You are on page 1of 17
Broiekt §— ORE -PH.0006. S$. toh zdnia 22 czerwea 2015. Zatwierdzony przez ‘UCHWALA NR... RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU zdnia 22 ezerwea 2015 r. ‘w sprawie : zmian w budzecie gminy na 2015 rok . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.22013 1, poz. 594zpOei. zm.) wzwiggkn zart. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2ustawy 2dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2 2013r. poz. 885 z pén. 2m.) - Rada Miejska w Rabce-Zdroju ‘uchwala, co nastepuje: gi. 1, Dokonuje sig zmniejszenia _plama dochodéw budzetu Gminy Rabka-Zdréj na 2015 rok o kwote ogélem 668 995,002, w tym: 1) dokonuje sie zwiekszenia dochodéw biezacych o kwote 46 878,00 21, 2) dokonuje sig zmniejszenia dochodéw majatkowych o kwote 715 873,00 zt jak w zalgezniku Nr 1 Plan dochodéw po zmianach wynosi: 48 $00 $29,24z1 2. Dokonuije sie zmniejszenia planu wydatkéw budzetu gminy na laczna kwote 668 995,00 21, w tym: 1) dokonuje sie zwigkszenia planu wydatk6w biezacych na faczna kwote 153 388,822, w tym: a) wydatki jednostek budzetowych: 150 388,82 zi, z tego: - wydatki zwigzane z realizagja ich zadah statutowych: 150 388,82 24, ) wydatki na dotacje na zadania biezace: 3 000,002} 2) dokonuje sie zwigkszenia planu wydatkéw majatkowych na taczna kwote 430 000,00 21 z tego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestyeyjne zwieksza sig 0 kwote 430 000,002! z ezego zwiekszenie na programy finansowane zudzialem srodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3, w czgSci zwigzane} zrealizacja zadat jednostki samorzadu terytorialnego w lacznej kwocie: 0,00 zi, 3) dokonyje sig zmniejszenia planu wydatkéw biezacych na taczna kwote 70 000,002, w tym: 5 000,00 zt, 2 tego: - wydatki zwiazane z realizacja ich zadat statutowych: 3 000,00 2, a. wydathi jednostek budzetowyel = wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane: 2 000,021, ) wydatki na swiadczenia na rzecz.os6b fizycznych: 65 000,002 4) dokonuje sig zmniejszenia planu wydatkéw majatkowych na taczna kwotg 1 182 383,82 21 2 tego a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza sig o kwotg 1 182 383,82z1 2 czego zmniejszenie na programy finansowane zudzialem srodkéw, o ktérych mowa wart. 5 ust. I pkt 2i 3, w czgéci zwiqzane} 2 realizacia zadat jednostki samorzadu terytorialnego w lacanej kwocie: 6 510,82 zt, + jak w zalgezniku Nr 2, lan wydatkéw po zmianach wynosi: $0 688 797,64 24 1d: E6AOTICT-SF?-4268-BD9C-TEBBTEBGOSAA. Projekt Strona 1 3. Deficyt budzetu Gminy Rabka-Zdréj na 2015 rok po zmianach wprowadzonych niniejszq uchwata wynosi 2.188 268,402 i zostanie pokryty praychodami pochodzacymi zwolnych srodkéw, jako nadwy2ki srodkéw pienigznych na rachunku bie2acym budzetu gminy, wynikajacych zrozliczeA zlat ubiegtych, z zaciagnietych kredytow. 