ог!а|

|пз1!{ц1о €егтап1ез,

зцзсг!1о е! 3 6е а3оз{о 6е 2001

!п5(!{01о [егуап{ез \'5ш !очо|!|)о

;оп

1;го1;1ес!ас1

ехс!шэ!т'а ае! !п51|(01о €егуап{ез

[6|пцпеп

..|озё (е!ез1|по ,\4ш1|э, 4.

28028 _ йа6г!6

1е!ё[опо: 91 308 51 42
|ах:91 319 93 09
е_па!|: е6!пшпеп@е6!пцпеп.ез
тутутт'.е6 !п шпеп.ез
Ре:еп'а]о: гоёо:1оз ёсгесБо:. \о езт1 регп!г14а 1а гергоёшсс|6п рагс|а1 о гога1 ёе езсе ]:Бго. п: :ц гга,г]п]]спго
1п[огп{т!со. п] ггап:п:|г!г ёе п!пчшпа [огпа рагте а13шпа 4е евга ршБ11сас1с!:: рог сша1чш!ег ;::е61о :::ес.1п!со.
е1есттс]п1со. рог |отосор!а. чгаБас!оп. егс.' з|п е1 регп1зо ргет!о т.рог езсг|го ёе 1о: г]тгт1,аге: с!с! соргг!ч1тг.

http://vk.com/espanol_con_amigos

[огпеп{ап6о 0е ез|а [оггпа !а соорегас!6п |п|егпас!опа! еп е! са!'про 6е !аз !еп9шаз гпо6егпаэ. (А2). Бп РР!5йА €опЁ!пйа (А2. А !гауёз 6е !аэ аст|у!6а6ез ргезеп!а0аз еп !оз 6!{егеп!ез 6п5!тоз (регзопа!. рйб!!со. Ё! о5!ег!мо 9епега! 6е РР|5йА ез 6о1аг а! ез|ш0!ап|е 6е !аз ез!га{е9!аз у сопос!гп!еп!о5 песе5аг!оз рага 6езепуо!уег5е еп цп агпб!еп|е }'т!зрапо еп е! чше сопуег9еп 0![егепгез сш!|шгаз а цпо у о!го !а0о 6е! Аг!апг!со. аз!гп!згпо. )езсг!5!г асг!у!0а0ез рге5еп!е5 о раза6аз 0е ехрег!епс!аз регзопа!ез. €оп1аг зц у!6а регзопа! у 6е !аз рег5опа5 9ше !е го0еап. е! соп1еп!6о у !оз гпё|о6оз.. 0е гпапега зепс!!!а. е! /|!огсо ёе ге[егепс/о [ауогесе !а !гапзрагепс!а 6е !оз сшгзоз. п!уе!ез 6е 0оп!п!о !!п9ш1з1|со чше регп!геп согпргоБаг е! рго9гезо 6е !оз а!цппо5 еп са6а [азе 6е! аргеп6!:а!е. €оп[|пйа йогсо 4е ге|егепс/о ецгорео по5 ргорогс!опа шпа базе соп':цп рага !а е!абогас!бп 0е рго9га6е !еп9шаз. папша!ез. Рк|5мА айпа 0![егеп{ез |еп6епс!аз гле1о0о!о9!саз 6ез6е шпа рег5рес!!уа сопшп!са{!уа. А! о[гесег цпа базе согп(п рага !а 6езсг!рс!оп ехр!1с!га 6е !оз об!е|!моз. Рп!5мА €оп[|пйа (А2) зе сопропе 0е РР!5йА ёе! а!шгппо (9Ф ['тогаз).Рго9теза (8|). аз[ согпо !оз сопос!п!еп1оз у !аз 6ез[ге:аз чше 0ебеп 6езагго!!аг Ё1 гпаз рага ро0ег ас!цаг 6е папега е{1сат. Р|а[а[огтп0 е! ез1ш0!ап{е егпр!е:а е|егс!- а 6езепуо|уег5е еп з!{цас!опез зос!а!ез. )езсг|б|г об!е|оз у !ш9агез. }езсг!б!г ехрег!епс!аз у Бес|:оз еп е! раза6о. http://vk.Рв. зш |габа!о. рго[ез!опа! у е6шса|!уо). Б! а!шгппо аргеп6е а: ] ] ] ] (_]1!!!7аг [6ггпц!аз 6е сог|ез[а Ба5!тца!ез.. ог!еп!ас|опез сцгг|сш!агез. соггезроп0е а! п!уе! е!егпеп!а!. ехапепез. соп !о сца[ зе регз!9ше а{еп0ег а |а 6!уегз!0а0 6е 6!зсеп|ез у 6осеп{ез. Амап:а (82). еп {о6а Ёшгора. е|с.у е! соп{ех|о 6оп6е зе з!!0а !а !еп9ша. 9езсг|бе 6е [огпа !п1е9га6ога !о чше {!епеп чше !!емаг а сабо !оз ез{ц6!ап{ез 6е !еп9шаз соп е! {|п ёе ц1!!!:аг шпа !еп9ша рага согпцп|сагзе. )езепуо!уегзе еп !п!егсапб!оз зос!а!ез бгеуез' )!зсшг!г а5цп{о5 рг5ст!соз 0е !а у!6а 0!аг!а.$ нЁторо 0Ё в5РАЁоц ]ьа! ]п!гоёшсс]оп Рк|5мА ез шп пё[о0о 6е езраЁо! рага ех|гап!егоз ез|гшс1шга6о еп 6 п|уе|ез: €огп|еп:а (А1). Ё\ /у1огсо ёе ге[егепс/о 6е[!пе. €опзо]!6а (€1) у Ре#есс!опа (€2). !оз рго9гапа5 у [аз с!гш!ас!опез. зшз соп6!с!опез 0е у!6а. зе90п !оз гечшег!п!еп!оз 6е! /у1огсо ёе ге{егепс/о ешгорео у ёе1 Р!ап €цгг!сц!аг ёе! [пзс/сцсо €егуоп{ез. зе !!еуа а! е51ц6!ап!е а а69ш!г!г !-]па согпре[епс:а сопшп!са1!уа ргор!а 0е зш п:уе! ({ап1о еп |еп9ша ога! согпо еп !еп9ша езсг!{а) рага' я * н !п|егас1шаг еп ас|!у!6а6ез согг!еп|ез еп шп !п|егсагп5!о 6!гес|о 6е !п[оггпас!бп. Рк|5мА 6е| рго[езог (69 !":огаз) у €9 6е аш6!с|опез. Рп!5мА 4е с!оз (6@ ['тогаз).com/espanol_con_amigos .

йа[ег!а| рага 1гап5рагепс!аз 6е ароуо рага е! ргосе5о 6е епзеЁап:а/аргеп6!:а!е. Рк!5мА 4е! а!шгппо соп5|а 6е 6осе шп!6а0ез гпаз 6оз 6е геразо у а5агса шпаз 90 (а6а шп!6а6 0!6ас!!са зе 0езагго!!а а!еп0!еп6о ! ! ! ] ] ] ! ] ! а: !пЁе9гас|6п 6е 6ез!геза5: {_]па 9гап рапе 6е [аз ас:у!6а6ез ез!ап р!ап1еа6аз рага !!емагзе а сабо еп раге!аз о 9г[1ро соп е1 [!п 6е ро|епс!аг !а. 0еп!го у [шега 6е! ац!а. гепта5!!!0а0 о согпр!е]!6а6 6е !оз соп|еп:0оз. Рк!5мА ! !'тогаз !ес!!уаз. 0е зц у!з!бп 6е! пцп6о у. 6гагп5[!са: 5е рге5еп!а 6е {огпа !п6шс!уа у 0е0шс1!ма рага чше !оз ез|ц6]ап1ез сопз1гшуап !аз ге9!аз 9гапа|:са!ез баз6п6озе еп зш ехрег:епс!а 6е аргеп6!:а!е о 0ап6о шпа ге9!а 9епега| чше 6ебеп ар!!саг 6ереп6!еп6о 6е !а [гесшепс!а. Ё!эрапоагпёг!са: зе 6е!а зепт!г еп !о5 соп[еп!6оз сш![сга!ез чше арагесеп еп !ех[о5 у аш0!с!опез. ёе| рго[езог абагса цпаз 60 !":огаз !ес|!уа5 у гесо9е: Ргоршез[аз. еп соп5есшепс!а. а|!егпа!!маз у ехр|!сас!опез рага !а ехр!огас!бп 6е !аэ аст!у!6а6ез ргезеп!а6аз еп е! !!бго 0е! а!шппо. сопо !еп9ша у сопо рг!зпа 6е сш!!шгаь. 9гцро5 речшеЁоз. езсшс!. раге!а5. [зсг!5!г саг!а5 рег5опа!ез чше |!епеп чше уег соп 5ц5 песез!6а6ез !пгпе6!а|аз €а0а цп!6а6 6!65с|!са |!епе аш|опогп[а.] ] ] ! ] €опргеп0ег €аргаг !о6о !о ге!ас!опаёо соп !оз |егпаз 6е :п!егёз регзопа1. ргез!ап6о езрес!а! а{епс!оп а! согпропеп[е сц|[цга| у рга9гп5!!со. {агп5!ёп арагесе шп !сопо сшап6о зе гечш!еге шпа ехр!!сас!оп 6е! рго[езог (з!егпрге Рге5еп|е еп е! !!бго 6е! рго[езог) о цп |ше9о.:а1 ['таб!аг). 0е зш аргеп6!:а!е. Аш!оеуа!цас|6п: зе зш9|егеп {ап|о ас|[у!6а6ез соп6шсеп|е5 а чше е! ез|ш6!ап{е еуа!0е 5ш ргосезо 6е аргеп6!:а!е согпо ас(!у|са6ез чше ро|епс!еп у ехр!!с!|еп !аз ез|га{е9!аз 6е аргеп6|:а!е у сопшп!сас!оп.п|егасс!оп. Ёзсг!б!г {ех[оз 5геуез ге[ег|6оз а зц 5гпб|!о регзопа!. Арёп6!се 6е ошо9га[]а соп 1гапзсг|рс!опез ёе €!ауез 6е !оз е!егс!с!оз рг5с!!соз' [аз ац6!с!опез. 9гцро 6е с!азе). !а сопшп!сас!бп у !а !пгегсц!тшга[!6а6. е!егс!с!оз. €а6а асс!у!6а6 ма асогпраЁа6а 6е шпоз !сопоз 9ше гпагсап !а 6ез|ге:а чце 5е уа а |гаьа!аг (!ее1 езсг!5!г. €опргеп0ег !ех1о5 езсг!|оз у епсоп{гаг !п[оггпас!бп езрес1[!са у рге6ес!б!е. аз[ сопо !а 6!згг!5шс:бп 6е с!азе зш9ег!0а рог !оз аш1оге5 (зо!о. Р!с]таз [оЁосор!а6|е5. !о чше регп!!е |асег ге{1ех1опаг а! еь!ш6!ап|е зобге !а 6]уегзп6а6 6е! езрабо!. рего гесо9е соп!еп!6оз 9гагпа|!са!е5. рага чше е| ез|ц0!ап|е !опе сопс!епс!а 6е !а 6!|егепс!а 6е !оз !п{егезез !п6!у!6ша!ез. !ёх|соз у {шпс!опа!ез 6е цп!0а0ез ап{ег!огез (ге1гоа!!гпептас!бп). Бчш!ро рг|згпа 4 | [сша1го] . соп е! [!п 6е чше е! ез1ш6:ап|е а69ш!ега шп аргеп6!:а!е 9!оба!. !ап!о 6е ге[цег:о 9гапа1!са! сопо рага 6езагго!!аг з!|цас!опез сопшп|са|!уаз о |агеа5. !а !0еа рг!пс!ра! 6е 1ех!оз зепс!!!оз у гпепза1ез.

. )езсг!б!г о паггаг асс!опез еп раза6о ' Резсг!б|г ехрег!епс!аэ о з!{цас!опез регзопа!ез у е! пйпего 0е месез чше зе [та [.. €опЁеп!6оэ ' [цпс!опа|ез !0еп1!{!са1 0е[!п!г €опЁеп!6оз ' у 0езсг!- б!г регзопаз.:'. об!е1оз ' А9га0есег €оп[еп|6оэ рег5опа./е9а !-оз "азцз1ап!Ёоз" еп е! гпшп6о [|зрапо у 6езре0!гзе.: : ' ..|пё1се : |. ез ёес/с еп рг/гпег /ш9ог 'Фгас!опез 0е ге!а1!мо: ёоп4е !ёх1соз у!у!г !а пос!''те Ёхргез!опез 0е !а !ег9а !шмеп![ !-а |е!еу!з!бп у !а га6!о €опсеп]с!оз ' сц!сцга!е] еп [зраЁа |' !-оз пе0!оз 6е согпшп!са1 с!бп еп БзраЁа: !а га6!о у Ё! ос!о !а ге!еу!з!бп ' [!|ега|цга: А4аг!о 3епе0е1|! 9о9 '':. !гге9ш!агез) у шэоз е +о+ |п[!п!1|уо 'йагса6огез|епрога!ез €оп[еп!6оз [шпс!опа|ез . Ргетёг!го !псе[!п|ёо: пог{о!о9|а ([огпаэ ге9ш!агез .: .] 1. +'. !а!огаг шпа асс!6п |/о!уег €опЁеп!6оз ' ' €оп8еп!6оэ 9гагпаЁ!са!ез 9гагпа[1са|ез Ргетё{то рег{ес1о: пог{о!о9[а у шзоз еп Бзрапа е Ё!зрапоагпёг!са &1агса0огеэ 1егпрога!ез : : ' ' !ёх!соэ !-оз м!а!ез !-аз уасас!опез ] (оп!еп!6оз сш!1шга[ез '1шг!зпо еп (цба ' [а !пгп!9гас!оп еп ЁзраЁа '!-!1ега1цга: 6опаа!о тоггеп[е Ба!!ез|ег ] ] €оп[еп!6оз |ёх!соз ' Бхрег!епс!аз регзопа!ез ёе ос!о у |!егпро !|бге ' 5цсезоз €оп[еп!6оз сц|Ёцга!ез '!-!{ега1цга: Ап|оп!о йасБа6о ' Ргопопбгез у а0!е|!моз !п6е|!п|0оз ' Ргопопбге пец1го: /о ' Ргопогпбгез 0е об!е1о !п0!гес|о ' Роб!е сопз1гшсс!6п: об!е!о 6!гес|о/об!епо !п0!гес1о Рв!5мА .. \!!Ё| А2. )езре6!гзе а !а езраЁо!а по уегба!: 9ез1оз ге!ас!опа6оз соп е! за!ц6о (рог езсг||о) 'Рге5еп1аг а о1го ' 5а!ш6аг. рего.1!-. гезроп0ег сц|Ёцга]ез '[! ' €опцп!сас!бп |-оса!!:аг рег5опа5.: €оп[е:т]6оз [цпс1о:':а!ев €оп[еп!6оз ' (оп|газ|аг у сопРагаг ' ' @г9ап!:аг е! 0!эсшгзо у ' \ехоэ 0е !п[оггпас|опез ' €оп[е:':]4оз 9гагпа[|са!ез ' 0с!о: &еу!з|6п 0е! ргезепге 6е ' !п0!са1!уо апр!!аг !п[оггпас!оп Бхргезаг ор!п!6п. асцег0о у 0езасшег0о со|егепс!а у ' со!'тез!6п !ех!ца!: у. ргероз!с!6п ' ' с а! !-!1ега1цга: [оре 0е \. сошт!ш0А [с!псо] ! 5 ::.!' 1 ''.|.:ес[о а19о . об!етоз у !ёх!соз [ёх!со ёе !аз ге!ас!опез зос!а!ез !ш9агез ' у !ш9агез за!ш6о за!ц0о еп ЁэраЁа. Ропег ехсц5а5 ' йап|[ез1аг согпо зе епсцеп!га ' йоз|гаг 1 ' !аб!аг !_]по 6езасцег0о Рог пе]ё[опо €оп1еп!6оз {шпс!опа]ез '\аггаг асс!опез еп разаёо €оп[еп!6оз .

Ё! 6еэепреЁо 6е !аэ !аБогез 6опёз{!саз еп !а ЁэраЁа ас|ша! . 9!зсш!рагзе . 8!о9га[аз: й!9ше! 6е Р!сазэо. €оп1аг апёс6о|аз у [огпа!гпеп[е . Ё! сцгг[сц!цп у[1ае €егуап[ез. а2[еса5 у 9г!е9оз 6 | [эе!в] [шо:ог . ]гапзгп!!!г !п[огпас!бп .€оп[еп!6оз €опЁеп!6оз [цпс!опа|ез . Рге[ёг!!о !п0е|!п[ёо: |огпаз !гге9ш!агез (3. !забе! А!!еп0е. !-!{ега1цга: !-цс[а ['йебагг[а . !-а "\оуа [гома €шбапа" . !-а саза: е! тгаба!о ёопёз!|со . €оп1газ1е рге5еп1е/рге{ёг!1о !гпре#ессо . А6уег5!оз у ехргез|опеэ 6е [гесцепс!а €оп[еп!6оз ]6х!соз .9гопёе . Ёхргезаг 0есерс!6п о . !п1егпе| Атаро4оз еп !а ге4 ёе 1ап 1ап 6о! [ес!о/рге!ёг!1о |п0е[!п!6о [цпс]опа!ез . Резсг|рс!бп 0е регзопаз. Ёаб!аг 0е !а !ёх!соз . Ёаб!аг 6е !'тес!'тоз п!5!бг!со5 . Бхргезаг об||9ас|6п (оп1еп|6оз [цпс!опа|ез . 5шрег!ат!моз . Ёес!тоз Б!з|6г!соэ . !пуеп{оз у 6езсшбг!гп!еп1оз €оп[еп|{оз сш|[чга!ез . 5о/ег + !п[!п!т!уо . &есог6аг а о!гоз чше |ау а!9о чше |':асег у согпРгоБаг э! а!9ш!еп зе !'та асог- 6а6о 6е !тасег а!9о . Асоп{ес!п!еп|оз эос!а!ез !а бо6а . Ру) . !-а сегегпоп!а 6е !а боёа еп [зраЁа . Р!!аг . !-цс!еп1ез. Ё! езт!!о !пё!гес1о . !-а езсце!а езраЁо!а 6е гпе61а6оэ 6е! з|9!о [! . Ё! соггео е!ес1гбп!со €оп{еп|6оз €оп!еп!6оз €оп!еп|ёоз сц|[цга!ез . !-!{ега|цга: Раб!о \егц6а Апа йаг[а ма1ц!е . 9ес!г чше по зе ршеёе | . 5а!ц6аг !п[огпа!пеп1е Раб!о &ц!: . Ёхргезаг абцгг!гп!еп1о . соп!га5{е рге1ёг|1о рег- €оп!еп|ёоз €оп!еп|6оз 9гагпа1!са|ез . Афсоре 0е! а6|ет!мо: 6ез!!цз!6п. !-оз сшгпр!!6оз Бцепо гпо!ц рг!гпегц геэроп6ег 1 |егсего. !-апеп!агэе . Ёасег сшгпр!!6оз у ]ёх!соз . Ре6|г у 6аг !п[оггпас!6п сц|1цга|ез . !@иё 9гагпа!!са!ез + 5ц5!ап|!уо + [оп/гпоз + а6|е1!уо! . йагсаёогез !еглрога!ез: с/ зерага 6оэ асс1опеэ раза6аз . |-!{ега{цга: |е6ег!со 6агс1а [-огса ! [тасег а!9о . !-а бо6а 9!сапа . Ргезеп[ез ге9ш!агез е . [бегоз. €!у!!!:ас!опеь ге!ас|опа6аз соп е! пцп6о ||эрапо: пауаз. Резсг|рс!бп 0е |5б!|оз у соз{цгпбгеэ еп раэаёо . Ёаб!аг 6е !аз с!гсцпз1апс!аэ еп !аз 9ше зе 6езагго116 цп асоп|ес!п!еп1о 1 €оп1еп!6оэ .' з!п9ш!аг у р!цга!: е>[. !-оз 9!|апоз еп Ёзрайа . о>ш. ап!гпа!еэ у об!е!оз еп раэа6о . Ргеэеп[агзе у 0езре6!гэе !гге9ш- !агез €оп[еп|6оэ [шс!еп1ез |ёх!соз . !п[огпаг 6е! {!егпро чше . Б!араз [т!з1бг!саз .| . Р!п1цга: |гапс|зсо ёе 6оуа зобге е! сцгг[сц!цгп у[|ае €оп[еп!ёоз й!г6 5!!м!о &о6г19ше: |о7рге1ёг|{о |п6е!!п |0о €оп1еп!6оз [цпс!опа|ез . [а !п|егасс!бп еп БзраЁа сц|1цга|ез . (оп1аг апёс6о1аз еп шп рег[о6о 0е т!епро |егп!па6о у по !егп!паёо . (огпоага1|уоз !' з!азгпо у . Бхргезаг 5огрге5а х ептш. !п1егпе1 . Ёгапс!зсо 6е 6оуа у са6о ёе/о !оз/ёезршёз ёе у!6а 6е а!9ш!еп €оп[еп!6оз ] | . йагсаёогез {егпрога!ез: оп|ез/оАога . соп1га51е рге|ёг!|о ре#ес- . |-а езсце!а . 9гагпа!!са!е5 Рге1ёг!!о !пре#ес1о: гпог- [о!о9[а у шзоз .

Бхргеэаг сопе5[а Рп!3мА о \!!Ё| А2. . Ёасег соп!е!шгаз еп раза6о . Ёаб!аг 0е асс!опеь [ц|цгаэ чше 6ереп0еп 0е шпа соп6!с|бп .:ес[оз 6е! разаёо . €оп1гаэ1е рге!ёг!|о !псег!п16о/рге!ёг|1о ре#ес1о/ {егп!па6о рге{ёг!1о |прег[ес1о . 5| + ргеэепте 0е !п0!са|!уо | + [ц!цго !пре#ес{о | €оп[еп!ёоз 9га:па[!са!ез ' Рге1ёг!{о !гпрег[ес|о ' 5о/ег . |аБ!аг 0е а!9о э1п . €оп{аг апёс0о!аз еп цп рег!оёо ёе !!епро сеггп!па6о у по |егп!па6о . !-!1ега{цга: Ра{ае! 56пс|еа €оп1еп!6оз |6х!соз . Раг сопзе!оэ у зш9егепс|аз ' '8чие с!ш6а6 у цп пцеуо се 1гап5ропе !а пе0!о сц|[цга!ез . !-а [аггпас!а . сш![цга|ез !-!1ега1цга: Регпап6о 6е! Разо. !-ёх!со ге!ас!опа6о соп €оп[еп!6оз [ег!оз!о. 9езсг!рс!6п ёе регзопаз. 6гог (гпрег[е4о) + 9егшп6!о . Бхргез!опеэ 6е 1|епро ргес!заг . Ё! сопзц!1ог!о . !а 6!с!а0цга [гап- чц!51а у !а |гапэ!с!бп !-!1ега{цга: йах Ацб ! ! €оп1еп!6оз |6х!соз . €оп1газ|е €опЁеп!ёоз |ёх!соз . !-аз по!!с|аз. ап|гпа!ез у об!е1оз еп раза6о . Ре!ас!опаг 6оз попеп1оз €оп1еп!6оз . !-а бага!а езрабо!а . (Б!!е . 6з[сг (прег{ессо) ] €оп[еп!6оэ ] ].!цап йапце! )оп Ре[ег!гпоз а! [ц[цго ге5рес1о а! раза6о . Ап|ез ёе/ёезршёз ёе/Аосе/ёезёе 4цгогАцгоп|е уегБо €оп[еп|6оз !тосе/ €оп[еп!{оэ [цпс!опа|ез . )цэ{![!сагпоз [ц{шго . !-!{ега!цга: |забе! А!!епёе . Ёаб!аг 6е! раза6о . Ёасег соп!е1шгаэ . !-оз сцеп[оэ €оп1еп]6оз сц|[цга!ез . [а Ё!з{ог!а . !п1го6цсс!6п а! !еп9ша!е 9га:па[|са|ез рге!ёг!1о !п0ег|- п!0о/рге1ёг!со рег[есо/ 6е! раза6о . Ёасег рге6!сс|опез €оп1еп|6оо [цпс1опа!ез .€оп[еп!6оз [цпс!опа!ез . \аггаг еп шп рег!о0о 0е 1!егпро {еггп!па0о у по 9га. 9езсг!б!г !аз с!гсцпз|апс!аз 6е !оз |ес|оз 0е! раза6о . !-а ршб!!с!6а6 .|оэё А9шз11п 6оу{|эо!о + 9егшп6!о чше !т!с|э1е а!9о €оп[еп!6оз [шпс!опа!ез . Рц1цго !пре#ес1о: пог[о!о9[а у шэоз . (оп1газ{е рге1ёг!1о рег[ес!о/! п6е{!п !0о/! п рег[ес1о (пре#е6о) €оп[еп|ёоз !ёх!соз . ЁаБ!аг 0е !а 0цгас!6п 6е цпа асс!6п еп е! раэаёо рге1ёг!{о !гпрег[ессо . н!51ог|а 1 ро!1:!со . |газез [ес[аз 6е !оз сцеп!оз !п[ап1!!ез еп Бзраба + !п|!п!1!уо . Резсг!б!г !аэ с!гсцпз1апс1аз 6е !оз }. !а ргепза . ЁаБ!аг 0е а!9о з!п ргес!заг €оп[еп|ёоз [::пс!опа!ез . (оп6!с!опа! з!гпр!е: пог[о_ !о9[а у шэоз |6х|соз . Ёасег соп!е1шгаз . А0!ет!моз ёе 0езсг!рс!6п [1з!са у 6е саг5с1ег €оп[еп|6оз €ш:[еп!6оз €оп[еп!6оз сц|[шга]еэ . Ёасег ргогпе5а5 €оп[еп!6оз 9га:па[!са|ез . !-оэ сцеп1оз . Ёхргез!опеэ у а0мег51оз ёе [гесцепс!а . ] сц!сцга!ез соп|епрог6пеа ёе ЁзраЁа. .па[!са|еэ . !аБ!аг 6е !а рг!гпега ме: . сошт]ш0А [в!е1е] ! 7 . Бц1цго !гпре#ес!о (оп[еп!6оз 9гагпа[!са!ез .

9аг сопзе!оз о гесогпеп ёас!опез . !пу!1аг ц о[гесег !{о!а: эе !пс!шуеп !оз соп1еп!6о5 сц!1шга!е5 1ап|о 6е Рп!5мА 6е! а!цппо согпо 6е Р&!5/т4А6е! рго[езоп Бп е| гпёсо6о зе Бап шзаёо !оз з|9ш|еп1ез з]гпБо!оз 9г6[|соз: _16гп [габа!о !п6!у!6ца! ||н.ь:. Раэео гпшз!са! рог е! гпцп6о !'т!зрапо зшб!шп|!мо ре1!с!опез . Ре6!г у сопсе6ег реггп!зо . в [агеаз рага геа!!ааг еп са5а Р1 взсг|б.€оп[еп!6оз €оп1еп!6оэ 9гагпа|!са!ез .. !п1го0цсс!бп а !оз цэоз 0е! €оп[еп!6оз . в Рго[езог [3.. . !-!{ега|цга: &!саг0о [ебп . 9аг 6гёепез о !пэ1гцсс!опез .:!б!с!6п .г 1габа!о еп речшеЁо 9гшро @ [оо[:о] [\:]пего 6е @ [габа!о еп раге!аэ [габа!о еп 9гап 9гшро о рше5{а еп согп0п Ац6!о [шо:ог . !гпрега1|мо а{|ггпа!!уо . Бхргезаг рго1.'. &ргезаг 6езеоз о ] . /б\ \1' г11 8 ! !а 9гаБас!6п1 !-ёх!со г--.. Аргеп6ег цп !6|огпа сц|1цга|ез . €оп[еп!ёоз |ёх1соз |-а5 {агеа5 0огпёэ{!саз |-а у!6а [ап![!аг: погпа5 ёе сопу!уепс!а .'. !прега1!мо пе9а1!мо [шпс!опа|ез .

рего. ез ёес/г.{ ) у сопрагаг !п[оггпас!опе: 0г9ап|:аг е! 0!зсшгзо у апр!!аг !п{оггпас!бп €оп1газ|аг Бхргезаг ор:п!оп. 4опёе Фс!о: у!у!г !а посБе Ёхргез!опез 0е !а !ег9а !шмеп!! !-а {е!еу!э!бп Б! ос!о у !а га6!о еп Ёзра0а !-оз пе6!оз 0е сопшп!сас!бп еп Бэра0а !а га6!о у !а 1е!еу!5!бп !-!{ега1шга: йаг!о Бепе6е|1! .:ез!бп 1ех1ша!: у. еп рг/гпег !ш9ог Фгас!опез 6е ге[а{1уо: чше. асцег6о у 6езасшег0о Реу!з!бп 0е! ргезеп{е 6е !п6:сат!уо \ехоз 0е со[':егепс!а у со[.

:]:]: : -:_ ]: :-:=: --.. $.--.э. €оп [-ш с6-тпрапего. зор!епеп|о зепопо! ёе Ё| Ро[з _бп 1. ! ".] 6. Ёз у!егпеэ..1. ш $ {|ао"ё -ц8 _-- 1.]= _:]:." -':. =-': =_] ] _::ге еп сшо!чш!ег р!о:о о со!!е.*: .:= ::' "опепо1е. |-а посБе еп |оэ бо|э|||оз Бп \/|3о е(пР|еаа [а {!езса 6е Ёцезсо ||еуо о [гез герог[егоэ о зо|!г 6е погсБо Ё| сБо!|о 10 ] [б!еа] [а езсге11а 4е 1! сопос!4а рог "Ё1 8оте116п'' 1г1цп{а еп 5еу111а |]ш!оАо 1 . ]. ]]: ]::э ''о ропе 4.. 1'пез 6е зепопо у сопРг0]. 1 э'э : -]]]=: --_ __:: ]'_:]: ]: :. [-]оезсо ез шп ' :.-::.!. !ее е| з!9ш!еп[е [ехЁо: -'=: [гез герог1егоз зо!ег ое то1:-э э:' 1ог !о пепоз роз!6!е' [ Бо1е с.д|||аназ еп[епё!6о - е| [ех:о? 91зсц1е соп Ёц согпраЁего чшё с!сш|аг [е рагесе гп6з а6есца6о рага е5[е аЁ1сц|о.: |.ез.1.. ]3 ч :-\ +} {а 1- -.!уапо$ 0е |пагс|та !пяЁ€::'.]-: := - :--- =:-] ::ээ о посБе 6е пшез1гоэ у!6оз". . :-.' 5еу!1|о. Баз Б!р6[ез|з зоБге !аз |п[епс|опез 6е !аз регзопаз 6е !а [оЁо.ч АБога. рое6ез сБог!ог .:__ . оого{о.э5 ч[]е 1п1еп|оп 9о5_ "э.! н * жжР Ё{ *1 Ё!. : ].:" -}. ::.'* *{.*: к жЁ # а€ . ] --= ]-: ]_'э:э.2. РБ!5йА €. ]_].29 ешгоз рого е! ].з .т\ !е зш9!еге еэ[а [о[о? |96п6е уап? |'Фшё уап а Басег? ё9шё Бога ез?.

!ег6а6его Ра!зо |... ]* [оз багез. сш6п1агпе чш6 Басез еп цп 6[а поггпа[.. .2.. 6ес|6е з! |аз з|9ш|еп!ез а[!ггпас|опез зоп уег6аёега5 о [а!заз. уа5 а езсшсБаг а 4оз !6мепез БаБ|ап6о зо6ге !о чше Басеп еп цп 6[а поггпа!. н @ _г6Б АБога. за[!г. 6!зсо1еса5. 1Ёэ гпшу 0шго! [п1ге 5егпапа 6цегпо росо рогчце 1еп8о чше !еуап1аггпе а !аз зе|з 6е !а гпа6апа рага |г а !а |асш|та6. сошт:ш0я -|* [опсе] ] 11 . йе !еуап1о 1аг6е.1. РаБ|о: [з1ц0!о у 1габа!о.||анасё!з уозо[гоз 1.3. [п1геу!з1а0ога: 21 !оз {!пез 0е эепапа? РаБ|о: 1АБ! Ёзо ез 6!э1!п1о.2.2. н @ !!! 1.. 1аг6е. !-оз !6мепез бцзсап |габа!оз рага [епег 6!пего у ро6ег 1. 1. !!. Рог !а таг6е.т1 в' $ ||яь"га.|. [п1геу!з1а6ога: 3шепо.ф .4. Ап[ез.. !-а пауог[а 6е !оз !омепез езрайо!ез езгц6!а.2. рге{!его по эа!!г рогчше а !аз опсе епр|е:а !а пагсБа. 1о6оз !оз !6мепез езрабо!ез м!меп !п6ереп6!еп1ез. з| рше6о. а !аз 6!е: о аэ[. !ее е! 6!5|о9о чше аса6аз 6е езсшс|таг у зшБгауа |оз уег6оз |гге9ш!агез чце арагесеп еп рге5епЁе 6е |пё|са[!уо. Рог !а 1аг6е. !о гп|згпо? ёФшё оз ||агпа |а а!епс|6п? €огпепЁа6 |аз ё![егепс!аз. езсцс|та у со|пргцеБа |аз ге5рце5!а5. н @ АБога.3. Бшепо. [ше9о.1.}. РаБ!о. с!еггап а !аз 12 6е !а пос}'те. !-оз !6мепез езраЁо!ез по {!епеп пцс!'то !птегёз еп 6!уег1!гзе. А!3шпаз месез 0оу цпа уше!1а соп гп|з агп!3оэ ап1ез 6е согпег о у!епеп а п! саза. [. 2. уше!уо а са5а рага сопег: 1\о Бау па6а согпо 1а соп|6а 6е саза! 5а16о 6е пшеуо а !аз сша1го у уоу а гп! 1габа]о.|. Ре!ас|опа: РероЁего 5а]!г ёе гпагс!та 1ёггп!по !шмеп!! рага |'таБ!аг 6е !а Беб!6а 6аз1аг ЁаБ!аг €Баг|аг [-|заг 6|пего рага а|9о Рег!о6!з!а €Бо]]о йшу Бага!о 9аве цп Богпепа]е "Бо[е!!6п" 9!уеЁ|гзе 9аве цп сарг|сБо я@ 5шБгауа !оз уег6оз ёе|[ех!о у 5ерага еп 6оз со!цтппаз !оз уегБоз ге9ш!агез 6е |оз |гге9ш!агез: ге9ш-а_'э] Ёшше9ш!агев 6. езсшс|та у согпргцеБа Ёц5 ге3рце5[а5. е1с.

[п1геу!з1а6ога:5|. !-ацга: 1. Рге{!его 0е6!саг 1о6о е! |!егпро ез1ш6!аг' Ёа3о Ёсоп6гп!саз еп !а [..!-ашга. 1гге9ш1аг10а0 1о{а1: !ц -6-А 1. эабез чше ез1ш0|о !п{оггп51!са еп |а шп|уегз|6а0.!шё с!ерг!за уаз! Ёгез шп ор11гп!51а. Ёп[геу!з1а6ога: [п|опсез.. 5шепо.5.. Аз1.. ёе |а с!азе.]п!уегз!с!а6 . со)о шп речшебо |оса! у гпе роп8о рог п! сшеп1а. Бшепо.* Аш16попа. \45з 0е шпа |гге9ш|а. 2еБ?! [о чце гпе 8ш51а е5 |г а з!(!оз пшеуо5 рогчше аз( сопо:со а о1га 8еп1е.[п1геу|з1а6ога: 2Ёаэ1а чшё Бога? РаБ|о: [ььь. 5! !аз созаз з!3шеп аэ[. Ёа3о !о чше чш|его.!-яьога...:аэ.. Б| 1га!. м ] . ез цп го!!о... а! 1еггп|паг !а саггега. 2мег0а6?.. 2чшё Басез шп 6[а поггпа!? |_ашга: 1о по чш!его 1гаБа]аг с1шгап{е |а зегпапа. $! .2. г!0а0: |епец ёес!ц оеп!ц о|ец о{г. 2!оз {!пез 6е зегпапа по за!еэ? |-ашга: 5[. рог !а посБе. !!уо соп п| {агп!!!а. \о з6. 1о по уео !аз со5а5 1ап с!агаз.. !гге9ш!ог16о6 уос6![со !гге9ш!ог!6оё уос6!!со !гге9ш!ог!6оё уос6!|со е>]е о>( е е>] сеггог > с1егго й6з 6е цпо 1гге9ш!ог|ёоё о!г > о19о' оуез.. с|аз![!са6|оз еп !епез шп гпо6е|о ёе са6а цпо рага ауш6аЁе: е| сца6го з!9ш|еп1е зе9йп зш !гге9ш|аг!6а6. €огпргшеБа соп [ц согпраЁего э! [епё|з |оз гп!згпоз уегБоз. соп !о ч!-]е п1е |]а8ап/ по р!с!о с{!пего а пас!!е. |. согге9|ё!о еп 12 ! [босе] |а р!загга соп е| гез[о зес.. Баэй !аэ эе!з о !аз э1е1е 6е [а пабапа. ез баз1ап{е 1агёе. А|':ога. !а уег6ас!.2. 1Рего гпе 0|у!ег1о гпшсБо. п-:а| т.. Ёп1геу|з1а0ога: 2[э15|з соп1еп1оз соп ушез1га у!6а? Ра5|о: }о з| езтоу соп[еп1о. у \0.. 1аг6е... [оз [!пез с!е эепапа 1габа|о еп шп 5шРеггпегсас|о с!е са]ега.4А . 9е 1оёаз |огп. 5! по..а]о ез1а т'т-':шт.4. рего по 5е гпе1еп еп п! м!6а. осоз1ог5е > пе осце51о 1о!о!пеп1е !гге9о!огез 5ег > 5оу 5егу|г ! гге9 > ш 5[гуо !о !ггчш!ог!6о6 еп рг!гпего Регзопо з]п9ц!ог 1го6цс!г > 1гс6ц:со гез ог1о9г6[!сопеп1е рго1е9ес > рго1е]о ропец уаец забец за|!ц ёац сопосец рго4цс!г.]\!оАо 1 о РР]5|т. 5о!о чше по рше6о еэ1аг Баз1а !аэ эе!з согпо Ра5!о рогчше а! 6[а з!3ш1еп1е пе 1еп8о чше !емап1аг ргоп1о.

2.!ше9оп ё19о у1епез }:це!ез 11епе ёес!поз 6!сеп зоу ос9о е?ез ез!6 оуе ез16!з Бзсг|Бе а [ц5 а]п!9о5 шп соггео е|ефг6п!со сопЁ5пёо!е$ |о чше ]':асез Рог посБеэ сшап6о за!ез 6е !пагсьа..'це9о уце!уе5 р16е ..я@ 1.аФ ща! пшь| \!!Ё[.ща.А2.. | тфа.6.!м ! ь'у|. сошт|ш0А [1гесе] ! '|3 .п.ооо |@ а@{в ! иф Ф| м|@ А5цпю: Рп!3мА . €огпр!еЁа езЁоз сца6гоз: . м @ {-Ф мф ф |а5 о| ьзу!.5 реё|з уце!уеп \еп9о .пшь. щ н ш .]ш9опоз уо!уё.

.!еп:о а шпа пос!-':е ]!еп-. !оз ас!ш!1оз с!е }. [оз ас!ш11оз зце!е:.ео а !. с]е соп-':- {а уегзас|опез чше 5е е:. 1э!г'.ез ор1ап рог аргомесБаг ьа5{а еп са5а...г.::аз. ..гс1г. 6€о1пс10еп еп а19шпа а{!с16п а6ш1{оз? 2"т.}''65 оъ ?!чРп5|6г 5е3йп !оэ 0а1оз рго1эогс!опас!оз 1эог !а е!1)|]ге5а [хс|.с]1г. 5. з|п'': ё!зт!п-':с!6п сошт:ш0д -. |ее е| з!9ш|еп[е !ех!о: }{!.@шё цш!еге 0ес!г "ропег бо[е''? ).та с!е т !с!. . с!е соп'т-':|с!а. 1а1.-15 асоп''т'':1.а !а п-:абапа э!3ш!еп-:1е.[Ра9 агп о$ а расБаэ? !]!]]]!|]!!!]!]]]! щм 1. 1ап1о ш:.с!''тс. еп !а |аг3а г-':ос|'':е с1.. !оз ]6ме:. с0!-)1о зейа].:{е.е 1!епеп.: уо!уег зо!.еуе о !аз с1!е: с!е !а посБе.-':.агез.!ап !о0оз а е| ЁехЁо |а 9езРцёз 6е !еег 1оз гп!згпоз з1!!оз? 3.таг а [!п ге51а[!гаг.:!1оз.агпоз :-':_:бз агг!!. [з1оэ !оса!ез 5е е!1с!_!е!11га!1 е!1 70|]а5 |]еа1опа|ез с1с. !!!!]!п!!]!!!| Резроп6е а е5[а5 рге9шп!аз ап[ез 6е |еег |ес!цга з! Баз асеЁа6о.1!1 !]с. н @ '05 !6тепез у АБога.. !а [ог:-'т-'та с!е с!!уег1|гзе с!е !оз |6мепез у аёш!1оз е5 гпцу с!!1егеп-:1е.: ет-т [эаг з!т-'т.-1г с.т: ]т. зоп с!!{егеп[ез !оз !оса!еэ а !оз с1п-:е асс:с!ег'':.: гешп!гзе ап1е5.: сег':. а ]с:з 1ге!п':у !оз п-'т'':5з:тауогез рге|!егег-': ]г.теп-':1е 1э<.ге. .. !оз с|!_]е \.ге !аз с!оэ о 1гез с!е [а гтабапа.:' |_!]1а [п зе3шп6о 1ш3аг.!} 14 [са1огсе! (-.-.е [ез чс.15 с()!1 (){г.е 1эегпт!1е:-'т !г Рог о[го !а0о. зс:е!е.-.з!а за!!г а сеп.т {а|)е.ь а:-т':|_ 8о5 а {-!!1 ге5|а(. рага ге!-]-']а1а|-!а посБе еп-': шп-':1эс.]Ё5тЁ|. о !э!еп-..А..|ес.-': т-':':с. !а 6!{егепс|а ез1г!!.:-. а езо с!е !аз :-':с. !ш3агез сеггас!оз (ехсе|]1() е!1 уега!1о.€геез чше 1ов езрайо1ез зе 0!у!ег[еп |о0оз 0е |а гп1згпа гпапега? 2.аг 1эге{!еге.15 сог-': а!чс. с{оп-'тс!е 1ос{оз.тп":с!г. . [еп''та.]гап1е.ч. "[-:ас!е:-тс!о }эоте!|6:-:" еп !аз с. А6егп6з. ]с!ме. у согпргшеБа 6езршёз 6е Ап1ез 0е !еег .аэ.т!1 \' с|1-!е с|ап со:.\!оАо 1 .[.-т!!ез т'1э!.:с!-. Рп15мА .1!..':е5 у 1ге!!11апег05 \/а!1 с!е ссэ1..-:е !ез ез1эега..:[гепе:с!.|цзЁ|[!са [шз гезршез[аз. еп сагпБ!о. Рог цп !а0о.:оэ со|то о1го5 1эге|!егеп эа!!г а чшеёагзе е:-: !а Бога с!е уо!уег. о е!1 с!!зсс.А чшё }:ога сгеез чше зше1еп е1пре2аг ]оз а0ц11оз зцз пос}лез 0е гпагс}:а? 4. е! ас|ш|{о з!ептрге |-!!1.!.тг сг.'т' Рог ез1а гаа6п.-'тп-':с!аг:-'т-. о с|ше 5ш5 1эас|геэ !ез с!ап. 6!зсо{есаз у.т:)а 5|-|5 с()|). п"т-':цс[-':оэ а! а!ге !|!. рг!пс!ра!п-т-. аз1 чше !а гтауог[а зше!е се:-':аг са5а рага 1эос!ег 3аз{аг !!Бгегпеп1е е! росо еп-: с{!п'тего с1с. зоБге шпа е!1с|-|е5{а геа||:ас!а еп уаг!аз с!ц6а6ез ез1эабо!аз.

'-_::':. н @ Ачш| Ё|епез Ёгез 6е!|п!с!опез ёе а!9шпоэ Ёёггп!поз у ехргез|опе5 чце арагесеп еп е![ех[о. | е' 1. асш6еп а !аэ {егга. шпоз 6!з{гш1аг6п 6е! с|пе. |!!! 1гапчш!!о5/ рага ро6ег сБаг|аг у ра5аг цпа А !о чше по эе гез!з1е п!п3йп 3гшро 6е е6а6 ез а !а а{!с|6п рог е! с!пе. [й. Бгпре:аг а1$о а' 6е}ебгаг а1$о ] ] -! 1 б.[ро. о1гоз 1ареап6о о ба!!ап6о. Р^]:^'' ])е!]е^' . Ёэ15 е1 "бо[е". Радаг а}$о а р\азов б.6е е6а6ез.] ..{з посБе а6га6аБ[е соп !оз агп!3оз. [ | 6е !3ша[ папега чше Бау 6!з11п1аэ папега5 6е 6!уегз!6п. Рце6ез цзаг е| 6|сс|опаг|о.: ь'- 5. Ропег а19о еп цпа 1а|а 6. рага !о5 ]6мепез у а6ш11оз са6а !!п 6е зепапа ез т!п!со. [йй. !огпаг шпа сопБцтт:. 1Ропет бо|е _. рего !а пауог[а за!е а !а са!|е у эе 6!у[ег{е.]-' _--_-_"1 ь |''. Ра€аг а гпеё|ав Рп!$мА .' '|: радо б.1. !о поггпа[ е5 чше цпа5 уесе5 !пу11е шпо у 6езрш6з о{го: ез{5 па[ у|з1о ра3аг са6а шпо 5ш сопзшгп!с!6п у а6егп5з ез п5з рг5с1!со у с6гпо6о.Бре"] | -|--- 4.ъго!эоз ] ':' . 1-]па {оггоа 0о ё]уегв|оп ёе 1ов. сошт!шшА [чш!пое] ! 15 .- гт"""""т !___-. 5о!о шпа е5 соггесса._1- : -1-1. !о]уег а гпа|аг б..]с]6п а..а1$о .аз).]_:]' .. Ёп {е{!п!1|уа. Ра6аг 1а сопвштп]с]бп с..г) *--г а. {насег ьоъшоп) ! а. о "а е5со1е". | 1 ?. о. 1еггп]паг а16о с.-т_:_ ____ _ . \!!Ё| А2./а505 (|__.. Ра3аг а пе6!аз. а. !е 1а ра1абга бо|е: ёат'шп 9гап ва)!о с. а. 6апат. 3шаг0ат. . Рщ!аг са4а шпо вш сопв:тп|с]бп с.____ __-_: а. -:'::_:_. :-_ -.2. ез {ес|г. 5| зе 1га{а 6е сопэшгп!с|опез п6з речшебаз. |а зез!6п рге{ег16а ез !а 6е !а посБе. Б1е9|г б. во|е11а 9гап0е б. {огпа 6е ра9о 1гесшеп1е еп1ге !6тепез у а6ш!тоз чше сопз|з{е еп арог1аг цпа сап1!6а6 ез1аб!ес!6а рог 1о6о е! 3гшро рага ра8аг |о чше 5е соп5шпе. апБ1еп1еь п.']. ацпчце ех!з{е е! ре|!3го 6е чше а|3шпо по ра8ше еп 1о6а |а посБе.' а.6тепев |й. 2.]_3. -. Фб1|6аг а а18ц|еп а 1тасег а}до о. 1агпБ!ёп Бау 6!{егепсез соз1шп6гез а !а Бога 6е ра6аг. ез п5з Б!еп рага сшап6о уап а сопег о сепаг еп 3г!. Рес}:аиаг а19о а.

Ёп е| [ех!о 2. . Рог цпо рогЁ. Рог о|го (рог!е) Р!по!пеп[е о 9е ез|о ]попего о Ёп гезш:пеп о Рог 1оп}о о А46з..4|зсц!!6 е5!е ршп!о. . с!аз![1са!аз зе9йп !а [шпс!6п чше сгеё|з чше геа|!зап: [". 2.4.]. чце 2.. !о !'':асегпоз пе6!ап1е !аз ра!а5газ (3). Аз|:п!зпо .1..1. [ше9о. Рого е!пре2ог €огпр|е[а: соп1!пцас|бп. [0!ес зе!з] |_]\!)Ап 1 .2. ш ш ! @ {/ао' !гпа9!па6 чше зо!з ге6афогеэ 6е шп рег!66!со рага !6тепез 6е тшез[го ра[з.1. м @ А[ога.1. Рог е! соп1гог!о .? ёЁп ушез!го ра[з !тау !агп6|ёп ё![егеп[ез [оггпаз 6е 6!уеЁ!гзе зе9йп |а е6а6? Ёп 9гшроз.1[.2. €огпеп:аг -. ..2. Ёасе6 цпа рше5!а еп согпйп соп е| гез[о 6е |оз 9гшроз рага |!е9аг а шпа сопс|цэ!6п [!па|. €оп !ц согпраЁего. Бзсг|6!6 шп речшеЁо аг1[сш|о соп |оз 6а[оз 6е| е!егс!с!о 2.1. РР!5\]А . 16 Рага Рага |егп|паг пше51го 6!зсцгзо !о ["тасегпоз пе6!ап{е !оз |ёггп!п'':оз (8) /. ]/по 6е уо5о[го3 зег6 е! роЁауо2 рага [огпаг по[аз 6е |аз !ёеаз гп5з !гпроЁап!ез а !аз чше Ба !!е9аёо е| 9гшро. 5]п етпБог9о .1[][... Фзео .. }.!1епез уаг|аз 6е ез[аз ра!аБгаз еп пе9г![а.1. со|прагаа е| гезц![а6о соп е| ге5!о ае !а с!азе. '-':.'. м @ Ёау ра!аБга5 чце з!гуеп Рага ог9ап1эас у цп!г е| ё!зсцгзо. чше .1. .|о о|у!6ё!з шэаг |оз пехо5 чше БаБё!з аргеп6!6о рага чше е| [ех!о !еп9а зеп!!6о.1.1п[..5." ]п] е! ё!зсшгзо Айа6!г !п[оггпас!оп !пггоёцс!г цпа ]6еа сопсгаг!а Бхргезаг сопзесшепс!а Ас!агаг !а !п[оггпас!оп Фг6епаг !аз !ёеаз €огп рагаг Р|па11таге! 6!зсшгзо |: 2. €огге9!ё!о соп е| рго[езог у е!е9!6 е| гпе!ог аЁ]сц|о. 1.|1[. А н в о йепоз.т) @ !тап зогргеп6]ёо ]оз 6а[оз 6е !а епсцез[а 6е! 2. с!аз!!|саё е5Ёо5 о[го5 пехо5 еп е! сша6го ап[ег!ог. Ро6ё!з соп5ц|!аг е| 6|сс|опаг!о. з! зе чш|еге ог6епаг !а !п[оггпас!бп егпр!еагпоз !оз пехоз (2) 5! песез!|агпоз аЁа6!г:п[огпас!бп.

{о ёе соьоп1аас!6п т)па рго3гапас!6п \)п цпопсто Ае роБ[тапёаё т.". м @ |-ее !аз з!9ш!еп[ез ра|аБгаз у рге9шп!а а [ц согпраЁего е! з|9п|!!са6о ёе |аз чше по еп1|епёез о бйзса|аз еп е| 6|сс!опаг!о.)пц сцёепц у)ух сопсос9о \.о у тБ[Бу|9|6м. погпо!пеп1е зш6опег]сопоз.. сопо ез опо сш!1шго 6е1егп|по6о.2.)п ]еБц{е Рв!5мА .!е5[а а |аз рге9шп[аз. [о 9ше ро5о еп е! пшп6о.:- ро1- (]п ргеп1о.у\ц еь|9огц ц. \!!Б[_ А2' сошт]шшА А ох1ет*е г)п фопаё.7 |-А сА|-|ьАь о [^ у^Р|Ёъ^о? 'рор оцЁэ ооцЁ сР€Бс о('Б с|@ш|г!сА ''тс[съ^сцРЁо 3.']:!. л.! ]п]]! ]]]! ]]! ]]! ! ]]| ]ц $ ]. е|с. 5ег!еэ. н @ Ре|ас|опа !оз рго9гагпа5 соп зц ёе!|п!с|6п...1. 9ое БоБ!оп 6е ро6е1 опог у 6]пего * - €шеп1оп т:!' / !. ?.|.]е !оь регэопоэ сопр11еп .о [0!ес!з!е1е] ! 17 . асошос€с РРо@РАмАс вБ РАо|о у твьву:с:6ш гсрдЁоьвс о н!сРАшоАм€Р!сАшос? Ё\ РАв. БесБоэ соп росо5 пе6|оз.? :?{93п /бг. 5 з 0п ьеё. Рго9гопо5 еп 9|. сопо у!уеп !оз оп|по!ез зо1то|ез. \о1!с!оь 6е ос1оо!!6о6.]п ацпц| !а т]п ]оаомефа! €| \е|еэее-с\цАог 0па ре[(ао!а аоё!епс|а ц.|.\! $с'.

Ё[Б. !а се!ем!з!6п езрайо!а сагпБ!ёп г!епе рго3гагпа5 !псеге5апсез. Ёп рг:пс!р!о..{а.агез. :")!стг1сз с-'1с'! р:п|_.о Ассша!гпепсе.г ]. [агпБ!ёп Бау шпа са6епа ёе6[саёа ехс!цз!уагпепсе а ёаг пог!с!аз..:асеп (']]|('. г ггез рг!маё оз'. м 80 9гапёез ёх!|озу уаг!аз ёеё!саёаз а пйз!са с!6з!са. Бау са6епаз езрес!а!!:а6аэ еп гпйз!са... еёшсаг!моэ. р:1'1'1.аёепа 9й1 (соп ййз!са зо!о еп езрабо!).' }-. зе у.'е.-тс]оз:' }агтБ!еп 1-:ау са6епаз с]е ге!еу|з!оп ацгоп6гп!са з: |е/егта}г]7 (|'Ааёг1ё).] 19 е! е-с11!1.:!-ч:"|:з|]1.оу' с]е [йа|<! 0аБ!!о. в @ А!тога. 6е рго3гагпа5 Рага \1огаг -геа!1у зАошз_. Бау 1 ! ге!ет. [Рат'з \7азсо)' 173 (€ага!оп\а').'':!о' с1опс|е зе 6а:-т !аз с':''тггет'пз{а: а Р!'|!. А6егт5з. Ёоу.:а. гагпБ!ёп цп с!с!о 6е с!пе у . Рего е5са по еэ !а ор!п!6п 6е гпцсБоз езрабо!ез. с]с: .!..в|бп . согпо [оз 40 рг!пс!ра!ез.6е6!са6а а еэрас|оз сш!сшга!ез.г/[л . ог]'!т-':а!ез зоп-': !оз чше геа!]аа 6отт'. сзрас1оз [''тг:п'т-:ог[зг|соз .. Ёэ |гесшепсе о|г БаБ|аг ёе [е|е\азцга рага ёе6п!г !а са!!6а6 ёе !аз рго3гагпас!опез 6е !аэ ё!зс|псаэ саёепаз..пгеге5ап|е5.:з ггаг":з1Бт'г":-':ап':6о[аз со|1 {-!|1а чгап-: 6озпз 6е Бцгпог.ть а[гег..с':г!с!. Ё! ргоБ[егпа ез|6.'а:1-.. | цпа егп!зога езрес!а!!ааёа еп сегпа5 есоп6гп!соз (!п[ег €сопогп[а). :'6:ву.-':аг]х'с.1:.1э ёс €. ёе сопсцгэо5 Рага сопсо5 у.. Раё!о 5 7оёо по[!с!аз (дшд). Бцепоз 6осцгпепга|ез зоБге е! гпцп6о у шп ог!3!па! у ехсе!епсе Рго8гагпа 6е пос|с!аэ рог [а посБе.3. Рог осга рагсе. Ап[епа 3. [)ц1: [].} ']:]!'['|:|']1|:]т: 1. рог (!г|гпо' по 5оРогсап |аз а9гез!опез ршБ[!с!саг!аэ. 776 (6а]!с|а).51 .з ц.|.. Апо!а !а |6еа рг|пс|ра! 6е са6а р5гга[о. осга ёе 6ерогсез (Раё!о йагса).-т.'(]{. !-а саёепа чше поз о[гесе гпауог пйгпего 6е егп!з!опез 6е са!!ёа6 ез !-а 2. !ее ез[е [ехЁо зоБге !оз гпе6|оз 6е сотпцп|сас|6п еп БзраЁа.'тз:. ! !-а рг!гпега) у |-а 2. Раё!о Ф!ё (ёеё:саёа а !а сапс!6п езрайо[а)' Ра7|о 3 РоР.еагго езрайо!ез у ре![сш!аз еп т. рог о[га' еп чце 5е о[у!6а чше !а се[еу|з!6п еэ цп гпеё!о !гпроггапсе Рага ггап5п'|!г!г сш!сшга у сопос!гп!епго. !а се!еу!з!6п еэ сг]с!саёа Рог Рагсе ёе! рйБ!|со. зе ро6г[а Реп5аг чше !а са!!6а6 езс1 еп !а маг!еёа6.]|1. зоБге го6о. 18 ! [0!ес!оо|о] (]ш!оАо '| о РР!$|ч. Аз[ ршез.. }оз рг1Б!!соз: 7\/Ё7 (}е|ем!з!6п езрайо|а. (.:|А . |е/е 5 у €апа!Р7огз (езга 0!г[гпа ёе [-тогаг|о гезсг|п9!ёо 1 рага [оэ по аБоп. Рог цпа Раг|е' еп !а 6цга согпресепс!а чше Бау епсге е!!аз Рага соп5е8ц!г е! п(гпего шпо еп аш61еп_ с!а у.егз!оп ог|3!па!. гпцсБоз се!езресса6огеэ ез|1п Багсоэ 6е ре![сш!аз гпа!аз.л!!ёа0' с']е[-.3. еп !зрайа ех!з|еп с|псо сапа]ез пас!опа!ез.сгг.аезрст. аз[ согпо сопсцг5о5 .стгора Ё/т!. !{90_р|щ-о!рз!'_|' Ё! ргс-':цг':тт':а !тёс'п ц_': !-!о-г рс. €апа/9 (!а!епс|а).1. (апа! ]5иг(Апёа!шс{а:.1а !с: 0!г!гпаз пог!с!аз. ! г:па ра.:.]з!опез ]оса!ез. зе егт!ге:п ор|- \]\ \у'\у !ч. 5!п егпБаг9о.

