You are on page 1of 64

การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต
ลาง
โดย
นายวงศกร บ้านสร้าง

ศิลปนิพนธ์นเี้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
ภาควิชาภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2556

การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต
ลาง

โดย
นายวงศกร บ้านสร้าง

ศิลปนิพนธ์นเี้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
ภาควิชาภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2556

HEART AND SOUL DIFFERENT PERCEPTIONS
ลาง

By
Mr. Wongsakorn Bansang

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree
Bachelor of Fine Arts (B.F.A), Program in Visual Arts
Department of Graphic Arts
The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts
Silpakorn University
Academic Year 2013

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์
เรื่อง “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต” เสนอโดย นายวงศกร บ้านสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์
..............................................................
(อาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ)
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
..................../..................../....................


กลาง
อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ำ

1. อาจารย์อํานาจ คงวารี

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์..............................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง)
..................../..................../....................
..............................................................กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ)
..................../..................../....................
..............................................................กรรมการ
(อาจารย์อํานาจ คงวารี)
..................../..................../....................
..............................................................กรรมการ
(อาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ)
..................../..................../....................
..............................................................กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ปราการ จันทรวิชิต)
..................../..................../....................

หัวข้อศิลปนิพนธ์

การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต

ซื่อนักศึกษา

นายวงศกร บ้านสร้าง

สาขาวิชา

ทัศนศิลป์

ภาควิชา

ภาพพิมพ์

ปีการศึกษา

2556

บทคั
ดุด
ย่อกลา
สำ

พฤติกรรมของมนุษย์ในเมือง ที่สะท้อนความเป็นศิวิไลซ์ ดินแดนแห่งความฝันที่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยความฟุ้งฝัน ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย ความทันสมัยสะดวกสบาย ดินแดนที่หอมหวาน อบอวลไป
ด้วยกิเลสที่ยั่วยุ การรับรู้ด้วยการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น และการสัมผัส ผลักดันไป สู่ความทะยาน
อยากเกินความพอดี สร้างความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้คนที่อยู่ร่วมในสังคม แปรเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางกายเป็ นอารมณ์ ที่ น่ารั งเกี ยจของมนุษ ย์ในเมืองที่ไม่ แตกต่ างกับสัตว์เดรัจฉาน อากัปกิริยาที่
แสดงออกการแก่ ง แย่ ง ชิ ง ดี การต่ อ สู้ เ พื่ อ ดํ า รงชี วิ ต ให้ อ ยู่ ร อด สั ญ ลั ก ษณ์ ข องผู้ ล่ า และผู้ ถู ก ล่ า
เปรียบเสมือนกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีเกินความควบคุม เกินสมดุลต่อ ชีวิตคือความมืดบอด
ความตกต่ําพฤติกรรมมนุษย์ในเมืองที่ลุ่มหลงมัวเมาต่อกิเลสตัณหากลายเป็น สภาพสะท้อนของความ
เจริญทางวัตถุที่วิ่งสวนทางกับจิตใจที่ลดตกต่ําลง ซากปรักหักพัง รกร้าง ไร้ซึ่งระเบียบความผิดเพี้ยน
จากสภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ปกติของจิตใจมนุษย์ ผู้อาศัยในสังคมเมือง
ผ่านการนําเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ์บนพื้นระนาบ 2 มิติ

Thesis

Title Heart And Soul Different Perceptions

Name

Mr. Wongsakorn Bansang

Concentration

Visual Arts

Department

Graphic Arts

Academic Year

2013
Abstract
ลาง
Behaviors of city people reflect civilization, the land of extravaganza,
convenience and passion. The seeing, hearing, smelling and touching of it arouse our
ambition and excessive desire. Consequently, the feeling brings problems to
everyone. Many city people behave disgusting. They are not different from animals.
They fight against each other for survival. The “hunter” and the “prey” represent
“passion” and “desire”. When they overtake us, our life is out of control. The greedy
and lustful behaviors imply improper civilization where sophisticated evolution brings
wicked mind.
The unorganized ruins presented through the two dimensional print reveal
human abnormalities.

กิตติกรรมประกาศ
ศิลปนิพนธ์สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และได้รับความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา
ข้ า พเจ้ า ขอน้ อ มรํ า ลึ ก ถึ ง พระคุ ณ บิ ด ามารดาผู้ ใ ห้ กํ า เนิ ด อบรม สั่ ง สอนเลี้ ย งดู จนข้ า พเจ้ า สํ า เร็ จ
การศึ ก ษา ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ อํ า นาจ คงวารี ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเมตตาคอยชี้ แ นะและคอยให้
คําปรึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานเสมอมา ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ คอยชี้แนะแนวทาง จนกระทั่งศิลปนิพนธ์นี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณ บุคคลที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งดีและร้ายที่ทําให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์
ชีวิตที่มีค่าตลอดมา
ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปะและเอกสารศิลปนิพนธ์ชุดนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา
หาความรู้ทางด้านศิลปะตามสมควรต่อไป
ลาง
คํานํา
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
ภาพพิมพ์ ภาควิชาภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2556 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อเรื่อง “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต” (Heart And Soul
Different Perceptions) เนื้อหาทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นการสรุปผลตลอดจนลําดับขั้นตอน
กระบวนการค้นคว้าของการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รวบรวมและถ่ายทอดความคิดของตัวข้าพเจ้าไว้
เป็นลําดับ และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในแต่ละห้วงของการศึกษา ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปนิพนธ์
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะ ไม่มากก็น้อยตามเห็นสมควร
ลาง
สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย.......................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..................................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................
คํานํา.............................................................................................................................................
สารบัญภาพ .................................................................................................................................
บทที่
1
บทนํา ...........................................................................................................................
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา..............................................................
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ ..........................................................................
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ............................................................................
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ .................................................................................
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ ..............................................................................
แหล่งข้อมูล ..........................................................................................................
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ..............................................................................
2
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์..............................................................................
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม อนุพงษ์ จันทร ....................................................
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม ธนากร บัวปลอด..................................................
อิทธิพลจากทฤษฎีทางจิตวิทยา...........................................................................
คํานิยามศัพท์เฉพาะ ............................................................................................
3
องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์ ....................................................................
ขั้นตอนของการประมวลความคิด........................................................................
รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ ............................................................
เนื้อหา (Content) ......................................................................................
ขั้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์...........................................................
รูปทรง (Form)............................................................................................
พื้นที่ว่าง (Space) .......................................................................................
น้ําหนักอ่อนแก่ (Tone)...............................................................................
ลักษณะของพื้นผิว (Texture).....................................................................
ลาง
หน้า