4. Praychody budzetu na rok 2015 wynosza: $224 428,40 zi. Rozchody budzetu na rok 2015 wynosza: 3036 160,00 zi. + jak w zataczniku Nr 3. §2. Dokonuje sig zmian w planie dotacji udzielanych z budzetu Gminy Rabka-Zéréj w roku 2015 ustalonym trescia, zalacanika Nr 11 do Uchwaly Nr IV/18/15 zdnia 13 stycznia 2015 roku W 2wiazku ztymi zmianami ustala sie nowe bramienie zalacznika Nr 11 ,Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z bud2etu Gminy Rabka-Zdr6j wroku 2015” do Uchwaly Nr IV/18/15 zdnia 13 stycznia 2015 roku - jak w zalgezniku Nr 4 do niniejsze} uuchwaty. §3. W zwiazku ze zmianami dokonanymi niniejsza uchwala ustala sig zaktualizowane dochody 2 tytulu optat 2a wydawanie zezwolei na sprzedat alkoholu i wydatki na realizacje zadaf okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania probleméw alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziatania narkomanii ‘w 2015 - jak w zalgczniku Nr 5 do niniejszej uchwaly. §4. Dokonuje sig zmian w planie przychodéw i kosztéw samorzadowego zakladu budzetowego ustalonym treécia zalgcznika Nr 12 do Uchwaly Nr IV/18/15 zdnia 13 styeznia 2015 roku.W zwigzku z tymi zmianami ustala sie nowe brzmienie zalacznika Nr 12,Plan preychodéw ikoszt6w samorzadowego zakladu budzetowego” do Uchwaly Nr IV/18/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku. - jak w zalaczniku Nr 6 do niniejszej uchwaty. §5. W awigzku ze zmianami dokonanymi niniejsza uchwalq ustala sig zaktualizoweny plan wydatk6w majatkowych na rok 2015 zgodnie z zatgeznikiem Nr 7. §6. Po dokonanych zmianach budzet gminy na 2015 rok wynosi: 1, dochody budzetu : 48 500 529,24 z1, w tym: dochody biezace: 44 866 882,91 zt dochody majatkowe: 3 633 646,33 zt 2. wydatki budzetu 50 688 797,64 22, w tym: 1) wydatki biezace na kwote 38 895 445,62 21 w tym: 8) wydatki jednostek budzetowych w kwocie lacznej: 29 880 608,67 21, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane: 19 659 655,80 zi; - wydatki zwiazane z realizacja zadath statutowych jednostek budzetowych: 10 220 952,87 zi; ) wydatki na dotacje na zadania biezace: 2 819 074,10 2; 288 004,35 2b; 4) wydatki na obstuge dtugu publicznego 780 000,00 zt; ) wydatki na swiadezenia na rzecz os6b fizyeanych: ) wydatki na programy finansowane zudziatem srodkéw, 0 ktorych mowa w art. S ust. | pkt. 2 3, w ezgsci zwwigzane} z realizacja, zadar jednostki samorzadu terytorialnego 127 758,50 zt 2) wydatki majatkowe na kwote 11 793 352,02 22, w tym: SS *» fi 1: EGAOTICT-0SF7-4268-BD9C-78BBTEBGOSAA. Projekt Strona a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 793 352,02 21, z czego na programy finansowane zudziatem ésrodkéw, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w czesci zwiazanej z realizacja zadati jednostki samorzadu terytorialnego w lacznej kwocie 2 514 425,91 zi; 3. deficyt budzetu: 2 188 268,40 21, 4. praychody budéetu: 5 224 428,40 22, 5. rozchody buddetu: 3.036 160,00 zi. §7. ‘Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Rabki-Zdroju. §8. Uchwala wehodzi w 2ycie zdniem podjgcia i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa Malopolskiego. URMISTRZ dca, Prawny Ep ‘ on SyKyieli WOU to leis KR - 7 1d: E6AOTICT-0SF7-4268-BDIC-78BBTEBSOSAA, Projekt Strona 3 Prop ‘ast eveway ne Ftp Mio Rabce Zhe Zmiany w planie dochodéw budietu Gminy Rabka-Zdré) na 2015 rok Tana roo Too te. | Rene. wigezens | mniazenie £01 rogi publezne gminne 415 #7309 08s dochody muons w aS eae itymane¥ BGR pana SanaEy AOSV atuntnnwesyeynon many rine (2290 Porotal ditanoss 23 00009 (ahaa eR wT 00009 es oo 850) “x00. Isto = podata ro!nego, pods lesnego, posh od cxymnosel 1281s