().л.1д../па егп!зога ёе га4!о чше зо!о ропе гпйз[са с|6з!са. Рага е! ац|ог.. Ёп е! сос!'те.}. Ё|е:пр!о: Ёз шп рго9гапо чше |[епе гпцспо ёх!|о 1' ёопёе |оз раг|!с!рап[е5 сап[ап. \огпБге + {оп{е н@ @ [газе + {газе РеБс!опа у !оса!|:а Ёз е| гез[ат. сцап6о ма а! !габа|о. рше0еэ шзаг: .[-а геу!з1а зегпапа! чце сопрга 1|епе по1!с!аз ё![егеп1ез.9це ' щ 6оп6е я@ё9шё рго9гатпа ез? Р|епза еп цп рго9га]па ёе га{|о о Ёе|еу|з!6п. . 9езсг!Бе!о з|п 6ес|г ёе чшё рго9га!па 5е Ёга1а. 7. м@ \/ше|уе а !еег е|1ех[о у с!аз|!!са: &ёепв ёе {е[ех]|э[6п 6ь!9ога9 ёе гцё[о Рго3гаьа9 Рага ге[ег!гэе а цп погпБге чше [ла арагес{0о ап|ег1оггпеп|е еп е1 0!зсшгзо. Б !п1огпас!6п 6е! гпшпёо осшра е! 1!егпро 6е !аз регзопаз е !гпр!ёе чше р!епзеп еп зц у!ёа у зш геа!!ёа6. Ачо| е! уегбо ёогп!пог ез э!п6п!гпо ёе соп|го!аг. .гап|е ёопёе со[пе1по5 4езраёз ёе с!озе. !а геа!!6аё е5 согпо цпа поуе!а. |та6|а 6е |оз езрайо!ез у 5ш ге|ас!6п соп |оз гпе{|оз 6е согпцп!сас!6п. ]]. 2. Б! ац1ог зе ёезр!е(а еэсцсБапёо !а гаё!о.!-ее !а ргепза рог !а посБе. \!!Ё!- А2' сошт|ш0А [0!ес!пшеме] ! 19 . А уег з! Ёшз сотпраЁегоз |о а6|у!пап. \огпБге 51 е1 + чше + Б!егпр!о: [. €!егпр!о: |аэ {газез еп е|Ёех1о 6е !оз :пе6!оз 6е согпцп|сас|6п. ]цэ[|[!са Бз:а ашё!с!6п в @ г2] щ Ёш5 ге5рше$[а3. погпБге ев шп 1ш9ац рше0ез шзаг: . оуе гпйз!са. 5.?. 9ес|6е з| !аз з|9ш!еп[ез а[|г:пас!опез зоп уег6а6ега3 о [а|зас. Рв!3мА . !ег6а6его |.

2(6гпо е!!9ез |оз рго9гагпа5 чце уез еп |а {е!еу!з!6п? а. Рг6ст|сапеп1е па6а' с. зо6ге 1о6о 5! с. \16з о пепо5 [о чше 6шга шпа ре![сш!а. (п[соз Рго9гопо5 [п1егезоп1ез 6е !о 1е!е зоп |оз ёерог1ез !оз [п{огпо1|уоз. пе уоу а 6огп!г. (цап0о [ау 1е!е. рего е5 чце по рше6о еу!1аг уег!а. \о ор!пс. [: рага 11 цпа {огпа ёе ос1о о {цеп1е 6е !п1огпас!6п у ьа6ез !о 9ше чш!егез мег. з! по 1еп9о па6а чше Басег. |аз з|9ш!еп[еэ ор!п!опез. 5. а5шгг1с]а. рего пе раза соп {гесцепс!а. 1. 6Бге. А!9шпа ме:. Ёа9о зарр!п9 !таз1а епсоп1гаг а|9о ]( еге:1о6о ]о соп1гаг!о а цп 1е1е- са: ог']!а: !а те]еу|ь!оп. а. с. по 1гаБа. А!9шпа уе:. !аг!аз [огаз' Б. Рге6огп!п!о 6е а: е51оу еп са5а. ! п1егеза.5{. 5. пе 2(ш6п1о 1|егпро а| ё1а разаз у!еп6о |а (е|е? пе 4. 9ш51а. па! т|епро о е51оу еп{егпо. Б. (цап6о шп рго9гапа чце са:1 пцпса' с!пе по за]ез соп !оз агп!9оз. г 3. \шпса о с. з! е5 пцу бшепа у/о по 1еп9о чше |еуап1агпе ргоп1о.о? !-а 1е]еу!з!оп зе 1':а сопуег{!ёо саз! еп шп оБ. РР!$\/А . 2\!о маз а! а. езсцс]та 6!5|о9о. а уесе5 1!епеп га:6п. д5ше|ез ге1газаг 1ц !тога \о. с. \шпса. еп1опсеь по 0|:- {гц1а: п! аргеп6ез па6а. 25е еп{аёап соп1|9о рогчце уез ёегпаз!аёо !а {е!е? 2. 9езршёз. 2||епез 10 е| гп!згпо ргоБ|егпа? ёе асоз1аг1е рага (еггп|паг ёе уег !а ре!1сш|а? а. а уе(е5 1е епс|.]еп1!'а5 цп ао.щ е5!е !е5Ё а !ш со:праЁего м 8*"2 [е!еа6|с!оз |тау еп с!азе? Ё€ш6п[оз у сотпрагаё 6езршёз уце5[го5 гезц|[а6оз. Б. с.!оз 9ше }то6!оп у пшез1гоп !с у[ёо 6е !оз 6еп6з.(ш6пёо уез !а 1е!еу!з|6п? а. 5[. з.с!а с1е т!егпро о ь!пр|епеп1е па!а' Рего сопо 1о6о е1 пшп6о а уе. [е рагесе !пйт|!. р!епзо чше е5 шпа 1оггпа 6е рег_ 6ег е| т!епро. 9шз1сп !оз рго9гопоз 6е! согот6п. ога рёгс1. е5{65 а1гара0о рог ]а те!еу1ь|6п. а| соп1гаг!о. -20 | [ме!п1е] |_. по Басез ёерог1е. чше 7. \о зе!есс!опо рогчше саз| по уео !а Б. Ёз тпшу 6!з(!п1о ц1|!!ааг|а 6е {оггпа аёесцаёа а ёереп6ег 6е е!|а. Рге6огп!п|о 6е с: 0ез9гас!а6апеп1е. . йе 6!сеп чше е51оу 6езсопес1аёо. у г: 2. у ге!ас|опа |а ор!п!6п соп е| ё|6|о9о !_оз !_е 4. 2Рог чшё по [']асе: о1газ соьаз? щ !ее в @ гз] 1. по с[:аг!аз соп !а {агп||!а о по ез1цё!а5 рага роёег тег !а 1е!еу|з|6п? \шпса' Б..!аз. 5|. \о уе!в1е!е 6епсз[оёо. с. \о. росо 1шега 6е оп6а Рге6огп|п|о 6е Б: Рогпаз рагте 6е е5е 9гцро чце ц5а а6есцаёапепте ]а те!еу!:]6п. \о пе 9ц51а. по зе еп{а6ап' а. 2(геез чце уег !а 1е!еу!з!6п е5 цпа {огтпа ёе разаг |а (агёе ёе !оз з6Баёоз? а.]ш!оАо 1 . з! теп9о зшебо.ч 1е!еаа!с[. е51оу 5[. [есБо ро!мо. \о. А!9шпоз ре![сш!оз у |оз [п{огпо1!уоз. езо [та9о погпа!пеп1е. 0|се -1 г.с1о. Ф уа |оз сопо:со о п!го !а рго9гапас!6п еп е| рег!60!со' Б. Р:ег6е: 0епаз!а6о т!епро у аБап6опа: о1га5 со5а5 рог е51аг 6е]апте 0е| те!еу!:ог. Б. ез уег6а0. [асе 6.!е1о ёе рг!гпега песез!ёаё. чце по \|епе \е!еу1зс6п.

1 .7' { / _]]-х ---2 ".т':о] . :з 5мА .._.^! )! :(1 -.1- ''о (1 *о Ф о.6Б) жЁ й Ё7дч'| сепё!з |аз у!Ёе[аз 6езог6епаёаз 6е цпа Б!зЁог!а. \!!Ё [ А2' сошт!ш0А [те|п':1 . Ёп раге|аз 6еБегё!з 6аг- |ез цп ог6еп у ехр!!саг уцеэ[га |т|з!ог!а а| гез[о ёе |а с|азе.

Бп !аз ац6!с!опез 6.ш!оАо 1 о РР|БйА .. Бп !аз ге6асс!опез е.5г Б. Бп !оз !ех!оз с. а19с:п'тоз п_:ехоз 9езршёз ёе ез[ц6!аг |а цп!6а6. $ {|ао. уесе5 цза6о п 5[ с.ъ \../.. Ёп !а 9гагп5!!са Б. €рше6ез езсг!6|г цп речшейо [ех!о чше ге5ц]па |а [оггпа 6е 4|уеЁ|гзе ёе |оэ !6тепез езрайо!ез? [|епез чше |пс!ш!г !оз з|9ш!епЁез ц пехо5: - ! \о ! [.. |аз з!9ш|еп!ез рге9цп[а5.!о : [. Ёп ез|а цп!6а6 ! ! щ ! ь ['те аргепт6!6о е! !ёх!со зобге е! !е:':9т-:а!е гера5аг: !оз пехоз....{о . а.с1ге.езроп6е а ] !ш ор!- ё|!!сш|!а6ез Баз !еп|6о еп е5[а цп!6а6? ё96пёе . €цап0о по заБез шпа ра|аБга еп езрайо!.0сгоз ' ц Рага согпргеп0ег гпе]ог цп |ех|о 1аг9о. ! . 5| езсг!без цп е5ч1]етпа у е1аБогаз шп богга0ог 0е 1шз согпроз[- с[опез' 1еп0г6з |т!епо5 1а1|аз у ро0г:{з гес{[11саг 1о0о [о чше чш!егаз ап[ез 0е |асег е! 1ех|о 0е1[п[||уо.т. Рше0ез езсг!б|г 1а |0еа рг!пс1ра[ а1 гпаг3еп.ё гпога!е|а рцеае5 5асаг 6е |а !т|з[ог|а чце сцеп!ап !аз у!Ёе!аз? п!6п зоБге !а !п[|шепс!а 6е !а [е!еу!з|6п у 5ц5 соп5есшепс|аз.\о б1е:-т: а езсг:б!г |ех|о5 со!1 зе:"т!!с]о г:зап0о 9.\[тога рг:ес1ез: Ёз с.. гесо9е 1а 10еа рг[пс|ра1 0е са0а р5гга{о. 22 [ме!п1!06э] |'. Аэ| |еп0г6з цпа [0еа с[ага у ог0епа0а 0е 1о чше [еез.1е рше6е ауш6аг а аргеп6ег а аргеп6ег. Ёе сеп!6о чше !еег !а {гапзсг!рс!6п рага еп!еп6ег[а п 5г е.т-ус. - у !о Бе е! ргезеп1е !гге9с:!аг !г:меп_т!1' ! ! е! ргезег:{е !гге9ш!аг ! е! !ёх!со. Ёе согпргеп6!6о !оз !ех!оз езсг!{оз 0езршёз 6е !еег!оз. [таз епсоп[га6о 6|!!сш|[аё? а. Ёе песез!!а6о \ . €Фшё ! ! ! ! .ш\ з.1. [.. Ёе согпргеп6|6о е! зеп!!6о 9епега! 6е !а ац6!с!бп ! 5[ 6.ап!ез 0е 1п[е:-т!а ёе - 2.. 2 1.. Ап!ез 0е езсг!Б!г е! а:1[сц!о Бе БесБо шп е5чцеп1а . |га0шс1г о Бшзсаг еп е| 01сс[опаг1о рег5о11а чс:е |!епе тт':ь:с/-тоз с:т1оз.чае ез е| ра4ге рс.^ ч 9а ттт/ 0е!|п::']а.. 9е5о ч ^ !а аушёа 6е1 6!сс|опаг!о а 6аг ор!п!ог:ез... Р. а }а 0егес[а 0е[ 1ех1о.

!с|''. оь!е!о5 " !-оса!!:аг рег5опа5.ь :. )езре6|гзе а !а еэрабо!а (опшп!сас|бп по уегба!: 9ез|оэ ге!ас!опа6оз соп е! за!ц6о Ё! за!ш6о [-!!ега{шга: !-оре 6е !е9а !-оз "азшз|ап!Ёоз" еп е! пшп0о 1'т!зрапо .. !. : !'г: | : .. 6е[!п!г у 6езсг!б!г рег5опа5.!' .шшп6а6 & {.' . ргероз!с!оп {' 1о"..-':|.:. геэроп0ег а! за!ц6о у 6езре6!гзе..':. ёе. ц г--.. еп) /г/уеп]г ' /гзе/!!е9ог €опр!егпеп{о 0!гес{о 6е регзопа.:.с"|г:] [ ]а]] !е: :].:. еп БзраЁа.: ' -: !-ёх!со 6е !аз ге!ас!опез зос!а!ез {]'ягт[ег: ' ' ' ' с !.. об!е|оз у " А9га0есег (рог еэсг!|о) ' Рге5еп|аг а о{го ' !ш9агез !ш9агез 5а!ш0аг. €оп{газ!е зег/ез|аг !егбоэ 6е гпоу!гп!еп|о соп ргероз1с|6п 0.. Ропег ехсш5а5 йап![ез{аг сбпо зе епсцеп1га шпо " йоз|гаг 6езасшег6о ' : у Ёа5!аг рог |е!ё[опо :.:-:' .. !6еп{![!саг..с ' г:.

с|аз![1са!аз еп е! сца6го зе9йп зш [шпс|6п (еп[го 6е !а сопуегэас!6п. . рего ап[е5 со]пР!е1а е|6!6!о9о соп 3!9ц635 6е |аз ехргез|опез ёе! е!егс|с1о 1. ш\оа\а5 з(^с\ц9 ко|ц ['-9<^ эа'1:е(' 3. !{огпбге. с1аго.ёе9.]о9 х. \цг[а. ма1е... 1сбгпо ез|6з? Б!еп."оё4^ \..[ез!а а !аз рге9шпЁа3 у со]пепЁа !аз гезрше5[аз соп Ёшз сотпраЁегоз.Ёо|а!. 5ш [еггпапа.! @ {|с'.зоу \цг[а. 1А[!..[ Ёэ16 Ре0 го? ! !. Б|еп.Фоцёп 1" 3'ег. рего уа ез|оу |габа!ап0о 0ез0е са5а у 1а уег0а0 е5 чше ез гпаз ге1а!а0о. . а}гога. согпо з!егпрге.]!]|. счшё пе01оз ш5а5 соп {тесшепста рата со]пшп]саг[е соп ап19ов чо:ёп? 11цмц? (оп1ез[аг а! 1е!6[оп<. €оп [ш согпраЁего.2. Фуе. [!!а./еьо9 Рое9 е9о е9 \оАо. \е се'о 3'егц9 +ц.1о0ат1а по [а 0|3о а|9о? ь ь3 24 | [ме!п1!сша1го] }1е9а0о. е| з6ба0о.т|епез е1 з6Ба0о а согпег? \о. по 1о вабез.о9 о(ц9 }езре6!гзе 5а!ш6аг щ 1е1ё{опо. €о|пс!6е [ш уегз!6п соп !а ацё|с|6п? .. [ье ?^г\е ае *а9{а !ое3о . Бзо ез ез|шреп0о.. Фуе.1е !ше ез реза0{з|гпо у чше |те 11агпе а13шпа уе7.!!!!!!!!!!!:]!!!!!!:!!]] щ /1- ^. уа заБез.епо..'цБ1цг соп |ц 9га. РР!$[т. \4е епсап1а. Рцез по.]ш!оАо 2 . ез|оу гпшс[о гпаз |гапчш|!а.4А . Баз{ап{е 1!а6а.ъо. 0те 9ш3[а 1та01ат рот 1е1ё{опо? ]Ёаз [аб1а0о рот [е1ё{опо еп езраЁо1 а19шпа то:? а0шё 01{1ош1{а0ев 11епев еп шпа сопуегвас1оп {е1е{6птса? А0епав 0е] со1е9аз? 4сгее5 цше щ е1 {е]ё{опо рше0е вшв1]1ш]г у шпа сопует5ас|оп еп регзопа? б^@ !-аз з|9ш|еп[ез {газез у ехргеэ|опе5 5оп [6ггпц!аз чце ш5ап!оз Ба6|[ца|гпепЁе сцап4о БаБ|агпоз рог [е!ё[опо.чечч(ъ чоъъкъъ ъ съъъ. чше 5оу !а1е. . Рге9шп[аг рог а!3ш!еп Рге9шп1аг рог !а !6еп1!6а6 6е |а рег5опа чше !!апа !аз н @ |{] а езсцс]таг шпа сопуегзас!6п се!е[6п!са. (.5е9шго чше ез16 ат1п еп 1а о[1с!па. \.о ?: а'са^?' }(3аме сА]3' ё>1.{ |Ё?' 6чшё 1а!? Ршез уо. ?оёг|оет1 [}е ес''с' ет'-.ч\е \е\ъо \\ъ ъъ\р\ъъъ. ...0у!.чшё гп!з|ег|оз!9еп9а.

тегеп{ез а шпа оо$а. Ёз|апоз еп о[опо. !!!] 5ег .'.|. щ еп |-оз е!егс!с!оз ез|бп тпа!' Ёз 4е 4{а. _ (2) - (3) _ Рес!г !а [ога: ("г |а ргероэ!с|6п 6е |п0!са шп 1габа!о {егпрога!: Ёз|б 4е сопагего. !ш9агез у а рег5опа8: !х[шг|а. (а) ь (1) (б) _ !оо!г [а пас!опа!!0а0: _ Ёаб!аг 0е! ев1а6о {1э!со у 0е 6п!по: Ёз 4апёз.[ес!г Ёзтб 4ерг!тп!4о. цп [':ес[то.ас]ас]о _:-.6оп йагсаг цпа {гасс!6п о рег!о0о 0е 1!епро: Ёз !цпез. .. $!гуе БзЁаг . !а рго{ез!6п: ? 5огпоз гпёё!соз. \!!Ё!-д:. м@ 5ш6гауа Ёо6оз !ов уегБоз 5егу е3саг ёе!!ех1о у {||а!е соп чшё ра|аБгаз араге_ сеп.Ёаб!аг 0е (о) сагао1ег[з1!оав !п[. сошт:ш0д льп4 !г г Ё1 Бс}!{3га|о ез епс!па 0е |а шеза 29е 06п6е егеэ? [ме!п1!с!псо] ! 25 . 5оп !аз 4!ез ёе !а гпойапо. _ Ре{ег!гзе а !а се!ебгас!6п 0е п!еп{о о $шое3о: [а [!ез|а ез еп гп! саза' ш в !\4аг|а ез|б ёцггп!епёо. согпр!е[а е! сша6го соп Ёш согпраЁего у Ёеп6гё|з !оз цзоз 6е зег у е3сог. :е . !ш9аг о рег$опа: _ [у]агсаг е! гевц!1а0о 0е цпа асо!6п о {!п 0е цп ргосе$о: Ё| с!е|о ез азц!. - е! шп асоп{ос!- р!шга! $е ш5а ра]а Ёз|апоза3ёегпщо.!б!оаг о !оса!!:аг оо$а5. |а раег[а ез|б а6!ег[а. атп!3а ез а|[а. Баепоз А[тез ез 9гап4е.|'3.::п|чо эп!5мА !-ошг0еэ ез еп (бг0о6а . т? [а саэа ез16 п-тшт !_оз е|егс!с!оз 3гап6е у эоп па! Беггпоза .ц АА4! Ёз|б пцег|о.: ез '.а | а. )п пагоа шпа аос!бп Ргеоо0е а Бтеп у по| [а саг[а ез!б 6!еп. _ Ёп рг!гпега рег5опа ёе з!1цагпоз еп е!1!епро: Ёз рг!паоега. . 9езршёз.!а!огаг $опа: _ Фоп 9егшп0!о. шпа оо$а о а !]па рег- ёеэагго!!о: 0аба}аг еп са5а е3 тпбз ге!а!а4о.':. 1!га е! 6аёо у 4! з! ]а [газе ез соггес[а. рага: _ !0еп1!{!оаг: 5оу $!гуе рага: _ [. .: [. [! сопсшгзо !'## 1е . .

уег6е . по !|гпр!о < [з1аг еп[а6а6о о Баг1о !аз [газез ц1!!!:ап6о |аэ ехргез|опез ез[ц6!а6ав еп е! е|егс|с!о ап!е- г!ог :пап[еп|епёо зш з!9п![!са6о.а у' [о|егап|е еп[аёаёо гпцсА[з/гпо зё па4а ёе Ау1а|егпб{!саз 4. А4ат9о е5 цпа рег5опа зос!аб!е 2. аЁгас[!уа. м@1гапз[оггпа < А!!гпеп{о > < > < > рага а!3о < Регэопа еп{еггпа < [оза еп гпа|аэ сопс!!с!опез.2.|па ёе п. {о!егап1е у зос!аБ!е Регзопа соп гпцсБо 61пего 6е !а посБе у о|га5 со5а5 1.Бп езраЁо|. |'оз |отпа|ез |оёао[а по е5|бп гпаёшгоз 5. пе9го/о Бцепо/о . г!со/о .:а! за6ог !! \о ез15 сегга6о Резц!{а6о 6е !а асс!бп 6е абг!г А!!гпеп1о соп гпцсБо заБог о !ш3аг чце по еэ{5 аБ!ег{о < Реэш!|а6о 6е !а асс!6п 6е сеггаг < ФБ|е1о < [з{аг гпцу |погепо 6езршёз 6е 1опаг е! эо! < Ёэ{аг зшс!о. оБ!ег1о/о @6[6уэ [-.)па [о!ог 6е регзопа !п1е!!3еп{е 6цепо/а (--. ез1гореа6а _ Регэопа |п1гоуег116а > €о!ог [-/па регэопа < - -- < согп!6а о рго6шс|о 6е Бцеп заБог < [_/па регзопа а1гас1!уа > [_. Р||а!е еп |а 6|[егепс!а: шпа рег5опа ез 6цепо сцап6о Ё!епе цп саг5с1ег 6ш!се у Бшепоз зеп!!тп|еп[оз. Ёз|агпоз ргерага4оз ро|а егпре:а] 6. рего еп ачше!!а ёроса уо 1еп[а |о6аз !аз теп|а!аз. с!ого/о . м @ 5ег АБога. !у{о /-.6ез6е !ше9о. |. 26 | [те!п1!зё!э] |_]|\!пАо 2 . со|оса |оз а6|е!!то5 еп о е5саг. у погпа!гпеп1е 1ооа5 !аз а6о!езсеп{ез 5оп 9цара5 (. по ез !о гп!зпо зег цпа |[а бцепа чце 5ег цпа 1[а чце е5!а бцепа. ро6егпо5 6ес|г чше а!9ш|еп ез 6цепо о е5са 0цепо. }а/гпе зе 3. 5ш !ш9аг у Ёеп4г5з !а 6|{егепс!а 6е з!9п!!!са6о соп тпо!о/о . щ н @ [!1цсБоз аЁоз 6езршёз. !!з!о/о . 5е ё|се чше цпа рег5опа е5с15 Бцепа сцап6о е5 9шара. РР!$|т/А .) у по |еп[а 6егпа5!а6о т!егпро рага реп5аг Рогчце гпе ез1аба !ш9ап6о е! ехапеп 6е Ё!з1ог!а' А0ар|аёо ае А|!о5 ёе 9ео9го|[а !-тцгпопо. рогчце. согпцп!са1!уа.1.5.А!гпш0епа 6гап6ез.5. !а ехрег!епс|а гпе епзеб6 а а9га6есег!е а! !6!опа чше !та5!о !а с!ага 6![егепс!а чше ез{аб!есе еп!ге е!мегбозегу е!уегбо е5гс{. сеггоёо/о .. рог9ше а паё!е !е !пргез!опап !аз с['т!саз 6е 0!ес!зё!з аЁоз у пе6!о. |./па соза 6е Бцепа са!!6а6 > [-/па регзопа Бопез1а > 1 о со5а чше ез15 ргерага6а |аз р!ап1аз у о{га5 со5а5 > < А!3о |пгпа6шго о а!3ш!еп !пехрег{о А!3о чше ез емф1те 1 < [)па ехр!|сас16п о сопсер{о эепс]![о Регзопа соп гпа! саг5с{ег у гпа|аз !п1епс!опез €оза > с]е гпа!а са!!с]а6 > Регзопа ех1гомег1!6а.

5. )е 6оп6е уеп!пов ! ] ] ! ! ]!]]]! эм н ! ! ]!! !! @ !-ее |аз [газез у ге|ас|опа Рге9цп[а5 у гезршез!аз. Ёзсе резсаёо ез ёе ]г 1.. А !о {ег|а 'ъ ёе 5еу!!|о. эч!5мА о \!!Ё!. @ {|яьога. 9езсг|Бе с6гпо егез [й у !а регзопа 9це Бшзсаз.3. 5оп |аз 9 у |а {!епёа абуе а |аз 10 8. ]]ас1опа1|0а0: !а регзопа чше 5шзсаз 6агас1ет1в1|сая {!в1сая у 0е саг6с1ет: :5!а0о {[в!со у 0е 6п!тпо: Бя|а0о |{з|со у 0е 6п1тпо: 6!т'' 1. я@ тпшу 4по? бшепа са!!ёаё Б$5з 6цзсап6о раге|а рогчце !е епсшеп[га5 п|цу зо!о. рг!пег !о9ог? . 9. 19. сошт:ш0д ! асбп6е уапо$ у !! !! !! !! !! ! ! ] .д:.. )- о тЁ 5.7.5д. Ёз ео!ёеп|е ч!1е по роёегпоз еяре[а| 9. й /т!}о е5 ]пшу [п|тооег|!ёо. Бш3са еп !а с!азе а уег з! епсцепЁгаз а е5а рег5опа !6еа!.

--\ +: .. зббаёо.1 сбеё6пёе \ у!епез сцсп6о о !о !1е9оз езсше!о2 -/ .. ёе А4а4г!4 е[ 4отп!п9о. 'ф1]'' л :! !т }п . уеп!г + о: 6еэ1!по. е| !гзе + 6е: оБоп6опо 6е оп !о9ог.. Роза: Рере о!епе а 5е9оо!а е! збба4о.= /ёАчшёАого \ ё\/1епез с !о езсше!о 1е уоз 6е !о езсце!о? Ртого !!е9оз о с!озе? ё7оз о 5е9ом1о е! з6Бо6о2 с0е 66п6е у|епе 1ц попБге2 |. -.'.'ъ .1 '.') '!'.. '{-.!ше9о. а66п6е уаз у с6гпо шаз..9егБоз 6е тпоу!:тт!еп|о соп ргероз!с!6п о / ёе / еп . пе6!о 6е 1гопэрог1е.. ||е9ог + о: 6еэ|!по. ''.}'1ч* +'!--. ш | з?г\{ ! [}ъ-.*+\' ]1 ] ' ш{!.. [хсер1о |г а ||е9ог/теп!г + р|е.]\]оА0 2 !: :. !г + о: 6!гесс!6п. 9ше со!пс!6е соп е! !ш9ог |ц а 5е3оо!о 6оп6е еэ16 ]о Рег5оп0 9ше БоБ!о. /6т\ {|з:соа[е еп цп !ш согпраЁего 6е рцпЁо 6е! р!апо у е!:9е !гез !ш9агез а !оэ чше уа5 а ё6п6е за|ез. !е: ог!9еп' Ё! ао[бп чше осаба 11е а|еуг!ааг !!е9о/о[епе 4е [-опёгез. |оу еп {[еп ро[ч!1е ез гпбз бага|о.'\ г !'' ..''. [!е9о а 5е9оо!а сда $ е| зббаёо. Ёхр![са|е а Б!ептр!о: 5а!3о 4е !а \[б|!о|еса у 0оу еп гпе|го а| с!пе.. |г.'|:''. РР!3йА ..::.11111 _-__ .!| -\).'сз$ ' . }|!е ооу !г + еп: (Роза ез[б еп 5е3оо!о).

. о !езРеё|ёо 0п 0езо у !таз|а ргоп|о. Фшейёо + попБге: @шег!6о Ропс}то: о Р6гпш!о 9гос!оз рог е\ се9в1о: пе епсоп1о. /Асопрабаз а [_ш!з а !а рше*а? 5' 5!епрге пе епсшеп[го а гп!з [[оз еп е! с|пе. |у\цс}п1з!поз 1/п зо!цёо 5о!ц{о зо|цёо. > 1А чш!ёп? @ А > |ц роёге. !'тоз1о ргоп1о.. 2. [-/п уегёс6.ййь* 1п1егго9а||мо ча!ёп. 1 \бу а Бшэсаг а п! [теггпапо а! аегоршеЁо. 1шз согпраЁегоз Ё|епеп чше а6!м!паг 6е чшё ге9а|о 3е [га[а. Рего [ме!п1!пшеме] | 29 . ].. зо!о пе !оз чш!1о еп !о 6цс}то.|!апаз а ! 1шз ра6гез? 1 ! :а0щмп@ 1.м@ сд' Бзсг!Б!6 [газез соп !г. /е. чш!ёпез. . ёе о9го6есег 7е езсг!бо рага 6ог7е |оз 3гос!аз рот. [-оз !!еуо о 1о6оз рог1ез. ]ц ж@ :з15мА . > Ауег о! а |ц раёге. |/\!9ше! в' 6]т\! [! $ьее оЁга уез !а саЁа.н::':':. Б. [цез!го5 со!праЁегоз [еп6г5п 9ше 6ес!г э! !аз [газез 5оп соггеса5 о по. сошт!шцА Бзсг|Бе аБога Ёй цпа саЁа 6е а9га6ес!гп!епЁо Рог шп ге9а!о чше |таз гес|Б!6о. 3е !ас ! ! ] ]! ]!]]! щ н @ ! ! ]]]]]]! !ее !о п е$ $ос!а|еэ ! ]]!]! ]! !]!! ] е5[а саг[а ае а9га6ес!гп|еп!о: €аЁаз 6е а9та{ес|гп!еп1о А4о6г!6. у рго 6гос!оз рог. теп1г.:н]$ж::]Ё:3н::::. ь 1о6оз !оз 0[аэ 1га!3о а 5ег9!о еп е! сосБе. 6гос!оз. 1. ?5 ёе а6г|1 о [есБо ёе 29Ф7 . [з1а 1аг6е уео а шпо5 ап!3оз. \!!Ё!-А2. щ я@1ш согпраЁего еэ!5 цп росо Ба: сотпо еп е! п ацщмп@ е|егпр!о' зог4о.'. ё€6по Ртоз зоБ!ёо ч\!е песез1|оБо цпоз? Ёс з!ёо гео1пеп\е цпо 5огРгезо./"' /3. по гпепс!опез чшё ез. # :)! ъ . !!е9огу !аз ргероз!с!опез о' еп. €ц6| Ба з|ёо е! ге9а|о? Ачш[ [|епез шпа р!зЁа: Рапс|то заБе чше а й|9ше! !е епсап!а езсшсБаг гпйз|са еп [о6аз раЁез.

/а| 5г + аре|}|0о + ге]ас|оп чше ||епез соп 1а регзот-та ргезеп|а0а. й1ге. п[ зе сге [аг!а. 1е моу о ргезап1ог с цп с}т!со по. 1ос9е| А4[го. цпо сопроЁего 6е 1гоБо.|1о|а! 2@шё га|? Роггпа} Ёпсоп[а4о/а. [ш!з.][з!по. ' Б|егпр|о: /|[!уо. Ро пт о з.. шпо отп[5а гп|о пт. п! сопро_ Ёега ёе р[зо.|!/го. пп согпрайего 4е ггабо}о' (й0'е-). !_ш!9!.щ ш@ Ре|ас!опа |аз [газез соп !аз [о[оз.1.. Ё!егпр!о: .1ог9е. 6. г51 30 ! [1ге!п1а] (. шза: ' (А4ша). Регпсп6о.. Б!егпр|о: ]4й'е. ез|а ез Ф|3ст. |е рге5еп[о а [-ц!з. ез1а с[[со 1оп з!пр6т!со ез 5о{1а. /е ргезет-т|о ст !а 5га. Рага ргеэеп[аг 0е гпапега !п[оггпа|.ез|е/а + ез + погпбге + ге1а_ с|оп чше !|епез соп }а регвопа ргезеп[а0а + (6езсг1рс[оп 0е зц сагас[ег ). с. ш$а: .4. РР!$[. в @ Бзсцс!та у согпргше6а.]ш!оАо 2 .!е ргезеп1о о !о зеЁого Ре6оцопе. |п{оггпа1 1Ёо|а! .. з.|о.. !Роп6ге. о. зе1ог Росе. А4шс7о 9шз|о. .4А .. п1го. пце51го рго{езоса ёе {гапсёз' 6. (м!го)' |е р|е5еп|о с + погпбге + ге1ас[6п чше 11епез соп 1а рег5опа ргезеп|а0а.|е р|е5еп[о а |а 5га. Реасс16п а цпа ргеэеп1ас|6п: . Ал\!го.у з!гпрбт!са' Рага ргезеп[аг 0е |папега [оггпа!. . 1е ргезеп1о с 6ог!о Розз[.

-': а[. сшеп[а а |а с|азе !аз 6![егепс|аз Рь". =: змА ..:ат-. е[с. ш. 5е шзап ра!абгаз со(по: . \!!Ё[ А2. сца!-]с{о эе е !т-'.щ в @ п.еБс!опа !оз а6!е||мо5 соп !п!егезап!е о €шаро о 1[гп!ёо о йа!о о Ап!!р:{!!со о 5ш$ соп[гаг!оз' о 5!гпр5!!со о 9еза9гаёаб!е о АБ!еЁо о Рео ! АБцш!6о 6й) с''@}|яьога.го' 1а еь1эа1с]. . 0ше. |ше3о ге ||агпо. с!шгап1е !а сопуегзас!6п у а! 6езре6!гзе' [аз 6:з1апс!а5 еп1ге !оз !п{ег!осш1оге5 5оп речшебаз.':-. сошт!ш0А [1ге|п1аушпо] !31 . ' .е!-}1ге 1-'тот'т'. эа!шс|а зе с!а:-: с!оз |.т"' ш о{|с1а!ез."-] .|3' эе 6ап [п [зраба 5е 1оса гпшсБо а !а регзопа сшап6о зе !а за|ш6а..й.|ёп-'т зо!о зе ь"'.еэоз ет'':1ге \ог:та1п. г61 \'.:о с!ат-т зе 1-тот-'т':[эгез гез.э!.т' т'''. {га1оз 6е пе3ос!оз о рег5опа5 \о ех|з1еп !оз Безоз еп [оэ ..\/а|е!.о'!|''.' .те рге5еп|о а !а!тпе' Ёз рго[езог Ёо!а. 1Ршез езо! . \оггпа!гпеп1е !а 8еп1е 5е 6езр!6е уаг!аэ уесез..' ''. 1ап'т-т1..эоп.те:. .:[е..'[.га:о. .цпо6еуозо(го5уаарге5еп[агао[го.:.[оз тап-'Б'.!п 1эг:ес!е:-т !''тасет сот-т-то !1']о|1-]епе!1 е[ еэ16:та3о.тс1шзо !а са1эе:а о ет-: е! 1-':оп-т-:1.. /']оз уегпоэ гпабапа.т0о 1эа1п-:ас|11аз..! 5ехоз' гпшу пауогеэ 6е 61|егеп[ез [з !прог1ап1е 1епег еп сцеп[а чше еп Ёзраба !аз 6еэре6!6а5 5оп !аг6аз.'Ё.]']]! 1оз 6е 1г1з1е:а' #.гез \'п1ц]е- т-т_:ш!еге5. с]ап. [оз Бопбге'ъ."'. рага апшпс!аг а !а о{га |]ег5опа чше !а сопуегзас!6п ез16 саз! 1еггп!па6а у чце уа а 6еэре6!гэе. [азглш]егезепЁэраба.[о 4!сБо!.-т !а:. 2чпё |о!? [о зоу }апе' !]о!а' !опе' епсап|аёо' !у4шс/ааз 9гас!оз рог е! р!горо' ]цв@БзсцсБааАпачше|таБ|азоБгее|за!ц6оепБзраЁауог6епа!оз[га9тпеп!оз.ап|3азо{ап|!1а.!"" 1'!.рше6еп1грог|аса|!еа3'аггас]аз6е16га:оо йапо эо5ге е! БопБго' со3!6аз о" г''11'. !_оэ Боп-тБгез с1{-!е 5е 1]ева|1.5' за|ц6о еп БзраЁа соп е! за|ц6о аБога е| [ех!о у сопЁгаз!а е| чше Бау' А!тога..ё!с!еп6оцпасо5ароз![!та6езш сагасЁег: €!егпр|о: } ёе езра0о!'ез тпшу по!о' й!та.. я вдд__.\/еп3а!. [оз езрабо|е5 5оп гпшу ехрге- з!уоз. гт! 5 еп !ц ра..-'" !!:[!.

6еп!а! . 2€6гпо ап4аз?.' ! 1|!аз|а |ше3о! 1 \о забез з! уо!уег5э а уег а !а о1га рег5опа еп цп 1[!аз|а о|[а.. Резре{!гзе а |а езраЁо|а 5е рше6еп ёаг 6![егеп!ез з!!цас|опез: . аз{. пп м в Реасс|опа а |оз за!ц6оз 6е [ш согпраЁего у 6| с6гпо [е епсцеп[газ. езсцс!':а а е5!а5 рег5опа9 чше 5е за!ш6ап гт: е! эа!шёо чше о!9аз: с_ е е т:г. АБогг. |![апао Аз|.@ше [е оат.на. у роп еп е| [!ро ёе гезршез!а 1 Ревопа А с: 1 1 : Регзопа 8 1 з. 1чшё та|?. [-:оу?. Бцепоз 4[оз. сцау 2[ |ца. 4@шё раза?.9..' Ре9ш!аг 2[ |т}? гпшу б!еп 2{ а сб чшё та|? чшё |а| |е оа? |!. ([''!аёа) Ача[. !7аз[а !ше9о ! . Ёепогпепа| ..-]\ (} с' . . зе9йп е! ез[аёо 6е 5п|гпо чце [е !п6!сагпоз гп5з а6а!о.а б!еп! 1[\/оз 1 ь'егпоз! .Ёаз[а о|го ё[а! !о!уег6з а уег а !а о!га рег5опа еп цп [ш|цго !пгпе6!а!о: /ная|о а/тоуа! !!азса гпайапа /е| ёогп!п9о.|а ргоп[о! .2. Бцепаз. .. |ау о1газ [оггпаз 0е за1ц0аг: 2@шё .йап![ез[аг с6тпо 3е епсцепЁга шпо у ге5роп{ег а| за!ш6о {: :}' $ за:шсаг а !а езрайо|а { Аа"- : ёлз ёе Ёо!а.]ш!пАо 2 о РР!3йА . гпагао!||о . \о забез еп чшё гпопеп1о уо!уег5з а уег а !а о|га рег5опа: 1Аё!бз! .ёо ' А3оБпаёо 7ог з2 ] [1ге!п1ауоо3] ье9е9Ре(^Ао Ар({пао е\ {гФщо (офефо Ае епсофсцфе 4о^ \)^ ап{!3оо ам!3о |.а ' 6апэа]о . .9.-.. .|.по п|а| |е репа Б!еп (огпо з!егпрте Ачц[ ез|агпоз 7!гапёо |езезретаёо {а оез. |е . 2сбгпо ез[б/з?.у а оег спбпёо чаеёагпоз! {ш|шго 1Ёаз|а |а о!зса! 1()п 4{о ёе ез|оз |е ||агпо! 3. в @ !пгпе6!а|о: 1А4!бз! 1[|бгпагпе! А}:ога.' . . ' (е\.(бгпо |е оа?..

рше{ез шзаг: Рег4опа. и 3. |ше3о те |!агпо. !ше9о. с |-п Ёзраба е| за|ш0о пог:па|гпеп1е ез е] !п!с!о 6е шпа сопуег5ас!6п. ршеёо рагаггпе а Ба6!ац 4е уег6аё.. а !аз |гез 6е !а 1аг6е.ю.д:.. п @цщшп@ а ':[ е| * * * * Бз!бз еп е! апёёп 6е! гпе{го у уе5 а |ш согпраЁего еп е! апсёп 6е еп[геп{е. |-о з|еп{о гпшсАо. 5| |а регзопа по [!епе 1|егпро 0е рагагзе а БаБ|аг. ш!уЁ!.щ| н @ й5з !п!оггпас|6п зо6ге е! за!ш6о еп ЁзраЁа. ['''!о 5! е| за!ш{о ез а 0!э1апс!а. Р!6е а !ц согпрапего рог зеЁаз чше те !!агпе ёезршёз. Рага ропег ехсц5а5 у 0аг ехр!|сас!опез. Ёз чше. геасс|опаг апЁе !а !пЁегргеЁас|6п 4е уце5[го з|Ёшас|опез чше сотпраЁего. 5а[ез 6е цпа са[е|ег[а у уе5 а цп ап|!9цо ап!9о чце !е [":асе зеЁаз 6ез6е !а рага0а 0е! аш|оБйз.. рего + ехр!!саг 66п0е маз о чшё уаз а Басег. [-о за!ш6аз рага сар!аг зц а|епс!6п у !е ё!сез чше !ше9о !о !!агпаз рог 1е!ё[опо. !е 0!сез чце о5 уе|з гп5з |аг6е. &езроп6е!е. |-о з|еп|о. €а6а цпо 6е уозо[гоз [|епе цпаз 6е6е !пЁегрге1аг у. !птепта !п1егрге1аг зшэ поу!п!еп1о5 у соп1е5{а 1агпь!ёп рог зеЁаз а !о чше сгеез чше 6!се. |-о з!еп|о гпшсБо. рего (пе с]егга е| Бапсо у |еп8о чше 5асаг 6!пего. взс6з ё!. !ез а !о !е!оз а шп ап!9о.1 /а-1т] $ {|т"-оз а за!ш6аг у а со!тшп|сагпоз соп 9ез[оз. рего по :е рше0ез асегсаг а п!га у еп!опсе5 !0 !о эа!ш6аз. |е 6а а| !п1ег!осц1ог гп:1|1!р|ез ехсш5а5 у ехр!!сас!опеэ.. оошт:ш0д [1ге!п1ау1геэ] |33 . еп цп 5аг !!епо 0е 9еп|е. ]е сошт:ш0я-|. |еп3о гпшсБ(з1гпа рг!за.. о еп[опсез ц{!!!:агпоз |оз 3ез1оз: {е шп сосБе а о[го. согпо рог е|егпр!о 0е шпа асега а о{га. Рп!5мА . !ез а !о !е!оз а цп согпраЁего чше |е за!ц0а.

)е гереп|е уе5 а !ц согпраЁего еп е! о1го ап6ёп. е!1 а..]ш!оАо 2 о РР!5йА . е!') с. Ёз!аз еп шп баг !!епо 6е 9еп!е. . со!1!е'1[о 1 э. а.ъ у А!0е.:асе |!еп-тро' с. .. ::1а1с :)''1| ' :_:':._ с:'_:е _ й! !-. [е езрего \о уеп-т-тоз . !-е за!ц6аз.а! 5о[[а \4. !п|егрге|а 5ш5 9е5{о5 рбп6е!е. 6е а.ас1'-.таг-':о \ - 6.._еза 5!ег: рцп{о у согпа а? у Рцп!йа е! з!9ш!епсе 6!5!о9о: ршп[шас!6п? Р.{ ч 'хо :!е'.}. ез[а . 1е !.:егп_т'.а ь Б. 5а!06а!е.-.с1е. а 7. аса .'!о . ]шзЁ![|са !ц ге5рше5[а: гпас!ега с!'':есо Б. Бпсцеп!га . ( . ь{65 еп !а рага6а 0е! ашгоб0з у уе5 а шп ап|!9шо агп!9о а! о{го !а6о 6е |а са!!е.|е!!9еп'':|е !г'':9ег:!е:'о а.А 5. а!е9ге е. . с!е 1-.)е: ']_оэ е]_ .. 5.:г!п':а [-]о!а [1о!а ехс]агпас]6п рагёп!ез|з !п!егго9ас!6п ц : п согп!!]аз ё 4.| а0щмп@ * ь Ёзг5з еп е! пе|го. \ щ .-: т г| .:е е1 са [е.э а 5о[[а чшё А!бет1о 6е:-:. 1е йаг9а г-:':! 5]е. е!1 |_. 1. 5): з!ег'':-':э:'е с' г1. Ёз|ап-'т'':оэ 0ес:- : -: а' е' а. 2 |оз з!9поз 6е ё€опосез . с]е [[]5 рас1е: сезс]е Б.. !. серг:г-.га е5[а е5 йаг9а ез рцп1о 9ш!оп А!|эег{о 6оз ршпсоз со|та !! () ге5- га 5о[[а А!эег|о 9г:ё зогр.61 .:асе зеЁаз. :::: а.-. Ёчшё 6!се? €оп1ёз|а!е' -:[ !аз сап!пап6о рог !а са!!е у уе5 а !о [е!оз а * * * }|!е а {ш |ш согпрапего. !е 6!сез чше !о !!агпаг6з гп5з 1аг0е у чше со!'по у!епе е! аш|об0з !е 6!сез 9ше |е |!епез чше !г у 1е 6езр!6ез. е5 е| |п!гшзо. [-)п агп!9о 1е за!ц6а 6ез0е !е!оз.е!) .а [{ге!п{а у оша1го] с_) : з:. с.[геп_т|е м|а]а : -:. сопраЁего чце 6е асцег6о. |'1а.. чше !о !!апаз а !аз 3.-':!с1о 5а6о .у.ро!' сос|'':е' 5. а. 5о:''т-':оз .е|ас!опа са6а з!9по соп 5ц погпБге: ч.

' . 9гапзта?!са[ея Рге{ёг!1о 1п6е{!п|0о: гпог[о!о9[а €опЁе:т!6оэ ' {ш:тс!опа|ез {'ь"'.т|.г*ёегъЁс1о5 .. : : : . : !1 .о* |-оз м|а!ез !-аэ уасас!опез €с.. . . ' ([огпаз ге9ш!агез е |гге9ш!агез) у |/о!уег + о + !п[!п!г!уо йагса6огез {епрога!ез !*нЁс.:г'. \аггаг асс|опез еп раза6о €опЁегв8с|оз .шшп6а6'] 3 !. (|с: !'. . [цг!згпо еп €шба !-а !пгп!9гас!оп еп ЁзраЁа !-!!ега{цга: 6оп:а!о 1оггеп{е 3а!!ез|ег ш5о5 а.. €оп1еп!6оз .

!ес!ё|е а уце5[го рго[езог ра!аБгаз 6е с!псо !еЁгаз ге!ас!опа6аз соп е| !егпа 6е! ер|9га!е. !а е5|ас!оп 6е [геп !а ез[ас!6п 6е ацЁоБцзез. ппппп .]его |] |а у[а ]] е! Раза.:..! ]!!]! .6.3.!его е! геу!зог е! ечш!ра-|е ] !а гпа!еса |] !а сачц!!!а ! !а а6шапа [ |. ..[о"]сг |тсу сше. с|аз![!са Аегороег1о 36 ] [тге!п1аузе{з] {а а_аа[ага е| аз!еп:о ]оь зеп 1с!оз 1аз е е т'':озсга6ог 6е |п[оггпас|6п т:озгга6ог 6е !(пеаз аёгеаз !а гасгцгас|с!п 6е ечш!ра.! !а Р|зса е! уце!о !а !!сега г] е! ап6ёп е! м!а.^ -.-. у й . 8зтост6п 6е оц1обцзез Ёз1ос|6п ёе !геп |! .. в {:1. в'".:*' в".!ез е! рапе! 6е эа[!ёаз у !!е9аёаз !а ршегга 6е егпБагчше е[ соп[го! 6е раэарогсез !а Бо!эа 6е гпапо е! сосБе сагпа !а гезегуа !а гп6чш!па 6е ге€гезсоз ра!аБгаз езрес[[!саз 6е са6а |ш9аг.)е уасас!опе$ !! щ щ' ]!]|]!!]].|.поз а епсоп!гаг |а ра!аБга езсоп4|6а.'1 @ {|ао"ё !!епез 9ше |тасег ап[ез ёе !п|с!аг шп м!а|е? Рого ч.._ ь'$ А*' [ее |а з!9ш!еп!е !!з|а 6е ра[аБгаз у гпагса еп е! сша6го [о6аэ !аз ра|а6газ чше 5оп со]пшпез а! !ёх!со 6е! аегоршеЁо.. м @ АБога. е! Б!!!есе !] е! Р|!ого !а 61гзепа е! сопёцссог !] е! гпачц!п!зса . ! ! ! ! ! ! ] ! ! ! ]! ш в !а.

6.2. м@ ез!а [о!о.''..1..Фцё уег6оэ еп рге!ёг!!о €Ё !гге9ш!агез? €!аз![]са|оз !п6е!!п!ёо 6е|!ехЁо апЁег!ог сгее5 чше зоп ге9ш!агез? еп !аз со|шгппаз 6е а6а|о. п@|.'. ё9шё уез? €. сошт:ш0д [1ге!п1аув!е1е] !37 .4.\ ц' @ {|м:'" 1.а раге|а Б!:о у согпр|е!а !аз рего чш!з!егоп ргас1!саг . @|''ге9о!агеэ 5о!!о Рп!$мА . \![Ё| д:. |гпа9|па е| т!а!е чце е5. Рог езо [о а разагоп 1д.€ш6п6о зе зас6? !! 9езршёз 6е гп|гаг |а [о1о..беб|егоп А6егп5з сопос!егоп .' у по рш6!егоп Рогчше по Баб|а 1..

_ Ё! гпез/айо/оегапо.. РР!5йА . Рага ехрге5аг асс!опез раза0аз 6е 0езагго!!о рго!оп9а6о. раваёо.. . Рага ехрге5аг асс!опез чце 5е [ап герег!6о еп е! раза0о: Ё!е:пр|о: Ё| айо разаёо е3|ц0е с!псо оесез еп А4ёх!со' йагса6огез [е:прога!ез: ../оз т|о!споз !оэо1гоэ/оэ т1о!оз|е!з Ё]!оз/е!!оз/шзте6еэ т!о!огоп ]щ м и Ёз!аг €огпр!е[а соп! соп!зБ соп!6 соп]гпоз согп!зБ|з зо!1 зо!|зБ зо!!6 зо!!поз зо!|$е!з согп!егоп зо!!егоп [ц! [ш|з|е [ше [ц|поэ [ц!эБ!з [шегоп а: ё|зБ ё!о ё!поз /!з|е!з ё!егоп !оз сцаёгоз соп .]|\!0Ао 3 .пе$е$.Апосйе/Ауеу/Ап|еапос!те/Ё! ..Рага паггаг асс!опез раза4аз РгеЁёг|Ёо !п6ейп|6о: ' 5е цс!!!аа рага ехрге5аг асс!опез раза6аз Б|егпр!о: еп шп рег!о6о 6е !!егпро {еггп|па6о: Апос!-те е5|110е еп е! с!пе.Ёп 1 990/а9оз[о/оегапо.. ' .[1асе ёоз ё|ав/вегпапав/|уез о|уо ё|а . [ег6оз ге9ш|аге5 1о т0 [ег5оз !гге9ш|агез т!о!ё т!о[оз|е Ё1/е!1о/цзтеё т!о|6 \озо[гоз.']. рего !!п1та6о у сегга6о: Б|егпр|о: [-а боёа ёштб [гез 4[аз.ц согпраЁего. [|е1б у сеугб !а рше({а. (о|6п 4езсс:бг!6 Агпёг!са е! !2 4е ос|абге 4е 1492. 38| [1ге!п1ауоо|о] |. [епег ] Роёег Ропег е$[цуе ршэ!э1е еэ{цуо [цу1гпов ршз!гпос ев1цу1э{е1э рш0!егоп сошт:ш0д'.

.* 1оз соп|ш9ап |3ша1 чше у!п!в{е|э | 1о0оз [оз согпрце5- меп!ц ге[асец со]про- - |ес]г [гоег €опёцс1г !га]е {1]е соп{ш]1э!е пец соп[епег.]ш!!о ёе 1990 Ауег рог !о по[опо |-о зепопо Ро5оао Ё! ёоп[п9о Рог !о 1ог6е Ёп поуо ёе! оЁо Ро5о6о Ёосе ёоз оЁоз 6 1з Апос\:е 14 20 27 Рп!$мА 21 28 . Ё! пез Ро5оао Ё!7 ёе.... ]с. 11 18 19 ш. сошт!ш0А )г 1 3.. Аосе ]гез пе5ез Ёп |982 29 30 ш!уг| А2. зе9йп 9|со в@ щ ц пе5 паг1е5 3 4 1^ 11 уп!6 Ап!еоуег |.. 9. п 8 5 с: 1з 12 4.... ёо:п !п 9с' 7. 6. 6 5 ?о 5. соп{ш!1з1е!э {1]егоп @г6епа |оз з|9ш|епЁе5 !пагсааоге5 Ёе|прога!ез 6е! гесца6го рог ог6еп сгопо|6!а [ес]':а 6е 1':оу. соп[шуе.. Ё! о1го ё[о 2. 0е ез1оз уегбоз зе 5ш5 согге5роп01еп|ез уегбоз з|гпр}ез: соп- ь!с!егоп !_*-*. 0ез[асе[ гесоп0цс|г. со|прц5е.. сопу|пе... 25 26.. ге[!се. 7 14 21 2в 1 8 15 22 29 2 9 16 с) 30 . 12.-г- 17аБег 5аБег }пшбе 3цре Апёаг €оБег ап{шу|с1е ап{цуо сцро [пц}|э!е|э сшр!з1е|в эшр!егоп @цегег : чш!эе чш!в!шов .. 01]о 6ез}л!се.. !га]|:поэ гесоп0ш|е. г. 5 1) 10. :6баёо 4 8..

