You are on page 1of 82

B GIO DC V O TO

TRNG I HC KINH T THNH PH H CH MINH


W X

NG ANH TUN

XY DNG CHIN LC KINH DOANH CA


CNG TY C PHN C IN TH C N
NM 2020
Chuyn ngnh: Qun tr kinh doanh
M s
: 60.34.05

LUN VN THC S KINH T


NGI HNG DN KHOA HC: TS NGUYN THANH HI

Thanh pho Ho Ch Minh nam 2008

LI CAM OAN

hon thnh mt ti Lun vn Thc s kinh t, tc gi phi tm


hiu, nghin cu nhiu ti liu t nhiu ngun khc nhau, nh sch, gio
trnh, tp ch, internet,. ng thi thu thp cc s liu thc t, qua thng
k, phn tch v xy dng thnh mt ti nghin cu hon chnh.
Ti xin cam oan ti lun vn tt nghip ny l cng trnh nghin
cu ca ti. Tt c cc ni dung v s liu trong ti ny do ti t tm hiu,
nghin cu v xy dng, cc s liu thu thp l ng v trung thc. Cc chin
lc v gii php l do ti rt ra t qu trnh nghin cu l lun v thc tin
hot ng ti Cng ty C phn C in Th c, thc tin th trng m bn
thn c tip xc.
Tc gi
Ng Anh Tun

MC LC
Ni dung

Trang

M U
1. L do chn ti nghin cu

01

2. Mc tiu v phm vi nghin cu

01

3. Phng php nghin cu

03

4. ngha khoa hc v thc tin ca ti nghin cu

03

CHNG I: C S L LUN C BN CA TI NGHIN CU


1.1. Khi nim v phn loi v chin lc kinh doanh

05
05

1.1.1. Khi nim v chin lc kinh doanh

05

1.1.2. Phn loi chin lc kinh doanh

06

1.1.3. Cc chin lc n v kinh doanh

07

1.2. Qui trnh xy dng chin lc kinh doanh

09

1.2.1. Xc nh mc tiu kinh doanh

09

1.2.2. Phn tch mi trng bn trong v bn ngoi

10

1.2.2.1. Phn tch mi trng bn trong

11

1.2.2.2. Phn tch mi trng bn ngai

12

1.2.3. Thit lp cc chin lc kinh doanh

14

1.2.4. Cc gii php thc hin chin lc kinh doanh

15

1.2.5. nh gi hiu qu chin lc kinh doanh

15

1.3. Mt s ma trn v kinh nghim la chn chin lc kinh doanh

16

1.3.1. Ma trn cc yu t bn ngoi

16

1.3.2. Ma trn cc yu t bn trong

17

1.3.3. Ma trn hnh nh cnh tranh

18

1.3.4. Ma trn SWOT

18

1.3.5. Mt s kinh nghim trong la chn chin lc kinh doanh

20

Kt lun chng I
CHNG II: THC TRNG SN XUT KINH DOANH CA CNG

21

TY C PHN C IN TH C
2.1. Gii thiu tng quan v Cng ty C phn C in Th c

21

2.1.1. S ra i v pht trin ca Cng ty C phn C in Th c

21

2.1.2. Ngun nhn lc v c cu t chc ca Cng ty

22

2.1.3. Gii thiu v my bin p, sn phm chnh ca Cng ty

23

2.2. Tnh hnh sn xut kinh doanh ca Cng ty

25

2.2.1. Kt qu kinh doanh

25

2.2.2. Tnh hnh ti chnh

26

2.2.3. Th phn kinh doanh my bin p ca Cng ty

31

2.2.4. Cng ngh v qui m sn xut

32

2.2.5. Nng lc qun l

22

2.3. Tnh hnh xy dng chin lc kinh doanh ca Cng ty

33

2.3.1. Tnh hnh xy dng Chin lc kinh doanh.

33

2.3.2. Cc gii php thc hin Chin lc kinh doanh.

33

Kt lun chng II
CHNG III: XY DNG CHIN LC KINH DOANH CA CNG
TY C PHN C IN TH C N NM 2020
3.1. Mc tiu ca Cng ty C phn C in Th c n nm 2020

34
36
36
37

3.1.1. Cc cn c xy dng mc tiu

38

3.1.2. Mc tiu ca Cng ty C phn C in Th c n nm 2020

38

3.2. Phn tch mi trng bn trong v mi trng bn ngoi Cng ty

39

3.2.1. Phn tch mi trng bn trong

39

3.2.2. Phn tch mi trng bn ngoi

41

3.2.2.1. Phn tch mi trng V m

41

3.2.2.2. Phn tch mi trng Vi m

42

3.3. Cc Ma trn la chn chin lc kinh doanh cho Cng ty

45

3.2.3. Ma trn cc yu t bn ngoi

45

3.2.4. Ma trn cc yu t bn trong

47

3.2.5. Ma trn hnh nh cnh tranh

48

3.2.6. Ma trn SWOT

49

3.4. Chin lc kinh doanh cho Cng ty n nm 2020

54

3.4.1. Chin lc cp Cng ty (chin lc chung).

54

3.4.2. Cc chin lc Marketing mix

55

3.4.3. Cc chin lc khc


3.5. Mt s gii php thc hin chin lc kinh doanh ca Cng ty C

58
59

phn C in Th c n nm 2020.

59

3.5.1. Nhm gii php nhm nng cao cht lng sn phm, rt ngn

50

thi gian giao hng.

51

3.5.2. Nhm gii php ci thin tnh hnh ti chnh

62

3.5.3. Nhm gii php nhm m rng th trng kinh doanh MBA

64

3.5.4. Nhm gii php v ngun nhn lc

66

3.6. Mt s kin ngh

58

3.6.1. Kin ngh i vi c quan qun l cp trn

58

3.6.2. Kin ngh i vi c quan qun l Nh nc

58

Kt lun

70

Ti liu tham kho

71

Ph lc

72

DANH MC CC K HIU, T VIT TT


S
TT

Ch vit y

01 B cu ch ri cho trm bin p


02 Cn b cng nhn vin
03 Cng ty
04 Cng ty Thit b in 4
05 Cng ty Thit b in Than khong sn
06 C phn
07 Electric Mechanical Company

K hiu, vit tt
FCO
CBCNV
Cty
THIBIDI
TKV
CP
EMC

08 Khoa hc k thut

KHKT

09 My bin p in lc

MBA

10 Quc t

QT

11 Sn xut kinh doanh

SXKD

12 Trch nhim hu hn

TNHH

DANH MC S , BNG TRONG LUN VN


1. DANH MC S
Th t

Tn s

Trang

S 1.1

S qui trnh hoch nh chin lc kinh doanh

09

S 1.2

Mi trng hot ng ca doanh nghip

10

S 1.3

S m hnh nm cnh tranh ca Porter

13

S 2.1

S c cu t chc ca Cng ty

22

S 3.1

Th phn ni a kinh doanh my bin p nm 2008

43

2. DANH MC BNG
Th t

Tn bng

Trang

Bng 1.1

Ma trn cc yu t bn ngoi

16

Bng 1.2

Ma trn cc yu t bn trong

17

Bng 1.3

Ma trn hnh nh cnh tranh

18

Bng 1.4

Ma trn SWOT

18

Bng 2.1

Bng thng s k thut c bn ca my bin p

24

Bng 2.2

Kt qu kinh doanh ca Cng ty C phn C in Th


c trong ba nm 2005, 2006 v 2007

25

Bng 2.3

Bng cn i k ton ca Cng ty CP C in Th c


trong ba nm 2005, 2006 v 2007

27

Bng 2.4

Cc ch s ti chnh tnh t bng cn i k ton v kt


qu kinh doanh

37

Bng 2.5

Th phn kinh doanh my bin p ca Cng ty C phn


C in Th c t 1998 n 2007

31

Bng 2.6

Bng thng k sn lng my bin p ca Cng ty CP C

32

in Th c t 1998 n 2007
Bng 3.1

Gi tr sn xut v phn phi in nng ca Vit Nam t

36

nm 2000 n 2006
Bng 3.2

Tc tng trng doanh thu kinh doanh my bin p

37

ca cc n v trong mt s nm gn y.
Bng 3.3

Bng thng k nh gi cht lng my bin p ca cc

40

n v sn xut kinh doanh my bin p ch yu ti Vit


Nam.
Bng 3.4

Ma trn cc yu t bn ngoi ca Cng ty CP C in

46

Th c
Bng 3.5

Ma trn cc yu t bn trong ca Cng ty CP C in Th

47

c
Bng 3.6

Ma trn hnh nh cnh tranh ca Cty CP C in Th c

48

Bng 3.7

Ma trn SWOT ca Cng ty CP C in Th c

50

Bng 3.8

Bng v d v nhu cu vay vn khi thay i tc quay


ca vn lu ng

63

-1-

M U
1. L do chn ti nghin cu
Cng ty C phn C in Th c tin thn l Cng ty C in Th c l
mt n v trc thuc ngnh in chuyn sn xut v sa cha my bin p, mt
thit b quan trng trong li in. Trong nhng nm qua t c nhiu thnh
tch trong sn xut kinh doanh, ng gp ng k cho s pht trin ca ngnh in
cng nh s nghip cng nghip ha, hin i ha t nc.
Tuy nhin hin nay ph hp vi nn kinh t th trng v hi nhp kinh t
quc t m Vit Nam ang xy dng v pht trin, th Ngnh in Vit Nam ni
chung v Cng ty C phn C in th c ni ring cng cn phi c nhng thay
i cho ph hp. y cng chnh l l do Cng ty C in Th c chuyn sang
thnh Cng ty C phn C in Th c vo u nm 2008 va qua, tc l chuyn
t doanh nhip Nh nc sang doanh nghip i chng hot ng hon ton theo
c ch th trng.
Khi cha chuyn sang c phn ha Cng ty C in Th c hot ng theo
k hoch do Tp on in lc Vit Nam giao nhim v, do chin lc kinh
doanh cha th hin r rng, ch yu vn l hot ng nhm m bo sn lng v
doanh thu theo k hoch c giao cn hiu qu kinh doanh cha c xem trng.
Khi chuyn sang thnh cng ty C phn, Cng ty phi t xy dng chin lc kinh
doanh v hiu qu kinh doanh phi c t ln hng u. tn ti v pht trin
trong nn kinh t th trng vi nhiu p lc cnh tranh th Cng ty cn phi xy
dng cho mnh mt chin lc kinh doanh hiu qu, y cng l tnh hnh chung
ca tt c cc doanh nghip Nh nc khi chuyn sang c phn ha. Xut pht t
nhng i hi ca thc t nu trn tc gi chn ti: Xy dng chin lc
kinh doanh ca Cng ty C phn C in Th c n nm 2020

2. Mc tiu v phm vi nghin cu:


 Mc tiu: Mc tiu nghin cu ca ti l nh gi mt cch kh ton
din v thc trng hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty C phn C in

-2-

Th c, tm ra nhng li th, nhng yu km, nhng c hi v nhng e da, t


xy dng chin lc pht trin Cng ty n nm 2020.
S d chn thi im n nm 2020 v y chnh l mc thi gian m Nh
nc t ra l chuyn Vit Nam thnh nc cng nghip, i vi ngnh in
cng l thi im hon thin h thng li in.
i vi tc gi thc hin ti, y chnh l vic p dng cc l thuyt qun
tr kinh doanh vo mt tnh hung c th ca cuc sng, qua va kim nghim
v nng cao kin thc, va gip ch cho cng vic kinh doanh hin ti c bi bn
hn, hiu qa hn.
 Phm vi nghin cu: Phm vi nghin cu ca ti l xy dng c s l
lun v xy dng chin lc kinh doanh mt cch c bn nht cho mt doanh
nghip. i vi Cng ty CP C in Th c ch tp trung phn tch mt yu t c
bn nht c nh hng n vic xy dng chin lc kinh doanh, t xy dng
chin lc kinh doanh cho Cng ty C phn C in Th c n nm 2020. Ni
dung ca ti gm cc phn chnh nh sau:
Chng 1: C s l lun v chin lc v xy dng chin lc kinh doanh:
Phn ny nu mt cch c bn nht khi nim v chin lc kinh doanh v qui
trnh hoch nh mt chin lc kinh doanh. ng thi cng nu mt s ma
trn gip la chn chin lc kinh doanh v mt s kinh rt ra t vic nghin cu
l lun v xy dng chin lc kinh doanh.
Chng 2: Thc trng kinh doanh ca Cng ty C phn C in Th c
trong thi gian va qua: Phn ny gii thiu s ra i v pht trin ca Cng ty,
loi sn phm kinh doanh chnh, nh gi tm tt tnh hnh sn xut kinh doanh
ca Cng ty C phn C in Th c trong thi gian gn y. T tm ra
nhng c hi, nhng im mnh v im yu ca Cng ty lm c s cho vic
hoch nh chin lc ca Cng ty phn sau ca ti.
Chng 3: nh hng chin lc pht trin kinh doanh ca Cng ty C
phn C in Th c n nm 2020: Phn ny nu mc tiu; phn tch mi
trng bn trong, bn ngoi, xy dng cc ma trn la chn chin lc, t thit

-3-

lp chin lc kinh doanh ca Cng ty C phn C in Th c n nm 2020.


ng thi cng xut nhng gii php thc hin chin lc v mt s
kin ngh i vi c quan cp trn v Nh nc.

3. Phng php nghin cu


ti i tp trung vo nghin cu, phn tch cc thng tin v s liu th cp
thu thp c qua cc phng tin thng tin i chng v trc tip t ni b Cng
ty C phn C in Th c nhng ni dung c bn nht.
Vic nghin cu v xy dng cc ma trn la chn chin lc c thc
hin bng phng php chuyn gia, tc l tham kho kin nhng chuyn gia c
am hiu su v sn phm, v tnh hnh th trng kinh doanh my bin p ti Vit
Nam t thit lp cc tiu ch v nh gi cc tiu ch . u im ca
phng php ny l n gin d thc hin, tuy nhin phng php ny cng c
nhc im l mc chun xc thng khng mc cao so vi vic kho st
thc t v n xut pht t ch ch quan ca cc chuyn gia. Mc d vy phng
php ny cng xy dng mt chin lc kinh doanh tt.

4. ngha khoa hc v thc tin ca ti:


 ngha khoa hc: Trong nn kinh t th trng, chin lc kinh doanh
c tnh quyt nh n s thnh bi ca mt doanh nghip, chin lc kinh doanh l
rt quan trng i vi tt cc doanh nghip ch khng ch ring doanh nghip no
. Mun tn ti v pht trin th trc tin phi c mt chin lc kinh doanh tt
v hiu qu.
C nhiu cch tip cn xy dng chin lc kinh doanh cho mt doanh
nghip. ti nghin cu c mt ngha khoa hc l tng hp l lun c t
nhiu ngun khc nhau xy dng mt qui trnh xy dng chin lc kinh doanh
cho mt doanh nghip mt cch c bn nht, d hiu v d s dng.
 ngha thc tin: Qui trnh xy dng chin lc kinh doanh c p
dng xy dng chin lc kinh doanh cho Cng ty C phn C in Th c n
nm 2020, l mt doanh nghip Quc doanh mi c c phn ha, trc

-4-

vic xy dng chin lc kinh doanh cha c quan tm v ch yu kinh doanh


theo k hoch cp trn giao. y cng chnh l tnh hnh chung ca tt c cc doanh
nghip Nh nc mi chuyn sang c phn ha ti Vit Nam, m tn ti v pht
trin th trc tin l phi xy dng c mt chin lc kinh doanh hiu qu. Do
ti cng c th p dng xy dng chin lc kinh doanh cho cc doanh
nghip khc c c im tng t.

-5-

CHNG I: C S L LUN C BN CA TI

NGHIN CU
1.1. Khi nim v phn loi chin lc kinh doanh
1.1.1. Khi nim v chin lc kinh doanh:
Theo cm nang kinh doanh Harvard th chin lc l mt thut ng qun s
xut pht t Hy Lp dng ch k hoch dn trn v phn b lc lng t
c cc mc tiu trong chin tranh. Ngy nay thut ng chin lc c s dng
trong nhiu lnh vc ca x hi, c bit l trong lnh vc kinh t. Theo Fred R.
David, th chin lc l nhng phng tin t ti cc mc tiu di hn, cn theo
s gia Edward Mead Earle th: Chin lc l ngh thut kim sot v dng ngun
lc ca mt quc gia hoc mt lin minh cc quc gia nhm mc ch m bo v
gia tng hiu qu cho quyn li thit yu ca mnh v cn nhiu quan im tng
t.
Tm li, chin lc chnh l vic hoch nh phng hng v cch thc
t c mc tiu ra.
Chin lc kinh doanh: Theo Bruce Henderson, chin lc gia ng thi l
nh sng lp tp on t vn Boston th: chin lc kinh doanh l s tm kim thn
trng mt k hoch hnh ng pht trin v kt hp li th cnh tranh ca t
chc. Nhng iu khc bit gia bn v i th cnh tranh l c s cho li th ca
bn. Theo gio s Alfred Chandler thuc trng i hc Havard nh ngha:
Chin lc kinh doanh l tin trnh xc nh cc mc tiu c bn di hn ca
doanh nghip, cch la chn phng hng hnh ng v phn b ti nguyn nhm
thc hin cc mc tiu
Trong mi trng cnh tranh hin nay, c th ni chin lc kinh doanh
chnh l vic xc nh mc tiu kinh doanh, lp k hach v phn b ngun lc ca
doanh nghip to ra li th cnh tranh nhm t c mc tiu kinh doanh mt
cch tt nht.

-6-

1.1.2. Phn loi chin lc kinh doanh


1.1.2.1. Phn loi theo cp chin lc: ta c cc chin lc nh sau:
 Chin lc cp cng ty: L chin lc tng th ca Cng ty nhm t
c mc tiu ca Cng ty.
 Chin lc cp kinh doanh: l cc chin lc b phn cc n v kinh
doanh ca Cng ty, mi n v chin lc b phn s nhm t c mc tiu cho
n v chc nng v tng cc n v chin lc nhm gip cng ty t c mc
tiu ca Cng ty.
 Cc chin lc cp chc nng: l chin lc theo chc nng ca
Cng ty, v d chin lc ti chnh, chin lc ngun nhn lc, chin lc
marketing ,
1.1.2.2. Phn loi theo phm vi chin lc: ta c cc chin lc nh sau:
 Chin lc chung: hay cn c gi l chin lc tng qut, cp n
nhng vn quan trng nht, bao trm nht, c ngha lu di v quyt nh s
sng cn ca doanh nghip.
 Chin lc b phn: L chin lc cp hai nh: chin lc marketing,
chin lc ti chnh, chin lc gi, chin lc phn phi, chin lc chiu th,
Chin lc chung v chin lc b phn lin kt cht ch vi nhau to thnh
mt chin lc kinh doanh hon chnh.
1.1.2.3. Phn loi theo hng tip cn chin lc: ta c cc chin lc nh sau:
 Chin lc tp trung: Ch tp trung vo nhng im then cht c ngha
quyt nh i vi sn xut kinh doanh ca Cng ty ch khng dn tri cc ngun
lc.
 Chin lc da trn u th tng i: T tng hoch nh chin lc l
da trn s phn tch, so snh sn phm hay dch v ca mnh so vi cc i th
cnh tranh, tm ra im mnh ca mnh lm ch da cho vic hoch nh chin lc
kinh doanh.
 Chin lc sng to tn cng: Chin lc kinh doanh da trn s khai
ph mi ginh u th trc i th cnh tranh.
 Chin lc t do: L chin lc khng nhm vo cc yu t then cht m
khai thc nhng nhn t bao quanh nhn t then cht.

