You are on page 1of 11
7 pwe Perscot on vertrouoae ‘Tay. debeer PTH Timmermans ors audtcommisse rad van commissarissen Postbus 2038, 500 GA Utrecht sajoni 05 Referee: 01989787072/2015-0190/mdv Betreft: Covering letter onderzock aanbesteding ProRail Geach her Tiamermass, ‘Naar anlelding van os onderaoek naar de uanbesteding van spooronderhoudscontrcten door ‘Profall BV. (herna: ofall en in sanvlling op onze rapprtage van 1 juni 2015 tara wi ‘rb en samenvatig toe. Deze kant u gebruiken in uw overleg met de rad van commissaisen ‘van Profil en met he ministerie van Infasrutuur en Mien (ero: instere van Tab). Deze samenvatting i seen vervangng van ons apport Te behoewe van eventuelebesttvorming ‘verwizen wi aman ons ele rapport (efereatie: 30198478F072/2015-0190/gev). Ons rapport, inclsie de darn opgenomen samezvattng, beat verwingen naar personen waardoor penbsarmakingvanwegeprivacygevodig aspecen op berwarea tlt Deraad van commissarissen ‘ef dea deling Fores Services van PricewaterhouseCoopers Advisory BN, (ierna: PwC) dat ‘yerzoct de bestandesamentting ult de apportge te aponnseren en naar eigen macht inte ren Indien nar saneiing van dee brie en adere toichting went, in wi daartoeuiteaard gang PricewatrhuseCooprs Advisory NV, Tamas R Mausrat 5,166. Amsterdam, Postbus 96, 1088920020, F088 79096 4, ww pre pwe Samenvatting De aad van commissrssn (hierna ook") van ProRail BV. hee nar canleiding van een memo suse cominc fe: meena recht deat ein ar 1 vir pilotontracten nzake presaieercht onderboud fhieoa: PO), PwC heeft edrendedeperinde anus begin mei 201g onderork vere door ht Howden van gespeden ‘het (oud)medewen's van ProRalen bet vreamcen en analyaeren van doeumenten over dit ‘nderwerp. De door ons verehtewerlamedenhouden goensssurance-velasamheden i co PwC heeft han Bevindingen op 11 juni 2015 aan ProRalgerapporter. De» samenattngs geen ‘ervanging van et rapport an Pw. Voor een good eel va de PGO-protematieken de dasrmee ‘samenbangeade conte dient kennisgenomente worden van het volledige apport oy Deze samenvattng beichriftultshitend op hoofdnen:. Contes, 2. Aanbesteding en gunning plots, '3 Loop van de plas, 4, Prisontwiksling van de loa, 5, Beslltormiag en compliance ween ‘egelgeving en 6. Vejuaingen en ervaringen medewerkar, 4. Context os ProRal, pgeveht in 2005 iin Nederiand (ewe) deenigeopdrochigave op het gbied van spooronderhoud, De mart is bepert tot én opdrachigever en die later ver, opdrachtnemers Na de opopitsng van de Nedlands Spoorwegen (hierna:"NS) in 1994 in de spoorondeouds- ‘weraanmheden ondeebracht bi een deta commerce bedejven. 1819372) vor ale 37 ‘Contacgebieden sogenoemde Output Proces Contracen (here: 'OPC-conacten’) mt de ‘ondethoudsaannemeraesoten met een loptii van vifjear. Na 2002 werden dere contracten ‘arf erlang. De OPC-contracten za gebascerd op gerealiserde out, Stigende kosten en aterbivende kvalitet waren oor ProRal ale om presatlegevicht ‘onde te itrodiceren waar de sannemer veratwoordlif werd Your de Kalen ‘eseikbaced van bet poor, Het erste PCO-contac in 2007 aaabestie. Inde jeren 2007 — 22 nin total act gebledenaunbeseed. or Inde gebieden wane P50-contracten waren geitroduceed, dalen de kosen voor het ondechoud ‘an het spoor sigifimt ten opie van de OPC eontacten, Naar aaleng van de speieke Tenbesedingenontatend bien ProRal het idee dat aznbedingen van de enderhoudsaannemers ‘opal net ella waren, TusenProRailen de ver onderhoudesannemershettin 2012 oP ‘erschlende momentenoveleg platsgevonden over de otstane state, resulterend in en uvenant dd 26 september 2012 (hieraaeonvenast 012), waarhijondahoudsaannemer an ProRal hebben verzocht abnormal lage inschrivinges te laen toetsen op tomers haabaarhed Deonderhoudeaaanemers