1
1
2
2
2
3
3
4
5
5
8
9
9
11
11
11
11
12
12
13
14
15

สารบัญ (ต่อ)
บทที่
ขั้นตอนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการ............................................................
ภาพร่าง (Sketch).......................................................................................
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน .........................................................................
กระบวนการสร้างแม่พิมพ์ – การพิมพ์ ................................................................
4
วิเคราะห์การพัฒนาผลงาน ..........................................................................................
ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555)................................................
ระยะที่ 2 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555) ...........................................
ระยะที่ 3 (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556) “TERMINAL PROJECT” .....
ระยะที่ 4 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556) “THESIS”.........................
5
บทสรุปการสร้างสรรค์ .................................................................................................
บรรณานุกรม ................................................................................................................................
รายชื่อศิลปนิพนธ์ .........................................................................................................................
ประวัติการศึกษา ..........................................................................................................................
ลาง
หน้า
18
18
24
24
26
26
32
35
37
49
50
51
52

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หน้า
ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม อนุพงษ์ จันทร....................................................... 6
ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม อนุพงษ์ จันทร....................................................... 7
ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม ธนากร บัวปลอด................................................... 8
ภาพแสดงรูปทรงที่ผ่านการถ่ายภาพและตกแต่งด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์
(Computer) ....................................................................................................... 12
ภาพแสดงพื้นที่ว่าง และ พื้นผิว (Texture) ................................................................. 13
ภาพแสดงน้ําหนักอ่อน-แก่ (Tone).............................................................................. 14
แสดงลักษณะของพื้นผิวถ่ายและพื้นผิวจากการวาดเส้นด้วยดินสอไข (Drawing)....... 15
ภาพแสดงลักษณะของพื้นผิว ที่เกิดขึ้นจากการวาดเส้นด้วยดินสอไขและ
การถ่ายภาพ ........................................................................................................ 16
ภาพแสดงลักษณะของพื้นผิว ที่เกิดขึ้นจากการวาดเส้นด้วยดินสอไขและ
การถ่ายภาพ ........................................................................................................ 17
ภาพร่างจากจิตนาการ ด้วยการวาดเส้น (Drawing).................................................... 19
ภาพร่างจากจิตนาการ ด้วยการวาดเส้น (Drawing).................................................... 20
ภาพร่างแสดงรูปทรงที่เกิดขึ้นจากจินตนาการด้วยการวาดเส้น (Drawing)
และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop) ....................................................... 21
ภาพร่างแสดงรูปทรงที่เกิดขึ้นจากจินตนาการด้วยการวาดเส้น (Drawing)
และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop) ....................................................... 22
ภาพร่างแสดงรูปทรงที่เกิดขึ้นจากจินตนาการด้วยการวาดเส้น (Drawing)
และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop) ....................................................... 23
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ........................................................................ 27
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ......................................................................... 28
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ......................................................................... 29
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ......................................................................... 30
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ......................................................................... 31
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ......................................................................... 32
ลาง
สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 .........................................................................
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 .........................................................................
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 3 .........................................................................
ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 3 .........................................................................
ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 1.....................................................................................
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 ....................................................................................
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 ....................................................................................
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 ....................................................................................
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 ....................................................................................
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 ....................................................................................
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 ....................................................................................
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 ....................................................................................
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 ....................................................................................
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 ..................................................................................
ลาง
หน้า
33
34
35
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

บทที่ 1
บทนํา
สภาวะที่เสื่อมโทรมของสังคมเมือง ไม่ว่าจะเป็นสภาวะ วัตถุ หรือ สิ่งก่อสร้างย่อมสะท้อน
ให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาะวะจิตใจของมนุษย์ที่อยู่ร่วมในบริบทของเมืองนั้น ๆ ความตกต่ําที่
เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา สืบเนื่องมาจากการแก่งแย้งชิงดี ความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดยากเกินจะยับยั้งชั่ง
ใจ สร้างความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและสังคม ความทะยายอยากจากความรัก ความโลภ ความโกรธ
และความลุ่มหลง คือต้นตอแห่งปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน คงไม่ต่าง อะไรกับสัตว์เดรัจฉาน
ที่ไร้ซึ่งความคิด สติ เพียงเพื่ออยู่รอด สืบพันธ์ ทุกสรรพสิ่งต้องต่อสู้ แย้งชิงเพื่อให้ได้มาตามที่ต้องการ
มนุษย์ในสังคมเมืองยุคปัจจุบันอาจมีความคล้ายคลึงกับ สรรพสัตว์ที่ใช้สัญชาตญาณมากกว่าจิตสํานึก
ที่พึงกระทํา เมื่อต้องอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม ก่อให้เกิดปัญหาและสร้างปัญหาต่อมนุษย์ด้วยกันเอง
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ลาง
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
วิ ถี ชี วิ ต ของคนหนุ่ ม สาวในเมื อ งใหญ่ เ ราต่ า งก็ พึ่ ง พาอาศั ย ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี เป็นส่วนชี้นํามุ่งไปสู่ความสะดวกสบาย ทํางานสร้างรายได้มีเงิน มีความสุข แต่เหมือนเรา
ไม่เคยเต็มอิ่มกับความสุขเหล่านั้นเรายังคงไขว่คว้าโหยหาสิ่งต่าง ๆ เพิ่มพูนเข้ามาสู่กายและใจของเรา
อย่างไม่มีที่สิ้นสุดการสื่อสารวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดตัณหา ความอยากได้อยากมี
เกิ ด กิ เ ลสจากรู ป รส กลิ่ น เสี ย ง ต่ อ สิ่ ง เร้ า รวดเร็ ว ด้ ว ยเช่ น กั น ถ้ า จะกล่ า วโดยรวมแล้ ว เมื อ ง
เปรียบเสมือนที่เสนอภาพลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความเจริญของวัตถุสิ่งก่อสร้าง เทคโนโลยีต่าง ๆ
นานา เป็นสิ่งที่มนุษย์ยกย่องให้เป็นเมืองแห่งความศิวิไลซ์ แสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามไปสู่โลกแห่ง
ความเจริญและทันสมัย เป็นอารยธรรมใหม่ ขณะเดียวกันย่อมปรากฏด้านที่ตกต่ํามืดบอดในจิตใจของ
มนุษย์ควบคู่กันไปอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ ความตกต่ําที่เกิดจากความลุ่มหลงและความมัวเมาต่อ
กิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีที่ผิดเพี้ยนแตกต่างไปจากเดิม ภาวะต่าง ๆ เหล่านี้เอง กลายเป็น
ภาพที่สะท้อนความเจริญทางวัตถุที่กําลังเดินสวนทางกับจิตใจของมนุษย์ในเมืองใหญ่ คือ ความตกต่ํา
ความขุ่นมัวของสังคมเมือง
0