-7-

1.1.3. Cc chin lc n v kinh doanh


1.1.3.1. Cc chin lc cnh tranh theo M. Porter:
 Chin lc dn u nh ph thp: L chin lc to ra li th cnh tranh
nh chi ph thp, s dng chi ph thp nh gi di mc gi ca cc i th
cnh tranh nhm thu ht s ng khch hng nhy cm vi gi c gia tng li
nhun.
 Chin lc khc bit ha: L chin lc to ra sn phm dch v v cc
chng trnh Marketing khc bit r rt so vi i th cnh tranh nhm thu ht
khch hng.
 Chin lc hn hp: kt hp chi ph thp hp l vi khc bit ha
1.1.3.2. Cc chin lc cnh tranh dnh cho cc n v kinh doanh theo v tr th
phn trn th trng:
Trong qu trnh kinh doanh, mi n v chim c v tr khc nhau trn th
trng, do mi n v c chin lc ring ph hp v tr ca mnh.
 Chin lc dnh cho cc n v kinh doanh dn u th trng: Trong
mi ngnh kinh doanh u c n v kinh doanh c xem l dn u th trng,
n v ny c th phn ln nht v dn u cc i th cnh tranh. gi vng v
tr dn u ny th n v phi c chin lc ring, ch yu l cc chin lc:
+ Chin lc m rng tng nhu cu th trng: L vic khai thc ti a kh
nng tiu th sn phm bng cc bin php nh: Tm kim khu vc a l mi, tm
kim khch hng mi, pht trin cng c mi hay khuyn khch s dng sn phm
nhiu hn,
+ Chin lc bo v th phn: Cc n v dn u th trng lun b e da
chim mt v tr dn u, do cn phi c chin lc bo v v tr dn u ca
mnh, l cc chin lc nh: Phng th v tr bng cch lun r sot c nhng
chin lc bo v v tr ca mnh, thng dng cc gii php nh lun chnh n
cc hot ng gi c chi ph thp, dch v hon ho, nhm gi chn khch
hng; a dng ha sn phm tng thm s la chn cho khch hng hay i mi
lin tc nhm tng cc gi tr gia tng cho khch hng,
Chin lc phng th bn sn: Lun quan tm bo v nhng im yu
ca mnh, l nhng im d b i th tn cng.

-8-

Chin lc phng th pha trc: Chin lc ny c thc hin mt


cch nng ng bng cch tn cng vo i th trc khi h c th tn
cng mnh, thc hin cn phi c i ng nhn vin gii c kh nng
gim st c i th cnh tranh.
Chin lc phng th phn cng: Khi b tn cng cn phi a ra nhng
n phn cng tn cng li nhm gi vng v th ca mnh.
Chin lc phng th di ng: c thc hin bng cch lun i mi,
pht trin sn phm mi, th trng mi, a dng ha, nhm phng
nhng bt trc ca th trng.
Chin lc phng th co cm: bng cch tp trung nhng ngun lc vo
nhng im mnh ca mnh, khng dn tri.
+ Chin lc m rng th phn: Cc n v dn u th trng lun c li
th m rng th phn bng cch thu tm, mua li cc n v i th nh, tn
cng cc i th cnh tranh yu.
1.1.3.3. Cc chin lc cnh tranh dnh cho cc n v kinh doanh thch thc
th trng:
Thng c s dng cho cc n v ng th hai, ba, bn, trn th trng
nhng c tim lc mnh c th tn cng n v dn u v cc n v khc gia
tng th phn, thc hin cn phi xc nh r mc tiu, i th cnh tranh v la
chn chin lc tn cng thch hp, c th l cc chin lc nh tn cng pha
trc, tn cng bn sn, tn cng ng vng,.
1.1.3.4. Cc chin lc dnh cho cc n v theo sau th trng:
l cc n v yu khng sc ng u vi cc n v mnh, do
tm cch trnh n i theo sau cc n v mnh. Cc chin lc c th la chn nh:
m phng hon ton, tc l bt chc hon ton cc n v mnh; m phng mt
phn, tc l ch bt chc mt phn v m phng c ci tin, tc l bt chc v c
ci tin cho ph hp vi mnh.

1.2. Qui trnh hoch nh chin lc kinh doanh


Theo cm nang kinh doanh Harvard th qui trnh hoch nh chin lc sn
xut kinh doanh c th hin qua s di y (S 1.1)

-9-

S 1.1. S qui trnh hoch nh chin lc kinh doanh


Nhim v/ S mng

Mc tiu

Mi trng bn
ngoi

Lp chin lc

Mi trng bn
trong

Gii php thc hin

nh gi hiu qa

1.2.1. Xc nh nhim v hay s mng ca doanh nghip


Mi doanh nghip u c nhim v hay s mng nht nh, tt c cc hot
ng ca doanh nghip u phi hng n nhim v ca mnh. Chnh v vy chin
lc sn xut kinh doanh cng phi bt ngun t nhim v ca doanh nghip,
nhim v l c s cho chin lc kinh doanh v mc ch ca chin lc cng l
nhm hon thnh nhim v ca doanh nghip.
Do vic u tin ca qu trnh hoch nh chin lc sn xut kinh doanh
l phi xc nh c nhim v hay s mng ca doanh nghip l g.
1.2.2. Xc nh mc tiu kinh doanh
Bc tip theo ca qu trnh hoch nh chin lc sn xut kinh doanh
chnh l xc nh c mc tiu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Mc tiu
chnh l kt qu hay l ci ch m mt doanh nghip s hng n, n chnh l c
s u tin v quan trng nht xy dng chin lc sn xut kinh doanh.
Nhim v hay l s mnh ca doanh nghip mang tnh tng qut, cn mc
tiu l c th ha nhim v hay s mnh ca doanh nghip, v d nhim v ca mt

- 10 -

Ngn hng l huy ng vn v cho vay, th mc tiu c th ha nhim v y l


huy ng v cho vay bao nhiu, trong thi gian bao lu? s lng v i tng
khch hng l ai,
Mc tiu c xy dng trn c s nhim v hay l s mnh ca doanh
nghip v cc yu t mi trng bn trong v bn ngai doanh nghip. Mc tiu
phi ph hp vi cc iu kin c khch quan v ch quan, tc l cn phi c cn
nhc xy dng v iu chnh da trn c s cc yu t mi trng c bn trong v
bn ngoi doanh nghip.
1.2.3. Phn tch mi trng bn trong v bn ngoi
Bt k mt doanh nghip hay mt ngnh sn xut kinh doanh no cng t
trong mt mi trng nht nh, bao hm c cc yu t ch quan (mi trng bn
trong) v cc yu t khch quan (mi trng bn ngoi). phn tch cc yu t
mi trng bn trong v bn ngoi, chng ta c th s dng cc s liu c sn hoc
qua kho st nghin cu t bn trong v bn ngoi doanh nghip.

S 1.2. Mi trng hot ng ca doanh nghip

Moi trng v mo
Moi trng vi mo
Moi trng ben trong

trong

- 11 -

1.2.3.1. Phn tch cc yu t mi trng bn trong


Cc yu t mi trng bn trong chnh l cc yu t ch quan, c nh hng
n hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, bao gm c cc yu t c tc
ng tch cc v tiu cc. Cc yu t c tc ng tch cc chnh l im mnh ca
doanh nghip, nh i ng cc b cng nhn vin gii, chuyn nghip; dy chuyn
sn xut hin i; ngun lc ti chnh di do; thng hiu mnh, ni ting, Cc
yu t c tc ng tiu cc chnh l im yu ca doanh nghip, nh: Dy chuyn
sn xut lc hu, c k; ngun lc ti chnh eo hp,
C th ni, phn tch cc yu t mi trng bn trong chnh l phn tch
im mnh v im yu ca doanh nghip.
phn tch im mnh, chng ta tp hp tt c nhng yu t l u th ca
doanh nghip, phn tch, so snh vi i th cnh tranh v nh gi mc to ra
li th kinh doanh cho doanh nghip ca tng yu t , ng thi ch ra yu t no
em n li th nht cho doanh nghip cn phi tn dng ti a, yu t no cn tn
dng tip theo,
phn tch im yu, chng ta tp hp tt c nhng yu t l nhc im
ca doanh nghip, phn tch, so snh vi i th cnh tranh v nh gi mc tc
ng xu n qu trnh kinh doanh ca doanh nghip ca tng yu t , ng thi
ch ra yu t no c tc ng xu nht cho doanh nghip cn phi quan tm khc
phc ngay, yu t no cn khc phc tip theo,
Cc lnh vc c bn ca yu t mi trng bn trong l:
 Nhn lc v t chc: Bao gm cc yu t nh: Cht lng ngun nhn
lc, c cu t chc ngun nhn lc, chnh sch duy tr v pht trin ngun nhn
lc,
 Ngun lc ti chnh: bao gm cc yu t nh: Nng lc ti chnh, qun tr
ti chnh, h thng k ton,
 Nng lc sn xut: bao gm cc yu t nh: dy chuyn cng ngh sn
xut, qui m sn xut, cht lng sn phm, gi thnh sn xut,

- 12 -

 Nng lc qun l: bao gm cc yu t nh: Nng lc qun l sn xut,


qun l cht lng, qun l kinh doanh, qun l ngun nhn lc, qun l nguyn
vt liu,
 Tip th v bn hng: Bao gm cc yu t nh: Nghin cu pht trin th
trng, h thng knh phn phi, dch v hu mi,
1.2.3.2. Phn tch cc yu t mi trng bn ngoi
Cc yu t mi trng bn ngoi chnh l cc yu t khch quan, c nh
hng n hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, bao gm c cc yu t
c tc ng tch cc v tiu cc. Cc yu t c tc ng tch cc chnh l c hi cho
doanh nghip, nh nhu cu th trng gia tng, chnh sch h tr ca Nh nc, cc
iu tit kinh t v m ca Nh nc, Cc yu t c tc ng tiu cc chnh l
nhng e da i vi doanh nghip, nh: Nhu cu th trng st gim; thm nhiu
i th cnh tranh mi; gi c vt t tng cao,
C th ni, phn tch cc yu t mi trng bn ngoi chnh l phn tch c
hi v nguy c ca doanh nghip.
phn tch c hi, chng ta tp hp tt c nhng yu t t mi trng bn
ngoi c th em li c hi cho doanh nghip, phn tch, nh gi c hi do nhng
yu t mang li, ng thi ch ra c hi no l tt nht cn phi nm bt ngay, c
hi no cn tn dng tip theo,
phn tch nhng e da, chng ta tp hp tt c nhng yu t t mi
trng bn ngoi ca doanh nghip, phn tch v nh gi mc tc ng xu n
qu trnh kinh doanh ca doanh nghip ca tng yu t , ng thi ch ra yu t
no c tc ng xu nht cho doanh nghip cn phi n trnh ngay, yu t no cn
phi quan tm tip theo,
Mi trng cc yu t bn ngoi c th phn ra thnh hai loi l mi trng
v m v mi trng vi m.
 Cc yu t mi trng v m: Mi trng v m c nh hng n sn xut
kinh doanh ca doanh nghip: Bao gm cc yu t nh: Kinh t, chnh tr, khoa hc
k thut,

- 13 -

 Cc yu t mi trng vi m: Ch yu l p lc cnh tranh, trong nn kinh


t th trng, doanh nghip hay gp phi chnh l p lc cnh tranh. Mt cng c rt
hiu qu phn tch p lc cnh tranh, chnh l m hnh nm cnh tranh ca
Porter.
Theo s m hnh nm cnh tranh ca Porter, doanh nghip lun phi chu
nm p lc cnh tranh, bao gm: p lc cnh tranh t cc i th hin ti trong
ngnh; p lc cnh tranh t cc i th mi; p lc t khch hng; p lc t nh
cung cp v p lc t sn phm hay dch v thay th (S 1.3. S m hnh nm
cnh tranh ca Porter)
S 1.3. S m hnh nm cnh tranh ca Porter

 p lc cnh tranh t cc i th hin ti: Trong cc ngnh kinh doanh


lun tn ti nhiu doanh nghip cng kinh doanh cc sn phm cng loi,
tn ti v pht trin, cc doanh nghip ny lun tm cch to li th

- 14 -

cho mnh chim v th gia cc i th cnh tranh, do mt doanh


nghip lun phi chu p lc cnh tranh t cc i th hin ti.
 p lc t khch hng: Khch hng lun i hi doanh nghip phi p
ng tt nht cc nhu cu ca mnh c v sn phm ln gi c, v vy h
lun mc c vi doanh nghip sao cho nhn c sn phm tt nht
vi chi ph thp nht. Do doanh nghip lun phi chu p lc t kh
nng thng lng ca cc khch hng.
 p lc t nh cung cp: chnh l p lc u vo, tin hnh kinh
doanh doanh nghip lun phi cn n nguyn vt liu, dch v t cc
nh cung cp khc. Do lun phi chu p lc m phn t cc nh
cung cp.
 p lc t cc i th mi: l cc i th tim n s xut hin v to ra
mt p lc cnh i vi doanh nghip.
 p lc t cc sn phm, dch v thay th: Cc sn phm, dch v ny s
lm thay i nhu cu trn th trng, v vy s nh hng n qu trnh
kinh doanh ca doanh nghip.
1.2.4. Thit lp chin lc kinh doanh
Cn c vo mc tiu ca doanh nghip, tnh hnh bn trong v bn ngoi
doanh nghip thit lp chin lc kinh doanh bao gm cc ni dung c bn nh
sau:
 Nhn din v la chn c hi c th gip doanh nghip t c mc tiu
kinh doanh ra.
 La chn th trng mc tiu ca doanh nghip, l th trng gip
doanh nghip c th tn dng c hi mt cch tt nht.
 La chn loi sn phm dch v cung ng cho th trng mc tiu
 Xy dng chin lc marketing mix cho th trng v sn phm chn:
Chin lc sn phm: Xc nh chng loi, s lng sn phm cung
ng, cht lng, gi thnh, kch thc, mu m v cc vn khc lin quan
n sn phm sao cho p ng tt yu cu ca th trng mc tiu v c th
t c mc tiu ca doanh nghip.

- 15 -

Chin lc gi: Xy dng c ch gi kt hp vi phng thc thanh


ton p ng yu cu khch hng.
Chin lc phn phi: T chc h thng knh phn phi a sn
phm n th trng mc tiu mt cch nhanh nht.
Chin lc chiu th: y chnh l chin lc h tr xy dng thng
hiu, nng cao hnh nh cho doanh nghip nhm thu ht c nhiu khch
hng
1.2.5. Cc gii php thc hin chin lc kinh doanh
l cc gii php v nhn lc, ngun lc ti chnh, t chc qun l kinh
doanh, qun l sn xut, nhm thc hin c cc chin lc kinh doanh thit
lp. Hay ni mt cch khc l vic sp xp v b tr cc ngun lc ca Cng ty
thc hin thnh cng chin lc kinh doanh la chn, nh:
Sp xp c cu t chc doanh nghip cho ph hp
Phn b, duy tr v pht trin ngun nhn lc
Phn b ngun lc ti chnh
Xy dng mt m hnh qun l khoa hc v hiu qu
1.2.6. nh gi hiu qu chin lc lp
Mt chin lc kinh doanh hiu qu khi n ph hp vi tnh hnh kinh t x
hi, ph hp vi thc trng doanh nghip v c th tn dng tt nhng c hi t
c mc tiu cho doanh nghip. Chnh v vy nh gi hiu qu chin lc kinh
doanh l rt quan trng. Vic nh gi hiu qu chin lc kinh doanh ch yu
cc bc nh sau:
 R sot kim tra tnh ph hp ca chin lc kinh doanh trc khi chnh
thc trin khai thc hin. Bi v nh cp phn trc, chin lc kinh doanh
c tnh quyt nh n thnh bi ca doanh nghip, do n phi c thm tra cn
thn.
 nh gi hiu qu hot ng ca doanh nghip theo tng giai on thc
hin chin lc kinh doanh nhm tm ra nhng khim khuyt, nhng thiu st ca
chin lc, t c s chnh sa v b sung kp thi.