leyutingprawnyeh, podattow V plat lksinyeh o esd pravinych areca nny jadnostekorgantzacynysh ochodybitace w FL Sin oN SRW RTI 38 i naa Sono oI i 55 Porostaa aiallnobe 3400600 ais 30 0,9 T fea ha otnatowas WD oss OW xtc oti) mannan Pen? seo 0009 in iociagy aac aim =| ‘rm Wa SRE ESI va nso van fa ele ST Tbnmovanychs air soho eitjen mow wana 53 a 0) tarp (oekoay mao oo] Tee raaa) STF nh Po is RE Wp ra aT Taruovanahs unis sis oaych mona wars 1 pit 23 e cna] BURMISTRZ ( rigr ing. EuiaPrepbyto Pre Zeeman? ‘Ue ir acy Mii Raboe 22s ‘Zmiany w planie wydatkéw budietu Gminy Rabka - Zdr6j na 2046 rok ee sews sewahezenia | ammishzenia 60016 [Drop publezne gminne, 30.0000] 416 673,00] [nyo maathowe w tm: 30 ne] Timea eluny iweb w OM 30 0500] a 7300] 1.1.0 programy feansomane zum Soak, ohychmowe w a. 8.1 pit 219 ofp, w exes eazane x rolza zc pono samoace | on Ierrenainese| ean [Dros wownetrne EK) yaa mare Wr 3000000 wes ey ie STI W DT ‘e000 1.4 ns programy fransowan 2 uo Seckn oMSyh mows Wa Sut f it 1 vty, w xgtlelgzann olen zd art saroraa 009 ka TaeSERay Tess [Gospodarka gruntam I nieruchomesciam! 6 510, [wee bietace w 7m wre cower uasawjeh,w Om 11 yea aan 2 aac ih OWE eh [yee mate w m= Tras] 1.1. programy frensonan x uum fed, och mowa wat. St. 1 213 vty, w opt scans alah zac samara estaeq] {entering | Tass [Poona deitainowe [wt bieece w Fwy chosen BucinouyeR wD 1.5. wot nigra raat ih stony a soi [Sekoly podstawowe ‘370000,00] 130 000,00) [ePeRaT awe WO ‘sroeonce] 130 00] [van aay ese wo ‘srocoaco] 100000) {1.1.08 programy mransowane zum Sroakon oth moma Wet S.1 (4121S et cpt escarole cosmos 00 feronanege| ‘aioe |Pravaole ro) [yan Bac w 80062] [wa acer BueRCMTER WOT e006) 1.4 weatheiqrane x roach sattony 6) “oon. | a wi SE PTS 000,00) IT 000,00] 12515 [Prasciwdziaaniealkoholizmow 3990.00] 3 000.0] [eat tase wm sencol 30m.) [wre aceerBucavonyeR, wD 3000] 1.4 wont igrane rena h satan 26 30,0] anoa spate aoe |Wapieraie rong 2 00000 aaa Taal aa TOTS TTS Fs apna eh te =e 3 Ema panes Wao Er ara se Ra OT 3 a wae 3530059 [= sae eno ee mon =O S28 aS ETT coe Tem pogany ere ata io mon wi ut esis ees ri a nh a ses onl Seta ase iow] a [can Taam ce z sinew Sens ese yO MEST RZ projekt Zalgeznik Ne eUaway We es Mow Rate Zo Budiet na rok 2018 po zmianach 5 Nazwa Plan | Brian plan Plan po zmianach “pwighezonie plana mnlajezenie plana Ir Planovane DOCHODY 7B 165 524,24] 58 985,00] 46 500 520,24] iT Panowane WYOATR 5357 762,64] (668.095,00| 50 688 787 84] il, Deft =? 168 768.0 2 188-268.40] IN. Fnansowanie 2186 25840 2.489 268.40] Iv. PRZYCHODY - Fazer 5224 428,40] 5.224 428,40] ied BET jwolne SodK, o RW owe TOE TET ADI TBOT TTA fw art.217 ust 2 pk. ustamy TE |Prayehody 2 acaGTGHA FOE 05005} 708 600.0] pszyezek kreeyiow na rn ajo TST |Preycnody 2a olay pony Tai aT 3a BT oar 3a | kreaytow udzelonyeh 26 srodkew publicznyeh [Vi ROZCHODY - razor 3036 150,00] 3036 160,00] THE | Sata oraymanych Baio FORE TBU DD) 336 1600] pozyezek kreajtow Race vV 4 395 952,64] ‘53.724 967,64 IRazem + Vi 54 393 952,64] 53.724 957,64] URMIS' Fe MOU U/0 ¥ Ingr ing. Ewa Praybyto Projekt acai Ne eo Uerway Ne Rady Mieke w Rabe 200 udzielanych z budzetu Gminy Rabka-Zdréj_w roku 2015 Zwigrezenie | zmnlejszonie | zwigkszonie | zmnlejszenie dotacjidia | dotaciidia | dotacjidia | dotacjidia jednostok | jednostek | jednostok spozs| jednostok spoza Rozz Nazwa sektora ssoktora soktora sektora finenséw | finansow | finansow finanséw ppublicznych | publicznyeh | publicenych | publicenych Be ‘nam lerusnemoésam 510.87 [dalaca soon [nwa na poo THOR porezumien(umon). e518 3 00,0 = [stage calowe(biezace) na ponce transom, 3000, \Ga Powatu Nowatarsieg> ha dofnsrsowae Iwasnyeh zadat Bizaeyen URYISTRE Prue gr ing. Ewa rzybyto estan pnomanyeneoac ude x ety Gin Raha ZEr] woke 2015 Be Roe Ta Ta Rare reek TE |Dep ROI woes Tene aa CE POE RE Sa VEER OTD TDI (estes resnoneottanteD ase Choe. [Spare ers 1 Conny rare GT [Fears w nae poverecaane te “sor (cn coe tae) ve RA ST Se TPR 56 (Sac coon men) mPa TE 5a (cn poor Se NR PON OT ee rape esr Ren 2 ea SET TEER [Ss oon Ba NaS SON A Wa] TH lee ck aon SEIN Pl EDS ES a [san soriiamowt TBI: [Par omy cia TA aac rote depres PRE PSST TH [Seeaszee Sen Suntan whanau ae eT (aE SERS a Ga aa w aI ETE EEE as a RAE OT Be [aise ay ou Sal mcseny wekocnpsrnemO, |Ponaacy, eh spnctnescyen nn otowsyer [Sach snctowySerat soe ryan [=e Poonam de Gan bu Foray w ken Ea TEST [Prac ero sone [ay anon) ra ne ESP Ta fowseorege ne stareonne chan ae oo - 25 530] soaes SEES TaN NE TE Be ae a ae EPPS WRT Swe re [eee csi sa (oar pasion a leseps Coa aR wae TA Tsai] [ss pose a Wasa Soe Paco RST SS a a a =a [se soo ec STEER ET EERO co Seeseres ane free r es soe Sele Sa Tao “85 oat mar ing, Eins Pragbuto 2 haha wath rate de pooner een ‘aay Maw Rater Zo ant | Roe ‘winston Tanaechaaiy | Brats [ESTER P™ | sano amine TEE pty yeh opin stanowisychdorhod ana pocstwie | 27809.) 3700869 [cy sonata neces va sae nape atcha Ge eR aay as ro Fae || Ea FRE i i [Ewsleane naomi zooon00 20000 goa Bieaca WN oto 300088 TE ane uly Wen zoo0000 0006] 1 atl aan 2 ear soa ed Z00Eo 200003 arn expr onocy apenas Prema pote dsckc masala wz [rseoeaiaoce ecard ice eatran wren weno obey roman sone [rence po ncumonae nt rat anea poze eno eeych |Seyrerrparc pone rere ‘reneeens see pyexocyrya oa eel Meee) =A pesuxtnegs ohn waren Fecnstore are cance pase ET Preece aaboTERON ewe] se aanpo| Boa myo eae wm 7a e08] soma S| —_— vw Ty pans asco WH FPS Sanaa] —— a 400) 1 uyngrston co ch azane a e209 {igaatowagane sete son re 8 7009 Toa] —— as ro 2 tae nant 30] Ta Som “yates Trak ean ‘ines caapy vee we ree en 1h naprogranytraneanane waster sek inch mone Weare Bus pit 29 w eqs! ica: aleaca zee Josazi samara erage sone prefect 2 ropanam oan Promazee a ptkeetcyych ca esis xP |mauasiongo ga bce sooo sore ane mcr [man ne nel marr ate ‘acai rowacaa pen proach oie mony omen jer peony eceopen Berar, NOE, Pee (arenes Dosa co tee, fons agama ocerpenym dace |e 2rosenshohooweh uy poameenes veto rt onary wating = erst ferrari cacy eo Sem® Keyes esp ngotne rca Renoe Mey "SSeLaghtt miatw armour sabes waz aoetonen. secon ama peop ot rua seb \sercomsh dae ronscere cok ao bs frarove go jncapodienesaacr wise sony seca hip a Fares iarets waters preci soteterom {enous aetota powectre rn ee ey. Deoyamew ich eins rec bmyenstrsoner, Denson tony Mb esi ach mien ash lascoos icc. irsey eponen acongs ecko scowe ror ary ananassae oyu ont Den ez Projekt Zalacenik Ne 6 do