1

2
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
จุดมุ่งหมายแห่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์โดยผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง (selfcriticism) และใช้สัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง จิตใจที่ตกต่ํา มืดบอดของมนุษย์ใน
สังคมเมืองการเดินสวนทางกันระหว่างอารยธรรม ความเจริญทางด้านวัตถุ กับความตกต่ําของระดับ
จิตใจมุ่งเน้นให้เห็นถึงคติความเชื่อทางสัญลักษณ์แต่โบราณกาลที่อยู่บนวิธีคิดแบบไทยและคติความ
เชื่อที่เป็นหลักสากลคือการใช้อีกา (Crow) สื่อความหมายเกี่ยวกับด้านมืดกิเลสตัณหาความเป็น
อัปมงคลความดุร้ายตะกละตะกรามสกปรกและเปรอะเปื้อนแทนค่า ความหมายทุกสรรพสิ่งที่สะท้อน
เรื่องราวของเมืองความสุขที่เกิดจากกิเลส เกินขอบเขตยากที่จะระงับควบคุม มักจุดชนวนสร้างปัญหา
ต่าง ๆ ตามมา ดังคํากล่าวว่า “อีกาเป็นนกที่นําสารมาจากดินแดนแห่งความตาย” นัยยะต่าง ๆ
เหล่านี้จะถูกหยิบยกนํามาเปรียบเทียบเคียงกับพฤติกรรม ของ มนุษย์ในเมืองซึ่งเป็นผู้สร้างความเจริญ
และเป็นผู้ทําลายในคราวเดียวกัน
1
ลาง
แนวความคิดในการสร้างสรรค์
พฤติกรรมของมนุษย์ในเมืองที่สะท้อนความเป็นศิวิไลซ์ดินแดนแห่งความฝันที่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความฟุ้งฝัน ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย ความทันสมัยความสะดวกสบาย ดินแดนที่หอมหวนอบอวลไป
ด้วยกิเลสยั่วยุ การรับรู้ด้วยการเห็นการได้ยินหรือการได้กลิ่น ผลักดันสู่ความทะยานอยากเกินความ
พอดีสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น กลายเป็นพฤติกรรมทางกาย ทางอารมณ์ที่น่ารังเกียจ
ของมนุษย์ในเมือง ซึ่งไม่แตกต่างกับสัตว์กับพฤติกรรมของ อีกา ตัวเงินตัวทอง (ตะกวด) ฯลฯ ความ
เชื่อที่พยายามยัดเยียด ตีตรา ว่าเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจ อัปมงคล นําความชั่วร้ายมาให้ ความพลัดพราก
ความสูญเสีย ความไม่พอดี ความลุ่มหลงต่าง ๆ นานา ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง พฤติกรรมของสัตว์ที่ได้
แสดงออก คงไม่ต่างอะไรกับพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
2

ขอบเขตของการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต ” เป็น
ภาพสะท้อนและตระหนักให้เห็นถึงปัญหาความผิดปกติของจิตใจมนุษย์ เกิดจากความลุ่มหลงในกิเลส
โดยใช้สัญลักษณ์ภาพใบหน้าตนเองแทนมนุษย์ และเทียบเคียงสัญลักษณ์ของอีกาแทนสภาวะจิตใจ
ของมนุษย์ที่ตกต่ํา และเลียนแบบพฤติกรรมของสัตว์ตามที่มนุษย์พยายามยัดเยียดความคิดเหล่านี้ตาม
ความเชื่ออาจเกี่ยวโยงได้ว่า อีกาเคยคุกคามมนุษ ย์หรื อเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ร้ าย ๆ มาก่อน จึ ง
หลีกเลี่ยงความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้ว่า อีกาคือสัตว์อัปมงคล ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ดีร้ายคือการกําหนด
ด้วยจิตใจของมนุษย์นั่นเอง ประกอบกับการนําเอาโครงสร้างทางกายภาพของเมืองซากปรักหักพัง
ความไร้ระเบียบของโครงสร้างเมือง หรือการนําเสนอในรูปแบบที่ผิดที่ผิดทางการนําเสนอความ
3

3
ผิดปกติของวัสดุสิ่งของ ซึ่งสะท้อนความไม่ปกติของจิตใจมนุษย์ในยุคปัจจุบันผ่าน รูปแบบศิลปภาพ
พิมพ์บนพื้นระนาบ 2 มิติ เทคนิคภาพพิมพ์หิน “LITHOGRAPH” รวมไปถึงการผสมผสานเทคนิคภาพ
พิมพ์ดิจิทัล (Digital) ในกรณีที่นําเอาภาพถ่ายพื้นผิวหรือรูปทรงที่น่าสนใจอยู่ร่วมกับภาพผลงานด้วย
เพื่อสร้างความหลากหลายในเนื้อหาและเทคนิควิธีการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดและรูปแบบ
เฉพาะได้เป็นอย่างดี
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์
1. ค้นคว้าและค้นหารูปทรงด้วยวิธีการถ่ายภาพและสังเกตการเคลื่อนไหว พฤติกรรม
ของสัตว์เช่น อีกา อีกา ตัวเงินตัวทอง (ตะกวด) ฯลฯ
2. สร้างสมมุติฐานความเป็นไปได้การคิดวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์
ในเมือง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เกินความพอดี สู่การเทียบเคียงสัญลักณ์
3. การคัดเลือกรูปทรงของวัตถุ โครงสร้าง ซากปรักหักพัง ภาพความวุ่นวายของเมือง
เพื่อนํามาใช้สร้างภาพร่างทางความคิด
4. สร้างต้นแบบภาพร่าง (Sketch)
5. สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หิน / ภาพพิมพ์ดิจิตัล จากภาพถ่าย

4
ลาง
5

6

แหล่งข้อมูล
1.
2.
3.
4.

แหล่งอาศัยของสัตว์ ที่เป็นต้นแบบบันดาลใจ
สภาวะแวดล้อมของสังคมเมือง ที่สร้างความเกี่ยวโยงกับแนวความคิด
อิทธิพลจากงานศิลปกรรมรูปแบบต่าง ๆ
ข้อมูลสนับสนุนจากอินเตอร์เน็ต http://www.google.co.th

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
1. กล้องถ่ายภาพ
2. คอมพิวเตอร์ (Computer)
3. สมุด Sketch
4. ดินสอไข วัสดุไข เกรยองไข แอสฟัลตั้ม
5. แผ่นอลูมินั่ม
6. กาวกระถิน
7. กาวกรด
8. กระดาษไข กระดาษลอกลาย