- 16 -

1.3. Mt s ma trn v kinh nghim la chn chin lc kinh doanh


1.3.1. Ma trn cc yu t bn ngoi
1.3.1.1. Khi nim:
Ma trn cc yu t bn ngoi l ma trn nhm nh gi cc yu t bn ngoi c
nh hng n hot ng ca Cng ty, bao gm cc yu l c hi v cc yu t e
da n Cng ty.
1.3.1.2. Cch xy dng ma trn:
Lp bng lit k tt c cc yu t mi trng bn ngoi c nh hng n hot
ng ca cng ty, nh gi mc tc ng hay mc quan trng ca tng yu t
bng cch cho im trng s, tng cc im trng s ca tt c cc yu t bng 1
hay 100%.
nh gi mc phn ng ca Cng ty vi cc yu t bng cch phn loi cc
yu t t 1 n 4, trong 4 l Cng ty ang c phn ng tt nht v 1 l thp nht.
Tip theo l tnh im tm quan trng ca tng yu t bng cc nhn trng s
vi im phn loi tng ng, sau cng cc im tm quan trng li tm ra
tng s im quan trng ca Cng ty. Tng s im quan trng cao nht l 4 v
thp nht l 1, trung bnh l 2,5 im.
Trong trng hp tng s im quan trng l 4 th cho thy Cng ty ang nm
bt tt nht cc c hi v kim sot tt nht cc mi e da t bn ngoi. Nu tng
s im l 1 th cho thy Cng ty khng nm bt c c hi v khng th kim
sot c cc mi e da t mi trng bn ngoi.
Bng 1.1. Ma trn cc yu t bn ngoi
Cc yu t mi
trng bn ngoi

Mc quan trng
(trng s)

Lit k cc yu t
mi

trng

bn

ngoi:
Tng cng:

1,00

Phn loi

im quan trng

- 17 -

1.3.2. Ma trn cc yu t bn trong:


1.3.2.1. Khi nim:
Ma trn cc yu t bn trong l ma trn nhm nh gi cc yu t bn trong c
nh hng n hot ng ca Cng ty, bao gm cc cc mt mnh v mt yu ca
Cng ty
1.3.2.2. Cch xy dng ma trn:
Lp bng lit k tt c cc yu t mi bn trong c nh hng n hot ng
ca cng ty, nh gi mc tc ng hay mc quan trng ca tng yu t bng
cch cho im trng s, tng cc im trng s ca tt c cc yu t bng 1 hay
100%.
nh gi mc phn ng ca Cng ty vi cc yu t bng cch phn loi cc
yu t t 1 n 4, trong 4 l Cng ty ang c phn ng tt nht v 1 l thp nht.
Tip theo l tnh im tm quan trng ca tng yu t bng cc nhn trng s
vi im phn loi tng ng, sau cng cc im tm quan trng li tm ra
tng s im quan trng ca Cng ty. Tng s im quan trng cao nht l 4 v
thp nht l 1, trung bnh l 2,5 im.
Trong trng hp tng s im quan trng l 4 th cho thy Cng ty ang c
nhiu im mnh v c th khc phc tt cc im yu. Nu tng s im l 1 th
cho thy Cng ty khng c im mnh v khng th khc phc cc yu km ca
mnh.
Bng 1.2. Ma trn cc yu t bn trong
Cc yu t mi
trng bn trong

Mc quan trng
(trng s)

Lit k cc yu t
mi trng bn
trong:
- Cc im mnh
- Cc im yu
Tng cng:

1,00

Phn loi

im quan trng

- 18 -

1.3.3. Ma trn hnh nh cnh tranh


Trong cc yu t mi trng bn ngoi, th yu t cnh tranh l yu t quan
trng nht. Ma trn hnh nh cnh tranh gip nhn din cc i th cnh tranh ch
yu v nhng u, khuyt im ca h t gip doanh nghip c chin lc ph
hp. Ma trn hnh nh cnh tranh c th hin nh bng di y:
Bng 1.3. Ma trn hnh nh cnh tranh
Cc yu t

Mc
quan
trng

Cng ty cnh
tranh mu
Hng

im
quan
trng

Cng ty cnh
tranh 1
Hng

im
quan
trng

Cng ty cnh
tranh 2
Hng

im
quan
trng

Lit k cc
yu t
Tng cng:
1.3.4. Ma trn SWOT
Ma trn SWOT chnh l mt cng c tp hp nhng thnh phn ca cc yu
t mi trng bn trong v bn ngoi doanh nghip v kt hp cc yu t thnh
nhng chin lc kinh doanh nh sau:
Bng 1.4. Ma trn SWOT
Mi trng cc yu C HI: O (OPPORTUNITY)
Mi trng

t bn ngoi

E DA: T (THREATEN)

Cc c hi i vi doanh Cc nguy c i vi

cc yu t bn trong

nghip

IM MNH: S (STRONG)

KT HP S - O : Pht huy KT HP S - T : Pht

Cc im mnh ca doanh

im mnh tn dng c hi

nghip
IM YU: W (WEAK)

doanh nghip
huy im mnh n
trnh nguy c

KT HP W - O : Khc phc KT HP W - T : Khc

Cc im yu ca doanh im yu tn dng c hi

phc im yu n trnh

nghip

nguy c

- 19 -

1.2.4.1. Cc yu t mi trng bn trong:


l cc yu t bn trong doanh nghip, bao gm c nhng yu t tch cc
(im mnh) v cc yu t tiu cc (im yu), nh ngun lc ti chnh, ngun
nhn lc, v tr a l hay cng ngh,
 im mnh (Strong): l nhng yu t u im to ra th mnh cho
doanh nghip trong sn xut kinh doanh, nh: Ngun nhn lc c cht lng cao,
ngun vn kinh doanh mnh, cng ngh tin tin, thng hiu ni ting, pht
huy cc th mnh ca mnh, doanh nghip cn phi lit k cc im mnh sau
nh gi xem th mnh hay nng lc ct li ca doanh nghip nm im no.
Nng lc ct li chnh l nn tng cho vic iu chnh hay hoch nh chin
lc mi, l thut ng ch s thnh tho chuyn mn hay cc k nng ca cng
ty trong cc lnh vc hot ng chnh, l nng lc doanh nghip c li th hn
i th cnh tranh, c khch hng nh gi cao. Theo David Collis v Cynthia
Montgomery, nng lc ct li c nh gi cc yu t sau:
i th kh sao chp hay bt chc
Li th tn ti lu di
Ph hp vi doanh nghip
Bn vng
Thc s l u th cnh tranh so vi cc i th khc
 im yu (weak): Bn cnh nhng im mnh, doanh nghip cng lun tn
ti nhng im yu. l nhng yu km lm gim kh nng cnh tranh ca doanh
nghip so vi cc i th khc, nh: cng ngh lc hu, qun l yu km, hay
ngun vn hn hp, Cng nh cc im mnh, chng ta cn phi lit k v nh
gi tng im yu xt xem im no yu km nht, im no gy bt li nht
cho doanh nghip, t a ra phng php khc phc.
1.2.4.2. Cc yu t mi trng bn ngoi:
l cc yu t khch quan t mi trng bn ngoi doanh nghip c th tc
ng tiu cc hoc tch cc n doanh nghip, n em n nguy c v c hi cho
doanh nghip.

- 20 -

 C hi (OPPORTUNITY): l cc yu t thun li t mi trng bn


ngoi m doanh nghip c th tn dng pht trin, nh: nhu cu gia tng, chnh
sch mi ca Nh nc, tin b khoa hc k thut,
 Nguy c (THREATEN): l cc yu t t mi trng bn ngoi c kh
nng e da s pht trin ca doanh nghip, nh: Gia tng cnh tranh, Nh nc
thay i chnh sch, gi nguyn vt liu bin ng,
Cc chin lc t ma trn SWOT:
 KT HP S - O : Pht huy im mnh tn dng c hi
 KT HP S - T : Pht huy im mnh n trnh cc nguy c
 KT HP W - O : Khc phc im yu tn dng cc c hi
 KT HP W - T : Khc phc im yu n trnh cc nguy c
1.3.5. Mt s kinh nghim trong xy dng chin lc kinh doanh
Chin lc kinh doanh l mt yu t c ngha sng cn i vi t chc
kinh doanh, nhng vic xy dng chin lc kinh doanh khng h n gin v n
ph thuc vo rt nhiu yu t c trong qu kh, hin ti v nhng d bo trong
tng lai cng nh c th ca lnh vc kinh doanh c cch tip cn ph hp.
Trong qu trnh phn tch v tm hiu ti liu v xy dng chin lc kinh
doanh, chng ta c th rt ra cc kinh nghim cho vic xy dng chin lc kinh
doanh ph hp nh sau:
 Trc ht cn phi c qui trnh xy dng chin lc kinh doanh ph hp
 Mc tiu ra phi ph hp vi tnh hnh ca n v v nhng yu t mi
trng bn ngoi, trnh t ra nhng mc tiu khng c tnh hin thc, hoc mc
tiu khng tng xng.
 Thu thp v phn tch cc thng tin tm ra nhng li th ct li ca n
v khai thc cng nh nhng im yu cn khc phc.
 nh gi chnh xc nhng c hi v nhng nguy c trn th trng.
 V ngun lc ca doanh nghip l c hn nn ch tp trung vo nhng
chin lc em li hiu qu cao nht v phi m bo tnh thng nht, ng b gia
cc chin lc v cc gii php thc hin.

- 21 -

CHNG II: THC TRNG SN XUT KINH DOANH CA

CNG TY C PHN C IN TH C
2.1. Gii thiu tng quan v Cng ty C phn C in Th c
2.1.1. S ra i v pht trin ca Cng ty C phn C in Th c
Cng ty C phn C in Th c tin thn l Nh my sa cha C in
trc thuc Cng ty in lc 2 thuc Tng Cng ty in lc Vit Nam, nay l Tp
on in lc Vit Nam, tr s Nh my t ti qun Th c, thnh ph H Ch
Minh.
Nh my sa cha C in c thnh lp t thng 12 nm 1976 vi chc
nng l sa cha v bo tr my pht in v my bin p cho Cng ty in lc 2.
n nm 1990 th bt u t thit k v ch to my bin p phn phi, l cc
loi my bin p c lp t ti cc trm bin p cung cp in cho cc h tiu
dng (thng c ngi dn gi l cc bnh in bin th). Do thi im nm
1990 l thi im Vit Nam chuyn sang nn kinh t th trng, kinh t x hi pht
trin nhanh, do nhu cu v in cng tng rt nhanh. V vy Nh my sa cha
C in c c hi pht trin v tr thnh mt n v mnh trong sn xut v cung
cp my bin p. Trong t chia tch cc n v trong ngnh in, Nh my sa
cha C in c tch ra tr thnh Cng ty C in Th c trc thuc trc tip
Tp on in lc Vit Nam t nm 1998. K t n nay Cng ty lin tc pht
trin v tr thnh mt trong s t n v hng u Vit Nam trong lnh vc ch to
my bin p cc loi, mt loi thit b quan trng trong li in v c gi tr cao.
Ngoi ra Cng ty cn ch to x tr in cho ng dy n 500kV v cc thit b
thy cng cho cc Nh my thy in va v nh. Thc hin ch trng C phn
ha ca Nh nc, u nm 2008 Cng ty chnh thc chuyn sang thnh Cng ty
C phn C in Th c, sn phm ch lc ca Cng ty vn l my bin p cc
loi.

- 22 -

2.1.2. Ngun nhn lc v c cu t chc:


Hin ti lc lng cn b cng nhn vin ca Cng ty C phn C in Th
c khong trn 650 ngi, a s c o to bi bn, do cht lng ngun
nhn lc l kh tt, c th p ng c yu cu sn xut kinh doanh, tuy nhin do
khu qun l cn nhiu yu km nn cha khai thc ht tim lc ca ngun nhn
lc ny. C cu t chc ca Cng ty nh S 2.1 di y

Hnh 2.1. S c cu t chc ca Cng ty


Ngun: Cng ty CP C in Th c

HI NG QUN TR
GIM C
P. GIM C K. DOANH

P. GIM C K. THUT

PHNG KINH DOANH

PHNG K THUT

PHNG K HOCH

PHNG VT T

PHNG HP TC Q. T

PHNG KCS

PHNG TI CHNH KT

P.XNG C IN

VN PHNG CNG TY

P.X BIN TH 1, 2, 3

PHNG T CHC

P.XNG C KH 1, 2
PHN XNG DIESEL
PHN XNG T

- 23 -

2.1.3. Gii thiu v my bin p, sn phm chnh ca Cng ty


 Khi nim v my bin p: My bin p l mt sn phm in hu hnh,
tnh dng bin i in p t cp in p ny sang cp in p khc. My bin p
l mt thit b rt quan trng s dng trong li in truyn ti v phn phi in
nng.
My bin p in lc c chia lm hai loi l my bin p truyn ti v my
bin p phn phi. My bin p truyn ti c s dng truyn ti in i xa,
in nng t nh my pht in thng qua my bin p truyn ti nng cao in p
ln, a vo ng dy truyn ti in. Hin nay li in truyn ti Vit Nam
ch yu gm ba cp in p l 110kV, 220kV v 500kV. Sau ti cc trung tm
ph ti, my bin p li c nhim v h thp in p xung cp in p trung th,
hin nay cp in p trung th Vit Nam ch yu gm c ba cp, li in trung
th cp 15kV ni thnh cc th ln, li in trung th cp 22kV ngoi
thnh, cc khu cng nghip v cc khu vc tp trung ng dn c v li in trung
th cp 35kV thng xy dng cc vng tha tht dn c nh vng ni, vng su,
vng xa. Trc khi n h tiu dng, in trung th li phi h th xung in p
thp, thng l 220/380V thng qua my bin p phn phi v n h tiu dng
trc tip bng li in h th. Bng thng s k thut ca mt my bin p thng
thng nh bng 2.1.
Bng 2.1 l nhng danh mc thng s k thut c bn ca my bin p, hin
nay tiu chun Vit Nam v ca ngnh in u c nhng qui nh v thng s k
thut ca bng trn cho mi loi my bin p, my bin p ch c th c php vn
hnh khi t cc tiu chun . V vy cc thng s k thut l yu t quan trng
trc tin nh gi cht lng my bin p.

- 24 -

Bng 2.1. Bng thng s k thut c bn ca my bin p


Ngun: Cng ty CP C in Th c
TT

M t

n v

Kiu, loi my bin p

S pha (ba pha hay mt pha)

Kiu lm mt

in p nh mc

Tn s

Hz

T u dy

Cng sut nh mc

Mc cch in

in p th nghim xung (gi tr nh)

kV

10

in p th nghim tn s cng nghip

kV

11

tng Nhit

oC

12

Tn tht khng ti

13

Dng in khng ti

14

Tn hao c ti

15

in p ngn mch Un%

16

in tr ca cun dy

17

S nc iu chnh in p

18

S lng du bin p

Lt

19

Khi lng ca li v cc cun dy

Kg

20

Khi lng tng cng

Kg

21

Db

22

Kch thc

Pha

kVA

Chiu di

Mm

Chiu rng

Mm

Chiu cao

Mm

Thng s

- 25 -

2.3. Tnh hnh sn xut kinh doanh ca Cng ty trong thi gian va qua:
2.3.1. Kt qu kinh doanh
Tnh hnh sn xut kinh doanh ca Cng ty trong thi gian va qua c th
hin qua bng kt qu kinh doanh ca Cng ty nh bng 2.2
Bng 2.2. Kt qu kinh doanh ca Cng ty CP C in Th c trong ba nm 2005,
2006 v 2007
Ngun: Cng ty CP C in Th c
KT QU KINH DOANH
TT

Ch s

Nm 2005
220,577,242,792

Nm 2006

Nm 2007

Doanh thu bn hng, dch v

221,665,586,941 269,125,184,719

Cc khan gim tr

Doanh thu thun t bn hng, dch


v

220,544,071,917

221,665,586,941 269,125,184,719

Gi vn hng bn

189,593,548,625

207,370,999,127 245,193,504,240

Li nhun gp v bn hng, dch v

Doanh thu hot ng ti chnh

Chi ph ti chnh

Trong : Chi ph li vay:

Chi ph bn hng

10

Chi ph qun l doanh nghip

11

33,170,875

30,950,523,292

14,294,587,814

23,931,680,479

212,220,831

231,408,305

504,023,659

5,018,828,094

7,838,199,758

10,206,389,445
9,979,170,058

5,526,118,773

5,407,954,741

6,237,307,404

15,391,674,633

879,308,902

7,673,010,715

Li nhun thun t hot ng kinh


doanh

5,226,122,623

400,532,718

318,996,574

12

Thu nhp khc

1,668,946,161

2,107,069,400

2,807,042,596

13

Chi ph khc

3,426,440,629

2,469,171,315

2,078,059,258

14

Li nhun khc

(1,757,494,468)

(362,101,915)

728,983,338

15

Tng li nhun k ton trc thu

3,468,628,155

38,430,803

1,047,979,912

16

Chi ph thu thu nhp hin hnh

1,537,645,526

17

Li nhun sau thu thu nhp doanh


nghip.

1,930,982,629

38,430,803

293,673,826
754,306,086

- 26 -

Nhn xt: Nhn vo bng kt qu kinh doanh ca Cng ty ta c nhn xt nh


sau:
- Doanh thu ca Cng ty c xu hng gia tng, tuy nhin li nhun qu t v
li c xu hng gim, iu ny chng t Cng ty lm n km hiu qu.
- Nguyn nhn lm hiu qu kinh doanh km ch yu l do gi thnh sn xut
cn cao, chi ph ti chnh qu nhiu do ngun vn cho sn xut kinh doanh ch yu
l vn vay. Bn cnh tc quay vng ca vn cn qu chm lm nh hng
ln n kt qu kinh doanh.
Nh vy ci thin kt qu kinh doanh th trc ht cng ty cn quan tm
n gi thnh sn xut, c cu vn vay v c bit l tc quay vng ca vn.
2.3.2. Tnh hnh ti chnh ca Cng ty trong thi gian va qua:
T bng kt qu kinh doanh (bng 2.2) v cn i k ton (bng 2.3), chng ta
tnh c cc ch s ti chnh nh bng 2.4.
Nhn xt: Nhn vo cc ch s ti chnh chng ta c nhn xt nh sau:
 C cu vn: C cu vn ca Cng ty c nhiu bt hp l, c th nh sau:
T l n trn vn ca Cng ty lun mc cao, vn i vay chim trn 70%
tng vn ca Cng ty v t l n trn vn ch s hu trn 2,5 ln, tc l s n
i vay bng trn 250% vn t c ca Cng ty. Chng t vn kinh doanh ca
Cng ty lun da vo vn vay l ch yu, iu ny lm gim hiu qu kinh
doanh v tim n nhng ri ro trong trng hp ngun vn vay ca Cng ty b
gin on hoc hot ng kinh doanh gp kh khn khng c kh nng thanh
ton n n hn.
Trong c cu n th hu nh ch c n ngn hn, c th nm 2005 l
99,97%, nm 2006 l 99,67% v nm 2007 l 99,94%. Trong khi kh nng
thanh ton n ngn hn mc thp v c bit l kh nng thanh ton nhanh
ch nm vo khong t 40% n 60% tng n ngn hn. y l vn tim n
nhiu ri ro v doanh nghip lun trong tnh trng i mt vi nhng khon
n ngn hn n k phi tr.

- 27 -

Bng 2.3. Bng cn i k ton ca Cng ty CP C in Th c


trong ba nm 2005, 2006 v 2007
Ngun: Cng ty CP C in Th c
Nm 2005

Nm 2006

Nm 2007

181,365,253,507

209,647,349,769

223,248,176,903

Tin v cc khon tng ng


I- tin

12,130,621,204

12,433,015,099

6,384,198,100

1- Tin mt

12,130,621,204

12,433,015,099

6,384,198,100

II Phi thu ngn hn

44,481,252,646

77,716,167,016

91,810,553,205

1- Phi thu khch hng

47,013,833,468

59,970,796,657

77,725,710,380

2- Tr trc cho ngi bn

1,419,576,880

3,769,867,121

2,404,885,066

3- Cc khon phi thu khc

3,714,223,626

13,975,503,238

11,679,957,759

TI SN
A- TI SN NGN HN

D phng cc khon phi thu kh


4- i

(7,666,381,328)

III- Hng tn kho

121,114,139,620

100,814,175,955

117,845,709,826

1- Hng tn kho

121,114,139,620

100,814,175,955

117,845,709,826

3,639,240,037

18,683,991,699

7,207,715,772

114,533,636

162,160,258

211,894,388

3,524,706,401

3,017,587,125

1,185,458,627

15,504,244,316

5,810,362,757

32,250,770,867

30,617,232,550

IV- Ti sn ngn hn khc


1- Chi ph tr trc ngn hn
2- Cc khon thu phi thu
3- Ti sn ngn ngn hn khc
B- TI SN DI HN

30,654,331,616

I- Cc khon phi thu di hn

29,900,000

1- Phi thu di hn

29,900,000

II- Ti sn c nh

30,210,684,836

31,893,705,942

30,280,704,633

1- Ti sn c nh hu hnh

29,233,663,805

30,266,471,362

26,924,667,986

75,958,924,488

58,746,419,530

60,210,322,699

Nguyn gi
Gi tr hao mn ly k
Chi ph u t xy dng c bn d
2- dang
Cc khon u t ti chnh di
III- hn

(46,725,260,683) (28,479,948,168) (33,285,654,713)


977,021,031

1,627,234,580

3,356,036,647

300,000,000

300,000,000

300,000,000

- 28 -

1- u t di hn

300,000,000

300,000,000

300,000,000

113,746,780

57,064,925

36,527,917

113,746,780

27,164,925

6,627,917

29,900,000

29,900,000

212,019,585,123

241,898,120,636

253,865,409,453

150,463,805,424

173,444,355,360

183,217,873,129

150,424,779,424

172,865,487,355

183,100,548,174

1- Vay v n ngn hn

66,247,338,407

90,938,140,116

112,679,030,770

2- Phi tr ngi bn

62,634,037,405

68,144,522,156

53,918,340,411

3- Ngi mua tr tin trc

14,525,738,419

12,350,518,042

14,527,347,596

990,886,974

725,784,010

902,962,484

666,727,633

101,818,182

IV- Ti sn di hn khc
1- Chi ph tr trc di hn
2- Ti sn di hn khc
TNG CNG TI SN
NGUN VN
A- N PHI TR
I- N ngn hn

Thu v cc khon phi np Nh


4- nc
5- Phi tr cng nhn vin

2,746,149,228

6- Chi ph phi tr

1,834,673,715

7- Phi tr ni b

904,782,073

8- Cc khon phi tr, phi np khc

541,173,203

39,795,398

955,136,407

II- N di hn

39,026,000

578,868,005

117,324,955

1- Phi tr di hn khc

39,026,000

39,026,000

16,000,000

539,842,005

101,324,955

59,555,779,699

68,453,765,276

70,647,536,631

60,541,190,259

68,453,765,276

70,679,086,566

1- Vn u t ca ch s hu

60,265,402,343

62,664,342,161

62,664,342,161

2- Qu u t pht trin

(1,004,971,415)

(246,237,088)

(240,634,161)

2- D phng tr cp mt vic lm
B- VN CH S HU
I Vn ch s hu

3- Qu d phng ti chnh
4- Li nhun cha phn phi

15,912,324

1,034,522,242
246,237,089

5- Ngun vn TXD

3,843,080
38,430,803

754,306,086

5,997,229,400

7,497,229,400

6- Ngun kinh ph v qu khc

(985,410,560)

7- Qu khen thng phc li

(985,410,560)

(985,410,560)

(31,549,935)

210,019,585,123

241,898,120,636

253,865,409,760

TNG CNG NGUN VN

(31,549,935)

- 29 -

Bng 2.4. Cc ch s ti chnh tnh t bng cn i k ton v kt qu kinh doanh


(Tnh ton t bng 2.2. kt qu kinh doanh v bng 2.3. bng cn i k ton)
TT

Cc ch s ti chnh

Nm 2005

Nm 2006

Nm 2007

n by ti chnh:
1

T l n /vn: D/A=Tng n/tng vn

0.71

0.72

0.72

T l n /vn ch SH (n cn n)
D/E = Tng n/vn ch s hu

2.53

2.53

2.59

T l n ngn hn/tng n

0.9997

0.9967

0.9994

Kh nng thanh ton n ngn hn (CR)


CR = TSL/NNH

1.21

1.21

1.22

Kh nng thanh ton nhanh (QR)


QR = TSL-TK/NNH

0.40

0.63

0.58

1.04

0.92

1.06

1.57

2.06

2.08

233.17

177.45

175.43

73.61

127.97

124.52

4.96

2.85

2.93

Vng quay ti sn:


6

Vng quay ti sn (hiu sut ti sn):


A = DT/TTS

Vng quay hng tn kho:


Vtk=GVHB/Gtk

S ngy tn kho bnh qun: 365/Vtk

K thu tin bnh qun:


DSO=(KPT/DT)*365

10

Vng quay cc khon phi thu


Lkpt=365/DSO
Sut sinh li:

11

Sut sinh li trn tng vn:


ROA=LR/Tng vn

0.0091

0.0002

0.0030

12

Li nhun bin t = LR/DT

0.0088

0.0002

0.0028

13

Sut sinh li trn vn CSH:

0.0324

0.0006

0.0107

ROE=LR/VCSH

- 30 -

Mt trong nhng nguyn nhn ch yu dn n vic vay n nhiu l do sn


xut kinh doanh km hiu qu v Cng ty cng cha c mt chin lc kinh doanh
tt ci thin.
 Hiu sut s dng ti sn: Nhn vo cc t s vng quay ti sn chng ta
thy rng hiu qu s dng ti sn Cng ty qu thp, c th nh sau:
Vng quay tng ti sn mt nm ch mc mt vng quay (nm 2005 l
1,04, nm 2006 l 0,92 v nm 2007 l 1,06). R rng vng quay ti sn
Cng ty l qu thp. y l nguyn nhn khin Cng ty phi vay n nhiu
v kinh doanh khng c li nhun.
Nguyn nhn lm cho vng quay ti sn thp l do: vng quay hng tn
kho v vng quay cc khon phi thu qu ln, k thu tin bnh qun v s
ngy tn kho qu di. Tc l do qun l yu km lm qu trnh sn xut
thiu ng b, tin giao hng chm v cho khch hng n qu lu.
 Hiu qu kinh doanh: T nhng ch s ti chnh phn tch phn trn
chng ta c th nhn thy ngay rng hiu qu sn xut kinh doanh ca Cng ty lun
mc rt thp. iu ny cng th hin ngay cc ch s ti chnh nh gi kt
qu kinh doanh nh: T sut li nhun trn vn v t sut li nhun trn vn ch s
hu, trong t sut li nhun trn tng vn cha n 1% (nm 2005 l 0,91%,
nm 2006 l 0,02% v nm 2007 l 0,3%) thm ch li cn c xu hng gim thm.
Chnh v vy t sut sinh li trn vn ch s hu cng rt nh (nm 2005 l 3,24%,
nm 2006 l 0,06% v nm 2007 l 1,07%).
Nhng nguyn nhn dn n kinh doanh km hiu qu l do qun l yu km
dn n:
Khch hng n qu cao, y cng chnh l mt trong nhng nguyn nhn
chnh lm cho kinh doanh km hiu qu, p lc vay vn tng cao. Xu
hng n ny khng thy c du hiu c ci thin.
Hng tn kho qu nhiu v c xu hng gia tng.
Doanh thu c xu hng tng, tuy nhin li nhun li c xu hng gim,
nguyn nhn ch yu l do gi thnh sn xut cao, chi ph vay vn c xu
hng gia tng mnh do vay n nhiu.
Nhn chung nng lc ti chnh ca Cng l yu km, cha p ng c yu
cu sn xut kinh doanh, vn iu l nh so vi qui m sn xut (vn iu l ca

- 31 -

Cng ty C phn C in Th c l 69 t ng ti thi im nh gi chuyn sang


c phn ha thng 12 nm 2007), trong khi vng quay ca vn lu ng li qu
chm. Do vn vay chim t trng kh ln.
2.3.3. Th phn kinh doanh my bin p ca Cng ty
Th phn kinh doanh ca Cng ty c th hin qua bng 2.5
Bng 2.5. Th phn kinh doanh my bin p ti Vit Nam
Ngun: Cng ty CP C in Th c
Nm 2007
S
TT

Tn n v

Tng
doanh
thu
(T
VN)

c nm 2008

Doanh
thu ni
a
(T
VN)

Th
phn
ni a
(%)

Tng
doanh
thu
(T
VN)

Doanh
thu ni
a
(T
VN)

Th
phn ni
a
(%)

Cng ty TNHH ABB Vit Nam

760

300

14.63

860

350

15.11

Cng ty CP THIBIDI

655

600

29.25

680

620

26.77

Cng ty CP Thit b in ng Anh

470

450

21.94

500

480

20.73

Cng ty CP C in Th c

270

260

12.68

360

330

14.25

Cng ty CP HANAKA

170

170

8.29

200

190

8.20

Cng ty Cp Thit b in TKV

121

121

5.90

146

146

6.30

Cc Cng ty khc (c)

150

150

7.31

200

200

8.64

2596

2051

100.00

2946

2316

100.00

Cng:

Nhn xt: T bng 2.5 ta c nhn xt nh sau: Th phn kinh doanh ni a


nm 2007 v 2008 tng ng ca Cng ty l 12,68 v 14,25 c xu hng gia tng
v ng v tr th 4 trn th trng sau cc cng ty THIBIDI (29,25% v 26,77%)
ty Thit b in ng Anh (21,94% v 20,73%) v Cng ty TNHH ABB Vit Nam
(14,63 v 15,11%). Nh vy Cng ty l mt trong cc cng ty hng u Vit Nam
v kinh doanh my bin p v i th chnh hin ti ca Cng ty l cc cng ty
Thit b in 4 - THIBIDI, Cng ty Thit b in ng Anh v Cng ty TNHH
ABB Vit Nam. Trong c bit l cng ty Thit b in 4 THIBIDI.

- 32 -

2.3.4. Cng ngh v qui m sn xut:


 Cng ngh sn xut: Mc d c nhiu ci tin trong thit k v ch to
my bin p nhng nhn chung cng ngh sn xut my bin p ca Cng ty C
phn C in Th c vn cn lc hu, a phn my mc c k, t ch v ch yu
vn l lm th cng bng chn tay l chnh, do nng sut lao ng khng cao,
cht lng sn phm khng ng u.
 V qui m sn xut: Vi tnh hnh cng ngh v nhn lc hin ti, mi
nm Cng ty c th ch to v cung cp khong 6000 my bin p phn phi cc
loi v khong 20 my bin p truyn ti. Sn lng trong 10 nm gn y nh
bng thng k 2.6 di.
Bng 2.6. Bng thng k sn lng my bin p ca Cng ty CP C in Th
c t 1998 n 2007
Ngun: Cng ty CP C in Th c
Loai MBA
MBA
01
Pha (may)
MBA
03
Pha (may)
MBA
lc
110kV
Tong cong:
(may)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5.467

4.208

4.054

3.613

4.996

5.615

4.932

4791

2053

1912

1.286

653

634

1.218

1.387

1.050

1.629

1165

1162

1058

02

04

06

10

11

10

10

12

11

11

6.753

4.861

4.688

4.831

6.353

6.665

6.561

5974

2064

2977

2.3.5. Nng lc qun l:


Cng nh cc doanh nghip Nh nc khc, y l lnh vc yu km nht,
do h qu t vic qun l theo c ch bao cp li.
Qun l yu km cng l nguyn nhn chnh dn n cht lng sn phm
khng ng u, gi thnh sn xut cao v chu k sn xut ko di, tc vng
quay ca vn lu ng chm lm cho doanh nghip phi vay vn nhiu v sn xut
kinh doanh km hiu qu (th hin qua kt qu kinh doanh v tnh hnh ti chnh
ca Cng ty cc bng 2.2, 2.3 v 2.4 phn trc).

- 33 -

2.4. Tnh hnh xy dng Chin lc kinh doanh v cc gii php thc hin
chin lc kinh doanh ca Cng ty
2.4.1. Tnh hnh xy dng Chin lc kinh doanh ca Cng ty.
Trc khi bc sang c phn ha, Cng ty cha c mt chin lc kinh
doanh c th, m ch yu l xy dng nhng k hoch sn xut kinh doanh ngn
hn trong mt n hai nm da trn ch tiu cp trn phn cng.
Khi chuyn sang c phn ha, Cng ty cng quan tm n vic xy dng
chin lc kinh doanh nhm i ph vi tnh hnh cnh tranh ngy cng gay gt, tuy
nhin chin lc cn rt chung chung, s si (Ph lc 1: Chin lc kinh doanh ca
Cng ty sau khi c phn ha). V c bn chin lc kinh doanh ca Cng ty th
hin c cc ni dung c bn sau:
- Xc nh c sn phm ch lc ca Cng ty l: My bin p cc loi.
- nh hng pht trin thm nhiu ngnh ngh kinh doanh nh: Gia cng c
kh, thng mi, xut nhp khu, du lch,
Nhng hn ch trong chin lc kinh doanh ca Cng ty:
- Cha th hin c khong thi gian v mc tiu c th ca chin lc
kinh doanh l g.
- Cha nu ln c cc c s xy dng v thc hin chin lc kinh
doanh.
- Chin lc cng cha th hin c th trng mc tiu v chin lc pht
trin th trng nhm t c mc tiu ra.
- Chin lc kinh doanh ca Cng ty ch dng li mc chung chung, cha
xy dng c cc chin lc chc nng mang tnh gii php nh chin lc
marketing, chin lc ti chnh, chin lc ngun nhn lc, nhm c th ha
chin lc chung ca Cng ty. Ch yu a ra cc k hoch ch tiu kinh doanh
trong ngn hn.
2.4.2. Cc gii php thc hin chin lc kinh doanh:
Nh nu phn 2.4.1, Cng ty cha tht s xy dng chin lc kinh
doanh m ch yu vn l k hoch kinh doanh trong ngn hn, do cc gii php

- 34 -

thc hin vn ch nhm hon thnh k hoch ra, cha c th v cng cha y
(Ph lc 2: Cc gii php thc hin chin lc kinh doanh ca Cng ty CP C in
Th c). Cc gii php tp trung ch yu vo hai ni dung l:
 Cng tc t chc iu hnh sn xut kinh doanh:
 Hon thin, tinh gin b my t chc; tuyn dng b sung thm k s, cng
nhn k thut, cn b nghip v,; phn cng nhim v c th v tng
cng trch nhim cho tng b phn, c nhn tng tnh ch ng.
 S dng gii php ti chnh linh hot v pht hnh thm c phiu m bo
vn cho hot ng sn xut kinh doanh.
 Nng cp nh xng, thit b.
 Cng tc ng vin ngi lao ng:
 o to nng cao trnh v chuyn mn cho ngi lao ng.
 Tng thu nhp v xy dng ch khen thng hp l cho ngi lao ng.
 Thc hin y cc ch , quyn li cho ngi lao ng theo qui nh ca
Nh nc.
im ni bt ca cc gii php l tp trung vo cng tc t chc v ngun
nhn lc, u t nng cp nh xng. Tuy nhin mt s gi php quan trng khc
li cha th hin c nh: Gii php v qun l, nng cao cht lng sn phm, h
gi thnh, hot ng bn hng,
Nh vy cc gii php thc hin chin lc kinh doanh cng rt chung
chung, cha y , ch yu l vic thc hin cc vn lin quan n ngi lao
ng nh o to, bi dng nghip v v thc hin cc ch , quyn li cho
ngi lao ng theo qui nh.

- 35 -

Kt lun chng II
Qua phn tch tnh hnh sn xut kinh doanh, chin lc v thc hin chin
lc kinh doanh ca Cng ty chng ta c th tm tt tim lc v nhng tn ti ca
Cng ty nh sau:
 Cng ty C phn C in Th c l mt Cng ty c nhiu tim lc
pht trin, nh kinh nghim lu nm, cht lng ngun nhn lc, v tr thun li,
c sn th phn,
 Cc tn ti ch yu Cng ty l cng tc qun l mi phng din
nh qun l sn xut, qun l ti chnh qun l ngun nhn lc, qun l marketing
v bn hng, .
 Tnh hnh ti chnh ca Cng ty tim n nhiu ri ro do vay ngn hn
nhiu, cc hot ng kinh doanh li km hiu qu. Trong thi gian ti Cng ty cn
phi quan tm ci thin c cu n, tng vng quay v hiu qu s dng vn.
 Cng ty cha quan tm n cng tc xy dng chin lc kinh doanh,
ch yu vn dng li k hoch ngn hn. V vy tn ti v pht trin trong
nhng thi gian sp ti Cng ty cn phi xy dng mt chin lc kinh doanh di
hn ph hp.
 Cht lng sn phm cha tht s lm hi lng khch hng, gi thnh sn
xut cn qu cao, thi gian sn xut, giao hng cn ko di, c th lm gim li
nhun v li th cnh tranh ca Cng ty.

- 36 -

CHNG III: XY DNG CHIN LC KINH DOANH CA

CNG TY C PHN C IN TH C N NM 2020

3.1. Mc tiu sn xut kinh doanh my bin p ca Cng ty C phn C


in Th c n nm 2020.
3.1.1. Cc cn c xy dng mc tiu:
 D bo v tc pht trin th trng my bin p:
Hin nay, t nc ang trong thi k cng nghip ha, hin i ha t nc,
nhu cu in tng ln rt nhanh, tc tng mi nm trung bnh khong 15%.
p ng nhu cu v in Nh nc c s quan tm c bit n s pht trin ca
ngnh in, hng lat cc cng trnh xy dng cc nh my pht in v li in
trn c nc v ang c y nhanh tin p ng nhu cu pht trin kinh
t cho x hi. Tuy nhin cho n nay vn cha p ng c nhu cu ca nn kinh
t, tnh trng thiu in vn xy ra thng xuyn.
Bng 3.1. Gi tr sn xut v phn phi in nng ca Vit Nam
t nm 2000 n 2006
Ngun: Tng cc thng k Vit Nam
Nm
2000

Nm
2001

Nm
2002

Nm
2003

Nm
2004

Nm
2005

Nm
2006

Gi tr sn xut v
phn phi(T ng)

17,011.80

20,971.80

24,848.40

29,465.20

45,313.00

52,199.40

59,343.80

Tc tng so vi
nm trc (%)

23.28

18.48

18.58

53.78

15.20

13.69

Tiu ch

Xut pht t nhu cu v in v s tng trng khng ngng ca ngnh in


s ko theo s gia tng nhu cu v my bin p cng tng rt nhanh, cng sut my
bin p c truyn ti v phn phi hng nm cn p ng bng t nht l ba ln cng
sut tng thm ca ngun in, ng thi cn phi p ng vic thay th cc my
bin p b h hng. Do nhu cu v my bin p l rt ln v khng ngng gia

- 37 -

tng. Ngoi ra cc nc trong khu vc nh Cambodia v Lo cha sn xut c


my bin p, y cng l th trng y tim nng cho vic m rng th trng xut
khu.
Bng 3.2. Tc tng trng doanh thu kinh doanh my bin p ca cc n
v trong mt s nm gn y.
Ngun: Thng k qua bo co ti chnh ca cc n v.
S
TT

Tn n v

Nm
2006

Nm
2007

Tc
tng so
vi nm
trc
(%)

c
nm
2008

Tc
tng so
vi nm
trc
(%)

Cng ty TNHH ABB Vit Nam

650

760

16.92

860

13.16

Cng ty CP THIBIDI

459

655

42.70

680

3.82

Cng ty CP Thit b in ng
Anh

371

470

26.68

500

6.38

Cng ty CP C in Th c

222

270

21.62

360

33.33

Cng ty CP HANAKA

140

170

21.43

200

17.65

Cng ty CP Thit b in TKV

105

121

15.24

146

20.66

Cc Cng ty khc (c)

120

150

25.00

200

33.33

2067

2596

25.59

2946

13.48

Cng:

 Chnh sch ca Nh nc: Khuyn khch pht trin c bit i vi ngnh


in.
 Nng lc ca Cng ty: i ng CBCNV c nhiu nm kinh nghim, v tr
a l thun li, sn phm c mt lu nm trn th trng, c sn mt
h thng knh phn phi v khch hng truyn thng.
 Nhng kh khn: Tnh hnh ti chnh, my mc thit b sn xut lc hu v
c bit l nhng yu km trong qun l. Ngoi ra tnh hnh cnh tranh ngy
cng gay gt.