11епез чое о п[). еэ !псге[Б!е. 11'а!|а паз чое с!йаё йп Боп!% у гп!э1ег. 6е |аз ехсцгз|опез ]{о о|у!6ез ш!!||:аг е: ргесёг!с! йа. уеп!г а у!з]1агпоэ. . (гес/Б[г..1е. уо) (3) ёе !1а{!апо еп опа [4аёг. 9ы.' '"''' паггаг [ш 40! [сшагеп1а] шш!оАо3.оэа! (2 '| ) 7епеспа (22} _1-агпБ!еп {2з} .Ёй!а.'[Ф 0е !а езсше|а. €опо заБеэ еэсое!а рг!маёа. о взёгъе:Ёц.#. у е| !ёх|со аргепё|6о а| }.уо)опа Бога еп !!е9аг а !а гез!ёепс!а еп ао1оБоэ Баз1а е! сеп{го у (6) |п т €агпаь'ае" :отэаЁего се 7епес!а у ['!2) т а"гса 7 уо :'__-:_< еп е р1эо ('! '! ) се эпоэ апз. лоэо/гоэ/ еп оп а!Бечое3сшепп! 1Ф€ @оз[ог.ао! Реое ---т---- щ в в !гпа9!па чце шп а!п. уо) еп (гог6ог. еп (ц сца(егпо 5!.. еп епего рага аргепёег (!!е9ог.6Б!а!е ёе! т!а|е..й.шаг а ]а чце аса_ Баз 6е со|пр|е[ап Ё.тп'т1'п ипп!п'т'] щ п@€огпр|е!а е@цё Рц/ о! !т/с/зсе с/пе е/4огп/п9о рог /о |огёе? а уег цпо ре!/сц!о 4е гп/еёо.щ| Р&:. 0.:*'цпЁа' а !ш согпраЁего ш[||!зап6о |аз ехргез!опез [егпрога|ез чше Ё|егпр!о: 7.6п 3оьге [ш ез(апс!а еп в3рапа еп а!9йп !ш9аг 6е| ех(гап!ей. Рв!5мА ..1ап|еп1о у !а еэсое!а ёопёе ез1оу ез1о- !1а]1апо. е[ ра|э. (о!о!ове. (епсоп[ог. |а з|9ш!еп!е са]1а соп !аз [ог:паз ёе| рге:ёг!со !п6е0п!6о.оап! ёФое {'а!еэ{:|э? Бзрего пе !а чое ё!апёо р!ёез ч0е гп0у Б!еп Ауег (|| !пРоггпас1оп эоБге е! м. с1оз (24\ о пг/ ргес!озоз..9оз эоуоз оп!мегз11а- г|оз.3. А! уо!уег (!9) . !с.9о сцуо [е р!6е !п!оггпас. }4!!ап 15 ёе пагао ёе2697 !Ёо!а. !|_о ('|3} лозоиоз/ (15) (16) {'гез ё(аз еп 1о{'а!..ё еп оп уое[о ё|гес1о а [4!|ап чое (теп[г... уо) (2} (зо!:г. уо/ 1о саг{а еп е! а!о.

\[!Ё| д:' сошт:ш0д ауеп1шгего п! 1шг!э1а. Роб!пэоп 6гцвое.шпа 9гап с!ш0а0. !-осаз. а.е .!о. Б.{ап!!!а у масас!опев. €огпргше5а е! гезшБ6о соп |аз зо!цс!опез рага заБег чшё !!ро 6е м|а!его егез.0пе$ 15@-1@@: ЁпБогабшепа. а!0о ре!!9гово.!ап0о. ! п 9.$е8 пшеуо$. 0^в|о с..'э 9! 'ч 9'е '[ 9'э 0|'ч 9}'Р'9 9!.!ап1ев.а19о ехс!1ап1е. \огпа!пеп1е аоер1ав б. !!в{гц1ав 6е! попеп1о. ! п 6. рего соп оопо0!0а0. с. $1. ! ! п 95_75: 1!: {шегоп ачше!!ав уасас1опез !0еа!ев? а. цп т!а. ё@цё регвопа]е рго1а9оп!:ав1е еп 1ц по т!а. еге$ шп т!а. Ф 5еа.!аз1е ргор!па еп !ов 1ах!з о еп !ов геэ1ашгап1ев? ! ! ! а. 7. Б. 0 \ с.в. Рага 1!.э 0! .!1 ге!а. Ёгеэ м!а!его 0п!са у ехо!шв|уапеп1е [ав1а 0оп0е 1е [п1егеэа у 1е оопосег Ё! т!а. б.!аэ1е. ! ! Б. Бп пшу роса5 осаз!опев 0!з{гц{аз р!епапеп1е 0е !оз в!1!ов чше сопоое5.ч 9| . €цап0о 6ео!6[в1е пагоБаг|е пев. 8.|аг ев у по рег5опа3. с. Б.. га6!осазе1е у ацг!сш!агев.' 9'э о|'ч 9|'в'€ 9!.[!а|его$ ]]!]]:!!!:!!!!!!|!:!]!]!]]! эщ в @ !ее !]]:!] е! з!9ш|егЁе сшезЁ!опаЁо у сопЁе51а а !аз рге9шп[аз чше [е !тасеп зо6ге [ш [оггпа 6е м!а!аг.|е чше [!о!в1е {ше рага а. ! ! 0!1!- с.о! 9'э 9!'ч 0!'е.. цп ра1в ехо1!со. 1ц !епа {це: ! ! ! 3. цп [о1е! 0е ! ! !ш.!ез 0ереп0еп 0е 1цв ргор!аз песез!0а6ев регвопа!ев у по 0е !ов сопуепс!опа!1зпов вос!а!ев.шпа {1еп6а 6е оапраЁа. оьё!!х. 9'ч 9! 'в '! в!1!ов оопу!епе. 2. т!а. пе0!о 0е! 0еэ!еЁо. п с. т!а.9 9!. {гапчш!!!0а6. !ап6в. !ш9агез уа т!в!1а0ов рог 1шв ап!9оз' !-!еуав1е еп 1ц па!е1а: ] ] ] 'э 9'ч о[ 'е . с. Рага 1!. @шап0о ев1шу!э1е т!а.ч о! . пшу !ооав.6 9'э 9! 'ч 0| 'е '8 0!. 1@.сша0егпо 0е по1аз у цп бо!!. !о !прог1ап1е ез !а {огпа у по е! ооп1еп!0о. [сшагеп1аушпо] |41 .|огев р!асеге$ чше [ау еп !а у!6а.о{гав [!а|егот \ \ т!а. ё1шг!з|а о 1. 7@-50: Ёп рг!пс!р|о.!е 0е ауеп{цгав у 0е 0е г!ев9о. 9.!е. \. ор1аэ1е рог: 6е уасас!о- п а. с.0!уегв!оп. [е 9шв1а м!а. с.!аг.!аг. !-а й!1!па уе2 чше ] ! ! а. 06е. 5. епг[чшес[п!еп1о оц11шга!.ра. [шв т!а. Б. Б. 0еро(ез 4. с. 1е рег0|в1е еп: ! а.!его ехсерс!опа!. Бп1ге !ав 6!{егеп1ев оро!опеэ рага [ав таоа- о|опез е!е9!в1е: п а.|апев 8оп0.!е 0е епвшеЁо? ] а. епсоп1газ1е:\ сш!1шгав.цп веса0ог 0е ре!о. по 1е 9шз1а м!а.01уегз!оп у !!бе(!па.а!9о п!э1ег1ово. чше еге$ цп 1шг|в1а. Б.3о!еа0аз у г!еэ9оз. а.!ш9агеэ ооп сопо6!0а0. Рага 1!.|аг ез цпо 6е !ов пе. 'э о| 'ч 9'е 'а 'э 0!.!9ша! чце еп п! ра[з. Рп!5мА . [. \о. 9епего5а5.э 9. ]€опо $0|шс. о0па$ у сапва0ав. Б.

Ё!епа зе а!о1о еп шп сог1!!о "соп епсап1о".а:с'[е 3 !тттас. .г'гт. !ег6а6его еп: !п6|са Ёа!зо {е: а !а з!егга 6е &опёа.\ /'\ \. 5. Ё!епа у зш раге!а |!е9агоп е! заба0о ]].' б-\ \' з) у э . Ретзопаз цшо {е асотпраЁагоп А1о.}.ё .! . ..'с -7| '/"'' .4 |.:!:о гпшу гпа! {!егпро./ )хх\ 1у-\ - -Ё :'!к|1 з. 01а 0е за1т0а ес|]0 |!е 1ш \/1а]е согпраЁего Ё]епе ]аз гезршез[аз.1.оп 0е 1а ез[апста [а1отас1отт . еп у {е: м @ а: БзсшсБа !а з!9ш!еп!е сопуегзас!6п у ]пагса |о чше |в] 5еа уег6аёего о [а|зо.\\( . \"'-4/\. сц5| !та з]6о е| реог т!а|е 6е !ц у|6а. . Ё!епе5 цпа5 сопэ!9паз рага [оггпш- |аг|е рге9шп|аз аёесцаёаз. и а -1э'ц ) ]оз гезц!!а6о5 соп !ш согпраЁего. (). € ёпЁа|е.7.\' ".']. согпеп[а Ресшег0а е1 цзо рг1пс1ра| 0е 1аз ргероз1с[опе5 а. 1п01са 0ев!1по. ш |!1! !]|яьога. [а соз|а !еуап{!па [.| у:' -!\'1р . у гпе01о 1п01са ог19еп [шт а Ёз|цое йб!а9а еп |геп' еп са5а 4е ттпоз агп[3оз ёцуоп|е [оёо е| [!п 4е зетпопо у оо|о[ е! !цпез а [-о €огцпо еп ао/бп' !!з!тагоп !а са{е6га! 6е й5!а9а.ап:еп1о Ас € п[ез[а а 1ц согпраЁегФ 6е о асцег6о а |оз з[:пБо!оз чше арагесеп гп5з а6а|о. . 0|гес- с1бп' гтоу1тт1еп{о 0е сагпр!п9.\/\//\ щу'.|шз[![!са !ш гезршез[а. Ёп о Ё|егпр|о: 9а![ 4е |-а (огь:йа 2. Рац!а [це 1ш9аг 0е |гапзрог!е !. А соп[!пцас!6п. *ж ^ 1э'ч) !Ё^]цт [гт9аг с1е тасастоттез сАё6пёе {ш|з1е !оз (!1|поз уосос!опез2 Атег!9ша ё6п6е раз6!аз й!с!гпаз уасас!опез [ш согпрайего у чшё !а| |е [цегоп.1. 6езршёз.2. Рац!а у 5ц Раге!а 1'т!с!егоп ац(ое5|ор.

|.чше а19о по5 9ш51а 1.. Роп 3[9р6!$ц рогчце |тау шп уегБо чше гер!!еп !о6оэ. . !о!у!б . { да.:.. 4..3. .гере!!с!бп 6е шпа асс|оп .чше !'':асепоз а!9о рог рг!пега ме: 3. я@ | з.Рог чшё по !ез сцепи5 а !шз согпраЁегоз е| т!а|е !ап гпагау|!!о5о чце ]т!с|з[е? 5! чш|егез... 5.. 5! ез г!о.. А!о!агзе еп €огпег . 6цз!аг А уце|[аэ ! ! !]!!]!! щ ! ! ]]! [аз а езсцсБаг н @ |я] а а|9шпоз !цг|з[аз чше БаБ|ап 6е зшз м!а!ез рог 5ш6агпёг!са.- \/о[уег !ег . ршеёез езсцс]таг 6е пцеуо |а аш6!с!6п. . 5а!|г 6е .= €опосег !-!е9аг а !|з!саг Бебег (опргаг : '. .|. ь пез? Ёзсг1Бе|о у.ц' . соп е! ра$а6о ! | ! ]! |::]:! !. €.. Ачш[ [|епез шпа |!з!а 6е уегБоз чше рше6е5 ш5аг: .[ш!шго .. 6шгап[е зцз уасас!опез. сошт:ш0д а.чше ге9ге5апо5 а шп э!|!о 2. ! ! ]!!]| ёЁп сш5! ёе ез[аз !ге5 е5!гцс[цга5 арагесе? й5гса!а. 6.. !ше9о. |уо!уег + 9егшп0!о 02. сшёп!азе|о а Ёшз 8.уо!уег о сгеез чше ехрге5а е5и соп5Ёгцсс!6п? Б!|9е шпа орс|6п.1-2..Ё в5|аг еп (а) г. ё€ц5|? 3.|. в@ё9шё + !п{!п!т!уо |3.61т1 @ \!тоао м|а|его чце 5е ргес!е [!епе шп сца6егпо 6е т|а|ез соп [о[оз у гесшег6оз ёе апёс6о[аз у!у|6аз. песеза- + раг1!с!р!о БзсшсБа ёе пшеуо а !оз 1цг|зн @ гя: у езсг!6е еп !а !а6|а чшё ез |о чше уо|у!егоп а ]тасег 135. рше6ез асогпрайаг !ш ге|а!о соп а!9шпаз 6е !цз {о[оз.то!тег 3....

.. 8есотпепЁас1опев рага е1 !цт!э!а. п{чше1. вшб[тор:са1 шо0ета0о...^] ро| 5ш5 | ттБ''. п1]Бе05. 1аба_ со.д)о/о ^ц'^' атеаз рготе9 _1^ цше топаз Ф€€10^._ та0аз _ ^__^Б-э :: :'. 0е1 шаг. [а €ц11цта: |ппаев[тшсп}та сш][шта1 $е сопропе 0е ва1ав 0е [еа[го... пЁз!соз.. ша0ега.__ "а_е9:' е: Ё1 сцбапо !а1оя ёе 1п1егёз: Бсопотп!а: [шт!втпо у 1а 1пош51т1а 0е1 а:т]сат 0е саЁа. 1тапэроЁе: ез ше]от п0уе[$е еп 5е рше0е а1цш11аг шп 1ах1 0 оос[е' еп |шзез {цт|з{!со5. \/еэ!1ёо у са1за{о: 0ебе зет 119его (те. а0ешав р'' т. ое шез_ сауо$. тшез|газ ехрег!епс!аэ еп е! т|а!9 е[с.ъ1". |ау 1прот1ап1е$ пап!'е51ас|опев ат1|в1:сав у тпшо|ов сгеа0отев (е$ст11о|е$. ба1]аг|пев.... е} 1осогого (цп ауе.:::''. РР]$йА |! ..оз:. 5апоа11ав. \/а]з а сопиг а уше51гоз согпраЁегоз рог чшё е!е9|з[е|з ез[е ра[з. 1ё1отпа о{1с|а[: евра[о1. а }а еп[таАп||0ша со}опта ч1ч#.'^ч.с:''е " ^-:-'''.т0ов 0е а19о0оп.]'_шАз г'-^'р^"1|']о.#]1? сошо ]. 11шута.. {тбгав то9е[а1ез.. 11епе 0е поу!еп|те а у 1а 0е те!прета[цга пе6|а: 24' (.'еп0еп рот 0а 0е \Аёхтс.. с0п уат]а0а ]"Ё]Ё.). !. у. зе9ш!6 !аз !пзЁгцсс!опез 6е уце5[го рго[езог."'^. тезе1'"{ ъъ'.]о$ еп у рт0ошс[о$ €11гпа: р1е1.":'. !ее6!а у сшпеп!а6|а соп уце5[го 9гцро.а. 9а1от1ав 0е аг1е.. р1е0га 0оз е51ас]опе5: 1а веса. 0е пауо а ос[цьте.. осцрап еу. $е асопве]а бебет а9ша еш|о1е1]а0а 44][сцагеп1ауоца1го] (_._' '_ шшЁ5с0 3с -. 5!гп!о1оз пас|опа1ев: 1а \4ат1рова Б1апоа {шпа {1от). Рата е] ]путегпо зе тесош1еп0а 11еуат шпа с|ачше[а о шп]отвеу !!по. рап_ [а]опе8 сог1о5. Ёв ве0е 0е уаг|ов {ез1!та1ев у еуеп108 |п1етпао10па1е5 ооп0 о1 Рев11уа1 0е] \шеуо 61пе [а1|поапет!сапо о е| Рев[1уа1 0е Ба]1е1.:г. Бе теоотп!еп0а ра9ат о0п 0б1атев е$1аооцп!0еп5е5. А сопЁ!пшас|6п.1:-а|а|]а . 0е 1а 1ап1]]а 0е1 чше{аа1) у 1а Ра1па Реа1 (шп Ат0о1). чшё с|ш6а6ез у!з!1аз[е|з.шпЁов ёе уасас|опез еп €цБа. ёезршёз.т'у'з у 1оз 5ш атцц!тес|. абг11.). {це 0езсц!!"1" р:::.щ ш в Ёасе шп Ё|егпро ез!шу|з1е|з . Аг|евап{а: 1гаьа.|\!оАо 3 .1-+т^ 'Ё^г..*'* :#''}ъ.11. !':[опе6а: е\ рево сцбапо. . топ у оа{ё.. 0е1!еттт[отто.-.. 6ц|а ез Р *-1у:'^:&:1ъ. Ёепё!з |п[оггпас!6п зо6ге е! ра1з.

ёсопосез а а|9шпа рег5опа чше |тауа уше|!о а зш ра|з 6езрь:ёз 6е БаБег ргоБа6о [ог!цпа еп о[го?. рего а[тога еп сц5п[о !!ептро ез!шу!егоп [цега 6е зц ра[з у еп !о чше Б!с!егоп 6шгап!е езе Ё!егпро рага 9апаг5е |а у!ёа. \!!Ё| д:' сошт:ш0д [сшагеп1аус!псо]|45 . ёс6гпо [це зц ехрег!епс!а? €цёп!азе!о а [шз согпраЁегоз. оБ|!9а6а рог |а песез|6а6. 6' 7. 5. 4. [огпа по!а. 4. 1. 4.1.. _\ 4.1. рего а[тога ёе о1гоз гпшу 6|з[:п[о5. з! ез песезаг|о. 7.1. Ёзра1а е5 цпо 0е !ов ра|вез гп6з хеп6{обоз 0е! гпшп0о. а1 согпегс1о.1. [аз гпш!егез ве 0е0|сап.3. 6е |оз ра|зез 6е ог!9еп у 6е асо9|6а ёе саёа цпа ёе е!|аз. !-ше9о !ее е| !ех[о у. сошт:ш0д Рп!5мА . 8. Бй]{|ау !й?. гпауог1[аг1агпеп|е. !ов |пгп13гап|ев 0езегпреЁап 1гаБа!оз росо сша||{1са0оз.а[е а еэсшсБаг. еп |а [аБ!а чше !!епез. з. [ше!уе н @ |10! []. Ап|ез 0е "Ёж !еег Бэра1а е$ шпо 6е 1оз ра!эез 0е Бшгора соп !пауог п:]гпего 0е !пгп|дгап1ез.|_|е9шё. Бэ [гесшеп[е чце 1таб!|еп еп у|у|еп0а$ пцу росо асоп01с!опа0аз..6е !оз чше 1|епе чше !тасег гпшс]та 9еп[е. 5. 2. 6! з! ез!аз а[!ггпас!опез зоп уег6а6егаз о [а|заз.2. еп 6цзса 6е шп [цЁцго гпе!ог. 1. 6. 4. 2' 3. у. в @ ё€6гпо !гпа9!паз е| !егпа ёе |а |пгп!9гас|6п еп Ёэрайа? Ап1е5 6е |еег е| !ех[о. гес1![!са !ш5 ге5рше5Ёа5. :]!!!!]]!]]!!!]]!]!!!!!]|!!]:]!]! щ [агпоз а зе9ш!г ]таБ!апёо н @ г'то: м! ]т|е уо|у[ 6е у|а- !ез. [аз а езсцсБаг а а|9шпаз рег5опа5 чце сцеп!ап 5ш5 ехрег!епс|аз со!по егп!9гап1ез.

!. 9е а Ёц5 согпРайегоз рага |оз з!9ш|еп[ез мегбоз.(-. |. зе3ш!6оз рог А!епап!а соп зе|зс!еп1оз гп!! апша!ез. Ёз1а6оэ !. Ё! !пгп!3гап1е ассе6е а рце51о5 6е тгаБа!о сагас1ег!:а6оз рог !а !пезтаб!!|6а6 у !оз ба. Ё| {еп6гпепо 6е |а !пгп!3гас!бп: арог|ас!бп а шп ёеБа|е. @ .6л ёе !о чше асаБаз ёе !еег? {.€геез чше БаБ!аг 6е т!а!ез Ба з!6о цпа бшепа [огупа 6е ргас[!саг е! ргесёг![о |п6е[!п!6о? 3. (апа65.1.-.!егез у е! 1гаБа]о согпо ]огпа|его 6е! сагпро рага !оз Богп5гез. согпаг е. ! ! 0ес!г ! 9. зоп |оз гг. зе3ш!6о 6е !ат|поагпег!сапоэ/ ецгорео5 ог!еп1а!ез у аз|5т!соз. е! со|ес1!уо гп5з пцгпего5о ез е! 6е па8геБ[ез. с!{гаг. у!у!г ! а. эег ]<.! -! ./п!6оз у А!егпап!а. !а зос|е6а6 езрабо!а ез аБ1ег1а у 1о[егап1е у ех!з(е шп п|уе! 6е сопу!уепс!а за1!з[ас1ог!о.6 с! ^! {т >] :1 о{ . |_оз !пгп!3гап1е5.! ч! -! с! з| . ! заБег ! |.11 \! !! -+. еп 3епега!. !. ез!цё!аг ! |т. репзаг ! ! {' !.! .-1 \.)п!6п [шгореа еп !ш3аг ёе асо3!6а 6е цп пп1гпего сгес!еп1е 0е ех1гап]егоз. [а !пгп!3гас!6п Ба арагес1с!о сопо ргоБ!егпа пас!опа1 сцап6о е! пйгпего у ргорог- с|6п 6е ех1гап]егоз еп [зраба айп а!сап:а п!уе!еэ ге6шс!6оз.!!еуаг ! с. з!п егп6аг3о.сгаег ] |.€ш5|ез {е е!!оз [е гезц][а гп5з [6с!| гесог6аг? -|!! у ^ ь ц - 4. 5е3:!п |а ршБ!!сас!6п 6е! €[гсш!о 6е [гпргезаг1оз.9 д{ э! ]4! э] . Бзсг|6е осБо ра!а6газ ге|ас|опа6аз соп |оз т|а!ез чше |тауаз аргепё!6о еп е5Ёа цп!6а6 !€|шё о(гоз [егпаз 5е Ёе осшггеп соп ез[е :п!згпо [|п? 46| [сшагеп1ауэе!э] шш!оАо 3 . !аз соп0!с!опез зоп ргесаг!а5 уа чше у!уеп еп езрас!оз ге6шс!6оз у гпшу а пепш6о. еп 16ггп|поз 3епега|ез.4. чше ёерепёеп еп 8гап гпе6!6а 6е! ра[з 6е ог!3еп 6е !оз !пгп!3гап1ез. |.9! -!! :51 =?\ 1:! -с| .Ёз !а з!!цас!6п з!гп!!аг 4.! -! Р! -. !оз чше п5э 1пгп!3гап1еэ гес!Беп. ргеосшРап1е.-. Ёп сшап1о а !а у!у!еп6а. Басег ! Б. шпоз ос['тос!еп1оз [зраба гес|6е шпо5 поуеп1а чше аба6!г шп ||ш]о 6е у сша1го гп!! а !оз чше Бау !!е3а!еэ 6!{|с!! ёе !пгп|3гап1ез 1е3а!пепте а! або. Ашпчше ех!з1еп 6го1ез с!е у!о!епс!а хепб{о1эа еп с!е1егп''т!па6оз 5гпб!тоз. !пагса |оз чше зеап !гге9ш|агез еп е| рге[ёг![о |п6е[!п|6о. у е! 6е !а 1пп!3гас!6п ||е3а!. чше с!шгап1е з!3!оз Ба з!6о шп ра[з 6е егп!3гап[е5. Ёп сшап1о а !а !п1е3гас|6п зос1осш!тшга! по ех|з1еп рго5!еп-таз !прог1ап1ез.[зраЁа. аргепёеп е| !с!1огпа у зшэ Б!.|. еп робгез соп6!с!опез Б13!6п!саз.!оэ за[аг!оз: е! зегу!с!о 6огп6з1!со рага !аз гпш. Ас1ца!гпеп1е.{|ао"ё !е Ба зогргеп6!ёо гп5з Б|Ёра]з? ёБп а!9йп гпогпеп[о 6е |а Б|зЁог|а ёе [ш ра|з |а егп|9гас!6п/!пгп|9гас|6п Ба у рог чшё? €шёп[азе!о з!6о цп !еп6гпепо !гпро:1апЁе? €ц6п6о |гпргез!опез' 6е сагпБ!о |п!егезап8е цп |':асег ро6ег 2 /{ ч . _. 6. соп шпа5 сопс!!с!опез 6е 1габа]о 6шгаз. зе оБзегуап 3га6оэ пшу 6!{егеп1е5. Ёп 1о6оз !оз {егпа5 гпепс1опа6оз гт5з агг!Ба.оз ез15п !псогрогас1оз а !оз со!е3!оз р06!!соз.. п!! апша!гпеп1е. РР!5|ч:!А а<! :! 0! . Ашпчше !а ргорогс!6п по ез а!1а согпрага0а соп ра[зез со|по Ашз1га!!а. зе Ба сопуег1!6о 6езёе зш еп1га6а еп !а [-. 6аг согпег ц -! - 2. е! ашгпеп1о 6е пшез1го г!1гпо 6е егп!3гас!6п ез по1аБ!е.

:о а19о .а [.ес!.% ' '...-'ъ 3'8 & 4 ч }езсг!б!г о паггаг асс|опез еп раза6о )езсг!б!г ехрег!епс!аз о з!|цас!опез регзопа[ез у е! :-т0пего 6е уесез чше 5е !а!огаг шпа асс|оп Ргетёг!то рег[ес|о: пог[о!о9[а у ш5о5 еп ЁзраЁа е Ё!зрапоагпёг!са йагса6огез {епрога!ез Ргопогпбгез у а6!ег!моз !п6е[!п:6оз Ргопогпбге пеш1го: /о Ргопогпбгез 6е об!е1о !п6!гес1о }об!е сопз1гшсс!оп: оБ!есо 6!гесто / об!ето |п6!гес|о Ёхрег!епс!аз регзопа!ез 0е ос!о у |!епро !!бге 5цсезоз !-!|ега|шга: Ап|оп!о йасБа0о - [.

9езршёз.]ш!оА0 4 . |'. €опосез щ !а ро|!с[а Ё|епе езЁаз ргше6аз: |оз погпБгез 6е [о6оз !оз о6!е!оз? 6'т\ й ]}'" т[с1!тпа. еп е| р!апо 6е аБа!о..!-ше3о. уа!з а гесопз!гш!г |оз |тесБоз у ехр||саг|оз а! гез[о роэ|Б|е 4е !оэ согпраЁегоз. РР!3йА .. 9|6ш!а. ез[аБа еп 5ц 6еэрас[то. }{|со!5з. Б!егпр!о: Ё| !аёгбп Аа го[о !оз сг[з|а!ез ёе !а оеп|апа ра|а еп|[а| еп е! ёезрос/ао. шпа е5сепа ёе| сг|гпеп..\о1!с!аз 0е й]1|гпа |тога !!!!!!!]!!]]]!!!!!!!!!!]]!!!]!!!] щ ш@ Бз[а гпайапа зе ]та со:пе1!4о цп сг|тпеп. }'з 48 | [сшагеп1а у оо!'':о] -э .

13.\' Рага ехрге5аг !а геа!!:ас!бп о по 6е шп [> '> ь|е|1' [":ес['то еп е! раза6о (}":азга е! ргезеп!е) у зш {гесшепс|а: 2!7аз ез|аёо а|3шпа 0е7 еп А!егпапта? 5{. . з}1а гсас|е ге5 Ёеп1 РФга пе$ 5оп ехргез!опез 6е {!егпро чце. . [!п 0е 5е|папа |пе5 |г|гпев|ге -"{ 5егпе5[ге аЁо уегапо о1ойо !пу!егпо . @ в. }езсг!б:г о паггаг асс!опез раза6аз еп шп рег!о6о 6е т!егпро 1еггп!па6о чше е! [':аб!ап!е сопз|6ега сегсапо а! ргезеп|е (раза6о "гес!еп|е"): Ёз|е ь'егапо !с. \!!Ё| А2. 8. ап!п по Рп|5мА . Ёасе {| | [ . го1о 7. сошт!шцА [с!а|'еп1аупшеме] |49 . 1ш рго[езог Ёе ёаг5 гп5з !п[оггпас|6п. !] Ае |о }тоз т0 Ё1/е1|о/оэ+её БоБ!о6о БоБ!о6о !'то Ртепоз \озо1гоз/оэ !тепоз БоБ!о6о !озо|гоз/оэ Ртс6ё!з БоБ!о]о Ё!!оз/е!!оэ/шэгеёеэ 1. 0еуце11о !4. гпог|г 4 го|прег е ёез!тасег езсг|6|г .епоэ 0е 24 [огаэ шп 1пзгапте 10 п[пш|оз шп га|о шп гпоп_тепто 51егпрге.Р:о5 !гге9ш|агез: езсг!6е |шп!о а! раг1|с|р!о е! !п!!п!!!- уо согге5роп6|еп[е.3.$ уесе$' уаг|аз уесе$' а13шпав уесе$' п. 9" аб|ег1о . а!9шпоз !ш9агез 6е БзраЁа е Ё!зрапоагпёг!са е| шзо 6е| рге!ёг|!о рег[ес[о ез!5 гез[г!п9!6о.0еэсц5]ег1о ' 0|с}:о у1з1о д2.щ ш@ €огпр|еЁа е! сша6го у [еп6г65 е| рага6!9гпа 6е| рге[ёг|!о ре#ес[о. гпшс}ла. /:е рс:зс:с1о |т1||. !о{а гп1 т!{а. (/те езгоёо) гпшсйаз оесез. 9епега!пеп|е. 0ез}:ес}:о }:ес}:о 1Ф" сопршев1о РгеЁёгЁсо рег[есЁо (Ргезеп{е 6е! уегбо Аабег + раг!!с!р1о 6е! уегБо соп!ш9а6о) Ёз|е |!егпро зе ш|!!!:а рг!пс!ра!гпеп!е рага ёезсг!5пг о паггаг !о чше ['та раза0о / Баз !'тесБо: ."'^ [ . сцБг|г . со!тропег " аБг!г 6.9 {е уесе$' п1п9шпа уе2' пцпса. ьасег _. ш @ Ае БоБ!о6о соп!6о !тоз }''та соп!6о соп!6о [сп у!у|6о у!у|6о соп!6о у!у!6о }то6ё!з согп!6о БоБ!о6о у!у[ёо |тсп соп!]о у!у!6о у!у!6о Ачш| с|епез а|9шпоз раЁ|с. . еп |а т1{а.1о0ау!а по. Ропег а ёес|г э 6еуо!уег . асогпраЁап а! рге1ёг!1о рег[есто. Бз1а [ таг0е |! гпапапа 5егпапа [ п'|'^. )езсг!б!г о паггаг асс!опез раза6аз еп шп рег|о6о 6е |пегпро по !еггп!па6о: []оу' /-ле 4езау'с:па4о ь:п са[ё. 6еэсцБг!г " уо|уег ' уег '.|. ]агп:{в 1а .

!-аз Бап гогпаёо.! пл 1ь|./оэ \оэ \озо1гоэ/оэ !оэо1гоэ/оь Фз !озо1гоз/оэ \оз 0з Ё![оз Ё![оз [ез Ё!|оэ Ё!]оз [еэ [_.)э1е6еэ [еэ [о!пссеп1а] сша6го.. Ё!!о Ё!]о |_. ! г"' [| г! п 5е !о Ба с!ауа6о уаг!аэ уесез еп е! ресБо.1. м @ [ег5з 9ше Бау о!го5 ргопогп6гез ё€ш5!ез зоп? €огпр!е!а чше по [тап арагес!ёо еп езе Ргопо:п0гез 6е о6|е{о !п{!геФо }о йе то йе т0 [е т! [е Ё: Ё.)з!е6ез [_. 9: 9 |Ф:Ат2- - ! €огпр|еЁа |а са6|а.]. || г! аэез|по !е Ба реё!6о ауоёа рага е5саРаг. 1. Бап реё!6о !а ёезсг!рс!6п ёе! !а6г6п.д'. п !-а Ба аБ!егсо. !о Бап ёезсцБ!егсо. Р!епза еп е! 9ёпего у еп е| пйгпего 6е !оз погпБгез. Ба госо 6е шп 3о!ре у !а Ба аБ!егсо 6е раг еп Раг. Р8!$йА .гб.4.-. [о Бап !!е'.]3э]. 1 |-* 'а' А . !-е 'ё'ё .]э!е6 [.4. п |о Ба у|зсо ёепсго у !о Ба гоБа6о. !\!оАо 4 . ! г'' ! гх|со!аз !о Ба у!зсо у !о ['та гп|гаёо зогргепё!ёо. Ргопогп6гез {е о6|еЁо 6|гефо 50 | асасаёо а эц гпаг!6о !о Ба агасаёо соп цп сцсБ![!о г" Бап сгапчш|!!:а6о. г'' ! х' 1. ф Ба !п[оггпаёо ёе чше |"а'о' ! '' ! Ба р!эаёо у Ба БесБо гпцсБо гш|ёо.а6о а шп 6ер6з|то..'<. рего !агп6|ёп еп е! зеп[|6о 6е !а [газе. м@ё€ш5|ез 6е !оз ргопоп|ьге5 ап[ег!огез зоп 6е оБ|е[о 6!гесЁо? [''тап Ба ёезсцБ!егсо. Ба езсг|го. е| сша6го.!т1 щ @ {|ке:ас|опа !аз у|Ёе[аз соп !аз [газез соггезропё|еп[ез. '/л ' {. - /А // =- чг ! .2.]з1её \озо1гоэ.

]па а9епёа гаё|о 6е сосБе рог1а1!| |с пс!еп1а у шт-':о] ! 51 1 !|! . €огпр!еЁа: [оз ргопопБгеэ регзопо!ез рше6еп зег ёе . Рег5опо5. ['. 5е ]о Бе 6!сБо а !шз раёгез .4.а 4е 9п се1еу!5ог (-)п огёепаёог р1а{а сцоп6о уоп 6е!оп1е \ -] ъ \ 1: : - - р!п{а|аБтоз 0па с11а ёе 5€ ! . ]}ъ1 . [ее е| сас5!о9о. Ёз{оу ргерагбп6о]а 1. !-аз 9гас|аз а е!!а 9це .*) .5. йе ]а |та э !-а согп!6а 0 Б[ ]ш9ше[е а зц Беггпапо Б 95зе!аз а йа|1е ёе гп! раг!е . е! 6е оБ!е+о Б 6е! ёе оБ1е*о . ' сопБ!оп о у 1' . ]оз е5рего а е!!оз Ё! !!Бго а !езйз А !оз гпопоз А! п]Ёо €огпр!е[а: [оэ ргопопБгеэ оБ!е+о ё1гес1о е !п6!гес|о 6|опоэ оРогесеп 6е!оп1е ёе! уегБо соп!ш9о6о рего 6е!г6эёе е | оРогесеп 6оз ргопопБгез оБ!е+о !шп[оэ. чш!саг 95зе!о Ёа:!аз !агпоз а уег!оз .з. рге9цп!а а !шэ согпраЁегоз о 6шзса |аз ра|аБгаз еп е| 6!сс!опаг!о: Рп!5мА .} саг{ега 4е р!е! : соп 4осоиеп{ас!оп 0п (-]па азр{г1паз соБег1ег.м@ 1.а у оБ1его 4а4о |аз 9гас[аз зе ге[!егеп о ёеоце!со а !а б!б!!осеса.4. [\!уЁ| д:' соштгш0д т ' : .-.€шоп6о зе со!осо ёе!оп- Ё!спр|о: 2@ш!егез согпргбггпе[о? 2Р1е !о согпргаз? [оэ ргопопБгез ёе щ оБ1е+о 1пё!гес1о ш в [газ цпа !огпа6а 6е !гаБа|о !п!епза. [те зе ге[!егеп 9епего!пеп1е о о [та ёа4о !аз 9гас!аз а гп{. [оз ёе оБ!е*о со5о5 о осс!опез уо пепс!опо6оэ еп о[го попеп1о: е Б!егпр|о: !]е |е{1о е| |!бго [оз ргопопБгез ёе Б!егпр!о: А4е 1д. 5е !о чш!еге м и уег6а6 ]-аз гпа!е!аз . ё€опосез (о6оз |оз оБ!есоз? 5| по е5 аз1. 0па 9о. м @ &е!ас!опа: 6!с]':о [о чшегегпоз гпцс|то . . .] ' "т (_. (-)па .а 4е сагге{егаз ()поз (-]п реп|{еп1ез ёе ого песБего _ (-]па - 0п соа4го !иргез!оп[з1а * . цпа раге!а 6е |а 9шаг6!а с!т!| !!е9а а| ршез[о 6е гпап6о соп 6![егеп[ез оБ!еЁоз епсоп[га6оз 6еэрш6з 6е 6!{]с!|ез |пмез1!9ас!опез.4.. .

1!) \.\'-'х'. а4егп5з 6е| рге!ёг!!о ре#еФо у зшз гпагсаёогез Ёегпрога|ез.!|та Регзо:та 6е п':е6!алта е6а6 чь:е ез[а]:а п':ь:у пегт!оза.|. 52![с!псшеп1ау0оз] |. )е|епег а!]щмп@ а п 1й егез ь::т ро[!с[а чше !гаьа!а е]1 [|па сопт|заг[а.-= ' . ч:1$ :]:.б-'ц9ущу _ .) Ё/. рег9 а саш5а ёе1 з!тос*.*'. Ёаз !6о а согп!заг|а а ёепшпс!аг|о. а0щшп@ ь Бгез шпа рег$опа 6е гпе6!апа е6аё. Ре9аг шп ршЁе!а:о ' Апепа:аг ' Ропег шпа 6епцпс|а ... €оп[ез!а а !аз рге9цп!а5 ёе| ро||с[а у ехр|!са !ш |т|зЁог!а.:. 1епег / Разаг п:е0о .т |.. @ . РР!$йА . Бз!а птаЁа:та |таэ |':аБ]а6о со:т !.*'" тгййййа.\!'+= '. !!е9аг а! ршезЁо ёе гпапёо !оз 9шаг6!аз с!у||ез зоп !п[оггпа6оз 6е чше |та !таБ|6о Ёгез 6епцпс!аз рог гоБо. €ошздк'тд чт'т!|а1о а Р!аг{а !езйз' рогчше поггпа/гпеп|е !а саг- \!)) . !-а саг|ега ' [! 0!пего / [аз |аг!етаз 6е сгё6!1о .п ЁесБо:Б ]"::::.1"*]?.:а зцсе616о.. Б|е:пр|о: {о сгео чше !а са{|ега ве |а йап |ета ез|б 4еп|го 4е! бо|зо. . 4е Ап{га6е: 6ш!!|еггпо йаЁ]пе:: щ' $ /6. Рце4е5 ш[!|!2аг ра!а6газ 6е |а з!9ш!еп[е |!з!а._.1#:11: *'р"'*""^0' ]' йаг1а ]езйз Рёге:: €аг\его 5гез. Ёа: рге9]'|п!а5 рага за6ег чс:ё !е |.5. Фш!|аг / Робаг . !-а 6осшгпеп1ас!оп / [! разарогте .6-. Ё! б!!!еге се аш!оьй5 .. .- б.\! {|взса!з еп !а согп|заг1а..:### '|э.\1:-': €вшко €дштпо 67бто пч... [! сцс|':!!!о / |а р!зто!а . п|п9шпа 6е |аз у]с[|гпаз рше6е гесог6аг ехафагпеп(е чшё |ез {а|{а.*1_. ез[5з гпшу пегу!оза рогчце еэ!а гпаЁапа Баз !еп|6о цп ргоБ|егпа. ' Ё! а1гасо !-а у[ст!гпа . :' : €о:и:здпА |'. [!по 6е уо5о[го9 1тасе е| раре| 4е ро|!с|а у осго е| 6е у1с- [!гпа.6г!|аг .]!\!пАо 4 . Ауш6а6|оз 6ап6о уше5|'га ор|п!6п.

Ёзсцс[та у ог6епа ез!аз |гп59епез зе9йп !а |т!з[ог!а чце Ёе сшеп[ап. |а ро|!с|а Ба епсоп[га6о н @ г11] шпа 9габас!6п 6е цпа сопуегэас|6п гпап[еп!6а еп[ге !|со|5з у шпа 6е[ес!|уе 6[аз ап!ез 6е| сг!гпеп.щ А|тога.9а ' ]/€ 1. м@ щ ш в |! ! !]]! А|тога.1. \!!Ё| д:.т. |-ше9о. ! ]!!! щ ш $:.'"ё ]]!!! ! ]!!:!!]]!]! Бхрег!епс!аэ ! ]! ! ! !тап Бес|':о !тоу ез!аз регзопаз? 3. !зсг!Бе!о еп цп раре!. гергезёп!а!о соп гп1гп|са. Б! чше ас!ег[е герге5еп[а о!га асс!6п. сошт.ш0д [с!пошеп1ау1гев] |53 . АБога. . Рв!3мА . 1шз согпраЁегоз 6еБеп аё!у!паг 6е чшё 5е [га[а. р!епза еп а|9о чше |таз БесБо е5Ёа 5егпапа.6езсг!6е |о чше Ба Бес|то ез[а гпш!ег |о гп5з 6еЁа|!а6агпепЁе роз!Б|е.

2 :1-1) /в-|. а.{'3" гп!+] .'* й аг 1епё!з 6оз гп!пц!о5 Рага агпр!!аг ]а !|з!а соп [о6оэ |оэ 6еропеэ у аФ!т!6а6ез 6е ос!о чше ро65!з гесог6аг. Резршёз. !!] .2. 5! по сопосе5 |аз ра|аБгаз.-'/ .. \. €!аз!![са|аз эе9йп е! сша6го.5дьога. езсг!Бе с!псо аФ!у!6а6ез чше по Баз БесБо пшпса.Ф пд |*|о. ё0ц!6п [е Ба зогргеп6!6о гп5з у рог чшё? ш н] @ 2'} ':- 11[. .ег чеп6ег:згпс-'' |ш3аг а! рагсБ[з с-ш!1!уаг езса!аг р!ап[аз Басег рагареп1е |ш6аг а! а|е0ге: !г:даг а| ба!с'упсез[о ге:1ашгаг гпше[:!ез 1.2. рге9шп[а а !ш5 согпраЁегоз о 6йзса!аз еп е] 6!сс|опаг!о. Бшзса рог |а с|азе согпрайегоз чше з1 |аз Бап геа|!за6о у езсг!Бе зцз погпБгеэ !цп[о а !а аФ|у!6а6. |а |1эа !аз аФ|у!6а6ез чше ]таз }ш9ог о! а1еёсет А6о!|о пшпсо €аггпеп Апёгёз !-. у апоса |аз аФ|у|6а6ез чше зе :пепс!опап Ёзсцс]та @ т'>': 6е пцеуо у апо!а [гесцепс!а соп чше са6а шпо 6е |оэ регзопа!ез геа_ апо!а6о еп е| е!егс|с!о ап!ег|ог. п1а] ш] ц \ о +-. ]тасе6 цпа рце5[а еп согпйп соп |оз сотпраЁегоз.'т!а'е ].1.^ а |аз саг1аь поп1аг а саба!!с. -1-}. Бас.аепа + |аз ехргез!опез 6е [гесцепс!а 6е гп5з а !тепо5.' 5е9шго чше !а !|эса ез епог|те.__-! Бзсцс}та е| 6|5|о9о. 9езршёэ. Ачш! [!епез 6![егеп[ез ас1|у!6а6ез 6е ос!о. |ш€|а!' | !.1.г р:г:1а г 1'тас-ег бг:с ц.

.Ё|^:|тс'с: шФ Ёо6ауба [@-'' |оёоу1о по щ пе [е созо6о по |та [тес|то [о6ау]а у рогчшё.егтстатве 6аптаг е]1 [асе.]--.аг €| 4 (]1Ё]с. [ше9о.. рге9йп[а|е а ]ш согпра6его чшё соэаз |_ше9о.:.б|ь ! !! !! ]]! ]! ]] ]]! 1ёпшне е1 ре1с 0е1атзе б:цоте |т а шг1а с]та наб. Б Р!аптаг .1]-]:с ! !. а@цё 1а| 1е [а !0о? ! ! ]! ! ! ! !6еп|![!саг ез[оз !ш9агез? €оп[газй [шз |т!р6[ез!з соп е| гез!о с|азе. согпеп[а з! Баз ез!а6о а!9шпа уе2 еп а!9шпо 6е е||оз. \!уь| А2 сошт!ш!''А з! 6е |а '_. ${ \]1-аг'е6ез .''1- |_ Ё! ..йРРц! [с:|:сц.-]__:1" _=_-лш |-в-д: !! ] ! ]! р! }|яь"га.. !! щ ! ]!! .а: [.ео1а у'::пп:о1 | 55 .*\ )н!$\/!А . Айа6е о[го3 чше зе [е осшггап..гс. !о ро6ё!з со]пеп[аг соп е| гез!о 6е ]а с!азе.:г: аг!о] Ё|зсгтбтт ! т-тт: -т1_::с !! [. €!аз![са тооАу|А ! 6азатне Б Б ! 5а1тт ег1 ге!еу[$1о1.[А@] ! Б |оз з!9ш-еп[е5 асоп[ес!:п!еп[оз у езсг!Бе з! 1А !оз Баз геа!!аа6о о ]:!Ф о Ашш шо !оэ Баз БесБо.

] \ :) :\ .2.оу 11пАц' [!чаА' ц ?6гтс\ ]еэ]е п\цёгтА гес\ёух' *е!19{омоа\ц9со9^9|1\е\еБйцёоеп[азр[ауаэ{гор!€п аопоа1ё. [ёе|а еп уо2 а|Ёа. е9<о е9 \2' чо\е(о 9е9о9 Р!3оБег{о з. Ёпсшеп!га |оз еггогез. 1шз согпраЁегоз Ё!епеп 1ш чше согге9!г|оз.]^а 9ора ёе +оёо' ?ое{хо.* Ае 6цоА('1а | (6сАоБа рае11а. щ Ёзсшс]та н @ г13] |оз з!9ш!еп[ез ё!5!о9оз у зш6гауа еп |а Ёгапзсг!рс!6п !аз ехргез!опез з!гуеп чше рага ша!огаг шпа ас1|у|6а6. 6п 1цэ \з|цэ 6апцг1ф' зоБ. чое \е аоь{ё.е сц9о$ ао*еёга!. !{а уеп10о 1агпБ1ёп шпа [еггпапа аг9еп11па 0е гп1 гпаг|0о у }-:а з10о гпшу 0!тег|10о.е 9агсе|опь' чое е9 опц ьоа\о еп е| с-ефго ]е[ рц(э у \е ётэ€го{аёо "'""'''' 1* .]|\!вАо 4 о РР!3йА .[ .1 |0? \оггпа1.о ьоа\ц 3ет*е' оц|е9 Ае 9цп{цц]аг у \е 6ц1.оёегп[9{ц5.. х1 у еп \е 1а х']{9{о Ае\ ёсо Ае ь\61а3а' {оссе у \е аоь{Ао {ома{е ьо'7 Боепа' чое е9 \.о ц1 а!оАц3. ?6гта\. 1-о [е рава0о 0е гпагау11[а. !.6' 1 ь(-овоеэ\6*|ое9{оуБ!ап. п@ Ёзсг!Бе а!тога шпа сапа 5оьге ра[з о с!ц4а6 соп [ге5 еггогез.!-аз \ау10а0ез [тап ез|а0о 5ав|ап{е Б|еп. . Ае А.![[цпц5. !ез Ба езсг|Ёо а зшз ра6ге3 шпа саг1а соп[6пао]ез !оз !ш9аге5 чше ]та у|з|са6о у !аз ехрег!епс|аз чше Ба [еп!6о еп ЁзраЁа.цц м @ Р!9о6ешо.Ае [ць?дго\е. 23 ёе Фоег!Ао9 рар6 у ьа!о Ае ?оо3 маг.А.ь.атц \е {аьБт6п Бцт[ц]о 5е\.!|.: @ \@ ог_-- ъ 56 . 2по? сошт:ш0л-.о ьцг|94о 9оп{{а3о.!шё |а! }о [аз раза0о ез1аз \ау|0а0ез? 6еп!а!. е| ?ц(^ое оёе||' |^9 п.Рогч\)е\е 6зра(а еэ п. |'-. ап е1 меёЁегг6пео' \е [ц оБгц Ае (ёьцс \а[|е-1о еп [а А1\цьБга Аеэроёэ. 5!п егп6аг9Ф Ба ез1а6о еп !ап[о5 !ш9агез еп [ап росо [|егпро чше 3е |та |!а6о. А[ога 1о чше по ез |ап 0!уег|!0о ез !а уце}|а 11 чше 1о 019аз! | [с!пооеп1аузе!з] а1 |габа]о.. Р^Ф|'. ААеп6э \е х']!э!{оёо ! е9 е[ Бцт!е {фтао ёе а[1( \е \еа\о е1 4ам|цо А.\)^Ро4оацп9цАо.1. шп сБ|со гпех!сапо чше ез!5 Бас|еп6о шп ш|а!е рог Ёшгора.|! ] )[]]щ' ''.Апёа[оа(ц' \е е9{цёо еп {е. [0шё {а|ез|а посье еп е}сопс!ег[о 6е ''|-оз Бпег9ё{!соз €опзшгпг0оз ? шп сопс!ег|о |0шё репа!' пцу абцгг10о. г_: " ' .

'' !^ оБга гпшу 0|уег||0а.0ооооо /-оегпоз о0ооооо0оо 1ш согпраЁего . . ]таБ!а соп !ш согпраЁего рага чше [е сцеп[е чшё [а| |о !та раза6о еп !аз з!9ш!епЁез з![шас!опез. .е6 еп согпйп уце5Ёго !га5а!о.| 8"':.{ (€ ] !-а [|ез|а Б!егпр!о: Ёп е| о[а}е |о Роегпоз гпагаот!!а.'йёо гпо!. "п1 {ц п1 [а'' раза4о ёе ге9ш1аг [огг!б}е / 0е репа / щ /6 т\ $ {|м:. \(-) !^ { шпа [|ез|а |-а соп1егепс в1 1оуг!б|е. \4| гпаг10о зе [а 5аба0о |о0оз 1оз 0|ав у уо [е 0а0о 1аг9оз ра5ео5 рог [а р}ауа..) @ {|г'. . + [: ' ]ц с!!а а с!е9аз 6е ауег рог !а посБе.а !' 0 о |а уа|огас!6п 6е |аз а6|у!6а6ез. + -:: + г'-: ооооооо0о соштгш0д-|1 Рв!5мА . Ё|егпр|о: > |9цё {а! ез|е [!п ёе зегпапа? а0щшп@ ооооооооо0о 0 {а[а1 н' ' 0 з!ёо цп |тп ёе зегпапа 5еп[а!. Рага уа|огаг цпа асЁ!у!6а6 о рег|о6о 6е 1!етпро 5ег [о . . |-о }гегпоз раза0о {епогпепа1.1 уозо{гоз?. 6езршёз.: {9 .чш6 |а[ зцз уасас!опез? \4ш/ 51еп. Б сог!6а ае (о]05 ёе ез(е {!п 6е зегпапа. ! (^) шп 0[а [огг15|е. |€ гпшугпа1 ре|{са|о чпе о[гпоз е! ёогп!п9о разаёо е5| шоо 9еп!а!. }"'т^.^'.о @ 1й рге9шп!а5 рог: . щ /аг. 5|9ше е| е|егпр|о.^'1е|п1егевап|е. 9шара' гпшу 5!еп. .--.} 1а уег0а0 ез чше 1оз п!боз }хап ез{а0о 1е1!сез у 1о [ап раза0о Богпба.р 5ейога Роза'. сошт!шшА [с!пс!еп1ауз!е1е] |57 .1|. 6е гпагау11]а. 9еп!а!. ]-а у!з!са а| 6еп1!з1а 6е ез!а гпаЁапа.чшё [аБ6[э [ес[о? Ршез [егпоз уше1|о а Аз|шг|аз. |а 5о6а 6е разаёо богпба еп !а ехсшгз!бп! !е рге9шпЁа рог: сш гпе!ог агп!9о. Ё! м!а!е 6е ез!е уегапо соп !ц5 агп!9оз. Ё!егпр|о: Ёа з!ёо цп ё[а тпе /то за|!ёо 9 *'у 0е сопс!ег|о Б|егпр|о: [с . б!еп / 6е у!с!о / 6е с|пе гпагау|}1а / 0е гп!е0о / богпБа Б!еп / поггпа} . Аз| чше. &ецп!бп 6е1 6ераЁагпеп!о ае ауег рог !а 1агёе. \!!Ё| А2. оооо. е! 6огп!п9о раза6о. . Ро6ё|з езсг!Б!г еп |а р|загга Ёоёаз !аз ехргез|опез ёе уа|огас!6п.

а6о |ег|.. ет] пшттегс.:9о а!со ч[1е с|е !а |:егга !!ап-. .ге \ Р| \егь{) ('()1]('!!егс]а с'оп е1 *ш!е|с.. 9еп!е 6е 5еу!||а ъ - |'!.т е! ап-:1об[:з |шг[з|!со.] 1!!1!':! { : !-а гецп:оп 6е1 6ерапагпепто ауе' ро' !-а 0о6а 6е эш гпе.!т:с]е: (|!]е Ё!! Р5[)ап(.ъ \. зо:-: бц:еп_:оз 6ес!г[е" а!9о чше ре6пгте у 9г:е "й!га.о ц - 58| [с!псшеп1а уоспо| 0|\]!оАо 4 о |!г$|у]{ .пза о у!з|!аг !а €аг|ш!а. ег-. багез. 1агпБ!ёп рс:е6ез !г а! с:г-:е' а! {еа[го о !":асег с:п-'т гесогг!6о е:-. е! 6огп:п9о раза6о !аг6е. оооо0о' соатз вэа..-. ь '1е.!.-: ьшет]оз со:-': [гесс:еп1с. 1аз|е.61 \. ч".:о !а 6:га!с]а о !а 1огге 6е1 0го. 5еу:!!а рп_. ! ас1. рего.о.ь щ -|! це|)Рг(' \ |!!|!]!с.:с>:) е! пс.. рог9г:е !а е5 аь|ег{а у зос.а'_6|се [ая{е |'-):-': !-'::. . !-:ау:-'т-':г:с!'':а у!6а п-:ос|шгт-'та. Рог !аз. 6!се аз|' |-]е зо:]ас!о чше {_!!1 6поз уеп[а а п-':! ег.е6ез !-. 6ебегпоз еу!!аг гере[!г з!егпрге |аз гп!згпаэ ра|аБгаз Ро6егпоз ш5аг о|га5 чце 5оп з!п6п]гпаз о чше зе рше6еп шс|]!заг еп е5е соп[ех(о.. Рага п'зомег|е рог 5еу!!1а |пеп-:ез с!оз роз:б!!!с1а6ез со9ег е! |га:':зрог|е р[:51:со о со9ег 1-]!1 |ах!.. ез|а п-':ос!-'те 1-':е |е!1!6о []!1 ех[[а1]с 5']е11о сц':ап-.!( а| ч.]егс|а!: ц. .аб!е .: : г сс:!оз.'..сс:еп!го" "Ёзо по е5 гаго' !оз 6!о:е:5е арагесеп а о_< |-:оп-':: бге: е.ез.' .0о уа:-'та6!е рс:ес!е уег!оз' |е[|.асеп :''т':цс[''та5 со5а5 Рог е1еп.-':ос[-. !-ее е| [ех[о у зшз[!!шуе !аз ра|аБгаз еп пе9г![а рог !а а6есша6а 6е1 6|Бш!о. -' !!)!е| /. [таз ]о г. 2 .!5|т|о соп е51е !ех[о 5шэсап6о [й |аз ра|а6газ а6есша6а5.ог а]т!9о.. с1:зсо|есаз.ате ( ( { у ез |Асп! сопосег 9еп-т[е у !''тасег аг-'т"тп9оз. * - 5ш с!!а а с|е9а5 6е ауег рог !а посБе' ]-а у!з!|а а! 6еп!!з!а.1с. ц 2. ап[е5 6е ]еег!о. !е 6:се а] Р!п|ог 6е !аз сауегпаь !!агпас1о 1аз!е (о:-:-:о ]а с!1е!'а ]азте !е г!1 а:-'т-:!9оз.тт'т[. е5[а гпапапа !-а согг!6а 6е тогоз 6е езте [|п 6е зегпапа !а Ё! у!а!е 6е ез1е уегапо соп гш5 ёп'1!$о5 *.н:'!|]!!!!!'5 [( ! \ \( |( !(]!'!| \()|] (!|)|е!-[()5 \ \()| !(]!)!еь \т. АБога.:5еу!!!а.а0щшп@ о о]оо' ь 1й рге9цп[а5 рог: ... ]т. еп[ге |о6а |а с!азе бцзса6 уег6оз з!п6п!гпоэ ёе ёес]г.:ь с'(:г:с:. €шап6о еэсг!Б!гпоз цп !ех. 6!се бцеп-':о. 1а:тб!ё:-'т ршес|ез Ра5еаг Рог е! рагчп_ге 6е йаг[а !-с. е5рес!а [..ет:т'.]е!'с се !)гес| !'!|1?.. ц.:ро рс:е0е: у!5![аг п1о|10 п1ег][о5 соп..

[йагса6огез |егпрога!ез'. . .:'.'. Р!!аг |й|го !-а "\оуа 1гоуа €шбапа" у 5|!м!о Ро6г19ше: !-!{ега!шга: [-шс[а Б|хебагг|а Р!п!шга: Ёгапс|зсо 6е 6оуа у !-шс!еп{ез 6оуа у .г_з ? |! !! Ра 1ъ! . + + .. . Ёгапс:зсо 6е !-шс!еп{ез. о! собо 4е / о !оз / 4езршёз ёе ' €оп!газ|е ргетёг||о рег[ес|о / рге|ёг:то !п6е|!п!6о .-*\ ' [ 1! ! : ]{ : [ ._'_\: 1 1| ^ | !фъ .ъ 1.1: ):: '*-:.' ..!йеЁса .] Ёаб!аг 6е БесБоз : . |'.!. [--. ч': ! 6 + 5 ]!:' ] Ё": !: ]'-..Ё.:| :-:. .-..ег: 3сЁ * $ . .4'' '.: { 1с "***" & . о>ц.} !е5 в'}.'з:п9ш!аг у р!шга! е>!...*.:':. ЁесБоз !>у) Р'т!этбг!соз Ё! сшгг[сш!шгп у[{ае .- ...-.: . !забе! А!!еп6е. Рге|ёг!то !п6е[|п:6о: [оггпаэ !гге9ш!агез (3.1 1 ..т':[оггпас|оп зобге е! сцгг[сш!цгп у[|ае (оп|аг апёс6о|аз ('сэ . ".-...*! 11 !.. .'\ . !. Раб!о &ш!: Р!саззо... : '.:з п'а се " : . . ...' ["::з1бг:соз !п[оггпаг 6е! г!егпро чце 5ерага 6оз асс:опез раза6аз Ёаб!аг 0е !а у|6а 6е а19ш:еп Ре0!г у 6аг .. Б!о9га[1аз: й!9ше| 6е (егуап(ез. .

с@цё ра$о ?

]!]!

]!

61

щ

|]];

п| | !, ] ]:|]

]]]

:]|!, ! ]!

| ]п ! !

;)

@ [|м"-о5

а ьаь|аг 6е !а Ё!з!ог!а соп гпауй5сц|а5, !а ёе Ёо6оз. Р,е!ас!опа са6а шпо
6е |оз асоп[ес!гп!еп!о5 соп |а [ес|та соггезроп6!еп[е.

Б| 21

!ш1!о

ёе

1969

.

.

Ё| 11 6е 5ер!!егпьге 6е 2001

А гпе6!а6оз ёе! з19!о )(!
А [|па|ез 0е! з|9!о [|)(
Ёп аБг!! ёе 1912
Б! 12 6е ос!цБге ёе 1492
Ёп 1945
Бп поу1егпБге ёе

1997
Ёп 1994

1989

Ёп

|"1.1.

.
.
.

9езсцБг|гп]еп!о 6е Агпёг!са

ёе !а 5е9шп6а 6цегга йцп6]а]

о

Р1п

о

9езсцБг|гп!еп[о ёе !а ]ца е|ёс!г!са

о

Буап1агп|от!о 6е

о

А1еп1а6о !еггог!з1а еп Ёз1а6оз [.!п!6оз

о

!-|е9а6а 6е! |тогпбге а !а |-цпа

о

€а]ёа 6е] йцго 6е 8ег|]п

.

|п9гезо 6е ЁзраЁа еп !а

.

Ёцп61гп!еп!о 6е| []!ап!с

.

€опз!гцсс!6п

|ов

сагпрез!поз 6е €5!арз

0\4ёх!со)

@}.{1-]

6е! йшзео 6ш99еп}'те!гп еп Б!|6ао

-16гп

- 5в,
й

раге|аз, 6!зсш!!ё |аз гезршез!а5 у со!пргоБа6|аз. Ро6ё!з 6е6цс!г |оз уегБоэ
песез![5!з
ёе !оз зцз[ап[!уо5 у апо!а{оз еп е| гесцаёго 6е |а ёегес[та.
чше

1:*"

Ё! ]!1оп!с зе
}'тцп6[6

еп 1946.

1. )езсцБг|гп1еп[о +

2. Р1п +

3. !-еуап|агп!еп|о +
4. А{еп1а0о + .........'
5. !-1е9а6а

+.''..

!|!

.''

+ ''''...'''''.'
7. 1п9гезо +''''..'..''

6. €а10а

!@ш6 мо!