4
9. กระดาษพิมพ์งาน ฟราบิเอโน่
10. ดินสอดราฟ
11. ภู่กัน แปรง
12. เพลทอลูมินั่ม (Aluminum Plate)
13. ฟองน้ําใยพืช
14. ลูกกลิ้งยางสําหรับกลิ้งหมึก
15. ผงไลท์แมกนีเซียมคาร์บอเนท
16. สีสเปรย์
17. น้ําหมึก
18. เกรียงตักหมึก ผสมหมึก
19. แล็กเกอร์แดง
20. ผ้าสาลู
21. กระดาษปรู๊ฟ
22. กรดฟอสฟอริค และ กรดซัลฟูริค
ลาง
บทที่ 2
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
มนุษย์ทุกคนย่อมมีกิเลสแตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกันไม่มีมนุษย์คนใดปฏิเสธ
ได้ว่าตนเองนั้นไร้ซึ่งกิเลส ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความรัก ความโกรธ ความโลภ และความหลง ก่อให้เกิด
การเก่งแย้งชิงดีทางวัตถุที่อยู่อาศัยปัจจัยต่าง ๆ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม สิ่งเหล่านี้เอง
ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตอยู่บนโลกทั้งสิ้นสังคมที่ไม่มีกฏระเบียบ จึงไม่ต่างจาก
ภาพการแย่งชิงปัจจัยกันของวิถีสัตว์เดรัจฉาน ที่ไม่มีกฏระเบียบแบบแผนการใช้ชีวิตที่ไม่มีแบบแผน
ไม่มีกฎ นํามาซึ่งปัญหาทางสังคม
ลาง
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม อนุพงษ์ จันทร
ข้าพเจ้ าได้ รับอิ ธิพลจากงานศิลปกรรมของ “อนุ พงษ์ จันทร” ศิ ล ปินชาวไทยทํางาน
จิตรกรรมเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์เปรตที่แฝงตัวอยู่ภายใต้เงาผ้าเหลืองโดยรูปแบบ และวิธีการนําเสนอ
ไม่กําหนดตายตัวว่าภายใต้ผ้าเหลืองนั้นเป็นภิกษุสงฆ์หรือเป็นเพียงเปรตที่แฝงอยู่ใต้เงาผ้าเหลือง
“อนุพงษ์ จันทร” ได้เลือกวิธีการนําเสนอผ่านสีอคิลิคเขียนลงบนผ้าจีวรขนาดใหญ่ นํามาเย็บติดกัน
โดยใช้รูปแบบจินตนาการบวกกับข้อมูลส่วนใหญ่ จากหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา (เปรตภูมิ)
ผสมผสานกับจินตนาการของตัวศิลปินโดย ใช้วิธีการจุดให้เกิดน้ําหนักเว้นแสงขาวไว้แล้วค่อย ๆ เพิ่ม
น้ําหนักลงไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นรูปทรง 1
อนุพงษ์ จันทร นําเสนอเรื่องราวได้อย่างดุดันและคมคาย โดยอาศัยการตีความตาม
หลักธรรมที่ศิลปินได้ศึกษามาเป็นอย่างดี สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ล้วนแล้วแต่สร้างความสัมพันธ์กับ
เนื้อหาโดยรวมของภาพ สะท้อนภาพแห่งกิเลส ความต่ําทรามของสังคมที่เกิดจากการครองตนบน
ความไม่พอดี เป็นผลงานที่สะท้อนภาพเหตุแห่งทุกข์และเดรัจฉานกิจกรรมของมนุษย์
0

                                                        
1

“บทสัมภาษณ์ อนุพงษ์ จันทร”, 1 สิงหาคม 2556, ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก http://www.thaksinawat.com/jitdrathanee/talk2550-01.htm

5

6

ภาพที่ 1

ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
ศิลปิน
อนุพงษ์ จันทร
ชื่อภาพ
'ก้อนทุกข์'
เทคนิค
สีอะคริลิกบนจีวร
(รางวัลเหรียญทองจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๒๖)
ที่มา: อนุพงษ์ จันทร, ก้อนทุกข์, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaksinawat.com/jitdrathanee/talk2550-01.htm

7

ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
ศิลปิน
อนุพงษ์ จันทร
ชื่อภาพ
'ผ้าเหลือง'
(รางวัลที่ ๓ รางวัลศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด)
ที่มา: อนุพงษ์ จันทร, ผ้าเหลือง [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaksinawat.com/jitdrathanee/talk2550-01.htm

8
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม ธนากร บัวปลอด
ศิลปินเลือกวิธีการนําเสนอผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์เพื่อสะท้อนถึงสภาพจิตใจของมนุษย์
เปรียบได้กับสัตว์เดรัจฉาน เป็นภาพสะท้อนมุมมองทางสังคม การแย่งชิงดีรวมไปถึงการเอาตัวรอดใน
กบ,
สังคม แปรสภาพปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เน้นรูปทรงของสัตว์หลายชนิด เช่น สุนัข,
ตัวเงินตัวทอง (ตะกวด) ฯลฯ นํามาจัดองค์ประกอบให้ดูมีความวุ่นวายสับสัน การทะเลาะเบาะแว้ง
ที่ต่างความคิดเห็ น ต่างสถานะ ต่างชนชั้น สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทําให้มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน
ผมชอบเลี้ ย งสั ต ว์ ห ลายชนิ ด เช่ น ตะกวดนี่ ไ ม่ เ คยเลี้ ย งแต่ แ ปลกรู้ สึ ก รั ก และชอบ
เพราะมั น เก่ ง ทรหด อดทนอยู่ ไ ด้ ทุ ก ที่ สรี ร ะคนที่ ว่ า สวยยัง สู้ มั น ไม่ ไ ด้ เนื้ อ ตั ว มั น มี เ กล็ ด
รายละเอียด ซับซ้อน สวยงาม รู้สึกเห็นใจเวลาคนทําอะไรไม่ดีก็ไปว่าไปขานชื่อมัน ทั้งที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องอะไรด้วย จะดีจะ ชั่วมันอยู่ที่ตัวเรา 2
1

                                                        
2

ธนากร บัวปลอด, สะท้อนภาพสังคมด้วยอุจาดทัศน์ [ออนไลน์],, เข้าถึงเมื่อ 14
มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.whomagmedia.com/socialnews_content_detail.
php?t=gossips&t1 =social&id=95

9

ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
ศิลปิน
ธนากร บัวปลอด
ชื่อผลงาน สะท้อนภาพสังคมด้วยอุจาดทัศน์
ปี
2009
(รางวัลดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวงยอดเยี่ยม)
อิทธิพลจากทฤษฎีทางจิตวิทยา
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) มาจากศัพท์ “จิตวิทยา” กับ สังคม ”จิตวิทยา
(Psychology) เป็นวิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์สังคม (Society) มีความหมายหลาย
อย่างแล้วแต่ที่ที่ใช้เช่นสังคมไทย(ชีวิตไทย,ความหมายอยู่อย่างไทย สัตว์สังคม (คน) สังคม ตะวันตก
(วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตะวันตก) สาวสังคม (หญิงสาวที่ใช้ชีวิต Popular, หรือให้ชีวิต
ค่อนข้างจะสําส่อน) งานสังคม (งานเพื่อการช่วยเหลือคนส่วนรวม) เสนียดสังคม คนชั่ว,คนจัญไรภาษี
สังคม,เงินบริจาค,สนิมสังคม,พวกทําลายสังคม,ขยะสังคมคนไม่มีคุณค่า ในสังคม) ดาราสังคม (คนแก่
สังคม) โรคสังคม (กามโรค) มารสังคม (พวกขัดขวางความเจริญของสังคม) (กาฝากสังคม) (คนเอา
เปรียบสังคม) แต่ในที่นี้เราเน้นในแง่จิตวิทยาสังคม

10
“สังคม” หมายถึง การที่บุคคลอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อดํารงชีวิตในวัฒนธรรม และ
จุดมุ่งหมายร่วมกันหรือมีวัตถุประสงค์ร่วมกันและต่างตระหนักว่าตัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นเน้นถึง
พันธกิริยาระหว่างบุคคลที่อยู่ร่วมกันคือภาวะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หมายถึงกลุ่มชน สถาบัน
องค์การ สมาคมต่าง ๆ คลุมไปถึงประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อต่าง ๆ ที่ยืดถือกัน การศึกษาถึง
พฤติกรรมมนุษย์ซึ่งปะทะสัมพันธ์กันในสังคมภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อเรื่องความเชื่อ
ค่านิยม อุดมคติ เจตคติ และปทัสถาน ฯลฯ มีผู้ให้ความหมายไว้สํานวนต่างๆ กันดังนี้
ฮาร์ทเลย์ (Hartley & Hartley) ว่าจิตวิทยาสังคมเป็นศาสตร์ที่สนใจในพฤติกรรมทาง
สังคมของมนุษย์เมื่อปะทะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แล้วแสดงออกมาซึ่งความ สัมพันธ์ทางสังคม 3
2

