You are on page 1of 1

II Kaszczorkowy Rajd Terenowy

OBOWI¥ZUJE BEZWZGLÊDNY ZAKAZ
PORUSZANIA SIÊ DROGAMI PUBLICZNYMI O
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
(droga 654, 657)

1
Patronat:

2

META

3

Przyjaciele rajdu i festynu:

4
8
5

6

9
7

Opis Punktów Kontrolnych
1. Wysoka krawêdŸ pradoliny
2. Skrzy¿owanie leœnych œcie¿ek
3. Ujœcie Drwêcy do Wis³y
- cypel
4. Skrzy¿owanie dróg
5. “Przecisk” pod Autostrad¹ A1
6. Korona wa³u przeciwpowodziowego
7. Œcie¿ka przy jeziorkach
meandrowych - drzewo
8. Punkt wysokoœciowy
9. Pomnik przyrody / skrzy¿owanie
dróg
10. Wzniesienie terenu / punkt
wysokoœciowy
11. Skrzy¿owanie dróg
12. Osada Silno - p³ot , siedlisko

10
11
12

Skala 1:50 000

TR20

Sponsor trasy: