You are on page 1of 91

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HOÀ CHÍ MINH

NGUYEÃN KHAÙNH CÖÔØNG

NNAAÂNÂNGGCCAAOONNAAÊNÊNGGLLÖÖÏCÏCCCAAÏNÏNHHTTRRAANNHH

CCUUÛAÛATTOOÅNÅNGGCCOOÂNÂNGGTTYYLLAAÉPÉPMMAAÙYÙYVVIIEEÄTÄTNNAAMM

LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ

TP. HOÀ CHÍ MINH, Naêm 2009

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HOÀ CHÍ MINH

NGUYEÃN KHAÙNH CÖÔØNG

NNAAÂNÂNGGCCAAOONNAAÊNÊNGGLLÖÖÏCÏCCCAAÏNÏNHHTTRRAANNHH

CCUUÛAÛATTOOÅNÅNGGCCOOÂNÂNGGTTYYLLAAÉPÉPMMAAÙYÙYVVIIEEÄTÄTNNAAMM

CHUYEÂN NGAØNH: QQUUAAÛNÛN TTRRÒÒ KKIINNHH DDOOAANNHH MAÕ SOÁ: 6600..3344..0055

LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ

NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC:

TS. HOÀ TIEÁN DUÕNG

TP. HOÀ CHÍ MINH, NAÊM 2009

1

ÔÔØØII CCAAÛÛMM ÔÔNN

Toâi xin chaân thaønh caùm ôn TS. Hoà Tieán Duõng, ngö ôøi ñaõ taän tình hö ôùng daãn cuõng nhö ñaõ cho nhö õng yù kieán quyù baùu ñeå giuùp toâi hoaøn thaønh Luaän vaên naøy.

Toâi xin gö ûi lôøi caùm ôn tôùi taát caû Thaày, Coâ- nhö õng ngö ôøi ñaõ taän tình truyeàn ñaït cho toâi nhö õng kieán thö ùc coù giaù trò trong suoát khoùa hoïc. Xin caùm ôn tôùi Ban Toång Giaùm ñoác LILAMA, caùc ñôn vò thaønh vieân, caùc ñoàng nghieäp ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi coù ñieàu kieän toát ñeå nghieân cö ùu, khaûo saùt, vaän duïng nhö õng kieán thö ùc ñaõ hoïc vaøo thö ïc tieãn coâng taùc vaø quaù trình thö ïc hieän Luaän vaên.

Nhaân ñaây, toâi xin caûm ôn tôùi taát caû moïi ngö ôøi trong

gia ñình, cuõng nhö hoïc.

baïn beø ñaõ ñoäng vieân toâi trong suoát khoùa

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 12 thaùng 5 naêm 2009

NGUYEÃN KHAÙNH CÖÔØNG

LLÔÔØIØI CCAAMM ÑÑOOAANN

Toâi xin cam ñoan ñaây laø coâng trình nghieân cö ùu cuûa rieâng toâi. Caùc soá lieäu neâu trong luaän vaên laø trung thö ïc. Nhö õng keát luaän trong luaän vaên chö a tö øng ñö ôïc coâng boá ôû baát kyø taøi lieäu naøo.

TAÙC GIAÛ LUAÄN VAÊN

NGUYEÃN KHAÙNH CÖÔØNG

MMUUÏÏCC LLUUÏÏCC

Lôøi cam ñoan Muïc luïc Danh muïc caùc baûng bieåu Môû ñaàu

CHÖÔNG 1:

CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH

1

 • 1.1 NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA DOANH NGHIEÄP

 • 1.1.1 Khaùi nieäm naêng löïc caïnh tranh

1

 • 1.1.2 Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp

1

 • 1.1.2.1. Yeâu caàu cuûa WTO

2

 • 1.1.2.2. Caùc khoù khaên

3

 • 1.1.2.3. Caùc thaùch thöùc

3

 • 1.1.2.4. Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp

4

1.1.3. Caùc yeáu toá aûnh höôûng vaø caáu thaønh naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh cô

 

khí xaây laép

5

1.1.3.1 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp

5

1.1.3.2 Caùc yeáu toá caáu thaønh naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp

9

1.2

MOÄT SOÁ COÂNG CUÏ PHAÂN TÍCH NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH

11

CHÖÔNG 2:

PHAÂN TÍCH NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA TOÅNG COÂNG TY LAÉP MAÙY VIEÄT NAM

17

2.1. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN

17

 • 2.1.1 Lòch söû hình thaønh

17

 • 2.1.2 Caùc thaønh vieân LILAMA

18

 • 2.2 QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH

19

 • 2.3 PHAÂN TÍCH NHÖÕNG NHAÂN TOÁ AÛNH

HÖÔÛNG ÑEÁN NAÊNG LÖÏC

2.3.1

Moâi tröôøng beân ngoaøi

22

 • 2.3.1.1 Moâi tröôøng vyõ moâ

22

 • 2.3.1.2 Moâi tröôøng vi moâ

25

2.3.2

Phaân tích moâi tröôøng noäi boä

32

 • 2.3.2.1 Chieán löôïc phaùt trieån

32

 • 2.3.2.2 Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc

34

 • 2.3.2.3 Thöông hieäu cuûa LILAMA

38

 • 2.3.2.4 Naêng löïc taøi chính

39

 • 2.3.2.5 Caùc ngaønh saûn xuaát boå trôï cho ngaønh

40

 • 2.3.2.6 Chaát löôïng vaø tieán ñoä cuûa saûn phaåm

42

 • 2.3.2.7 Trình ñoä coâng ngheä, khoa hoïc kyõ thuaät

42

 • 2.3.2.8 Naêng löïc thieát bò thi coâng

43

 • 2.3.2.9 Hieåu roõ vaø naém baét thò tröôøng vaät tö, thieát bò

44

2.3.2.10 Trình ñoä vi tính hoùa aùp duïng trong coâng vieäc

46

CHÖÔNG III NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA TOÅNG COÂNG TY LAÉP

MAÙY VIEÄT NAM

51

 • 3.1 QUAN ÑIEÅM VAØ MUÏC TIEÂU NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH

CUÛA TOÅNG COÂNG TY LAÉP MAÙY VIEÄT NAM

51

 • 3.2 GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA LILAMA 52

3.2.1: Giaûi phaùp xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho LILAMA

52

3.2.1.1: Laäp baûng ma traän SWOT

52

 • 3.2.1.2 Xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc

55

 • 3.2.1.3 Giaûi phaùp xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho LILAMA, trong ñoù xaùc ñònh

chieán löôïc toång thaàu EPC laøm chuû ñaïo

55

3.2.3

Giaûi phaùp ñaàu tö xaây döïng caùc ngaønh saûn xuaát thieát bò phuïc vuï cho phaùt

trieån toång thaàu EPC

66

 • 3.2.4 Giaûi phaùp veà nghieân cöùu chuyeån giao coâng ngheä

67

 • 3.2.5 Giaûi phaùp nghieân cöùu phaùt trieån thò tröôøng vaø xaây döïng thöông hieäu, vaên

 

hoùa LILAMA

69

 • 3.2.6 Giaûi phaùp aùp duïng coâng ngheä thoâng tin

74

 • 3.2.7 Giaûi phaùp xaây döïng heä thoáng quaûn lyù chaát löô ïng vaät tö, thieát bò

ñaàu vaøo

74

3.3.