คํานิยามศัพท์เฉพาะ
Abstract
Content
Concept
Emotion
Figure
Form
Free Form
Lithograph
Organic Form
Semi – Abstract
Space
Symbol
Tusche
Unity

นามธรรม
เนื้อหา
แนวความคิด
อามรมณ์
กายภาพ
รูปทรง
รูปทรงอิสระ
ภาพพิมพ์หิน หรือ ภาพพิมพ์หน้าราบ
รูปทรงธรรมชาติ (รูปทรงอินทรีย์)
ภาพกึ่งนามธรรม
พื้นที่ว่าง
สัญลักษณ์
ไขชนิดแท่ง
ความเป็นเอกภาพ

                                                        
3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม (Introduction to Social Psychology) [ออนไลน์],
เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://wasan_khadkham.igetweb.com/?mo=3&art=584250

บทที่ 3
องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาพสภาวะทางสังคมพูดถึง
เรื่องกิเลสจิตใต้สํานึกที่ขุ่นมัวของมนุษย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน กล่าวคือใช้
รู ป ทรงของสั ต ว์ จ ากข้ อ มู ล จริ ง มาตั ด ทอนอวั ย วะบางส่ ว นให้ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องตั ว เอง เช่ น
ตัวเงินตัวทอง งู และ อีกา รวมไปถึงรูปทรง ของสัตว์อื่น ๆ ในอิริยาบทที่แตดต่ างกัน ออกมาใน
ลักษณะเชิงเปรียบเทียบแทนความลุ่มหลงของมนุษย์ การแก่งแย่งชิงดีความเห็นแก่ได้ โดยไม่คํานึงถึง
คนรอบข้างทําให้มนุษย์ดูด้อยค่าไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานนั่นเอง
ขั้นตอนของการประมวลความคิด
รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มต้นจากการสังเกตุพฤติกรรมมนุษย์และสัตว์ว่ามีส่วน
ต่างกันเช่นไร ในเรื่องของช่องว่างทางอารมณ์พฤติกรรมระหว่างคําว่า “มนุษย์” กับ “สัตว์เดรัจฉาน”
โดยคํานึงให้รูปแบบมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยอาศัยสัญชาตญาณ ในการจัดวางองค์ประกอบแบบ
เรียบง่าย จากการถ่ายภาพตามมุมเมืองต่าง เช่น ตรอก ซอกซอย พื้นที่ต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ (Space)
ความเก่าตามกาลเวลาเพื่อเปรียบสภาพเสมือนเป็นช่วงเวลาของสังคมที่ผ่านมาตามยุคสมัย
เนื้อหา (Content)
เนื้อหาโดยรวมคือการเปรียบเทียบภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรมระหว่างมนุษย์กับ
สัตว์เดรัจฉาน พูดถึงเรื่องการแก่งแย่งชิงดีความมักใหญ่ใฝ่สูงความอยากได้อยากมีที่ไม่มีวันสิ้นสุด
จนกระทั่งนํามาซึ่งการแย่งชิงกัน โดยไม่คํานึงถึงศีลธรรมและความถูกต้องส่งผลเสียทางวัฒนธรรมให้
บิดเบือนไปจากเดิม

11

12
ขั้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์
ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นแนวคิดหลัก (Concept) และ
องค์ประกอบทางทัศนธาตุ (Elements) ที่เกิดการผสานกลมกลืนกัน ทําให้เกิดความสมดุล ความ
สวยงามทางสุนทรียภาพความเป็นเอกภาพทางศิลปะข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยลักษณะที่สื่อ
ถึงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการนําเสนอด้วยกรรมวิธีพื้นฐานที่เรียบง่ายที่สุด คือ การ (Drawing) บน
แม่พิม พ์ ภ ายใต้ก ระบวนการทํ างานของภาพพิม พ์หิน (Lithograph) และเทคนิ คภาพพิ ม พ์ ดิจิทั ล
(Digital)
รูปทรง (Form)
รูปทรงในผลงานเกิดจากภาพถ่ายอากัปกิริยาของสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวามไปถึง รูปทรงที่เกิด
จากการคลี่คลายและพัฒนาจากการวาดเส้น (Drawing) ตามความคิดและจินตนาการ โดยนํารูปทรง
จากสภาพความเป็นจริงในธรรมชาติ (สัตว์) นํามาผสมผสานเข้าร่วมกับรูปทรงจากจินตาการ ให้เกิด
ความสอดคล้องและขัดแย้งกันตามเนื้อหาหลักของภาพนั้น ๆ รวมไปถึงบรรยากาศจากสภาพแวดล้อม
ของมุมเมือง ซึ่งปรากฎความวุ่นวาย ไร้ระเบียบ ต่างมีส่วนสนับสนุนให้รูปทรงต่าง ๆ ที่นําเสนอเกิด
ความสับสนและสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 4 ภาพแสดงรูปทรงที่ผ่านการถ่ายภาพและตกแต่งด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์
(Computer)

13
พื้นที่ว่าง (Space)
พื้นที่ว่างในผลงานเป็นลักษณะพื้นที่ว่างระนาบ 2 มิติ ไร้รูปไร้เนื้อหาเป็นเพียงบรรยากาศ
สภาพของสถานที่ต่าง ๆ ตามภาพถ่ายเพื่อแสดงให้มีการตอบโต้ทางด้านสภาวะจิตใจระหว่างตัว
รู ป ทรงหลั ก กั บ บรรยากาศในผลงาน ช่ ว ยให้ เ กิ ด พลั ง ในการถ่ า ยเทความรู้ สึ ก ความเคลื่ อ นไหว
การหมุนเวียนระหว่างรูปทรงกับพื้นที่ว่างโดยกําหนดพื้นที่ว่างให้เป็นที่รับรองรูปทรงให้อยู่ในบริบท
เดียวกัน
โดยความคิดเหล่านี้ เกิดขึ้นจากความชอบส่วนตัว การสังเกตและรู้สึกถึงพลังของกาลเวลา
ที่กัดเซาะสภาพพื้นผิวต่าง ๆ ให้เกิดความผุกร่อน ภาพส่วนใหญ่พบได้ตามที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตรอก
ซอกซอย บริเวณที่ถูกละเลยทางสังคม หรือพื้นที่ที่ไร้ค่า ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไร้ซึ่งความสําคัญ บ่งบอกถึง
สภาวะทางด้านความรู้สึกของการถูกปล่อยให้รกร้าง

ภาพที่ 5 ภาพแสดงพื้นที่ว่าง และ พื้นผิว (Texture)