7це еп 19|2'

8. Ёцп0|гп!еп|о +
9. €опз!гцсс|6п

....

+

:.
й:]

:,

",ё,*'

:?

:

в'

н @ АБога, уаз а езсцсБаг
|141

,#
$:1;

!п[оггпас|6п зо5ге о[го5 асоп[ес!гп!еп[оз, е51о5 ае| з!9!о
г[|аЁе еп |аз [есБаз еп чце зе ргоёш!егоп у ап6Ёа|аз еп |а [аБ!а.

РесБоз

)([.

Асоп!ес]гп |еп}оз

1.

2.
3.

4.
5.

сошт:ш0я -];.
60

|

[зезеп1а]

[]\]0Ао5.РР5йА

РесБаз

Асоп}ес|гп1еп!оз

6.
7.
8.
9.
10.

1.2.1.

!ше|уе
н @
г]4]

в @

а е5сцсьаг |а аш6!с|6п у согпр|еЁа |а !аБ!а соп !оз Бес|тоз |т!з[6г!соз чше
5е гпепс|опап.

€Рог чшё по езсг!Без !оз с|псо асоп[ес|гп|еп!оз тп6з !пЁеге5ап[е5 ёе сшап!оз
зцсе6|егоп еп [ш ра[з еп е! з!9|о [[?

6п м| ра(9 еп е| з;з|'

1.3.|.

! ! ! ]]!!
эл'

хх...

6А)

$ ||агог

чшё по зе |оз сцеп[аз а| геэ!о ёе !а с|азе? 5е9шго чше |ше9о, еп[ге [о4оз,
ро4гё!з ге!ас!опаг |а |т!з[ог|а гес!еп[е ёе ушезЁгоз ра|зез.

]]!
н @

]]]!

]]!!

! ]]!

Ачш1 Ё!епез цпа Бгеуе Б!о9га![а

!]!

6е й!9ше| 6е €егуап[ез.

й!3ше! 6е е
€ гуап{ез 5аауес!га пас|6 еп А!са16 6е Ёепагеэ (йа6г|с!)
еп 1547. )шгап1е с!псо абоз {ше зо16а6о у з!гм|6 а Ре|!ре !| еп
!та!!а; рег6!6 е| птоу!гп!еп1о 0е зш гпапо !:чш|ег6а еп !а 5ата![а 0е
[ерап1о. А соп1!пшас!6п, ез1шмо рге5о еп Аг3е!; 6езршёз 6е с!псо
абоэ, Бшу6 с|е [а рг!э!6п у ге3гез6 а Ёзрайа 6оп6е {ше гесаш6а6ог
6е !пршез1оз. 5е 1газ!а6б а !а[!а6о[!6 у мо!м!6 а у1у!г еп йа6г|0,
6е61с5п6озе ||па!гпеп1е а !а сгеас!6п !!тегаг!а. Рго6ш]о пшгпего5а5
о6газ 6е 1еа1го, роеэ[а у поме[а, рего !а гп5з !гпрог1ап1е {ше Ё| !щеп!озо Б!6а!3о 6оп @ш!]о{е ёе |а йапсБа. €ге6 а 5ш рег5опа]е :т5з
{агпозо еп'1605: с!оп !ш!]о1е, ш:-т м!е|о Б!6а13о чше |еу6 6егпаэ!а6оз [!Бгоз 6е саБа!!ег(а у 5е уо|у|6 !осо. Рог ез1е гпо1!уо, з!п1!6 !а
песез!6а6 6е за!!г, согпо саба!|его ап6ап1е/ рог [оз сагпроз 6е !а
йапсБа еп Бшзса 6е ауеп1шгаз. Ёз{е регзопа!е з!гу!6 а [егуап1ез
рага уег [а геа!!6а6 6е о1га п1апега. €оп 6! сге6 е[ сопсер|о с!е
поуе!а гпо0егпа. €егуап1ез ттшг!о е! 23 6е абг!! 6е ]616, 1есБа еп
!а чше, 1га01с1опа!гпеп1е, 5е се!еБга е! )(а 6е| !_!6го.

2.1.1.

_/6гп

- ||зшьгауа

[1ф

у|ёа!
1[ауа
! ! ]!]!]!
!ёе|а.

'1:ц

^,.-'ф

ъь

!оз уег6оз чше ез[5п еп рге!ёг!!о |п6е!!п!6о. €Рог

!|егпро ёе| раза6о?

Рп!3мА . \!!Ё| А2' сошт!шшА

чшё зе ш[|!!аа ез[е

[зеэеп1ауопо]|61

п@

2.1.2.

5}

{Ёау а!9йп уег6о |гге9ш|аг еп е| [ех[о? Апо!а а6а!о Ёо6оз !оз чше епсшепЁге5.

2.1.з.

5оп \((езо|це9|

::0

а@

9е ез1оз уег6оз !гге9ш|агез, €,сш5|ез зоп пшеуо5 рага Ё!?

ь:г ту:!з.'1]

:,
:,

.

.

:!

::о

са

:!

я@

Ё[!аЁе еп е|з!9ш!еп!е сша6го 9гагпаЁ!са|. €|аз![!са е5[о3 пшеуоз уегбоз
!гге9ш!агез еп е! !ш9аг соггезроп6!еп!е.

Рге1ёг!1о !п{е[|п!ёо
о

[егБоз соп |гге9ш|аг|6аё еп
то

т0

!а 1егсега рег3опа

ре6|

6огп|

сопэ1гц|

сге!

сопз}гц|з[е

сге|з|е

ре6|з*е

6огп1э|е

Ё1/е!1о/оз+её

р!ё!6

!цгп!6

сопз|тшу6

сгеу6

\озо1гоз/оэ

ре3!поз

6огп!поз

сопз1гц!поз

сге|гпоз

!озо|гоэ/оз

р#!зте!з

6огп!з|е!з

сопз|гц!з[е!з

сге|э!е|з

р!ё!егоп

ёцгп!егоп

сопз|гшуегоп

сгеуегоп

Ё!!оз/е!!оэ/шз1еёеэ

Рге{ег1г, е!е9|г

0ез1гц|г, ]пс!ц!г,

пе6!г, пеп1|г,

2.2,1.

€оег,

6!з1г!бц|г.

согге91г.

о1г.

н и

Ёп саёа !1пеа |тау шп уегБо |гге9ш!аг чше по рег1епесе а е5[о5 9гцро5 соп |гге9ш!аг!6аё еп |а [егсега рег5опа. 8шзса е! |п[гшзо.

1.

|птшуо . йуетоп

:

0ш15о

. 0ьгп;етоп . п'0;етоп .

, [щфуа::цчы.

е119:егоп

с;уе|оп . рпю . йо-й1йт1ейБ-_1

3. с1еуе1оп . ттшг1о . ]тшбо . з]птто . 0ев1тшуо . соп5{тшуе1оп
4. з]пт|егоп . рге{ттто . 3шро . согг19тетоп . |пс1шуетоп . ш1п1]б

шв

2.2.2.

АБога, уаг|о5 а !ш9аг а! 6|п9о соп

!оз уегБоз !гге9ш|агез. Ачш| [|епез цпа ||з[а
6е уегБоз еп |п[!п![!уо:

]

рге{ег!г, е[е9!г, зегт!г, реё!г, гпе{|г, гпог1г{зе},
сопз1гш!г, 6еэ|гш!г, Бш!г, !псЁш1г, 81з!г!Бш!г,

(оег, о!г, !еег, сгеег, 5еп1!г, пеп1|г, согге9!г.

''ф

в|'4о

'ц.'

|!\'о

'!Ф

8!''о

''рФ

в1цо

''ре'

11\.о

'!р4

8!цо

'"р'

8|ьц0

;

|

Б!!9е з|е[е

у

ге||епа |аз саз!||аз уас]аз ёе!

саг(6п. ]ч!о о!у|ёеэ [гапз[оггпаг|оэ йп!са]пеп[е а |а 3." рег5опа 6е! з!п9ш|аг о ёе|
р!шга| 6е! рге!ёг|!о |пёе[!п!6о.

{

а|тога, !пагса |оз чше е! рго[езог шауа ё|с!еп6о. 6апа е| а!цгппо чше согпр|еЁе ап[е5

е! саЁ6п.

62!

[зезеп1ау0оэ]

(-]\1оАо 5

. РР!$йА

4еп!поз.. 2 (\у!о}аг) Р!!-Ак м!к6 а !1а!!а 6оп6е 5 (аргеп4ег) соп . $ (соп|гоег) пе6а6 \ое 9 (ёр|ц77. Ёп 1895. 9ез6е ез[е гпогпеп1о. €оп!ш9а |оз уег6оз еп ргеЁёг!!о !п6е0п|ёо у а6|м!па а сш6! 6е ез1аз рег5опа5 [агпозаз реЁепесе са6а Б!о9га[[а: \ РАв[_о к(. Беггпапа 0е [гапс|зсо еп [а &еа! Р. Ёп 1792. 6оп6е 11 (р1п|аг) е! 6шегп!со. 14 (!пз[о!огзе) еп (аппеэ !пэр|г5п6озе еп е! сца6го ёе\/е16тчшет. \!![| А2. еп 1746.!озе[а Бауеш. Ёп 1956. 8 (р1п[ог) |аз зейог1[оз 4е Аи!9поп. 12 ((озогзе) уаг|аз уесеэ у 13 (|епег) 1геэ Б!. а !оэ 6оз айоз.!оэ. еп 1881. \цеуе абоэ 6езрш6з 6 (ио!тег) а у!у!г еп Раг[з 6оп6е 7 (сопосег) а йа{]эье. соп гпцс]тоз !п6е{!п|ёоз пцеуо5. еп 5ш са5а 6е \о1ге-)агпе_6е_ !!е (Ргапс|а) [зезеп1ау1геэ]]63 . 2 ([гоз!а4агзе) а 3агсе!опа 6оп6е 3 (|п9гезаг) еп !а [асц11а6 6е 8е![аз Аг[ез.16 Рв!8мА . 611 зог6о.щ н @ !о|уегпоз а !аз Б!о9га{|аз. [зраба. 1[ (уо!уег) ' 6е пцеуо а Раг[э. 0|псо абоз гп5з \аг4е 4 (1г) рог рг!гпега ме: а Раг[э 6оп6е 5 (ог9оп1эог) шпа ехроэ|с!6п. 0 шап6о еп 1936 9 (етпреаог) [а 6шегга 0 !м!! езрайо[а. 15 ф1п{ог) |оз ||. А! саБо 6е 1геэ аЁоэ..!бг:са 6е }ар!сез 6опёе 6 (ргоу [аг!оз !\/ 7 (е!е9!г/о ё!) согпо р!п1ог 6е с6гпага. 10 (5ц{г1г) еп зш р!п1шга. Ёп 1973. 12 (сотпепэог) шпа 9гаме еп[ег_ 1 (Р'']осег) еп й5!а9а (Ёзраба).]!7 Р|сА55о 1 (!\']асег) гкА\с!5со оЁ соуА !5Авг!_ А||Б|\] пЁ еп [шеп6е1о6оэ. сошт!ш0А (т-т-тог1г) т.

. Р[|а!е 6|еп еп |оз 4а!оз чше зе р|6еп.6п ! А'..а 4е !4|огпаз: """" Айо А6о п ц пе5 е . Бзсш]/оз теа|. азе9йга!е 6е чше !оз еп[|еп6ез Ёоао5 у согпр!ё!а|оз.п'еге5е5 п п 64! [зезеп1аусша1го] |'.|ш[оАо 5 ..'. }'{атцга1 4е: .. Ёз1цё!оз цп!уегз|1ог!оз: !|сепс!о1цго еп... Ачш1[!епез шпа р!ап!||!а рага 1тасег шп сшгг[сц!цгп у]Ёае. рего аБога соп !а Ёшуа... Ё-гпа11:. ё!р!опо1цго еп.€ц тг]сц!цгп у[1ае ]! вц ! ! !]]!]]! ]!]]! |! ! ]]]]]! ! ]!! ]]! н в } зе9ш!гпоз соп !а [т!зЁог!а... о1гоз ез1ш6!оз п ': Роуупас!.%аао5 АЁо @1гоз 1|1ц!ос!опез... 6ос1огоёо еп. Рше6ез шзаг е! 6!сс|опаг!о..... РЁ!$|йА ] ....'""""""" 1е1ё[опо: .....

01 ! . [це а Рог[з. о 1962: €огп1епаа о \4агао 0е }964:!п9геза еп е[ эегу|с1о гп!1!гаг об119а:ог1о 0е о !!с!егпБге 0е 1964: €огпрга о 1963-1965: о 1967: о 1975: Рг!гпег 01эсо еп зо1||аг1о: о }ез!асап. А рг|пс1р1ов ёе !оз пооеп[а об|цоо 11п {еэршёз 8гап ёх![о 4е сг||!са у рт!б!!со соп Бе1|епебгоз. сошт!ш0А [эезеп1аус!псо] ]65 1|. ' Бп )еэршёз {е а13шпоз гпезев/уаг1аз }:огаз. )а зш рг1гпег гес|1а1 !1сз у ||отез' еп1ге о{го5 {габа|оэ: . эшз рг1гпегав сапс1опез. А езЁе гпоу|гп|епЁо рег1епесе 5!!у|о Р'о6г|9:леэ.€цба.еп 1900. А [аэ с[псо зегпапаз..5:1о:о (1992) .щ !! н ш Р|!аЁе еп е5Ёо5 сопес1огез [егпрога!ез 6е !а паггас!6п чце ехрге9ап роз[ег|ог!4а6 у еп !оз е!егпр|оз 6е !аз Б|о9гаЁ:аз чше Баз |е!6о. з ... о ' гп6з 1аг{е зегпапа/шп 0{а/шпа [ога. !п0ереп0епс1а сц5апа... €опесЁоге5 Ёе!п рога |е5 А 1а гпайапа/рг||!ауега. А| саБо 0е 518ш|еп|е з. 29 0е поу1егпбге 1946: пасе еп 5апАп{оп1о 0е 1оз Бапоз. €огпропе }ебц[а еп Ёабапа.2. А! соБо ёе ёосе оЁоз сопос|6 о . )1. м@ [о!уегпоз а €цБа. )оз 0[аз А |оэ 1895 зе |газ!а1б а Баусе|опа.. е1 шпа 9ш!1агга 1аэ Ршегааь Аггпа0аз Реуо1шс[опаг|аз у аргеп6е а 1осаг!а соп Ёз!ебап Бабоз. рое!а 0е 1а [оз еэ1ш01оз 0е р!апо. Ёз[оз зоп а!9шпоз асоп!ес|гп!еп[о5 |гпрог[ап[ез ёе зш у|ёа.:311' \ззэ$6' ъ{11ээ'1 й! попБге аз"' Рп!$мА . [-.. ашЁоб|о9га[|а. Бз !а сопЁ|пцас!6п 6е гпоу!гп!еп[о5 [гоуа6оге5со3 апЁег|огез у 5е сагасЁег|:а рогчше зцз сапЁац[оге5 5е ргеосцрап рог е| соп[еп!6о 6е !аз |еЁгаз з!п о!у|6аг |а соБегепс!а соп !а гпйз|са. |-а 1958: €опосе а.)оэё \4аг11.2. ]т1е5е5.Робо ёе па0е (|980) _ ?{рс|со (|984) ../ .. еп 1912' р!п|6[аз зе|ог1|аз 0е Ат|3поп. а!9шпоз сопес1оге5 !егпрога|ез. ?. А! са6о ёе ёосе айоз. с|псо айов тпс|в [ауёе. А1 гпез/або.1па 0оз 0{аз/|ге5 Ё!егпр|ов: шпа }:ога/{гез 0{аз/уаг|оз айов.1.Ёхре1!с!бп (2002) 5!!у!о Роёг19ое= боп1п9це7 пос|6 еп 5оп Ап1оп!о 6е !оз 8оЁоз еп поу!епБге ёе 1946.... Ёзсг!Бе зц Б!о9га[[а цЁ|!|:апёо |оз сопес1оге5 чце Баз аргепё!ёо.. я@ уа рцеае5 е5сг|ь|г Ёш по о!у!6ез !пс!ш!г [о6оэ !оз ёа[оз чше [еп9аз еп Ёц сшгг1сш|о у А|тога..'. \!!Ё| А2. 0е |е1еу!в|6п "\4г1з1са рго9гагпа у ез!ге[1аз''. [еп6гпепо ез[ёЁ!со пас!6о еп !а зе9шп6а гп![а6 6е !оз аЁоз 69 еп !а |з|а. гесопос|6о гпцпё|а!гпепЁ9 !|агпаёо "]{оуа 1гоуа €ш6апа". Рего а[тога по5 осшра!поз 6е шп гпоу|:п|еп[о гпцз!са!.2.

[ше9о. рего по !-са |еп!1о /т[!оз. ЁоБ!огпоз 6е осс!опез |егтп!поёоэ еп шп 1|епро по |еггп!поёо о ёе ехрег!епс!оз еп шп 1!егпро |пёе|егтп!поёо о 9епего!.т у рогчше е5{шуо |га|а. 5е йа соза4о 4оз оесез. еп-тре:о а {гаьа]ат еп шп |:о{е]_ба]пеаг1о.ап0о 0шгап1е ш:'т аЁо еп !оп0гез у 0оз шаз еп г]е|1п 1{1:о шп сгттзо езрес1{:со 0е 9ш1аз {шт15[1со3 \/е7 чше е5{шуо еп Бег]!-т' !а зе:-т:а:-та еп а1епап 1а 0][тпа чше ::1е:те зе ро. ёсш5!ез? €огпр!е[а зцз погп6гез еп |а [аБ!а.т1опев 0е епргеза' А п:е01а0оз 0е 1999. . 0е 1п{от_ 0езршёз 0е 1егп'т1паг 1а саггета 0е Ёсопоп1саз' А рг1пстр. !це!уе н @ г::: а езсшсБаг !а епЁгеу!з!а у с!аз|[|са.а.5е рш30 а п':асто:т у |шг1в:::о' 1га}эа.оз 0е 1997.]\!оАо 5 . еп |а !аБ!а чше [!епез агг!Ба.аг еп шпа о1тс1па Ёаб1а рег{ес{ап1еп|е тп91ез а1еп. Ёгпрехб а тгабо}аг соп 20 апоз у зе }аб!|б ауег 66 { . ЁоБ!о:поз ёе Р!оБ|отпоз 6е осс!опез 1еггп!по6оз еп е! розо6о. { 6е осоп|ес!гп]еп|оз о тпо:пеп1оз ршп1шо!ез. ог9ап1:ап0о теш. !а сап0:0а[а епре:о а {та5а1ат еп 1996 еп шп [о1е1 0е !а Р1о.тА. РР!5йА \ }. ЁоБ]о:поз /е [ц! а о!о!г а Ёе ез|т:4!а4о 71:гчш[а |п9|ёз [зезеп1а у зе!з] / еп 1993' у цп росо ёе [гопсёз.Бц$сап0о \габа]о !А!9шпа уе: !таз ез(а6о в @ |15] еп цпа еп[геу!з!а 6е [гаБа|о? Рцез а|':ога уаз а езсцс]таг цпа еп езраЁо!.т1" \1есез:{ап а :_тпа ап1п:а0ота сш]1шга]. согг|9е |а !п[оггпас|6п 5| е9 песе5аг!о: тт . йе |.. !о4оз !95 уегБоз зе9йп зш [!егпро. Б в Бп !а еп[гет!з[а арагесеп 6оз !!егпроз ёе! разаёо чше уа сопосе5. м @ Ачш[ [епё!з Ёо6а !а !п[оггпас!6п рага чше уо5о[го5 гп!згпоз Ба95!з е! сша6го 6е 9гагп5с!са соп е! сопЁгаз[е еп!ге рге!ёг|!о |п{е[!п!6о у рге!ёг|!о ре#еФо. п.т0тап еп соп[ас[о соп е11а рага 0ат1е !1па ге5р1-1е5[а а вш зо]:с1[ш0.

езсг!бе_а| ]пепо5 6!е: рге9шп[а5 чце зе ршеёеп Басег 6цгап!е цпа еп[геу|з!а 6е [га6а!о. у. 5| еэ16з зо1[его. ез1а ез |! 8гап орог!шп[0а0: . Ре0!гпоэ бшепа ргезепс1а у б. рт!б1 |саз. Ресшег6а чше е! !га[агп!еп!о еп шпа еп[геу!зЁа 6е !га6а!о ез [оггпа!.}|{ега1шга о пе9ос|оз рага |гпраг1|г сшгзоз езрес1{1соз 0е еэ1аз гпа1ег[аз. 1п{оггп6{!- са' сагпё 0е соп0цс[г у рага м!а]аг. аёгеа ье1есс[опа а:а{а[аз.0оз айов еп гпаг[е11п9.1аропёз у агабе соп ехрег|епс|а у соп сопос|гп1еп1оз 0е }г1з|ог1а. . 6езршёз. Рв1со}о91а о €[епс1аз ро11|[саз? Ршез 116гпапо5. /'п [пи]5дьога чше сопосё|з 6!еп ушез!гоз сцгг[о[еЁа 6е егпр!ео у ёес|6!6 чш!ёп 6е уозо[гоз ез |а регзопа гп5з а6есша6а рага са6а шпо 6е е||оз. [тоз1е1ег[а у !_ошго 1го6о.* пцпсо }зе ез1ш6[о6о [п9!ёз по |еп9о 6оп 6е 9еп1ез. гп|га6 ез[оз апшпс!оз 6е ]\есез11агпов зесге1аг!а соп ехрег|епс|а 0е.е!п[е у 1ге1п|а апоз?.[аз ез!ш0|а0о !е|е- }то сопос!гп|еп1оз 0е соп|аБ|1|0а0.|[епез т.-:еп п1уе1 0е !п91ёв е ||а11апо. у 5оу пцу 11п|ёо. Бгпргеэа $шеса бцзса 11сепс[а0о еп Ёгпргезаг!а}ез соп сопос1гп|еп1оз 0е 1п{оггп6|!са.]с6о еп псг&е1[п9 сопо у1у|6 еп 8гоз!!.н в А}ога..0огп[_ п|о 0е 1п9}ёз у рог|ш9шёв у 0оп 0е 8еп|е5."" [4 !т5:зе!а !|епез ргерагаёа |а еп[геу!з[а?. Ресцег6а чше шпа5 рше6еп ге[ег!гзе а |а ехрег!епс!а у о[га5 а цп !по]пепЁо о асоп[ес|гп!еп!о ргес!зо 6е |а у!6а. €огпрай!а )1эсо1еса песез|1а ге1ас|опез зе ргес!за ехрег[епс!а еп сопос1гп|еп1оз 0е а!елпап. з1 |1епев а}9шпа ехрег!епс[а еп е] гпшп0о 0е1 езрес16сш[о. А9епс|а 0е т!а]ез Бцзса рег5опа соп Ё! ршез1о 6е зесге1ог[о ез рег{ес1о рого . а1 гпепоз. *т . аз[ чце ц5а з!егпрге !а [оггпа ц3сеа. гезроп6е а !аз рге9шп!аз чше !е Баг5 ё|. 1е 8ш5|а м1а]ац по [е [:трог[а у1у|г еп [о1е1ез. _в#'€1"' а ь . ршез а [ц согпраЁего у.1е 9шэ1ап |оз ап1гпа[еэ?.-: 0[зроп[б1110а0 ..с0цё 7аз _ ез|шс!/с:ёо? |егтп/пс:з|е {т:з ез|ттс1/оз? 2€шбпёо -6т) .}г. [епегпо5 |габа]о рага 1|. Рогчце еп|ге г1паг|а. ]ч{о о!у!6ё|з аг9шгпеп[аг уцез[газ ор!п|опеэ. сш!о5.116гпапоз! Бзсце|а 0е 1{!огпаз Бшзса рго1езогез 0е {гапс'ёз.

: -ч ш-1 \. Рг!гпег9 !оса|!:а !аз ра|аБгаз чше !!епез а6а|о у.! .'' с]е сос!пс \.:осё!з 5!е:. 9оз пт!пь:Ёоз 4ебег[ап 6аз!агоз. аБога [.т6о уьлезЁгаз ор|:т|оптез.:6е[!п!6о? €егуап!ез.] щ [аз а езсцс|таг в @ г16] |о /с !о а а!9шпа3 Рег5опа5 чце ге5роп6еп а цпа епсше51а зо6ге ехрег|еп- с|а5 !пз6|!!аз. шза:тёо у рге1ёг!!о |:т6е[|гт!6о о ре#ес!о.ехс]+.епез чше ге|ас!опаг |аз ге5рше5!а3 соп у апоЁаг е! уегБо еп |а [оггпа еп чше !о |тап цза6о. ш в 5"}-1. ге!ас!6па!аз соп е| пйгпего ёе! епЁгеу!зЁа6о а| чше ре|1епесеп у ехр|!са зш з!9п|{!са6о. 9аптоз а уег з! оз со:. ш в 0!се: ''(-|д6 у3.:. |а ехрег!епс!а пт5з !:тз6!!!а чше БаБё!з у!у!6о. !о рг!птего чше Ёепё!з чше Басег ез езсг!Б!г еп шп раре|. ---- {д' \ . 165 6!Бш|оз ш *'1-}- /-:--] 1Р | |6ф !]|шпо 6е !е гезц!!аг5 |оз еп!геу!з!а6о5 ега !!1!9ше| 6е 4!{]с!! 6ес|г сш5|.о $о $о 5цз!о ва!а]]а. 6еБё!з 6!зсш{1г а чь:!ёп ре|1е]1есе са6а ь:т':а у 6е61 1|сог ёе зегр!еп1е'' аг9шпте:'т[а. 6а6|е е| раре! а| рго[езог. !-ие9о. 1е:тё!з е:т соп[ согпе ёе регго с|азе 1о6оз |оз раре|ез со]1 уше5!газ ехрег!епс!аз |гтз6||!аз. 5| гесцег6аз зш б|о9га{[а по 6е |оз еп!геу!з!а6оз Бап шза6о е| рге- А]тога уа]по$ а |ш9аг. а1тога. |-цпа 6е гп1е! н @ [ше!уе г:ь: а езсцсБаг |а епсцез!а.сс 68::' [зе::. 2Рог чшё а|9шпоз [ёг!!о ре#ессо у оЁго9 е! !:.1... йазсо!а /с €аггега $о 5"'.Ёхрег!епс|аэ !п зб ! !1аз !!]!!!:]]]!]!!!!!!!]]]]!]]!!!!. Рауазо 5а]1аг 1еа!го !. 4езршёз.{ .'.

|. []е1|беа ве атго. Р1гпбац0. 5ап0о}<ап 1шс[о рот йаг:.[е. м |л !шс[а Ё!хеБагг[а !о сцеп!а еп рге!ёг![о ]п6е|1п!6о рогчше Ба6!а 6е рег5опа5 у регзопа!ез 6е! раза6о. во111се]]1 еп1очшес!о рог $!гпопе11а уе5рцсс' 0езршёв 0е |пгпопа1|:аг зц бе]]е:а еп 1а пауот ра(е 0е зпв сца0гов.!.о рог 1а уеп{апа а 1а гпшет1е 0е 6а1|з1о.аппа.|аг 0е 11огаг. по зе ]пе ооцтге пауот ргшеба 0е агпог. ёс6гпо |о Баг[а? Рв!5мА .998 р_ Ртепто ]]ас]а1 с!е:то''е'а сот_:9е:гг1. 0{а у пос}:е.т |'](]:'||]е]'р0. ашпчше пцпса ]а |осо. н]@ Аршп1ез рата гп| 1ез|з: 6а1ц1о 0е0|со [о0а зш обга а [езб!а. Ро51п Ёоо0 гар1о а 1а0у \:1ат|ап..1.оте 0е01со 1о0аз вцз ауеп1цга5 а !ц1с1пеа.1 5. сцг!ов!ёаё.3. _]ш1|е1а 0еб16 шпа сора 0е уепепо сшап0о у1о тп1]епо а Рогпео.: а [1па1ев с]е 1о5 11о\. ез |а 6е! а!тог. 1 ! ! ./ет1а|пе.1|] ]. у зе 0е. ве ||:о 1га1ап1е 0е езс1атоз у ве зш|с|06 ]|1етаг|агпеп{е' !ег]атпе ]п{еп{о авев|паг а Р]гпБаш0.е:.}. чше }:а5{а евст|{о о|таз гпаез1таз а 1оз 0:ес:зётз апоз.ет)[а 9ат. рогч1]е р|епво еп ё] сопз1ап1егпеп{е.1о атго11ат рот шп 1теп сцап0о сгеуо цше [а5{а рег0!0о ачше1 аглог. \4атсо Ап1оп:о рег0|о шп |гпрег|о рог 61еора1га..:'1. Аппа (агеп|па абап0опо а зш }:|. рего з| пе 1о рт0е 1о 0е. А0е1ат0о у Б1о|эа ве евсг|б|егоп 0шгап1е 1о0а 1а у|0а. рго7ас у ёшёаз у тег5з сц5п(аз созаз !пз6!!!аз Бап !тес}то !аз регзопа5 рог а]пог. _}шапа 0е 6азт|11а уе16 а Ре1|ре е1 Ёеггпозо 0шгап[е 1пе5е3. пшпса уо]уто а зет е1 гп|згпо.ж 5! Бау шпа ехрег|епс!а чше рше6е 5ег ех[гаог6!паг!а еп !а м!6а. рего !гпа9[па[е чце [е |о сцепЁа еп рг!гпега регзопа еп е| гпогпеп[о еп чше зшсе6!6. веа1г!: ге5са1о а !ап1е 0е1 Ршг9а1ог|о.!ев 0|аг!оз еп е1 соп1ев1а0ог. в|п 0е. |-ее ез!е [га9гпеп!о 6е |а поуе1а Агпог. [].\ у[:[ А2 сошт!шцА [зезет":1а у т-:шеме] ! 69 . 1а Рет]а 0е [абшАп.шста Б1хе}эаттта.1а]-][ас1о] е:: :966' е5ст}1ога с|[1е 9!15'[а с1е |а 1:о|ет:'1тса.]|]. 6агс]]азо езсп51о 0есепаз 0е роегпав рага 1забе1 Рге!ге.]-]':. !оп !ш1. !. 0{е1!а зе 1|то а1 г|о рогчше репзо чше Ёагп1е1 по ]а агпа|а. |':. по евст|б|о шпа зо1а 1{пеа 0ев0е е1 гпогпеп1о еп {11е асабо зш ге1астоп соп \.][1.агё 0е }:асег у пцпса гпАв уо1уегё а }1агпаг1е. у 0евршёв зе те1|го а шп сопуеп{о.! сс/е':."]]1[]]'. 1'.].]о рог агпог 0е1 1еп|еп1е 9топв[1.]. 1ше9о зе сопу|(|о а] са1о1|с|вгпо у езсг!б|о 1аз 6ол|ез|олез. ! уо з|9о 0е16п0о1е а 1а|п гпепва. !ойа ]пёз зе зш|с|0о рог 0оп _}шап у те9гезо п6в 1ат0е 0ез0е е1 Рага{зо рага за1тат1о 0е1 ]п{1егпо.!'''0 -111 !!ап ё](110 сопегста] . пас:с[а ]]]т]:{]-.

. \ - €Фшё ! се !та ауш6аёо гп5з еп ез[а шп!6а6? а. ёРцеёез гесог6аг еп сц5| 6е !оз ер|9га[ез зе |':а ргезеп!а6о е! соп!газ!е рге!ёг|!о !пёе!!пЁ 6о / рге!ёг|!о рег[ес!о? : !':!з{ог!соэ ц! с. |о |гпроЁапЁе е5 чце цзез Б|еп |оз раза{оз.{в::9е цпо у сшеп1а зш у|ёа. €с:гг[сь:!г:п'т у[|ае ! 3 / | ]! * /| ч ь ц - а. 5! по !о сопосе5 Б|еп. ЁесБоз [-. РР!$йА ._/6гп . €сш5! се гезц![а гп5з а!гас!!мо у рог чшё? г' { -6-ф .с. Рцез уо |по уе7'' 2 . ? * н в АБога.||агог [ф чшё |а ашЁога 6е |оз арцп[е5 5е соп|рага соп [о6ос е5!о5 рег5опа!ез? €ц5| ез |а гпауог ргшеБа 6е агпог чше е!!а рше4е |гпа9!паг? €опосез а !о6оз !оз регзопа!ез у зшз ]т|зЁог!аз? 9е со6оз !оз регзопа|ез чше арагесеп еп е! !ехЁо. е. Бп-тсгеу1з!а с!е |габа!о |.-тзо!:!аз ге5ц!пе5 еп шпа5 |]пеаз е5!е соп!газ[е? [о о!у|6ез еэсг!Б|г а!9йп е!егпр!о. . } ] 0 |. Ёхрег!ег'тс|аз 3. |-аз _. ]ч{о ез песезаг!о 6ес|г !а тегёаё.. €цёп!азе|о ! а !ш5 согпраЁегоз. рше6ез рге9шпЁаг а оЁгоз $ согпраЁегоз о а| рго[езог. .-1 \. |-аз ас|!у!с|ас!ез ога!ез 2. ашс!|с!оп-тез !-а ехргез!оп езсг||а :1 Б. езсг|5е !о гп5з !пз6|![о чше Баз |тес]то 1й рог а|пог у !о чше оЁга рег5опа |та !тес|то рог !!. !-оз (ех{оз ] 6./! ч .!€6гпо 7о [ве1еп1а] [: ] Б.ш!оАо 5 . Б!о9га{|аз 6. |.

! т:. А[гаро4оз еп !о ге4 6е 1агп 1ап 6о! .']}\*|"\'г'* ж н$}''#]' 1''1 а\\ 5а!ш6аг !п[оггпа!гпеп1е Ргезеп!агзе у 0еэре0!гэе [оггпа!гпеп{е €оп1аг апёс6о!аэ еп шп рег[о6о 6е |!епро |егп!па6о у по 1еггп!паёо Ргезеп{еэ ге9ш!агез е !гге9ш!агез €оп|газ{е рге{ёг!!о рег[ес|о/рге{ёг!{о !п6е[1п!0о !п!егпе| Б! соггео е!ес|гоп!со !п{егпе!.

е-гпа!! 9!гесс!6п 6е п п !п{егпес ! п п п [. 1 .{аме9аг €!Бегр!га!а Рого Агс]т!уо Бцз6п Агпог@!оуе.!ч_э-.}э РеБс!опа са6а шпа 6е !аз з!9ш|еп[ез ра|аБгаз соп 5ц |гпа9еп соггезроп6!епЁе.-! т.'. { у 1е }то9о цп г|псопс!1о еп е1 сгс!т!уо ёе п1 согат6п.соп у 1( пе @гоБс-гоБс-гоБоёо !с го:6п. пе [оз оБог6а6о о 1го:с:6п 1г пшпсо ро6гё ез1ог 6оп6е ез1ё 6цоп6о е| опог ез с!е9о. 1 ав\/!5 о\ 1-5 . !. ''} ! ]! ' 1'.* э согот6п *Ф п - = * о . е! согат6п по п|еп1е с цпо5 о. в]г-!1.согп . . 0е 1оп1о бцзсог. й6п6опе цп е-по|! чше|ео6г1гё п{ Бц:6п. А46пёспе цп е-по[| чое \е о6г!гёй] ь''о^.:.ит - сопос| о шпо пш3ег чце пе езсг{6[6 опог зо!о еп !п9!ёз '* 5ц поп6ге пе зе6ш]о _ р .". 7 6!Бегр]го1о ёе опог. цп {ого ёе {ого{оз. .е ''- рог !с ге6 1 Рого чшё чш!его поз.к"а ! .1!епе$ п е-гпа|| ]! ]! ! ! ]]! ш му:" ]! !! ! ]! ]! ! ]!! ]! ]]! ! ! ! #.. 5о!!поз зо!о цпс уе7 о поуе9ог п| 1е ё| 1оёо п! опог@!оуе."дз*] :@ !) .::_ эь|!х 5о9шё п| у!зо ого у е!!о ргопе1[6 чше зег|о{|е!.. ' у 1е Аа9о цп г|псопс|1 о еп е! огс}. з| пе 6о |о чше чь1его |епег = }'то!!ё еп цпо 6!гесс!6п ёе!п1егпе1 ..5 |/т6п6опе цп е-пс|! чше 1е о6г1гё п! Бц:6п. ё.'"1 72! [5е1еп1ауоо3] " *< в ёе ре!!з ёе 1есгог у ёе зег1е 8 те ё| 1оёо п| спог@!оуе. РР:$\у]А }с ".!шп1оз } г =*! _]'*.соп :' у 1( пе @го6о-го6о-го6о6о !о го:6п.. у |е Ао9о цп г!псопс[1о еп е! огс}т]уо 6е п| согоа6п 'т-'\ '#' #]]д.' в]-1'.[ ':' -* 1 з! пе ёо !о чше чш!его 1епег' '' .]. -€- .соп у \6 пе @го6о-гоБо-го6с6о !о гот6п..т!уо ёе 6 з| ! в @ мапсаг цп !ь..о5 9ше по уеп Рага чшё чш!его п6з. { ]'" 6! 1оёо п: опог@!оуе.

зе|есс!опа6 е|[егпа чше .п6з оз |п[егезе. Баз уше|Ёо а !а р69!па рг|пс!ра!.Ё6[51РА1Б у ге|!епа е| [оггпш|аг!о. сошт:ш0д 2 [$е1еп1ау1гез] ! 73 .. ш |д 9езршёэ 6е р!псБаг еп Б]{1РАР. еп{ге !о6оз. АБога.ез/. йагса |оз соп!еп|6оз чше гпапе!аз соп ргес!з|6п: соп!ш9ас!бп 6е ргезеп!ез ргероз!с!опез о. Ресцегёо: соёо 6оз о }гез ё|оз 6еБегё!з еп[гог еп е| [ого Рого со]пРгоБог з! Боп соп[ез|оёо о уцез1го пепэо|е. елт.з. йагса !оз соп[еп!6оз чше гпапе!аз соп ргес|з!6п: |о$ ап!ег!огез !!епез чше геразаг? за!ш6аг у 6езре6!пе соп[аг шп ч { . е!е9!ё [ге5 у езсг!Б!6!оз. ш @ !ее6 соп а!епс|6п |оз [гез согпеп!аг!оз зе!есс|опа6оз. 5! еп ез!е ]погпеп[о по !епё!з ассе5о а !п[егпе! е| рго[езог оз 6аг5 о!га а![егпаЁ|уа.1. \]!Ё| да.1 в й 8'". 5| р!псБ5|з цпа уе2 зо6ге цпо 6е |оз [[[ц!оз ёе !оз гпепза!ез чше !тап езсг|[о !оз шзшаг!оз. . е! 0агсо Ба !|е9а6о а РшеЁо. ш @ €!е9|6 цп [егг|!ог!о у р!псБаё епс|гпа 6е ё!.2. ша!э а согпеп[аг |оз гезц|[а6оз ёе| !гаБа!о геа|!:а6о у а со|пРагаг !а ехрег!епс|а 6е сгаба!аг соп !п[егпе! еп езрайо!.а д м]в со!прапего.5. А соп[|пшас!6ц р|псБа6 еп РФР@5. 4. ш @] Ёпсге !оэ согпеп!аг!оз чше !таБ6!з |е]6о. 4. @6зегуа соп а(епс!6п у соп[е5[а а |аз з|9ш!еп[ез рге9шп[аз: . '] ч |гге9ш!аг|ёа6ез 0е рге5еп!е м|а!е езсг!Б|г {ш б!о9га[1а 6е !оз гпе6!оэ 6е согпшп!сас!оп еп соп[аг шпа ехрег|епс!а регзопа| ]'таБ!аг гш ра|з \. /т. А !-А оР!м16^!. А! [еггп|паг. Рага е|пре2аг' еп[га еп !а з!9ш!еп!е 6!гесс!6п БЁр://ро6|а6огез.! у 5г / . |аз |6еаз чце 3е 6е6цсеп 6е! сопсеп!6о ёе !а сапс|6п у согпёп!а!а5 соп Ёц Ёа !!е9а6о е! гпотпеп1о ёе !а пате9аг! 5!9ше пшез[газ !пз[гцсс|опез у е| =атрат. ёе 11 уегБоз 6е гпоу!гп!еп!о раг(!с!р!оз !гге9ш!агез ргопогпБгез регэопа!ез согпр!егпеп!о 6!гес{о е !п0!гес|о Рге!ёг!!о !п6е!|п!6о гпагса6огез 6е с!егпро соп[га5{е рге1ёг!{о рег{ес{о / рге|ёг!!о :п6е[!п:6о рге!ёг!со ре#ес!о 2. ^ |. ро6ё|з |еег зш соп[еп!6о. Р|псБа6 зо6ге шпо 6е е5о5 п|епза!ез у а соп[|пцас!6п р!пс|та6 зоБге пЁ5РомоЁп. р|пс|'га еп Б]{1РА& у уа е5[а5 ге9:3Ёгаао. 4. Р|пс|та еп Р.\ ц Б Ё7'. 5е аБге шпа рап[а!!а. ё9цё сопсеп|6оз 6е 3. \/' '1 ]'тасег {ш сшгг[сш!о езсг!Б!г цп !п[оггпе Рп!3мА . . -.!усоз. 4.4. Бзсг!Б!6 уце5[го гпепэа!е ёе гезршез[а у епт!а6!о. т|а|е зег5 !по!у!ёаБ|е. !. ш @ !-о рг!гпего чше [!епез чше |тасег ез ге9|з[гаЁе. ш|а|е зе Ба !еггп!па6о. с9шё !:ро 6е |егг!!ог!оз !е о[гесе с€ц5[ |а ра9!па? ез е! чше гпаз оз |п{егеза? 4.

. . .соп6цс!г ..!ау!ег.. еп|еп6ег ... [а меп9о а. €аз5гопзе впсшепЁга е| |п[гц5о еп саёа со|шгппа. 6. .. . @ !- ... .. ..** (р . [а 0а б. Ёегпоз езсцс!таёо а !а ргез|6еп!а 6е! сопзе!о. .. Р5зе!а |.6огп!г / . ( (9 е ..| @ ] Ёэсг|6е !а регзопа |_ / уо ёе1 рге$епЁе !аг 4- ?_ €аБег. . [-е Бегпоз езсшс[а6о Басе зе!з ]пе5е5. сопосег . ь.. . . . йаг[а. 6. / / / 6. ! | 0.. а/еп ) |п- ! ' @ 6!!е [-т!с!поз апёцу|гпоз согп!поз Б.. ! моу Б.[епег о |ш$0!' . !. 5е !-а !'тегпоз езсшс!'та0о а. .а й (р 6е !оз з!9ш!епЁез уегБоз: €огпр!е!а Б./ ) меп ачш[. ../ ! . 5е сазагоп . / 1/ а.Ё . .. ! .9а!е !а по(!с!а... у!епез а..5егу!г ре0!г .. еп 6.. йаг[а.. . е5[шуе . еп/а а.. а./ е. зе епр!е:ап ?_ ё9е 66п6е 3 !- а.. 5_ Ёэсг!Бе а .епре2аг . ||---!- А9гшра е5[о5 уегьо3 5е9йп зш !гге9ш!аг!6а6 еп рге3еп[е: { о -!1 !э . 7. .с5) А. уа5 з. ! 5еу|!!а..!']асег 1 - о !Ф|1€!_ о 5опаг .! 74! ) ! ! [$е1еп1аусша1го] вгу!$!ош 1_5 о РР!$|ч/А . .а 1 ) ? . [а 4- Бз!агпоз а.... 5ег Ёц!г соп !а [огтпа соггеси: 6.. |-'. . ... рг!ма0а р0б!!са рог саБ[е ге9!опа! па1!па! . . Ёзсг1Бе!о Ёзсг[бе!е 6. пе6!г (р €огпБ|о пог!г уеп!г росег гпеп[!г пасег уос6||со е>] (р --ч с!. пасег за !!г сгесег епуе!есег гпог!г . [гаег . .5а!!г ..

[па!о. 1 ! | .-. рг/гпегц |егсег4 9гопае €огпрага!!тоз 5шрег!а|!моз Б| ез|!!о !п6!гес|о Асоп{ес!п|еп|оз зос!а!ез: !а бо6а !-оз сшпр!!6оз еп БзраЁа !-а сегегпоп!а 6е !а бо0а еп ЁзраЁа !-оз 9!|апоз еп Бзраба !-а !п!егасс|6п !-а бо6а 9!гапа !-!{ега!цга: Ре6ег1со 6агс[а !-огса !'та асог6а6о 6е ['тасег а!9о .!. !-агпеп!агзе Ёасег сшгпр!!6оз у гезроп6ег &ргезаг 5огрге5а у еп|ш5!а5гпо Бхргезаг абцгг!п!еп|о )ес|г чше по 5е рце6е [^:асег а!9о &есог6аг а о[го5 чце пау а!9о чце !'тасег у сопргоьаг з! а!9ш!еп зе 1гапзгп!1!г !п[огпас!оп Ёхргезаг об!!9ас!оп |@иё + 5ц5{ап{!уо + |оп/гпб5 + а6!ет!то! Ар6соре 0е! а01ет!мо: бцепо. ! !: . 9!зсш!рагэе &ргезаг 6есерс!бп о 6ез!!шз!бп.. }!1 с ( г: .| | \ !: '--.| (.: ||ц!з ..''}'-1 . ) '..! 1 | |.. . . ...

]\!одо 6 . по зо!о 6апоз !аз 3гас!аз. |!епез чше 0ес|г а!3о согпо "€!аго. Ёп геа!!6а6. асёр1а1о |.!. рог е]епр!о. 5!п епбаг8о. Ап|е5 ое5р0ё5 4е|ее: 6е |еег Ёау чше гп!гаг а|еп|агпеп|е а !оз о!оз 0е! 1п|ег!осц|ог. 5| ез|6з еп 0езасшег0о соп 1о чше 0|се |ц 1п|ег1осц|оц по 0ебез }ласег п!п9Ёп 9ез1о п| 0ес1г па0а. |!1Ё]$ат. \. ез1аг са!!а6о гп!еп1газ !а о1га Рег5опа ез1а Ба5!ап6о ез з|9по 6е бшепа е6шсас!оп е |п1егёз рог |о чше [е ез16 соп1ап6о. е| з!!епс!о 1!епе шп ма!ог согпр|е[апеп1е 6|з1|п{о: з:3п![!са 6ез!п[егёз. [п!п!п о 5| з| езрес!а!гпеп1е сшап6о Баб!агпоз рог 1е!ё[опо.!. н @ |_ее соп цп "6гас|а$''. 5| 1е }:асеп шп сшгпр|10о. геасс!опа ! ] ] ] ! ! ] ! | ] ] ] ! ! ] ] ! ] ] ! ! ! ! ! ] ! ! ! ] ! ] ! ! ц| 8^ соп[!пшас!оп [!епез цпа зег!е 6е а[!ггпас!опез зо6ге с6гпо 5е со!пропа цпа рег5опа еп Бзрайа сшап6о ез!5 езсцс[тап6о а о[га. €шап0о . /бп) 1. }шгап1е шпа сопуег5ас!оп 6е6егпоз: ' ' с1аго'' о "5!.!аг6 6е Баб!аг о сагпб:ага 6е [епа репзап6о чше !о чше 6!се по 1|епе |п1егёз. ргобаБ!епеп1е !а регзопа 0е. зе [га1а 6е геасс!опаг соп Бшп!|6а0 рага по Рагесег еп6ге(6о. Ре|ас!6па]оз сошт:ш0д 76 !'з-'*1. 9!зсц!е соп Ёшз согпраЁегоз з! зоп 1ф14 соггеса5 о по. з|' й!гаг 6|гес1агпеп1е а !оз о]оз 6е пшез1го о. @ г:в: а езсцс]таг с!псо 6!5|о9о5 чше 5е согге5роп6еп соп |аз у!Ёе[аз чше [|епез а соп[!пцас!6п. сФшё уа!ог [:епе е! з|!епс!о еп шпа сопуегзас!оп? [п а|3шпаз сш!1шгаз. з!по чше 6ш6апоз 6е! сшпр!|6о соп [газез согпо: |Ре уегёоё |е цшз|а/ |5|?. Ёасег а!3йп 9ез{о 6е азеп1!п|еп{о (помег !а са6ета 0е агг!ба аба|о гере1!6апеп1е) о гесБа- :о (гпоуег 1а са6ет'а 6е 6егесБа а !:чш!ег6а гере1!6апеп{е). [ес!г а!6шпа ра!абга чше соп[!ггпе чше зе6ш!поз е! 6!зсшгзо. !РгоБаБ!егпеп[е ршеёе аушёаЁе а 6езБасег гпа|епЁепё|6оз! щ|п т".( с {' \'{'\=/ !п1ег!осш{ог. ][ |г у согпргше6а [шз гезршез!аз. ' ' . рго6шсе аБшгг!ппеп1о. по Басегпоз а!3шпа 6е ез1аз со5а5. о 6апоз ехр|!сас!опе з'' |@шё [а!4о |ап 0оп!со! Ршез гпе Ао соз|о4о гпшу 0ога[а. БаБ!аз рог |е1ё[опо. е1с. [опбге. еп [зрайа. Ф1го е!епеп1о сш!1шга! 6!з1!п1!уо еэ !а [огпа 6е геасс!опаг ап1е шп сшгпр!!6о.2.7. - !та зогргеп6!6о? !'€6гпо 5е со!прог1а шпо еп !ш ра1з 6цгап[е цпа сопуег5ас|6п? €огпеп[а |аз 6![егепс|аз соп !ш5 согпрайегоз.г2 " *'''1 |-. с!ого о 4гпгп. \огпа!гпеп1е. Р8!$йд ]п .1Рего. €!ого.

' _. :(1.чш6 9гопёе у чшё 9шоро ез}6з! Ап{о.Фшё Ё&зЁ!по! .!:. )\-|е1| ' ..]\ со!\!т!ш{]А .]с16':': [оэ|еп!о ]: 3Рэт оо6 : 1'1 .ё. \.\/ .[''| ==:.е1е] 77 .|- чшё .о6 рэьоё )'9оп.. $: ^г9' ро.Ачш[ !!епез |а Ёгап5сг!рс!6п 6е |оз 6!5|о9оз ап!ег!огез.1'._е? []о: т1е 15огргезо! !ет-:|поэ : оо6ез] '' 'ЁопБге :.Ёз16!з !осоз! еА ез|оэ Богоз?.] -.:.!тусрог0!о::! ] ... 1_1 .: '1'| .(. |о6"'п|с |зе!ет':1а у 5.}е уегс]с]? --- .€ш6пЁо !о з!еп?о! Р{-. оп8о оБ. м в 3 с уег1е. |) ' : \ .|-. г: пе.!_|1 :|.. :: |оп Боп!+о !!еуо 1@шё тез1!6о ? '''!' =': |аз ехргез!опез поу!о : ': Репо !о ! 6\о пе 6!3оэ? . <:' с:_. €о|оса еп пе9г![а еп |а со!цгппа а6есшаёа.' -]_ ' ?1_е 0е|_1'|]5 :1 Рэго ! : | (-: |'1. с пФ е5 щго |оп|о.е ..:..]{:.?.]/ :1 |.'с 'о уз.. -]. {\'. . | .-' -^ .:'. .! ..:.:' _' |-1-... ).по|| .

в @ БзсшсБа у соп|ргше6а з| |':аз геасс|опа6о 6е !а гп!згпа !папега.л1- ез еп !а Ёп рг|памега. (е|зо [а 9апа0о. ^ ф о"!п!. еп !аэ ра!а6газ еп пе9г|Ёа у со!6са!аз еп е! сца6го чше [!епез а соп!|- Аё|еЁ!тоз о [оз оё!ег!тоз Бшепо.3. рг!пего. з|п епбаг9о. рг|зшз таг!ап!ез. [:асе пасе 'ф-ж. р!ег6еп !о о [|по[ 6е!оп!е 6е шп попБге по5сц- .: €-Ф==? 4. 7. пшас!оп. [а сопзш!та 0е| о#'.-. [!у!поз 5.3.. [а рег|о6|з!а |о [е!|с!и гпшу еп[шз!аз!а. м@ Р|!аЁе г191 1.2. п@ е! |его9!|!!со... (опосепоз [йап[ *#'. Ё! о6[ет!уо 9гопёе 5е оросоро еп 9гоп ёе!оп- [е 6е погпБге з!п9ш[ог: !!по з!п9о!ог. Регпап6о !-е6п. * 9ц51ап |аз ре!(сш!аз 0е мачшегоз.". !йе 2.3.- 8.щ м@ Ачш| с|епез е! [га9гпеп[о ёе шпа епЁгеу|з[а а! [а:позо 6|гессог ёе с|пе езраЁо!. чше 9ап6 уаг|оз рге:п!оз €оуа рог зш ре|[сш!а |-оз !цпез а! во| еп е1 аЁо 20@3. 9гап{е у 1.' .. - } 1. 1о6оз !оз погпБге5 5е со|пропеп ёе БшепФ тпа!о.'€/ <-<... Ёп |а к!о.з. |-]1\!оАо 6 .'н у "| ю (о!ога6о.1''. ф#.|.Б|пзте!п.ш. еп езрес!а: . по!о. АЁепс!6п а !а сопсог6апс|а. !гпа9|па чше егез Регпапёо |е6п у геасс!опа.а пау 78 ! [зе1еп1ауоо[:о] ф ф {т {!/ -\1-'-.. 1.'[* й{'#] еп шп . 1епешоз с0п по5о1т0з а1 9гап 0]гес[ог.:'. €* . !екего. Р8!3йА . Ёп \ау|0а6 з|еп9к 9.'й 6. €огпр!е[а |тего Ёегсего.!3! "ч 3.л Рог {!п [епоз у!з!та0о -*#0е $.

'5*1 ч'] ''' у[#: !! Абце!!1о.)-щ. 6т\ @ {|ьоз €арегшс!(а сшеп[оз рорш!агез зше!еп [епег 6|зЁ|п!аз уегз!опез. !чцё |обо Ёап гпа|о! .Рего.--4|: [д[]||азаБез зш а6ше!|Ёа? чш|ёп ез €арегшс!Ёа Ро|а? {. "_/Ё'\_ у пшеме] .} -.' 79 _ ш!ув!. * -:1 Рага !птепз![!саг !а сша!!ёа6 ёе шп попбге ц{!!!:апоз: 0цё + погпБге + сап/гпсбз + а6|е[!то Бхргеза а!9о чше поз зогргеп0е роз!г!ма о пе9а|!мапеп!е. сошт:ш0д [ве1еп1а .€о|пс|ёе !а уегз|6п 6е &о|а чше |таз !е]ёо соп !а сшуа? 1" Рп!5мА .да. _16п) 1@аё гора гпбз б!апса! 4€оп чпё !а !аоаз? . о6це|!1о. Б!е. о6це!!1о. { ':.| : ! ]|' {.+7|{з € !! ?: -'. ьт. А6це!!1о. :[.9цё |е Ра5а а €арегшс|[а сшап6о уа а уег а €огпр!е[а !аз у|Ёе!аз.!ог. .@шё п!йо |ап гт. ]|! ' |:1+:.ч! '::'.б[о! 7'|е чш!ёп ез? ---. 6срегшс[1о. !..-.р!оз. :]' ей. рого сопег1е пе.:.

Ёз1ог !е. п 51 !о ге1ос16п ез о 6!с1опс|о.2.соп 80 | [оо!'':еп1а] !а чше м!мез шпа ге!ас!6п зеп1!гпеп1а!. [о реог | [с роз!Б|!!6о6 6е сопосег о1го сц!1цго."''''. в@ АБога.а"^'у с |-ш9аг 6е асо6!0а 6оп6е {е з!еп1ез согпо еп са5а. €9цё сгеез чце е5 |о гпе!ог у |о реог 6е у!у!г соп а|9ш|еп 6е о[га сш!!цга? н @ !ее соп а!епс|6п а сопЁ!пшас!6п. 0еРепёег 6е о6ср1сс!6п. []\оАо6оРР!3йА . ] : \о | : ] : еп1еп6ег пцс}тоз уесаз !оз сеасс1опез ёе 1ш роге.!о ез ёе о!!|.1[|ма |а 6|{егепс|а! ]!]!!]!!]]:]]!!]]]]!!]]]!]!!]!]]] 6!т\ щ @ {|ь"' ге!ас!опез еп[ге раге|аз ёе ё!зЁ!п[а пас!опа!|ёа4 зоп з!е:прге "6|!егепЁе5". п Рос1цгоз епогпе5 ёе 1е!ё{опо.]оз 6е 1шз сп[9оз. рге. Бшзса еп е|[ех[о ап[ег!ог |аз ра|аБгаз о ехргез!опез а !аз чше 5е ге[|егеп !аз з!9ш!еп[еэ (е[!п!с!опез: & Р"'''. шп ро1з зо|о рогчше 1ш роге.|оз 6е 1ц {оп|!!о у 1ш еп1огпо.!о ёцгсп1е е1 регсоёо 6е Б Ф 'ю 0ес[61г еп чшё ро[з т!т!г у еп чшё сц!1шго еёц- сог о |оз ] 1ш !п!. |епег чше т[т!г !е.|оз.]ог !с сц!1цго ргор!о. о1го ез1!!о 6е у16о у о1го у!з16п ёе! п Ёп1еп6ег пе. з!п зо!!г 6е 1ш ргор1о ро[з. рше6ез соп5егуог 1ш !пёереп6епс!о.1. Б!!!п9(ез.!оз а 0езсцБг!г пцп6о. Роггпа 6е уег !аз созаз. ' ]епег Рт|.!о. о! ехр!!с6гзе!о с! о1го. ] .!ш!с!оз. о роге.'з чше Баб!ап 6оз !6!огпаз рег[ес1агпеп1е 0 . п Ёпсоп1гог п [[у[г еп шпо е! сшаёго у согпр|ё!а!о соп !а |п[оггпас!6п чше [е о[гесегпоз зе9шпёо ро1г[о. & ф Ф ! Ф Ф ! ! ] ! оФ Ф хФ г- '.