- 38 -

3.1.2. Mc tiu ca Cng ty C phn C in Th c n nm 2020


 Mc tiu tng qut: T cc c s trn, chng ta c th t ra mc tiu tng
qut ca Cng ty C phn C in Th c n nm 2020 l phi pht trin tr
thnh mt trong nhng Cng ty hng u ti Vit Nam v khu vc trong lnh vc
sn xut v kinh doanh my bin p v mt s thit b in khc; kinh doanh c li
nhun cao, i sng cn b cng nhn vin c ci thin mc kh ca x hi.
 Mc tiu c th: t c mc tiu tng qut ni trn th Cng ty C
phn C in Th c cn t c cc mc tiu c th nh sau:
 Xy dng thng hiu Cng ty C phn C in Th c n nm 2020
tr thnh mt trong nhng thng hiu mnh hng u ti Vit Nam v khu vc
ng nam trong lnh vc sn xut kinh doanh my bin p ni ring v cc thit
b in ni chung.
 m bo tc tng trng sn lng v doanh thu hng nm bng tc
tng trng ca ngnh in, tc l trung bnh 15% mt nm, vi tc tng trng
ny, d kin n nm 2020 sn lng ch to my bin p ca Cng ty C phn C
in Th c vo khong 1600 t ng.
 Gi vng th trng truyn thng l th trng ni a v pht trin thm
th trng mi trong k c th trng xut khu sang cc nc trong khu vc.
 Tip tc u t ci tin dy chuyn sn xut, ci tin sn phm c v cht
lng, mu m, thi gian giao hng v gi thnh p ng tt cc yu cu ca th
trng.
 Ti u ha trong sn xut h gi thnh sn phm.
 Tng vng quay ca vn tc l tng hiu sut s dng vn nhm tng li
nhun bng cch rt ngn thi gian chu k sn xut, thi gian giao hng v thu hi
cng n.
 Hon thin h thng qun l ca Cng ty.

- 39 -

 Pht trin thm sn phm mi c tnh h tr cho qu trnh kinh doanh my


bin p, nh: cu dao, t in, FCO v cc thit b khc thng hay lp t km vi
my bin p.

3.2. Phn tch nh gi mi trng bn trong v bn ngoi Cng ty


3.2.1. Phn tch nh gi mi trng bn trong.
 Nhn lc v t chc:
 Cht lng ngun nhn lc: Do tri qua nhiu nm hot ng trong lnh
vc sn xut my bin p nn cht lng ngun nhn lc ca Cng ty l kh
tt, p ng tt cc yu cu sn xut kinh doanh.
 C cu t chc ngun nhn lc v chnh sch duy tr pht trin ngun nhn
lc: mc d ngun nhn lc c cht lng tt, tuy nhin c cu t chc v
chnh sch duy tr pht trin ngun nhn lc cn nhiu hn ch, cha pht
huy ht sc mnh ca ngun nhn lc.
 Ngun lc ti chnh:
 Nng lc ti chnh: Nhn chung nng lc ti chnh ca Cng ty C phn C
in Th c l cn yu km, vi 69 t ng (thi im nh gi chuyn
sang c phn ha nm 2007), so vi yu cu sn xut kinh doanh th s vn
ny qu t i, do p ng yu cu sn xut kinh doanh th doanh nghip
phi da ch yu vo vn vay do hiu qu kinh doanh thp.
 C cu vn v qun tr ti chnh: C cu vn cn nhiu bt hp l, t l vn
vay ngn hn chim qu nhiu, trong khi tc vng quay ca vn lu
ng qu thp. iu ny s dn n tnh trng doanh nghip lun phi ph
thuc vo ngun vn vay t bn ngoi, cc hot ng ca Cng ty khng th
thc hin theo mun m b chi phi vo ngun vn vay, c bit Cng ty
lun phi i mt vi nhng khon n n hn v li sut ngn hng.
 Nng lc sn xut:
 Cht lng sn phm: Theo kt qu kho st cht lng my bin p ca
mt s n v ch yu ti Vit Nam ca b phn kinh doanh cng ty CP C

- 40 -

Bng 3.3. Bng thng k nh gi cht lng my bin p ca cc n v sn


xut kinh doanh my bin p ch yu ti Vit Nam.
Ngun: Kho st khch hng ca b phn kinh doanh cty CP C in Th c
TT

Cty TB
ng
Anh

Cty CP
C in
Th c

Cty CP
TB 4

Cty
TNHH
ABB

Cty TB
TKV

Cng ty
Hanaka

Kh nng vn hnh

7.55

7.27

7.92

8.57

7.1

6.64

1.1

Kh nng vn hnh n nh.

7.75

7.43

8.12

8.92

6.96

6.78

1.2

Kh nng chu ng trong nhng


iu kin c bit (qu ti, ngn
mch,).

7.35

7.11

7.72

8.21

7.23

6.5

7.88

7.81

9.05

8.44

6.83

6.92

7.82

7.92

9.14

8.82

6.69

7.15

7.94

7.69

8.96

8.06

6.97

6.69

tin cy

7.66

7.54

7.82

8.49

7.04

6.55

3.1

Vn hnh n nh

7.78

7.69

7.87

8.63

7.12

6.68

3.2

t b cc s c

7.54

7.38

7.76

8.34

6.96

6.41

Kh nng lu bn

7.22

7.13

8.44

8.28

7.05

6.65

4.1

Tui th ca MBA

7.28

7.24

8.32

8.42

7.11

6.56

4.2

Thi gian chu k cn bo dng

7.16

7.02

8.56

8.13

6.99

6.74

Thm m v han thin

7.35

7.15

7.8

9.12

7.1

6.97

5.1

Kiu dng mu m

7.55

7.64

7.98

9.52

6.98

7.22

5.2

Kch thc

7.28

6.88

7.81

8.87

6.62

6.79

5.3

Trng lng

7.12

6.96

7.62

8.98

7.18

6.98

5.4

Mu sn

7.44

7.12

7.78

9.11

7.38

6.87

Dch v kinh doanh

7.31

7.42

7.66

7.62

7.41

7.36

6.1

Thi gian giao hng

7.26

7.12

7.84

8.25

7.36

7.22

6.2

Th tc mua bn

7.12

7.31

7.35

7.82

7.15

7.87

6.3

i ng nhn vin bn hng

7.16

7.86

7.78

7.86

7.46

7.12

6.4

i ng nhn vin giao hng

7.48

7.86

7.46

7.61

7.25

7.26

6.5

Ch hu mi

7.35

7.14

7.56

7.35

7.68

7.28

6.6

Ch hoa hng, khuyn mi

7.14

7.02

7.86

7.24

7.123

7.48

6.7

Mi quan h vi khch hng

7.66

7.65

7.76

7.24

7.86

7.36

Gi tr im trung bnh cng:

7.50

7.39

8.12

8.42

7.09

6.85

2
2.1
2.2
3

Ni dung

Kh nng thch ng
p ng cc thng s k thut
theo yu cu
p ng yu cu v ph kin
(s, u cosse, b phn p, )

- 41 -

in Th c da trn m hnh cht lng sn phm hu hnh ca Garvin vi thang


o t l bng cch cho im t 0 n 10, trong 0 im l xu nht v 10 im l
tt nht v kt qu thng k nh bng 3.3. Theo cht lng ni chung ca my
bin p do Cng ty CP C in Th c sn xut v kinh doanh ch nm v tr th
t sau Cng ty TNHH ABB, Cng ty Thit b in 4 v Cng ty Thit b in ng
Anh. Nh vy kh nng cnh tranh v cht lng ca sn phm my bin p ca
Cng ty CP C in Th c khng cao ch mc trung bnh.
 Dy chuyn cng ngh v qui m sn xut: Dy chuyn cng ngh sn xut
nhn chung l lc hu, cha c u t ng mc, do cht lng sn phm cha
tt v gi thnh sn xut cn cao lm gim kh nng cnh tranh ca sn phm trn
th trng.
 Nng lc qun l: Cng nh cc doanh nghip Nh nc khc, y l lnh
vc yu km nht, do h qu t vic qun l theo c ch bao cp li. Qun l yu
km cng l nguyn nhn chnh dn n cht lng sn phm khng tt, gi thnh
sn xut cao v chu k sn xut ko di, tc vng quay ca vn lu ng chm
lm cho Cng ty phi vay vn nhiu v sn xut kinh doanh km hiu qu.
 Tip th v bn hng: Cng ty cng quan tm thc hin lnh vc ny, tuy
nhin cha c chin lc pht trin di hn m ch yu thc hin theo thc t pht
sinh nhm bn c hng.
3.2.2. Phn tch nh gi mi trng bn ngai
 Mi trng v m
Mi trng v m bao gm nhiu yu t nh kinh t, chnh tr, php lut, dn
s, ti nguyn, mi trng, y chng ta ch quan tm phn tch cc yu t v
m c tc ng n sn xut kinh doanh ca ngnh, bao gm cc yu t sau:
 Tnh hnh kinh t: Trong nhng nm qua nn kinh t Vit Nam khng
ngng pht trin vi tc kh cao v s tip tc duy tr pht trin trong nhiu nm
sp ti. Chnh s pht trin kinh t lm gia tng mnh nhu cu in, bi v mun
cng nghip ha, hin i ha, mun pht trin kinh t th phi c in, tc l ngnh

- 42 -

in phi lun i trc mt bc. Thc t trong nhng nm va qua v hin ti Vit
Nam vn ang trong tnh trng thiu in, khng p ng cho nhu cu ang tng
qu nhanh ca nn kinh t. Nhu cu in gia tng lun ko theo s gia tng nhu cu
v my bin p v y chnh l c hi cho ngnh sn xut my bin p pht trin.
 Chnh sch ca Nh nc v ngnh in: V vai tr quan trng ca ngnh
in i vi pht trin kinh t x hi, nn Nh nc lun quan tm c bit n s
pht trin ca ngnh in, trong c lnh vc sn xut my bin p lun c
quan tm to iu kin thun li cho pht trin. bo h ngnh sn xut kinh
doanh my bin p, hin nay Nh nc nh thu vo sn phm my bin p nhp
khu vi mc thu sut rt cao l 28% v lun u tin s dng sn phm sn
xut c trong nc. ng thi Nh nc li cng khuyn khch xut khu my
bin p ra nc ngoi bng cch khng nh thu xut khu loi sn phm ny.
 Mi trng khoa hc cng ngh: Trong nhng nm qua nn khoa hc cng
ngh ca th gii v trong nc lun pht trin mnh m, cc th h my mc mi
c ra i vi nhng tnh nng vt tri so vi cc th h trc. i vi lnh vc
sn xut my bin p c cc loi my mc nh: My ct tole silic, my lm cnh tn
nhit, my qun dy, l sy, my v thit b th nghim, c ci tin rt
nhiu, mc t ng ha cao hn, nng xut cao hn. Ngai ra lnh vc ch to
vt liu in, mt trong nhng yu t quan trng nht nh hng n cht lng
my bin p cng rt pht trin, nh cht lng vt liu cch in v tole silic ch
to li my bin p c nng ln rt nhiu gip cho vic sn xut my bin p
c nh gn hn, an tan hn v gi thnh cng gim bt ng k. R rng mi
trng khoa hc cng ngh ang rt thun li cho cc doanh nghip i mi cng
ngh sn xut v nng cao cht lng sn phm.
 Mi trng vi m
Nh nu phn c s l lun, mt cng c rt hiu qa phn tch mi
trng vi m chnh l m hnh nm p lc cnh tranh ca Porter, v xt cho cng
yu t quan trng nht ca mi trng vi m chnh l p lc cnh tranh.

- 43 -

 p lc cnh tranh t cc i th hin ti: Hin nay c nhiu n v


trong v nc ngoi tham gia vo lnh vc sn xut kinh doanh my bin p, mc
cnh tranh ngy cng gay gt. S liu tham kho ti Cng ty CP C in Th
c v th phn kinh doanh ni a my bin p ca cc n v nh sau:
S 3.1. Th phn ni a kinh doanh my bin p nm 2008
Ngun: Phng Kinh doanh Cng ty CP C in Th c

HANAKA
TAKAOKA
6%
8%

Khac
9%

ABB
15%

EMC
14%
THIBIDI
27%

EMC
14%
ng Anh
21%

Qua thng tin nghin cu v S 3.1 tc gi c nhn xt v cc i th cnh


tranh nh sau:
 Cng ty TNHH ABB Vit Nam: t ti H Ni, y l mt Cng ty c vn
u t nc ngoi v rt c danh ting trn th trng quc t v cung cp
thit b in trong c my bin p c khch hng nh gi cao nht v
cht lng so vi cc n v khc, tuy nhin gi bn kh cao so vi cc n
v khc. Cng ty c doanh thu cao nht nhng ch yu l xut khu, th phn

- 44 -

ni a chim khong 15%, ABB cnh tranh ch yu da trn yu t cht


lng.
 Cng ty c phn thit b in 4 (THIBIDI): t ti tnh ng Nai, y l
Cng ty c nhiu nm kinh nghim trong ch to v cung cp my bin
Vit Nam, nng lc sn xut mnh, cht lng kh n nh, c khch hng
nh gi cao, do kh nng cnh tranh rt tt, th phn ni a chim ti
khong 27%. Tuy nhin Cng ty THIBIDI ch sn xut kinh doanh my bin
p phn phi. Hin nay th trng ch yu ca THIBIDI l Min nam v
Min trung.
 Cng ty c phn thit b in ng Anh H Ni: t ti H Ni, c lch s
hnh thnh v pht trin gn ging nh Cng ty CP C in Th c, l mt
trong nhng thng hiu mnh, kh nng cnh tranh tt, th phn ni a kh
ln, chim khong 21%.
 Cng ty CP Thit b in TKV (tin thn l Cng ty TAKAOKA) c tr s
ti Qung Ninh, cng l mt n v c nhiu nm trong sn xut kinh
doanh my bin p Vit Nam, tuy nhin so vi cc n v nu trn th nng
lc sn xut khng mnh, cht lng sn phm cn nhiu hn ch, do
cha c khch hng nh gi cao, th phn ni a ch chim khong 6%.
 Cng ty thit b in HANAKA: t ti tnh Bc Ninh, y l mt cng ty c
thi gian hot ng trong lnh vc sn xut kinh doanh my bin p ngn
nht so vi cc n v trn. Tuy nhin vi ngun lc ti chnh mnh v rt
nng ng, do tr thnh mt n v mnh trong sn xut kinh doanh
my bin p Vit Nam, th phn hin nay chim khong 8%.
 Cc Cng ty khc: l cc Cng ty nh l, th phn ni a ch khong
9%, nng lc cnh tranh khng mnh, tuy nhin ang c xu hng pht trin
v trong thi gian ti hon ton c kh nng cnh tranh mnh th trng
bn l.
 p lc t khch hng: Khch hng lun i hi doanh nghip phi p
ng tt nht cc nhu cu ca mnh c v sn phm ln gi c, v vy h lun mc c

- 45 -

vi doanh nghip sao cho nhn c sn phm tt nht vi chi ph thp nht.
Cn c theo kt qa nghin cu cht lng my bin p ca su n v sn xut
kinh doanh my bin p ch yu Vit Nam, chng ta nhn thy rng cht lng
sn phm my bin p ca Cng ty cha tht s p ng yu cu ca khch hng,
bn cnh tnh trng khch hng c xu hng n v chm thanh tan cng rt ph
bin hin nay gy khng t kh khn cho Cng ty.
 p lc t nh cung cp: chnh l p lc u vo, tc l nguyn vt
liu phc v cho qu trnh sn xut my bin p, ch yu l cc nguyn vt liu:
Dy ng qun cun dy, Tole Silic k thut in lm li t, du bin p
cch in v gii nhit, giy cch in, st thp lm gng v v my bin p, s
cch in, Trong thi gian va qua gi c cc nguyn vt liu ny khng ngng
gia tng, v vy gy rt nhiu kh khn cho cc n v sn xut my bin p.
 p lc t cc i th mi: l cc i th tim n s xut hin v to ra
mt p lc cnh i vi doanh nghip. Hin nay ngoi su n v sn xut kinh
doanh my bin p ch yu ti Vit Nam, cn c nhiu n v nh l khc mi c
thnh lp. Trong c bit l cc n v nh: Cng ty c phn ch to my bin p
v vt liu in H Ni, Cng ty TNHH Nht Linh (Lioa), Cng ty Thy Lm l cc
n v c nhiu tim nng tr thnh nhng n v mnh trong lnh vc sn xut
kinh doanh my bin p. Chnh v vy sp ti p lc t cc i th tim n ny
cng ng k i vi cng ty CP C in Th c.
 p lc t cc sn phm, dch v thay th: Hin ti cha c mt loi sn
phm no c th thay th c sn phm my bin p v d bo trong tng lai gn
cng cha c, do p lc cnh tranh t cc sn phm thay th l khng c.

3.3. Cc ma trn la chn chin lc cho Cng ty CP C in Th c:


3.3.1. Ma trn cc yu t bn ngoi
Cn c vo c im v kinh doanh sn phm my bin p v tnh hnh mi
trng kinh doanh hin ti ca Cng ty C phn C in Th c kt hp s dng

- 46 -

phng php chuyn gia chng ta c th thit lp ma trn cc yu t bn ngoi cho


Cng ty nh bng 3.4.
Bng 3.4. Ma trn cc yu t bn ngoi ca Cng ty CP C in Th c
STT
1
2
3
4

Cc yu t mi trng bn ngoi ch
yu
Kinh t, chnh tr Vit Nam hi nhp v
pht trin n nh.
Nhu cu th trng my bin p gia tng
lin tc.
Chnh sch u i ca Nh nc i vi
s pht trin ca ngnh sn xut thit b
in.
S pht trin mnh m ca KHKT v cng
ngh trn th gii

Mc
quan trng

Phn loi

im quan
trng

0.15

0.45

0.25

0.75

0.10

0.30

0.10

0.30

p lc cnh tranh ngy cng gay gt

0.20

0.40

Ngun cung ng v gi nguyn vt liu


ch to my bin p lun bin ng.