14
น้ําหนักอ่อนแก่ (Tone)
น้ําหนักในผลงานศิลปนิพนธ์เกิดขึ้นจากการสร้างรูปทรงจากการบันทึกภาพ และจากการ
วาดเส้นด้วยดินสอไข (กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน) น้ําหนักอ่อน-แก่ ที่เกิดจากการผสมผสานทั้ง
สองเทคนิค สามารถสร้างเรื่องราวของวัตถุ สร้างระยะใกล้-ไกล อีกทั้งยังบอกถึงเรื่องราวของสัจจะ
วัตถุต่าง ๆ เหล่านั้น เช่น การสร้างน้ําหนักอ่อน-แก่ในพื้นผิวของวัตถุ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผิวหนังของ
สัตว์ ฯลฯ

ภาพที่ 6 ภาพแสดงน้ําหนักอ่อน-แก่ (Tone)

15
ลักษณะของพื้นผิว (Texture)
ลักษณะในผลงานเกิดจากวิธีการวาดเส้น (Drawing) บนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไขและหมึก
ไขแท่ ง (Tusche) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งระหว่ า งรู ป ทรงแต่ ล ะชนิ ด ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะแทนค่ า
ความหมายต่างกันรูปทรงที่มีความดุดันในลักษณะของการแก่งแย่งชิงดีความอยากได้อยากมีอย่างไม่มี
ที่สิ้ น สุ ด ทิ ศ ทางในการเคลื่ อ นไหวของรู ป ทรงบอกถึ ง อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก ที่ ต่า งกั น ด้ ว ยพื้ น ผิ ว
(Texture) ของหมึ ก ไขแท่ ง (Tusche) พื้ น ผิ ว ที่ เ ปรอะเปื้ อ นบนผิ ว หนั ง ของสั ต ว์ เ ดรั จ ฉานเปรี ย บ
เสมือนกิเลสในใจมนุษย์ ทําให้เกิดปริมาตรที่มีความสมบูรณ์และสะท้อนมิติทางความคิดได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งพื้นผิวที่เกิดขึ้นจากการถ่ายภาพ ซากปรักหักพัง คราบความเก่า ความหลุดลุ่ยของผนัง
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของวัตถุเพื่อชี้ให้เห็นความเสื่อมโทรมของสังคมและ
ในขณะเดียวกันพื้นผิวก็สามารถสร้างความน่าสะพรึงกลัวท่วงท่าที่ก้าวร้าวน่าเกรงขาม ทําให้เกิดภาพ
ลวงตาบนพื้นระนาบ 2 มิติ

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะของพื้นผิวถ่ายและพื้นผิวจากการวาดเส้นด้วยดินสอไข (Drawing)

16

ภาพที่ 8 ภาพแสดงลักษณะของพื้นผิว ที่เกิดขึ้นจากการวาดเส้นด้วยดินสอไขและการถ่ายภาพ

17

ภาพที่ 9 ภาพแสดงลักษณะของพื้นผิว ที่เกิดขึ้นจากการวาดเส้นด้วยดินสอไขและการถ่ายภาพ

18
ขั้นตอนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการ
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเริ่มจากการสังเกตุพฤติกรรมสัญชาตญาณดิบของ
มนุษย์ จากประสบการณ์การใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงปัจจุบัน ความรู้สึกที่เกิดจากการได้สัมผัสพบ
เจอผู้คน การพูดคุยทั้งทางตรงและทางอ้อม ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะทั้งสิ้น ข้าพเจ้าจึงเกิดแนวความคิดจินตนาการจากประสบการณ์เหล่านี้ จึงนํามาสร้าง
เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์โดยสื่อผ่านงานในรูปแบบระนาบ 2 มิติ จากการสร้างภาพร่าง (Sketch),
การถ่ายภาพสถานที่จริงที่มีความสนใจนําไปปรับ แต่งโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop)
ผสมผสานเทคนิควาดเส้นของการบวนการภาพพิมพ์หิน (Drawing) สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน
ศิล ปะภายใต้จ ิต สํ า นึก ด้ว ยการผสมผสานเทคนิค ภาพพิม พ์ด ิจ ิท ัล (Digital) และภาพพิม พ์ห ิน
(Lithograph) เป็นสําคัญ
ภาพร่าง (Sketch)
การค้นคว้าข้อมูลและศึกษาพฤติกรรมสัญชาตญาณดิบของสัตว์นานาชนิด ที่มีความ
สนใจ เช่น อีกา งู และตัวเงินตัวทอง และนําวิเคราะห์เปรียบเทียบกับวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย์ว่า
มีความคิดแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานโดยสิ้นเชิงกล่าวคือมนุษย์มีส่วนของกระโหลกด้านหน้า เพื่อใช้
วิเคราะห์ยับยั้งชั่งใจ และมีกระบวนการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งกว่า มีจิตใต้สํานึก ความคิดความอ่าน และที่
สําคัญคือมนุษย์มีกระบวนการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาต่างจากสัตว์เดรัจฉาน แค่ใช้วิถีการ
ดํารงชีวิตเพื่อความอยู่รอด ข้อมูลที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เหล่านี้ได้ถูกนํามาขยายและถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบของผลงาน (Sketch) และมีการพัฒนาข้อมูลเรื่องราวจากประสบการณ์ต่อไป

19

ภาพที่ 10 ภาพร่างจากจิตนาการ ด้วยการวาดเส้น (Drawing)

20

ภาพที่ 11 ภาพร่างจากจิตนาการ ด้วยการวาดเส้น (Drawing)

21

ภาพที่ 12 ภาพร่างแสดงรูปทรงที่เกิดขึ้นจากจินตนาการด้วยการวาดเส้น (Drawing)
และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop)

22

ภาพที่ 13 ภาพร่างแสดงรูปทรงที่เกิดขึ้นจากจินตนาการด้วยการวาดเส้น (Drawing)
และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop)

23

ภาพที่ 14 ภาพร่างแสดงรูปทรงที่เกิดขึ้นจากจินตนาการด้วยการวาดเส้น (Drawing) และ
เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop)