2.]ас!п1о сгее чше у!у!г чце соп апог 5е 5шрегап |оаа5 . а6!е!|то + -[з!гпо/а/оз/аз Ё]егпр1о: }ас 3. [цега 6е саза. ргоб|егпаз согпо по5о|[о5. гпепоз + зшзЁапЁ|уо/а6|е1|шо/а6уегБ!о -/с с!п|о /'. \!!Ё!* А2. (цап0о !а|ег!а м!по а Бзрайа.2.2. Р1!а[е еп е| сша6го: (огпрагас!бп 0е :9ша16а6: 7ап + а6!еЁ|мо/аёуегБ!о + со!по Б!егпр|о: \/а|ег!о у !ас!п|о 5оп |ап [е|!сез согпо сша!ча!ег о|т'о раге}а' |а|ег1а Ааб|а езрайо! саз! |ап б[еп согпо !ас!п|о.з.щ в @ [а!ег!а !(оуас]тоуа у !ас|п!о Р|уега ёе &оза|ез по5 сшепЁап зц Б!з[ог!а. /'1г соп цпа рег5опа 6е о|го ра[з по 1!епе уеп1а!а5. сошт!ш0А [оспеп1аушпо] ! 81 . п@А|тога. €огпрагас!оп - 6е 6ез!9ша16а6: !п{ег!ог!0аё: Б!егпр|о: - .аб!а 5шрег!ог1ёа6: гпа!з + /пе по5 !ё !огпаз ч + чце ше \/а!ег[а. !а!ег!а ез рго[езога 6е !6!огпаз. н @ Рп!5мА . зшз!апЁ!уо/а6!е!|то/а6уег6!о + чце Ё|егпр!о: 5ш ехрег!епс[а ез гпбз за[!з[ас|ог!а чше !а пше. зеЁа|а зо!о !а !п[оггпас!6п соггеёа.2.1. . !п [о ез |б со п |е п | [з ! гпо. !а5 6![!сц!|а0ез. 5шрег!а1!моз: - &е!а1!уоз: - АБзо!ш|оз: е|/|а/|оз/|аз гпёз + а6|е!|мо + /е Ё]егпр(о: Апа ез [о гпбз а[|а 7е |а с[азе. 7ап!о/!апса/сапсоз/сапса9 + зцзЁап[|уо + со'по Ё|егпр!о: Ё!!оз с[епеп |ап|о. ") @ ||с"-Рага цпа ге!ас!6п со]по |а 6езсг|!а еп е| !ех!о соп шпа еп |а чше агп6оз с6пуш9ез эоп ёе ]а гп!згпа пас!опа|!6а6. Ёзсг!6е шп речшеЁо !ех[о 6апёо [ш ор!п!6п о соп(ап6о шпа ]т|зЁог|а рагес|6а а |а 6е [а|ег|а у /ас!пЁо.||а. !аз гпш!егез езраЁо!аз |о6ау|а по !габа!абап 5е сазагоп а! росо |!епро 6е сопосегзе. 8цзса еп е!Ёех[о |а [газе ечш|ма!еп[е.!ас!п1о р!епза 3. !ёе|а а[еп[агпеп[е: 7.

уа ршеёез !еег е!Ёех!о. 0 .зо|епп!0а6. Ба!!е рага Ёегепс1а Рцге:а 4. а!9о чше поу!а о е! поу!о? {!епе чше !!еуаг !а сФшё г!ро 0е ге9а!оз гес!беп !оз поу!оз? ёР'ес!Беп 6!пего? сп' ш @ 6]!апоз у рауо5 ]тап сопу|у|6о еп БзраЁа 6ез6е е! з|9!о )([. [а }о0а $[апа.|па 0е езаз !еуез ез !а чше го6еа е! г|1о 6е !а бо6а 6!1апа. |посепс!а |-еу о РаЁце!о о реБопа гес]6е ёе зцз ап!ераза6оз ййз!са у сапс!6п ёе |п[|цепс!а ап6а!шаа. 5е са!сц|а чше апша|гпеп[е соп!гаеп гпа[г!- гпоп|о шпаз [гезс!еп[аз гп!! раге|аз. Рп!5мА !| .. пог!та.эегс1ег шпаз зебаз 6е !6епт|6а6 чше !е Басеп й6о а ''". чше 5е з!3шеп сопзегуап0о у ргас1!сап6о соп геуегепс!а ч.[! рог по ..1[!шап !оз поу|оэ! ! ! ! ! ]!! _/6[п ц| . ё5е саза п5з 9еп|е аБога чше ап|ез? ё5е рге[!еге !а 5о6а ге!|9!оэа о !а с!у!!? е€бгпо ез !а сегепоп!а? е!-а [!езга 6шга шп 6[а. 82! [ос!'':еп1ау0оз] сошт|ш0А-. [!па 6е е||аз ез !а Бо6а. ге!ас|опа ез[аз ра|аБга5 соп зц ёе[|п!с!6п.|!о.1.ч: 6!{егеп1е.!! !]! !]]]! ]! чше еп ЁзраЁа |аз Боёаз уце|уеп а е5!аг [6ф 6е гпо6а.' 6е! т|егпро ега у|г1ша| по Бап а{ес!аз |еуез 9!1апаз. гпепоз 6е шп 61а о уаг!оз 6[аз? ё Ёау а!9шпа гга6!с!оп езрес!а!. ЁФсцгге !о гп!згпо еп Ёц ра[з? €огпеп[а !аз з!9ш!епЁез рге9шп!а5 соп [шз согпраЁегоз. [_.! --] 6. Ас!о рйБ||со о рг|ма6о се!еБга6о соп зо|егпп|6а6 у зе9йп с!еЁаз пог|па5 е5!аь!ес!6а5 €агагпе|о €егегпоп!а €огопа о шпа5 пог- гпа5 е5!аь!ес]аа5 Ёп]асе о А6огпо еп [оггпа 6е аго рага гоёеаг о |-!гпр!еаа. Ап[ез. А соп!!пшас!6п. 9ц!се 9о!оз!па Ас!о гере!!6о !пуаг|аБ!егпеп!е з|9ш|еп6о саБе:а !-о чше цпа е5!а ]пй5!са о Р1!о Ре91а.. шпа сегепоп!а чше зог1эгеп6е рог !о чше герге5еп1а/ рего чше рага !оз 3!тапоэ ез по1!уо 6е ог3ш!|о у !а сопэегмап соп а1эзо|шга {!6е!!6а6.2. уаз а !еег шп [ех!о еп е! чше зе ёезсг|Бе шпа Бо6а [га6|с!опа! 9![апа.#.сеп ! !]! :]!]! : ! .':::::::::::::"#.. рего а|9шпаз соз[цгпБгез зоп 6![егеп[е5 рага са6а согпцп|6а6. Р!'есеР!о о [го:о 6е !е!а сша6гап9ш[аг Р'цгпБа о 1!п!6п н @ ]а А|тога. Ёз !а [:егепс!а 0е шп рше6[о чше з!3ше !шсБап6о еп е! з!3!о !.

. 6е |! '|6 абоз 6е е0а6. 0е 9 абоз. бэсаг у зшз чш!п!еп1оз !пу!1а6оз зе 6езр!ат. шп Богпбге )шгап1е !а 1аг6е. соп1!пц6 !а |!ез1а. саз! 1о6о гпш]егез. Раса. !о гп6з боп|то 6е !а бос|а. А6ар1а6о 0е 5шзапа ое1\о. з(гпБо|оз с!е ршге:а.2. о]аг]о ёе| А!то Агщ6п 6гп 4. \!!Ё! А2.1е!!с!тас!опе5. ез е| гпоЁе 6е 6зсаг? €} е| 6е €аг|6а6? 5! езе ез зц Резшгпе !аз !гез !4еаз рг!пс!ра|ез 6е| Ёех1о апЁег|ог. соп !а "{!ез_ '1 1а 6е! рабше!о". йаг[а геу!уе е! 6[а: "|-а са5а ез15 !!епа 0е 3еп1е.?. Ап0гёз Роуше!о. 5! поз со :о е '6 Ф (-. :.'. е! 10 6е гпауо. "(дп\а". Ёз1оу пегу!о5а".. гесшег6а 1агп5!6п эш пегу!оэ!зпо: "[э а16о егпос|опап1е. ёе 7ага3ота. шс|!|:ап6о |аз ра!а6газ 9ше Ёе ргоропегпо5. ез |а епсаг3а0а 6е !!еуаг а са5о !а сегегпоп!а 0е! рабше!о: 'А|3о чше !!еуо 6ас!еп6о 6|е: абоз у чше рага гп| ез шп 8о7о.'|с. !-а поу!а Б! раЁше!о Ё! з1гпбо!о !-а ршге:а [оз [ап!!!аге5 оепо5!гаг 3а!!аг [е!!с|таг |оз 6ш!сез 'Б[ з1гпбо!о ' !-а ршге:а '!-а поу!а 'Ё! 1 1 г!{ца! !-а "гоп6ейа" 'Бс!'таг ' &ергезеп1аг' Ё!па!!:аг Рн!$мА .!а еп е! Аушп1ап|еп1о 6е Ёцезса' !езрш6э 6е [а сегегпоп!а с!м1[. 3а!!апоз гшп5аз у эа!за. :'' .:. [| еп!асе соп-':еп:6 е| 6[а аптег|о:. уа по 5огпо5 3!1апоз". €аг!6а6 6!гп6пе. абше!оз. Ё! '11 6е пауо/ а !аэ зе!з 6е |а 1аг6е. гес!бе шпа !!шу!а с1е ре!ас!|!!аз у сагагпе|оз. !х4агА. зеп1а6а еп е! зше!о. й!еп1газ чше еп !а са!!е Бау ар!ашзоз 1. 5ш гпа6ге. саз6 а !а раге.. е! сопсе]а! 6е Ё!ез|аз. [оз Бопбгез.. :':. [а!:а е! рабше|о. А йаг1а [о6оз |е !|агпап "€ог6!Ёа"...2.[. шпа 1га6!с|6п 3|1апа чше 5е соп5егуа соп {егуог.]па 6о6а 3!1апа еэ 1о6о цп г!1ша!. йаг[а 6!п6пе: 6!п6пет.6оп6е согпр!е1агоп е! г!:ша! 0е !а бо0а 3|1апа сап1ап0о шпа "гоп6еба".}о моу ба!!ап6о соп [оз {агп|!!агез чше м|епеп а {е[!с!саггпе. А у гпе6!а 6е 6е |а 1агп!!!а еп|ге8а е| рабше!о рага сшгпр!!г соп !а !еу 311апа. рогчше э|3п!|!са согопаг а |оэ ра6геэ. А !аз сша1го 6е !а 1аг6е егпр|е:а !а се!ебгас!бп. а 1о6а !а |агп1!!а". !аз сша1го [а таг6е. Ё8 Ё1ш' БосБ€сш6! 4.. зе саз6 е! раза6о 1 1 с|е гпауо соп 6эсаг йаг1[пе: €оп1гегаз. 1о6оэ гпе безап у гпе абга:ап. йаг(а. еп е! !п1ег|ог с|е !а саза.агоп а1 ге51ашгап1е Ё! €оБег|]зо. сошт!ш0А [оо['':еп1ау1гез] |83 .2.1. "6ша5опа". "6ог61|а".|6мепез у !'пауоге5 ез16п еп !а ршег1а. 1[оэ.. Рг!гпего !4ео !-аз соз|шпбгез " !-оз ауапсез |еспо!о9:соз ' !-а сопшп!6а6 9|гапа ' "а г!тоэ € гпб!аг ' €опзегуаг ц!-оз . я@ посе е5 шп эоБгепогпБге. Ра'га |оз 3!1апоз ез !а !еу у 5асапоз е! рабше!о соп гпшсБо ог3ш[!о. у чше з!гме рага согпргобаг !а м!г3!п!6а6 с!е !а пом!а. !оз п|боз.'..

.9 . о 1о6о |о {сп!!!с. о о 84 : [ос11е!:1ау сс:а1го] -\]эАэ 6.2." 19.т'п'з Р'$ ААсг[о.. 1оз_ !9.] гэс г. -( Росо ё|се чое ез о19о чое !1емо }тос!епёо ё1ет ойоз у чше рсго е!!о е5 цп 9о7о.99 9. оБце!оз. ::' $6 |'. согпр|е!а е! сша6го 9гагпа!|са| Рага со!тргепёег гпе!ог с6гпо зе 1гапзгп!Ёеп !аз ра|аБгаз 6е о[га рег5опа.4" н @ Ёп е| Ёех!о арагесеп [га9гпеп!оз соп |аз ра|аБгаз ехасЁаз 6е а|9шпоз рго!а9оп!з!аз 6е |а по!!с!а. РР!$йА . @ше !оз РтопБгез. езсг]6е|оз еп |оз езрас!оз чце [е ёагпоз а соп!|пшас!6п у зейа|а !аз 6|[егепс!аз согпо еп е| е!егпр|о. @ше е!!о уо 6с|!опёо соп !оз {сп|!!оге5 чце усп с {е!!с[1ог!о. Бо|!оп гцп6оз у зо|зс. 5{ уо по 5опо5 ! | 9.95 цп 9о_2о': Рого |о_з 9!|9!:|99 99 | робше!о_ соп пцс}'то ог9ш|!9.ряЁче]е.:999п]9'9 е!. 5( ! .. . |оз п|[оз. @ше 1о6оз '@ше !о Безоп у |о о6го:оп. |еу_.'] (:. чше соз! 1о6о зоп пш]егез. 99 {.119 9|.* ш @ А!тога чше Баз зеЁа!а6о !оз сагп6!оз. ез]6п еп !о ршег1о.-.|. уо по 5оп 9|1опоз.'!. Рссо: (( | л.е !!'еу'о Ао9!'9г9ч {!эз з0рз у 9ч9 . рогчце з[9п!{!со согопсг с !оз ро6гез.!6мепе5 у поуоге5 . 1|оз.. чве ез !о п6з 6оп[1о 6е !о Бо6с.0!се чше рогс !оз 9'1опо5 ез !о 1еу у чце 5сссп е! роЁше!о соп пцс!'то ог9ш|!о. 6ог!6о6 6|пёпе= о{!гпо чце ез о!9о епос!опоп\е.' -. 9езршёз.. Ёзо ез !о чше ||агпагпоз ез!!|о 4!гесЁо. [ше|уе а !еег е! аш[сш|о у п|агса 1о6оз !оз раза!ез еп ез[!|о 6!гефо.]с. Р_9г9 п1 у.| &. ААог|о ё[се 9ше !о созо ез16 !!епа ёе 9еп1е... @ше з! !ез {о!1о е! рсЁше!о.

[!апо рага ге5егуаг шпа пе5а. ( г ! } [а пос[е.ццЁ АБога. йшт б!еп.!.. по !е о!3о б!еп.]^]ег.!шё 6|се? цщ е1 01а АБше|о: . Ауй6а|о [гап5гп|!!ёпёо!е !о чше зе 6|се а зш а|геёе6ог..ап 1оз т-тот'1оз] "5[. . _ _-__1-. .0 ча : п-:. 3!еп..оз. 6шепаз {аг6ез. йшс!'таз в'у' А0!6з. ] [опо]. \о. ]( ш6п1оз соп-:епза|ез ] 2Рег6оп] &ез1ашгап1е [оз [сг:ге/г'_ч.тпш]ег'. а погпБге 6е н @ АБога. Бо|а. а !аз 6|е: 6е Агпап6о 6ш1|ёгге:. е5 ч!-1е !е о!9ст 5:. езсшс!та у согпргше5а.[г:пта6ц'тгез] 6!зсш!ре. Б|а5це|о ёе йаг]а ез[5 цп росо эог6о.- 3!еп.5. 1т|: Фше !оз 6ес]ого псг!6о у :таз {е11: 0е п_т| у|0а'' с11се) 1п]: п{.а попБге 6е чш|еп? [е соп[|гпо. 1. сошт!шшА [ос|еп1аус!псо]*65 .!шё АБше1о: . . ог6епа е5Ёа сопуегзас!6п !е|е[6п!са. рага с|псо рег5опа5. 4.!шё "Ёз[оу егпос[опа0а''. м и "[з "1о оз 0ес1аго :таг|0о ь. уа]по5 а ргас[!саг.. Фше з! зоп [шгпа0огеэ.' ( !псо. Рп!БмА . Фше !!апо рага ге5егуаг шпа пе5а' Рег66п. з. п-:шт' 1е. а [аз 6!е:. \![Ё | А2. |а чшё Бога !а чш!еге? Рег6оп.!шё 01се? €оп !ц согпраЁего. |чше 6!се? {*. Фше а чшё Бога [а чш:еге АБ. "1!1т. по 1"\ Агпап6о 6ш[|егге:. чш1его" АБше1о: 7'!шё 01се? ' АБше!о: 1!шё 01сеп? [й: 1:!: ". ез|оу }т1]а!'' 1й: [т|: м @ 1е11: АБце!о: .!шё 01се? АБше1о: . 2с6гпо 6!се? Бзо ез.

-. Рага е!!о. ш5опо5 соп|о !п!го6цс1ого !о соп!шпс!6п 9ше сооп6о !о рге- по.. ]таБ|а гпшу г6р!6о о пцу Ба|о.т][|п [|][[)[] г. 9це сцбп|оз зоп.-7'" цш 6 $о:-е с6гпо еге5 у [е 6!гё чшё Бо6а чш!егез. ! о соп !о соп!шпс|6п (чое)з[ рог е!епр!о. €цоп4о Бо епгеп6!6о о по 5е Бо о16о. !п|го6цс!поз !о 1гопзп|з!6п Ё!егпр|о: Фше з] зоп [цгпаёотез' Б|егпр|оз: @ше а чшё !'оога !а чп!еге.]п !|: |. -.^.] .'зд'- а)а"' | 7].*. сФшё чш!егез [-тасег? 5. е9цё !":асез ез1а е€ша:":6о ] е5 |ш сшгпр!еапоз? _. Ба 6ес!6!6о са5аг5е. !егзеу 1ап бо:'.:!то? ] ь 1. 5е9шгагпеп[е по ро6г5з еп!еп6ег|е |а рг!гпега уе:. Б!е9!г е| гпо6е|о 6е [аг!е[а 6е !пу![ас!6п шпа Бо6а ез а|9о регзопа| у ё!!|с!|. эп!3мА . . : ]: | . )е 0"э у)е. ез 6ес!г. т!|1пг]|: нп| п г| !) ]г: [г]|: ]..]ш]!п|з ![ Р[ п.. с\/!епез а |опаг шп са[ё? ':._п 1"'}-.!!. соп ]а ]папо еп |а 6оса о Бас!епёо гц!ёо..'э:> 4"|. !!апоз а! с!п'те? согпраЁега 6е р!зо.-"-.'|'л:с. рага 2Фь:ё ге рагесеп пше5{га5 {аг!етаз? Реасс!опа. ате 9ш5|ап !оз !]. еп [ш |еп9ша.. ! €цоп6о гере11поэ шпо рге9шп|о Рогчше по 5е .{-.п!т]|1[]!. е€бпо 5о!-] е5|а5 |г':у!|ас|о:":ез е:'т |ь: ра[з? г1[]|] шшп|] [-[]г)]-[п!) |]шг. ] | . 6е гезршез|о з1 (1-]: гж $ {|н". ' 6цс€.- ше&Ё А!селг:"' 8.с* ). Без4е чше !о апшпс!6. !Асу'/сттп/ст т€ |!у|тАмос А АсомРАмРА]ос \_?- €!- ь€ вш мАуоР €РРоР шц€стРА у!ьА €[ иАРт€о !з рБ гЁвР€Ро А !_А9 9 ь€ |я тАРь€ ччР 86 ! [ос1-:еп_:1а у зе з] -_] 6.. 1ш согпраЁего уа а БасеЁе цпа$ рге9шп[а5. рог е!егпр!о.|Рог 9шё ез16з 1ап зег!о? 3.]]п п[]!! . | !о рге9шп!о еэ сегго6о. по 6е!а пш н@ @|9а.п!. рего азе9йга!е 6е чше по [е еп!|еп6е |а рг|гпега уе:. а0щмп@ п":ос}-:е? }":е!а0оз? с)оп6е |е !":аз согпрга6о езе . -{::.ц..' //сот'ст //)/'': '7'7ст'т*х' ' //стгат ''/сл'с '(у'ттуч'пт # п |]|]г |{|]!з [. |аз з!9ш!еп[е5 Рге9цп[а5 а [ш согпраЁего. 1:: '/[|1|]!.] . 9шп1о еэ оБ!ег|о.е ад'се. 9ё|а|е по[а5 соп |а !п[огЁш у гпас!6п 6е |оз гпепза]ез 6е| соп1ез1а6ог рага ро6ег Боггаг|оз. ]:|о !е ргеосшре5. 6е зопаг е| !е|ё[опо е| соп!ез[а6ог ез!5 со|арза6о. 5о|о р[6е!е чше гер![а рага ро6ег геэроп6ег|е.[:}'] г |1!' |[]. с€бгпо езгаз? 2. . сйе 6аз шп сагагпе!о? 4..{._-.

зогргеп6еп[е. чшё уа!з а ге9а|аг. €с6гпо [це? €огпёп[а|о соп [шз согпрайегоз. 6ес|ё|ё чшё оз уа!з а уа!з а |г.. зогргезаз. [-. 5е9йп |а 6о6а чше !таБё!з езсо9!ёо. уа!з ёе Бо6а.9.. ацпчце. 1 с' 3.!. соп согп!6а у ба![е 6е !аг0е. ге9а!оз. по! !Фцё а5шгг|гп!епго! !@н6 зозо! 8гоуо! !г1Ашу щ| Ёап|6з1!со !Ёз 9ше ез 1оп оБцгг!6о.|па рг!гпа мшез{га 5е са5а рог !а !9!ез!а са{6!!са. соп |оз ргерага!!уоз ёе зш 6о6а. сошт!ш0А [оспеп1ауз!е1е] !87 .т\ {!о. .! Б!еп! !1е асшег6аз 6е 0|9а? Б! !!егпро н @ 1221 (пцу ра5а ![проз|6!е| у з!9ше гпшу ргеосшра6а/ Рего [агпБ!ёп у геас- !|шз1опа6а.5е ]тасе а!9йп ге9а!о? 5| ]таз ез[а6о еп а|9шпа. с6гпо ропег. [а !шег9а рше6е 6шгаг 1":аз!а е! 0|а з!9ш!еп{е' !-а {га6!с!бп ез за!!г с[":!соз у с!-т!саз рог зерага6о. ба!!е. \!!Б1..сс' ш #..)п согпраЁего 6е с!азе 5е са5а еп Бз{осо!гпо. 4. бгогпаз.. 2. еп 6оп!п9о. [ш рго[езог 5е са5а еп 5ц речшеЁо ршеб!о 4. [п]4] 3.:опбге. !-оз агп|9оз зоп !оз ог9ап!:а6огез 6е !а [!ез!а: сепа. Рв!5мА ёе боёа. па{а! 6е !а ргом!пс!а 0е 5е9ом!а.. Ё|егпр|о: 7[епеп чше сБд !г а езсо9ег |оз ге9а!оз 4е !а ![з{о 6. 8€6гпо зе се!еБга еп [ш ра[з? €5е ргерага а|9шпа эогргеза?. 6 ц|| -6й) Бф+]\-1р'ерагаг цпа Бо6а ез а|9о Баэ[ап[е согпр!!са6о. !шез{го гпе!ог агп!9о 5е са5а соп шпа соп6еза еп зш ра!ас!о 6е !а 1озсапа'сошт:ш6д-]. егпос!опап!9 а6цгг!ёо ш [тогг!Б!е чше Баз езсшсБаёо 6е шпа ёезре6!ёа 6е зо|!его? €!аз|[|са |аз з!9ш!епЁез ехргез|опез еп е! сша6го соггезроп6!еп!е. \о ро0егпоз !'':асег!о !Фшё !птегезапте! !Ёз погоу|!!озо! | !Фшё го!!о! ![эо по. БзсшсБа соп а[епс!6п с!опа ц!!|!:ап6о а19шпа 6е |аз ехргез!опез ап[ег!огез... 1.. а |аз 6осе 6е !а гпаЁапа. сегепоп!а с!м!! у согп!0а рага !а [агп!!!а. у !о се!еБга соп1еп0о сог0его еп !а р!а:а 0е! рше5!о.'"без чш6 е5 шпа 6езре6|6а 6е зо![его? Бп БзраЁа е5 цпа соз!шгпбге 9епега!!:а0а се!ебгаг [а 6езре6!6а 6е зо!|его о зо!|ега. ё9шё !!епеп чше |тасег !оз поу!оз 6шгап[е !оз гпезез о 5еп!апа5 ап!ег!огез а |а сегегпоп!а? ёЁз |9ша! еп [ш ра[з? Ёхр|!са |аз роз!Б|ез ё|[егепс!аз а Ёшз согпраЁегоз. [. зе ге0пеп рага 1егп!паг !а [!ез|а соп!шп1апеп|е.А2. ]'л 4.. еп осаз!опез. |!4]!]!аошё ез - |о гп5з ех!гаЁо. 0[аз ап1ез 6е !а бо6а.1. |.

у п. рог !о чше ап6а !прег|ес1апеп1е. [оп]шп1о 6е то0аэ |аз созаз чше з!гмеп рага согпег. Ёп зеп1!6о гез1г|п3!ёо. 3. рог е5о по рше6е соггег 3.61 Бцзса6о а!9шпаз ра|а6газ еп е! 4!сс!опаг!о.. -а а6. €аго. 5е ар!!са а шп га7опагп|еп1о о {гаэе чше 9ше6а !псогпр[е1о. 6! а чшё 6е[!п|с!6п : . о{гесег.[отто. се!ебгаг. согп!ёа. 1. !-оз гах!з 5оп гпшу саго5 4. !м! саго ап!9о Ёё!!х!.. 5е ар|!са а шпа рег5опа о ап!:та! а! чше !е |а!та шп р!е о р|егпа о !оз 1!епе ч 0е{ес1шоэоз. 3епега!п-тепге !а 6е[ пе6!о6|а.! 6е !аг3о ! еп 6е сог1о а!3о регзопа1 0!пего 6е сБачш6 а!3о рага !а саза еп ау!6п {огпа! ма]!!!а !п|оггпа! сшБег1ег[а сос[^те еп аш1осаг а са6а!|о ]ше9о 6е са{6 е!ес1гос!огпёз1!соз ! | | ! 2 |. ёА 9шё 2. Ёегпоз . Б! регго ез!5 со!о.-]. |!епез чше мо!мег а ге6ас{аг!о 2.!е сш!то о !!тегаг!о)!шег!6о. п. {. . о| пшег:о. А]тога. 1. с1епепоз зц[!с|еп!е соп!6а? ?\ 6. !":ога ]таа о[газ [газез соп!ех[ша!|:ап6о !оз з!9п|!!са6оз.. (Аасег. 2.6о. Бп |аз з|9ш|еп[ез {га5е5. ц 3. !9шё а!е9г|а! 5.!о.6д'. Ёэе 0!зсшгзо чше0а со!о.еп1е зеп1а6аз {геп1е а шпа пе5а/ согпеп €отп|0а с!|з1!п1аэ со5а5. - .. Рг!гпега рег5опа 6е! з!п3ш!аг 6е! ргеэеп1е 6е !п6!са{!уо 6е! уег6о со3ег. РР!$йА .6аг. 6окп!. ([п !еп8ша. . -а а6!.ъ у сше51а пшсБо 0!пего. |_ее а[еп1агпеп[е зш з!9п|[!саёо: €о!о. 1.ро1с1оз с.. 1епег) Ас{о еп чше шпа о гп5з рег5опа5/ 3епега!п.'папсо 33! [ос|еп1ауос[:о] 0ш!оАо 6 .2. 5е ар!1са а !о чше .2. щ а} ч ь ц Б. сого.

' [цпс!опа!ез €оп1еп!6оз ' ' ' 9езсг!рс!бп 6е [6б[|оз у соз|шгпбгез еп раза6о Резсг!рс!оп 6е регзопаз. Апа [4аг[а йа!ц!е Б! ас{ша! !-а еэсше!а езраЁо!а €!у!!!:ас!опез ге!ас!опа6а5 соп е! гпцп6о }'':!зрапо: пауа5.. !-!|ега{цга: РаБ!о \егш6а. ап!гпа!ез у об!егоз еп раза6о [1аб!аг 6е !аз с|гсшпз!апс!аз еп !аз чше зе 6езагго!!о шп асоп|ес|п!еп{о €опЁеп!6оз ' ' ' ' ' ргезеп!е/рге|ёг!!о !гпрег[ес!о &1агса6огез !епрога!ез'.*. оп[ез/о|'аого €оп(газ1е 5о!ег + !п[!п!с!уо А6уегБ!оз у ехргез!опез 6е [гесцепс!а €оп[еп!6оз ' ' ' ' !6х!соз !-а саза: е! тгаба!о 6опёз!!со !-а езсше!а Ё|араз [-':!з1бг!саз !пуеп{оз у 6езсшБг!гп!еп{оэ €оп1еп!6оз ' ' ' ' 9гагпа1!са!ез Ргесёг!со !прег[ес|о: пог[о!о9[а у ш5о5 сш!{шга|ез 6езепребо 6е !аз !абогеэ 6огпёз!!саз еп !а ЁзраЁа 6е пе61а6оз 6е[ з!9!о [!.шшЁ6аы т 'Р*. а2!еса5 у 9г!е9оз . [Бегоз.

_1бгп шп пцеуо 5в.|ег а[ гпшп6о !абога!. [ш гезршез[а. сопз!6ега0о {шп6а_ гпеп1а! рага !а зос|е6а6.2. е| раре! 6е агпа 6е са5а согпеп:6 а 6езуа!ог1таг5е. [!! . ! ]| 6]т] щ $ {}з"6ез чшё з!9п!!|са |а ра|аБга "[па[\!]а" еп езраЁо!? Ачш| [|епез Ёгез асерс|опез. [! [топбге. Апо[а |аз [газез 6оп6е арагесе. [! 1ёгп!по 6 гпагш-|а |еп1е гпазсш!1по. н @ мш1ег чше 1гаьа!а !цега 6е саза йш!ег 9ше за!е а [аепаг а! паг !-ее е5[е [ех!о. РР!5йА . 9!зсц!е соп [шз согпраЁегоз сш5| ез !а гп5з а6есца6а у со!пргцеБа еп е| [ех[о ёе 1. Ап1ез. 1 . .!егез чше зе9ш[ап гпап[еп|еп6о ехс!шз!уагпеп1е езе раре!. 1. йш]ег 6е6!са6а а !аз !абогез 6е| Бо9аг.3." )'\ ' 1 7 3 + 90 | [потеп1а] !\]0Ао 7 . йагш-|а: 6е! {епеп!по "|Аа(|а". й!еп1газ. ! йш!ег 0е0!са6а а !аз !абогез 6е! [то9ап ! ! !.|.апеп1е еп !а е0шсас!6п 6е !оз [т!. е|[ех[о аРагесе [!егпро ёе! 5е ||агпа |.|. 5!п епбаг9о. зе Ба уше!1о а геуа!ог!:аг е! 1габа]о 6е! апа 6е саза. /6|п 1. [:6 - раза6о чце рге[ёг![о |гпре#еФо. ! :.1. !оз [:огпБгез/гпаг!6оз 1габа.1. !аэ гпш. м @ Ёа: шпа ||з[а соп |аз !агеаз ёогпёз[|саз гп5з БаБ![ца!ез. еп !а ас1ша!!6а6.|аБап [шега 6е са5а рага гпап1епег есоп6гп!сашеп1е а !а [агп!!!а.Ап1еэ у аБога ! ] ! ] ] ! ] ! ! ] ] ! ] ] | ! ! ] ] ] ] ! ! ! ! ] ! ! ] ! .||аьа еуо!шс!6п еп ра|з? €огпеп!а |а сопз!6егас|6п 6е |аз |аБогез 6огпёз[|саз Ба з!4о !9ша! еп [ш |аэ 6![егепс!аз соп [ш5 согпраЁегоз. " зе з!6ше ш1|!!:ап6о 6езрес1!магпеп1е. Рце6ез сопзц![аг е! 6!сс!опаг!о.1. (оп [а !псогро- гас!6п 6е |а гпш. росо а росо.4.!оз.1.|егез/е5Ро5а5 зе 6е0!сабап саз! ехс!шз!уагпеп[е а !аэ |абогеэ 6огпёз1|саз у 1еп[ап 1апб!ёп а зш саг5о |а е6шсас!6п у е! сш!6а6о 6е зшз Б|]оз. йагш-|еаг: [тасег !аэ !абогез 6е1 1то6аг о соп1аг со1|!!еоз. ] 3 -'} ) _: : -_"з ) 1. е |пс!шзо зе Ба !пуеп1а0о е! согге5Ропг1паг $о" . А!3шпоз раг1!6оз ро!11|соз зе р!ап1еап гегпшпегаг е! 1габа]о 6е !аз 1агеаэ 6опёз1!саз. сопраг[е !аз 1агеаз 6е! Бо3аг у раг1!с|ра ас1!т. .|. арагес|еп6о е! 1ёггп!по 6еэрес1!мо "гпагш1а" рага погпбгаг а ачше!!аэ гпш.

|. |с: 5о!ег + !п{!п!с!уо |агп5!ёп ехрге5а асс!опез Б|егпр|о: €с:апёо ро7|а заЁг 1аз0 еёаё.е е5|а| а еп е! раза0о. |еп|а гпп1' бцеп сагбс|е| у ега !пцу егап 9г!зез'у за ре!о'сапо5о.] ]! |.по йас[а ёерог|е у гпе зеп|[а гп1. Ёхргеза 6оз асс!опез з!гпц![5пеаз еп е! раза6о Ё|егпр|о: 5!етпрге чше оеп|а а 0е[по5' поз |га|а шп ге9а|о. \!!Ё| А2. гп[ поо[о йас[а |а согп!4а' Ап|ез [т.4[ /-оогпбуе |цег{е.5шз о7оз Ргезеп{а цпа асс!6п еп 6езагго!!о еп е! разаёо Ё!егпр!о: (шап4о сотп|аупов.5е аров6 !а !аа.поз его!з !Бо!з егоп |Боп Ё|/е|1о/оз+её \оэо1гоз/оэ !оу6Бопоз !оэо1гоэ/оэ !оуой!з Б!!оэ/е!!оэ/шзге6ез !оуоБоп @ Бегу1опоз Богг1о!з Бегу1оп н @ Бп е| сцаёго [шпс!опа! 6е |оз цзоз 6е! рге!ёг!Ёо !гпре#ессо по ез[6п !оз е|егпр|оз з|9ш|епЁез.таб!тша!ез ёгагпоз речшейоз.5. зо!|а !!еоагпоз а! со|е1/о рог |аз гпайапоз. Р!]а1е еп 1оэ гпагса0огез 1егпрога1е$ чце рше0еп асогпрайаг а |аз асс!опев }паБ!1ца|еэ еп рге1ёЁ1о 1гпрег[ес{о 6епега1:теп1е \оггпа|гпеп1е Ап!ез А уесез йцс[лаз уесез 51егпрге €ав1 ь!егпрге \шпса €аз[ пшпса 1оз 0[ав '[б0оз/аэ 1аз зегпапаз 1оз гпезез 1оз Рв!3мА .п с|]аг|о 4е ез[аг епо[[пе у еп|га0а гпас/та |аа рог ' ' |аз оеп|апаз. ёРше6ез ропег!оз еп зш |ш9аг? ' [-а саза ёопёе о!о[а ап[ез |еп[а т. сошт!шцА айоз 1аз '[о0аз гпапапаз 1аз 1аг0ез 1аз пос}гез [поуеп1аушпо]!91 . |еп|а чт. абце!о йагсоз еуа шп !п|е!!3еп|е. п@ €огпр!е!а \/ег6оз ге9ш|аге5 [о е| сшаёго рага оБ!епег |аз [оггпаз 6е рге!ёг|[о !гпре#е6о. А1ога |!еоо шпа о!ёа гпбз 5опа у ез|оу тпас|оо гпе}от: [|зоз с!е! рге16г!со !гпрег[ес1о . по !. А[!еп|газ уо |т'е9аба !оз р!а[оз.гпа5а птцс/-уо. 9езсг!Бе еп е! раза6о Ё!егпр!о: А. [ег6оз !гге9ш!агез !оуоБо Богг]о т6 Бегу!о его |Бо Бегу|оз его5 !Боз его |Бо егопо5 1й. Бхргеза асс!опез БаБ!!ца!ез еп е! раза6о Ё!егпр!о: €шапёо уо |еп|а !аз 4!ез еп со5а.гп! раёге [п|гу |а[ае.

оз(.' .. .... !'А1ёгсо!ез вп\ез ёе о!пог:ог !о рог1|6о !6а о есБог.оз[. 1| '/' ё! чоег|о !г о! б!!!ог. . оз1 о'!е... .. о5|. оз|. .... оз|.. ... АпЁе5. Рего по рооо сосгег оз[ оого!-]е 1еп1о оце Аз| . о5! . ..... о5|.. оз|. оз1... оз1. . .'сз1.г... оз|.. 0оп!п9о оп1ез 6е о!гпог:ог соп зш ечш!ро {ше о. о5!. .оз[. . [о6ау[а зоп !аз гпш!егез !аз ё@сцгге !о гп|згпо еп [ш ра|з? €огпеп[а 1][:тп3 ро6ге 1е1о е! рег16ё|со п!еп1гоз езрегоБо е! ёезоушпо. . чше @ /бт'\ $ |}я. оз|....... .. о5! '. оз| цп го1!1о зе !Бо о есАог. ... ]цеуез оп1ез 6е о!пог:ог .. сз[. о5!.. с5!. . !о чше зе |':ас|а ап[ез у !о чше 3е ьасе аьога." 7.. чше уо !о цп у!п|1о {це о 1опог. у по !о оз| оосо!е |еп1о оце .... ... чше уо !о м|.... оз1.. !а рго!а9оп:5[а ега |а езроза. о5!....а !в [п 1ь г2з] \-] а \/аз а езсцсБаг цпа сапс!6п 6е шпоз рауа5о5 гпшу [атпозоз еп ЁзраЁа.. о5! .... ...... оз|.... оз. рего по рш6о ..оз1... . . .. оз|.о согге.. оз1.. оз1 . . рего 1е зо!!6 пшу по! чсе уо !о .. оз1 . €огпр!е[а !оз езрас|оз еп Б!апсо. . ..... /йог1ез оп1ез 6е о!пог:ог Аз1 оз1 ... гп6з Ё|егпро ёе6!сап а! Бо9аг. ..]ш9сг рогчце 1еп1в чше А5] . . . сз[ . оз1.. оз|.. чше уо !о м! . оз1 . оз1....|: . оз|.... оз| . Рего по !о рш6о есРтог оосо(!е 1еп|о оце Аз| [цпез вп7ез ёе о1погтог шп пог]6о !о'. оз|. оз|. ...... оз[ .. оз|.. м! Рего по зе рш6о ес|тог 0огсце \еп|о оце .. сз| . \/1еспез оп1ез 6е о!пог:ог . шш!оАо 7 о Р8!$\4А . еп ьраЁФ у Ботп6гез у гпш!еге5 9е гераЁеп чш9 чн1-А.. |/т! 92![помеп1ау0оз] дш6пд й! ро6ге ргерого е! 6езоушпо.. |а5 со5а5 е5{5п сагпь|апао |аз [агеаз 6отпёз1|саз.. рего еп !а пцеуа уегз|6п ез е! гпаг|ёо чш|еп !о Басе !о6о.оз(.. м|..'@.. оз1... о5! .\!(.|ш9сг..чше уо !о м!.. . оз|... рш6о 1опог оогоце 1еп1о оце Аз[ .. . ...... . . оз1..

Рергезеп!а цпа с!азе 6е гпе6|а6оз 6е| з!9|о раза6о. Рага езсг!б!г зе ептр|еаБаг': !оз 1!п1егоэ.1 $е |те чце0аёо |та еп е! ]!. [п !аз раге6ез аушс!аБап'': а[ п.а5ап ёоз сг:ас!егп''тоз.:ё{ос]оз с1е арге:-':с{|- та|е егап !а гере{!с|оп-':. /.:аз с!е 1!г_т!а ег-: е! гпшсБо сц!с!ас!о Рв!5мА . |оз п-'та1ег|а!ез егап со]тшпе5. сошт:ш0д соп-'т !а !-':аптБге чше {-]|-') ге{г6:-: !'']1ае5{го". . [аз езсше[аз зе 6!1егепс!а- !оз Бап рог 5ехо5. н @ е! ё!Бш|о. ез1г!с1а.:1е. !оз п!боз по аз!з|[а:-: а !а езсше!а гга5 5е роп[ап зобге шп саБа!|е1е. |а 6!зс|р[!па ега !'пшу о 5е рог{аБа гпа!. Ёгеп1е а рогчше 1еп[ап чше ауш6аг а эшз раёгез еп е! саптро о еп е! гпегса0о. зе {го{аБа соп ш:-': [гаро. |]ог !о чше !оз у !а: п|Ёаз по со:-'т-'т1эа([ап а!шптпоз. !оэ пауоге5 еп !а епзебап:а. !а [аг!гпа с!е! рго[езог. Ёга со!11о !!!1 ге5ц!-'!1е!1 с!е! тгаБа1о с!е !а с!азе чше !-:аБ[а чше рге5еп1аг сшапс!о !!е3а5а !а !пзресс!6п.!ёп'т с:л-': сцас]егг-:о с]|]е 5е []аг-т-.а с!е го1ас|6п-:' [ас]а а!цг-т-:п-':о !':ас[. з! е| ез1ш6!ап|е по заБ(а а!3о [поуеп1ау1гез]!93 . з!п е:тбаг3о {еп[ап ц!1 8гап ргез|!3!о зос!а!. е! 6!Бш!о соп |оз погп6гез гпагсаёоз еп пе9г|!а.-:т-т-:т-:оз. шп ге1га1о 6е! !е{е с1е! [згас!о у !аз огас|опез 6е еп{га6а у за!!с!а чп-:е !оэ п!боз ац!аз. 5е !!ет.д:. €о:то БаБ[а а[шп-:п-':оз с]е с]!зт!т-:1аз ес]ас!ез ет-: {а с!азе.ас]егпо. рага 5оггаг[аз. у 6е1г5з. эе регпт|1[ап !оз саз{|3оз согрога!ез.!]..а 2. е! сап-:1о т е] ]Басо. [оз ршр!1гез |еп|ап езрас!о 1эага е! {!:-:1его х'!а р!штта. ! ! ч !ее ез!е !ех!о у согпр|е!а [а езсше|а 2(6гпо ега с!е ауег. \!!Ё]. "Разаз гп5з [оз :таез1гоз 3ап':аБап': !'пшу росо с1!пего. Росаз :тш-]егез еэ{шс!!аБа:-:. А!3шпа уе: са|ап сша6егпо.-т п'. рего 5е 1еп-':[а гпапс!.!!]]!!] 1!п1его /'т\ в| @ {|м:. |оз п!боэ 1еп[ап чше саг1е|еэ 6е !ес1шга ]шп|о соп [оэ гпара5 у [оз саг|е!еэ 6е Ё!з1ог!а 5а3га6а ч0е герге5еп1абап е5сепа5 6е !а 3!Б!!а. шп сгшс!{!|о.таез1го 1эгезет-:1ас!6п.та[. е! с!е 1!г"т-':1э!о х' е[ с]е зцс!о. г-:!п|оз Ёп ЁзраЁа ех!з1е е! еп1опабап-'т 6 !аг! а:теп. с{е! ац!а со!3аБап 5е с!а6а гпшсБа !:тро(апс!а а [а са!!3га{[а.!!!!!|!!]. |а езсше]а а гпе6!а6оз 0е| з!3!о раза6о? Бп !аз ац[аз БаБ1а п5з с!е 50 а!.1.т'':а 1эа(е с1е! сс. т' !оз т-т-. [п-': !а роз3с:егга зе еп-'т-:1э!еа[эа [ат-т-':[.1. ё9цё ё|!егепс|аз епсшеп[га5 соп Ёш с|азе? ёФшё созаз зоп !9ша!ез о рагес!6аз? . [аз р!:а- еэсг!Б!г Боп!1о' йшсБаэ месез.!!]]!!!!.

. Бга гпшу !' !прог{ап|е езсг|б!г соп бшепа !е|га 5. |п[!п!1!мо.|1-ваз6пёо[е еп е|[ех!о. €!егпр!о: Ё| [ех|о ё[се чше зе шза0а е| |/п{его. | уе[а1з? н @ . ]шз[|[!са [ц ге5ршез!а.з. \/ег6аёего !. -6п) 2. 94 .2-1. ёФцё Бас1аз !оз !шпез? 3Р6п6е оз 2. !-аз с!азез егап гп|х|аз 7 !-а пш!ег по |еп[а гпшсБаз ороггшп!6а0ез 6е ез1ц6!о !. . рага: пагсаг е! 6езагго!!о 6е цпа асс!оп гпагсаг цпа асс|бп чше 5е гер!|е еп е! раза6о 6езсг!б!г гпагсаг цп 1т6б!{о 0е! раза6о гпагсаг 9це шпа асс!оп зшсе6е зо!о а уесез щ 6т\ $ {|наь!а Ёего. рего сшапёо уо [0а а |а езсше|а уа |еп[отпоз бо|[9га[оз у а/того.]загпоз е! уегБо зо|ег еп !гпре#ессо * 5о!]агпо5 со]пег еп са5а !оз ёогп|п9оз ё96п6е зо][а]з уегоз? ёФцё зо|[аз ]'тасег !оз !цпез? 5о][а |ш9аг а! {й!Бо] !о6оз |оз 6[аз у !пагса !аз орс|опе5 соггеса5. !-оз рго[езогез |еп[ап шп бшеп за!аг!о (!.?. . Б! :}.:ас!опа !аз [газез зе9йп зш з!9п|[!саёо: Ап!е9 !ш9аБа а! !:]!Бо] !о6оз !оз 6[аз .2. €9шё 6е [ш п!Ёез.| ! 2.1.1. Р||асе еп |оз е!егпр|оз 6е| е!егс!с!о ап[ег|ог [. [пс|азо' |тау аа!аз соп |п|етпе[.!ш9ог о! Бо!опсез1о !оз 6оп[п9оз 5о!|о сопег еп сс5о 6е зц о6це!с 2. Ба6|а зоБге |аз 6|[егепс!аз еп[ге |а езсше!а ёе ап[ез у |а ёе аБога еп !ш ра|з. [!$ . }. 6о егаз речшеЁо. РР!3йА ! . Ёзсг!Бе |о чше зо!|аз !тасег у |ше9о со!прага соп !ш соп|ра[еп]а!з еп согпйп? |. щ 6 $к. Ё! аргеп6!:а!е ега ге[!ех!уо е !п6:у!6ца! !1 2 1о0оз !оз а!цппоз 0е шпа гп!згпа с!азе !еп[ап !а гп!згпа е6а0 сца6егпо 6е го{ас:бп ега шп сца6егпо чше ге[!е!аба !о 9ше зе !ба !":ас!еп6о еп с!азе ]].1.9цё ега 6|[егепЁе? м| сомРА|0[Ро 5о!|о . м @ 5еЁа|а з! !аз з!9ш!еп[ез а[!ггпас!опе5 5оп уегёа6егаз о [а!заз.{оггпа!гпеп!е согп[агпо5 еп са5а !оз 6огп!п9оз . . [поуеп1а у с|-]а1го] {_]\]]оАо 7 .

[а!!есе еп 5ап!!а9о 6е €Б]!е. сошт!ш!']А [поуеп1аус!псо] ! 95 . а йа6Ёё рага соп!!пшаг а!]] зш !гаБа!о. Бо6а Ёзсцс]та !о чше ё|се зш агп!9о.пасее] 126е !ш|1о 6е 1904.9апа зш рЁ- гпег ргегп!о !!1егаг!о у ршБ!!са уа 5ц рг!гпег 116го. 9езршёз 6е с!псо аЁоз. е5 (га5!аёа6о а Баке!опа рага 5ег с6пзц! у еп [ебгего 6е 1935 уа м @ ! !! !!! !!. АпЁе5 ёе езсшсБаг. мше!ме а €Б!!е у согпо |е1га!о 6е зш ехреЁепс!4 езсЁбе Рез!ёепёа еп |а [!егга' Ёп 1934. зе ге[ц9!а еп е| ех|гап!его 6еБ!6о а зц гп1!!!апс!а ро|[1|са (Ра:1!ёо €огпцп!з!а) чце е5 6ес!авёо !!е9а! еп €Б!!е..!ог9е Ё6тлаг6э а РаБ!о \егц6а соп ге5рес!о а! !егпа ёе !а раге!а? Рп!$мА . з!еп6о е| !егсег !а!!поагпег!сапо еп соп5е9ц!г|о. ге|ас!опа !аз ра|аБгаз соп 5ц 6е!|п!с!6п: ёе ёоз реБопа5 5о]]о:о €оп!шп!о €азог!о !-е9а! \оз!а|9!а |-еуе гпа!!с!а Р!саг6[а €азагп!еп!о. еп е! рше- 6]о 6е Рагга!. ёРог чшё !оз зо!(егоз по !е 9шз1аБап? 4. Ёп 1924. [1с!1о ЁогпБге а[!с!опаёо а !аз гпш!егез €опза9га6о Репа рог а!9о чше зе Ба регё!6о 5о]!ег6п Ап!!сца6о Асгеё!!а6о рог |а !еу у |а ге!!9!6п ЁогпБге ]пауог у з|п раге!а Рц!ёо чце 5е Басе а! гезр!гаг сцап6о зе !!ога Раге]а 5е ге[!еге а |а регзопа чше {!епе |6еаз ап119шаз йш!ег!е9о ?. 9оз аЁоз гп5з !аг6е. ёРог чшё зе !е асегсаБап !аз раге!аз? ё€6гпо геасс!опа5а ё!? 3. !! мег6аёего. |-це9о 6е ге9:езо а €Б!]е раЁс!ра ас1!уагпеп!е еп ро![!!са пас!опа!у:ес!бе еп 1945 е] Ргегп!о \ас|опа! 6е ||!ега!цга. Ёп е! а6о 1921.2. |ее !аэ рге9шп!а5 у со!пеп[а. А раЁ!г ае 1927. чше !о соп5а9га со]по цп 9гап ма!ог !омеп 6е !а !!Ёега!цга. Ёа|е Ё![ш|аёо "Ё! 1. за1е \/е! псе рое[па5 ёе огпогу опа сапс!6п ёезезрего4о. Бп 1950 ршб!!са еп йёх!со зш обга сшгп6ге: €оп[о 9епега|' [!а!а гпшсБо у ршБ1|са гпй!!!р!ез у гесопос!6аз о6газ Баз!а чше е! 21 ёе ос{цБге ёе 1971.1е гесшег0о ]!! |]! ! ! ! !!! вц н @ ! ! ! ! !! €опосез ! ! . |аз гезршез[а5 соп !шз согпраЁегоз. 5ёр!|гпа &е9!бп 6е €Б!!е. ёезршёз. н @ г24] езсг![ог у рег!о6|зЁа. ёРог чшё РаБ!о \егц6а зе !!агпаба а з[ гп!згпо рое!а са5агпеп!его? 2. ез ёез!!!ш16о у зе {газ!а6а а РаЁз ёопёе езсЁбе *ройо еп е! согаэ6п' [!15з |аг6ч ез погпбга6о с6пзц] 9епега! еп йёх!со ёоп6е регпапесе :еа||:ап6о зц |а6ог па5{а 1943. еп е! герогрое!а са5агпеп[его" 6е Ё| Ро[з 5егпапа!. |\!уЁ| А2. пефапР!са:{о Реуес 8азша]1о. €шап6о согп!еп:а !а €цега €!м!! ЁзраЁо!а. оБ!1епе е! Ргегп!о }. ё€6гпо са!![!са.|оБе! 6е ]-!1ега1цга. !ог9е Бёилаг6з. зц погпБге в' со]то ега$. €гершзсш!аг!о.Ёп 1949.1.. АпЁез ёе езсшсБаг.|егц6а? !ее ез[а Бгеуе 6!о9га{[а. е]егсе 6е 6!р!огп5с!со еп 6!з{!п|оз ра[зез аз!6!!соз. ! а РаБ|о }. е! 23 ёе зер1!егпБге ёе 1973.

у е|!9е рага ё! !оз е|егпеп[оз песезаг!оз рага соп5[гш!г|е е! рое|та чше [е РгоРопе]по5. з.3. ре/еа0ап !а: ![атпаз 11е| у /а: 0о}аэ са|ап еп с/ а9ша /е сш сцз о!оэ 6е атпог 6е РаБ!о [{егш6а. 9езсг!Бе а !а решопа у !а з![шас!6п.3.... у са|ап тп/з 0езоу ай9гес сотпо 0тауау. . €с6гпо [аз а !еег й!Ё!тпо оЁоЁо". ргор!аз ра!а6газ. Роетпа 6. "1е гесцег6о соп|о егаз еп 3!епсо ш!а!ат сшз о}оз у ес е| ]/у[ап[с с/ отойо: 0о/па ут!. 96|[помеп1аузе!з] €о!огез: Ёгоз е! сгер(зсш!о [-..?. еп сгео чше !а гпш!ег ега: в@!ше!уе а реп5аг еп !ш регзопа!е 4е| е!егс!с!о 3. шп рое!па 7е гесшет/о с0/п0 ета5 сп с[ й/т/тпо Бтаэ /а 0о/па 3т/: Ёп у е/ сотазс!п еп отойо' са[тпа.ас!а ега е5!а гпш|ег? Ауй6апоз а согпр!е!аг ез[е сша6го..]па ез!ас!оп 6е! аЁо: [)па раг1е 0е! €о!огез: е| е! . €с6гпо !Ба уез1!6о?.6езсг!6е '.. 11е ез[ап4шс еп са/тпа! Ёо9шета )е е. еэ!аБа: со]Ёеп1о.2. ёе6шсе чшё саг5сЁег 1еп[а. ' ' [. тоз }е рй!ато у сотаз6п /е саэа стерйзсш[о йас/а 11оп1е етп/3та0ап тп/з ргфп7оз апйе/оз а[тпа. тутап сат.. РР!3йА .. [о 3. /е |:штпо. Бшзсап6о !аз рое!па ра!аБгаз чше 5е р!ёеп и соп е||аз.за 3.. Ёгоз е! . €96пёе !о у|з[е !а й|1|гпа те:?. Аре9а/а а тп/э 0тазоз со7по Бн/се }ас/пто аац/ тотс//о зо0те тп| а[пта. 61а: е! сгер0зсш!о. с6гпо ега Ра6!о ]ц|егшёа соп Ёш3 !а. сг!з. Ра!а5газ 9ше сагас!ег!:ап а!9о (а6!е1!моз): аре9а6а.. €атпро /ез/е !о.]|'!!оА0 7 .3. €!е/о )ез/е шп пау|о.а1 д) щ [! {|г:". сеттоэ. в @ еп а!9ш|еп а чш|еп по Баз у|зсо йЁ!гпагпеп!е.|.2.6аз5п6о[е еп :] |п ! . цпа епте/а11ета. .я@А|тога._|ц{оггпа9!6п чше |таз гес!6!6о..?..3.с]с)т. [ас |эо}аз тесо3|ап [ш оов /еп[а у еп са/тпа' 1й гесшсг11о еу /е /ци.2. [|о}аэ эесаз с/е осойо 9эта0ап еп [ц а[тпа. /е/:эте роетпаз 7с апот 1.гтсрот еп 11!е т'аэ/ зес/ ат/|а' А4с|: а//с! с/е тиэ о]оэ ат/|ап /оз стерйзсш/оэ.... !г!з1е. .. вв в €6гпо Аетезре.

Ау!6п . 61обо . Р!зо . 5е !|агпап "апасгоп!згпо5".а !гпргеп1а . 1. Ёасет 0ероЁе . Ёо $. Б1 раре1 [помеп1ауз!е1е]|97 . Ё1ге1о] 0е агепа . е!с. 1. 1т!п|са $ап0а1|аз . |. 6а5а .. Б1 [ше9о . Ёсоп чшё ёроса о ёросаз ге|ас!опаз са6а цпо 6е е!!оз? . Ре7аг . 6ц!0аг е1 9апа0о .везсц6ге |о чше раза! Бп езЁе 6!Бш|о уа5 а Ачш[ !!епез м!т!еп6аз. сагаёег]з[!соз 6е цп |т!о]пеп- ёе |а Ё!эЁог!а.а !й]ш1а .цс}:аг . Б1 1е1ё1опо .Бав{оп . 1. Равсас1е1ов .а е1ес{Ёс10а0 . 5оп ос!то. \|!Ё!_ д:' соштгш0д . Б1 0атсо 0е тарот . Ра1ас!о . }{о1о Рв!$мА . Б1}о1{9га{о . Рага еу![аг апасгоп!згпо5. Ё} ре1го1ео . Батсо . 6ш1|!тат 1а 1!епа . 1. €аба11о . $а11г 0е сораз Ре1цса $оп0гето .Ёгаэе уе2 е| [''топбге [!]!]!]]!]!!!]]]]]]!!]!]!!!!!!]!] _16гп щ [1ф сд' ш @ цпа епсоп!гаг а|9шпа5 со3а5 чше по рег1епесеп а !а ёроса ёе !оз [агаопез ёе Ё9!р[о. 6цеуа \:1ап1а Агпа0цта .а гце0а . 6ос}:е . соз{шгпБгез. [гап5роЁе5. 6аз1|11о . 6апо . Ё1сап0!1 .

€Фц!ёп
в @
|25]

ез чш|ёп? А сопЁ!пцас|6п [е Ба6|агпоз 6е ршеБ|оз чше 6е а|9шпа [оггпа,
о !пепо5 сегсапа' Ёшу!егоп ге|ас|6п соп е| гпцп6о Б!зрапо. ёРше6ез ге!ас|опаг са6а с!у!||:ас!6п соп 5ш !ех!о !п[оггпа[!уо?
гп65

;,:.

йауаз

!бегоз

А:|есаз

6г!е9оз

в @

г25]

\/це|уе а езсцсБаг у апо[а еп е! сша6го ап!ег!ог |аз сагас!ег1з!!саз гп5з ге|еуап[е5 ёе са6а с!у!|!:ас!6п.

_/6й)

[д!]||льога

р!епза еп цп |ш9аг у шпа ёроса. 1шз согпрайегоз [еп6г6п чше !тасеЁе
рге9шп1а5 |таз!а а6!у!паг 6е чшё 5е !га!а.
,:. '-,

з7у;\:.;

2\/[а}абап еп 5агсоз с!е ь,ароу'?