0.10

0.20

Khch hng i hi ngy cng cao v cht


lng my bin p.

0.05

0.10

S thay i li sut ca th trng ti


chnh

0.05

0.10

Tng cng:

1.00

2.60

Nhn xt: Nhn vo ma trn cc yu t mi trng bn ngoi ta c nhn xt


nh sau: S ng ph vi cc yu t mi trng bn ngoi ca Cng ty ch mc
trung bnh, hu nh khng c s ng ph vt tri mt yu t no, tng s im
quan trng ch mc trung bnh l 2,60. Nguyn nhn ch yu l s km linh hot
trong sn xut kinh doanh, qun l khng tt v s yu km v ngun lc ti chnh.
Nh vy t ma trn cc yu t bn ngoi t ra trin vng v cc yu cu cho
Cng ty nh sau:
- Cng ty c c hi pht trin hn na do s pht trin n nh ca nn kinh
t v nhu cu th trng lun gia tng.

- 47 -

- Cng ty cn khc phc nhng im yu v qun l, ngun lc ti chnh, tng


tnh linh hot nhm n trnh cc nguy c v cnh tranh, s khan him ca ngun
cung cp vt t, t khai thc cc c hi mt cch tt nht.
3.3.2. Ma trn cc yu t bn trong
Cn c vo tnh hnh kinh doanh hin ti ca Cng ty C phn C in Th
c kt hp phng php chuyn gia chng ta c th thit lp ma trn cc yu t
bn trong cho Cng ty nh sau:
Bng 3.5. Ma trn cc yu t bn trong ca Cng ty CP C in Th c
STT

Cc yu t mi trng bn trong ch
yu

Mc
quan trng

Phn loi

im quan
trng

Thng hiu sn phm

0.15

0.45

Cht lng sn phm

0.15

0.30

Th phn

0.15

0.45

Kh nng ngun nhn lc

0.15

0.45

Kh nng ti chnh

0.10

0.20

Kh nng qun l

0.15

0.30

Cng ngh sn xut v my mc thit b

0.10

0.20

V tr a l

0.05

0.15

Tng cng:

1.00

2.50

Nhn vo ma trn cc yu t bn trong chng ta c nhn xt: Tng s im


quan trng ca cc yu t mi trng bn trong l 2,50, iu ny chng t nng lc
ca Cng ty ch mc trung bnh, Cng ty khng c im mnh no ni tri,
tri li mt s yu t quan trng nh kh nng qun l v nng lc ti chnh li nm
v tr yu km. T ma trn cc yu t bn trong chng ta nhn ra li th tng i
ca Cng ty l: Thng hiu lu nm, c th phn, ngun nhn lc c nhiu kinh
nghim v c mt v tr thun li. Bn cnh yu km nht vn l yu t qun l,
nng lc ti chnh, cng ngh sn xut, pht trin cng ty phi pht huy cc li
th v khc phc nhng yu km ni ti ca mnh.

- 48 -

3.3.3. Ma trn hnh nh cnh tranh


Cn c vo c im v kinh doanh sn phm my bin p v tnh hnh kinh
doanh hin ti trn th trng, kt hp s dng phng php chuyn gia chng ta c
th thit lp ma trn hnh nh cnh tranh cho Cng ty nh sau:
Bng 3.6. Ma trn hnh nh cnh tranh ca Cty CP C in Th c
TT

Cc yu t
ng gp vo
thnh cng
trong cnh
tranh

Mc

quan
trng

Thng hiu

Cng ty CP
C in Th
c (EMC)

Cty Thit b
in 4
(THIBIDI)

Cty CP thit
b in ng
Anh

Cng ty
TNHH ABB
Vit Nam

Cty Thit b
in Cm
Ph

Cng ty
TNHH
Hanaka

Phn
loi

im
quan
trng

Phn
loi

im
quan
trng

Phn
loi

im
quan
trng

Phn
loi

im
quan
trng

Phn
loi

im
quan
trng

Phn
loi

im
quan
trng

0.20

0.6

0.8

0.6

0.8

0.4

0.4

Cht lng
sn phm

0.20

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.4

Th phn

0.10

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

Kh nng cnh
tranh v gi c

0.08

0.24

0.24

0.24

0.16

0.16

0.32

0.08

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.08

0.24

0.24

0.24

0.16

0.24

0.24

5
6

Dch v bn
hng v hu
mi
Mi quan h
vi khch
hng

Kh nng
qun l

0.08

0.16

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

Kh nng
ngun nhn
lc

0.05

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.1

Ngun lc ti
chnh

0.05

0.1

0.15

0.1

0.2

0.1

0.15

10

Cng ngh sn
xut

0.05

0.1

0.15

0.15

0.2

0.1

0.15

11

Li th v tr
a l

0.03

0.09

0.06

0.09

0.06

0.06

0.06

Tng cng:

1.00

2.62

3.37

2.65

3.21

2.29

Qua ma trn hnh nh cnh tranh ta c nhn xt nh sau: C hai Cng ty c s


im quan trng trong hnh nh cnh tranh mc kh l cc Cng ty: Cng ty
C phn Thit b in 4 (THIBIDI) v Cng ty TNHH ABB. S Cng ty cn li
trong c c Cng ty C phn C in Th c hnh nh cnh tranh ch mc
trung bnh.

2.5

- 49 -

- Tt c 06 n v sn xut kinh doanh my bin p u c tim lc pht


trin v tng lai c th tr thnh nhng n v hng u trong lnh vc sn xut
kinh doanh my bin p.
- i th cnh tranh chnh ca Cng ty C phn C in Th c chnh l
Cng ty C phn Thit b in 4 (THIBIDI), Cng ty ABB v Cng ty CP thit b
in ng Anh.
- Li th cnh tranh tng i ca Cng ty l cnh tranh v gi, th phn
sn c, kh nng bn hng, ngun nhn lc v v tr a l thun li.
- Cng ty cn phi nng cao hnh nh cnh tranh bng vic khc phc cc yu
km ca mnh.
3.3.4. Ma trn SWOT
Cn c vo tnh hnh cc yu t mi trng bn ngoi v tnh hnh hot ng
kinh doanh ca Cng ty trong thi gian va qua, chng ta c th thit lp ma trn
SWOT cho Cng ty nh Bng 3.7.
 Cc yu t mi trng bn trong:
 im mnh (Strong):
- S1: c thng hiu lu nm trn th trng: Mc d khng c thng
hiu mnh nh Cng ty THIBIDI, ABB nhng Cng ty C phn C in Th c
l mt trong nhng n v c danh ting trong lnh vc sn xut v kinh doanh my
bin p. Hin nay sn phm c lp t khp ni trn li in quc gia v c cc
nc trong khu vc. Chnh im mnh ny c th gip Cng ty tip tc gi vng v
th cnh tranh trn th trng.
- S2: c th phn thng qua h thng knh phn phi v khch hng
truyn thng: tri qua gn 20 nm hot ng trong lnh vc sn xut kinh doanh,
Cng ty thit lp c h thng knh phn phi sn phm nh i l, cng tc
vin. ng thi cng thu ht c mt lng khch hng trung thnh vi sn
phm ca Cng ty. y l mt yu t rt thun li, chnh l c s v nn tng cho
s pht trin ca Cng ty.

- 50 -

Bng 3.7. Ma trn SWOT ca Cng ty CP C in Th c


C HI: O (PPORTUNITY)
Cc yu t mi trng
bn ngoi

E DA: T (THREATEN)

- O1: Kinh t, chnh tr Vit Nam - T1: Cnh tranh ngy cng
hi nhp v pht trin n nh.

gay gt.

- O2: Nhu cu th trng gia tng - T2: Ngun cung ng v gi


lin tc.

nguyn vt liu ch to my

- O3: c s khuyn khch sn bin p lun bin ng.


xut ca Nh nc.

- T3: Khch hng i hi ngy

- O4: Khoa hc cng ngh pht cng cao v cht lng


Cc yu t

trin mnh m.

Mi trng bn trong
IM MNH: S (STRONG)

- T4: Li sut c nhiu bin


ng

CHIN LC KT HP S - O : CHIN LC KT HP S -

- S1: c thng hiu lu nm Pht huy im mnh tn dng T : Pht huy im mnh n
trn th trng.

c hi

trnh nguy c

- S2: c th phn trn th  Kt hp S1, S2, S3, S4 vi O1,  Kt hp S1, S2, S3, S4 vi
trng

O2, O3 Chin lc m rng

T1 Chin lc cnh

- S3: i ng CBCNV c

th trng, gia tng doanh thu

tranh.

nhiu nm kinh nghim

v li nhun.

- S4: Nh my t v tr thun  Kt hp S3, S4 vi O3, O4


li cho sn xut kinh doanh.
IM YU: W (WEAK)

Chin lc pht trin sn xut


CHIN LC KT HP W - O : CHIN LC KT HP W -

- W1: Cht lng my bin p Khc phc im yu tn dng T : Khc phc im yu n


cha ng u, thi gian sn c hi
xut cn ko di.

trnh nguy c

 Kt hp W1, W2, W3, W4 vi  Kt hp W1, W2, W3, W4

- W2: Cng ngh sn xut v

O2, O3, O4 Chin lc m

vi T1 Chin lc cnh

trang thit b cn lc hu.

rng th trng, gia tng doanh

tranh.

- W3: Ngun lc ti chnh cn

thu v li nhun.

eo hp.

 Kt hp W2, W3, W4 vi O3,

- W4: Kh nng qun l cn yu

O4 Chin lc pht trin sn

km.

xut

 Kt hp W3, W4 vi T2
Chin lc qun tr ngun
cung ng.
 Kt hp W3, W4 vi T4
Chin lc ti chnh.

- 51 -

- S3: i ng CBCNV c nhiu nm kinh nghim trong SXKD my bin


p: y l mt li th m nhiu i th cnh tranh khng th c c, gip Cng ty
c th p ng c mi nhu cu ca khch hng.
- S4: Nh my t v tr thun li cho sn xut kinh doanh: Cng ty C
phn C in Th c t ti Thnh ph H Ch Minh, l trung tm kinh t ln
nht ca c nc c nhu cu in cao nht c nc, tc l nhu cu my bin p cng
rt cao.
 im yu (Weak):
- W1: Cht lng my bin p cha ng u, thi gian sn xut cn ko
di: Qua nghin cu thc t phn trc, chng ta nhn thy cht lng my bin
p ca Cng ty cha p ng ht yu cu ca khch hng, vn cn nhng khim
khuyt v cht lng sn phm, khch hng ch nh gi mc trung bnh kh. Bn
cnh thi gian sn xut cn ko di do sn xut lun thiu ng b lm ko di
thi gian giao hng v gia tng tn kho, y cng l mt trong nhng yu km nht
ca cc n v quc doanh Vit Nam hin nay.
- W2: Cng ngh sn xut v trang thit b cn lc hu: Mc d l nhng
n v hng u Vit Nam v sn xut kinh doanh my bin p, tuy nhin cng
ngh sn xut vn cn rt lc hu, hu ht my mc thit b c k, lc hu rt cn
c u t nng cp.
- W3: Ngun lc ti chnh cn eo hp: cha p ng c nhu cu sn xut
kinh doanh: Hin nay vn iu l ca Cng ty C phn C in Th c l 69 t
ng (thi im nh gi chuyn sang c phn ha nm 2007). So vi qui m doanh
thu hng nm th s vn ny qu t i, khng th p ng c nhu cu sn xut
kinh doanh. Thc t trong nhng nm qua doanh nghip u nh vo ngun vn
vay t ngn hng, gi tr vay kh cao so vi ti sn doanh nghip. Chnh v vy
lm gim hiu qu kinh doanh.
- W4: Kh nng qun l cn yu km: y l mt yu km nht ca Cng ty
hin nay, chnh s qun l yu km dn n gi thnh sn xut cao, tn kho
nhiu v kinh doanh khng c hiu qa cao nh mong i.

- 52 -

 Cc yu t mi trng bn ngoi:
 C hi (OPPORTUNITY):
- O1: Kinh t, chnh tr Vit Nam hi nhp v pht trin n nh: Trong
nhng nm qua kinh t, chnh tr Vit Nam lun pht trin v ngy cng hi nhp
kinh t c hiu qu. y chnh l mt yu t rt thun li cho cc doanh nghip pht
trin. Hin nay nhu cu in nng ang tng ln rt cao lm cho nhu cu my bin
p cng tng ln theo.
- O2: Nhu cu th trng gia tng lin tc: Trong nhng nm qua v trong
nhng thi gian ti nhu cu v in cho s pht kinh t khng ngng gi tng, ko
theo nhu cu v my bin p cng tng theo, y chnh l c hi tt cho Cng ty
pht trin trong nhng thi gian ti.
- O3: S khuyn khch pht trin sn xut ca Nh nc: Hin nay Nh nc
rt khuyn khch ngnh sn xut thit b in, trong c my bin p bng cc
chnh sch bo h v thu quan
- O4: Trnh khoa hc cng ngh pht trin mnh m: Gip Cng ty c th
tip cn v hin i ha cng ngh sn xut ca mnh.
 E DA: T (THREATEN):
- T1: Cnh tranh ngy cng gay gt: Do ngy cng c nhiu n v tham gia
vo lnh vc sn xut kinh doanh my bin p, nn sc cnh tranh ngy cng gay
gt. Ngoi su n v sn xut kinh doanh my bin p ch yu Vit Nam nu
phn trc, hin nay c mt s n v khc ngy cng ln mnh v tng lai s l
nhng i th mnh trn th trng, nh: Cng ty Hoa Lm ng ti khu Cng
nghip Bin Ha, Cng ty C phn ch to my bin p H Ni, Cng ty Lioa (Nht
Linh), Cng c phn C in Min trung,
- T2: Ngun cung ng v gi nguyn vt liu ch to my bin p lun bin
ng: Nguyn vt liu ch to my bin p l nhng nguyn vt liu c bit, ch
yu l kim lai mu v du bin p, tt c nhng nguyn vt liu ny c gi tr rt
cao.

- 53 -

- T3: Khch hng i hi ngy cng cao v cht lng sn phm: y cng
chnh l mt xu th tt yu ca c ch th trng, khi kinh t x hi pht trin th
nhng chun mc v cht lng sn phm cng c nng ln. i vi ngnh in
Vit Nam hin nay ang c gng nng cao cht lng in nng, do cng i hi
cht lng thit b in cng phi nng ln mi p ng c.
- T4: Th tc v li sut Ngn hng: Trong thi gian qua hot ng ngn
hng c nhiu bin ng v cng cha n nh. Hin ti th tc vay rt kh khn v
li sut cng rt cao, yu t ny gy nhiu kh khn cho Cng ty vn d kinh doanh
da vo vn vay ngn hng l ch yu.
Ta c th xy dng cc chin lc t ma trn SWOT nh sau:
 Chin lc m rng th trng: c hnh thnh t hai nhm kt hp
l: Kt hp gia S1, S2, S3, S4 vi O1, O2, O3 v kt hp gia W1, W2, W3,
W4 vi O2, O3, O4. S kt hp ny c th gip cng ty tn dng c c hi m
rng th trng gia tng doanh thu v li nhun da trn c s khai thc nhng li
th v im mnh nh thng hiu, khch hng sn c, cht lng ngun nhn lc,
v tr Cng ty, v khc phc nhng tn ti yu km nh cng ngh lc hu, cht
lng sn phm cha tt, ngun lc ti chnh eo hp, qun l yu km.
 Chin lc pht trin sn xut: c hnh thnh t cc nhm kt hp
l: Kt hp S3, S4 vi O3, O4 v kt hp gia W2, W3, W4 vi O3, O4 . S kt
hp ny c th gip cng ty pht trin c sn xut v cc mt nh nng lc sn
xut, cng ngh sn xut v c bit l nng cao cht lng sn phm.
 Chin lc cnh tranh: c hnh thnh t cc nhm kt hp l: kt
hp gia S1, S2, S3, S4 vi T1 v kt hp gia W1, W2, W3, W4 vi T1. S kt
hp ny s gip Cng ty nng cao c kh nng cnh tranh trc cc i th khc.
 Chin lc ti chnh: c hnh thnh t nhm kt hp gia W3, W4
vi T4. S kt hp ny cho php Cng ty c th ci thin c tnh hnh ti chnh
cn nhiu yu km nh hin nay.

- 54 -

 Chin lc qun tr ngun cung ng: c hnh thnh t nhm kt


hp gia W3, W4 vi T2. S kt hp ny cho php Cng ty ng ph c vi tnh
hnh bin ng ca ngun cung ng vt t nh trong thi gian va qua.
3.4. Chin lc kinh doanh ca Cng ty C phn C in Th c n nm
2020.
Xut pht t mc tiu v tnh hnh th trng, tnh hnh thc ti ca Cng ty v
cc ma trn la chn chin lc phn tch cc phn trc, chng ta c th
hoch nh chin lc sn xut kinh doanh ca Cng ty C phn C in Th c
n nm 2020 nh sau:
3.4.1. Chin lc cp Cng ty (chin lc chung)
Hin ti Cng ty C phn C in Th c l mt trong nhng Cng ty hng
u Vit Nam v sn xut kinh doanh my bin p, c v tr th phn trn th
trng, do Cng ty c th s dng Chin lc thch thc th trng (cnh
tranh trc tip vi cc i th cnh tranh trn th trng), tc l t nng cao nng
lc v hon thin mnh nhm cnh tranh trc tip vi cc i th khc pht trin.
Cng ty cn tp trung vo hai chin lc c bn nh sau:
3.4.1.1. Chin lc nng cao nng lc cnh tranh: Da trn c s xy dng
thng hiu my bin p ca Cng ty tr thnh thng hiu mnh, bi v trong c
ch th trng ngy nay yu t thng hiu l rt quan trng cho cc doanh nghip,
c bit i vi cc sn phm k tht cao nh my bin p. Thng hiu Cng ty s
c nh v bi cc yu t l: cht lng tt, dch v hon ho v gi c va
phi.
3.4.1.2. Chin lc m rng th trng: Bao gm bo v th trng hin c v m
rng th trng c ni a v xut khu. Hin ti Cng ty c mt th phn tng
i ng v tr th t ti th trng Vit Nam, y chnh l nn tng cho s pht
trin ca Cng ty trong tng lai. Tuy nhin nu khng c chin lc bo v th
phn ny th s c th b cc i th khc chim lnh, chnh l th trng bn l
v cc khch hng ln thuc ngnh in Vit Nam, trong cn quan tm c bit

- 55 -

n khch hng ti cc tnh Min nam v nam trung b, l th trng ln nht Vit
Nam v Cng ty cng c mt v th ti th trng ny. Bn cnh Cng ty cng
cn tm khch hng v th trng mi, th trng mi chnh l yu t quan trng
gip cho Cng ty pht trin n nh v hn ch c kh khn trong trng hp th
trng c b bin ng. Chin lc m rng th trng bao gm th trng ni a
v xut khu sang cc nc trong khu vc.
3.4.2. Cc chin lc Marketing mix:
thc hin c Chin lc chung th Cng ty cn phi thc nhiu chin
lc chc nng c th mang tnh gii php, trong cc chin lc quan trng hng
u chnh l cc Chin lc Marketing Mix. Cn c vo tnh hnh kinh doanh v
cc kt qu phn tch cc phn trc, chng ta c th xy dng cc chin lc
marketing mix cho Cng ty nh sau:
3.4.2.1. Th trng mc tiu: Bao gm c th trng c v pht trin thm th
trng mi. Th trng c bao gm hai loi khch hng c bn l bn l v
bn s. Bn l l cc cng ty xy lp in, cc c quan x nghip, h gia nh, tuy
bn vi s lng khng nhiu nhng gi bn li cao v bn s ch yu l bn cho
cc n v trong ngnh in vi s lng nhiu, tuy nhin gi thng thp, trong
cn c bit quan tm n th trng cc tnh pha nam v nam trung b. Th trng
mi bao gm m rng thm cc khch hng ni a v xut khu sang cc nc
trong khu vc.
3.4.2.2. Cc chin lc Marketing Mix: Ni dung ca bn chin lc c bn ca
marketing mix nh sau:
 Chin lc sn phm (Product):
- Loi sn phm: Duy tr v pht trin hai loi sn phm ch lc l my bin
p phn phi v my bin p truyn ti.
- Cht lng sn phm: Nng cao cht lng sn phm p ng tht tt yu
cu khch hng.
- Gi thnh sn xut: H gi thnh tng tnh cnh tranh cho sn phm.