24
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
1. Aluminum Plate แม่พิมพ์อลูมินั่ม
2. กระดาษภาพพิมพ์ Fabriano
3. ดินสอไขสีดํา
4. หมึกพิมพ์ออฟเซท
5. กาวกระถินบริสุทธิ์
6. น้ํามันสน
7. ทินเนอร์
8. RednLacquer เรด แลคเคอร์
9. กรดซันฟูริค,กรดฟอสฟอริค
10. แปลงขนนุ่ม ชนิดต่าง ๆ
11. ลูกกลิ้งยาง, เกรียงยางผสมหมึก
12. ฟองน้ําจากใยพืช
13. น้ํามันวานิช
14. ผงไลท์แมกนีเซียมคาร์บอเนต ฯลฯ
กระบวนการสร้างแม่พิมพ์ - การพิมพ์
ข้าพเจ้าเลือกการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัล
(Digital) และภาพพิมพ์หิน (Lithograph) บนเพลทอลูมินั่ม (Aluminum Plate) โดยอาศัยหลักการ
วาดเส้นด้วยดินสอไข และวัสดุไขแตกต่างชนิด โดยกําหนดให้มีการพิมพ์ทับซ้อนกันระหว่างภาพพิมพ์
ทั้ง 2 กระบวนการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางความคิดและการแสดงออกเป็นสําคัญอีกทั้ง ยังคํานึงถึงความ
เป็นรูปแบบส่วนตนที่มีลํกษณะเฉพาะ
การสร้ างลั กษณะพื้ นผิวของรูปทรง เกิดจากการวาดเส้นด้ วยความแตกต่างทางด้า น
อารมณ์ โดยใช้แท่งไขที่ต่างชนิดกันเพื่อให้สื่อสารถึงอารมณ์ที่แตกต่างระหว่างรูปทรงการแทนค่าของ
สิ่งที่แตกต่างกั นความหยาบและความละเอียดในการเขี ยนแม่พิม พ์นั้นบางส่ วนที่ต้องการให้เป็น
น้ําหนักของแสงให้ใช้กาวกระถินบริสุทธิ์ (Pure Gum) กั้นในส่วนที่ต้องการ จากนั้นเมื่อกาวแห้งจึงลง
มือเขียนเพลทด้วยการ (Drawing) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการของการเขียนแม่พิมพ์แล้วนําเพลทไปล้าง
น้ําสะอาดเพื่อล้างส่วนที่กั้นกาวกระถินออก เมื่อเพลทแห้งสนิทดีแล้วนําไปเคลือบด้วยกาวกระถิน
บริสุทธิ์ให้บางและเรียบที่สุด เพื่อให้กรดเจือจางในกาวกระถินบริสุทธิ์เกิดปฏิกริยากับไขน้อยที่สุด
จากนั้นทิ้งเพลทไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อรอกัดกรดตามกรรมวิธีทางเทคนิคต่อไป

25
การสร้างแม่พิมพ์ที่ได้จากกระบวนการนี้จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนที่รัดกุม และอาศัย
หลักการการทับซ้อนหลายแม่พิมพ์ เพื่อให้เกิดผลทางมิติที่ลวงตา ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่น้ําหนักขาว
-ดํา แต่ก็จําเป็นต้องใช้น้ําหนักของสีเทาในระดับค่าสีที่แตกต่างกันมาช่วยสร้างปริมาตรที่กลมกลืน
เช่น เทา, เทาอ่อน, เทาเข้ม เพื่อให้น้ําหนักในผลงานออกมานุ่มนวลและสมบูรณ์ที่สุด รามไปถึงการ
สร้างพื้นผิวที่มีลักษณะเฉพาะ

บทที่ 4
วิเคราะห์การพัฒนาผลงาน
การพัฒนาผลงานเกิดจากการศึกษาค้นคว้าทดลองเรียนรู้ในเทคนิค ทั้งในด้านความคิด
และจินตนาการเพื่อค้นหารูปแบบมุ่งสู่การพัฒนาอย่างเป็นลําดับขั้นตอน ข้าพเจ้าพอสังเขปขั้นตอน
ของการพัฒนาผลงานเป็น 4 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555)
นั บ ได้ ว่ า เป็ น การเริ่ ม ต้ น ผลงานที่ เ ริ่ ม วิ ภ าควิ จ ารณ์ ปั ญ หาของสั ง คม โดยหยิ บ ยกเอา
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิเลส ความต้องการที่เกินพอดีของมนุษย์ในสังคมสะท้อนผ่านพฤติกรรมของ
สัตว์ อีกทั้งยังได้ศึกษาลักษณะของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มีความหมายในเชิงลบ เกิดการตัดทอนรูปทรง
เนื้อหา ให้สอดคล้องกับจินตนาการผ่านการวาดเส้น (Drawing) ด้วยวัสดุไข โดยอาศัยเทคนิคภาพ
พิมพ์หิน (Lithograph) เนื่องจากว่ากระบวนการในลักษณะนี้ได้สอดคล้องกับความต้องการ และการ
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ซึ่ งในระยะแรก ๆ ยั งคงมีความกั งวลในเรื่องของรูปทรง เนื้อหาที่
แสดงออก และยังไม่มีความชํานาญในการควบคุมผลทางทางเทคนิค เช่น คราบของวัสดุไข (ทูช)
สีสเปรย์ (Spray) ที่มักจะโดดเด่นยากเกินควบคุม

26

27

ภาพที่ 15 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1
ชื่อ
“กาหล่อ 1”
ขนาด
70 X 50 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

28

ภาพที่ 16 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1
ชื่อ
“กาหล่อ 2”
ขนาด
50 X 70 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์หิน, ดิจิทัล
ปีที่สร้าง 2555

29

ภาพที่ 17 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1
ชื่อ
“กาหล่อ 3”
ขนาด 70 X 50 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน
ปี
2555

30

ภาพที่ 18 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1
ชื่อ
“กาหล่อ 4”
ขนาด
70 X 50 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง
2555

31

ภาพที่ 19 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1
ชื่อ
“กาหล่อ 5”
ขนาด
50 X 70 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

32
ระยะที่ 2 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555)
ผลงานในระยะที่ 2 เริ่มมีการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกเกิดการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลที่นํามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก การประชดประชัน เสียดสีสังคม เริ่มใช้วิธีการ
สร้างบรรยากาศของภาพสร้างพื้นที่ทั้งที่มีอยู่จริง และเป็นพื้นที่ในจินตนาการใส่ใจกับรายละเอียดของ
เนื้อหา วัตถุ และกระบวนการทางเทคนิคให้มีความชัดเจนมาขึ้น

ภาพที่ 20 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2
ชื่อภาพ
“กาหล่อ 6”
ขนาด
50 x 70 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

33

ภาพที่ 21 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2
ชื่อภาพ
“กาหล่อ 7”
ขนาด
50 x 70 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

34

ภาพที่ 22 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2
ชื่อภาพ
“กาหล่อ 8”
ขนาด
50 x 70 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

35
ระยะที่ 3 (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556) “TERMINAL PROJECT”
ผลงานในระยะที่ 3 เริ่มนําเทคโนโลยีทางภาพถ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในผลงาน เนื่องจากมี
ความสนใจ พื้นผิวของวัตถุที่มีอยู่จริงตามสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้ง ได้เล็งเห็นถึงสัจจะของวัตถุ ที่มีความ
พิเศษไม่สามารถเลียนแบบได้เท่ากับเทคนิคการถ่ายภาพ ประเด็นสําคัญสุดของผลงานยังคงเน้นไปที่
การวาดเส้นผ่านกระบวนการภาพพิมพ์หิน เพราะสามารถนําเสนออารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจนกว่า
ภาพถ่าย รูปทรงที่นํามาใช้ยังคงเน้นไปที่อากัปกิริยาของสัตว์เน้นน้ําหนักแสงเงาชัดเจนทําให้เกิดมิติ
ลวงตามากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 23 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 3
ชื่อภาพ
“กาหล่อ 9”
ขนาด
50 x 70 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

36

ภาพที่ 24 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 3
ชื่อภาพ
“กาหล่อ 10”
ขนาด
50 x 70 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