vouden de komt van de ost nocpeeren. Na het suiten van hetconvenant 2012s de aanbesteding van én elo ingstrobhen en opaleuw sunbested. Dene aabesteding werd govonnen door cea relateve neawhower op de mark voor ‘Spooronderboud. De tends onderhoudstannemer hee over dee uihomst(poblikei)becwaren seu Brora 12 nos, ses8oAor/z0s osm 2 pwe oy Door een aantlexroedeskundigen ie verolgens ee audit witgenoerd nar de rag of de hudige ‘je van PGO-cont-aeterngen-sanbestedng bran an en veliger,betowvbaarer en meer ostenefesef poor Deve audit heh geleld tot en tweed convenant dd 26 augustus 209 (heen: ‘convenant 2038) ex een sartote dd. 29angustus 2039 (hema: tartnotie)- Zowel bet ‘onvenant 2013 alse sturtaotite ijn door interme enextere juristengetoest op compliance met Stnbestedingyen mededingngswetgeing ‘ln de sartmotiteen et convenant 2013s en viertal speerpuntenopgenomen, inde () he opzetten ‘van ean kennis-enopedingscentram, Gi databasemanagement (i) cootracteringen ‘verbetervoorstellenPGO contract en iv) operationelesamenwering, Deze spcerpunten a vervolgen in zogenoumde ransitelamersulgewerkt oor vertegenwoordiges ‘an alle markpet, cls Proll: Defgesproken wiagingen ten ancien van de speepuaten {Zouden vervelgens worden geoefend’ ia zogenoemde plots, De overgang nant een nieuwe mane Yan “Smenweskontusson de vier ondrtidesennemers en ProRal werd het transieproces gendem, der meer resultede in PGO 3 o-contrecte. ‘Om de dosselingn te reliseen is een sturgroepopgeaet ens en programmaraad benoemd, De "urgroep bestonduit eden van dedrete van ProRal en vertegenwoordgers van de drectis van ‘deaannemers alse de proramsmaleding e en secretaris. De progzammaraad bestoad uit ‘ertegenwoordiges van Proll vertegenwoordigers van de diesties van de ondethoudseannemers, ‘en onafhankeljke ooraiter en een scretais ‘Bj de start van de sturgrop in mei 2019 waren dre van de ver dirstileden van ProRal evens id ‘an de tuorroep de loop der i de sxmensteling van de suargroep ged maar gedurende {epee period hebben ten mine twerdcetleden er deal van ullgemaakt. Volos beokenen ‘werden ondennerpen die inde stuurgrop werden behandeld, voorfgaand aan de stuurgroep- ‘ergadering besprocen inde direee- Discusses die vervolgens) in de staurgroep werden gvoerd ‘werden, nau vera, nde drectevergaderingen niet opniuv gevoerd «sWalgen de startnoste zt de stangroep de kaers uit waarbinnen de programmaraad ltoerag kan {even ann bet rastieprocee, De orater van de programmarsad raportet nde ‘tuurgroepveraderingen over de voorgang van het tanstieprogransna en det voostallen ter ‘esuitvorming, Dprogrammarsed net elstandig bevoegd tot het nemen Va beste, 1s De direst van Proalis in 2019 en 204 intense ij het PGO 3 o-procesbetrokken gwest. Dee {sgedurende het POO 30-proces in meer of mindere mate geinformeer. Het svaartepant van Je lnformetiverstrebing aan de vet echter nde tweede Heft van 2034 elie Bij divers medewerkers van Profil bestond vanaf het beg van het proses (toeemende) weerstand teen de ingeslager weg van POO 2.0, Deve medewerhers waren van mening dat het convent 2013 fen de sarnotite net eompllant Ja met anbestedings-en medednglngswegeving. De direte eo ‘ht Ropee management was van mening dat het PCO @.o-programma in de historisthe context most ‘worden geplaast net en reas thet verlega, waarb) ProRal op dt moment in een angiarige {anal aap et aaoal punten nog niet complint was, mar dat wel prake was van daieljke ‘etbeteringen, Pro was vlgens hen op wey nia en toekomatbeendigeencomplant sua in mgr ever nda + Sten tion vaca Screed og toe oreo aie Prova 12 jun org, so1s8y78Fu74/euis-vige/mode Pagina 3 van -k pwe 2, Aanbesteding en gunning pilots \sDestartnotiti omschrift de redex voor he uloeren van en plo als volg: "Tn Qr 2014 worden wer ‘plot gebieden ompezet naar PGO3.0. Doel is he tsten van de inhoudeljeplannen, contracten, lutwoerboarheld mansiiete. thomas en definitive versie van he contact, bewis da omzeten anen Tessons learned uoor de aanbestedingsfase.