Uchwaly Nr Rady Miejskie] w Rabce-Zéroju zane |. Zmiana planu przychod6w i koszt6w samorzadowego zaktadu budzetowego na rok 2015 Stan rodkbw Planowany Dziat | Rozdz. NAZWA poeta Plan preychodéw] Pian kosztéw eee ‘buszetewego konlec 2016 700 [Gospodarka mioszkaniowa +75 766,05) +57 480,00] _ +18 286,05] 70001 [zak Gosp. Mieszkaniowe} +75 766,05) +57 480,00| +18 286,05] i. wolyuy z ustug [2 wolywy 2 roznych dochodon (3. pozostafe odsetk 14. inne zwigkszenia [5 rownowarlosé odpisow lamortyzacyinych lWydatki biezace, w tym: #57 480,00] 1, wynagrodzenia | sktedki od lnich naliczane 2. inne wydatil Ogdtem 75 766,05] Il, Plan praychodéw i kosztéw samorzadowego zakladu budzetowego na rok 2015 - po zmianach Tan sao Fanwwany iat | Roxi nazwa exes loa payeradou| Plankoss | 2a” ken Puaiaowege tone 218, a5 Soepodarka nlseeeaniows “2 set 58] 195 00600] —TaBS TEE GG] 77 708.9 THGET [ea Goss Miszlanlows] 2186.88] 1436 000,00] —1485156,00| 71708. woh usin 1230 0.00 2 wphny22nych SOCRSIO 2500.0 S pocosae odsot 2500.0 [ine switszeni 700,00 none tt odo eroryeacynych 7.0.0 Wydatk biedace, w 9 THES TEE 7. wynagrodzrie | adh 62 rich ralzane s2asss.od ne weet $5050.00 [ogstem TEBE Sa] OOO BO| —T a86 55, 00] — TT TOE tram ee Ewa Pyeybyto Pett ane Uae Foy Msi Ree Zoo} ‘Zmiany w wydatkach majatkowych budzetu Gminy Rabka-Zdréj na 2048 rok 7 Fanped | Emignene” | Emiomresie| Pan po - baila miang ns ra__leniraen STGES [Porortaa atnose 004800) 04 450,00) [wom Tesi aR ATR 77 FER 6 PETROS W PORE femal Tea aea| THOS [Pozonate drainage “a0 000] "a5 a0 (wm [ewes a a) Trebor SORT tne ts ChaTaTa wormage w Fabow | T40 OPE "a0 or. NV | zeroina cz nr aoa 4012778 eae saa E5013 [Drogipubieene wojewodre Taro 7H 210.3 coe aE TB) TF Boda CSTW Sage arog WORE THEE 50000) #200] rjecawos Chaoowla 1.2 Dog claws na pom: foansowg a Weewdtne Tao TTHES| liatpatanege preeractanem a zaceneNoaemcars OM (50 Cabowke Eopane ores DW 957 Czamy uraec dona” a eS THEBES] 9000] IE ATSAO) 2 Tes Fm fem: Fewer THRE] —— aoa] Ee sree TT Pebow rao Gioa w Rabe TON avai] B03] {.2Praabuaowe dap uTracekéna Kuti w Roe 5. 150655) Zane 413 Pranbusewe cop ut. Diets w Reber Zerby Samal Zeal 14 Prana sou. Otaraw Rabce-aoh sr s20 srepo0d 1Eercebudowa dog ut Mikoweduse w Redo Zor 580000] ‘Seon. 1a Preebudows dot ul Ne Bane w Rabce Zan ae amoA Zao 1.7 Wyhonaie shod franonyeh stanowiagyh ean 30a] Bo0009 ‘nisl Porame Ae, Tyoasocs w Rance ZOD. “1.8 Poprana bexleczarsve warms kamunkacynyeh w [ZOHO TOERH| TERR] Tere ET Injeouote/ Reza popes prenuoe dag gre Fetania-Obtowa nr 2512004 w km D000 To 1.8 Preeousowa do! gmbne utRochy Opa aac Tao) 110 Peebudowe dog! Orana w Rabee Zin of ‘so oa0A] ‘0000. {ydowana 70 Chopin do steyowanis zu eat 1.11 alsa staru ananneg newer eat ae aaa Tae waa Fonatoweingo 266500 w Robee zero 1.12 Lt anu awarjnegonawerzchn dog gre) wan BDH ‘Ae Tyleica 364517 w Race ZOU 1.13 Peebudowa dost ul Lesne wRabce-Zoa Taal 300659 waao| EET [Pregl wena THOR] 90 Er) iw aware Teepe] ww Bea TH FaaBIEa Ga Bo a Cwatan W CREO BooH.