KIEÁN NGHÒ

75

 • 3.3.1 Ñoái vôùi Chính Phuû

75

 • 3.3.2 Ñoái vôùi Bộ Xây dựng

76

 • 3.3.3 Ñoái vôùi caùc UBND caùc Tænh, Thaønh phoá

76

 

KKEEÁÁTT LLUUAAÄÄNN

7777

TTAAØIØI LLIIEEÄUÄU TTHHAAMM KKHHAAÛOÛO PPHHUUÏÏLLUUÏCÏC

CCHHÖÖÕÕ VVIIEEÁTÁT TTAAÉTÉT

ABS

American Bureau Shipping: Hieäp hoäi taøu bieån Myõ.

API

American Petroleum Institute: Hieäp hoäi daàu khí Myõ.

ASME

American Society of Mechanical Engineering: Hieäp hoäi cô khí Myõ

AWS

American Welding Society: Hieäp hoäi haøn Hoa Kyø

CNC Contributed Numeric Control: Ñieàu khieån tö ï ñoäng EPC Engineering – Procurement – Construction: Hình thö ùc giao thaàu troïn goùi tö ø thieát keá, mua saém vaø thi coâng.

FDI

Foreign Direct Investment: Voán ñaàu tö trö ïc tieáp nö ôùc ngoaøi.

ISO International Standard Organization: Toå chö ùc tieâu chuaån quoác teá LILAMA Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam NC Numeric Control: Ñieàu khieån soá ODA Oversea Develop Assisstance: Hoã trôï phaùt trieån haûi ngoaïi SXKD Saûn xuaát kinh doanh. WTO World Trade Organization: Toå chö ùc thö ông maïi theá giôùi

DDAANNHH MMUUÏCÏC CCAAÙCÙC BBAAÛNÛNGG VVAAØØ HHÌÌNNHH VVEEÕÕ

Baûng 2.1. Baûng toång hôïp moät soá chæ tieâu hoaït ñoäng SXKD

19

Baûng 2.2. Baûng phaân tích tyû leä doanh thu vaø tyû suaát loâi nhuaän theo

20

Baûng 2.3. Voán ñaàu tö FDI tö ø naêm

23

Baûng 2.4. Baûng toång hôïp nhö õng ö u ñieåm, haïn cheá cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh chính… …

26

Baûng 2.5. Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE)

31

Baûng 2.6. Keát caáu nguoàn nhaân lö ïc

36

Baûng 2.7. Toång hôïp voán ñaàu tö giai ñoaïn 2001 – 2010 vaø thö ïc hieän ñeán 2008

39

Baûng 2.8. Baûng toång hôïp xuaát nhaäp khaåu cuûa LILAMA 2004 -2008 ...........................................41

Baûng 2.9. Baûng toång hôïp moät soá ñoái taùc vaø lónh vö ïc hoâp taùc nö ôùc ngoaøi ....................................45

Baûng 2.10. Ma traän caùc yeáu toá beân trong (IFE) 49

Baûng 3.1. Ma traän SWOT

53

Hình 1.1. Baùnh xe chieán lö ôïc caïnh tranh

12

Hình 1.2. Moâi trö ôøng hoaït ñoäng cu ûa doanh nghieäp ......................................................................13

Hình 1.3. Naêm lö ïc lö ôïng caïnh tranh

14

Hình 1.4. Moâ hình

15

Hình 2.1. Ñoà thò taêng tö ôûng doanh thu cuûa LILAMA 2004

20

Hình 2.2. Bieåu dieãn caùc SBU cuûa LILAMA naêm2008 .................................................................21

Hình 2.3. Cô caáu lónh vö ïc vaø toå chö ùc taäp ñoaøn CNN

33

Hình 2.4. Bieåu ñoà toång hôïp nguoàn nhaân lö ïc 2004

35

Hình 3.1. Chieán lö ôïc phaùt trieån toång theå cuûa LILAMA

56

Hình 3.2. Chieán lö ôïc phaùt trieån ñeå thö ïc hieän EPC........................................................................60

Hình 3.3. Chieán lö ôïc ñaøo taïo nguoàn nhaân lö ïc cho

65

 • 1. Lyù do choïn ñeà taøi

8

MMÔÔÛÛ ÑÑAAÀUÀU

Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam laø toång coâng ty 9 1, hoaït ñoäng trong lónh vö ïc xaây

laép vaø cung ö ùng dòch vuï quaûn lyù dö ï aùn, thieát keá coâng ngheä. Tong 66 naêm hình thaønh vaø

phaùt trieån cuûa mình, ñaõ ñoùng goùp raát lôùn trong sö ï nghieäp phaùt trieån cuûa ñaát nö ôùc. Ñaõ

tham gia xaây dö ïng nhieàu coâng trình troïng ñieåm quoác gia nhö : N haø maùy ñieän Phaû Laïi,

Uoâng Bí, nhaøMaùy Hoaù chaát Vieät Trì, Thuûy Ñieän Hoøa Bình, Thuûy ñieän Trò An, Cuïm nhaø

maùy Ñieän Phuù Myõ, Trung taâm hoäi nghò Quoác gia, nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát… Ñoàng

thôøi, laø ñôn vò ñaàu tieân cuûa caû nö ôùc saûn xuaát saûn phaåm cô khí cuûa nhaø maùy ñieän, coät thaùp

phong ñieän

...

ñeå

xuaát khaåu sang thò trö ôøng Nhaät Baûn, Nga, AÁn ñoä…

Tuy nhieân, trong ñieàu kieän Vieät Nam gia nhaäp WTO vaø sö ï hoäi nhaäp vôùi kinh teá

theá giôùi ngaøy caøng saâu roäng, ñoái dieän vôùi thö ïc teá veà coâng ngheä quaûn lyù, coâng ngheä môùi

trong saûn xuaát kinh doanh, naêng lö ïc taøi c hính, ñoäi nguõ nguoàn nhaân lö ïc phaûi coù kieán thö ùc

veàcoâng ngheä vaø caùc chuaån quoác teá aùp duïng trong coâng nghieäp nhö ASME, API, AWS,

ABS… Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam ñaõ boäc loä nhö õng haïn cheá, khuyeát ñieåm trong khaû

naêng caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nö ôùc tham gia thò trö ôøng xaây laép taïi

Vieät Nam.

Ñeå Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam vö ôn leân trong quaù trình hoäi nhaäp, vieäc phaân

tích moâi trö ôøng hoaït ñoäng, moâi trö ôøng caïnh tranh vaø ñeà xu aát giaûi phaùp naâng cao naêng lö ïc

caïnh trong ñieàu kieän môùi heát sö ùc quan troïng . Laø ngö ôøi coâng taùc nhieàu naêm trong ngaønh,

chö ùng kieán sö ï caïnh tranh khoác lieät trong ngaønh xaây laép, Toång Coâng ty Laép maùy Vieät

Nam bò thua thieät ñoái thuû trong moät soá lónh vö ïc. Ñeå giuùp ñôn vò phaùt trieån maïnh theâm treân

neàn taûng hieän nay, phaùt trieån beàn vö õng, taùc giaû choïn ñeà taøi nghieân cö ùu: “ Naâng cao naêng

löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät nam” vôùi hy voïng ñoùng goùp vaøo vieäc

naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam trong thôøi kyø môùi.

 • 2. Tình hình nghieân cöùu ñeà taøi

Maëc duø vaán ñeà naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh trong kinh doanh raát quan troïng, nhö ng theo sö ï hieåu bieát cuûa taùc giaû thì taïi Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam

9

chö a coù moät baùo caùo hay ñeà taøi taäp trung vaøo vaán ñeà naøy; treân thö ïc teá chæ coù nhö õng keá hoaïch, nhö õng ñeà xuaát rieâng leû. Trong luaän vaên naøy, ngoaøi vieäc keá thö øa coù choïn loïc nhö õng keát quaû, nhö õng ñeà xuaát ñaõ coù, luaän vaên boå sung theâm veàlyù luaän, nhö õng kieán nghò môùi, phuøhôïp vôùi tình hình thö ïc tieãn vaø xu hö ôùng phaùt trieån.