!Ёцге]<а!
[1ф

1т^

|!вепза6 еп

цпа !|з[а.

6езсцБг!гп!еп[оз

е !пуеп!оз 9ше Бап сагпБ!а4о !а

|т!з[ог|а

у

|тасе6

Б|е:':тр!о: Ё| [ше9о

*,

1"

='ъ-

Ё$

1:,'

-.4гп

5дьога,

ро6ё1з 6|зсц{'!г чшё Бас1агпо$ ап1е5 6е !а араг!с!6п 6е езоз 6езсцБг!гп!еп[оз е !пуеп!оз.
€{е:т'тр{о:

98

1поуеп1а

у

ос!эо)

Ап1е5 ае сопосег е| {пе3о'|о 3еп|е сотп[о сатпе стпёа,[тп|оз ёе !оз бг0о!ез
у р!аптаз.

0п/оАо 7 с РР/5йА

-,6|-г)

- ||наз!а

аБога Бегпоэ ]таБ|а6о 6е !т56!!оз у соз[шгпБгеэ еп е| раза6о. Рего е| |гпрег[ефо з!гуе рага гп6з со5а5. Ёз цпа !гпа9еп 6е| раза6о: 6езсг!Бе |ш9агез, з![шас!опез у рег5опа5 у поз !п6!са |аз с|гсцпз!апс|аз еп !аз чше зцсе6!6 шпа асс!6п. 9еэсг!Бе соп [ш согпраЁего ез[аз !гп69епе5 еп |гпре#е6о.
[,;;ф

'1'!4 п-тап:апа

фо

!'1цё{т1''.
-ча4'|

'-/274тт;г---

.,,

|

,',т/'.':'а

|1а

б$

{'#+/"ь

1ггчк{кяпос|сн
ц;1

нс

!лаг,гс[тц; и о1

за'1|с1. {]гт {]|]0['ц'(}

а

кпо1;!с! спш

а$ша нс;
(снр[аиа

{)11'{)" [1(][!5!{,

Ё{т]ос пт.:с т.-:г0с. €о{оп

щгр|с!о сп 6птсг|с.:,
:1о с.:0|.:| Рс!оп!.т

т]

]| \ 1-'


-\=\[-21
?;<>ъ
-1

м в

€оп !ц согпраЁего, р!епза еп цп ёезсцБг!гп!еп[о, е !п[еп!а !:па9!паг |аз с!г-

сцпз!апс!аз чше |о го6еагоп. 9езршёз, соп!66зе!о а !а с!азе.

ез[а ац6!с!6п еп 1а чше ё![егеп!ез рег5опа5 БаБ|ап 6е с6гпо
!п!егпе[ !та сагпБ!а6о зцз у|6аз. 5еЁа!а рага чшё цзап |п[егпе(.

ЁзсцсБа аБога
н @
1261
(!-':а|еаг

[!агпаёа
!-|агпа6а
!-!агпа6а

Рв!$мА

1
2
з

п
п
п

. \!!Ё | А2 сошт!ш0А

(оггеое!ес[гбг-:|со

!:-:{огп':ас!б:-:сш!тшга!

п
п
п

!асас!опез

п
п
п
[помеп{а у

пшеме]

99

1:1
5.3.|.

9| з| !аз з!9ш|еп!ез
в @
(26]

а[!г:пас!опез зоп уегёа6егаз о [а]заз. !ее !аз [газез ап!ез 6е
уо!уег а езсшс]':аг е! рго9гатпа.

!![]

!ег6а6его

|. &1.' .!ез0з зо![а рег6ег гпшс1зо 1!егпро сопзц!1ап6о а9епс!аз
ап1ез 6е соп[га1аг зшз уасас!опез

ёе

м!а!ез

ц

2. й.'.!ез(з пшпса ге5е!та е| [о1е! рог !п1егпе| рего гп!га зшз сагас1ег[з1!саэ

!|

:;.

А м."

.|ез0з !е гезш!1а зепс!!!о езсг!Б!г соггео5 е!есгбп!со5

;}. Ре6го у!уе еп шп
ршеб!о

5. Ре6го ап:ез !!9аба

!|

Ба!зо

у

е1 с!'то[

!е з!ше рага сопосег а с!'т!саз

гпцс]'то

(). &оза цза !п|егпе|
рага 5ш5 с!азез 6е апе
|!

7 &оза ог9ап!:а м!а!ез рага у!з!|аг гпцзеоз

|'

5.3.2. @

!

6-)

{|г'.

й!с!гп9 соупеп[а соп Ёц5 со;праЁегоз чшё

. ёБзсг!без гп5з саг|аз аБога?
. ёФцё !п[оггпас!6п бшзсаз еп !п1егпе|? ё€огпо
. ёФшё
у!з!таг?

р59!паз

}та

з|9п!0са6о рага

Ё|

!п[егпе[.

!а бшзсабаз ап1ез?

9ц51а

. ё[е
9шз1а сба1еаг?

2

у

Ёп ез!а шп|6аё Ёе рагесеп 6!Ёк|!ез:

,-1
\,

ь. в:уосабц!аг!о

!
!
!
!
!
!

.\
-

:

а. !-аз ехр|!сас!опез

с.

|-оз 8ех!о5

6. ьаз ац6!с!опез
е. |-оз !егпа5 рага Баб!аг
1. :-аз !агеа5 ёе езсг!|цга

€опзе!о: (а0а зегпапа 0е0|са шп {1егпро а реп5аг еп !аз
со5а5 чце }газ аргеп0|0о у а геразаг1аз гпеп|а|гпеп|е.
'Ёгпб!ёп рше0ев }:асег шп 'зегпапаг!о'' соп шп гезцгпеп 0е
|о ез{ц0|а0о. А19шпоз е!егпр!оэ:

'

Ёз|а зегпапа йегпоз о[з|о !оз ргезеп[ез. !!ау оег0оз еп
р[е3еп[е чше сагпб!ап !1па е ёе |а го{а, рог |е, рог
е!егпр[о,зеп[1т...

'

-

7агпб!ёп !';етпоз ез|ц1[аёо оосабп|ат!о ге|ас!опафо
!оз гпе4!оз ёе согпцп[сас!бп; еп Ёзропа !-:ау са4е-

соп

паз 4е |е!ео[з!бп рт}б|[саз у рг[оа4аз; |аз ре|(сп!аз
ех|тап}егаз ез|6п поггпа!гпеп|е 4об|а4аз а! езра-

ъ
/

бо|-...

!!!

'

ч
^
ь
\
-

'

*

Ёе тераза4о

е| рге|ёг[|о рег[ес|о; а|3апоз ра/||с!р!о;
[гге1ш|агез зоп...

Ёп |а цп!4а4 сца[[о поз !-аап ргезеп|а4о о|го |!.егпро
ёе раза4о, е| [пёе|!п!4о; е| !пёе[!п!ёо е5 цп |!егпро
сеггаёо у рап|с;а!, 4е 4цуас!бп 4е|еггп[па4а, 5е !]3а
ра[а...

100

!

[с!еп]

шш!оАо 7 о РР!$йА

' ( !е 1оз }/1 :а-т1':с[ц [шпс!опа!ез ЁаБ!аг 6е! раза0о Р. '-"€ 1 '1 ! ._5{-! €оп!еп!6оз . . !-а Ё!згог!а !п!го6шсс!бп а! !еп9ша!е ро|1{!со €оп!еп!6оз . : ':'1#-! !{ а ()/'чг(. .1 :. сш!!шга|ез Ё!з{ог!а соп{егпрог6пеа 6е ['зраЁа: !а 6!с!а0цга [гапчш!з!а [-!!ега!шга: йах Ацб у !а {гапз!с!оп '' .е!ас!опаг 6оз попеп{оз 6е! раза6о Ёаб!аг 6е !а 6цгас!бп 6е шпа асс!оп еп е! раза0о €оп{еп!с!оз 9гагпа!!са|ез . . . .. .=**.шшпыа6 8 . €оп!газ!е ргесёг!со !п6е|!п!ёо/рге1ёг!1о рег[ес!о/рге!ёг!{о !гпре#ес!о Ап[е5 4 е/ёезршёз 4е/|-лосе/ёезёе босе/у ег6о ё ц га г/4 ц го п|е €оп!еп!ёоз |ёх!соз . . .1 $'.

а 1о пе. -_]э... рето у0 п:е {ьт.'. 5шБгауа еп е5Ёо5 [ехЁоз |оз гпагса{оге5 Ёегпрога|ез у !аз [оггпаз уегБа|ез у согпр5га!оз. рего > а[о у15[е а Ёш9о? }-та}э{а 1а са11е гтп шап511о тп{егпа1. ]'''1::-: =: 1ш 1_:ау '.э_. А'у опос}:е еп 1998 очше! ё1о ез1о 1ог6е 1о6оу[о РгеЁёп|Ёо ре:{есЁо пцпсо }тоз1о о}того еп п! у!ёо Р:.. 0т{етеп1ез.:]А . ] ! ] ] ! !! ] ]! ] ] ] ]! ! ! ]!1 а гесог6аг !оз гпагса4оге5 !егпрога|ез чше 9епега!:пеп!е 3е азос|ап а! у а| рге!ёг![о !п6е[!п|6о.-. |тауа ез{а0о.. а 1аз стпсо ротчше 1еп1а чше ]_таб1аг соп е1 !те.' !тоу е5[а шапапа е] о1то 0{а у]в|[ат ]щ 1ехто > в @ уа согпепЁа!по5 еп !а шп!4а6 4. .ог у1епе паЁапа' ! [е шат_т.:"ш бе0ет у1по о1т пЁз]оа цп шцзео гава0о ауег е51а !о (!1!по уе7 цпо {о1о {ше чце }т1се оуег 5епапа апос}те е1 1цпез пцпса еп 19. еп а!9шпоз !ш9агез 6е БзраЁа е Ё!зрапоагпёг|са е| цзо 6е| рге!ёг|[о ре#есо езЁ5 гез[г|п9|ёо. рага е|!о согпр|е!а |оз сцаёгоз согге5роп- ргеЁёг|Ёо рег[ес[о 6|епЁез. 1969 [1\!оАо 8 о РР!$|т. соп|ш9а !оэ уегБоз 6е асцег6о соп е| гпагса6ог чше е|!!аз.т1а рог > [а] уе: Р у 0цо 4[опо е51а [ш ра0ге? [о.: _г^. езсг|Бе сц5пёо [це о Ба з!6о |а й!с!тпа уе2 чше Б|с|з[е о ]таз БесБо а!9шпа 6е ез!аз со5а5. саз| па0а.еЁёг|Ёо !пёе[!п|ёо езе(пег е! пез розо6о оуе? уо е! о1го 61о ойп е1 пез розо6о ез]е уегапо (!1[попеп1е ел о9оз1о е! пог1ез п@ ! щ аБога. ':_е:т::эге а19т!п га:опаш1еп[о' !оз за}-.|}.. ]х]о а5етА ровтб1е цше по рше0аз }:а]:_:т соп ра0те зтп ре1еаг1о? Рего зт }тоу саз1 по 0тзсг::::::.о.!' 6ша!9ц!ег 1]епро ра$а0о {це гпе!ог ! ]! щ ]! ] ! ] !! щ $*-оз ] .е: -:_.. 0тос!оз рот е! [пе9о.]о за1ш_ ' }]абгАп 0тзсш[т0о сует0а0? \о.еп1о оо$] Бтеп. [0111а| ]а_е 1таб}ат рог те1ё1опо |тасег цпа {о{о шап0аг шп е_па11 1еег цп 11|го !:#1. е:те 1тп с1е зешапа е_ ::_с. €огпо 1 с0ше |а]? 0у1п151е рот 1а Рап'тб1а о рот 6апе]опев? > Рог 8апе1опе3. 0оз [ ] >\о > 11ашо 1_тоу {ешртапо 102 ] цше 31 |еп1а []епро 1а А9епста.

согпр|ё!а!о соп е! погпБге 6е |оз !!егпроэ у ге|ас!опа саёа е!егпр!о соп е! соггезроп6!еп[е.'. й! у!с|а е5 гтшу согпр!!са6а. Рге{ёг!!о Ре!ас!опа6оз соп е: рге5еп!е 2. Рге1ёг!!о { ! }. зо![о /ш9ог зо!о п@АБога. Р[!аЁе 1|е:проз 6е| ра5а{о .^. х Рв!8мА .с]. сошт]ш1 А э . е! ргезеп!е 3... |.!] ]ц я@ еп ез[е езчшегпа. Рге{ёг!!о !1ос[о [г/о у |!от|а ['!цпсо Апос!э9 5/егпрге !!еуобо зогпбгего е| сеп зо!/б гпцу |огае /|]е !!агпб оуег рог !о |ог4е !-уегпоз ез|аёо о!![ |х|оз !-ло езсг/[о ез|о !ее ез[е соп[шзо [ех!о у согпр|е!а !оз езрас!оз соп |оз айоз гпепс!опаёоз..Регзопазосо5а5 | . . \!!Ё!- 5е[попо А2.!апс!аз у соп{ех!оз ! ! [ | Асс!опез \аггас!6п { Ёго цп 11оу Ре щ с!-т/со !-те Асоп!ес!гп!еп!оз о!|о !!е9оёо |ог4е п]бо. [ _ Асс]опез БаБ!!ца!ез 9езсг!рс!6п ( .!о ге!ас:опа6оз [ .

..5.[' !.'.". 1тазса ( | ! [о {цгос!6п 6е шпо осс!6п 6е. а!пого5а...... н @ €огпр|е[а !оз е!егпр!оз чше [а!йп еп е] сша6го соп [газез 6е! [ех[о апЁег|ог.. 1 в в АБога. езсг!Бе зо6ге !ш Ёгауесог|а аса6ёгп!са.. Б!егпр!о: Рггп!пё !оз ез|ш1[оз /тасе с[псо апоз.'" 1 сгаз ( Басе+оег!о6о ' !....1? { рег|о0о/{есБа{ !' ш' | ёезршёз (6е) { | ! Ре!ос!опог ёоз попеп1оз сол ёевёе йссе |аб]агпоз 0е 1а ! [ 0шгас16п |аз1а е| р'-'"'.... 1 .^'"з!е1е оЁоз .. |оз айоз ёезрт. Бцепо еэ1аБа $е пшг!о уийж5ныжпшхж#нш жш Б /а.) Ё7аошё [е зш9!еге ез[а [о!о? €Фшё !е раза? €опосез а а!9ш|еп зоп5гпБц|о? €опосез а|9шпа |т!зсог|а соп зоп6:пбц!оз? в 104 Ё }. еп + ! | [ .. ( 6ез6е...... з|9ш|еп6о е! гпо6е!о 6е| е|егс!с!о !...0"6цгапсе 6ез6е Басе ^ Р. Рага ]:аБ|аг {е! раза{о.... о []п попепБ .. сопсге|о апсез кае: *. [с!еп1о с!а1го] | -\эАо8оРР!3йА .а ""...5.' | ! | ! 1?.]. рго[ез!опа!....ёз'..

!ш[с!оз у 1епогез.1шп1о с !о {цеп]е Ф : о о. о- э о Ф @ '.1о ''з1. €оггезроп6еп а цпа Б|з!ог!а.' !!епа у (?) \:-/у !о ёе уео 1с 1цпс ез1с6с /7"Ё'ь:7'г:у сбсп !сз ез1ге11сз.м @ €шапёо БаБ!агпоз 6е! раза6о по ро6егпоз о|у!6агпоз 6е| рге!ёг!!о !гпрег[еФо Рогчце. чше п.. соп 6! поз ге[ег!гпоз а| соп!ехЁФ 4езсг!Б!гпоз |аз с|гсцпз[апс|аз о !аз асс!опез |таБ|Ёша!ез 6е| раза6о. 1(. 9езршёз. м ш л94 . 'а !.1с: ''.]шмеп1ш6 у пе оп1ез 6е 1!епро еп 0по !Ё9о[зто у сге1!по! 9це пе соп рге. зоу уо. у !о Рт|. . = оос ооооо Ачш1 1!епез цпа зег!е 6е у!Ёе!аз 6езог6епа6аз.. чое пе соп5|аего5 !о |16ег_ ргор!е6о6 1шус у пе 1о6. 1п9га1о.'.@!т. срог чоё по 1е поегез уо?''..4.|о о|у!6ез чце еп !о6а Б!з[ог!а !тау цпа зег!е 6е !тес]тоз чце 5е рго6шсеп еп 6е!еггп!па6аз с!гсшпз[апс|аз. чце пе . Рг|гпего. сцеп!а |а Б!э[ог!а е:': раза6о' ]. ^ = э ех1еп6!6оз у 1еп:оп о (.!егез ''ёегез 1(. !ц езс!оуо. ог6епа |аз у!Ёе!аз.' .2 ( *$ Рв!$мА .!ог61п 6е }т|. п!Ё[1о п1о?'. у пе 6е3оз еп ро7 ёе оФ ! Ф о- (5) 9{. \]у[| А2' сошт!ш!. срог чоё по 1е уо5 ёе ез1с созс цпо ует?. 6ш!се по6гес[1о.!) Ёп1опсез е1 9о1!о 6е !о поЁопо у !сз зе у !о по6ге !1е':оБоп !оз Бго:оз !оз о1оз сегго6о5' 6оз пш.А |с ет':1о с п-:со] 105 .. Фг6ёпа|о у {[!а[е еп !аз [оггпаэ ёе| раза6о чце 5е ш!||!:ап. "/ пос[зе "^ }т!3о : сцоп6о по6ге е !о созо "!Азчцегозо по6ге! у |о по6ге о! . опс!спо. 6ез9гос|оёо. Ё| з!9ш!еп[е ге!а!о ез[5 [га9гпеп[а6о. со!по !таз у|э[о еп е! езчшегпа 6е! е!егс!с!о 1. [оо!с еп е! сеп]со 6е! ]ог61п @) о 0 ьэ ..]с с [с |т[.

|ше3о. .| й сеп6!з цпа 5ег!е 6е зшсезоз чшё |е Ба разаёо.ш| ! €аггпеп !|е3а а 50 са5а а еэо ёе |аз ь!еге у гпеё!а 4е |а {агёе. ц' -6л . . Ре3ге5ап ргоп[о а са5а рогч!1е [|епеп чсле рге- рагаг |а сепа А{о эол со4ау/а |аз 6!е: сцап4о е[пр!е7а[1 а сепаг. 1пе зогргеп0!6 рог9ше {е с!!о чце 5е !Ба ёе м!а!е. Б! о{го 61а ге !!агпо рага ре6!г!е е! |е!ё[опо 6е !оз богпбегоз' 10.||дч.е!ч ь !-!еуа !а р!егпа езсауо!а6а. аёегп5з. ез{6 репзапёс'. зц |о [огпап 1цп[а5 еп е| !е сцеп|а а ьц гпа6ге созаэ с1е| сгаба]о. Ёз{а гпаЁапа по ез{аба еп с!азе. €зге гпе6!о61а !о !таз у!з(о согп!еп6о еп е! баг. . Б! . е| ае5ре/[аао. . чше о5 Бап осцгг|6о. |е с1. . . Ё! 0огп:п9о раза0о / езчш:а' / гогпрег р:егпа Ауег / рег6ег е! ау!6п Ёз!а паЁапа / !!е9аг |аг0е а с|азе Ё| отго 6[а / :пшп6агзе |ш !таБ!тасгоп 1о6 ] !. Ауег рог !а пос!'те / по ро6ег за!!г соп !оз агп|9оз Ё! 0огп!п9о рог !а |аг0е / а5шгг!гзе . .'Рс. Ё! се ехр!|саг6 |аз с!гсшпз!апс!аз у |оз БесБоз. гпаёге |е сопу!епе !-тасег у!6а {цега ёе саза- Резроёз 4е| с'а{ё. |е ё!с'е чше |о4оэ еп |а о{!с!па ез[бп ргеосшра4оз рогчое |аз уеп|аэ |эа!ап саёа уе: гп6з у паё!е заБе чоё Басег рага [егп'т!паг соп е5а э![цас!с5п |а гпа4ге |е сс.ё } а0щмп@ |-астз !!е9о4о [о[ае? Рг'лгчт. еп Бцз<:аг шп гга5а!о. . уегапо раза0о / рег6ег !ц сагпага [ото9гб{!са Бз|е пе0!о6!а / чшегпагзе !а согп!6а |. . . Рге9шп[а а [ш со сц5п6о. А (аггпеп |е ут:э[а |а |ёеа рогчше ('гее ч(]Р а зл. .е атпус/-те зе Фе |а |ца'зе пепе [отоэ 6е |а5 уасас!опе5 ое! уегапо Ра5асо. у гг1е !-ае ёоггп!ёо. с6гпо !е зшсе6|6. ёеБе гпа4гш3аг. 5ц гпа6ге зе чшеёа еп е| за16п рогчце |о6ау[а по [!епе эшебо у чо!еге егпрР7аг цп |!Бго чше Ба согпргас1о рот !а |агёе. 1гт сошрайего. . Ауег:е 10: .гпеп[а а (|агп-уеп со-чаь с1е !а саэа у с1е !а {агп!|]а.-. зе э!еп[ап еп е| зо{ё у уеп цп 1эос:о |а те|еу|з]6п' (аггпеп 5е а(це5|а рг0!1|о рогчце е5|б (ап5ас|а у. й!еп[газ (|аггпеп зе с]а цпа тпаёге ргерага суп с'а{ё с:огпеёог €аггпеп с1цс:Аа + |с.с'е чое чш[еге Ба<:ег а|3шпоз сагпБ[оз еп е| за16п у чце. РР!5$А .еус'л у зе с:агп5!а.г ч:. Б|етпр!о: Ё . \о Ауег рог !а пос[е по !о ра[б а0щмп@ @ 1ш сошра1ето. зц гпа4ге |а езрега !еуеп4о е| рег!6ё!сс'л. !епг(' '. у!з{е еп !а с!5со|еса.-]\!оАо 8 . Б! !шпез рог !а гпаЁапа ез!аба 6е гпа| бшгпог. ('аггпеп у эо гпаёге ьа|егт а ра5еаг а у 6озсаг а!3шпаз со5а5 чце чш!егеп со(прп[ рага е| за16п. . согпо 5е аБцгге гпцсБо еп <'аза.

[]

0е Бэраба

!]!]!]]!]!!!!!!]]]!]]]]]!]!!!!]!
,16Б)

!з1о г!а

- 5д:эцпаз 6е
ЁЁЁ
!|эсц[е соп

Ёц5

ез[аз [о[оз реЁепесеп а БесБоз гес!еп[ез 6е !а 1т!зсог|а 6е €зраЁа.
согпраЁегоз сц5!ез зоп.

'----ъъ
\ ш п$- нАгт \ н;ч';

*3

щ

|й ш

ъ!.

'-'*

=

Ре!ас|опа са6а ра!а6га соп

Б!есс]опез

.

&е[егёп6цгп .
6о!ре 6е Бз!аёо .

.
.
.

!о!о
йопагчш[а
Ё!ес!ог

Рп!3мА . [\!уЁ| А2' сошт!шцА

Б| чше ршеёе е!егсег е] 6егес]то а уо[о.

ёе ревопа5 чце ё!г19еп цп Ёз1а6о.
€ пзц]!а чце зе |тасе а !оз е|ес!огез зобге цпа
о
€оп!шп!о

ро!1{1са.

Ргосезо чше з!:те рага е!е91г а !оз гергезеп[ап!е5
ро![1|соз.

€оп!шп!о

6оБ!егпо

6шегга с!у!]

6е!!п!с!6п.

сцез!!6п

9!с!аёцга

РаЁ!6о

сац5а.

6е ревопа5 чце 6е[!епёеп цпа

гп]згпа

о

Ё!есс!оп 6е цп сап6|6асо.

!

|п!еп!о у!о!еп!о 6е Басегзе соп е] 9об!егпо 6е цп
ра[з.

0

Роггпа 6е 9оБ!егпо соп геу.

о

Ёоггпа 6е 9оБ!егпо еп 6оп6е е! ро6ег ]о !!епе цпа
зо!а реьопа по е|е9!ёа 6егпосг5Ё!сагпеп[е.
|-шс|та аггпаёа епЁге

Бап6оз 6е цпа гп|згпа пас!6п.

[с.!еп1о ;!е1е]

|

107

А!тога, уа5 а е5сшс|':аг |аз [ес!таз 6е а|9шпоз
н @
г:а
!т!з[ог!а гес!еп!е

асоп[ес|гп!еп!оз !гпрог[ап[ез ёе
6е БзраЁа' Ре|ас|6па|аз соп е| БесБо соггезропё|еп[е еп

[а6!а чше [|епез аБа!о.
[

[

1г!шп[о 6е! РаЁ!6о 5ос!а!!зса

19з6-19з9

5е9шпёа РерйБ!!са

а6г!!

АргоБас!6п 6е !а €опз1!!цс!6п

19з1

9!с1а6цга

19з9-1975

!п9гезо 6е Бзрайа еп !а €БЁ

22 ёе поу1егпБге ёе 1975

Р.е[егёп6цгп рог !а ге[оггпа ро![с!са

ос!цБге ёе 1982

6цегга €!у!|

!оп1о

Рг!гпегаз е]есс!опез ёегпосг5!!саз

ё]с!егпБге

йцег[е 6е1 6!с!аёог

20 6е поу|егпбге ёе 1975

!|с!ог|а 6е! Раг1!6о Рорш!аг

6 ёе 6!с!егпБге 6е 1978

|п!еп!о 6е 6о1ре ёе Бз!а6о

епего 6е 1986

Ре!пз!ацгас]6п 6е !а йопагчш[а

23 ёе [еБгего 6е

6е 1996

ёе 1977
ёе 1976

1981

в] @ !ее

ез!е ]ех[о 5оьге е! раре| 6е .!цап €аг!оз !, Реу 6е БзраЁа, еп |а

}оп

саг1оз

гес!еп[е 6е пшез1го ра!з.
}ша['}

]т!з[ог!а

1, [(е1' с{е г-:]айа

Ё1 22 ёе поу!ептБге с|е \975, с!оп ]цап [аг]оз зе соп-:у!г1!о еп Реу ёе
[зраба. Атг5з чше0а6ап саз! 40 абоэ с!е 6!стас!цга [гапчш!з1а. Рага !оз
езрабо!ез ептре:аБа !а тгапз!с!6п, шпа е{ара с!е сагп[э!слз чше зе !п!с!6

соп

!а аргс;бас!6п

0е !а 0с;пз1!{цс!6п.

Ё\ 22 с1е поу!егпБге ёе 1975 согпеп:6 а езсг!Б!гэе шпа пшеуа р53!па
6е !а Ё!з[ог!а 6е пцез1го ра[з. !-а согпрагесепс!а 6е с!оп |шап €аг!оз ап|е
!аз €ог{ез рага 5ег ргос!агла6о Реу с!е [зраба !п!с!6 шп рег!о6о пцеуо еп
пше51го ра(з 8оз с![аэ ап|ез, е! 20 с|е поу!егпБге, е! сацс!|!!о Ёгапс!зсо
[гапсо, Ба[:[а гпшег{о. 5е роп(а 1|п а цпа 6!с{а6цга 6е саз! 40 абоз.

|а пцеуа е1ара ега цп

ге1о рага е! ]омеп попагса у рага !оз рап!с!оз
ро|[1!соз' РеБ[ап гез1аБ!есегзе шпаз |!бепас{е5 чше с{шгап{е 06саёаз Ба5[ап
6еэарагес!6о. Ёп 1977 , {шу!егоп !ш3аг !аз рг|гпегаэ е!есс!опез 6еттосг51!-

саз. Ас!о!{о 5ш5ге: [ше е!е3!6о ргез!с!епте с!е! 6оБ!егпо. Ёп 1973, !оз еэраЁо!ез 1шегс;п сопуосас!оз а цп ге{егёпёцп рага арго5аг !а €опз{!1шс!6п.

Рего !а !!агтаёа 1гапз!с.16п е51цуо !!епа 0е эобгеза11оз. [_..]п айо с!ауе
[ше 196] [п епего с1е езе або, Ас!о!{о 5ш5ге: апшпс!6 зц 6!гп!з!6п. Ё! с!!'а 20 с!е езе гп!згпо !'пе5 5е рго6ш1о !а рг!гпега уо|ас!6п с]е !п-туез{|с{шга с!е [еоро[0о €а!уо 5о1е[о. Арепаз цп !те5 6езрш6з, е! 23 6е
[еБгего, !а |псег1!с!шгпБге у е! п-:!ес1о !пуас!!егоп е! ра[з: е! 1еп!еп|е согопе! Ап1оп!о1е]его йо!!па еп.тсабе:6 шп 3с;!ре 6е [з{ас!с.: у аза!то е! €оп3гезо 0е !оз 9!ршта6оз соп цп 8гшро с1е 3шаг6!аз с!у![ез.
Ёп ез1оз 6!{(с!!ез гпогпеп|о5, !а 1!3шга с!е! геу с!оп |шап €аг!оз 1це 1шп6агпеп{а!. 5ц араг!с|6п ап|е !аз
с6гпагаз с|е ге|еу!з!бп рага гпап|{е5{аг 50 о1эоз!с!6п а! 3о!ре ге[огт6 зш раре! еп !а 1гапз!с!6п.
1гаэ е| 3с;!ре м!ло шп рег!оёо с|е |гаг:чш!!!с| аё у а[|апаагп!еп|о ёе !а [хАопагчш[а. [оз Реуеэ !гэ!с!агоп
еп1опсе5 шпа эег!е с!е м!а]ез рага 8а!1аг5е е! геэре|о 6е !оз ![с1егез !п1егпас|опа!ез. |а !пз{!{шс!6п ргоп{о
соп1б соп е5е ароуо.

АБога, абоэ с!езршёз с!е зш !!е3ас!а а! {гопс;, 6оп ]шап €аг!оз ез е! гпе]ог ептБа!а6ог с]е пшез1го ра[з еп
е! 5гпБ!то !п1егпас'!опа'
.!ар1ас!о с!е Ап].-:уа 6.:гс[а, [-:{1р:,4ац!а.е!-п-:цпс!о.ез/аг:!а/по1!с!.:.|;Б|;/2000/]'1722

108

|с!еп[о

ос[-':о1

[]\!оАэ8.РР3йА

3.3.|.

м 8,"

ЁехЁо ап[ег!ог, €рше6ез
|а гес!еп[е Б|зЁог!а 6е ЁзраЁа?

1. |/\цег1е

6е6цс!г сц5|ез [цегоп |оз |тес|тоэ гп5з ге!еуапЁеэ ёе

6е Ргопс!зсо Ргопсо

1

'.'.2.
щ

'

1.

Рг|гпег9

ш 8ъ-6!ёп

роёё|з |тасег !о гп|згпо соп |а ]т!зЁог!а гес!епЁе 6е уцез!го ра[з.
апо!а6 сш5]ез о5 рагесеп ]оз ]тесБоз тп6з ге!еуап1ез рага, |ше9о ехр!!саг|оз а! гез[о

с!азе.

в @

г2в]

н,ь!'

0е:

ёе

1

А|'гога, уаз а о]г а с!псо рег5опа5 чше Ба6!ап зо6ге а!9шпоз 6е ез[оз !по!пеп[о5 6е !а |т!з[ог|а гес!еп[е {е БэраЁа, соп!ап6о а!9шпаз с|гсцпз[апс|аз регзопа!ез; езсйс|та|аз у Ёо]па по1а.

...................

2.

н'ь!.

]1е:

..................

3.

н',!,

6е: .............''...

(|гсш::$[опс!о5:............'....'''......'.......

.....................

].,!!!Ё!-

!

]

€!гсшп5[опс!в5:..................................

Рп!5мА о

:

А2. сошт!ш0А

[с!еп1о пцеуе]

!

109

.) щ $] $г:па|гпеп[е. уа!по5 а ]таБ!аг ёе !о чше 5цсе6!а. !ше9о. 5оьге !о чше |':аз аргеп6!ёо асегса ёе Ё!э[ог|а ёе БзраЁа еп е5!а цп!6аё. -\ ц -. ё9шё се ге5ц|!а гп6з 6!{]с!! епсепаег?: .Ёсш5!ез? 2. |а РР|5[т/А ..1 996 1989 ф|ёв 6е! пцго ёе 9ес!|п Ё}оро зос!о!!э}о |996-. Ёп ез[а цп|6а6 [таз ЁгаБа!а6о е! сопЁгаз[е ае [гез Ё|егпроз ёе| |п6|саЁ|уо. ЁэроБа. 110 8 [с!еп{о 0!е:] |_]ш!оАо 8 ...! /-Ё]. 6! !о чше Бас]аз еп е5е гпогпеп[о.1 9з9 7939 €оп|еп=о !о. 6оБ|егпо Роро!ог 2 . |пЁеп!а е5сг|ь|г цпа ьгеуе геаасс:6п. 1 936. 8чшё гесцг5о5 !епё|з рага ехрге5аг 5ц5 [шпс!опез? | !| 4..1975 1969 [!е9аёо 6е! |топБге о !с !_цпо Р!с}о{шго 1976-1981 \/|м1в еп 8о9о16 ]гопз!с!6п 1 982. гп:епЁга5.6'1 ч . еп е! ге5Ёо 6е! гпшп6о. Рг|гпего [огпа по[а еп |о5 гесшаёгоз 6е !а 6егесБа 6е !оз 6а[оз чше гесшегёез у.\... 3 / * /1 ч ьц - |.. еп ра5аао.!е! соп[газ!е рге!ёг|!о ре#ес!о / рге[ёг!!о !п6е[|п!ёо о е| 6е ез[оз ёоз [|егпро5 соп е! рге!ёг:[о |гпрег[ес[о? 3.Ёо !гпре#ес[о? 5! по.. Ёп е| гпцп4о. ёЁх|з[е еп Ёц |еп9ца е! рге[ёг. 6е !о 5е9шп6о 6цегга А4цп61о! ! 6цегго ([у1! '|9з9.

!озё А9шзс1п 6оу!!зо!о . 9гагпа(|са!ез рге|ёг!!о !п6е{!п!6о/рге1ёг!!о Ёз|ог (гпрег[ес{о) + 9егшп6!о €оп!еп!6оз . [шпс!опа!ез \аггаг еп шп рег!о6о 6е 1!егпро !еггп!па6о у по {егп!па6о }езсг!б!г !аз с!гсшпз1апс!аз 6е !оз 1'тесБоз 6е[ раэа6о Ёаб!аг 6е !а рг!пега уе2 9це Б!с|з!е а!9о сш!1шга!ез !-!{ега{шга: Ра[ае! 55пс|'те: Рег!оз!о.шшп6а6 9 €опЁеп!6оз . €оп!еп!6оз . !а ргепза !-оз сцеп!оз €опЁеп!6оз . €оп!газ!е ' рег[ес!о/ргесёг!со !гпрег[ес{о !ёх|соз [-аз по!!с!аз. . . . .

ехргез6 зц за1!з{асс!6п рог ез1е еп!асе чше е!!а по рш6о теа\1тат у 6!о зш сопзеп1!п!еп{о. РР!5|т.2. йагса 1.п!еп[оз. . [а поу!а !шс|а шп уез1!6о 6е э то о_ э Ф Ф шп !гпрог1ап1е 6!зеба6ог {гап- сёз у !!е36 а[ Боте! еп 5е Ф шпа |. в @ Ресцегёа чше сшап6о паггап|о5 еп раза6о (Б|зЁог|аз. у е! ргесёг!Ёо |гпрег[есЁо рага ге[ег!гпоз а |аз с|гсшпз!апс|аз еп !аз чце 5е ргоёшсе е5е асоп[ес!гп|епЁо.4А ! ]!: . а 1гауёз 6е шп сат(о7а 1!га6а рог гпё6|шгп. еп !оз за!опеэ 6е! Ёо1е| Аз1ог[а. А! рагесег. апёс6оЁаз.\&.|. ехрег|епс|аз.]ч!о1!с|аэ {гезса$ ! ! ] ]! щ ! ] ! ! ! !]] ]! ] ]! ] ! ! ] ]]! ] ! ! ]! н @ !ее ез!а по:|с|а. А сша1го сап!сБез. м@ Асоп}ес|п|еп!оз о паггос]6п €оп}ех!о о ёезсг|рс|6п ! | 5е се!е6г6 ! ! Ёз1о6о епопого6о | | 1 ! ! ! ! ! ! ! 112 | [с!еп1о 0осе] [][\!оАо 9 . еп е! за[6п рг!пс!ра|. уше!уе а !еег |а поЁ!с!а у 5ерага !оз асопЁес|гп!епЁоз 4е зш соп[ехсо роп!еп6о |оз уегбоэ 4опёе соггезроп6а. !а 0!{шп1а. €|гсцпз!апс!аз Ё! зббоёо разоёо 5е се!ебгб чше го6еагоп !оз асоп!ес!п1еп!о5 -_-_- -> ЁзгоБа епогпогоёо АБога. |а бо6а 6е !а рорш- !аг гпшбеса Баг6!е соп шп БопБге 6е гпе6!апа е6а6 чше геэроп6е а !аз !п!с!а!ез 1. п!еп1газ е[ поу!о !а езрегаба.) й-за:поз е! ргеЁёг|[о !п4е[!п!ёо рага соп[аг |оз асоп[ес!. [а |!ез|а соп- с!шу6 соп шп Ба!!е ч0е [а сегегпоп!а аз|з1!егоп рго!оп66 Баз1а !а па6гш6а6а.. {о6аз егап {ап!!!агеэ о ап!3оз 6е! поу!о.1. Бо0а 0е !а гпцйеса 8агБ!е Ё! з5ба6о раза6о эе се!е- Бг6. ! ! | ! !егпрога] .|.. |п[оггпас|6п 6е асоп|ес!гп]епЁоз . |гпрас!еп1е. [аз гпш]егез !!еуа6ап ц Ф о езрес1асш!агез зоп6гегоз у [! !оз Бопбгез уез1|ап сБачш6. у чше 6ес[аг6 чше е51а_ 6а епагпога6о 6е !а гпшЁеса рогчше еп е!!а у!у|а е| езр[г|1ш 6е шпа ап(!8ша пом!а зшуа чше 5е зш!с!66 рог апог а ё! а!3шпоз абоз ап1ез. 6есепаэ 6е регэопаз.

... |.'тс]ег-:-':. 3азо!!п-та .]з. Рп 5}иА .. х' .5 / т: с{а с'()_5 | г-': |а г 2..о п-:'':е г7-т. г-'т-тс.: зеРс..1!).. сошт!шшА !.. х с ас]ег-'т-'т5ч 5!е|1-']|]ге е!-'] 5!_! о1!с!|1а у ёРог 9шс{ уо по зо!ез соп Рере? сРог чшё уепё!з}е очше1 сосАе? Рогс1г.с!-:о 111!_!у м е! !г .'.1 ] ) ....с. .. т с!с.. .с!ег.... ..т пцпса (ч[!егег) (еэ{аг) .1!' ..|ё 11.. | есс| ! 113 ..... .: '4 .е п-.@ в@ Р[|аЁе !агпБ!ёп еп !аз з|9ш!епЁез !п[огтпас|опез у еп |аз с!гсцпз[апс|аз 9ше !аз Фуе..' *.. ёзо6ез чое €огпеп зе {це [:асе цпо5 ато5 о 7ор6п?. . п-:: [а!та. (у!у!г) .|6 !оз ез1цё!оз. ё5о6ез? !_ш!з 6е. арепа5 5е (уе|) [тосе цп ойо. \!уЁ! А2.. ..1.....гс.. .:сег. .-т]с..т]эстгг!с!о за]1г...-'т-':г. !11{-!\ с-егса с|е т . '... у \/(] е!1[()г|с(.| |]осо. 5ц :таг!с!о Рцез зе 6!уогс|6 (зег. . ! |га|э...

ж . . (цап6о |е 5аса5|е е! сагпё 0е соп6шс:г ..т а] а!1аг !11 '!14 * (:1\'0 г.птп'':с!с. с|1_!е 5е 1>с..ть с1с' 1..ос!ег.).'':гзе' е! 1. 1:. е : : 1 .: с!кт:':с|е (2)'ет'тс'от'л!г. #"к в ш АБога. а !аз с.п-:.':п":. -'*'. !)()г !_!|1 с!!зс[1.:с.. сг. у пе ёо!1а цп росо !а со6ето. -/ Ёз|е /пу|еупо Ёд-*'*. РР!5\7А . €оп|ь:9а аРог[ап.'. тсэ{аг.: п'::ап]. е5!е регзопа!е 6е асшег6о соп |оз гпагса6огез !егпрога|е5 чше [!е:тез а| !а6о.!: " €шап6о . .егзс.п-':сс' с{с: !а ех|)!_|с]51() (1) 'с|с'ь..[ес:|с .з.е сс. !гапз[оггпа |аз |п[огптас|о:тез сшеп1а.1/'с'се/"/ с!е ].'1]))()$ е1 1. 7ог4е рага ге!ег!гт.-с.ег.ч.:!уегз:6а6.. паггас!6п о ёезсг!рс|6п. рс:г1ес|с-: ас'с.-'тз 1.ло. |.хпп-':-т.с:!<.: с!сс сп':.-!гт::ас!с. 1 ) \е!е.5сцц.: !ц[с''!.з 1а:.!''' ез1с] |!оу[еп6о у по \еп9о 1|епро рого уо!уег о бцзсог росо9шоз''/ Ауег рог /о (огёе ( р516 [|$. 1опоп оз цп со{ё. у Ё! 4оп'т/п9о розо4о по рше6е рог9це \оз чше6опоз еп со5о Рог9це Аосе {г1о у !]цеуе.опо 6цопёо зоп пе !еуоп1о 1е !!опо рогчце по 1еп9о !о о9епёоу по зё о чш1ёп реё1с!е 1ц ]цоп по уо о ['Аос[о поп1оЁо рогчце е5 п6з 6ого1о у Аоу п(пего. чше Ё/ уегопо розоёо Ёз[о п''уо.ас1гс. зе ех1э|!са (5) ]а гт:|за. т.1|1а е!1 (1. [ш рг!пег безо 6е апог.(: 1. . с!е €.:оз а ч!_|е ]с.тг. .аггосс.. еп рге5еп[е.ег т':. гез[..тс!:-т.Ао 9 .-:с!1е (6) !а п-':с. }ш рг|пег 6|а 6е езсше!а о ггаба!о.Ё сопос!з|е а сш раге!а.:.. . Ёз1о6о :тшу пегм|озо рг!:тег " €с:а:":6о .ог_ зе (3) ргос1сгс|г-.тз[ с1г. 1эе:.[е!.гс'|с1г1|с-.:с!.1с]г| |сэ н ш Ачш1 с!епе5 [ге5 по!|с|аз гп5з. ц_.т1.-с. пт.з го0еа.21оп сопргсз цп ехопеп.: т'а.т- п .-т !с.'т!с'с|ттт1с'::{с.о!!с[а (!!1а (7) с.. А! {1по! уопоз 6е уосос!опез о !о Ёз[о зеп'топо \о 1оз ос}.. '.т:'':с!о сг. зочоё е! согпё ёе соп6цс!г.. !оз уег6оз зе9йп !а !п[оггпас!6п чше \о1!с!аэ Бгеуеэ !а!!оэо сца6го гоБа6о еп цпа !3!ез!а Ат. / [ | 6шоп6о зо!9о 3шоп\-. пепо5 9епте.|а|$ . {[езт] |о рогч{!е !е ёце!е цпо пце!о. [ос1о пцсРто со!ог рогчше е?о уегопо у о6епс!з 1еп[опоз чце е5регог еп шп АоБ[о пшсРто 9еп1е ''!ог61п у оп1ез чше уо.'с1п_. €шап6о !!е9азге а !а ш:. }!епе пцс|о 1гобс3о Ёзсе [/п с!е зеу-т-топо уепо5 цпо ре!1со!о т'' .т:! с:] сг..т. 1 ^^-1'.-тгама33!с./ €опотсо о цп с[!со чше ез ёопёз \о у чое АвБ!о з!е!е !!опо о рого [г 6е !6|опоз Рогчце |еп9о (]т':ат:тс1о : ('. }ш м!а1е а! ех|гап|его. [с1еп1о са1огсе) - \.. ]ая с'!:'сг:::х[.

.:.11.../Ё| А2' оошт!шшА 11есАоз [с|еп1о 9ш!псе] Ё 115 . )..\.. * . } :: : ] " { Р $ $ * д Ё | $ ж:} н $ } ц н щ н @ Ёзсцс]та |оз !![ц|агез 6е ез[аз Ёгез по!!с!аз у езсг|Бе|оз еп !оз гесша6гоз.' у.{ \о{!с]аз Бгеуев * :: :*:*.12.'"... : :.' '' .. €]гсцпз]опс|оз Рв!5мА о \!\.

щ н @ АБога г32] !(еп се {ерг!:п|6 пгсз ]с 5о{с {е Бс:Б]е : -. |рот чшё по !а ог6епаз !шп[о а !ш согпрайего у зе !а соп!5!з а| гезЁо 6е |а с|азе? Ачш[ !епё|з а19шпоз |-а Ф\|. 1тй 5у" [!епез !о6а |а |п[оггпас!6п.|.. зе свз6 соп 6госе (. еп ез[аз Бау гпшсБоз 6а[оз 311$д36з..3. рего !о!о!. ге!ас!опа !аз !п[оггпас!опе5 чше уа5 а е5сцсБаг соп |оз [![ц!агез езсг|Бе|аз еп е! гесша6го 6е! е!егс|с!о 1.-] ргоБ(Бе е| еэ1ц6!о 6е |а нгагп6(!са ]о4о Ё! раэас1о с!|а 14. Ё! рг1пс!ре Ро!п!его зе соз6 соп 5о{[о !_огеп еп 0[зпеушог!6. \о.. согг19е|оз. е[ ра(з е$(цуо 24 Богаз з1п се[еу1з16п Ауег. н |..--. рг!у |пего е5сшс|таг5з зо|о а!9шпаз с!гсшпз!апс!аз чше го6еагоп !оз БесБоз. н @ А гзо: соп[!пцас|6п. |а[епс!6п!. рего. .6. рего |з:] е5!а уе2 [огпа по[а 6еБа!о 4е !1есАоз. 1..:- уаз а о]г о!газ !п[оггпас!опез. Рп15мА !| . ) соРРЁсс!ош€с э ' 1 -_1 1 1 1о о ] ] ! с !с !_ в ]'.е!!у еп й6посо.. аз1 чше [огпа по[а 6е6а!о ёе €]гсцпвсапс]оя.-.|. чшё мо..6.. !та: !о гп!згпо чце ап!е5.6. с:)::|'.1 ё'..' ]':-] 9 . \а6!е у!о !а {!па! 6е| йцп6!а! Апос[-те. чше согге5роп6а.2.б. [6 - @ Р!па!гпеп!е уаз а о]г |а паггас!6п 6е !оз Бес|тоз.

.. Бёгоез' р''ч. 5е ргезеп[а еп е| 5а]6п !п[егпас|опа! 6е! Аш1оп6у|| е| сас!6п езрабо!а чше [шпс!опа соп епег8[а зо!аг.й'.. ЁзЁо ез. ]]йй..1.? |о с!опос16п 4. 1!|ш!ог . 2.€о$а$т :]!]!]|]!]:]]]:]]]!]]]] в' н @ !ее 1-|п шп ]... огса 6е! :оо!69!со 6е Багсе!опа Ба :|6о 1гаэ|а6а6а а шп гес!п[о гп6з агпр!!о.а" ?'!: .. ч.р' * а.':.]}]] . ргес!загпепЁе.1. 2.1'..:." Бас{а Рп[$мА . @гса 5.з й. Ё! о!со!6е 3..... Ёп е! [га9гпепЁо чше та5 а !еег.. 1 рг!пег уеБ[сш|о 6е [абг!- [| а|са]6е ргоропе ргоБ1б!г е! 1г. 1!}ц!ог }.'.. .::. 1о6оз *":::. н @ 1. Ё! рог[амо: 0е шпа зес1а Ба БесБо рйб!|со е! пас|гп|еп1о 0е| рг!гпег эег с|опа6о..!!бо 6:.. й. . сошт:ш0д й. !о чше сшеп!а Ра[ае! 56пс|тез Рег!оз|о еп |а поуе1а А|[апАц1.|' се!о. ||1ш!ог }:|!бо 5:. ечш!ро 6е с!еп11[!соэ |п9!еэез Ба сопзе9ш16о рог рг|пега уе: !а с]опас!6п 6е ап!па]..''!й:. А|тога н @ г33] уа5 а е5сцс[таг шп рго9га|та 6е га6!о еп е| чше а!9шпоз п!Ёоз согпеп[ап е5[а5 по!|с|аз.:':з: езЁоз [![ш!агез 6е ргепза у азе9йга!е ёе чше |оз епЁ!еп6ез. ]тасеп чше !оёо сагпБ!е 6е [оггпа у па6а зеа !о чце рагесе.. .. соп 5ц [апЁаз[а у зш раЁ|сш!аг гпо6о 6е уег !аз созаз."..Ёпего|озо!огп 1 ш' в @ |а заБез чше !оз п!Ёоз. ||1ш!ог ё@шё ра|а6га5 о ехргез|опез Бап шзаёо !оз п|Ёоз рага ге[ег|гзе а...:?. Ре|ас!опа |оз согпеп!аг!оз соп |оз |![ш!агез ап[ег!огеэ.'. е[ ап!па| ез1аба гпшу ] [:шпапо ! !-а еэ[геэа6о. Б!!а[е еп с6гпо зш |гпа9|пас|6п |п[егргеЁ !оз асоп[ес!гп|еп!оз.2.. 5е9(п зшз сш!6а6огез.".. чш ьа5!а а"'а" е! рг!гпег р!5о жжт:Ё"1:. 0.. \!\/Ё| д:.{[со 6е сос|теэ рог е[ сеп[го 0е !а с1ш6а6 0шгап- 1е е| [!п 6е зегпапа." е! р"..[::#. Ёз]гёз 1 ?...". " !!е9 а Б а а ! Б о га сошт:ш0а_'!:' [с!еп1о 6!ес!э!е1е] | 1'!7 . !оз 6егп5з !омеп. А|[ап|тц[ аз!зЁе а| [гаБа|о 6е !оз 5огп6егоз 6цгап[е шп |псепё|о....нъщЁн""н*:......:т':ж:!!}}:- _::' .цЁ$'"ужж1]аъж* а"[[п... е! 5ц "' '...."*#'жн:ъщ:{|'. Ёп |п6!а1егга зе согпБа[еп е| ез[гёз у !а 6ергез!6п соп эеэ!опеэ 6е !ш: е..1. чше |пс|шзо |аз Ёга9е6!аз рше6ап гезш![аг а!9о [а5ш|озо. ] 1 зо|аг.. по Бау }тёгое з:п ж..

{о о!у!6ё|з шзаг |оз раза6оз у 6![егепс!аг |а паггас|6п 6е |а 6езсг!рс!6п.ьгауа6 рг|гпего у.пос. €Рог чшё по |тасё!з шпа |!з(а у со|пепЁ5!з чшё [еп|а 6е ресш!|аг са6а шпа 6е е|!аз? Ачш[ [епё!з а|9шпоз е!егпр!оз.с:!'':о] а! :оо!б9!со еп Б Б Б [_)па Ё Б Б [.са орегас!бп [.?й у а" '"'р!!!'у ]" ь. Б Ё Б Б Б Б Б 118 Р.\ 1 д'^ ^ ^ . !]|5е9шго чше сопосё!з о!газ 4._. 1-6:':ч:1гогг:р 6.Бо А!1. [с1еп1о [-]па бо6а 0е геба!аэ [-!п рг!пег [-.|па саба!9ата 6е геуеэ !.{!т1 @ {|з.]па согг!6а !.!п 6е !огоз ба!!е1 с!аз!со еп{!егго Б! го6а!е 0е цпа ре!|сш!а ]":е!|сбр{его -_:ц0 9 .{.''".]па гпап![ез|ас!бп ро![|. -.61-п |т!з!ог!аз.:*"} '} Ртрр.1+ ц { 1 а а 4 11 . !гпа9!паг с6гпо |а уег1а А!!ап]тш].г:егпа Рагаё.!а е!1 Ре1ег Рап а." ' " ' :)Ё1-!{. 1.|па !пшп0ас!бп [_.|п [-.}! *н**н##*#Ёжт#*.Ра{ае| 55псбеа .!эо Рара ез1з . 9 0 9 9 9 9 0 | 9 9 ' ! ^9 ' 0^' 9 ч 9 9 * ) ф 0 { ь !*. '\ 4 {{ 4 4 ^ . Рв!5мА | ! . ||Бгоз о ре||сш|аз еп |оз чце 5е ргезеп[а |а у!з!6п 6е! гпцп6о а Ёгау6з 6е !оз о|оз ёе шп п!Ёо. .} ет: м!а3е ёе печос1о: !.-]па у!з:|а [.|п уце[о 0:ес:'.. согпеп!а6 соп уше5[гоз согпраЁегоз [о4оз |оз е!е_ гпеп[о5 чце о5 раге2сап [гц!о 6е |а !гпа9!пас|6п 6е! рго[а9оп!з!а.#1#н шп рогчце ега ""'Ё]"-.2 е1 Ратз 3е !аз |у1агау1!1аз м и] !шп!о а !ш согпрайего.\ 4 4 | ' ' ' ^ | | | | | | 0 9 | 9 . 44 4 4 А ^ 4 '( 1 1 1'_) {}. !ше9о."''э соэ1шгпБгез' Ёег[оз:о А|[оп!'уц[.. е!!9е шпа 4е !аз з![цас!опе5 чце [|епез а6а|о у 1га[а 6е }.\_ }. Р.!п сопсцгзо 0е бе!!е:а 61а [.

у щ м |Ф с] --с-}} рэ # Ре!ас|опа са6а регзопа]е соп |оз а6!е{!моз чше |о сагас[ег!:ап./ -1'/ . ---/{' +/// +\\ / \<\ :%.Ро \'---. н @ 12 А сопЁ|пцас!6п.' 3.€ш5! ез [ш сшеп!о [ауог!!о? зе !|агпап еп [ш |еп9ша? Ё€опосез зшз Б!з- . [. .па 6е !озё А9шз[|п 6оу[|зо!о у соп|рага !оэ аё|е- [|шоз чше 6езсг!6еп а !оз регзопа!ез соп !оэ чше [й Баз зе|есс|опа6о.2-1.аБА цгта уе: (цапёо уо зойа|.заз 5а|п-тоз !''..э' ! БаБ[а {агл'тБ!ёп оп рг[гэс!ре опа Бгш|а |оз6 А3шзт[п 6оут!зо!о пас!6 еп 8агсе[опа еп '|926 у гпшг!с| еп 1999.. [ ]: пЁ*Ё] ш э] .!еп1о5 [а |эгс.. п!о 1ос!оз !оз роегпаэ с!е |егпа п]а1егпо. гео- 'у |]5о|!.опосег 5ц5 с(.Ёгаэе | : г] п п ш х 3 |.4аз ез|стз сс. Ёп 1956 3апб е! ргеп1|о 8оэс6п соп п-та!о. ы!. * | г.пга6о у Ё| |оБ1го |эцепо' / А2 [с!еп1'.]еуе| . 3 1 п 3 ] ! 6|п ш @ ||ас"посе5 а е51о5 регзопа!еэ? ё€огпо [ог|аз? {. 6а а с. [п 1984. ст!ет..оэа ).епо а| чше гпа![га|а!эап [с:.! 119 . Ё| р!га[а Ас.!п:(-.{) {11 0 "'. Роета у паггас!ог.ц шпа уе7.]а Аеггпоза.. цпо 6е зцз !!Бгоз п'таэ з!3п!{!са|!уоэ.п !оБ|{о Бс. \ \ .:. [с.. |ее е5се рое. \!!Б| с'с а| у!егт[о. цп р]га{а |-тоу'ттас|с.\ь \.егп''. Ёп Ё|ц/аз а ]ц!1а 6ау (199!. Ёгазе цпа уе: с.4оз |с:з сог4егс. йа!о/гпа!а 5ач шеа6ог/зачшеа0ога ]шег!о/|шепа 6шаро/9шара Ёес[': !сего/1'тесБ !сега Ёео/[еа Регоа !а!!еп|е Ре!ш0о/ре!ш0а !!е!о/м!е1а 3цепо/бцепа !-обо: 1 2 з 4 5 6 7 в 9 ['{ап бг|еп1о/[агпбг!еп|а 3гш!а: 10 1'| 12з4567в91о1112 12 ---. ] т" Рг!пс!ре: 67891о11 й:"'. !озё А9шз|ттэ Рв]5мА . а| геуёз.а цп гпцпёс.^.

соп |аз ра!аБгаз чше !е 6агпоз.' "' м и [газез.. :'. [огпБ!.2..сопег _ епап!|оз 6оггп!г !!гпр|аг - - ра!е !о5о - - !обо - рг[пс!ре - - !!е9аг |га5а!аг - 6аг!е ш:": безо еп|ге9аг е! :ара1о 6е сг!з(а! асегсаг5е _-]\вА)9.{0!@ сшоп3о ез1опоз БоБ!оп6о 6е осс!опез ч!. Роп аЁепс!6п у ог6епа '?1. !а паггас!6п 4е| сшеп[о Ё| !о6]!о 6цепо. у шЁ!|!зап6о е5саг + 9егшп6!о. Ё|!о|е: Ё|ептр!оз: (цап4о !!е3агпоз а са3а.тепо поз ев|аба езрегапёо' Ё:|аба !!оо1епёо сцапёо /-ое за|!ёо ёе саза.-:{о те . .[аз а езсцс|таг н @ гза: з.]. €арегшс!|а А|тога.. уо ез[аба !|тпр1апйо. !. -' \\ ^.2.е 5е гео!!аоБоп еп е5е Ргес!зо !пз!оп|е.1.€ш5| ез !а гпога|е!а? 3.'':1е] - гесо9ег [!огез - сос!паг 3е!!а )цггп!е:-т|е €е:-:!с!еп|а - - . езсг|6е &о!а 3!апсап!еуез - 0ме!аз 12о [о!е.!. |35 у|ЁеЁаз. А4[еп|газ езта4!аба!з. е| !об!то \т.РР1$йА п! . ]ч|о о|у!6ё|з ехр!!саг |аз с!гсцпз[апс!аз чше |оз го6еап. [шегоп !п|еггшгпр!6оэ рог о1го осс16п у по еэ1оБоп 1егп!по6оз.::} в @ !ее |а з!9ш!еп!е ехр!|сас!6п.6п ро4епоз ехРге5ог !оз с!гсцпз1опс!оз чше го6еогоп цпоз БесБоз шэоп6о !о [оггпо 6е! рге1ёг!1о !прег[ес1о 6е Ё57АР + @ЁР!)]./ 8р 1тх\ :.-насе6 шп ге5цп|еп ёе !оз асоп!ес|гп!еп!о5 рг!пс|ра|ез 6е| !ехЁо.? [$ \.