| Wooo] 112 Peebudows arog co rf Jesrochewe w hebonce 7 oon] os0.H] 1. Preebusowa dog! 0 Wyre w Chatonee wo aoH Ae] SH HsH| 14 Prestusows doi ob Mazstenionks W netowce Baal EE) 1.5 Praebusowe gl ol Lesnicula w Peach ‘eoar aa] 300060 eer ‘LePreebudowa dp! ds ob Peregowiaw Porch 9] Ea 1.7, Paebudowe aap ot Kowa w owe HoRe | ea 1 reebudows crop orl Piatiowa w Rance 000 30000] 4. Preeputown lo rl Lasko w zene zor} 7000.0) 1 Fa Ta ST Ea WP BOI HOO 1.1, Paebotowe sopra Soysouka w Reece Toe 70 1.12 Pretudowe op ut boca Sadecke do osele 3 ToD] 7 ‘Snot {ia Prebuowe dap bocne Zeyle w Ratcezi Baro] Loam 1.14 Paebutowe cig tocaneZaopaata w Rabe Zar | TT HG TAR 1.15 Preuss crop cee Gtcyzonha woah BoE Bae 1.16 unwsee stan anannge newer op oD] Ho osha wher Leto) ‘STA [Taowann sat Rk ywcbonyeh Tara aT | je Timer Tara Tare] 7 Sabana oa Pay OL GTownaw Rabo | — 15 0000 5 009 cveonovTae 1.2 Ostudova cog amin) bosensPonitowsog do esiese | TOS Tae hrcowa nk Seat w Raden Lr wh Oo0029253 1.3 cetudore coo amine Do Kuso one, $09 1182 | — SESE TED wPoncachw hn Oroob Ore 14 Cab eo gine uD nr H-3817 wR ood TREE Eaghwim oveseors90 1.8 Oxtudowe drop arin Ne Bane aK364590Rabee-| ——TOTOT) IRB wie roe 0058 ® +. cab tooo ut Na Bair S4580w Rabe. | BBE ES Banwimovseeose 005-_[zadania w zaresie upowszechnlana urysiyK 7900.0] Te wo0 prov: owes Te eT J a ETT | TIT OA] Buta aa Poirot a8 penekan owaltoa aun TSS Jun 2824S, ann e505 |Gospodarta grunt neruchometciani Tae esvoaa] rea] fear wen THA Tas 7 ata lo GoveRPSa] Sa Pow Lnaowsbage #] RUSE waa A | seamen neat seane Prygsonene rte Stcony nasty obs stuns trie bese fotenseu oe geolemlycn Para i 1.2 Pretuaowe, rcpusow,rasbusone busts pine w | SSG oa] ‘xones: orca sates) pore) 1.3 Mdaniagje Cent Wns Cees Sow tubovit | —FE7OOEODH FESR Faber Ze esl open coy tuner ls {hea Imbtoeyw ramoen poet KOSTHA {eine tno rns py fee shove” Trae 7s] Pars Zon [many en aa Eo] iat paw Taso] Som a ee woo ooe al 0 [erm nwo aaa BoE Bus Sa IC ETTOED BY UT SRI W FS aoe EE w aS PY oY BATTTATATR Bo [SES Oa a ae TE SES [Urq grins mast ne prawech pow) 7H 71003] Fr sakupy ere a) 7089 77 aan anit OGG Na PT ETE ro F004 ion na ab ed Uses igo w Ree Zo THOS [Parana elas Ta| THE [wm Frere Ta Ta] Ras] NORTORERRVS TS POBNCAVENW GTEC Masios ots Tara “Ts00a (Komendy wolewSdziie Pole — “#8 000,00] "45 000,00] pra Fanon eee TE ema Dane RT aR ATID PORT#]| —— #0 aos fascetase TET [ora ep Teo Fao wae Fes THOT Tao 7 Bens DRS EE WC THO Ta Tennine Stomper ace Eastin oa Tra aap a PO WTR RATT 055 T a aaa a a BOTT esky Peon au seve] —PTOWOG EH so noga] 6 sz Prom Ferme ee eT) Te Ran NA Sa) PT aN | sO a amaao) — sea Fosteecbao Sle ort neo ont Baverrencre) ‘Rado plc abv rc ona boi eines | THOR BIH Beso seemeencr tose 13 Wotan schodon waco ee 0 Ta =a Rescmtrtw Reortaoe ‘1 hecomeas somes sc ser hora a sa Tse at Boose) ort woe | 1 paso Soe stones py S04 Pao ee Ta Wiwkacetou ‘Prabang dono sa eo Sh a] oH ‘Soy Betienwe hase rasoce {7 pore ae ov ors oe PY a5} oH oR Le Saay pecan Seno Roe 1 Wtonane paper lracepege wt Zatp asi] aH TH Leet AStsowonl mane Poach ae Pando ea a ca anal a TRH ee SOE FRIST OE oe TR iz oom SEE Peseta atootamow asia Ta38 bee 1 arm Tass TR Tappan TREC WROD] TEP oo) Zoi st my atone) 28 ai a aS SET [sospoawastonkonsaohrone we as rr brane TT aa Ba OS WSS BT Toa wee | TS TTB iow ea a waa Fasoczon aaa Ta iva STH ES | TO Ta ti Pomvage bc ale 20 Baas Sea aw TT ro OR Poonvsttt hetero Sa [inten api ee a aa rr