 • 3. Muïc tieâu nghieân cöùu

Vieäc nghieân cö ùu ñeàtaøi naøy nhaèm nhö õng muïc tieâu sau:

 • - Nghieân cö ùu cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh, naêng lö ïc caïnh tranh, lôïi theá

caïnh tranh vaø chieán lö ôïc caïnh tranh nhaèm ñònh hö ôùng cho vieäc xaây dö ïng chieán caïnh tranh, naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam.

 • - Phaân tích, ñaùnh giaù moâi trö ôøng hoaït ñoäng cuûa Toång Coâng ty Laép maùy

Vieät Nam, qua ñoù ñaùnh giaù veà naêng lö ïc caïnh tranh trong cung caáp dòch vuï, saûn

xuaát kinh doanh trong ngaønh xaây laép.

 • - Ñeà xuaát giaûi phaùp ñeå naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh kinh doanh cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam.

  • 4. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu

Ñoái tö ôïng vaø phaïm vi nghieân cö ùu cuûa luaän vaên laø: N aêng lö ïc caïnh tranh vaø nhö õng giaûi phaùp ñeå naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh cung caáp dòch vuï vaø saûn xuaát trong ngaønh xaây laép cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam

 • 5. Phöông phaùp nghieân cöùu

Trong luaän vaên, ñaõ sö û duïng caùc phö ông phaùp nghieân cö ùu nhö sau:

 • - Luaän vaên sö û duïng toång hôïp caùc phö ông phaùp nghieân cö ùu, trong ñoù chuû

yeáu laø phö ông phaùp thu thaäp, phaân tích, keát hôïp khaùi quaùt hoùa.

 • - Trao ñoåi, laáy yù kieán chuyeân gia veà caùc yeáu toá beân trong vaø beân ngoaøi coù

aûnh hö ôûng tôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam .

 • 6. Ñoùng goùp cuûa luaän vaên

Luaän vaên coù nhö õng ñoùng goùp sau:

10

 • - Ñaùnh giaù thö ïc traïng caùc yeáu toámoâi trö ôøng aûnh hö ôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh ngaønh xaây laép trong giai ñoaïn hoäi nhaäp kinh teá theágiôùi.

  • - Luaän vaên giuùp laõnh ñaïo Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam nhaän dieän

ñö ôïc nhö õng naêng lö ïc caïnh tranh cuûa mình; coù nhö õng giaûi phaùp chieán lö ôïc ñeå naâng

cao naêng lö ïc caïnh tranh trong saûn xuaát kinh doanh cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam, tö ø ñoù, phaùt trieån saûn xuaát, cung ö ùng dòch vuï, phaùt trieån thò trö ôøng… nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. Luaän vaên mang tính khaû thi, coù theå vaän duïng ngay vaøo thö ïc tieãn saûn xuaát kinh doanh cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam

 • 7. Boá cuïc cuûa ñeà taøi

Ngoaøi phaàn môû ñaàu, muïc luïc, danh muïc taøi lieäu tham khaûo, phaàn phuï luïc, luaän vaên bao goàm: 3 chö ông.

Chöông I: Cô sôû lyù luaän veà naâng cao naêng löïc caïnh tranh Chöông II: Phaân tích naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät

Nam.

 

Chöông III: Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät

Nam

Vì thôøi gian vaø trình ñoä coù haïn, luaän vaên khoâng theå traùnh ñö ôïc nhö õn g thieáu soùt nhaát ñònh, raát mong nhaän ñö ôïc sö ï goùp yù cuûa Quyù thaày coâ vaø caùc baïn.

11

CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH

1.1 NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA DOANH NGHIEÄP

1.1.1 Khaùi nieäm naêng löïc caïnh tranh

Naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp laø theå hieän thö ïc lö ïc vaø lôïi theá cuûa doanh nghieäp so vôùi ñoái thuû caïnh tranh trong vieäc thoaû maõn toát nhaát caùc ñoøi hoûi cuûa khaùch haøng ñeå thu lôïi ngaøy caøng cao hôn. Nhö vaäy, naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp trö ôùc heát phaûi ñö ôïc taïo ra tö ø thö ïc lö ïc cuûa doanh nghieäp. Ñaây laøcaùc yeáu toá noäi haøm cuûa moãi doanh nghieäp, khoâng chæ ñö ôïc tính baèng caùc tieâu chí veà

coâng ngheä, taøi chính, nhaân lö ïc, toå chö ùc quaûn trò doanh nghieäp… moät caùch rieâng bieät maø caàn ñaùnh giaù, so saùnh vôùi caùc ñoái taùc caïnh tranh tr ong hoaït ñoäng treân cuøng moät lónh vö ïc, cuøng moät thò trö ôøng. Seõ laø voâ nghóa neáu nhö õng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu beân trong doanh nghieäp ñö ôïc ñaùnh giaù khoâng thoâng qua vieäc so saùnh moät caùc h tö ông ö ùng vôùi caùc ñoái thuûcaïnh tranh. Treân cô sôû caùc so saùnh ñoù, muoán taïo neân naêng lö ïc caïnh tranh, ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi taïo laäp ñö ôïc lôïi theá so saùnh vôùi ñoái taùc cuûa mình. Nhôø lôïi theá naøy, doanh nghieäp coù theå thoaû maõn toát hôn caùc ñoøi hoûi cuûa khaùch haøng muïc tieâu cuõng nhö loâi keùo ñö ôïc khaùch haøng cuûa ñoái taùc caïnh tranh. Thö ïc teá cho thaáy, khoâng moät doanh nghieäp naøo coù khaû naêng thoûa maõn ñaày ñuû taát caû nhö õng yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Thö ôøng thì doanh nghieäp coù lôïi theá veà maët naøy vaø coù haïn cheá veà maët khaùc. Vaàn ñeà cô baûn laø, doanh nghieäp phaûi nhaän bieát ñö ôïc ñieàu naøy vaø coá gaéng phaùt huy toát nhö õng ñieåm maïnh maø mình ñang coù ñeå ñaùp ö ùng toát nhaát nhö õng ñoøi hoûi cuûa khaùch haøng. Nhö õng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu beân trong moät doanh nghieäp ñö ôïc bieåu hieän thoâng qua caùc lónh vö ïc hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa doanh nghieäp nhö marketing, taøi chính, saûn xuaát, nhaân sö ï, coâng ngheä,

12

quaûn trò, heä thoáng thoâng tin… Tuy nhieân, ñeå ñaùnh gi aù naêng lö ïc caïnh tranh cuûa moät doanh nghieäp, caàn phaûi xaùc ñònh ñö ôïc caùc yeáu toá phaûn aùnh naêng lö ïc caïnh tranh tö ø nhö õng lónh vö ïc hoaït ñoäng khaùc nhau vaø caàn thö ïc hieän vieäc ñaùnh giaù baèng caû ñònh tính vaø ñònh lö ôïng. Caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ôû nhö õng ngaønh, lónh vö ïc khaùc nhau coù caùc yeáu toá ñaùnh giaù naêng lö ïc caïnh tranh khaùc nhau. Maëc duø vaäy, vaãn coù theå toång hôïp ñö ôïc caùc yeáu toá ñaùnh giaù naêng lö ïc caïnh tranh cuûa moät doanh nghieäp bao goàm: giaù caû saûn phaåm vaø dòch vuï; chaát lö ôïng saûn phaåm vaø bao goùi; keânh phaân phoái saûn phaåm vaø dòch vuï baùn haøng; thoâng tin vaø xuùc tieán thö ông maïi; naêng lö ïc nghieân cö ùu vaø phaùt trieån; thö ông hieäu vaø uy tín cuûa do anh nghieäp; trình ñoä lao ñoäng; thò phaàn saûn phaåm doanh nghieäp vaø toác ñoä taêng trö ôûng thò phaàn; vò theá taøi chính; naêng lö ïc toå chö ùc vaø quaûn trò doanh nghieäp.