} De stuurgoep best op 9 september 2012 dat de pilots bavelking hebben op de OPC-gebeden Warden, Twente, Dea Haagen op het PCO ‘tbe Gece waardooe alle ver onderhotdsannemers sun een plot kunnen desneren, ‘nde periodejamori~ jul 20142 wee onderhandseenkelvoudige asnbestedingsprocedures gstart op bai van de sanbestedingchrjnnutsbedejven dd 28 maart 2019 (heraa oaks 'ARN 2019)-15, ‘uae 2014 de erste sanbestediogsprocedure voor de ver plotoutactn gstart. De ‘ontactermjn was inde erste amnbestedngsprocedure 3.5 jar. Deze anbestedingsprocedure isin ‘nel 2014 (org) afgbroken omdat de drecte den de anbestedngsprocedure heeft besten -vertegenwoordigend ‘ement in de pr 5. Besluitvorming en compliance wet- en regelgeving 1 De suggeati om de vet lots cen-op-en aunt besten i, nar wij begriipen.in mel 2019 gedaan in ‘tn bjeenkomst van delatere eden van de stuurgroep, syn de wes oorafgaané aan he suiten van het convenant 20g en de startntie het ProRal juris vies ingewoonen bi haar exere juried advisear Uit i adves ode dat de teksten ‘an het coneatconvensnt 2013 en de-startnotie moesten worden aangepast cm (meer) compliant ‘Hin met sanbesteding en mededingingswetgeving + Betrefende het tansteproces zals dati verwoord in het convenant 2013 end startotte is voor ‘wt betrokenen all Guielkgeeast dati niet compliant met de sankestedingswelgeng, ‘maar dat het onderdelsitmaskte van een programma waar ProRal kino 2017 voor het ‘pooconderhoud compan wise jn met deze welgeing. vel febrar 2014 bef inde dretovergaderingen overlogplansgevonden over de contractermjn van de plocontracten. nce dretienatlen van de vergaering van 5 februari 24 isberefende de ‘enjarige ploteniractn onder meer opgenomen dat en anal beheermaatrejelen moest worden ‘genomen: a fan enluatie en eventuel na 35 jaa de slechstpresterende op de mart brenge, {Gegeven dene overwegingen en nadeetolicting in het oortl kan het dreseteam ich olgens de ‘notalen vinden ner woortl voor en contacter van ten ur. Ut de dectienotulen bot het gvolg van ee angers conrattermjn vor de pocontacten, nameljkhe ft dat ProRall ‘haarmee op nn roeg medio 2024, i plats van ulm 2017, compan 2ou sha met de (aestedings)wetgeving te dj Van het belt on rl hee gespeeld bj de besutvorming. sp Debeheermaatregelenanle den inde voorgande alines xn benoemd, nin kt op zodnige wiz In {de plotontacten opgrnomen. De utwerkng van deze bebeermasregelen, de noodzaklk werden {sath ten ide van het nemen van het diretebesh, i deralve (og) set gvaliserd, 8)uni 201g, sorg8s8Pora/a0iso190/medy Pagina 7a kk pwe vs Uit de aan ons ter beshikhing getelde drctienotulen bik niet dat het voornemen om de ‘berekeningaeystematik van de kostendeskundige te igen naar desystematek van de ‘tacémanager is voorglegd aan de drei of onderdelsgeweast van de belutvorming, Wij hebben {evn astlegzing gevorden van een dictiebeslitom de nance grenswanrden vols bepald door ‘Se tractmanager al ulgangspunt vor desanbesteding te neren 5 Gelet op de ntalen van de re-ergaderingen is het PGO-dossie meerdere malenbesprokea.Uit de ‘otulen van de ve vergaderingen BGK net ate peek eaproea is over ee oop van en Jar voor de PGO-enpltcontrecten nde (terne discussie binnen ProRal over de) kotprize van de pilteontracen. Ut de an ons er eachibing gested notuen blk dat het awaartepunt van de ‘betrokeaheid van dee bij het PCO 3o-programm ligt in het verde Kvartaal 20.4, dus nade totsandhoming van de vier plotcontacten,waaneer