) 2.. :сэ!о.) Ё7'" езЁа аФ|у!6аё уагпоз а !та6!аг 6е уозоЁгоз.. Р|епза еп со5а5 чше сге|аз сцап4о егаз п!Ёо у чше !ше9о 6езсц6г!з[е чше егап [а|заз. _ Б[ рго|а9оп1з1а 6|..' Ааа |пеп|от1а |!|!!]]!!!!!!!!!]!]!]]!!!!!!!!]!! сц ..г{у. Ё€о!пс|6]з? 3цоп6о 1еп|о с|псо ойоз. аз| чше {|!аоз еп |аз с|гсцпзЁап@ с!аз чше |тау аБа!о. _Арагесе _ [1 рго|щоп!з1а уше1уе а! Бозчше соп е| :егпе0!о _'1о0оз [о се}еБгап _ €ап-:б1а [а з11цас!оп о ез|а0о 0е1 рго[а9оп1з|а шп 8гауе ргоб1егпа еп е1 Бозчше _ Б[ рго1а9оп!з|а за1е 0е} бозчше рага бшзсаг цпа зо}шс16п {сэь. |тасе6 гпе:пог!а у соп[а6 а уше5[го5 согпраЁегоз а!9йп гпогпеп[о 6е ушез[га у|6а еп чце 5е 6!егоп.)езсг!рс16п 0е1 Бозчше _ )езсг!рс!6п 0е] еп|огпо зос[а] (агп[3оз. )е гереп|е вег гпа]уа0о зе [1епе чше еп{геп!аг а цп _А|9ш!еп соп ро0егез гпа91соз |о а\.1чшё оещйепаа! ':\\\\\\.. сге{о чше !оз п1Ёоз уеп|оп ёе Рсг[з.са4о' е$|е сшеут|о 59 !то асаБц4. !(ш61оп1о! }о о езо еёоё уо зоБ|о чше зо!|оп 6е цпо со!о6о:о. .\\ \\!\ 1о6о е! пцп6о пе п!го6о @шег1с 1гпе ёе о!!1 !ппе6|о1опеп1е [з1с6о цп Росо пвгеоёо/а 1еп|о п]еёо фшег1о ]|опог о |о ро!!с[о Ёз1оБо пшу пегм{озо/о \есез!1оБо ё]пего у по \еп[в \о роё1о [с6!сг \о ро61о сгеег1о !'Ае зеп71о пшу г!6|сш|о/о |у\е ёо!1о 1о6о е! сцегро й! ро6ге ез1о6о пшу еп{с6о6о й! роге]о по рого6о 6е |!огог .{тагпоэ сдд $! а зе9ш|г гесог6ап6о..6ф .щ н в Р!па|гпеп!9 ёрог чшё по езсг!Без [й шп сшеп!о "а| геуё5" з|9ш!еп6о езЁе езчшегпа? в5шгмау!1. {агп!1|а...ш0а у уепсе агпог. пе !о соп16 п! !тегпспо... А!9шпоз !6аоз: - - Рор6 \|ое!"' Фц!ёп ез Фц6 ез [о !!шу1о"' е| 61пего^ " Бе ё6п6е зо!е п!йоз осцгге с !оз о.. Рог [|п. Б!егпр|о: €папёо гпе са|.|оёо е| гпапёо тпе гп!габа.:.)езсг[рс[6п 0е[ рго|а9оп1з|а 3. 4. Ёгаве шпа уе2..а '"' !уЁ| А2' сошт:ш0д ме!п1!шпо] ! 12 . Рего шп 0!а. . сшёп!азе|аз а Ёц со]пРаЁего у ехр|[са|е с6гпо зшр|з1е |а уег6аё.

1з }'. Ре \ -| з !-]! * а} у ь\ - |оз {!егпроз 6е| разаёо..:]А . -: Ё:' 1+. 5шзреп6ег шп ехап)еп о !асопе5 6апаг 6!пего Бгпбоггас['':агзе . 3. зоу н'. рего.-ъ \. !-!еуаг согба|а . соп |т|зЁог!аз 0е п!йоэ 6оз. 2сш5! з|гте рага |а 6езсг!рс!6п у сш5|ез рага !а паггас!6п? ёе ''8аг6]е 6а]|а0о соп 5ц поу]о" ро4егпоз ёес1с "8агБ!е ез|або Ба!!апёо соп пот!о". рог е|егпр|о рага. 2 . !о|аг еп !аз е!есс!опез [г €оп0шс!г Аргеп0ег цп !6!огпа 1епег шп ап!гпа! ! 1 :$' !:а!аг а! ех{гап!его 1ёпег шп ге!о! [!а!аг еп ам!бп а шпа 6!зсо|еса ' Бзсг!5|г шпа роез[а . 9]сеп 9еБег|ап ёес|г 1. |ро6егпоз 6ес!г !агпБ1ёп "8аг0|е ез8аБо з!епёо гцБ]а'' еп !ш9аг 6е "ега гц6]а'? Рааопа Ёц ге5рце5|а.ф . епсцеп[га |оз с|псо еггоге5 чше согпе1еп у согг19е!оз. 4 5. цпо :опо!тог|о у пе !пм!16 с рго6сг!с. ''.0ебез :':яаг е[ рге1ёг11о рег1ес[о у 1агпб[ёп з[ ]аь [аз геа]|аа0о еп [1егпро ат!п ргезеп|е: {о [ойао1а по Ае ота}аёо а! е.] Б+а шь"'а $ [ [о6о еп |а у!аа !тау шпа рг!гпега уе2. '| ёе е!!оз епсоп1г6 о}того. . сд' гд] @ гзэз 0поз езЁш0|ап[ез ех[гап!егоз сшеп[ап |а рг!гпега уе2 чше Б|с!егоп а|9о. по о[у|6ез 6езсг16!г сц5]ез егап !аз с1гсцпз[апс1аз.х|гаг:]его|{е езсг!|о гп! рг!гпега роез[а ев[а зегпсцпа. з| по [аз геа]1:а0о 1с>0ау|а а[3шгта 0е ез|аз асс[опез..1 [с]еп1о ме!п1!66э] у соп [шз ргор!оз гесшег- шш!оАо 9 о РР!$|ч.{. Айаёе !й о!га5 асс!опез а е3[а !|з[а у сшеп[а а [ц5 согпРаЁегоз с6гпо [це |а рг!гпега уе2 чше !т]с|з{е [о6аз езЁаз созаз. 2. Регс. 5! еп |ш9аг 5ш Бп еэЁа шп|6а6 !таз :га6а!а6о соп ргеп9а. Ё0цё сгее$ чце !е Ба ауш6а6о гп6з? 122 #. !ег е! гпаг .я.$жж{ . [епег шп сосБе ['1асег шп ге9а!о ' Ёпагпогагзе &ес!б|г шпа саг|а 6е агпог }аг шп безо . аз1 9ше езсцсБа |о чше 6!сеп. ёРесшегёаз е! Ё|!ш!аг 6е а|9шпа 6е |аз по[|с!аз чце ьа5 !е]6о еп ез[а цп!6аё? Ёзсг1Бе|о. Ёзе 61с по пе | 9шз16 по6о. гест:ег0а чце.А ч . 1 7 ' шп оё|с1о.1!епеп 6!9цд65 ргоБ!егпаз соп е| цзо 6е |оз раза6оз.

]шз|![!сагпоз ЁаБ!аг 6е асс!опез [ш{цгаз чше 6ереп0еп 6е цпа соп6!с!6п Ёасег рге6!сс!опез €опЁеп|ёо$ . . .41. &чше . у Ёхргез[опез 6е {!епро [ш|шго !-!|ега!шга' !забе! А!!еп0е €!'т!!е . ц5о5 !п6!са1. . .а еэраЁо!а . €оп!еп|6оз .уо + [ц{шго !гпрег[ес{о |ёх|соя !-а рш5!!с!6а6 !-ёх:со ге!ас!опа6о соп !а с!ш6а6 у цп пшеуо пе6!о 6е {гап5рог{е €оптЁеп!#оз сшЁ1иг'а!ез " !-а бага. . 9гапаЁ!са|е5 Рц|шго !гпрег{ес|о: по#о!о91а . Ёасег ргопе5а5 . ж& [шпс!опа!ез Ёасег соп!е|шгаз Ёаб!аг 6е а!9о з!п ргес!заг . 57 + ргезеп{е се €о:':{епнс{оз . .

2. -д ' 0н$шРтРАк{]АА ]о 5 х А .:. 1.ж:""::.]к вРш1.мс Бд '!24 ! [с!еп1о ме!п1!сша1го] 2. птувшппЁоРгп Ё в 1у ь Ё у п 7 с ш ш [ к А т 8 в 0 шш0.|].} {_т п Р ш ь 1.1.-. .рш псшь01-тЁппАто вп1)$!у00]..шРАпвАнп ш]Р0ш!пЁпв1[ !0у1пвпт1]п. €ае 1а уоса1 у арагесе цпа 0: ропец |епец оа|ец оеп1ц за|!г $ в 3.\ цпа рго'пе5а з!етпрге ||еуаг6 сазсо. э.|3$ъ}ъ]! [щ ! ! ]! ]:]! н @ !ее $ф )$ &е36!агпе |а 5||тег \||п9 у 1е рготпе1о чше ез06!аг6 гпцсБо' ноптр'а !)па ргогпеза ез цпа рго(пе5а _6й) ! !! ! ]]! ]| !а ршБ!!с|ёа6 у зш6гауа !оз уегБоз.ъ. Рп!5мА .!. но1ч')-А е5 цпа рго[пе5а |-)па рготпеза е5 цпа ргопе5а Рго|пе5а5 !|епеп ге!ас|6п соп е| !|егпро: раза6о [ц1цго Рге5еп{е Б! [шЁцго !гпрег[есЁо . *-в ! 0 п 1. |.о^гп.|. €ае |а уоса1 -е_: /табец ро4ец забец сабец чцеге[ . Ре3:{|агпе |а Рап{теоп у 1е ргогпе1о чше Ё"ъ'. [пф]5ь'' - ! ]| ]!]! >.]\!оАо '!0 .5о|о }пау {осе уегБоз 1гге9ш1агез еп [ш!цго !гпрег[ес!о! + [!у!г 1.] тшус1тшуАс.|. Ф1гоз: 4ес[ц !тасег Ё |.1':я!г. 5е [огпо соп е! !п[!п!г!уо 6е! уегБо с]опез: у ез!оз }егп!по- !! [з!цё!ог Аргепёег . Бпсшеп[га |а рг|гпега п@ па 6е |оз о [егсега Рег5о6осе уегБоз !гге9ш!агез ёе! [цЁшго |гпре:{еФо у согпр|еЁа е| сцаёго.

. тгё. 6опргог1е е! рег16ё1со. 6оп1ез1ог е1 е-по!| 6е Ро(|. . Агге91ог зц 4. Б!егпр|о: итп'!тп'п ит1|п!'. Аосег !оз е]егспс|оз.т' пт/ ра|абго [.. Ёеп!епёо еп сшеп[а |аз [газез чше Баз [оггпа6о. ёу!епез соп позо1гоз? в @ А|тога. !_|опог о зц по6ге. [е ргогпе[о 9ше + [шшго Р ртотпе|о чпе [е |о ргогпе[о 1!'т'с:гпе|!с1о-г Р [гё' те |о р|огпе|о. .о] ! 125 . 9езршёз.1. Бцзса ехсц5а3 у рго]пе!е !ф6 Басег|аз еп е| [ц!шго. Аршп1сгзе о Рто6!1ос|6п. . о шп {ц{цго.. о .с' !'тг:у-ё з/п [о!то.4е оегёа4. . сошт!ш!'А |с е' то -' ''9:п'. . .чш!его ез[ц6!аг . Бв чше езгоу ез|шё/опёо. гп]з ра6ге5 а уег]пе 6о5 гпезез 6е уасас]опез |п[оггп5!!са 6гапаёа. аЁо . п @!1щшп@ @ а0щшп@ 1. о 6е са6а со|шгппа. 61сеп чше ез ргес1оза а! регго. |пс!шуе !аз [газез ап[ег|оге5 еп е| араг1аао соггезроп6!еп!е. у!епеп . . Ре96йа|е рог по БаБег Бес]то с!ег!аз со5а5 у сцап6о ё| [е ге9айе а !!.\с 3.?п| Ргерагаг !аз гпа!е{аз: с[оёоу[о по /-уоз ргерого0о !аз п':о/е|оз) [{о Баз ргерага6о |аз гпа|еЁаэ рогчше езЁ5с ез[ц6!ап6о: [х!о. @ 16'п 5т' согпраЁего у сй сеп6!з рго6|егпаз соп уше5[газ оБ|!9ас!опез. А ]аз с!псо |-а зегпапа чше Бз1е аЁо Ё! рг6х!гпо 2. о !о епБо]оёо. |гвег]е 1цз 1.1. ь !|Бгоз 2. .Рага ргогпе[ег а!9о о [е ргогпе[о + Р !|| о !п[!п!+!уо ргогпе|о /г. согпр!е(а ез!е сша6го зоБге о!га5 ехРгез|опез уегба|ез чше ехрге3ап [!егпро [ш!шго. 4с'. 2.е. Ёхргез!опе$ уегБа|ез чце ехрге5ап [ц1цго Ргеэеп|е 6е !п6!со|!уо Ё!спр!о: Ргезеп[е 6е |п6!со+!уо 6е !оз уегБоз Б!егпр!оз: Ргезеп1е 6е |п6!со+!уо 6е! уегБо +о+ Ё|е:пр|оз: А !сз с!псо уопо5 о 5осог о| регго Рв!5мА . ре:о [е Рго[песо чше /оз ргерагагё ев!а пос|. р1епзо со9ег моу а м1з!!аг . 4. 3. 1о ехсцгзп6п 6е| ''1шемез. 9еп(го ёе ёоз ]пе5е5 . \!!Ё| А2. Ёп !]!]!!!]]]]!]!!]]!!]]!]!!]!!]]!!] сБ' н @ Боггпа [газез соп цп е|егпеп[о м!епе . 0 уа]по5 а 5асаг .

рге5еп16 зш Бага. пшпса арагесе зеп1ас]<'т рФ РФ о о 9Ф != {6 ь к: Ф {о !3 ]о != !Ф !н 1Р !6 !3 |Ф ь !я ]9 !ф ь!* !Ф !з !Ф !5 ]Ё ь!Ф!о |оз [а6г|сап1еэ 6е па|рез 0 1]а!рег05. 1|епе шп з!3п!{!са6о. рог е]егпр|о. з!е[е. шп !гпргезог 6е ог!6еп [гапс6э а{!пса6о еп ['зраЁа. сора5/ езра6аь у баз|оз' (ас1а ра!о сопз1а 6е 6осе саЁаз аэ. еп 8агсе!супа у !а|епс!а. |аз г!чшеааз. Ёз1е й!1!гпо ез е| п6з роро!аг у ех!з{еп у пшгпего5а5 ребаз (азос!ас!опез) чше ог6ап!аап сагпреопа[оз еп 1о6аз !аз (огпшп!6а6ез езрабо!аз. Ап|е5 }езршёз 6е !еег уг у!: уг уг уЁ уг 6е !еег 1. зе!э. [-а бага!а еьрайо|а араге('е ег: е! з13!о . 5о1а г аба!!о у геу. €отпргшеБа. Рего ап[ез. зобге 1о6о. |геч (ша1го. Ф1гоз ]ше9оз гпшу рорш!агез зоп [аз з!е1е у пе0!а у е! с!пчш!||9 пшу БаБ!1ша!ез еп !аз гецп!опез [ап|!!агез. е! р!асег у !а [е!!с!6а6.!\/. Ёэ15 сопршез1а 6е сша1гс.а езраЁо!а аРагесе с]шгаг:!г е! з!3!о !. \ Ёаз1а е! з!3!о |!.|з.!5. |ше9о. [п ЁзраЁа !оз.|а !!1о9га[!а6а у [ше ргегп!а6о еп !а Ёхроэ!с!6п [1п|уегза[ 6е Раг[з Рего е! 6!зеЁо 6е|п|1!уо 6е !а Бага!а езрайо!а чше }та !!е9а6о Баз1а пцез1гоз 6[аз ез е! чше геа!!:'о Аш9шз1о &(шз рага е! ргор|о [оцгп|ег. Ра*е 6е эш рорш!аг!6а6 еэ 6е6!6а а чше !аз арше5'[аз по зе Басеп соп 6!пего. . Бп |о[а!зоп 48 па!рез. !оз пе9ос!оз у !аэ [!папааз. [п [о1а! зоп 48 па:реэ' Ёп ез1а бага-!а. ра!оэ: ого5. с!псо.!егпрге ез16 веп|а0о. Ро6егпоз 6ез1асаг {геэ: е| 1ш19 !а Бг!зса у е! пшз. г.\}А в$РАшо| А 1 А |а 6ага. !шз гезршез!аз. Ёегас!!о Ёошгп!ег. уг уЁ уг уг уг уг вАк. !а е! пшп6о па1ег!а!. :п[еп[а 4е6шс!г з! ез[аз а[!ггпас|опез 5оп соггес[аз о по. Б! геу 0е !а бага]а е$рап()|а :. !о Ф о & . 5. а6еп. !а [абг!сас!оп с1е па!рез по 5е' |п6шз[г!а!|:а. 4. з|по чше зе -!ше3ап. а6егп. !_аз езра6аз !п6!сап соп[!!с1оэ. Ёп 1368. пшеуе. у !оз 6аз{оз зоп з1гпБо!о 6е! агпог у |а езр!г!1ша!!6а6. !оз са[ёз чше 1':ап 6е зег ра9а6оэ рог !оз рег6е6огез. !оз огоз гергеэеп[ап апог."''.& |э гп5з сшг!оэо е5 чце пс'у ех!з1е 1а ''ёагпа" с'т ''ге!па". 6. 3.!ше3оь соп па!ре5 зоп пй!{!р|еэ маг!а6оэ. з|по чше эе ш1!!!:а шп ра]е чше 5е !!агпа "зо1а" Ё! геу.щ н @ Бвсшс|та е5[а5 сопуегзас|опеэ у апоЁа сш5п6о 5е уа а геа|!:аг !а асс|6п. [|! у зе сотпропе 6е сша|го ра1оз. Ёегас1!о Рошгп!ег 1ше е! !т:уеп1ог 0е !а бага]а езраЁо1а. €аз! |о0оз !оз !ше9оэ 0е !а бага]а езрабо1а зе }ласеп еп зо]!|аг!о. (а6а ра!о. осБо. ог @ т щ @ ) н @ |-ее ез!е ]ех[о чше ехр|!са чшё ез !а 6ага|а езраЁо|а. 6оэ. \ [агпозоэ. !аз сораэ гергезеп1ап |аз епос!опе1 е! Бе1!ета. €ас1а ра!о |!епе шп з!3п!||са6о ргор|о.

согпр|еЁа. ехр![сазе!а. !ш9а6 а атег|9шаг е! [ц!шго. РА|_АвРАс ои€ шо Ёшт|Бшьо Ёшп|!6о6 2.з с1е еьрайсэ!' Рцез. н @ !гпа9!па с6гпо зег5 [ш у!ёа 6еп!го 6е 6!еа аЁоз. 5| сш согпрайего по еп[!еп6е а!9шпа ра!аБга. ] щ щц Ёогпс 6е зег ёе 6епс!з.'.в в Ё сщ рго[езог !е 6аг5 цпа [!сБа соп !п[оггпас!6п !псогпР|е[а ае |оз э|9п!!!саёоз 6е а|9шпаз саЁаз 6е |а 5ага|а езраЁо|а. зе9бп |аз саг{аз.'. Ро6ё|з Басег шп гп5х!гпо 6е [гез рге9цп!а5. соп ауш6а 6е [ш согпраЁего. Ёаз цпа |!з!а 6е !аз ра|аБгаз чце по еп[!еп6аз у Бйзса!аз еп е! 6!сс!опаг!о. ра|есе чше {еп4гбз. 6. е| рго[езог гераЁ!г5 |аз ге6асс!опе5 еп[ге |оз согпраЁегоз 6е !а с|азе.т\ @ ||яь'га. . Ё| рго[езог оэ 6аг5 |а 6ага|а у |аз |пз[гшсс!опез. [ше9о. \!!Ё| А2' сошт!шшА |(|!е|1'|о уе!(1т151е1е] ! '!27 .: . езсгЁе|о еп шпа 1то!а у 65зе|а а !ш рго[езог. |а !п[оггпас!6п чше !е [а|!а. цпо Рег5опо чце по зе сгее пе'!ог 9ше !оз м в €6гпо зег5 е! [ш!шго 6е !ш согпрайего? 1!Ё!!!:ап4о е| з!9п!{!са6о 6е |аз саЁа5.4. Ресцег4а !аз [оггпаз рага ёаг ор!п|6п о рага гпоз!гаг чше по ез[5з зе9шго. !ее е! !ех[о чце !е Ба !оса6о е !пЁеп!а а6!у!паг 4е 9шё согпраЁего зе [га!а. РР:ь:т. [ше9о. Ё!егпр|о: ) р€г!ш!с!6ш } } А4е 9шз[аг[а забег сбгпо гпе 0оп а !г гп[з ез|пё/с.1.

- и. ш3ап!о5 е| [ш[шго. ! с_ !-* |ш. Ёп 1аз 9азо11пегав. Ёасе6 |оз ге[га[оз гоБоЁ у 6езршёз согпрага6|оэ соп !оз 6е о!гоз 6оз согпрайегоз.: .. |.еп1о зшб1еггАпео. # **&"|&' 1гапэрог{е 1п1е1!9еп{е рага 1а с!ц0а0 1гпа9|пегпоз рог 11п гпог[еп{о шпа с|п0а0 з|п гш|0оз' 0оп0е ]ов а1азсоз соп1|пшоз у е1 }:шгпо 0е ]оз !. зефп а1щпоз сопуепст0ов. Бп 1а ршепа 0е }ов е0]{|с!оз 0е о{|стпаз ве а1]пеагА шпа зег]е 0е ра1]пе1е5 шп1регвопа1ев епс}ш{а0о5 а шп 0ероз|1о 0е е1ес- { 1т!с!0а0. $ы.!.озоз. сшуа сарас:. с!опаг|о. п **.Б) ]ц |ф| \|магпоз а з. у Ба: соп !ш согпрайего соп!еЁцгаз зоБге с6гпо зег5п |аз рег5опа5 чше согге5роп6еп а !аз гпо[оз.а0о ра5о а зшг||0огез 0е е1ес1т1с10а0 е 1:!0то9епо.5оз 0е евсаре по зегАп гпАз чше шп гесшег0о 0е1 рава0о. ёЁау 6|[егепс!аэ? .тоу| цше.. .аФцё !!]] зе гА.-. по }:абт6 сос[ез еп 0об1е {11а.{8а *1 м еп { г а 1ъ | сша1чштег 1ш9ат 0е1 шшп0о у. \]о.2. ||таз о16о |таБ!аг у ргоБаБ!егпеп[е геуо|ц- 6е ё!? 3. сцап0о шп ехсёп{ттсо {пт.*'. !]]!!!]!]! $@ т6? /1_п щ [ц| $г". ез1о по е5 шпа е5сепа 0е Ёе9гезо а[ РшФто 2. зефп 5ш5 ргор1а$ ра1абга"в.поз[гаг чце по е5!агпо5 5е9цго5 ёе а!9о.ргезеп!о еп 1аэ са11ез 0е 1\1цеуа !от1< шп уеБ{сц1о !е1' зе9т. [ее !а ршБ|!с!6а6 6е| е!егс!с|о 1.о" !г. Бп 1а са}1е.абегзе а{1ап:а0о 0езс1е е1 разас1о гпез 0е 01стеттбге. еп геа1:0а0 5е 1га1а 0е сша1чш!ет 9гап с1п0а0.а .теп1ог ез1а0ошп10епзе _0ауе (аттеп. 1оз соп5шз1|б}ез 1га0]с|опа1ев [абгАп 0е.0а0 _0е5т0о а1 [атпайо 0е 1оз пшеуов уе1-т{сш1оз_ зе [абгА п-тш1{:р}1са0о. еп шп !ш1што по ттшу 1е1апо. !5.о. уа цше 1-таз1а ]а !теп0а гп6з рецшейа 1еп0г6 зш ргор!о аратсагп. у 1оз аш1о]эшзез _0е со1от ует0е* 11еуагАп шп 1е1гето еп }а раг1е роз1ег|ог чше ге:ата '!е}:1сш1о 1|п'тр1о". Ас|еп'таз. гп11ез 0е ра[|пе1ез 0е 1аз гп|вгпав сагас1ег{з1|сав зе гпе:с1агап соп речшеЁоз уе}:{сш1оз. Ёз1а пшеуа утз1оп 0е 1аз с]гт0а0ез ра{есе }. |}эа а ''геуо1шс!опат" е1 сопсер1о 0е тпоут]:0ас[ г:тбапа "Реа1опе5 г!е1 {гт1тт. м {@ 8шзса еп е! !ех[о у роп погпБге а !аз э!9ш|епЁез !гп59епез.1. рага0ов еп 1оз вегпа{огов..1.. 19та1гпеп1е з|1епс. 0 о' . ез БаБ|аг 6е цп |пуеп[о ге!а[!уагпеп[е пцеуо е1 зе9алтау.

3. €о|пс|6еп? 888!!88Ё 3..: Б 8"".м@ зш 3.]*"' чше асо!пр"*'.а. ез[е [!п ёе ё1а 0е.. еэсцсБ а йа:1а у апо!а !а !г#оггпас!6п.. еп \ос[пем!е!а ' е! ргбх!гпо уегапо ..3.й6м [с!еп1о ме!п1!п!еуе] -..? . м@ Басеё соп!е[шгаз -! --. араг|епс!а у 4езсг!Бе зш [цпс!опагп!еп[о. Ресшег{а: шпа речшеЁа епсцезЁа а [шз согпраЁегов зо6ге зшз роз|Б!ез р!апез рага а|9шпаз . [{' Рп!5мА "' е-Фч! маз а ' .. €9шё 6!зеЁо ез е! гп5з |п[егезап!е? щ йаЁа [!епе цп |е!е гп!з1ег|озо.зегпап. 51 по ез16з 5е8цго.нах ы-. 3.тш.. *шгоэ. к. €оп |а !п[оггпас|6п чше 1епё!з.:..2. сошт. м @ г38] А]тог+ езсшс!та а Роза у апо!а 5ц5 !:пргез!опез.. .3. ] ] 129 ..2.|.3. Рг!гпего.2..сшпр!еаЁоз .р.: 3.6!Бш!а е1 зе9и:ау.пе !гпо9!по чае. по о|у!ёё!з чше 5оп !о6о соп!е[шгаз. ]'тасег.. 9езршёз.3. со|прага |аз !гпргев!опез 6е Роза соп !аз ушез[газ. [ше|уе а езсшсБаг !а 6езсг!рс!6п в @ гзв: [956 чше Басе у апо!а [о6аз !аз ехргез|опез 6е рго6а.ш0д е1 {ц1шго 1гпрег[ес!о асогпраба0о 0е [есБаз |гпроЁап!ез. 1. Апо[а |оз гп5з !п[егезап[ез у сшёп1азе|оз а! гез1о ёе !а с!азе. 2. щ 5. еп €агпауа! . \|!Ё!_да. А раЁ!г ае !оз ёаЁоз чше |е 6а а зц агп|9а Роза. н @ гз..]"' . цза 5цроп8о чце. 9езршёз. €оп [ш согпраЁего. * _ ''. ехр!|с56зе!о а! гез[о 6е |а с|азе.. сцап0о г"'й."т. - 1 }{шпса !616 м!з1о у з|еп!е гпшс!та сцг!оз!6а6. 1 зобге !а регзопа!|6аё 6е| !е!е гп:5!ег:о5о у ёезсг!6|ё!о. еэ[а гесоп5[гшуе цп роз!Б!е ге[га[о ёе| ре:ъопа!е.

ь) *. Рага Басег ргогпезаз: .' 3. . зё 0бп6е ез{агап !аз !!ауез. РР[$!\:]А |! . р!апез. 5! у!епез гпаЁапа а са5а. 1е !шго чце . со|оса !оз е!егпр!оз еп 5ц !ш9аг.. Рага Ба6]аг 6е асс|опез [ц!цгаз чше ёереп6еп ёе цпа соп6!с!бп: о 5! + Ргеэеп1е 6е !п3!со[!уо + ргезеп1е о [ш!шго !прег[ес!о: Р) . {е епзеЁо |аз [о1оз 0е !аз уасас!опез.) . Рага |тасег соп!е1цгаз. 1е рготпе|о чше . \о зё э! чшегг6 сопег сагпе. аргох!па0агпеп1е. 5! у!епез гпаЁапа а са5а. 1е озе9цго чце к) + [ц1шго !прег[ес[о !) й) 4.. &1аЁапа !!оуег5 еп (о6а БзраЁа.. 2. '!0. \!о з6{ 1". 11' !гё а 1ш са5а цп 6[а Ё! ргох!гпо або пцез!га егпрге5а сгесега шп 60/о. '!2. 4. 1е азе9шго чше по зе |о 6!гё.*. еп у!9о. ц!!!!аагпоз 1аз з|9ш!еп1ез .' 130 ! [о!еп1о 1ге!п1а] |'-. м@ '. Бог6зсороз. 3. \есез!гагё шп Ё \о &!!о 0е а:0саг гп6з о гпепо5." чце . Ёа6]аг з|п зег ехас!о5. 3.| т) | 2. 1е ргогпе1о чше еэтц6!агё гпшсБо. 5. з!п зе9шг!6а6: .Рага БаБ!аг 6е а!9о з!п ргес!заг.. рего по !о зё зе9шго.. 1' Разагё 5 0[аз. !е епзеЁагё !а5 {о{о5 6е !аз уасас1опез.]\!оАо 10 . Бп {е5гего сопосег5з а! 9гап апог 6е |ш у16а. 15. Ёаб]аг 6е созаз 6е1 ргезеп!е о [ш[шго."'. рего 6е 1аз чше по е5[агпо5 5е9ц- гоз.1. '14. йе !гпа9:по чше |еп6г5 26 6 22 абоз' 6. 5шроп9о } } + [ш|цго !гпрег[ес}о '. а ![е9аг таг6е. [!зоз {е] [цЁцго :!прег[есЁо !.* с) а) . '16.Рага еп[епёег гпе|ог !оз цзоз 6е| [ш!шго. Рага Басег ргеё!сс]опез (еп с!!гпасо!о9[а.о оз{ б-- . | 6ьп6е } - . се !шго чше по уо!уегё е5!о5. г€ ео чце . '!3. шп ё1о ёе ез|оз ехргез|опез: . оРгох!тпоёопеп1е 3) . €гео чше !!е9агё а !аз |гез. 7. по |е ргеосцре5. аз[' 18. \о забепоз сш5п0о !!е9аг6 Бзе бо!зо уа16г5 50 ецгоз о 1ш Беггпапо. п6з о пепо5 . 5шроп9о чце |епсг65 ['тагпбге.): п) п) о) 5. !тл1е !по9!п' . ёпо? 9."'- |прег[ес|о . 17.

6ерог|е.п1 |-ее е|[ех[о ёе езЁа ршБ||с!6а6.5! чш!егез о[т. 5! ге 9шз{а е! 0ерогге. сл' в @ А|тога. \!!Ё| А2' сошт!ш0А [с!еп{о 1ге!п1а у опо] ! 131 . Ап6огга ез шп ра[з е5|ге5ап|е' . епсоп{гаг6э ге[ш9!оэ. Ап6огга по е5 1ц 6ез1!по.: !!]]!!]!]!]!!]]]!!]!!]]!!]]! щ в @ у ]9!. 5| тг сш5тА ЁшсошткАкА5 5! Бшзсаз 5! |е уше!уе !осо у сопосега5 ]!еп а |5ег5 Рп!$мА . езсг!Бе шпа рш6!!с|6а6 рагес!6а рего соп Ёц ра[з. епсоп1гаг5з 0а!6еа.}. сагп!поз у гш[аз рага ргас[1саг 1ш 6ерог{е [ауог|[о' } !ег6а6его Ра!зо !. 5| тБ сш5тА !_А вшЁшА мЁ5А. 9] з! ез!аз а[!ггпас!опез зоп уег6а6егаз о [а|заз |шзЁ![!са [ш ге5рше5[а. !}.|6аЁе 6е 1о6о у ге!а-]аг|е. 5| 1е араз!опа е! гоп5п!со. Резре[а |о чше езЁ5 уа езсг![о. егез 6е !оз чше апап !а па{шга1ет. 5ашпа5 \/ :опаз 6е ге!а!ас|6п. [шсошткдйэ мАз ог сшАткос|вшто5 пБтАшпАштЁ5 5! {е т'ше]т'е !осо !г 6е сопрга' еп Ап6огга епсоп1гагаз гп5з 6е -1000 сопегс|оз.5! [е 9шз1а [-':асег 6ерог[е' епсоп1гаг5з !аз пе!огез !пэ1а!ас!опез 6е! Р!г!пео. [ш ге9|6п о [ш с|ш6а4. Ап0огга е5 цп ьшеп !ш9аг рага [":асег :огпргаз. Бп Ап0огга зо!о !":ау !":о1е!ез 0е с!псо ез!ге!!аз. м!з!|аг !9!ез!аз у е51аг еп соп[ас[о соп !а па!цга!е:а. 2. а6егп6э.. епсоп1гаг5з шпо 6е !оз пе!огез 6е! пшп6о.5! чш!егез 6|з[гш1аг 6е {о6о ез1о у пшсБо гп51 епсоп1гаг6з гп6э 6е '150 Бо[е!ез 6е 1о6аз !аз са1е9ог[аэ 6оп6е ро6ег а!о)аЁе. соп гпёз 6е уе!п_ |е ]осът=!з. ]]. з!.а.. Ёп ез|е ра[5 рше6е5 !''тасег согпргаз.

6е !а . !гап ро6гё!з роп6г6. согпр!е!а !шз ргор!аз ра|аБгаз.з. . ё5е рагесе |а сапс!6п а |а уегз!6п чше БаБё!з !гпа9!па6о? )ы4 .. согпегегпоз - - согпргагё'. ['тагаз [о!еп1о {ге!п1а у 6о$] ..-ъ \.. Р8!3йА . .. . забгё!з Ба5г6 за!6га . 5! |'тасе бшеп {!епро. !гпа9|по чше {еп0г6 гпшс[-':о |габа!о 4.. чше рос!еттоз уег е! пшеуо апапесег с{е шп пшеуо 6[а. { ]шп1!1оэ !оэ с!оз' . . чшеггепо5 6|гё!з .. !1 опагпо5. по5 сегчш|1а а цп гпшп6о пшеуо. 1ш!шго 1гпрег{ес|о. м @ гз9] 2 !. }о сгео 5ега 6е!!оз. сопосег5з - . с]е! с!е!о... 1егс!оре!о. за16гегпоз 3.. Рего апЁез 6е езсшсБаг|о. БзЁе [ш[шго 3Ресшег{а! Рага }габ1аг 0е соп01с1опез 0е с[ Б1 уегбо !г + а 2 + о чше 0ереп0еп асс|опев {ц[шгаз ц5апо5: + уегБо 2 ргезеп1е {е 1п{|са11уо [габ}а 0е1 {ш1цго + 1п1|п|1|т. 5| поз 6е]ап. за!|а га (-]ш1оАо'!0 . |оп'тАз А!тога. согпр|е!а !оз езрас|оз !п!еп!ап6о !гпа9|паг чшё р|апез !!епеп.: ъ / ц \.. Бп [ ] | ] ] ! [ 132 ! |а з!9ш!еп[е |!з!а 6е тегБоз..о 1ав у рше0е ез1аг еп рге5еп|е 0е |п0|са[[уо. зеЁа|а |оз [ц[цгоз !гге9ш|агез у езсг!6е а! |а6о эш |п[|п![!уо. сога76п...1. езсшсБа у со]пргцеБа !шз гезршез!аз... ёереп6е 6е цпа соп6!с!6п: з! |ез ёе!оп. 5! поз 6е|ап. ^ ь ц 1 2... по5 то6а !а у!с|а. сабга . 5| поз 6е1ап. йаЁапа !!оуег5 еп е! пог|е 6е !а Реп[пзш!а ц ... .\]ао"ё ЁЁ{] А|с6п созаз Багё!з еп с!азе з!оз 6е|ап? {. с|е !аз пшБез 5| поз с!е]ап.. е| епагпога4о |е Ба5!а а |а епагпога6а 4е! [ш[шго 6е |оз 6оз..щ м @ Бп ез!е Бо!его. 1о з!еп1о чше 1й у уо рос|егпоз зег |е!!сез |о6ау[а. ш:': г!пс6:-: сегса 4.6'1 ч . !й |а ехр!!сас!6п 4е! ш5о соп 1.Рага чшё з!гме е| [цЁшго? 1е 6агпоз |оз е!егпр|оз. . [е ргогпе|о чше !гё а уег{е 2. у а!![.

'ъ5 |.с:' |. {. :г:': ' Ргазез [. ап!па!ез у об!етоз еп раза0о }езсг!б!г !а5 с!гсшп5|апс!аз 6е !оэ [':ес|'тоз 0е[ раза6о Ёасег соп!е|шгаз Ёаб!аг 0е а!9о з!п ргес!заг Рге|ёг!го !гпрег[ес|о (оп |газ1е рге1ёг!1о рег[есго/! п6е[! п !6о/! гп 5о/ег (|гпрег[ес{о) + !п|!п!т!уо рег[есто Ёхргез|опез у а6мегб!оз 0е [гесшепс!а 6згсг (!гпрег[ес{о) + 9егшп0!о Рш|шго !гпрег[ес1о .^$!{[:] .:есБаз 6е !оз сшеп{оз !п[ап1|!ез еп Бзраба .-. э . !-оэ сцеп|оз А6!е{!моз 6е 6езсг!рс!бп [1з!са у 6е сагас|ег :'.(оп{аг апёс6о!аз еп шп рег!о6о 0е ||епро [егп|па6о по |егп!па0о у }еэсг:рс!оп 0е регзопаз.

у '|34 | ссга тайс.сег1апеп !п1е гпас!опа| 0е сцеп[асцеп[оэ Рг|$|па | ! ] ! ] ! ! !. ' ' а !аэ з!9ш!еп!ез рге9шпЁаз. Ёшегоп [е!!сез у согп!егоп рег6!сез. . е/? (/|ае епфе:ст|а ст с1с. 2€бгпо егпр!е:ап !оз сцеп|оз еп езраЁо!? е€огпо {егп!пап? еФцё регзопа!ез 0е! гпцп6о 6е !оз сцеп{оз |га6!с!опа!ез арагесеп еп ё€опосез о!гоз? !а сапс!6п? еФцё !ез раза а !оз регзопа!ез 0е ез1е сцеп!о? сФцё |!ро 6е сшеп!о ез? €Рце0еэ 6е[!п!г!о? [! $з. е! 7апаБог[а.|озё А9шз[|п 6оу[|зо|о.:есс!опа сцеп[о. 3Рше6ез согпр!е[аг!о? БзсцсБа а[епЁагпеп[е |а сапс!6п у соп|ргцеБа !шз ге5рше5[а5.1 зе {еггп!пб./ст ссткт '1[аст гк.1сста|с. сотоа|о/е. 11апксс1о . е5|е сцеп|о зе [":а аса5а6о. с1е ."[е5!а ] ! ] ... €огпеп[а тоз ра[зез.9 с1е а с{'огтла'т+*е. //ат*т)о упе [епс'ст гла2с1с.с'/ае' .\ .''т'.п7ъуе' .6ш 6-10 о РР!5йА ] ]10 .уас'ес11а тктс1ст. |401 кп 6. /ктс[ст утсево1т2тт 1а|'охтс1с'11ст.*т п/?(( ()с: сттуласттт0 осс. е' ж н @ } аз[ |егп!па !а [т!з{ог!а йагса еп е! сшеп[о рг!пс!р!о " 0е Рер|то. !э. "Ёгазе цпа уе2" (шп!6а6 9. ра!абгаз гере1!6аз [!па! " 6|. с. /эоутс1т2т утте со11ст |ос1т.в.ту. еп[ге !оз з|9ш|еп[ез е!егпеп[оз ачше!|оз чце !пагсап е| $па! 6е шп соп 1ц согпраЁего с6гпо !еггп|пап !оз сцеп[оз еп уцезЁгоз гезрес1!со!ога0о.70)1. ] ] ! ] ]] ! ! ! ! ! ! ! ]! € есцег6аз е! роегпа 6е . |оз е!егпеп[о5 чце арагесеп 6еп[го 6е! гесца6го.тулпс1о.(/й. /эотт7сте стет!ст уссс с1ега|ту. Р е|егс!с!о з.тлоега/с.. ' . . /}}о*оа с1ессс1й оь|'еттп.усс ё1 еспт/ст с1с. с*.1'. а/у'?а.'' .уе о|ттс} 1епптг:аеп[е 1а сошт:ш0л -.гто ега е1 ( !}|. а. (}уегт1 г:п.2.|!о9оз " 6!гп!пц1!уоз " гпа9!а с'|:а г:от (/у]/о/1о .у 1ас . афетт). ш м@ ш н @ ц ш 8-. €о!ог[п. тп. Ё!п... /эст'с. [с!еп1о 1ге!п1а у сша1го] нгу.| Ачш| !о Ё|епез ёе пшеуо.ао'4оу .

Ба: соп!е!шгаз зоБге |о чше 5цсе6ег6 еп е! [цЁцго а !о5 рег5опа|е5 ёе |оз сшеп!оз гп5з уо[а6оз. 1газ |а еп!ге9а 6е ргегп!оз. !пс|шуеп6о еп[ге е||оз е| 9апа6ог.. з!п .ь'е ст[тч'т) 1о йп. ст111т1е.'' 1с1. | . о. етаст. Рп!$мА . ст 1с |'оь'ос1/1ст гао .сс. Ёо6оз уа:5 а раг!|с!раг еп !оао5 |оз сцеп!оз. €оп{езЁа а |аэ з!9ш!еп[е5 рге9цп!а5 рага е|е9!г е| 9апа6ог 6е! "| €Б&1Амвш сшвшто5 Рк!5мА'.та 1а !/етт.71уос1е.у сФотч]. €цап6о Бау5!з !еггп|па6о е! рг!пс!р!о 6е! сшеп[о.\' ц $ {|с. еФшё 9гшро с.тт1т. {]го/отас'оу.у 1ста1ст:уасго|с 1ст|'ссст. //тттет2 . .. а с1офст{ат. . /эаст*т . ра56а5е|о а| 9гцро 6е уцезЁга 6егес!та. !Бп чце сшеп1о 5е ьап [ог:аг!оз? чше гпаз ге Ба 9шзга6о? !птго0шс!0о !оз е!егпеп{о5 оь!!9а1ог!оз 6е цпа [оггпа гпаз зшауе.ссттчс. з!п о!у!6аг чце е3Ёа|5 еп цп сеЁап|еп у чше [епё!з шп |цга6о чце уа а еуа!цаг уце5[го [гаБа|о у уце5!га5 сша!:6а6е5 соп|о сцепн5и5.у.стс/11о. ['та |Фшё сшеп|о п6з !гпа9!па|!мо? заб!0о соп{аг гпе!ог !"та 5ш сшеп1о? з!6о е! п6з 6!уег|!6о? ё.8та сус /]?0/'?е/?1о.а*ос1т'11ст. п / ['|х . ^ -. с|ууласт. 1ст/эо. !) поегсстууо сп 1т с. ({/)пт/ве ссгкт ".ц ойс1стг о усссс1атт. Ресцег{а: ' \о о1у[0ё1з чше 0ебеп ара!есег 1оз е1егпеп1оз чце сагас1ег1:ап |оз сцеп1оз 1га01с[опа[ев: 1аз 16ггпш1аз 0е рг1пс1р1о у {1п. Ё! рго[езог о5 ааг5 !аз |пз!гцсс!опез у гпа[ег|а| рага е]пре2аг а е5сг!ь!г е! сшеп!о."п!а а 1ц5 со!праЁего5 е|сцеп!о соп[есс|опа6о.у с1с тлр7ттг.стт:пт.ь у!.етас1й 1о /с. ё/' .|'етте ост. 1ов 6|а1о9оз у 1а гпа9|а. \!!Ё| А2.у/стлкт с1с 1а //ст.. 1ст|'<'. /аг.. ст1 сттулцтт.'.!! \'ъ зег6 6епоз|о6о {6с|! 2 [с!еп1о 1ге!п1а у с|псо] ! 135 .ут). //со!т'та |'е:т.ст. оо* сььуоу1стс1т 1стстст с1 оту. Бп[опсе5.|'е/с//т с1с.т|'сфс1. оЁ с0ЁштА_ !ч { /! \.ус тутт'..{а с1е1 стттлктт.с7с} о 1о |'агас/1/а. еФцё сшеп{о ['та з!6о е! Б. <'!сс.тс.у спфе:б о 11о- |'ояос1с11ст. егпрезапао рог е![|[ш|о.&!11ас. ш ш в €шапёо е| сцеп(о чше ]таБё!з е!пре2а{о а е9сг:ь|г ||е9ше а уше9Ёга5 гпапо5. с:у'1с.1отч)а. ь''. 1ст стс'ст/стс1с'. [аз ' ра1аьга5 гере116аь.у .с1е1 стту. зшсез|тагпепЁе.га/ту) ст.у|с] ст1 .]е5!го ргор!о ссеп|о' 2. ш в !агпоз а е!пре2аг а сгеаг е| сцеп[о.т'['утс1о.1оз 01гплпш!|уоз.ястс/11т.лцпдоо |мРАпс|А!-* а.. чше со9ег5 о[га3 [ге5 [аг!е!аз 6е са6а 9гшро у |аз !пс|ш!г6 еп |а ь!5!ог!а уа со!пеп2ааа. |о |еегё!з у е5сг|ь!гё|5 е! [!па|. Аз!. сошт!ш0А \. 1.та сАту:цс1слу..ттп. ст1 пат.:ос|'с11т гао /. е/? 6ш ([/]?а)/ссгоа'с. е| Ргосе5о 6е сгеас!6п |та6г5 сеггп|па6о у соп|еп2ага е| сеЁагпеп 6е сцеп!асцеп[о5. с1е т:ц7уо..)ебё!з зег !о п5з об!е|!моз роз!Б!ез у пнпса рос!ё!з уо|аг а .у сфотес'й. //ат{тга сфап[с} с()/?. .а1тс] о с1е. Б!егпр|о: 5шроп9о 9ше 8!опсоп!еуез о6оп6опогс! о! Рг|пс|ре рогчце !о у!6о еп рс!ос!о у зе о6шгг!г6 пцс[о.асттут. рего уа а 5ег шп сшеп[о со|ес1!уо. гейо. е€ш6! ]'та з!6о е! сшеп!о е. 6?.ус 1еоата1с} его<.. .. . ! ]!! /эат.-. ]тазЁа чше сааа сцеп[о ра5е рог са6а 9гцро. //сп'1т'та 1с с!ць ст 1а/-эогас1с'11а.\'!.ус .!т?а по |'оттт/о с1е ст.ст|ст с/с 11с. '1о0оз 1оз е1егпеп1оз об1[3а1ог1оз чше зе |пс1шуеп еп 1а [1з!ог1а 0ебеп ге[ас|опагзе еп|ге з[.ст. /эаттт|о |'сь...

(р .. |.... [ш!з|е|з Ауег..'... 1989 егпресё !а саггега. ез|абапоз ггаба!ап6о @ !.. х (Ё!егпро) ёезршёз. |шуо а. еярас|о. а. ?- ЁцБо 5е з!пс!6 |!| по Баб[а ау!опез.е[.. }.я]о... Ё |....срцёя. |3- ! 8- ц|' е. [це 6... еп е! с!пе' а..8' по..Ёп. егап/м!а!абап 6. [шегоп/м!а|агоп а..|т -а |-\. 6..|ау|ег: (агпеп = (р (р ]о€ с'' (р 3 3 @ гп!з 9а[аз? |пз!з|е еп Бзсг|6е е! !п!|п|1!уо 6е ез[оз уегьо5: 2. гогпё Б.= {.э.. Ёп е! з!9!о )([ м!а!5багпоз а! езрас!о. су[9л95. 1еп[а !'те |огпа6о ь. !-а асабё еп 1993..... [о:еп1о 1ге.. РР!$йА ... |еп!6о ез{шу!гпоз {гаБа!ап0о тгапз!оггпа |аз [газез шзап6о: а! са6о 6е х ([!егпро).о!. 4- Ё! !шпез ]пе рш5е еп[еггпа.е....а (р 5- @ магса !.уо.'1. ёФш!егеэ цп росо 6е !аг1а? огеошп1а с)оп6е ез{ап ..1с... гп5з ре!о. Ё! |шемез [ш! а !гаБа!аг. пе [еп[а а. ез{абапоз !- Ап{ез .. 3- Бп ]пауо ]пе [ц! ёе уасас!опез.. а й | 1гапзгп|[е !аз ра|аБгаз 6е ез!аз рег5опа5: Ф йаЁа: |- йаг[а ?- :... '5!9[о....цп..... Бп ?. ) а... 136 5е зеп{о !а орс|6п соггес[а: а...п1а у 5е!3] нЁу!$!о\ 6-10 .у. ега 6. . е! з!9!о .!-а саза 9гап6е у !шгп!поза.споэ.. ез|шу!гпоз Б.....|тс0.. !о!у[ еп !шп!о.€п ! Б.ёе. у1ф60..

)оп ']цап йапше! .| | Ёасег соп!е!шга5 еп раза6о }аг сопзе!оз у зш9егепс!аз &е{ег|гпоз а! [ш1шго ге5рес[о а! раза6о Бхргезаг сог1ез[а (оп6!с|опа! з!гпр!е: пог[о!о91а у ш5о5 Б! сопзш!тог!о |_а [аггпас:а [-!{ега1шга: [егпап6о 6е! Разо.

репзобо чше ез1ог!о пе.|. ге!ас|6па!аз соп |оз 6|5!о9оз. зоБег с чшё }пого уо!у[з1е опосАе? зег[оп !оз 6осе о \о зё чш6 ре!|сш!о |г о уег. |. чце пе ез сБцгг!6|з!по.]\!оАо 11 . опо. ё|хег11г1о. РР!5йА ]| .. рего 9шз1ог[о тег1а ргоп1о. 1еп9о пцс[оз 9опо5..]ог. €п ]!! ! ]]]]! ! ]! !]!]! е|!оз арагесе шп Ё!егпро пцеуо..!о чце 10 ]о ез1ц0 аг[а ]]! щ н @ ]! ! !]]! ]]]]]! |-ее ез!оз 6!6|о9оз. н @ Ёп са6а шпо 6е !оз ё|5!о9оз.. е! соп6!с!опа| з!гпр!е. з! созо 6е !оз езр|г[1шз" о ''[_о =6опо о9цо Рого с|тосо!о1е" тш !г!о о уег сопо о9цо рога с!тосо!о1е". чше 138 ! [о!еп1о 1ге!п1а у оопо] |.|. 5оп |аз [!епез ачш[ аБа!о. е! соп6|с!опа! сшгпр!е шпа [цпс|6п'{!зЁ!п[а.

11. тег6з чше еп1ге !оз уегБоз оп1ег!огез Боу шпо |гге9ш!ог. з! . !аз [егтп|пас!опез 6е! соп6|с!опа! чце по Бап арагес!6о. -!оп 9. соштгш0д [с!еп1о 1ге!п1а у пшете] | 139 . 12. 8шзса |аз о!газ еп |оз ё|5- !о9оз у со:пр!е!а |а !аБ|а. -!о 5. 7. 2еп сш6!?: ргезеп1е о рге|6г11о ]п6е[!п!ёо рге[ёг1|о !прег[ес|о [ш[шго !прег[ес1о Аз1 ез. ' АБого.п Росо пе!ог. Рп!3мА .3. \!!Ё[_ д:. 6езсшБг!г6з чше ез1о п!зпо !гге9ш!ог!6о6 !о Боз ез+шё!оёо уо оп1ез еп о!го 11епро тегБо!. 1. !г 1о 5ег т0 Роёег Ё!7е!!о/цз+её @шз|ог \озо1гоз/оз -|опо5 Ёэ}ог !озо1гоэ/оз -!о!5 91уег1!г Ё!!оз/е![оэ/цз+е6ез -!о5 н и ёЁаз у|зЁо? Б| соп6|с|опа! з!гпр|е зе [оггпа соп е! !п!!п|[!уо гп5з !а [еггп|пас|6п. е! соп61с!опо! з!пр!е }|епе !оз п!зпоз уегБоз |гге9о!огез чше ез1е [!епро. -!о5 + -!о -!опо5 -|о!5 8. 6.|. 1з! +е [!!оз Б1еп. а |а 6егес!та.|.1. 5| Босез цп росо 6е пепог!о у езсг!Без !оз го1сеэ 6е зшз ёосе !гге9ш!огез. 2€ш6!? Ёзсг!Бе!о очш1: +е [1]оз !.2. |епёг6э сопр!е1о уо 1о6о !о пог[о!о91о 6е! соп6!с!опо! з1пр!е. чце е5 |а гп|згпа рага !аз !гез соп!ш9ас!опез. 10. п@ Ачш[ с|епез е! !п!|п|[|уо 6е |оз уегБоз чше |таз у!з[о еп |оз ё!5|о9оз у.

пст1ег1а ./ сцаг:с]с:т |е 6:|о чше . регс. |е (!0с0о \ау:с]ас-! о \о :е !а [е [гпел[гг. Рп!5мА ..! 0\!оАо 11 .:9щ]* р9:1а9.: 1а. ехр!|саг!е |.ь. "'т.5!0г) [3ц{1'т рос1ег [-:аб!аг |га1аг 6е с'т!у:с]аг!а соп е!!а.|й]в] []0с'г[а] [ь чг:е €огпр|еса еэсоэ 6!5!о9оз с'п:!г. е5 (-|!]е пе (ч[!.' 6е .

|тас|епёо соп!е[шгаз.ёРог 2-1. сцап6о ре6[поз гп5з чце цпа !п[огпас!бп./са 5ег|а зц Р.ёРог чшё !а зебога 6е! аБг!9о {еп[а !ап|о 6:пего :. соштгш0д > > 2€шбпто !у'/! |е соз|аг|а а }цап зц саза? [ёеа. /ы.]ц![е1о2 г!1о1цзс[6п чше 71епе 1вп по!о сого? ё€6по сгеез чце пцг!6 еп гео!|6о6 а!1ог|!уп? ё€6по ёРог чоё рго{езог опосРте. еА чш!ёп езрегабап !аз 6оз агп!9аз у рог чшё зе ге1газаба еза регзопа? .рего тпт.-$ сшгпр|е ачш[.сйо. гезроп6е а !а рге9шп!а5 чце [|епез аБа!о |тас!еп6о соп|е[шгаз.еугпапа.2.1. шпа ор!п!бп. е5 шпа соп!е{шга 1агпб!ёп ро6егпоз ехрге5аг !а аргох!пас!бп еп е! раза0о: > 2(п6п|а 9еп|е }таб|а еп !а [тезта? > Раез йабу|а шпаз ё!ез ре[3опа5. ро6епоз ехрге5аг еп езраЁо! !а ргобаб!!|6а6 сшап0о !'таб!апоз 6е! раза6о.ез по зё. сд' /-:.аош]еп эег[а? аФшё чце тт]а? ]]!] !]!]-*! ]!]!]!!]!!]!!!]]]]]]!] щ н @ !ее 6е пшеуо. еп е| 6!Бш!о 6е| 6аг."зеп!а4 а| гез1о 6е |а с|азе уце5{га5 Б!р6Ёез!з у согпрага6|аз соп !аз ёе уше51го5 согпрайего5 рагФ !ше99 е!е9!г еп!ге !о6о5 |аз чше о5 раге2сап гпе!огез о гп5з |гпа9|па!!маз. 5! с}"т!са 6е чш!еп [аб]аба? е5|аьа еп е1 раго? чшё !оз с[''::соз чше !5ап рог !а са![е ез!абап уе51!6о5 0е 9гасш!а у ба:!аг!па? ^) @ Ё7'.]. й!гап6о |а езсепа 6е! Баг. Б[!а|е еп е! е!егс!с!о ап!ег!ог у еп е5!о5 е!егпр|оз: > > 2€шбпто 9апаг|а Рере еп езе |габа}о? Рт.гпбз о гпепоз. м и |" сРог чшё е! с!!еп{е чше еп|гб {еп[а езе а5рес|о |ап !агпеп1аь!е?. ш!уЁ| д:. счшё !е раэаба? :_.' Рп!$мА . з:епрге ч(_]е {еп9а е! уа!ог 6е шп рге!ёг:1о . рего вейап 30 еагоз. с(шё Ртог|с е! у|у[г|о 1оп1оз |по9!пог|о 5|тс&езреоге о оЁоз2 . ёРог чшё [ е! рго{езог е!191с1о ез!о рго{ез16п? {г-. |апб!ёп сцап6о рге9цп1апоз заб!еп0о чше пцез|го !п1ег!осц!ог по рше6е сопосег !а гезршеэ|а ехас|а. |а гезршез[а ае: /Ф са!тагего БаБ|а соп !а с|!епЁа у. 2-1. ' €оп е! соп6!с!опа! з!пр!е. з!п гп!гаг е| сша6го чше чше [!епез а сопЁ!пцас!6п. !аз рге9шп[аз 6е| регзопа!е чше Ёепё!з а6а!о.\ @ {|ке'роп6е6.|ш!ёп еуа |о с/. 9еБез !епег еп сцеп!а чше !о6о зшсеё|6 ауег рог !а [аг6е. [с!еп1о сшагеп1а у шпо] ! '| 41 .. езсг|Бе сц5| 6е |аз с!псо [цпс!опез 6е! сопё|с!опа! чше Баз у!з[о а! рг!пс!р!о 6е !а цп!6а6 сгеез чше 7'. \о . чше /ба соп Ап|оп[о? !о забепо5. > > |е сов|6 е| бо!зо? 2€пбп|о ]\о гпе осаег4о.']" ёРог чшё !!ога5а е! сБ!со у чшё 1еп|а чше ехр!:саг а !а [:.*] Ф зег[о 1ц сцопёо /\ рг|пс!р|оз 6е! /\ РоЁегоз егоп п|Ёоз2 / з!9!о / \ \ ||2 ёЁаз у!з|о? \о зо!о ц5апо5 е! соп0!с!опа! рага !'тасег соп!е|шга5 еп раза0о..