1.1.2. Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghie äp

Naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh laø vaán ñeà soáng coøn cuûa doanh nghieäp trong quaù trình toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa mình. Ñaëc bieät, trong thôøi kyø Vieät Nam ñaõ gia nhaäp WTO, ñeå naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh, trö ôùc heát doanh nghieäp caàn hieåu roõ yeâu caàu cuûa WTO ñoái vôùi ngaønh, ñoái vôùi saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp,

ñeå tö ø ñoù, thoâng qua phö ông phaùp so saùnh trö ïc tieáp caùc yeáu toá neâu treân ñeå ñaùnh giaù hieän traïng naêng lö ïc caïnh tranh, tö ø ñoù coù giaûi phaùp naâng cao naêng l ö ïc caïnh tranh.

1.1.2.1. Yeâu caàu cuûa WTO

- Doanh nghieäp phaûi naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh treân caùc maët: naêng lö ïc caïnh tranh cuûa saûn phaåm haøng hoùa, naêng lö ïc caïnh tranh coâng ngheä, naêng lö ïc caïnh tranh chi phí, naêng lö ïc taøi chính, trình ñoä tay ngheà, dòch vuï hoã trôï kyõ thuaät coâng ngheä, thoâng tin… - Nhaø nö ôùc khoâng ñö ôïc trôï caáp cho caùc doanh nghieäp. - Doanh nghieäp phaûi thö ïc hieän minh baïch hoùa caùc haøng raøo kyõ thuaät veà chaát lö ôïng saûn phaåm, moâi trö ôøng, veä sinh an toaøn thö ïc phaåm, traùch nhieäm xaõ hoäi heát sö ùc chaët

13

cheõ. Neáu caùc doanh nghieäp khoâng chuù yù ñeán chaát lö ôïng saûn phaåm, thì khoù coù theå

xuaát khaåu vaøo caùc thò trö ôøng khoù tính.

 • - Doanh nghieäp phaûi coù heä thoáng phaân phoái, tieâu thuï saûn phaåm, tieáp thò, quaûng

caùo, dòch vuï minh baïch, bình ñaúng, tieáp caän thò trö ôøng ñoái vôùi quyeàn kinh doanh,

xuaát nhaäp khaåu, phaân phoái

...

vaø lieân keát ñoái taùc, baïn haøng. Ñaây laø chieán lö ôïc heát

sö ùc quan troïng. Bôûi vì thö ïc chaát cuûa hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø noäi dung chính

cuûa noù chính laø tìm ñoái taùc chieán lö ôïc trong kinh doanh. Hay noùi caùch khaùc, caùc

coâng ty ña quoác gia hieän nay thay vì saûn xuaát trong nö ôùc, hoï luoân tìm ñoái taùc ch ieán

lö ôïc ñeå giaûm chi phí, naâng cao khaû naêng caïnh tranh vaø chieám thò phaàn ôû caùc nö ôùc

khaùc.

 • - Tìm lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp trong moái tö ông quan vôùi caùc doanh

nghieäp, caùc ñoái thuû cuøng ngaønh trong vaø ngoaøi nö ôùc; vaøphaûi dö ïa vaøo dö ï baùo,

nghieân cö ùu tình hình thò trö ôøng trong vaø ngoaøi khu vö ïc. Nguyeân taéc chung laø giö õ

vö õng thò phaàn trong nö ôùc vaø tö øng bö ôùc phaùt trieån thò trö ôøng beân ngoaøi.

Nhö õng keát quaû treân chæ laø bö ôùc ñaàu, vì khi Vieät Nam thö ïc hieän caùc cam keát

vôùi WTO, thì yeâu caàu caùc doanh nghieäp phaûi tieáp tuïc taùi caáu laïi treân nhieàu maët

cuûa saûn xuaát kinh doanh ñeå tö øng bö ôùc phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa WTO. Cuï theå caùc

yeâu caàu cuûa WTO ñoái vôùi doanh nghieäp nhö sau:

 • 1.1.2.2. Caùc khoù khaên

  • - Chö a tìm hieåu, naém baét caùc thoâng tin ñaày ñuû veà WTO, veà thoâng tin thò trö ôøng

trong vaø ngoaøi nö ôùc, veà caùc ñoái thuû caïnh tranh, veà coâng taùc tieáp thò, veà naâng cao

trình ñoä, tay ngheà cuûa ngö ôøi lao ñoäng. Đồng thời, thiếu vốn kinh doanh, vốn đầu t ư

trang thiết bị mới, hiện đại. Vấn đề môi trường cũng chưa được quan tâm…

 • - Sö ùc caïnh tranh cuûa moät soá saûn phaåm coâng nghieäp tuy ñaõ ñö ôïc caûi thieän, nhieàu

saûn phaåm coù choã ñö ùng treân thò trö ôøng quo ác teá, nhö ng nhìn chung naêng lö ïc caïnh

tranh cuûa saûn phaåm coøn thaáp hôn saûn phaåm cuøng loaïi cuûa caùc nö ôùc trong khu vö ïc.

14

 • - Thaùch thö ùc lôùn nhaát laø vieäc môû cö ûa thò trö ôøng noäi ñòa vôùi thueá suaát thaáp, do ñoù

neáu doanh nghieäp khoâng saûn xuaát ñö ôïc caùc saûn phaåm haøng hoùa coù sö ùc caïnh tranh

cao hôn so vôùi ñoái phö ông thì seõ coù nguy cô ruûi ro cao.

 • - Haàu heát caùc doanh nghieäp chö a naém roõ nhö õng vaán ñeà maø doanh nghieäp mình seõ

gaëp phaûi sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO như các chính sách thuế, chính sách ưu

đãi, cải cách hải quan ...

- Thaùch thö ùc cuûa doanh nghieäp laø sö ùc eùp thôøi gian. Ñoái vôùi DNNN ñaõ quen vôùi ö u

ñaõi tö ø chính saùch cuûa chính phuû, chính saùch cuûa caùc T haønh phoá, tænh, ngaønh, vieäc

gia nhaäp WTO khieán caùc doanh nghieäp naøy phaûi ñoái maët vôùi aùp lö ïc caïnh tranh

nhanh vaø maïnh hôn tö ø caùc taäp ñoaøn coâng ty quoác teá coù tieàm lö ïc maïnh. Coøn caùc

coâng ty tö nhaân seõ bò sö ùc eùp nhanh hôn bôûi phaàn lôùn caùc lónh vö ïc Vieät Nam môû cö ûa

sôùm hoaëc caùc maët haøng thö ïc hieän caét giaûm thueá ngay laø ñòa baøn chuû yeáu hoaït ñoäng

chuû yeáu cuûa kinh teá tö nhaân.