- 56 -

- Thi gian sn xut: Rt ngn thi gian sn xut nhm rt ngn thi gian
giao hng v tng vng quay ca vn lu ng.
- S lng sn phm: Cn c vo tnh hnh thc t, trong phi quan tm
n sn xut sn phm d tr cho cng tc bn l.
- Sn phm ph tr: Kinh doanh thm mt hng thit b i km my bin p,
nh: cu dao, my ct, t bng in,
 Chin lc gi (Price):
 Chin lc nh gi:
- Gi thnh: Trc tin l cn phi h gi thnh nng cao tnh cnh tranh
trong cng tc bn s (u thu) v bn l.
- C ch gi: Xy dng c ch gi linh hot, p dng ty theo tng loi
khch hng, tng iu kin c th, c bit l nhng th trng mi.
 Phng thc thanh ton: Nghin cu thc hin nhiu phng thc
thanh ton khch hng la chn. Ngy nay h thng ngn hng ang pht
trin mnh v ngy cng tr gip c lc cho cc hot ng kinh doanh ca
doanh nghip. V vy Cng ty cng nn nghin cu, ch n hnh thc bn
sn phm c s tham gia ca Ngn hng nh: Bn tr gp qua h thng ngn
hng, nh thu, hoc hnh thc bo lnh thanh ton. Vi cc phng thc ny
cng ty c th thu hi ngay c tin bn hng v ph hp vi nhiu khch
hng l c t vn u t nn c th bn c nhiu hng hn. thc hin
cc nghip v ny, cc Ngn hng s ng ra thanh ton hoc cam kt thanh
ton mt phn hoc ton b gi tr Hp ng cho bn bn di hnh thc cho
bn mua vay vn thanh ton. Ngoi ra cng cn phi c cc chnh sch u
i nh gim gi, tng chit khu, hoa hng cho khch hng thn thuc,
khch hng chp nhn thanh ton trc khi nhn hng,
 Chin lc phn phi (Place):
Quan tm pht trin c hai h thng knh phn phi l bn s v bn l ti
th trng ni a, ng thi cng thc y cng tc xut khu ra nc ngoi.

- 57 -

 Knh bn s (Bn hng qua u thu v cho gi cnh tranh): y l


knh phn phi c th bn c nhiu hng, tuy nhin gi bn thng thp
v gi bn c nh gi ty theo tng iu kin c th. tng hiu qu c
v doanh thu v li nhun ca knh phn phi ny, th iu ct li l phi h
c gi thnh. V theo qui lut th trng chng ta phi nh gi theo th
trng ch khng th nh gi theo chi ph sn xut ca Cng ty. Mt trong
nhng im cn ch na l i vi nhng hp ng bn s, doanh nghip
d b ri vo tnh trng chm tr v b pht hp ng, do vy doanh nghip
cng cn phi quan tm n k hoch sn xut v nng cao kh nng qun l
nhm m bo tin giao hng.
 H thng bn l: y l mt knh phn phi quan trng ca Cng ty,
bao gm cc hnh thc:
- Bn hng trc tip: Do nhn vin kinh doanh trc tip lin h khch hng,
hoc tip nhn nhng n hng v lm th tc mua bn.
- Bn hng thng qua cc i l: Do th trng rng ln nn hnh thc ny
vn l cn thit tip cn th trng, mc d cng c nhng hn ch nht
nh nh chm tr trong khu thanh ton.
- Bn hng thng qua trung gian mi gii gii thiu: y l mt hnh thc
mi p dng v cng em li nhng hiu qa tt cn pht huy trong thi
gian ti, ngi mi gii gii thiu thng l nhng ngi lm trong ngnh
in a phng c mi quan h rng ri, v c th nm bt c nhu cu
ca khch hng. Cng ty nn cho m rng hnh thc ny trn phm vi
nhiu ni.
- Ngoi ra Cng ty cng cn phi thit lp h thng bn hng qua mng, v
ngy nay mng internet ang ngy cng tr nn ph bin v c th p dng
tt trong vic bn hng.
 Chin lc chiu th (Promotion):
y cng l mt vn quan trng lm cho khch hng ch n sn phm
ca Cng ty, ch yu l cc cng tc nh sau:

- 58 -

 Ch trng n vic xy dng v bo v thng hiu my bin p EMC:


- Thc hin chu o cc hp ng vi khch hng, bo m v cht lng v
tin giao hng.
- Lm tt cc cng tc dch v bn hng v sau bn hng, nh nhanh chng,
tin li, an ton v m bo tin .
- Thit k v chun b sn nhng ti liu m khch hng hay yu cu cung
cp khi hi gi my bin p, bao gm: Catalogue, bng c tnh k thut,
bng gi my bin p.
- T vn gip khch hng chn la sn phm v phng thc mua bn.
 Thit lp mi quan h cht ch vi khch hng:
Mi quan h cng l mt yu t quan trng trong kinh doanh, bao gm quan
h tt vi khch hng, quan h tt vi nh cung cp vt t, quan h tt vi cc c
quan c lin quan, doanh nghip cn phi ch trng quan h tht tt vi khch
hng lun n nhn c s ng h ca h, y c bit l mi quan h vi
cc n v trong ngnh in, l khch hng ln nht v my bin p v cng c nh
hng gin tip n quyt nh mua my bin p ca cc khch hng khc.
3.4.3. Cc chin lc khc:
 Chin lc pht trin sn xut:
Chin lc sn xut nhm gip Cng ty t c mc tiu nng cao v th
thng hiu, tng trng 15% mi nm v kinh doanh c hiu qu. Chin lc pht
trin sn xut bao gm:
 Nng cao nng lc sn xut, tng bc hin i ha cng ngh sn xut
v nng cao cht lng sn phm, c th hin qua cht lng nh xng,
my mc thit b, cng ngh, nhn lc, .
 Xy dng k hoch sn xut ph hp vi tnh hnh kinh doanh trn th
trng, trong c bit quan tm n cng tc sn xut d phng p ng
cho nhu cu bn l v hin nay cng ty vn cn rt b ng trong khu ny

- 59 -

dn n tnh trng khch hng b i do Cng ty khng p ng kp thi v


yu t thi gian v tiu chun k thut ca sn phm.
 Chin lc ti chnh:
Mc tiu ca chin lc l nhm gip Cng ty lnh mnh tnh hnh ti chnh,
m bo cho s pht trin ca Cng ty trong nhng thi gian ti. Bao gm cc ni
dung c bn nh sau:
 Lnh mnh ha tnh hnh ti chnh hin ti: bao gm c cu li ngun
vn, m bo s cn i hi ha, trong c bit l phi gim t l vay
ngn hn v tng vng quay ca vic s dng vn.
 B sung thm vn lu ng v hin ti vn ca Cng ty ch yu nm
trong ti sn c nh cn vn lu ng qu t khng th p ng cho nhu cu
sn xut kinh doanh. Vic tng vn lu ng c th thc hin qua vic pht
hnh thm c phiu khi tnh hnh th trng ti chnh n nh tr li.
 Chin lc duy tr v pht trin ngun nhn lc:
Mc tiu ca chin lc l m bo ngun nhn lc cho pht trin, bao gm
cc ni dung chnh nh sau:
 Nng cao hiu qu cng tc tuyn dng v o to ngun nhn lc m
bo k tha ngun nhn lc v h, ngh vic v p ng cho nhu cu m rng sn
xut kinh doanh da trn c s k hoch sn xut kinh doanh v tnh hnh bin ng
ngun nhn lc ca Cng ty.
 Duy tr v pht huy sc mnh ca ngun nhn lc: c thc hin qua
cng tc ng vin ngi lao ng bng cc chnh sch nh tin lng, thng v
cc ch i ng khc v c bit l mi trng lm vic tt.

3.5. Cc gii php thc hin chin lc kinh doanh


3.5.1. Nhm gii php nhm nng cao cht lng sn phm, h gi thnh, thc
hin ng b sn xut v rt ngn thi gian giao hng:

- 60 -

thc hin chin lc nng cao cht lng sn phm, rt ngn thi gian giao
hng p ng tt hn cc yu cu ca khch hng, doanh nghip cn phi quan tm
v thc hin cc gii php nh sau:
 Ci tin dy chuyn sn xut:
Do yu cu v cht lng sn phm ca ngi tiu dng ngy cng kht khe,
nn cng ty rt cn phi t ra k hoch ci tin dy chuyn sn xut nng cao
cht lng sn phm, rt ngn thi gian giao hng v thc hin tt hn cc dch v
i km p ng ngy cng tt hn cc yu cu ca khch hng.
 Nghin cu ci tin sn phm ti u ha s lng vt t ch to:
Trong nhng nm qua cc doanh nghip t c nhiu thnh cng trong
cng tc ny, sn phm ca cc doanh nghip ngy cng nh gn, tiu hao t vt t
nhng vn m bo c cc thng s k thut ra. p ng yu cu th
trng v h gi thnh th cc doanh nghip phi tip tc pht huy cng tc ny, bn
cnh l vic tm hiu khai thc nhng vt t mi c th h gi thnh.
 Thc hin tit kim vt t trong sn xut:
Vt t ch to my bin p l nhng vt t t tin, gi tr vt t chim t 80
n 85% gi thnh sn phm, do tit kim vt t c ngha rt quan trng trong
vic h gi thnh sn phm. thc hin Cng ty cn thc hin:
 Tuyn truyn thc tit kim trong ngi lao ng.
 Qun l tt cng tc vt t.
 Ci tin cng tc qun l nng cao cht lng sn phm v thc hin
ng b sn xut, rt ngn thi gian giao hng:
Nh phn tch phn trc, cng tc qun l c mt vai tr rt quan trng
trong vic nng cao cht lng sn phm v nng sut lao ng. V vy, Cng ty
cn phi nng cao hiu qa cng tc qun l nng cao cht lng sn phm, c
bit vn ng b sn xut l mt vn quan trng m ton th Cng ty ang
tm cch khc phc. Cng ty cn ci tin cng tc qun l cc kha cnh nh sau:
 C cu li t chc, phn cng ng ngi, ng vic.

- 61 -

 Xy dng mt h thng ni qui ph hp, phn cng trch nhim khoa


hc, r rng,
 Xy dng qui ch lng, thng cng bng, ph hp nhm to ra mt
mi trng lm vic on kt v pht huy c sc mnh ca tng c
nhn.
 Quan tm thc hin ng b sn xut tt c cc khu
 Nng cao hiu qu cng tc khai thc vt t phc v sn xut:
i vi hot ng sn xut kinh doanh my bin p, th cng tc khai thc vt
t phi m bo cc yu cu sau:
 Ch ng, m bo c tin cho sn xut kinh doanh:
Hin nay cng tc khai thc vt t cn rt chm, nguyn nhn ch yu l do
thiu vn kinh doanh, y cng chnh l bt li ln nht ca Cng ty hin nay. Gii
php khc phc thiu vn kinh doanh s c phn tch nhm gii php ci thin
tnh hnh ti chnh phn sau.
 Khai thc vt t m bo v cht lng v hp l v gi thnh:
Cht lng vt t c nh hng ln n cht lng v gi thnh sn phm, do
cn phi xy dng qui trnh mua sm vt t cht ch, t vic tm nh cung cp
cho n vic kim tra cht lng trc khi nhn hng a vo sn xut.
 C k hoch d tr cc vt t chin lc:
trnh cc ri ro v bin ng gi vt t trn th trng, Cng ty cn nghin
cu c k hoch d tr cc vt t chin lc bao gm: dy ng, li st t, du
bin p nhm m bo cho k hoch sn xut kinh doanh, trong c bit l thc
hin cc hp ng u thu mt cch hiu qa, v thi gian t lc tham gia u thu
n lc k Hp ng v trin khai thng ko di, d ri vo tnh trng thua l khi
vt t trn th trng tng cao. Tuy nhin Cng ty cng cn phi tnh ton cn i
n nhng thit hi do tn kho mang li.
Ngoi ra Cng ty cng c th thng lng vi Nh cung cp k kt cc hp
ng giao hng theo k hn da trn k hoch sn xut kinh doanh hn ch thit
hi v tn kho v p lc v vn.

- 62 -

3.5.2- Nhm gii php nhm ci thin tnh hnh ti chnh:


C cu ti chnh ca Cng ty C phn C in Th c cn nhiu bt hp l,
c bit l t l n ngn hn hn qa cao, m nguyn nhn trc tip l do tc
quay vng ca vn qu chm (ch khong 1,2 ln/ nm), hiu qu sn xut kinh
doanh thp. Do khc phc Cng ty cn phi xem xt thc hin cc bin php
sau:
 C cu li ngun vn: Hin nay c cu ngun vn cn nhiu bt hp l,
c bit l vn vay ngn hn chim t l qu cao, do cn phi gim t l ny
xung bng cch tm ngun vn vay di hn cho u t xy dng c bn v thc
hin cc cng trnh c thi gian ko di nh Hp ng cung cp my bin p lc.
 Tng nhanh vng quay ca vn: y l vn quan trng nht gip gim
p lc vay vn v lm tng hiu qa kinh doanh. Hin nay theo tnh ton ca Ngn
hng th tc vng quay Vn ca Cng ty C phn C in Th c khong l
1,2 ln/nm, tng ng thi gian mt vng quay ca vn l 304 ngy, vi gi vn
hng bn l 245 t ng, tng ng nhu cu vn lu ng l 204 t ng, trong
vn lu ng hin c ca Cng ty l 14 t ng, nh vy nu tr i cc khon n
khc (phi tr cho ngi bn, khch hng ng trc,) khong 70 t ng th Cng
ty cn phi vay thm khong 120 t ng. gim p lc vay vn chng ta cn
phi c bin php tng nhanh vng quay ca vn lu ng, tc quay ca vn lu
ng c tnh nh sau:
Tc quay ca vn lu ng:
T = Gi vn hng bn / Vn lu ng bnh qun
=> Vn lu ng bnh qun = Gi vn hng bn /tc quay ca vn lu ng
Trong vn lu ng bao gm vn lu ng hin c v vn lu ng i vay,
v cc khon n ngn hnkhc (phi tr cho ngi bn, khch hng ng trc,).
Nh vy nu gim vn vay chng ta cn phi tng vng quay ca vn lu ng, cn
nu gim gi vn hng bn ng ngha vi vic gim doanh thu l iu chng ta
khng mong i m ch c gim gi thnh sn xut l hp l. thy r hn mc
quan trng ca tc quay ca vn lu ng chng ta th tnh ton theo s liu

- 63 -

nm 2007 ca Cng ty C phn C in Th c: Gi s tt c cc yu t v doanh


thu, tn kho, gi vn hng bn, khng i, nu vng quay ca vn lu ng tng
ln, s lng vn phi vay gim xung gi s nh bng sau:
Bng 3.8. Bng v d v nhu cu vay vn khi thay i tc quay ca vn lu ng
Tc
quay ca
vn lu
ng (ln)

Chu k
quay ca
vn lu
ng
(ngy)

Gi vn
hng bn
nm 2007
(t)

Nhu cu v
vn lu
ng (t)

Vn lu
ng hin
c (t)

Nhu cu
vay, n
vn (t)

Mc gim
vay, n so
vi nm
2007
(t)

1.2

304

245

204

14

190

1.5

243

245

163

14

149

41

1.8

203

245

136

14

122

68

2.0

183

245

123

14

109

82

2.5

146

245

98

14

84

106

3.0

122

245

82

14

68

123

Nh vy vic tng vng quay ca vn lu ng l rt quan trng gip gim p


lc vay vn. tng vng quay ca vn lu ng chng ta cn phi thc hin cc
gii php sau:
- Rt ngn thi gian sn xut: y nhanh tin giao hng v thu hi vn
gip quay vng nhanh vn lu ng, bn cnh cn mt li ch khc em li l
tng li th cnh tranh trn th trng. V vy i hi mi n v sn xut cn phi
nhanh chng trin khai ch to sn phm khi c vt t, c bit l cc my bin
p truyn ti c s vn u t ln rt cn hon thnh sm thu hi vn.
- Lm tt khu bn hng, giao hng v thu hi Cng n: sm thu hi vn
th cn phi thc hin nhanh chng trong khu lm th tc nghim thu, giao hng,
lm h s thanh ton v thu hi cng n.
- Gii quyt tt khu tn kho: C k hoch tn kho hp l, va p ng c
cng tc bn hng, va khng tn kho qa ln lm ng vn. i vi cc sn
phm khng th bn c na cn c k hoch ci to bn, hoc thanh l
gim tn kho.
- Xc nh mc vay b sung cho vn lu ng mt cch hp l:

- 64 -

Vn y khng phi l vay nhiu hay t, m l vay hp l. Nu chng ta


s dng c hiu qu vn vay, thi gian thu hi vn nhanh v c th xc nh c
phng n tr vn vay, th vic vay vn s khng tr thnh gnh nng i vi Cng
ty m tri li c th em li li ch cho Cng ty. Ngc li nu s dng vn vay
khng hiu qu, thi gian thu hi vn lu, s l gnh nng i vi Cng ty v li
sut v lun trong tnh trng b p lc trong tr cc khon vay n hn.
Ngoi ra, thi hn vay vn phi bng hoc ln hn thi gian quay ca vn lu
ng th Cng ty mi ch ng c trong vic thanh ton cc khon vay n hn.
- Khai thc vt t mt cch ng b gip cho vic thc hin cng trnh
hon thnh nhanh hn:
V d, sn xut mt my bin p truyn ti ngoi cc vt t chnh, cn c
cc thit b, ph kin i km c gi tr cng tng i cao, tt c cc vt t ph kin
ny phi c ln k hoch khai thc y , trong lu n yu t ng b, sao
cho khng tnh trng thiu vt t lm ko di thi gian hon thnh cng trnh,
cng khng tn kho lu lm tn ng vn.
3.5.3. Nhm gii php nhm m rng th trng kinh doanh MBA:
3.5.3.1. Hon thin v m rng h thng phn phi sn phm:
Mun m rng th trng th cn phi c mt h thng phn phi mnh, c th
p ng nhiu phn khc th trng khc nhau, do rt cn phi hon thin h
thng knh phn phi hin ti, ng thi phi m rng knh phn phi trn th
trng
 Cng tc u thu, cho hng cnh tranh: Thng xuyn theo di v thc
hin tt cc H s d thu, cho hng cnh tranh, tm hiu gi thu, tm hiu
i th c th a ra quyt nh ng n nht. Do tnh cht cnh tranh
trong vic u thu v cho hng cnh tranh nn gi thng thp, do
Cng ty cn phi c k hoch ch ng trong vic khai thc vt t trnh
nhng ri ro do bin ng v gi.