щ н @ |а \0? |та г[аэ !]]!! аФцё !!!! €Фш!егез саЁа чше !|! ] ] ] ! ] ] ! ] ] ] ! . уа!по5 а есБаг шп у|з[а:о а е5[е сша6го [цпс!опа|. . .. + соп6!с!опо] _ |ебеу[аз |габа}аг /пепо3.о9 ц(о9 еьресё опа Ао ч ссео чое ёеБес(а ^с-оу\9е!ца'\е' г"|ц2.г(ц чое аоп{пг[е [ц чег]ц] ц ь! е9Ро9ц ] зое ёе е9{а з'|...)^ц ьо3ег ёе ч0[е^ ье 9!еп!!о рго€опёцьеп{е е^цьоёо9 гцё.6п4оу\ \. [о. |'г1еэ 3.|. !о чше сгеегпо5 чце !а о|га рег5опа 0ебег[а . !та езсг![о @оег!ёа (оп9о е|о > е9з(^с\^9| \е Аес. согпо шпа Б|ро{еэ!з."|'паг(цп ье3ог [а9 с-оэцэ' су)з\еА 1о6 \аг(а еп м [чаг? ььеБег(ц 3е. 5! уо [цего !0..1аг а ь1 цпцфе? к\о 96 ь€э)цг(ц Бтеп \ф1цг с"п "||. ! ] ! ! ] ]! заБег |о чше !е осшгг|а геа|гпеп[е а| сБ!со чше ||огаБа еп е| Баг? !ее а цп соп5ш!!ог|о зепЁ|гпеп[а| 6е |а га6!о. ёе фцп]опцг а.|. еп 5ц з!тшас!оп.3 чоё \'асес' песе9\)о 9о оо^5е)о. Р1!а!е: !. . 1о чше !0. 1о еп тш |ш9ог. у {\1 ь0.!ег 5фе ёеБес(ц \. _[о чпе тт] по !т[а' . рага 6ес1г !о чше по5о{го5 }'таг[агпоз..Рп0г{аз чше 1аб0г соп 142 ! [о!еп1о соагеп1а у 0оз] 2.!а\о чое ьцпе{епё. гц * 0п 9а[оёо.Ао ц е9сс\Б\г|е е*ц оцс)ц Рог10е е*о\ Ае9е9Ре(^*цое ё. . _ Ро4г[аз |!агпаг!е ехр|!сбгзе!о' у ё| _{о |е ге9а!аг{а пп ге!о}.. Ргоропепо5. Б! соп6!с!опа| з!гпр!е ез(5 ргезеп!е еп гпцсБоз ёе |оз гесцг5о5 чце !епегпоз еп езраЁо! рага 6аг сопзе]оз о ]тасег зш9егепс!аз.. !''тасег. \оз ропегпо5 еп !ш9аг 6е !а о!га рег5опа. н @ Ап[е5 6е уег чшё сопзе!оз !е Бап ёа6о а пце5[го агп|9о Аг|ез. .о.1ег а [а чое геа1г.ефе аьо ье \а ё.цсес1 \-а по. 0еБег|оз 1епёг|оз чце + !п[]п!+|уо Ро6г|оз -[о еп |п |ш9аг езрегаг[о цп росо.А. 0\!оАо'!'! .. ь| е9Ро9ц е \цо9. . Рв!3мА ] ]! . 6п е9{е ьогпегт{9 9\3о сь9аАо 4о^ г\| е9Ро9^ у {епеьо9 }'\е 4 ргоБ!еьа е9 ч\)е п' зё чоё \цсег' ц! пА{г{ьо^!о по €оп_ 9о\ с^?^? а[опп ! еэ{о! поу епцьогц3о Ае еь\цРе(9о^ц!Ре(о по ^о паёц' 2Фоё \цоэ.

!аз созаз 5е са!'пб!ап зо!аз 6е з!с!о у 5е оуеп ра5о5 у уосе5. \!!Ё| д:. |0 ез|6з 5пеп.. цп росо 6е [егар!а 6е 9гшро. з!п!ез|го {о1а!. . а0щшп@ 1!епез чше 0аг шпа соп[егепс!а пегу!озо.]ег е 1п]еп]ос агге- 9!сг е! ргоб[епо ёе !о попего п6з сопуеп!еп1е рого 1о6оз.|{ьее6 |оз сопзе!оз чше |е |':ап {а6о а Аг!ез а|9шпа5 рег5опаз 6е зш еп[огпо. !п1еп1ог{о сопзегуог цп 6[6!о9о регпапеп1е у ез\о6!есег|о шп сопргоп[зо гезрес\о о !с е6цсос!6п ёе |оз п!Ёоз }о по 6е]ог[о розог п! цп ё|о п6з у !е соп1ог|о )еБег1оз зег |топез1о.....ето:патг]т-т-топта].|. Рп!$мА .. а1]]]:|0''.3. . 1е 1е !":аз ре!еа6о соп ['таз епагпога6о агп|9о.2. [с!еп1о ошагеп1а у 1геэ] ! 143 . м @ А!тога. 1ш гпа6ге йаЁапа 1!епез шпа [азг|_ еп|геу!51а 6е 1га5а|о у е5{65 !'т!згёг|со.. @шег|ёо Аг[ез: /6 ]ц т\ $ {|м"-оз а Басег.. ['! уес!по 6е агг!ба е5 (егг!ь!егпеп!е гш!0озо. !: }о еп зц |ш9ог }тоБ|ог[о соп с!сг!6о6 6е! 1епо. оз уа|з а сопуеЁ|г еп сопзц|[огез зеп|!гпеп!а|ез рага ге5роп6ег а Аг!ез. . . 0езршёз 6а !о зерогос!6п. 5г. рего е! йегсе0ез. [1ф . Ёаз |еп:6о шп асс!6еп!е соп е! сос|те 6е |ш !е[е. тпа0те [|псоттзе. Ёаз 0езсцб!ег!о чше (ш гпе!ог агп|9о |!епе рго- б!епаз соп е[ а!со!":о!.!згп з. Р[6е|е сопзе!о а [ш согпрайего асегса 6е [цз рго6|егпаз у асопзё|а!е !агпБ!ёп а ё! еп !оз зшуоз. 5ст аБо9а0о. 6е !а раге!а 0е 1ш гпе!ог \есез!!аэ шпаз уасас!опе5 рего по забез 6бп6е |г. }то6!ог соп 1ц пш. Бп |ш саза !":ау шп [ап|азгпа. 1ш у е5|65 гпцу раге!а рог шпа |оп|ег[а.паг'е. ёе6ес[о Ро5ог цпс репз!оп с зш пш]ег у ез1о6!есег у!з!1оз 5епопо!ез о |оз п!Ёоз.'' ''''' 5ш а.1. рага ргаФ!саг. соштгш0д ь у |ш 5ше9га эе !!еуап [а1а! у оз 6!ап |о6аз |аз [!ез1аз [агп!!!агез. . А6!у|па6 а чш!ёп 6е !аз рег5опа5 чше [епё|з еп е! гесца6го рег[епесе са6а цпо 6е е!!оз. соп [ц согпраЁего у шзап6о |аз ез!гцФшга3 чце аса6аз ёе мег. 1-]п }эгтет-: 3.'''' -т во1[егоп. 5оп ез!оз: а|1щмп@ а п ...

|есшт!мо Бо3агебо согпроп6г(а |аз ршег1аэ соп 5ц Б!ас[< ап6 }ес[ег у р!п1аг[а !а езса!ега соп 5ш5 бгосБаз [!еебмоо6 егпрара6аз еп зш р!п1шга йаг!шх.!о чше зе !г[а а! сапро а ре5саг 1гцсБаз соп 5ц5 сабаз йог6ех п!еп1газ езсцсБаг(а зш га61о роп6т!! 5опу. 3. 6|. !->.о >е9з(^.}. [|гпр!ап0о !а 6абега соп А!ах. п!еп1газ езсцс[таг[а |оз ц1[1!гпоз епу[оз 6е[ (!цБ 6е )1зсоз €о|шгп6!а. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\\\111\1111111111\1111111г \ое9{го9 соц9е]о9 БзсцсБа |а ац6|с|6п соп !а в @ |42] ге5рше5[а 6е €опзце|о 9ез9гас!аз а "[!па 6езезрегаёа" у езсг|Бе |оэ сопзе!оз чше |е 6а рага согпрагаг!оз !ше9о соп |оз чше ]таБё!з езсг!!о уо5о[го5. 144 ! [с!еп1о с|-]агеп1а у сша1го] шш]оАо'!1 о РР!5йА . Ё! е.6е пцеуо а| сопзц|!ог!о гаё|о!6п!со ёе €опзце!о 9ез9гас!аз рага е5сцсБаг !а саЁа ёе о!га оуеп!е. еп[ге1ап1о. !!] |!!]!.|. 5е зеп|[а 6ерг!п!6а у зо!а 6еб!0о а рго5!егпаз 0е за!ш6.2. ?.. Ёа езсг!1о рогчше ез1а 0езезрега6а у песез!!а сопзе!о 2. \о 6езеап6о Ёз1е{ап[а чше6агзе а !а та3а. ]]. щ н @ Ё*е [га9гпепЁо 6е |а поуе|а Ра|]пцго ёе |1ёх|со ез !о чше езЁаБа !еуеп6о е! с|!еп1е чше ез!аБа зеп!аёо сегса 4е |а ршеЁа 6е| Баг. (опзе3оэ Ае (оп9ое|. 5ц гпа6ге !е 6ес1а чше 0ебег[а са5аг5е соп шп Богпбге Ё!!а по 1шуо еп сшеп|а з! ез1а5а епагпога6а !п|е!!9еп1е... а{1тп6 ч0е 5е 6е6!саг[а а !аз [аБогез ргор!аз 6е! Бо3аг |амап6о !оз сасБаггоз соп [а1гу ![чш!6о.\ц9 |па9!паба ч0е $ег[а. йагса з! |а [газе ез уегёа6ега о [а!за у |шэ[!- !о!уегпоз н @ г+:: щ [!са Ёц геэршез[а. . езсг|Б!6 !оз сопэем @ АБога. .]]!]!]]!]!!]!!]!!!!!!! . [ег6а0его Ёа!зо !. азе3шг6 чше 6е6!саг|а е! |1п 6е 5егпапа а ез1ц6!аг зцз !есс!опез 6е 16!огпаз рог согге5роп6епс!а }ег111т. !амап_ 6о !а гора еп эш !ауа6ога Ёо1ро!п1соп !а66п Регз!!. сгеё!з !е уа а 6аг |оз чше чше €опзце!о Рез9гас|аз.з. о по' Ас|ша!гпеп|е зе з!еп|е епагпога6а.3. !аз гпцсБасБаэ зе 6аг(ап Бабоз 6е зо! соп зшз б![<!п!з -|апзеп у зе Бгопсеаг[ап соп зцз !ос!опез 5шп 1ап.

Б!ё. !|.4.'.1.!ё е! 6!пего 6оп6е репзаБа чше по |о епсоп1гаг[ап.!ёе-|шп?о с|опа! сшгпр!е езЁа гп!згпа п ! ! [1 -!. !еБег1аз [шгпаг пепо5.ё !" Ё|егпр|оз: _1б-й) 4. }о. заБез сш5! ез !а {шпс!6п у сц5|ез 6е |аз [газез чше з|9шеп е| соп6|съпез уаг|оз е|е:пр|оз.1о.1.-т\ а !шз согпраЁегоз еп 4. 1. п@ !е !аз [шпс!опез чше рше6е Ёепег е] соп6!с!опа! э!гпр!9 €сц5! р!еп |оэ уегБоз 6е ез!е Ёех1о? сгееэ чце сш!п- )аг сопзе|оз Бхргезаг ргобаб!!!0а6 еп е! раза0о Бхргезаг сог{ез[а Ё'хргезаг 6езеоз еп рге5еп!е Ёхргезаг цпа асс|6п [ш(цга еп ге!ас!6п а шп разаёо /6. !а рго1а9оп|з[а ёе! ЁехЁо чше |таз !е]6о зе з!епЁе асогпр|е!а6а [геп1е а| е|есш!!то о а |аз гпшс|тас!таз чце [о]пап е! зо!.. 4е !о !гпа9|па6ап чце чше зег[а 6е е|!а сцап6о егап п|Ёоз у 6е |о чше геа|тпеп[е Ба з|6о. "| ..1. [\:1апце| 6!. 9шэ1аг[а 1еггп|паг Боу еэ1е рага: 3. сошт:ш0д [с!еп1о ошагеп1а у с!поо] ] 145 .'. РепзаБа чше |а саза зег[а п6з Боп|1а. А!|опзо гпе согпеп16 чше зе пагсБаг[а !о ап[еэ роз!Б!е. Б!еп. п 7.2. 5|п егпБаг9о.4. [@Ё". ! в.1. 5аБ|апо5 чше !о Баг[аз 4. г\!уг! да. [ф*]5в*р||са рог чшё Ёзсе!ап3а. 0'"..1. 2Роёг(аз ауш6аггпе а сагпБ!аг !а пеза 6е з|1!о? ! 5. ! 6.. ! ! | Рп!5мА . €рог чшё по 4. еп 1ш !ш9а1 по гпе !о сопргаг[а.1огпа по!а рг|гпего 6е !о чце е5регаБап 4е !а у!6а 6еБа|о ёе Репза0а чше.'+ 1габа.". в @ г4з] таз а еэсцс]таг а уаг!аз рег5опа5 чше !таБ!ап зоБге зш м|6а. ое.о чше :. ! 10. ме п@1а [шпс!6п: |тасез Ёй гп|згпо е| сша6го [шпс|опа|? уеп6г[а а !аэ 3. ате !гпроЁаг[а 6а!аг шп росо |а пцз:са] [] 9. щ А сопЁ!пцас!6п.

] ш в !1е асцегёаз 6е| регзопа|е чше еп[г6 е:т е| Баг соп [ап гпа|азресЁо? Ршез ачш| !о [!епез 6е пцеуо. [це!уе н @ !4з] а езсшс|':аг. 4. рего аБога {[!а[е чшё Ба з!6о 6е !а у|6а ёе ез[аз Рег5опа5 у [огпа поЁа 6е е|!о ёеБа|о 6е 5й егпБаг9о. . е. !: о ?"Б А|9о66п 5!:те рага ропег шпа !пуесс!6г: 5!:те рага 1!гпр!аг цпа Бег!6а !ег!п9ш!11а 5|:те рага рго!е9ег цпа !тег!6а Азр!г!па 5|:те . п п н.!оз !о ропе]по5 сцап6о е51агпо5 еп[еггпоз €оп е]!а епуо]уегпоз цпа раг!е 6е1 сшегро рага рго1е9еЁа |.1 6цоп6о его речоебо !по9|по6о 9ое ёе поуог"' Ёп !а ]ат]пас|а ж жш ж ж €' е т щ ъ ж т щ ш зБ п 5 .4... 0. еп цпа [аггпас|а. €огпрага6 !о чше репэа6а!з !|е9аг а 5ег у !о чше зо|з.1ага5е . с6гпо зе |!агпап е5[а5 со5а5 чше рше6е9 со!пргаг еп шпа [аггпас!а.2. сшап6о ега5 п|йо. 11гт1а .1..6л .. у согпепЁа6 с6гпо сгеё|з чце 5е ез песезаг|о.]|\!оАо 11 . А1со}то1 5шро31{0[1о 1.2. и з! в @[ цщ !й.т. !с6гпо !гпа9|паБа5 чце зег]а Ёш у|ёа? Ёзсг]6е!о р |ше9о... а.т. сцёп[азе!о а! гез!о 6е |а с|азе.///!4. амег!9ша. !еп0а 5' )ет1п9ш:11а с.!агаБе 5!:те рага 9ш!!аг е! 6о|ог 6е саБеаа о гпцзсц!аг !-о !огпагпоз сцап6о е5[агпо5 еп[еггпоз !еп6а А!соБо! 5шроз!1ог!о 1!г!са 146 18 [о!еп1о сшагеп1а у зе!з] рв о' ёез!п[ес!аг цпа БеЁ6а }. Р8!3!!А ..2. ''. Рего ап!ез 6е осшрагпоз 6е 6!.' 6 м @ АБога !е 6агпоз |аз ёе[!п|с!опез. |:па9!па6 чшё ро6г|ап !тасег рага эеп!!гзе гп5з |о чше езрегаБап з!еп!еп ез[аз регзопа5 заЁ!з[есБаз. ге|ас|6па!аз соп |оз погпБгез у |аз |гп69епез.!]согпрага6 [6ф у |о чше |та з!6о.. < 5.']] |] ! : п] : !. А19о0оп 9. Азр1ттпа [. ге!ас|опапёо |аз |гп59епез соп |оз погпБге5.. -.

6е1 9гаёо ёе соп[!апаа чце !еп9агпо5 соп е!!оз у ёе !а з!сцас!бп еп !а чше е5[егпо5.. аеБ? 1гез уесез а! 6(а ез зш[!с!еп1е. !|еп[е:] | |9ггпас|ш1!со: [. еп е5{е са5о. рего.2. 5. з! ез песезаг|о. ез чше |еп3о пшсБа 1оз у пе 6ше!е !а 3аг9ап|а. соп е] соп6|с!опа! з!гпр!е. |ро6г(а гесогпеп6агпе а!3о е{|сат? с Раггпасёш1!со: 5'5.|о ез !о гп!згпо 1таБ!аг соп цп ёезсопос!6о чце соп шп агп!9о у.2. рог зшршез[о. !агпросо ез !о гп!згпо ре6!г!е рге51асо5 30 ецгоз чше 300. 1. шпа са1а Ач ш [ 6е азр!г!паз 1|епе' ] \ есез ![а йшу [:9.чст г'т-: 1ап-:бгет-: аз| ]!етагп-:е]о ез 1о6о? Рагпасёш[!со: |3шепс:з 6[аз! !@ше чшег[а? цц!ч \'ега. ' н @ Ёзсг!Бе еп е! сца6го [шпс!опа| |аз [6ггпц!аз 6е сог1ез[а чше !тап арагес|ёо еп е! 6|5!о9о у роп а|9шпоз е!егпр!оз.1 ешгоз. !о чше шз1е6 1опаг[а )ага6е' [-]па сшс[:ага6а са6а осБо Богаз. са6а ез1е ос}"то ['тогаз. а шп агп!9о. Бзсг!бе !а [газе чце ш{!!!7а е! с!!епте рага ре6!г сопзе!о а! {агпасёш!!со: 5. !а гпагса е! !!егпро мегБа!. е9шё 1!ро 6е азр!г|паэ чш!еге сопргаг? 4. согпрго6а6 з| !о ]таБё!з огёепа6о соггесЁагпеп[е. 5е ]пагса соп [6ггпц!аз 6е у соп ш о из[еф гп!га: рцга у з!гпр[е соЁез[а.6т\ щ $ {|ач. 6ез6е !ше6о. ехрге5а]по5 а гпепц6о сог1ез]а рага соп пце5!го5 !псег!осц[оге5. Р[!асе: - _ ' |-а 6![егепс!а. щщФ -- _''!щщесф1!со : Ршез. - ' 2Ршеёез ёе}аггпе 30 ешгоз? йайапа |е |оз ёеоае!оо' 2Роёг[аз ёе}оггпе 300 ешгоз? Ёз чше гпе /аасеп гпцс/'та [а!|а.! [епё!з е! ё|5|о9о чше !тап гпап[еп!6о пце5[го регзопа|е у е| [аггпасёш[|со. Рог [ооот. аз[ чше огёепа6|о. 6е !агабе 0ебе {огпаг са6а 61а? 2. в @ €оп[ез{а г++: 5.]па сшсБага6а са6а осБо [-:огаз. Ёзсо ёереп6е. н @ А]тога уа!з а езсцсБаг е| 6!5!о9о.ег|а? Ёзсг16е а]тога 1й !аз [оггпц!аз 6е сог!ез[а чце сопосе5 Рп!БмА . !а!епс!6п!.2. \!уЁ| А2' сошт!шшА у 5ц5 е!егпр!оз гезрес!!моз: [с!еп1о сшагеп1а у 5!е1е] ] 147 . еФшё 6оз|з а е5и5 рге9шп!а5 зоБге е|6|5!о9о.-( [е :прог1аг(а гере1!гпе !а ёоз!з? [аггпасёш[!со: 5г.з. Бзсг!бе !а [газе 9це ш|!!!2а е! {аггпасёш{!со рага 6аг сопзе!о а! с!!еп|е: 3. ез!5 4езог6епаёо. ['. ]агпБ!ёп.2-1.. еп о!го5 са5о5. \'ох а а !. ё9цё з1птопаз |!епе е! с!|епте? 5.. тше|те а езсцс!таг!о. ц-г. 1рше4е се||а[ |а раег|а? 1Ршеёез се|гаг |а рт.

]ёп еп сшепЁа |а ге|ас|6п рага е| цзо ёе |аз [оггпаз ёе соЁез|а. ёчшё [6ггпц|аз ёе соЁез]а егпр!еаБаз? 4. \о рше0ез асегсаг1е а 0по рогчше {е !!епаз !ппе6!а|апеп|е 6е 9гапо5. 148 уо еп сц |ш9аг. 9еБез ра9аг е! |то!е! гпаЁапа рог |а гпаЁапа.6. |п[еп[а ехр!!саг рог чшё ц5а!по5 е| соп6!с|опа! а| 6аг сопзе|оз соп |аз е5[гцсЁцга5: !й. 4. :. {о аь!3о Ёегпап3о.!есез!1аз гесо9ег ит1|]|. чше рше6ез согпргаг.1 \. 2.. 3. ь ц - |. Р[6е!е чше |е 6ё |6еаз 6е !оз ге9а!оз 9ег 5ш сос[":е. !аз а !г 6е уасас|опез а! ра[з 6е |ш согпра:]его. по !г. рше6ез 2. Ёаз рег6|6о |аз !аг!е!аз у по [!епез ё|пего. Ёзсг!6е |аз [цпс|опез 6е! соп6|с!опа! з!гпр|е чше |таз ез!ш6|аё9 еп е3Ёа шп|4а4. 2 ч ^ -| .) &ж $ ||г:ае а !ш согпраЁего чше геа|!се езЁаз асс|опе5 рага уегзас!опе5 у герге5еп!аг|аз ёезршёз ап!е [о6а !а с!азе. 1!епез а!ег9!а а! с[тог!ао. Бзсг!Бе цп соггео е|ес!г6п!со а е5[а5 6оз регзопа5 соп[6п6о|ез !ц з|!цас|6п у р!6!ёп6о|ез аушёа. [хр!!са сбгпо !|е9аг. сос['те. !аз рог !а са!!е бшзсап6о цпа [агпас!а.т!п| 5/ сеп9о о. !\ -| щ . Р|6е!е агпаб!егпеп|е а |ш согпрабего 6е р!зо чше 5а!е рог {!.щ' я@ Бз[5з еп шп ра[з |е|апо. 0шез 4.:о чше уауа. а гесо9ег е[ |!епез е! бга:о езсауо!а6о. А\сес)ос ]е1 Бапао А 9еб'ог А[чцгеа. Ёаз!а а|':ога. 2. 3. А\(ес\о( ёе1 Бццао . сцап6о епЁгаБаз еп цпа !|еп6а о Ёе ё|г|9[аз а рег5опа5 6езсопос|6аз. \есез||аз шп |го2о 6е с[_тог!ао. Ё|егпр|о: }. рего по рше6ез !г а сопргаг!о рогчце е5{65 ргераг !а согп!6а..\!оАо 11 о РР!$\/А . Р:6ез а |ц [-теггпа:. 1ц !'теггпапо |е р!6е чше уауа5 а! та!!ег а гесо-\о рего !'тоу по |!епез {!епро. 1. Р!епза е:": гесшег6оз чше рше0ез согпргаг 6е |ш ра[з у асопзе!а а {ш согпрабего. 1. Р!6ез а цп реа|оп чше !е ехр!:чше сопо !!е9аг а !а о\ Роёё!з агпр!!аг !аз соп- ап5!!з!з 6е зап9ге е:'т !а {аггпас!а. ё€ш5! ёе е!|аз !е ]та гезш|!аёо гп6з ё!!1с!| у песез!!аг[аз зе9ш!г ргас1|сап6о? 3. гпаз сегсапа. цт'т (опо розо |ше9о.\ \.л|.. !-а [агпас!а еэ!5 а! !а6о 0е цпа са[е|ег[а {ш сопосез. (/еп'тро.. 1!е:"тез 9ше !г а! га|!ег гпесап!со Ё|. [о!еп1о сшагеп1а у ос[''то} уо чце (_.

.] .-... ]1. ' '.= 1 .-:'. э.!:'. 2:'3!6-: 21 .-|'.! с !.{а|е$ прега|!мо а[!ггпа(!уо !:] ! !прега{!мо пе9а{!мо йог[о!о9[а 6е! ргезеп{е 6е зшб!шп{!мо !п!го6шсс!оп а !оз цзоз 6е! зшб!шп|!мо !-аз {агеаз 6огпёз|!саз !-а у!0а [ап!!!аг: погпа5 6е сопу!уепс!а Аргеп6ег цп !6!опа !-!|ега{шга: Р!саг0о [еоп Разео пшз!са! рог е! пшп6о ['т!зрапо ..щшп6аы 12 {-.' Ре6!г у сопсе0ег реггп!зо Ёхргезаг ргоБ!б|с!бп . " 9аг . сопзе!о5 о гесогпеп6ас!опез 9аг бг6епез о !пз|гшсс!опез Ёхргезаг 0езеоз о ре1!с!опез !пу!|аг ш о[гесег 1]:*]...': .:! г/сЁ)Ё.'.'.

6. !е ау!загепо5 рага !а согп!0а.-. РР!3йА . @ в @ 8гшпо е5 шп езЁш6|ап!е ех!гап|его чше Ба ||е9а6о а [а!|а6о||6 рага ез[ш6!аг езрайо|. ёез ё!ез 1прог1о2 роз!Б!е2 ]гаеггпе е5рцпо регп|1еп !!опсг цп попеп1о о ё!+Ае ёе в{е1\аг. Б. 5[ |гапчш|!о. $@пге[с. уеп а гп! сцаг[о..!е. €!аго' 3гцпо. . чше поп6сг цп е-по[!.|огпе [с!еп1о с!пошеп1а] !а пеуега. 1т^ ш| |р.. е516 еп е! гпцеб!е 0е! 5аЁо. Рог 5црше51о. €б9е!а. 5бге!а.!||м:га !а [оЁо у 6е!еггп|па чш!ёп ез чш|ёп еп е5Ёа !агп!||а. а!!1 ез(6 е! ог0епа6оп а}_:[.]ш!оАо 12 . с. пшу сопзо6о ёе! т!о.. ёроёг1а осо51огпе св?9аг !с Бо1ег1с Б. сршеёо 1опог цп уо5о 6бге!а. 5| 5опбге. [. Ре|ас!опа зшз ре!!с!опез соп |аз ге5рце5[а5 чше !е 4ап. чше ['тасе са!ог. [пс[_тц[а е! саг9а6ог 9.цсп. й!га еп 150 с1е [прог1ог1о ёе. е. 5[ ! |еп9о пцс[о зе6. чше Бау ге[гезсоз сапб!ёп. ] ! ! ! ] ] ! ! ] ] | ] ! ! ! ! ] ! ] ! ! ! ] ! ] ] ! ! ] ! ] ] !. . с. [|уе соп цпа [агп|!|а' !оз 6агс|а. е. уете а {ц сшаг{о. |.|!!!га6 а !а с6п ага. гпагса рг!пего е! рге{!!о 00. ]. Рего [о0ау1а по Ё|епе соп[!апаа соп е!!оз у р!6е реггп!5о рага !о6о.

2. з!9ш!епЁе 1аБ!а. рага 6аг!е рег:п!зо а 8гшпо? й6гса!о. Ачш1 !!епез шпа [аБ!а. \!!Ё| д:. . 8гшпо |та ре4|ёо реггп|зо 6е 6![егепсез м@ ]папега5. м в Роп [о6оз |оз !гпрега!!уоз 6е |. .е. в @ !агпоз а уег з|[е асцег6аз 6е !аз Ёег:п!пас!опез 6е| |гпрега1!то а[|ггпаЁ!то. !] м@ Бап €9шё :по6о уегБа! цэа6о |оз 6агс]а еп 1. !п0!са:!уо €оп0!с!опа! !гпрега1!мо |.2.|з!е6ез 1.-' €огпо уа т!з|е еп Ру!згпа €огп!епаа. : по 5о1о рага 0аг 6г0епез. . бл@ Ресцег6а чше е! |гпрега[|мо :папЁ!епе |аз |гге9ш!аг!ёаёеэ уос6||саз 6е| ргезеп!е 6е !п6|са!!уо. 1.2.2. с|аз|[!са !оз уегБоз 4е !а [аБ!а зе9йп зш !гге9ш|аг!6а6 у соп|ш9а !а зе9шпёа регзопа 6е! з!п9ш!ат: !й у цз!её.1. сошт:ш0д [с!еп1о с!псшеп1а у шпо] | '!51 . согпр!ё[а|а. 1гге9ш|агез |огез Ё 1. з|по [агпб1ёп рага сопсе0ег реггп!зо о 0епе9аг|о..1. Бзсг]6е!аз !а еп 1.ез1е гпо0о 5е ц5а }] . 4оп6е соггезроп6а. АБога. БаБ|-аг |е-ег езсг]Б-|г т0 !]з[её !озо[гоз [.2.2. е>!е е>! 1>у \/о!уег Реё1г Репзог .5.4.! .}ш9ог .2.?.2.!ше9о !ое9ое 6опз1гц!г Ёпретос 6оп1ог !ез1|гзе Ёц!г Рн!8мА .

!гпа9!паё. 4. репэаё с6гпо гезроп6е |а 5га. гез!г!п914о: [гпрог|ог{а ёе}аггпе гц 1!сс!опаг!о? 5[. Ёасегзе шпа [о1о9га[[а соп !оз 6агс[а рага гпап66гзе!а а эшз ра6гез. 3.6. рего 4еоцё|оегпе|о |о оп|ез роз!б!е рог- чае !о песез!|о ра[а 7осег |а |га4цсс!оп. 1. 6агс|а а е5а5 ре!|с!опез рага сопсе6ег|е со5а5. ёРцеёо со!осог п!з 60 еп |о ез1оп1ег1с ёе! зо16п? 2.т. рог шп |а6о. цпо гпопего > > 2Р [согпбге. [еп]г 5о!!г ]епег Ёосег Ропег 0ес!г 5оБег 5ег €опосег Ф|г уе зо!9о уеп!ё 1еп9оп €опсеёег о рег!п:5о 51з:. €огпр!е[а езЁе сца6го соп !о4аз |аз регзопаз ёе! !гпрега[!уо: !й.1. з{. €о!осаг зшз 6|зсоз еп !а е5|ап1ег[а 6е! за!бп. пе]ог со!6со!оз еп е! со!6п. уо5осго5 у шз[еёез. о Рога сопсеёег |гпрего!!то €б9е|о. [_. шз!её. !г м @ €огпо уа заБез. ]. Рог о[го !аёо. -16|п 1. е! 5' [у1оуег е[ езсг||ог!о рага ропег!о гпаз сегса 6е !а уеп[апа. 6.|заг !оз са!опез 6е шпа сбгпо0а рага 9шаг6аг зш гора !п|ег!ог. чше Бгшпо 9ш|еге реё!г реггп!зо рага Басег оЁгаз 6е цзаг е51гцс1шга5 о !|егпроз ё![егеп[ез еп са6а сазо. )е!аг !а бо!за 0е азео еп пшеб!е 6е! баЁо. [!] . сб5е|о. а|9шпаз !гге9ш|аг!6а6ез зоп ргор!аз рага |а рег3опа сй. реггплзо 4е рего + |прего1!мо |'!о. !!а- [о!еп1о #\# \о. €!ого чпе з(' Рез4е !аедо' |а|е. Бау о[гоз уег6оз чше !агп6!ёп зоп !гге9ц|агез еп е! !гпрега!!уо а[!ггпаЁ!то.||яьога.2. Рог зшраез|о' 5(.с6гпо !о |':аг]а? 1гаЁаё рег]п|5о. @е/ог) + !прего1!то 5'!. п| . 152 .2. Ёасег шпа сор|а 6е !аз уез 6е !а саза рага ё!.

1 11 1 \ !е ехр!!са а 8гшпо а|9шпаз созаз ёе |а саза. |!!егаз.'. рего аБога [огпа по!а 6е !о чше 6!се |а зеЁога н @ г{5] 6агс]а зо6ге 63(3 шпо 4е |оз [егпаз чше [!епез аБа!о. ге9аг !аз р!ап|аз . эабапаз . [ге9аг .са[е|ега. ре!пе ['тасег !а сапа . зшБг5уа!аз.1. чш!1аг е| ро!мо . ропег !а !ауа6ога .ропег!апеза.1.!.р!апсБаг. пачш!п!!!а . 2.1:.]9?'.регс!та. еп зш рг!гпег 6[а.ба!аг!абазцга.1.раре! Б!9!ёп!со. роРм'тоР!о \111 АРАРАтос р у отРоо Бзсцс]та с6гпо |а эейога 6агс]а в @ |45] а ц9аг ёосе 6е !аэ ап[ег!ог. .епсБц[е.!ч. разаг !а азр!га6ога . сез|о 0е !а гора эшс!а .|га5|его. . |оа!!а .| ]]!]]!!]]]]!!!]!]!] щ ]. бо[за 6е а5ео . Ауй6а!е а 6цзсаг!аз еп е| 6!сс!опаг!о у а с|аз![|саг|аз еп зш сца6егпо.гпап6оа6!з|апс!а. сас}":аггоз .! }9. та ехрге5!опез чше асаБаз ёе уег еп е| е!егс!с|о ра|аБга5 у Бзсшс]та 6е пшето.5асага| регго. сошт!шшА [о горо [о сопрго [о!еп1о с!псоеп1а у 1ге5] ] '!53 . [о4аз зо6ге !а саза у !аз [агеаз 4огпёз[|саз.] т м @ 8гшпо.2.:огпо.|еп0ег!агора. 5аг1ёп са!бп т\ш\ц\\\\\\\\\\\\\\\1\1\\\1\\\1\11 тАР€Ас ъомсст1с^с 2. Р|!аЁе езрес|а!гпеп[е еп !оз !гпрегаЁ!тоз. [о БоБ!+ос]6п Рв!змА \[ о \]!Ё| А2. сбгпо0а.р!апс!'та.. [та о]ёо шп гпоп[6п 6е ра!аБгаз у ехргез|опе5 пцеуа5. !^:асег !а согпрга .

. 'у {3.аг. |4о !е ев|а0ес. сопо рше6ез уег.*./ /':::-^ .'о тЁ РР€9€штАРЁ ^с| РР€РАРАво Ёст^тЁ уАуАс' А м|с Ам!@осРАРА [Ао ошсь Р^е^Рс А виссАРтЁ' шо тЁ Рош6Ас оЁмА9!А}о . зеЁа!а сш5!ез у езсг!6е !а ог6еп.!!а у епза|аёа.у/. *ъ '# 8гшпо.!та епсопЁга6о езЁаз по[а5 еп у аё!ш|па чш!ёп !та езсг!Ёо са6а цпа.егц \ау {ог{.оа[е? регго 5ц соп!6о. €аггпеп (Б!!а) м@ @6зегуа чше еп ез!аз по[аз арагесеп 6гёепез. €ца!го ёе езЁоз а:ьц.1. ^1ч. 6агс[а (гпа6ге) 0. €аггпеп !е 6аба 6г6епез а! регго.. РР]$|йА . а!+оьа ьо рие0о аци0аь!е соп |оз 0е|еьез. | 154 п \-а А !Р оЁ вот€!-[бш' Ё|€@Ашт€'. !шгап[е н @ г45} !а сопуегзас!6п.. зш езсг![ог!о.. ЁсРсР^мЁ. $ьино. . ш м@ €иап6о 8гшпо |та уше|Ёо 6е !аз с!азез 6е |а {аг6е. |пз[гцсс!опе5. очш1 1[епез цпо сор|о 6е 1оз {!оуез. оро9о 1о6оз !оз !шсез !о!а.2-1. Ёап[о еп [оггпа а[!ггпаЁ!уа соп|о пе9а!!ша.!е. сопзе!оз. 5| зо|ез.!. оо!оеьё рьоь'|о ц [оу Аасецоз {-]|\!оАо 12 . роь |аооь' !ив!о. по !оз о!у!6ез Рогчце..2.. 5га. А'соёгАц\е Ае чое мц[цпц е9 е! аомр!еа6о9 Ае ц € смеп ! {епемо9 аоьцёц €ць. у по с|есгез !о ршег1о ёе |о сос!по рогчше оА1 1:епе е! .. 5ерага !оз !гпрега!!уоз еп ез!а [а6!а..^':' с.' !ёе|аз еп [ц пе.9.'.!.?. рог &х. ][ёуо!оз з|епрге соп- 119о. шо т€ @ ". к)о чоеёе9 аоп пцё. Ае !еь!\о 4ие за!!у.о5 гпце5[гап |а геасс!6п 6е 8а|й а |аз 6г4епез 4е 5ц а!па.1 -\. гпрего!!тоз о{! ггпо!]уоз [с!еп1о с!поцеп1а у сша1го] ш ио [ос !+а6ас.ог.. ро5опо5 пшсРто 1!епро {цего ёе созо у \е роеёез 9не6сг еп |о сс!!е.* 2.

5е ропеп 0е1ап!е 0е] уегбо' "[х. ]йгпба1е 5!ёп1а1е 9апе !а папо 3. п'ь."" (тозо[гоз) . \![Б !- соп Ёц5 согпраЁегоз о[гоз сопзе!оз рше6ез 6аг а Ёцз согпраЁегоз зоБге е! аргепё|:а|е 6е! А2. |461 _6й) 6е асшег6о соп |ов рго[езогез 6е 8гшпо? €огпеп(а Бф+]\-|авзнз чшё сопзе!о5. рего е5[а те: [1!а!е еп |оз |гпрега[|моз пе9а[|тоз у ап6!а|оз. !та ргасс|са6о е| |гпрегаЁ|мо пе9а[!то соп ва!й.. | гп н @ ре га!|т о з о{] г гпа!1у о з ! гп ре г а}1то з рг|- пе9 о}|то з \/це|уе а езсшсБаг.{ . 1. чше е5 гпшу егпр|г|со. Б8 _6й) 5аошё езрайо!? Рп!$мА .5а!1а Роп1е а 6оз ра1аз 5е ра5а е! 6]а р|6|еп6о сопзе|о а зшз рго[е3оге5. Роп !аз [газез еп [огтпа пе9аЁ|уа у [еп6г6з |аз 6г6епез 9ше !е !та 6а6о а| регго. у обо6!г шпо -5 рого !0. !@!о соп |о5 ргопо:пБгез! ! ' '... 'а. зо|о 6е !оз !гпрега[|уоз а[!ггпаЁ!уоз соп чше !е асопзе!ап../о |е 0оуо$''.. + !з . по уепё6-|з по оБг6-]з **! н @ 8гшпо. [а6га . (о3е !а ре!о1а - +. о5 рагесеп гп5з йЁ|!ез... Рог уце5[га ехрег!епс!а.. . эо!опеп|е |!епез чше зоБег !о [огпо 6е! !гпрего1[то о[!ггпо!!уо ёе цзь/.!взарегае*тэо ате9аЁ!уо 5! чш1егез оргепёег г6р!ёо е! !гпрего1!то пе9о11то.!.. оошт]ш0А [с!еп1о с!псшеп1а у с!поо] . 146) у рага чшё рше6е |пего. еп е1 1гпрега11то пе9а|1уо. Ресцег0а чце соп е1 ргопогпбге 1а зе3шп0а регзопа о. 06гпе1е !оз аршп1ез 2.. е -|з рого !о регзопо тозо?оз/аз.. 6Ёаз т. чш|еге эа6ег *а8 н@ ]:|цез[го 8гцпо Басег тпе|огаг зш езраЁо!. Бзсшс!'га !оз 6!6|о9оз Ёо!па по[а.[з!о? [-оз ргопогпбгез согпр1егпеп|о. |а 4 0е по соп6]з 0е1 р1шга| 0езарагесе: "5еп[ао$''. !)з!е4 согпо |3 ' + 5 "- (}1)по сопо5 ." |оБу ргоп!о т0 !озо1гоз/оз по !гоБо]ев по уеп4а-з по !гоБа!6|з ! по оБго-в |.

ш>ше) эоп ехос[огпеп}е !9шо!ез. рвп6мд . е>!е. БоБег.']]]]]!!]]пп]]]|] м @ 9езршёз 6е зц рг|гпега с!азе еп ЁзраЁа. г р|с1а р!ёаз р!ёа р!6апоз р!65!э р!6ап сошт:ш0д ] 156 . "]- уъ * !-1 )5егпо5 эпз6| з р!епзеп }->ш{: с. рего сшапёо !Ба а Басег !оз 6еБегез зе Ба 6а6о сцеп!а 6е чше 8а!й Ба езЁа6о |ш9ап6о соп е! сша6егпо у |е |та гпапс|таёо у го!о уаг|аз р59|паз.! 1. еп !о рг!пего у зе9шп6о рег5опо 4е! р!шго!.Ё |гу заБеп 1. [егБоз !гге9ш|огез: 51 { [ !егБоз -ог еп -ег| -1г +-е +-а сопосепоэ Б|еп !оз [оггпоз 6е[ ргезепге 6е !п6!сог!уо. РгезепЁе 6е зшБ!шпЁ!шо [ !егБоз еп . Ауй4а|е а гесоп5[гц!г зцз арцп!е5 соп |а йп!са |то|а чше зе Ба за!уа6о. }}в'с:ьоя:{е с!е вв":Б! ш п [|т'съ у!у -!г _-ь-з!|_'-е-: }о Ба6!е согпа у!ч т(] Ба[э[ез сопа5 у!х Ё!7е![а/ц51е6 Ба[ согпа у!' \озо{гоз/аз Ба[ сопап|о5 !озо1гоз/аз Ба!: соп6!з у!' Ё|!оз/е[!аз7 цз1еёез БаБ|еп сопап у!ч : 1)с'1 1.(дц9я агпо5 :65 !з п. [оз !гге9ш!ог!6о6ез сопзоп6п!|соз зе гер!}еп еп !о6оэ !оз регэопоз. еп зшБ!шп|!то. зе поп1!епе еп !о6оз !оз регэопоз.-] 6цеггпа р!епзе 1.{|' !.!!]!]::]! ]. е>!. [отеп1о с1псшеп1а у зе|з] 0ш{оАо ':а . Ёоу |тап щ ез[ш6!а6о еп !а езсце!а е| ргезеп!е 6е зшБ|шп!|уо. [оз !гге9ш!ог!6оёез уос6!1соз (о>ше.с'г|. Ё! ргезеп1е 6е зшБ!шпг!мо зо!о 1!епе сшо|го !гге9ш!огез ргор!оз: зег. 8гцпо [та уце|Ёо гпшу сопЁеп[о а саза. | г ]гпа5 9п5е5 'ьеггпа еп5е {з .:1 ]' !' !].пой оёеп6з 6е !о 6|ргоп9ос!6п еп -] е. согпБ!оп о>|.с н. [оз уегБоз ёоггп|г у . ро6егпоз 6е6шс!г е! ргез6пге 6е зшБ!шпг|то. г:т.>..].{!з рше4ап 6цегттап !.|6е Р шп 0езео !!:!. 1ег:п!пос!опеэ: .

ё9шё [е зш9!еге? Р!ёе цп 6езео. }т!. !|..е1!аз с. !|'. 6е гереп[е./п попеп1о! Ёп1ге |оз {цпс!опез ёе! !прего1!уо ез16п - Рц!3мА .]оз о Аосес сесопеп6ос!опез } пу[1сг Ёхргезог регп[зо о ргоРт[б!с!6п 0ог 6г'ёепез о |пз1гцсс:опез Ёхргезог ре1!с|опез о ёезеоз .1.]о. !-а рго[езога Ба БаБ!а6о 6е |оз цзоэ 6е| зцб|шп!|мо.|п ||о! Рего. сопзе!оз... н @ й!еп[гаэ |оз 6егп6з зе 6]у!еЁеп еп |а [|ез[а.. е5[а [о[о9га[|а. !\! 0ог сопзе.! >: \'е!1 [е:-:ег | Басег со|]о(сг г 1еп3а !с 1еп3аз !'€ [еп3ап уеп8атпо5 сопо7са!по5 меп36|з сопоас6|з уеп8ап сопо7сап [:а3ап |гге9ш|а геэ забег !г 1с> 5е.2. [0!у!ёг1е1е у зё поу 3.{!э зер5!з 5еап Бауап 5ерап [||оз.. цзтес] 5еа Бауа уауа \озо{го: аз 5еа!-)1о5 Бауап-тоз 5ерагпо5 !озо[гоз аз зе6!з Бау. ргоБ!Б|с!6п.:1ес]ез щ Б {1оь5егуа [еп сц!6о6о. чше 1е ус5 о ч!]епог е| ре|о. 6е ёезеоз.1 [':ауа уауа тй 5€с-15 Бауаз уауа5 Ё!7е!!а. реггп!зо. 8гшпо е5[6 гпцу репзаЁ!шо: !тоу по Ба епЁеп6|6о Б!еп !а с]азе ёе 6гагп5с!са. {е!1=.

. нБРмАш|тА €9Р€Ро шА \'иАш сошт|ш0А 158 | [с!еп1о с(псшеп1а ! о. 9ше. й|гапёо 6е пшеуо зцз ге!ас|опаёо езоз уег6оз соп !аз {шпс!опез ёе! !гпрега[!то. безео/езрего 9це. 1е регп!1о 9ше. '[тпрега1!то: [-ее {оёоз ' !егБо + ч11е + !оз ё{аз цп росо' вшб!шп!!то: 7е асопзе!о чше !еав |оёоз !оз 4[аз ап рс>сс'.' 1е Рага 0аг сопзе!оз о гесогпеп0ас!опез' |пу!|аг. ехрге5а| реггп!зо о рго||Б|с1оп.. 1-.'|о \е 9ше гесоп|еп6о . чше |та гес!6!6о €аггпеп !!еуаБа шпа [аг!е!а !!епа 0е рего е||а ез[аБа Ёап егпос|опа6а чше зшз |59г!гпаз |тап е:п6оггопа6о а|9шпоз уег6оз' 5оп |оз чше [|епез еп е| гесша6го. 1 { ' ....ш @ } р1га а5е9шгаг5е' 8гцпо Бцзса еп 5ц сцааегпо е|егпр!оз 6е са6а шпа 6е ез!аз [цпс|опез. !! !] ['хргезаг реггп!зо о рго[::[т|с!оп )аг 6г6епез о !пз[гшсс|опез 1зэ !=' 1 [хргезаг ре{|с!ог':ез о 6езеоз з'3-'з @ 8гшпо !та |!е9а6о щ |п[|ш|г еп е| 5п-!гпо а !а сопс!цз|6п 6е чце соп е| |гпрега!!мо з|егпрге [га!агпоз 6е о еп е! сопрогЁап!еп!о ае о[га9 рег5опаз.. ё|е оре1есе чше.. Рв!5мА .0аг ог0епе5. ' !аг сопзе!оз о гесопеп6ас!опез !пу![аг [хргезаг регп!зо о ргоБ|5!с!6п )аг ог6епез [хрге:аг ре|!с|опез о 6езсоз 1е 6е. 6|г!о с!ег!о' е5Рего чце !е А4оп6 ра5аг оиБ сош ЁстА м|ш!сАь€РАтос мшу А@РАьАв|_Бс у шо оиБ уо|-уБР А исАР м| Ёоц1Ро оЁ мочс^ у уА Ри€сто9 Ашшои€ шо т€ РБ@А!_о иш м6у|[.: :] |_.. 9ше.. \о чш[его 9ше.. Ачш[ [!епез !оз чше |та епсоп!га6о.]а(-!опе5 ::0 !пу!1аг :.[12^Р Ё[ м|о. с!аз![[са!оз зе9сп зш [шпс!6п.. ч\)е. Бш Аь€!-АштБ оЁ |[т!.. Ро? Р{|.тасег 6езео 9ше 1оёоз 1цз зцеЁоз зе гео|!ёс6 у чше е5сг'еп !оз р691поз ёе ез1е 6[ог!о...]с. з :! )аг сопзе. ехрге5аг ре1!с1опез о 0езеоз'зе рше0е шзаг: зш9|его чше. 1е рго}т[6о 1е осопзе. {епег ауш0аг сшгпр[!г 9ц5|аг 6:з[гц|аг 5ег ро6ег 6е!аг забег [. согпр:е[а соп е!!оз |аз [аг!еЁа5. арцп[е5.. .. [е р[6о чше. тАмв!Ёш €сРБРо оиБ.ш!оАо 12 .... ц3| п @ €аёа шпо ёе |оз ге9а!оз 6шепоз 6езеоз.. ]та .!о 9ше.|оз о гесопеп.

5е |о |тап разаёо Ёап Б|еп чше Бап уше|[о а са3а 6егпаз|аёо [аг6е. соп ез1-е |.:. 6агс]а.г' А(а ефе е^ ч\)е {о раёге \^^ Боеца9 110а [ц9 Ае! 1ге!|с|ааае9| Ё зрего чое г:осБоз гп6э-1оп1о а а 9еп1е ч0е ч01еге5 у 1агпб:ег:.1..#:.".ш%т :н.. $$ 3оп цпа5 погп|а5 6е сопу!уепс!а гпшу со|тцпе3 еп |а }агп!|!а еэраЁо!а. м и А]тога. 0опзе|о 4.ш!м." 3гопо Бап 6ес!6!6о за|!г 6е гпагсБа у !тап |@ |шап у €агтпеп.ж ог6епооо {о '..'.1...'н"н: ! 159 ..!{{}-^:#}:|. Ре1!с!6п 5.'.п * " Р] ::..4. зе|есс!опа еп е| [ех!о !аэ [газез чше !п6|сап: 1.51апРге 1 ..2. дд$#цм#* {.ж'"' з. .о чче е*о9 ёсао\^(|о' \е |.'. Фг6еп 2. соп [ш согпрайего. __ .:у:ж "": .{|взи5 зд. ье.'1.^пес1о[{е о 1п1егпет-':':".:'.::.Бго ч.:::'ъ:. !пу|[а6о а 8гшпо."д11:1|}1т'::ч'ъ:":гочце5еРо5чце1апепо5 : :$н#* *4 :: н. \|!Ё!_ д: сошт:ш0д 1(:|Ро!(] |.. ё1е [аге-сеп 6цгаз? ёБз |9ша| еп [ш [агп||!а? €Бп [ш ра!э? Рн!$мА .-""# "'.\| ')Р^т а у '.:'Ё.. 1опБ ё.::::'*"щЁ*н# ' р. а!!еггп!паг |а {|езса [атп!|!аг. щ' н "^:. [ёе|а.а".1"""^#::. е*оАуо9 ! 1ое {о9 по{а9 "* с\)(9о аоьо €аггпеп' е*е ц1о Ра9ц6а' Ф01его \е Ае9ео !. РгоБ!Б!с!оп /ып .:1': "'*.^- :т.. е9Ре. 8гцпо ]та епсоп[га6о шпа по[а 6е1 5г.?:":::х#:'.11.!#|.-. 9езео 3.

вщ

]:

/6п

Ё1'"

|а с!азе 6е 8гцпо, }тоу Бап !^:есБо цп 6е6а[е зоБге |о чше ез!5 реггп|[|4о у
еп
5ш5 ра1зез. Ачш1сепё!з раг!е 6е |а !п[оггпас!6п. ]Рог чшё по |а согпеп(5!з
ргоБ|5|6о
(е !аз !еуез 6е уце5!го ргор!о ра|з?
БаБ!ап6о
у |а агпр!!5!з

[пф

Ёз!5 рго!'т|Б!6о

еп:

_ н^ь,п а!соБо|
а!соБо!
0е 21 абоз Бе0ап

у чше !а 9еп!е

-"',шёз 6е !аз 10 6е
' Ёв. шш' '," "'(т|епоге5
уеп6ап
.".-аз
"'''й''
' €зраЁа
'"-'
.""' !ор!езз еп !аз р!ауаэ рйБ!|саз'
'""
' вгаэ!!
еп !аэ е!есс|опез'
'"].".]'.'
уо|ап(е5 зе аБз|еп9ап
'"" 1оэ
чше
!|а!!а
'
а

р0Б!!соз'
{шгпе еп !оз !ш9агез

!а посБе'

0е !оз 16 аЁоз'

раЁ|г
|]'-,"'"' соп6цасап
езрес!а!ез'
:':.Ё::::
-;;;;'""'::::*а!ез
!а ,"''"
'''',гп"соп1га19ап гпа|г!гпоп:о'
' Ёо!ап6а чше ь-огпозехца!ез
й'
гпаЁапа'
!аэ з!е!е'6е !а
' 5цес!а ,,"
6|зсо|есаз
!аз
",:1:':'""!а еш[апазпа'
' !,'5раЁа чше
гпё6|соз ргас|1чшеп
' 8ё!9|са '," "'

щ'

#

|а !9ша| чше Бап ]тес!то |оэ согпраЁегоз 6е 8гцпо е! й|с!гпо 6]а ёе с|азе, еэсг|Б!6
еп1ге (о6оз цпа саг[а соп сопзе!оз, аёшеЁепс!аз у зш9егепс!аз рага !оз ез!ш6|ап!ез чше
уап а е!пре:аг а [гаБа|аг соп Рг]згпа €оп[!пйа, шзап6о, рог зшршез1о, е! !гпрега!!шо у

ьш

2

е! зшБ!шпЁ!шо.

./
@шег!6оз сопроЁегоз:

2


ч
,\,
-\

1.

ц
-. |
з
/
!!]
*
/|
у
ьц
-

!1!епез еп [ш !еп9ша а|9шпа е5[гцс[цга о [!егпро уегБа! чше !еп9а !аз гп!згпаз [цпс|опез
чше е| !гпрега!|то еп езраЁо!?

2. Р!епза еп [ге5 [цпс!опез 6е! !гпрегаЁ!то чше (агпБ!ёп зе рше6ап ехрге5аг соп зшБ!шп[|мо у
езсг|Бе е!егпр!оз.

3. 3Фцё {епеп еп согпйп !гпрега[!шо у

зшБ!шпЁ!то еп езрайо!?

4. Рага еп]ре2аг а ез!ш6!а:

е| эшБ|шп!!ио, 5ш5 [оггпаз у ц5о5, е5 !тшу !гпрог!ап!е чше сопо2саэ 6!еп е! !п6!сас|уо' !€геез чше уа е5!65 ргерага6о? 5! по ез аз[, !,чшё 6еБег]аз геу!заг 6е|
!п6|са(!уо?

160

!

[с|еп1о зезеп1а]

ш\!пАо '!2

. РР!5$А

Ра5ео ш]шз!са!
рог е] п]шп6о ь:5рапо

€оп(е:т!ёоз #шпс!о:та|ез
. Ёаб!аг ёе ехрег!епс!аз у ма!огаг!аз
. Реэсг!б!г !ш9агез, со5а5 у рег5опа5
. Ёхргезаг 9ш5|о5 у рге[егепс!аз
€о:тЁеп86оз

.

"

.

"

.
+1|о

т

.

9гаптаЁ!са|е*

€оп{газ1е 6е раза6оз
А6!ет!моз са!![!са|!уоз

!@ие + а6!ет!мо!
РгопогпБгеэ регзопа!ез 6е об!е{о !п6!гес|о

!егбоз: 9ц5|ас епсоп|аг...
*зтЁс{оз сш]тн-:га !е!-а гп0з!са 0е [эраЁа е Ё!зрапоагпёг!са

|в @)

г+::

5[еуе е5 шп ез[ш6|ап[е 6е езра6о! чше Ба т!а|а0о рог 6![егепсе9 |ш9аге5 ае
[5р3[6 е Ё!зрапоагп6г|са. А Ёгауёз 6е !а гпйз|са чше уа$ а е5сшс!таг, у соп !а

аушёа 6е| гпара, !пагса е! !1|пегаг|о чше

1та

геа||:а6о.

о

,

,у>-^
0,

;э-(1
'?>*
/

а^1^я'

-:

/А.

<А{

(щ@
р'

.-\ )!\оа \ \\\*ь {\ \}# \ \.!уе гпцз!са|ез..ъ).х . а езсцсБаг у согпепЁа соп !шэ согпраЁегоз сц5|ез зоп Ёшз рге[егепс!аз .' -=..ч'\--(:6 //\'\ -\ / ъ\ $ |/м.о' к о п./ -) ()' { ^^. -!-- \.= \.. \ 'т5 '+#>ъ€' /).:>../^\ /! -..^ - х/) .

нЁто'о р€ Б$РАЁоц РАпА вхтпАш'Ёпо$ Ёш 5Ё!9 ш!уЁцЁ$ €огп!еп:о €оп|!п0о Ф @ Р.'9."эо А''.'о||ёо ф гег{есс!опо _ {ь |п51!1ц{о @егуап1еэ |!!ё1оёо соп{огтпе а| Р!ап (цгг|сц!аг ёе| |пз1!1ц1о (егуап1ез ! 3вш 978-84-95986.'' ф с'.14_6 пш!!шшш|шш|| .

Related Interests