1.1.2.4. Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp

Trong boái caûnh thö ïc teá hieän nay, naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh, saün saøng

cho vieäc hoäi nhaäp kinh teá quoác teá khoâng chæ laø xu theá taát yeáu maø coøn laø con ñö ôøng

duy nhaát ñeådoanh nghieäp thoaùt khoûi nguy cô bò cheøn eùp, thoân tính tro ng tieán trình

thö ïc hieän caùc cam keát vôùi WTO. Trong haønh trình naøy, caùc doanh nghieäp phaûi chuû

ñoäng vaø tö ï thaân vaän ñoäng laø chính vôùi sö ï hoã trôï cuûa Nhaø nö ôùc, cuûa tænh, chö ù khoâng

theå ñoøi hoûi Nhaø nö ôùc duy trì maõi chính saùch b aûo hoä, vì vi phaïm cam keát vôùi WTO.

Tö ø lyù luaän ñoù, chuùng toâi cho raèng, caùc doanh nghieäp coù theå vaø seõ phaûi thö ïc hieän

hieäu quaû caùc giaûi phaùp sau ñaây:

(1) Xaây dö ïng vaø lö ïa choïn chieán lö ôïc saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu thò trö ôøng vaø

khaû naêng, lôïi theá cuûa doanh nghieäp.

(2) Caàn thö ïc hieän chieán lö ôïc ñaàu tö thích hôïp moät taàm nhìn hö ôùng tôùi daøi haïn.

(3) Hoaøn thieän maïng lö ôùi tieâu thuï cuûa caùc doanh nghieäp caû ôû thò trö ôøng trong nö ôùc

vaø ñaåy maïnh phaùt trieån caùc vaên phoøng, ñaïi lyù taïi caùc thò trö ôøng nö ôùc ngoaøi.

(4) Chuù troïng naâng cao chaát lö ôïng ñoäi nguõ lao ñoäng.

15

(5) Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån caùc doanh nghieäp phaûi chuû ñoäng tö ï hoïc, tö ï tìm kieám

thoâng tin vì ñaây laøvaán ñeà soáng coøn lieân quan ñeán sinh maïng cuûa doanh nghieäp. Sö ï

hieåu bieát cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi WTO giuùp taïo sö ï ñoàng thuaän trong quaù trình

ñaøm phaùn.

(6) Caàn coù chieán lö ôïc ngaønh haøng ñeå ñoái phoù vôùi sö ùc eùp caïnh tranh qu oác teá khi

VN môû cö ûa thò trö ôøng thö ïc sö ï sau khi trôû thaønh thaønh vieân WTO. Caàn xaây dö ïng vaø

moâ hình hoùa tö øng maët haøng, thay ñoåi coâng ngheä, ñaøo taïo caùn boä quaûn lyù.

(7) Caùc doanh nghieäp caàn xaây dö ïng chieán lö ôïc SXKD cho rieâng mình vaø gaén vôùi

sö ï phaùt trieån veà cô caáu cuûa toaøn ngaønh, aùp duïng caùc bieän phaùp naâng cao naêng lö ïc

caïnh tranh.

Giaûi quyeát hieäu quaû caùc yeáu keùm trong noäi boä veà naêng lö ïc quaûn lyù, trình ñoä

chuyeân moân, chuyeân nghieäp hoùa nhaân vieân, ñoåi môùi coâng

ngheä...

thì môùi coù theå

phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, naâng cao sức cạnh tranh sau khi Vieät Nam ñaõtrôû

thaønh thaønh vieân WTO.

1.1.3. Caùc yeáu toá aûnh höôûng vaø caáu thaønh naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh cô khí

xaây laép

1.1.3.1 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp

Moät laø: Moâi tröôøng vó moâ

Moâi trö ôøng vó moâ laø moâi trö ôøng roäng lôùn bao goàm nhieàu nhaân toá aûnh hö ôûng

vaø taùc ñoäng ñeán khaû naêng caïnh tranh c uûa caùc doanh nghieäp. Caùc nhaân toá naøy

thö ôøng thì doanh nghieäp khoâng theå kieåm soaùt ñö ôïc nhö ng coù theå dö ï baùo ñeå bieán

caùc khoù khaên thuaän lôïi do noù gaây ra ñeå bieán thaønh caùc cô hoäi kinh doanh cuûa

mình. Caùc nhaân toá quan troïng trong moâi trö ôøng vó moâ aûnh hö ôûng ñeá naêng lö ïc caïnh

tranh cuûa ngaønh cô khí xaây laép bao goàm:

- Caùc nhaân toá thuoäc veà kinh teá: Ñaây laø nhoùm nhaân toá aûnh hö ôûng quan troïng ñeán

hoaït ñoäng kinh doanh cuûa nghaønh. Toác ñoä taêng trö ôûng , laõi suaát ngaân haøng, thu huùt

voán FDI, voán ñaàu tö phaùt trieån, tyû giaù hoái ñoaùi, laïm phaùt… laø caùc nhaân toá aûnh hö ôûng

16

ñeán moïi toå chö ùc. Tuy nhieân, yeáu toá taùc ñoäng maïnh meõ ñeán ngaønh cô khí xaây laép

laø:

+ Toác ñoä taêng trö ôûng kinh teá: Taêng trö ôûng kinh teá seõ ñaûm baûo cho chi tieâu

cuûa Chính phuû ñö ôïc duy trì vaø phaùt trieån, caùc nguoàn lö ïc ôû beân trong cuõng nhö beân

ngoaøi ñö ôïc huy ñoäng cho phaùt trieån kinh teá. Laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho nghaønh

phaùt trieån. Trong nhö õng naêm qua, neàn kinh teá nö ôùc ta duy trì mö ùc taêng trö ôûng 7 -

8.5%, ñeå ñaûm baûo cho mö ùc taêng trö ôûng oån ñònh, vieäc phaùt trieån caùc cô sôû haï taàng

kyõ thuaät nhö ñaûm baûo ñieän naêng, xaây dö ïng haï taàng giao thoâng, vieãn tho âng… ñaûm

baûo cho ngaønh thuaän lôïi ñeå phaùt trieån kinh doanh.

+ Voán ñaàu tö phaùt trieån: Bao goàm nhieàu khoaûn voán ñaàu tö nhö tö ø ngaân saùch,

voán vay nö ôùc ngoaøi, nguoàn voán ODA, nguoàn ñaàu tö cuûa caùc doanh nghieäp trong

nö ôùc… Ñoái vôùi ngaønh cô khí xaây laép, voán ñaàu tö phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi laø ñoäng

lö ïc ñeå ngaønh phaùt trieån, taêng cô hoäi coù vieäc laøm, naâng cao sö ùc caïnh tranh cuûa caùc

doanh nghieäp naøy. Vieäc ñaàu tö phaùt trieån ñieän naêng, caùc coâng trình veà daàu khí nhö

loïc daàu, ñö ôøng oáng daãn khí, daàu, nhaø maùy ñaïm, phaùt trieån nhaø maùy theùp… baét buoäc

caùc doanh nghieäp cô khí laép maùy phaûi phaùt trieån coâng ngheä, caäp nhaät caùc tieâu

chuaån quoác teá ñeå ñaùp ö ùng ñoøi hoûi coâng ngheä maø c aùc coâng trình coâng nghieäp naøy

phaûi ñaït ñeán. Ñoàng thôøi, ñeå caïnh tranh vôùi caùc taäp ñoaøn nö ôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi

Vieät Nam. Ñaây laø cô hoäi, thaùch thö ùc cho ngaønh trong thôøi kyø toaøn caàu hoaù.