Friern a aa Rec aa TIC RSTOE aa saa SE Pana ee TaseHae saan} — Te ae fama Tea camel a Tr Bans OTR ER TORRPTTOOMTT WARE | —TOOA| Sassi] — Tae Tose case soo 216 Blow “80 0009 "50 abo} wom Fines Teo on “ao won| Takapwypasais is pateab We BE Oo] TOO] Pusteznalw Rabow Za S2e01 [Oniekysporowe 320 oF, 340 020] [wo Frinwestee Baa ara sao oo Tf Breet Bak SpOMOWIERZeseaN Say Pea] FEOOEO) ‘saa ao] Ginagmw Rezance RES [Fada w sabes way yea) “as om as won| aaa [wesc is oamR| Ewen Tr Hypoetane $y Tea Ta AmaGS WyROERTRTW THEO] ro Pasa ne reie Gary Raoko-Z = budoweOvech aan (mr elemento mate eetettry TE Wilaani raze erana Bou UraraTn SPORE | SOOT) oo] [a akapy west Eg) wea “E Zalap azn HTOWe Go Pa LaBIOTE Era aaa (sso “Bo mmome| eee] TT E| ring. Ewa UR: STRZ Pry zybyto Rabka-Zdr6j, 22 czerwea 2015 r. OBJASNIENIE DO PROJEKTU UCHWALY RADY MIEJSKIES W RABCE-ZDROJU W SPRAWIE ZMIAN W BUDZECIE GMINY NA ROK 2015 R. I. Wwyniku dokonanych zmian budzet Gminy Rabka-Zdrdj na rok 2015 wynosi: 1, Dochody budzetu 48 500 529,24z1. 2. Wydatki budzetu 50 688 797,64z1. 3. Przychody budzetu 5.224 428,40z1. 4. Rozehody budzetu 3.036 160,00z1. 5. Deficyt budzetu 2188 268,40z1. IL Zalacznik Nr 1 obrazuje zmiany planu dochodéw budzetu gminy. Kwota zwiekszenia dochodéw 46 878,00 zi. Kwota zmniejszenia dochodéw —_715 873,00 zi. Rozdziat 60016 -_zmniejszenie planu dochodéw majatkowych o kwote 415 873,00 zl. to zmniejszenie Srodkéw z MAIC na dofinansowanie 2 budzetu paistwa zadai w ramach Narodowego programu preebudowy drég lokalnych — Etap II Bezpieczesistwo — Dostepnosé — Rozwéj na zadanie realizowane przez Gming Rabka-Zdroj pn. Poprawa bezpieczedistwa i warunk6w Komunikacyjnych w miejscowosei Rdzawka poprzez przebudowe drogi gminnej Rdzawka Obidowa nr 2512004 w km 0+000-1+845, Rozdziat 70095 _-zwiekszenie planu dochodéw biezacych o kwote 43 000,00 zt to srodki zaplanowane w wyniku porozumienia z PKP na zwrot wydatkéw poniesionych przez Urzad Miejski na utrzymanie dworca PKP. Rozdziat 75615 _zwiekszenie planu dochodéw biezacych 0 kwote 3 878,00 zi wplyw z PEFRON-u kwoty rekompensujace} utracone dochody przez Gming 2 tytuku podatku od nieruchomosei. Rozizial 90095 zmniejszenie plana dochodéw majatkowych o kwote G60 000.0) zt wynika z przeniesienia realizacji zadania inwestyeyjnego pn.: Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Parku Zdrojowym w Rabce =Zaroju na rok nastepny. TIL. Zalgcznik Nr 2 obrazuje zmiany planu wydatkéw budzetu gminy: Kwota zwiekszenia wydatkow $83 388,82z!. Kwota zmniejszenia wydatkow 1 252 383,82zt Rozdziat 60016 Rozdzial 60017 Rozdziat 70005, Rozdzial 70095, Rozdziat 80101 zmniejszenie wydatkéw majatkowych o kwotg 415 873,00zt zadania pn. »Poprawa bezpieczeristwa i warunkéw komunikacyjnych w miejscowosci Rdzawka poprzez przebudowe drogi gminne} Rdzawka Obidowa nr 2512004 w km 0+000-1+845". — zwiazane jest z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym. Zwiekszenie wydatkéw majatkowych 0 kwote 30 000,002. to srodki przeznaczone na zadanie ,Przebudowa drogi ul. Lesna w Rabce -Zdroju” zwigkszenie planu wydatkéw majatkowych 0 kwote 30 000,00zi. to srodki przeznaczone na zadanie ,Przebudowa drogi do roli Lesni6wka w Ponicach” zwiekszenie planu wydatkdw biezacych 