wordt gesproken ovr mogelkeeenop-een sanbesteding van bestaande PGO-contactn, « Veregenwoordigers van ProRal hebben op verschillende niveau ovreg over diverse onderwerpen ‘met vertenwoordigers van het miere van TenM. Nadat a augustus 2019 het convenaat 201) e8 ‘de sartnotitie aij ondertekend, beet ProRall beide documenten op 29 augustus 2019 naa de ‘ontseretaris van het minister van Ten gesturd. Ut vategginge van diverse ovelegen met ‘ertegenwoordigers van het nsterc van en lfht dat in bet mana van 2013 diverse maen is ‘espe over de voortgang van het FCO 3.0-programma, De dieceur Bedrifstratepe stout de ‘estar Openbasrverveer en Spoor mn het ministre van Ten op 0 ul 2014 de erste ‘evartanlzapportage GO verbeteraama toe {a.een bilge bi dene rapprtage wordt opgemert dat ‘loop van de piletcotracten tienjaa i Utd correspndentietusen PoRall en bet minister ‘an TenM ight eter niet dat explicit besproken dat de weg nan compllance Inger al dura als evolg van het verlengen van de contacter van deplotcontreten, 4 Batefende het PGO 3.0 programma heeft in september 2053, op initiate van ProRal een ove Plaatogevonden met de ACM. Ter vooberiding op dit gexprek het ProRal het conversnt 2013 en de Startnottetoeestuurd aan de ACM: Vit en vasteggng van et gesprek Bit dat de ACM in principe ‘etn derol we sappen om ProRal advseren met btrelding tot de avoering va pestategerickt ‘ondechoud en grag altand wi beaten om tect tekunnen hoodes. it de ons ter beschikkng ietelde gegevens Dk alt dat na september 20:3 nog overleg hee plastsgevenden met de ACM, 6. Vrijwaringen medewerkers «= Ten ehoeve van et PGO g.0-progranma jn di verschillende wriwaringverKaringen versrekt ‘oor de disci van ProRall. vv Tm augustus 20g heeft en medewerkr van ProRailen lid van de programmaraad een vijwaing _elcegen, De vrjarng bereft een anvalling op de arbedsovereenkonstenvrjvaart de betefende fmedewerker va Pokal an oersorpelike door de ACM opglegde bots, ls ovo van bet Fandelen van de medewerker in het kar van bet raniueproces «Aan clea tien medewerker aj in aruai 2014 door de rete gtekendevriwaringen vrstret. In ‘de nswaringrerdnring ie opgenomen dat de desbetretfende melewerker sun de gedragscode van Proall est voldaan door de diretc eropte wien dat mogei aanbesteding- of ‘mededingingreehtsfke bervarenbestondes tegen het PCO 9.0-programna. Een interne urs van ProRal heeft opgemerkt dati de vidwariagsverRaring overbdigvond, ar heat deze wel ‘beoordedli en nord bevonde. Propel jan 205, go1aBe78F072/201-0192/m 2 pwe «ln verband met et taken van de eerste annbetedingrprocedure en het slarten van eon tweede ‘nbesteingsproedue voor enrigepltontacten, hebben ebedewerkrs Van ProRalin el 2014 ‘en aang op de vijnring ot run 2c onvangen. In deze vewaringsveriaring is evencens ‘pgenomen det de betreende werknemer aa het gestlde inde gedragcode ee vldaan. De {envuling op de rjwaringaveriaring van Januar 2014s ondertekend door de direct en aan (len ‘inate 0 meseerkers verse. + De eerste en de datopvolgende vaijwasingawlarngen nn om verschillende redenenverstrekt ‘maake de eerste vjwaring vond de interne ust van ProRall et destids van belang dst eden van de proprammarand cen viwaring den kin in verand mt hu ola het ansitoproces wast ontacten met onderhoudsasnnemers over Yerbeeringen ia het PGO- proces werden onderhouden. De latere twee vvaringen jn vertrekt op versoek van ee sata medewerkers, omdat 2 ich et. ‘enang worden met het ransiteprocs waara ProRalzich bevond. Dts malik gevoed doordat de ‘modewerkers niet over alle (elevante) nforaati beschibten of doordat 2 op tndvidueel ‘ontracniveau naa de situatikaken. «pen aantal leden van de dretie is van mening dat delat twee veljeariagen nit noodzaalic ‘waten anders din om federeenbinnenboordteHouden en voortgag te maken. De direceleden die ‘nj hebben geoproken,beschouwea hun besaltvorming in de context van het valle transteproces, teri medewerkers van uitvoerendeafelinge bij PoRall vornamlik de individueleaabesteding ‘oor ogenijken te hebben. In de vse van de toenmalige) direc ntProfailnamelkin en Teanstepoces van een noo-conpliant naar en compliant svat, Gedarende het ranateprooes s ProBallop een aantal pusten net compllant par het del van het transitieproces was om tio ‘20y7alleconvacten te hebben aanbeseed. 7. Slotbeschouwing nde voorgande paraeafe is en smearing gegen van ten en beviningen waarmee eon ntword gegen op de pele onderekvtage. Tien on onderiols rn Deed onttaan dat cevelret etter catia van de eo ns nagetete oepevonge waar se wil cathonden 4 Profi naar ah aad en tere, cen ters technischgeorenteere organist, ie nee wa ‘ever ggund verieden sfkomtigisuit em emi-Joverhesorgnisate Hoevel nin principe een ‘Sommers organist, het DNA van eer ambeeieorganante og viehtbar- roRall ‘netioneert in ee imperfecte mart fel al schaleltssea en grote iat (N8) en cen aantal eines ener en cen beperkt antl (ee dein vier) aableders op het gebied van ‘poorniewwbouwenonderhoudanderais. so Geconstaterd moet worden dat ProRal, ver wat beret de anbesteding van onderhoudsconteacten, edarende angered let compliant Mede onder drukvantoeichthouders is Profaileen {Eunalieproce estar om compliant te worden, De sanbesteding van onderhoudsontacten gaat fepanrd mt eon andre wie van werken de versntwoordliMeld oer welke ‘ondethoudewerkaaambeden met wells frequent moeten worden utgevoed iin de nieuwe ‘Stuate bie opdrachtnemer in pass van de erdere wie van werken waar de opachtgever ‘werknsrtos get Dit verlst een adequat nicht in de atuele taat van het oderhoud en de Festeagacteit van de intastractuur debi en aanbesteding voor alle (potenti) opdrachinemers toeqankelemoe lj. Prorail BY, 12juni 2015, 90198978F072/2015-0192/mods Pagina 9 vans a pwe + Bijzonder ihe fit dat Pokal zelfin et verleden nla eschilte over atude en gdetalleerde Snformatc over de stat van onderhoud en de resterende eapactet van het ender har bebeervallende spoorwegennet. De onderhoudsaannemr beschikten wel oer dev informatie Elkan de ‘otderhoudseangemers beshikte over informatie beteffende de eigen gebieden, De informatie werd, ‘nua wi begrlpen, dor de onderboudseannemersverstrekt ean ProRal mar Proail kon feitek “lets doen net de informatie, Concurrerende onderhoudsaainemers hades bij en asnbesteding ‘Gharmee grea of en onvoldocnde level playing ied met destende ondethondssannemer vanvege ‘een kenninehtertand, Teneinde de onderhoudssannemes te bewegen de teschikbare technische ‘Seallgegerens va rofl ok aan de concurenten en beschikkng teunten tlle, ide mods ‘Vande trustiekaners mt plots baat. Ean ander net-onbelangrik punt edt binnenProRail cea “omg genaakt moest worden van het geven van werkinstrucies (OPC) nar het maken van prestatinpraken (PO). + Voor dee majeure verandevingen van istrctie nar prestteenaunbestlen in plants van ‘onderbands pune) i een programma in het leven geroepen wali pect thet gevensteresutast ‘an complance ou leiden. Feit herb is we dat nde plas op het asst moment een wiping owt planbgehad inde ontbindingslausule wee ging van Kvalitelt naar lender. Deze wing ‘owt binen ProRal vragen opgeroepen over de compliance van de organise met wet-ea regelgving. + Voor wat betreftd interne cheering it het opvallend dat door meerdere erantwoordaiten Aringendesgnaen voor wat beet non-compliance lj fgegeven, maar at daarmoe geen ‘tunmbeln on afgeaan, edoch gepareord werden met vrjwaringverdarigen, Dot bet fgeven an

You might also like