+ Thu huùt voán ñaàu tö nö ôùc ngoaøi: Ñaây laø nguoàn lö ïc quan troïng ñeå phaùt trieån

kinh teá trong nö ôùc noùi chung, vaø laø cô hoäi cho ngaønh cô khí xaây laép phaùt trieån noùi

rieâng. So vôùi 5 naêm trö ôùc, ngaønh cô khí xaây laép coù bö ôùc phaùt trieån caû chaát laãn

lö ôïng, taïo ñö ôïc theá ñö ùng vö õng chaéc cuõng laø nguoàn lö ïc quan troïng naøy.

- Caùc nhaân toá veà chính trò, phaùp luaät: Ñaây laø yeáu toá quan troïng aûnh hö ôûng trö ïc tieáp

ñeán sö ï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa nghaønh, ñaëc bieät laøngaønh cô khí xaây laép. Caùc

chính saùch ñaàu tö , hoå trôï cuûa Chính phuû laø ñoøn baåy ñeå ngaønh phaùt trieån. Vì theá,

caùc doanh nghieäp phaûi naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh cuûa mình ñeå ñoùn nhaän cô hoäi

môùi naøy.

17

Cũng trong thi ksau gia nhp WTO, chính saùch ñieàu haønh cuûa Chính phuû

coù nhieàu ñieàu chænh ñeå phuø hôïp vôùi tình hình môùi, nhieàu chæ ñaïo gay gaét cuûa Chính

phuû nhaèm haïn cheá laïm phaùt, naâng cao coâng taùc ñaàu tö coâng…

Ngoaøi ra, moät theå cheá chính trò, phaùp luaät roû raøng vaø oån ñòn h laø ñaûm baûo cho

sö ï thuaän lôïi, bình ñaúng cho caùc doanh nghieäp, laø tieàn ñeà quan troïng ñeå thu huùt voán

ñaàu tö trö ïc tieáp nö ôùc ngoaøi vaø huy ñoäng caùc nguoàn lö ïc ñaàu tö khaùc trong

nö ôùc… ñieàu naøy seõ aûnh hö ôûng ñeán khaû naêng naâng c ao sö ùc caïnh tranh cuûa caùc doanh

nghieäp trong thôøi kyø môùi.

 • - Caùc nhaân toá veà moâi tröôøng vaên hoùa,giaùo duïc vaø xaõ hoäi: Ñaây laø nhoùm yeáu toá quan

troïng taïo laäp neân xu hö ôùng veà phong caùch quan ñieåm laøm vieäc, ñònh hö ôùng ngheà

nghieäp, loái soáng… Chính yeáu toá naøy seõ xaây dö ïng neân theá heä caùc nhaø quaûn lyù, nhaân

vieân, ngö ôøi lao ñoäng gaén vôùi sö ï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Trong ngaønh cô khí

xaây laép, vôùi ñieàu kieän ñaëc thuø laø thi coâng caùc coâng trình xa, heûo laùnh… neân yeáu toá

naøy ñö ôïc coi troïng ñeå gaén ngö ôøi lao ñoäng vôùi doanh nghieäp, taïo neân vaên hoaù ñaëc

trö ng trong doanh nghieäp.

 • - Caùc nhaân toá veà coâng ngheä vaø kyõ thuaät: Ñaây laø nhaân toá quan troïng vaø coù yù nghóa

quyeát ñònh ñeán moâi trö ôøng caïnh tranh vaø naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp.

Trình ñoä coâng ngheä aûnh hö ôûng trö ïc tieáp ñeán hai yeáu toá cô baûn ñoù giaù baùn vaø chaát

lö ôïng saûn phaåm. Noù cuõng laø tieàn ñeà ñeå caùc doanh nghieäp ñònh hö ôùng phaùt trieån vaø

naâng cao sö ùc caïnh tranh cuûa mình. Ñoái vôùi ngaønh, ngoaøi trình ñoä coâng ngheä cuûa

caùc thieát bò, maùy moùc thì trình ñoä quaûn lyù nguoàn nhaân lö ïc, ñoäi nguõ lao ñoäng kyõ

thuaät baäc cao cuõng laø nhaân toá coâng ngheä quan troïng t rong quaù trình naâng cao naêng

lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp mình.

Caùc yeáu toá trong moâi trö ôøng vó moâ coù moái quan heä chaët cheõ, taùc ñoäng laãn

nhau, vì theá, ñeå naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh cuûa ngaønh, caàn xem xeùt trong moái

quan heä toång theå, tö ø ñoù, tieân ñoaùn, dö ï baùo vaø xaây dö ïng caùc chính saùch phaùt trieån

cuûa doanh nghieäp cho phuø hôïp.

Hai laø: Moâi tröôøng vi moâ

18

Caùc nhaân toá thuoäc veà moâi trö ôøng naøy taùc ñoäng ñeán moâi trö ôøng hoïat ñoäng

cuûa doanh nghieäp, vì theá chuùng aûnh hö ôûng trö ïc tieáp ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa

caùc doanh nghieäp, ñoái vôùi ngaønh cô khí xaây laép boán yeáu toá cô baûn sau seõ aûnh

hö ôûng ñeán khaû naêng, naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp:

 • - Aûnh höôûng cuûa ñoái thuû caïnh tranh: Ñoái vôùi ngaønh cô khí xaây laép, ñoái thuû caïnh

tranh bao goàm caùc doanh nghieäp trong nö ôùc vaø caùc doanh nghieäp nö ôùc ngoaøi hoaït

ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam. Ñaùnh giaù vaø phaân tích ñieåm yeáu, ñieåm maïnh cuõng

nhö thaùch thö ùc, cô hoäi goùp phaàn quan troïng trong vieäc naâng cao naêng lö ïc caïnh

tranh cuûa doanh nghieäp mình.

 • - Aûnh höôûng cuûa caùc nhaø cung caáp: Ñoái vôùi caùc saûn phaåm cuûa nghaønh, aûnh hö ôûng

cuûa caùc nhaø cung caáp raát lôùn, haàu heát caùc ng uyeân vaät lieäu ñeàu phaûi mua tö ø beân

ngoaøi, caùc nhaø cung caáp taøi chính, coâng ngheä … ñeàu aûnh hö ôûng lôùn ñeán naêng lö ïc

caïnh tranh cuûa ngaønh. Ví duï nhö Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam thi coâng xaây

dö ïng môùi nhaø maùy ñieän Uoâng Bí phaûi nhaäp ñeán 90% thieát bò vaø nguyeân vaät lieäu tö ø

nö ôùc ngoaøi, chæ saûn xuaát ñö ôïc 25% caùc saûn phaåm cô khí. Neáu nhö coù sö ï bieán ñoäng

cuûa nhaø cung caáp thieát bò, aûnh hö ôûng raát lôùn ñeán tieán ñoä coâng trình, cuõng nhö laøm

taêng chi phí thi coâng, aûnh hö ôûng ñeán lôïi nhuaän cuûa Toång Coâng ty…

 • - Aûnh höôûng cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp hoå trôï: Caùc ngaønh coâng nghieäp hoå trôï

trong nö ôùc phaùt trieån seõ goùp phaàn laøm cho ngaønh chuû ñoäng trong quaù trình ñaøm

phaùn nhaän caùc ñôn ñaët haøng tö ø phía Chính phuû, tö ødoanh nghieäp, nhaèm haï giaù

thaønh saûn phaåm trong quaù trình nhaän thaàu, ñaáu thaàu. Caùc ngaønh coâng n ghieäp hoå

trôï quan troïng nhö : Ngaønh saûn xuaát theùp cho coâng nghieäp, coâng nghieäp sôn, vaän

chuyeån thieát bò sieâu trö ôøng, sieâu troïng, ngaønh caåu chuyeån…

 • - Aûnh höôûng cuûa chaát löôïng nguoàn nhaân löïc: Ñoái vôùi ngaønh naøy, chaát lö ôïng nguoàn

nhaân lö ïc laø raát quan troïng, tö ø nguoàn nhaân lö ïc baäc thaáp nhö lao ñoäng kyõ thuaät cao