- 65 -

 Cng tc bn l:
y mnh cng tc bn l, Cng ty cn phi c cc gii php sau:
+ Lun sn xut d phng cho cng tc bn l khi khch hng c nhu cu l
c th p ng ngay.
+ Xy dng kho bo qun my bin p m bo cht lng ca my bin p
khi giao hng.
+ Lun cho kim tra hon thin cc sai hng my bin p ngay ti kho Cng ty
khi bn l c th giao ngay khng cn phi qua bc hon thin li gy
mt nhiu thi gian.
+ Thc hin hin nhanh chng trong khu hu mi, chnh sa cc sai hng
hoc i my cho khch hng nhanh chng kp thi.
+ Ci tin y nhanh cng tc giao hng, c ch giao hng k c cc
ngy ngh trong tun.
+ Ch trng cng tc thit lp cc i l v cc cng tc vin nhiu ni.
Trong c bit l cc trung tm c nhu cu pht trin cao v my bin p.
 Bn hng qua mng internet:
thc hin c vic bn hng qua mng, Cng ty cn phi cho hon thin
trang web ring ca Cng ty, trn phi th hin y cc thng tin gii thiu v
Cng ty, gi c sn phm v cch thc mua bn. Hng ngy thng xuyn kim tra
n hng m khch hng yu cu qua mng, lin h v lm th tc mua bn. Song
song cng cn c mt b ti liu gii thiu v trang web v gi n cc khch
hng, c bit l cc n v trong ngnh in. Vi s tin li, nhanh chng chc
chn hnh thc ny s thu ht s ch ca nhiu khch hng.
3.5.3.2. Xy dng pht trin nhiu hnh thc thanh ton:
Phng thc thanh ton cng l mt yu t quan trng gip m rng th
trng, v mi khch hng ch ph hp vi mt phng n thanh ton no . V
vy Cng ty cn phi xy dng nhiu hnh thc thanh ton khch hng la chn,
trong Cng ty cn ch trng n hnh thc thanh ton c s tham gia ca Ngn

- 66 -

hng: Bn tr gp v bn hng n c s cam kt thanh ton ca Ngn hng. thc


hin, Cng ty cn phi lin h vi cc Ngn hng t vn v thng nht cc
th tc mua bn. Hin nay nhiu Ngn hng ang sn sng hp tc thc hin cc
nghip v kinh doanh ny.
3.5.3.3. y mnh cng tc chiu th:
 Thc hin xy dng thng hiu:
Trc ht l vn gi ch tn trong kinh doanh, giao hng m bo cht
lng, s lng v kp tin v to iu kin tt nht cho khch hng trong mua
bn, lm tt vic t vn khch hng yn tm v nng cao c tnh chuyn
nghip trong kinh doanh. Bn cnh , cng tc hu mi cng cn phi nhanh
chng, kp thi khi c yu cu. lm c iu Cng ty cn phi xy dng v
pht trin i ng cn b nhn vin kinh doanh chuyn nghip, am hiu su v lnh
vc kinh doanh mnh ph trch. Song song lm tt cc khu ca qa trnh sn
xut kinh doanh, xy dng chun b sn cc ti liu m khch hng cn cung cp,
nh: thit k v chun b sn nhng ti liu m khch hng hay yu cu cung cp
khi hi gi my bin p, bao gm: bng gi thng nht, Catalogue, bng c tnh k
thut th hin cc thng s k thut chnh v bn v my bin p, v cc ti liu ny
khch hng thng hay yu cu cung cp khi hi gi my bin p, ngoi ra cng
cn phi ci tin ni dung l lch my bin p, trong cng phi th hin c mt
s thng s c bn ca my bin p.
 Thit lp mi quan h cht ch vi khch hng:
Thng xuyn thm hi khch hng truyn thng, c bit l khch hng
trong ngnh in. Bn cnh cng cn phi tng cng cc hot ng tip th
thit lp mi quan h vi cc khch hng mi. thc hin cn phi ln k hoch
i tip th: ngi thc hin, thi gian, a im, ngi s lin h, ni dung v ti
liu tho lun vi khch hng, trong c bit quan tm n vic quan h thit
lp i l v cong tac vien,

- 67 -

3.5.4. Nhm gii php v ngun nhn lc


Ngun nhn lc l mt yu t rt quan trng cho s pht trin ca Cng ty,
do rt cn mt gii php hp l duy tr v pht trin ngun nhn lc, ch yu
l cc cng tc sau:
3.5.4.1. Tuyn dng v o to ngun nhn lc
m bo c mt ngun nhn lc n nh cho pht trin th Cng ty phi
lun tr trng n cng tc tuyn dng v o to b p cho nhng bin ng
ngun nhn lc (ngh vic, ngh hu) v p ng cho nhu cu m rng sn xut
kinh doanh, c bit l vic nng cao cht lng ngun nhn lc thng qua cng tc
o to v o to li.
3.5.4.2. Chnh sch ng vin ngi lao ng:
ng vin l mt yu t quan trng trong qun l sn xut kinh doanh, n nh
hng trc tip n thi lao ng. ng vin gm ba yu t chnh l phn phi
thu nhp, ch khen thng k lut v xy dng mi trng lm vic tt. Hin
nay chnh sch ng vin Cng ty vn cn mt s hn ch nht nh, thu nhp ca
ngi lao ng cn thp so vi mt bng trung bnh ca ngnh in, phn phi thu
nhp cng cha tht s cng bng, ch khen thng i vi cc nhn, tp th c
sng kin, hon thnh tt nhim v cha tng xng, do cha pht huy ht c
nng lc ca ngi lao ng. ph hp vi chin lc kinh doanh trong tnh hnh
mi cn phi ci tin nh sau:
 Ci tin tin phn phi thu nhp cho ngi lao ng: Vn quan tm
hng u ca ngi lao ng l vn thu nhp, v vy ng vin thc y ngi
lao ng lm vic th Cng ty cn phi c ch phn phi thu nhp hp l, bao
gm hai kha cnh:
- Thu nhp ca ngi lao ng cn phi c xu hng tng dn: tc tng thu
nhp c th b p c tc trt gi hng ha t liu sinh hot trn th trng.
Ngoi ra ci thin i sng ngi lao ng th tc tng ca thu nhp phi cao
hn tc lm pht trn th trng. Hin nay Cng ty cha thc hin c vn

- 68 -

ny, thm ch mt bng thu nhp ca ngi lao ng cn thp hn mt bng ca


ngnh in do hiu qa hot ng sn xut kinh doanh cha cao, tuy nhin Cng ty
cng cn phi quan tm, a ra k hoch thc hin trong nhng thi gian ti.
- Ch phn phi thu nhp trong cng ty phi m bo cng bng, r rng:
trnh nhng so b lm mt on kt v gim hiu qa trong sn xut kinh doanh.
y chnh l vn quan trng nht trong cng tc phn phi thu nhp cho ngi
lao ng c th to ra sc mnh cho Cng ty.
chng li gic i sau cch mng thng tm nm 1945, H Ch Tch
nhn nh: Chng ta khng s thiu bng s phn phi khng cng bng. Nh vy,
vic phn phi cng bng chnh l then cht to ra sc mnh on kt trong mi
lnh vc ca cuc sng. Phn phi thu nhp phi to ra c bu khng kh on
kt, dung ha trong tp th ngi lao ng, tc l khng c s chnh lch thu nhp
qa nhiu gia nhng ngi lao ng c tch cht cng vic gn nh nhau.
 Xy dng ch khen thng v k lut hp l: Bao gm vic khen
thng xng ng cho nhng c nhn, tp th t thnh tch cao, c nhng sng
kin mang li li ch cho cng ty, ng thi cng cn phi c nhng k lut
rn e ngn nga nhng hnh ng lm phng hi n Cng ty.
 Xy dng mi trng lm vic tt: Hiu qu lao ng cng nh s gn
b ca Ngi lao ng i vi Cng ty cng ph thuc rt ln vo mi trng lm
vic, v vy cn phi c mi trng lm vic tt, bao gm:
o Mi quan h gia lnh o v nhn vin, gia ng nghip vi nhau, gia
cc n v phng ban vi nhau, phi hi ha, thn thin v to iu kin
cho nhau cng lm vic.
o Cc dng c, phng tin lm vic nh phng c, bo h lao ng, my
mc thit b, my tnh, in thoi, photocopy, phi to iu kin thun li
cho cc cng tc nghip v ca tng c nhn trong Cng ty.
o Khng gian lao ng: Sch s, an ton, khng nhim, thun tin i
li, to s yn tm v thoi mi cho ngi lao ng khi n Cng ty lm
vic.

- 69 -

3.6. Mt s kin ngh i vi c quan cp trn v Nh nc:


Sn xut my bin p l mt lnh vc quan trng ng gp vo s pht trin
h thng li in Vit Nam, cng nh ngnh cng nghip ch to thit b in ca
Vit Nam, do rt cn c quan tm pht trin. thc y s pht trin lnh
vc ny th rt cn s h tr ca c quan cp trn v Nh nc thng qua nhng
ch trng chnh sch c bn nh sau:
 Kin ngh i vi c quan qun l cp trn l Tp on in lc Vit
Nam:
 H tr v th tc bo lnh thc hin hp ng, bo lnh tm ng v bo lnh
bo hnh khi Cng ty k hp ng vi cc n v trc thuc Tp on in
lc Vit Nam.
 Thng nht cc tiu chun cht lng my bin p, v hin ti nhng qui
nh ca cc n v trc thuc rt khc nhau, gy kh khn cho vic thit k
v sn xut my bin p.
 Kin ngh i vi c quan qun l Nh nc:
Mc d c nhng bc pht trin mnh m, tuy nhin so vi cc nc
cng nghip th ngnh sn xut my bin p ca Vit Nam vn cn rt non tr, do
rt cn c s h tr v bo h t c quan Nh nc
 Duy tr thu xut nhp khu i vi my bin p nh hin nay n nm 2020
nhm bo h cho ngnh sn xut my bin p trong nc, ngoi ra p dng
thu bo h cho c loi my bin p truyn ti, v hin nay mc d my bin
p truyn ti c sn xut trong nc nhng nh nc vn khuyn khch
nhp khu t bn ngoi thng qua thu xut 0% gy kh khn cho sn xut
trong nc.
 Thc y pht trin ngnh sn xut vt liu in nhm p ng nhu cu cho
vic sn xut my bin p, bi v hin nay phn ln nguyn vt liu ch to
my bin p phi nhp khu t nc ngoi.

- 70 -

Kt lun
Xy dng chin lc kinh doanh l mt vic lm rt quan trng i vi cc
doanh nghip trong nn kinh t th trng ngy nay, phn ln s tht bi ca doanh
nghip u xut pht t xy dng sai chin lc. C nhiu cch tip cn xy
dng chin lc kinh doanh, tuy nhin xy dng c mt chin lc kinh
doanh ng v hiu qu th tht s khng h n gin.
ti nghin cu ny a ra c cch tip cn thit lp mt qui trnh
xy dng chin lc kinh doanh ph hp vi tnh hnh hin nay ti Vit Nam,
khng nhng ch p dng cho Cng ty C phn C in Th c m cn c ngha
p dng xy dng chin lc kinh doanh cho nhiu doanh nghip khc. Cc vn
c bn ca qu trnh xy dng chin lc kinh doanh bao gm: Xc nh mc tiu
ca doanh nghip; nh gi cc yu t mi trng c tc ng n doanh nghip,
tm ra c hi v nhng mi e da i vi hot ng ca doanh nghip kt hp vi
vic nh gi nhng th mnh v yu km ca doanh nghip, t thit lp cc ma
trn la chn chin lc v hnh thnh mt chin lc kinh doanh hon chnh.
i vi Cng ty C phn C in Th c, ti ny rt c gi tr gip ban
lnh o Cng ty trong vic hoch nh chin lc kinh doanh cho Cng ty, trong
c bit l cng c v nng cao hnh nh thng hiu qua vic nng cao cht
lng sn phm v hiu qu dch v bn hng v sau bn hng em li hiu qu cao
cho Cng ty.
Tuy nhin, xy dng chin lc l lnh vc rt rng, ti chc chn cn
nhiu thiu st. y chnh l phn kin ngh cho cc nghin cu tip theo.
Tc gi cng c kin ngh i vi nhng ngi lp chin lc cho Cng ty c
phn C in Th c: nn chia sn phm my bin p thnh 02 dng l bin p
lc v bin p phn phi c th ho hn chin lc kinh doanh cho Cng ty.

- 71 -

Ti liu tham kho


1- GS TS Nguyn Th Lin Dip (2008), Chin lc v sch lc kinh
doanh, Nh xut bn thng k.
2- TS Nguyn Thanh Hi (2001), Qun tr hc, Nh xut bn thng k.
3- GS TS H c Hng (2004), Gio trnh Qun tr Marketing, Nh xut
bn Vin nghin cu kinh t pht trin.
4- Lu Th Thanh Mai (2006), nh hng pht trin ca Cng ty C
phn ct Li n nm 2015, Lun vn Thc s Kinh t.
5- Nguyn c Thi (2001), Chin lc Marketing cc sn phm nc
khong ca tnh Khnh Ha, Lun vn Tin s Kinh t.
6- Nguyn nh Th - Nguyn Th Mai Trang (2007), Nguyn l
Marketing, Nh xut bn i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh.
7- Nguyn nh Th - Nguyn Th Mai Trang (2007), Nghin cu th
trng, Nh xut bn i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh.
8- Nguyn nh Th - Nguyn Th Mai Trang (2007), Nghin cu khoa
hc Marketing, Nh xut bn i hc Quc gia Thnh ph H Ch
Minh.
9- Nguyn Quang Thu, Gio trnh phn tch qun tr ti chnh, gio trnh
lu hnh ni b trng i hc Kinh t TP. H Ch Minh.
10- Cm nang kinh doanh Harvard (2005), Chin lc kinh doanh hiu
qu, Nh xut bn Tng hp Thnh ph H Ch Minh.
11- Tp ch kinh t pht trin Trng i hc Kinh t TP. H Ch
Minh.
12- Tp ch in lc Vit Nam.
13- Trang web yourtemplates.
14- Cc bo co ti chnh ca Cng ty CP C in Th c.
15- Phng hng sn xut kinh doanh sau c phn ha ca Cng ty CP
C in Th c.

- 72 -

PH LC

Ph lc 1: Chin lc kinh doanh ca Cng ty


Ngun: Trch phng n sn xut kinh doanh sau c phn ha ca Cng ty CP C
in Th c ti i hi c ng thnh lp 11/11/2007
-

Hot ng ch to v sa cha my bin p tip tc c xc nh l mt


hng ch lc ca Cng ty.

Thc hin ch trng a dng ha sn phm, sn xut cc mt hng c kh,


thit b in khc nh: Gia cng t bng in, nhn bo tr bo dng cc
thit b in cho cc tp on, cng ty ln trn th gii c sn phm c
tiu dng ti Vit Nam.

u t trong lnh vc ch to, gia cng thit b c kh cho cc nh my


thy in, nhit in.

a dng ha ngnh ngh kinh doanh: pht trin thm lnh vc thng mi,
xut khu cc sn phm c in, in t, u t vo lnh vc khch sn, du
lch theo hnh thc lin doanh vi cc n v khc trong v ngoi ngnh.

C k hoch u t pht trin trn khu t 37 ha ti khu cng nghip Phc


Bnh, Long Thnh.

C k hoch tn dng s tin n b quyn s dng t khi gii ta nh s


8, Hm T, qun 5, TP. H Ch Minh.

Ph lc 2: Cc gii php thc hin chin lc kinh doanh


Ngun: Trch phng n sn xut kinh doanh sau c phn ha ca Cng ty CP C
in Th c ti i hi c ng thnh lp 11/11/2007
Cng tc t chc, iu hnh sn xut kinh doanh
-

Hon thin, tinh gin b my t chc, qun l ca Cng ty theo m hnh


chuyn i doanh nghip Nh nc sang Cng ty c phn.

Tuyn dng b sung thm mt s k s, cng nhn k thut, cn b nghip


v v cc chuyn gia c nhiu kinh nghim trong lnh vc c kh in.

Phn cng giao nhim v c th v tng cng trch nhim cho tng b
phn, c nhn nhm pht huy s ch ng, sng to trong cng vic gn lin
trch nhim vi quyn li ca tng ngi lao ng.

Xy dng v trnh HQT nhng gii php ti chnh linh ng nhm m


bo vn cho hot ng sn xut kinh doanh, hn ch s dng vn vay, m
bo tc quay vng vn nhanh, mang li hiu qu.

Pht hnh thm c phiu huy ng vn t cc c ng bn ngoi, m


rng quy m sn xut, kinh doanh hiu qu, lm c s Cng ty c iu
kin ng k giao dch v nim yt trn th trng chng khon.

u t nng cp cc xng sn xut

Cng tc chm lo i sng vt cht v tinh thn cho ngi lao ng trong
Cng ty:
-

Thng xuyn t chc cho ngi lao ng hc tp nng cao trnh


chuyn mn nghip v.

Nng cao nng sut lao ng, thc hin tit kim, gim thp mi chi ph
qun l v lu thng, nng cao hiu qu kinh doanh v tng thu nhp cho
ngi lao ng.

C ch khen thng, ng vin kp thi nhng c nhn, n v c nhiu


thnh tch ng gp cho Cng ty nhm m bo quyn li thit thc ca
ngi lao ng.

Phi hp cng cc t chc cng on v cc t chc on th qun chng


khc thc hin y cc ch , quyn li cho ngi lao ng.