0 kwote 16 388,82z1 przeznaczono na zadania realizowane przez Wydziat GGG Urzedu Miejskiego main, na zakup solanki, zakup zmakéw na wykonanie oznakowania strefy wylacznego ruchu pieszego w Parku Zdrojowym, dokumentacja geodezyjna. Zmniejszenie planu wydatkéw majatkowych kwotg 6 510,82 zt to zmniejszenie érodk6w na: zadanie pn.: ,Dotacja celowa (inwestycyjna) dla Powiatu Limanowskiego z przeznaczeniem na realizacje projektu budowy infrastruktury obszaru aktywnoéci turystycznej na bazie potencjatu wod geotermalnych w Porebie Wielkiej” co tyrn jes i zwiekszenie planu wydatkéw biezacych o kwote(124 000,00 2 to zabezpieczenie Srodkw na pokrycie kosztéw zwiazanych z utrzymaniem budynku PKP, w ktérym miesci sie Miejska Biblioteka Publiczna, zmniejszenie planu wydatkéw majatkowych o kwote [50 000.002) to przesunigcie Srodkéw z 2015 1. na 2016 rok zadania pn,Rozbudowa, budyniu Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach (dobudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dvvuoddziatowego) Zwigkszenie plana wydatkow majatkowych 0 kwote 370 000,00 zt preeznaczono na utworzenie zadat: = ,Modernizacja pomieszozen szatni, sal lekeyjnych i korytarza w budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Rabce ~Zdroju” ~ 100 000,002 = ,Praebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rabe —Zarojui” — 100 00,0024, = Praebudowa drogi dojezdowej do budynku Zespolu Szk6t Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Chabéwee’ ~ 100 000,022. = ,,Wykonanie utwardzenia terenu wraz z ogrodzeniem prey Zespole Szkoly Podstawowe} i Gimnagjum w Rézawee" ~ 60 000,002, 0 Rozdziat 80104 Rozdzial 85154 Dziat 852 Rozdziat 90095 - ,Wykonanie przylacza kanalizacyjnego w budynku Zespohu Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach” ~ 10 000,00zt. zwigkszenie planu wydatkow biezacych w kwocie 10 000,002 to zabezpieczenie srodk6w na wykonanie remontu (przebudowa schodéw zewnetrznych, remont komina, ganku, malowanie) w Przedszkolu Nr 2 w Rabce ~Zdroju. zmiana planu wydatkéw biezacych o kwotg 3 000,00zt zwiazana jest z zabezpieczeniem srodkéw na dotacje dla Powiatu ‘Nowotarskiego na wyjazd dzieci naszej gminy na kolonie z rodzin z grapy podwyzszonego ryzyka. zmniejszenie plana wydatk6w biezacych 0 kwote 67 000,00zt zwiazane jest z urealnieniem planu wydatkdw realizowanych przez OPS. zmniejszenie planu wydatkéw majatkowych o kwote 630 000,00zt zwiazane jest 2 przesunigciem czeSciowej tealizacji robét budowlanych zadania ,Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Parku Zdrojowym w Rabce ~Zdroju” na rok 2016. IV. Zalgeznik Nr3- _ obrazuje budzet na 2015 r. po zmianach. V. Zalgeznik Nr 4 - obrazuje zmiany w planie dotacji udzielanych z budzetu Gminy Rabka — Zdr6j w roku 2015. VIL. Zalgemik Nr § - obrazuje zmiany dochodéw z tytutu optat za wydawanie zezwolet na sprzedaz alkoholu i wydatkéw na realizacje zadai okreslonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdzialania Uzaleznieniom na rok 2015. VIL. Zalgeznik Nr 6 - przedstawia zmiany w przychodach i kosztach samorzadowego zakladu budzetowego na 20157. VII. Zalgeznik Nr 7 — obrazuje zmiany w wydatkach majatkowych budzetu Gminy Sporzadsita: Gratyna Deiechciowska Rabka- Zdréj na 2015r.