ñeán nguoàn nhaân lö ïc baäc cao nhö caùn boä quaûn lyù dö ï aùn. Ñaây laø yeáu toá quan troïng

trong vieäc haï giaù thaønh saûn phaåm, cuõng nhö naêng luïc caïnh tranh cuûa ngaønh. Hieän

nay, nguoàn nhaân lö ïc cho ngaønh chaát lö ôïng ñang thaáp, neân xaûy ra t rình traïng giaønh

19

giaät, loâi keùo laøm suy yeáu ñoái thuû vaø laøm chaäm tieán ñoä coâng trình daãn ñeán laøm taêng

chi phí coâng trình. Hieän nay, caùc doanh nghieäp nö ôùc ngoaøi vaøo tìm kieám cô hoäi taïi

Vieät Nam, hoï tuyeån duïng caùc lao ñoäng kyõthuaät ôû nö ôùc ta baèng hình thö ùc lö ông

cao, neân xaûy ra hieän tö ôïng thieáu huït nguoàn nhaân lö ïc, giaûm cô hoäi cho caùc doanh

nghieäp trong nö ôùc trong quaù trình thi coâng, nhaän caùc ñôn haøng.

Do ñoù, ñaây laø yeáu toá quan troïng maø caùc doanh nghieäp trong ngaønh cô khí

xaây laép luoân ñaùnh giaù cao ñeå naâng cao sö ùc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp mình.

1.1.3.2 Caùc yeáu toá caáu thaønh naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp ngaønh xaây laép

Xuaát phaùt tö ø ñaëc ñieåm vaø caùc lónh vö ïc h oaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp

trong ngaønh cô khí xaây laép, coù theå toång hôïp caùc yeáu toá chuû yeáu caáu thaønh naêng lö ïc

caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp nhö sau:

 • - Chieán löôïc phaùt trieån doanh nghieäp: Vai troø cuûa caùc nhaø quaûn trò, laõnh ñaïo trong

vieäc xaây dö ïng chieán lö ôïc phaùt trieån cho ngaønh ñoùng vai troø quan troïng trong thôøi

kyø ñaõ gia nhaäp WTO vaø caïnh tranh khoác lieät trong noäi boä ngaønh. Chieán lö ôïc ñuùng

seõ naâng cao sö ùc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, ñoàng thôøi ñö a doanh nghieäp phaùt

trieån leân taàm cao môùi.

 • - Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp: Xaây dö ïng ñö ôïc nguoàn nhaân lö ïc coù

chaát lö ôïng ñaûm baûo cho saûn xuaát kinh doanh trong thôøi ñieåm hieän nay laø ñieàu kieän

quyeát ñònh sö ï thaønh baïi cuûa doanh nghieäp. Nguoàn nhaân lö ïc baäc cao nhö caùc nhaø

quaûn trò, ñoäi nguõ giaùm saùt thi coâng, ñoäi nguõ quaûn lyù dö ï aùn … vaø nguoàn nhaân lö ïc baäc

trung, thaáp nhö quaûn lyù ñoäi toå saûn xuaát, chaát lö ôïng lao ñoäng trö ïc t ieáp nhö caùc coâng

nhaân kyõ thuaät baäc cao… laø nhaân toá quyeát ñònh ñeå naâng cao sö ùc caïnh tranh cuûa

doanh nghieäp.

 • - Thöông hieäu cuûa doanh nghieäp: Taïo ra sö ùc huùt trong quaù trình caùc nhaø ñaàu tö tìm

ñeán, troïng ra lôïi theá trong quaù trìn h nhaän thaàu, tham gia ñaáu thaàu cuûa doanh

nghieäp. Xaây dö ïng thö ông hieäu maïnh trong ngaønh laø khaúng ñònh chaát lö ôïng saûn

phaåm, tieán ñoä thi coâng vaø sö ùc maïnh taøi chính.

20

 • - Naêng löïc taøi chính: Khaúng ñònh ñö ôïc naêng lö ïc taøi chính laø y eáu toá quan troïng

trong sö ùc maïnh caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Ñaây laø yeáu toá ñeå caùc Chuû ñaàu tö ,

caùc nhaø cung caáp tin tö ôûng.

 • - Caùc nghaønh saûn xuaát boå trôï cho ngaønh : Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong ngaønh,

xaây dö ïng ñö ôïc caùc ngaønh boå trôï cho hoaït ñoäng chính cuûa ngaønh nhaèm tieát kieäm

chi phí, chuû ñoäng nguoàn nguyeân lieäu, thieát bò, ñaây laø yeáu toá naâng cao sö ùc caïnh

tranh cho doanh nghieäp trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa mình. Hieän nay, ñeå caùc

ngaønh coâng nghieäp naøy phaùt trieån, vieäc mua caùc license ñeå cheá taïo thieát bò theo

chuaån quoác teá vaø chuyeån giao coâng ngheä tö ø nö ôùc ngoaøi laø xu hö ôùng môùi nhö ng taát

yeáu ñeå boå trôï cho ngaønh chính cuûa tö øng doanh nghieäp.

 • - Chaát löôïng, tieán ñoä cuûa saûn phaåm: Trong ngaønh, chaát lö ôïng vaø tieán ñoä phaûi ñi

cuøng nhau. Saûn phaåm chaát lö ôïng toát nhö ng luoân chaäm tieán ñoä thì caùc chuû ñaàu tö

cuõng ñaùnh giaù thaáp naêng lö ïc cuûa doanh nghieäp. Vì theá, trong quaù trình thö ïc hieän

hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình, doanh nghieäp luoân chuù troïng ñeán 2 nhaân

toá treân, ñeå taïo lôïi theá caïnh tranh cho doanh nghieäp mình.

 • - Trình ñoä coâng ngheä, khoa hoïc kyõ thuaät: Laøm chuû coâng ngheä trong quaù trình thieát

keá vaø thi coâng, trình ñoä thieát bò, khaû naêng aùp duïng khoa hoïc coâng ngheä vaøo quaù

trình saûn xuaát, chuyeån giao coâng ngheä… laø sö ùc maïnh cuûa caùc doanh nghieäp trong

thôøi kyø gia nhaäp WTO ñeå caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp nö ôùc ngoaøi.

 • - Naêng löïc thieát bò saûn xuaát,

thi coâng: Naêng lö ïc thieát bò saûn xuaát vaø thi coâng laø

nhaân toá quan troïng trong ngaønh, vì quaù trình saûn xuaát thi coâng phuï thuoäc raát lôùn

vaøo naêng lö ïc thieát bò, ví duï nhö ñeå ñö a thieát bò naëng 150 taán l eân ñoä cao 40m thì

khoâng theå khoâng duøng caàn caåu 500taán, saûn xuaát oáng aùp lö ïc daãn nö ôùc vaøo turbin ñeå

phaùt ñieän ôû caùc nhaø maùy thuûy ñieän phaûi coù maùy loác toân ñeán 100mm… Do ñoù, vôùi

naêng lö ïc thieát bò maïnh laø lôïi theá trong ña áu thaàu thi coâng caùc coâng trình coâng

nghieäp. Ñaây laø yeáu toá naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp.