37
ระยะที่ 4 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556) “THESIS”
ผลงานศิลปนิพนธ์เป็นช่วงระยะเวลาที่มีความสําคัญ เนื่องจากได้นําความหมายของพื้นที่
ที่สะท้อนถึงความเสื่อมโทรม ความไร้ระเบียบของสังคมเมืองเป็นการต่อยอดและขยายขอบเขตทาง
ความคิดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การใช้รูปทรงมีความหลากหลายและมีความอิสระทางด้านความคิด
รวมถึงการแสดงออก การนําเสนอเรื่องราวที่ตรงไปตรงมา ข้าพเจ้าเริ่มมีความชํานาญทางเทคนิคจาก
ประสบการณ์ในระยะที่ผ่านมา ทําให้สามารถเขียนแม่พิมพ์ได้สมบูรณ์และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
มุมมองของสถานที่จริงที่นํามาใช้เสมือนเป็นภาพขยายให้เห็นถึงปัญหาของสังคมเมือง เกิดความลงตัว
ระหว่างภาพสถานที่จริงที่ผ่านการตกแต่งด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์กับรูปทรงที่ผ่านการวาดเส้น
ด้วยวัสดุไขลงบนแม่พิมพ์ เกิดการผสานกลมกลืนเหมือนเป็นเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน แต่เมื่อ
พิจารณาดูให้ดีแล้ว จะพบว่าความกลมกลืนระหว่างรูปทรงกับพื้นที่มักสร้างความแตกต่างอย่างขัดแย้ง
กันซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การควบคุมผลของเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัลและภาพพิมพ์หิน เกิดความ
สมบูรณ์ทางด้านเทคนิคและหลากหลายวิธีการ ทําให้ผลงานมีความน่าสนใจ การวางแผนเป็นไปตาม
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้

38

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
THESIS

39

ภาพที่ 25 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อภาพ “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 1”
ขนาด 70 x 50 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

40

ภาพที่ 26 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 2”
ขนาด 70 x 50 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

41

ภาพที่ 27 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3
ชื่อภาพ “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 3”
ขนาด 100 x 80 เซนติเมตร
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

42

ภาพที่ 28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4
ชื่อภาพ
“การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 4”
ขนาด
50 x 70 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

43

ภาพที่ 29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5
ชื่อภาพ
“การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 5”
ขนาด
120 x 85 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง
2555

44

ภาพที่ 30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6
ชื่อภาพ
“การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 6”
ขนาด
85 x 120 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

45

ภาพที่ 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7
ชื่อภาพ
“การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 7”
ขนาด
50 x 70 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

46

ภาพที่ 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8
ชื่อภาพ
“การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 8”
ขนาด
70 x 50 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

47

ภาพที่ 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9
ชื่อภาพ
“การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 9”
ขนาด
70 x 50 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

48

ภาพที่ 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10
ชื่อภาพ
“การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 10”
ขนาด
70 x 50 เซนติเมตร
เทคนิค
ภาพพิมพ์หิน
ปีที่สร้าง 2555

บทที่ 5
บทสรุป
การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชุด “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต” (HEART AND SOUL
DIFFERENT PERCEPTIONS) ได้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการแสดงออก
เพื่อให้เห็นถึงอารมณ์ การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต สะท้อนสภาพจิตใจอันมัวหมองของมนุษย์
เปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานให้เห็นความแตกต่างทางด้ในการดํารงชีวิต แต่คล้ายคลึงกันในด้านการ
เอาตั ว รอด ซึ่ ง สั ต ว์ เ ดรั จ ฉานใช้ ชี วิ ต เพื่ อ การดํ า รงอยู่ เ ท่ า นั้ น ต่ า งจากมนุ ษ ย์ ที่ ยั ง คงมี ก ารนํ า ไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นในการดํารงอยู่ต่อไป จึงนํามาซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของกิเลส การแก่งแย่งปัจจัยพื้นฐาน โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ถึงแม้มนุษย์จะมี
ความคิดวิเคราะห์แต่ในขณะเดียวกันถ้ามนุษย์ยังลด ละ เลิก กิเลสไม่ได้ ขาดการยับยั้งชั่งใจ ขาดสติ
ก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานเช่นกัน
คุณ ค่ าที่ สําคัญ อี กประการหนึ่ งหลั งจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าทําให้ตัวข้ าพเจ้าเล็งเห็นถึง
คุณค่าในความเป็นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นมีความละเอียดของจิตใจเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันตัว
ข้าพเจ้าเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองนั้นไร้ซึ่งกิเลสจึงได้สร้างสรรค์ผลงานในด้านแนวงานสะท้อนสังคม
เพื่อเป็นอุทาหรณ์และเครื่องเตือนใจให้กับข้าพเจ้าเองและผู้ที่ได้มาศึกษาผลงานของข้าพเจ้าเพื่อนําไป
เป็นแนวทางและนําไปต่อยอดต่อไป

49

50
บรรณานุกรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม (Introduction to Social Psychology) [ออนไลน์],
เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://wasan_khadkham.igetweb.com/?mo=3&art= 584250
ธนากร บัวปลอด, สะท้อนภาพสังคมด้วยอุจาดทัศน์ [ออนไลน์],, เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2556,
เข้าถึงได้จาก http://www.whomagmedia.com/socialnews_content_detail.
php?t=gossips&t1 =social&id=95
“บทสัมภาษณ์ อนุพงษ์ จันทร”, 1 สิงหาคม 2556, ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก http://www.thaksinawat.com/
jitdrathanee/talk2550-01.htm
1

51
รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์
1. “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 1
ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร
2. “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 2
ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร
3. “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 3
ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร
4. “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 4
ขนาด 86 x 120 เซนติเมตร
5. “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 5
ขนาด 86 x 120 เซนติเมตร
6. “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 6
ขนาด 86 x 120 เซนติเมตร
7. “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 7
ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร
8. “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 8
ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร
9. “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 9
ขนาด 70 x 50 เซนติเมตร
10. “การสวนทางระหว่าง วัตถุกับจิต 10
ขนาด 70 x 50 เซนติเมตร

เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้าง 2555
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้าง 2555
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้าง 2555
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้าง 2555
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้าง 2555
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้าง 2555
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้าง 2555
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้าง 2555
เทคนิค ภาพพิมพ์ดิจิทัล, ภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้าง 2555
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน, ปีที่สร้าง 2555

52
ประวัติการศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่

นายวงศกร บ้านสร้าง
8 กันยายน 2533
27 หมู่ 3 ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
25150 โทรศัพท์ 084-0193756 , 037-271119

ประวัติการศึกษา
-

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
วิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบัง สถาบันฑิตพัฒนศิลป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน
- นิทรรศการ “ภาพพิมพ์เพื่อคุณ ครั้งที่ 2 : PRINT FOR YOU 2”
2556
ณ ลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
เกียรติประวัติ
2549
- รางวัลชมเชย ระดับกลุ่มอายุ 14-17 ปี การประกวดเขียนภาพวาดวันพ่อ
2550
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศิลปกรรมโรคเอดส์ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์