 • - Hieåu roõ vaø naém baét ñöôïc thò tröôøng vaät tö, thieát bò: Ñoái vôùi ngaønh naøy, nguoàn ñaàu

vaøo laø thò trö ôøng vaät tö , thieát bò ñeå t hi coâng haàu heát ñö ôïc mua vaø nhaäp khaåu tö ø

21

nhieàu thò trö ôøng khaùc nhau. Hieåu roõ thò trö ôøng naøy laø sö ùc maïnh cuûa doanh nghieäp

trong quaù trình mua saém ñeå thö ïc hieän thi coâng theo coâng ngheä ñaõ thieát keá nhaèm

tieát kieäm chi phí. Ñaây laø lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp.

- Hieåu bieát vaø aùp duïng caùc chuaån quoác teá trong coâng nghieäp : Haàu heát caùc hoaït

ñoäng cuûa doanh nghieäp caàn hö ôùng ñeán caùc chuaån quoác teá. Trong quaûn lyù phaûi xaây

dö ïng heä thoáng quaûn lyù chaát lö ôïng ISO, trong cô khí coù tieâu chuaån ASME cuûa Myõ,

trong ñö ôøng oáng daãn daàu khí coù tieâu chuaån API cuûa Myõ… Hieåu bieát vaø aùp duïng caùc

chuaån naøy laø ñieàu baét buoäc cho caùc doanh nghieäp trong thôøi kyø hoäi nhaäp vaøo neàn

kinh teá theá giôùi. Doanh nghieäp naøo ñi ñaàu trong yeáu toá naøy seõ taïo ra lôïi theá caïnh

tranh voâ cuøng to lôùn.

- Trình ñoä vi tính hoaù aùp duïng trong coâng vieäc: Vieäc vi tính hoaù trong thôøi kyø naøy

laø ñieàu taát yeáu. Vì vieäc aùp duïng hieäu quaû yeáu toá naøy seõ laøm giaûm chi phí, caäp nhaät

nhanh caùc coâng ngheä, taêng hieäu quaû coâng vieäc, traùnh maéc phaûi caùc thieáu soùt. Tö ø

ñoù, naâng cao sö ùc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp.

 • 1.2 MOÄT SOÁ COÂNG CUÏ PHAÂN TÍCH NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH

Naêng lö ïc caïnh tranh quyeát ñònh sö ïthaønh coâng vaø tồn tại cuûa moät doanh

nghieäp. Vì vaäy, doanh nghieäp phaûi tìm caùch taïo dö ïng vaø naâng cao naêng lö ïc caïnh

tranh. Ñeå naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh, thì doanh nghieäp caàn phaûi coù moät chieán

lö ôïc caïnh tranh hieäu quaû.

a. Chieán lö ôïc, theo quan ñieåm hieän ñaïi, coù theå bao goàm naêm yeáu toá “P”: Keá

hoaïch (Plan), mö u lö ôïc (Ploy), moâ thö ùc/ daïng thö ùc (Pattern), vò theá (Position), vaø

trieån voïng (Perspectve) maødoanh nghieäp muoán ñaït ñö ôïc trong quaù trình hoaït ñoäng

kinh doanh. Baûn chaát coát loõi cuûa chieán lö ôïc bao haøm hai yeáu toá: Muïc tieâu vaø

phö ông tieän. Gioáng baùnh xe chieán lö ôïc maø M.Porter moâ taû nhö hình 1.1.: truïc baùnh

xe laø muïc tieâu, caùc chính saùch chö ùc naêng toûa ra tö ø truïc vaø hö ôùng veà truïc vaø phaûi

ñö ôïc phoái hôïp vôùi nhau.

22

22 Hình 1.1. Baùnh xe chieán löôïc caïnh tranh (Nguoàn: M. Porter, chieán löôïc caïnh tranh,

Hình 1.1. Baùnh xe chieán löôïc caïnh tranh

(Nguoàn: M. Porter, chieán löôïc caïnh tranh, NXB KHKT, 1996)

Quaù trình xaây dö ïng chieán lö ôïc caïnh tranh thö ôøng thoâng qua caùc bö ôùc:

Böôùc 1: Xem xeùt, ñaùnh giaù chieán lö ôïc hieän taïi: Bao goàm toaøn boä caùc giaû

thieát veà vò trí cuûa doanh nghieäp, caùc ñieåm maïnh, yeáu, veà caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø

xu hö ôùng phaùt trieån cuûa Ngaønh.

Böôùc 2: Phaân tích moâi trö ôøng: Moâi trö ôøng vó moâ, vi moâ vaø moâi trö ôøng beân

trong doanh nghieäp.

Böôùc 3: Xaây dö ïng chieán lö ôïc caïnh tranh: Kieåm t ra caùc giaû thieát vaø chieán

lö ôïc, ñeà ra vaø lö ïa choïn caùc phö ông aùn chieán lö ôïc.

 • b. Caùc yeáu toá aûnh hö ôûng ñeán vieäc hình thaønh chieán lö ôïc caïnh tranh:Vieäc

hình thaønh chieán lö ôïc caïnh tranh chòu aûnh hö ôûng cuûa caùc yeáu toá moâi trö ô øng ñö ôïc

23

Moâi tröôøng vó moâ Moâi trö ôøng vi moâ
Moâi tröôøng vó moâ
Moâi trö ôøng vi moâ

Moâi tröôøng noäi boä

Hình 1.2. Moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp

Moâi trö ôøng vó moâ bao goàm caùc yeáu toá: Kinh teá, chính trò, vaên hoùa xaõ hoäi,

coâng ngheä, daân soá, ñieâu kieän tö ï nhieân; Moâi trö ôøng vi moâ bao goàm caùc nhoùm yeáu

toá nhö : khaùch haøng, ñoái thuû caïnh tranh, nhaø cung caáp, caùc aùp lö ïc caïnh tranh,… Moâi

trö ôøng noäi boä thö ôøng bao goàm caùc yeáu toá maødoanh nghieäp kieåm soaùt ñö ôïc nhö :

Nghieân cö ùu phaùt trieån, nhaân lö ïc, taøi chính, saûn xuaát, maïng lö ôùi,…

Vieäc phaân tích caùc yeáu toá moâi trö ôøng vó moâ vaø vi moâ giuùp cho doanh nghieäp

xaùc ñònh ñö ôïc caùc cô hoäi hoaëc nguy cô ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Trong

khi ñoù, phaân tích moâi trö ôøng noäi boä seõ giuùp doanh nghieäp nhaän dieän ñö ôïc caùc ñieåm

maïnh, ñieåm yeáu cuûa mình ñeå tö ø ñoù coù bieän phaùp khaéc phuïc hay phaùt huy.

 • c. Ñeå xaây dö ïng moät chieán lö ôïc caïnh tranh phuøhôïp, caàn coù sö ï phaân tích

trung thö ïc veà caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu vaø sö ï saün saøng thaùch thö ùc vôùi caùc neáp

24

nghótruyeàn thoáng. M. Porter ñaõ ñö a ra moät moâ hình moâ taû ñoäng thaùi cuûa thò trö ôøng

caïnh tranh (hình 1.3), ñö ôïc sö û duïng ñeå moâ taû baûn chaát caïnh tranh.

ÑOÁI THUÛ TIEÀM

NAÊNG

Thaùch thö ùc tö ø phía

ño i thuû tieàm naêng

   

Sö ùc maïnh

ñaøm phaùn

ñaøm phaùn

tö ø phía ngö ôøi mua

Caïnh tranh giö õa

 

caùc doanh

nghieäp hieän taïi

SAÛN PHAÅM THAY THE

Sö ùc maïnh

ñaøm phaùn

NHAØ tö ø phía nha cung caáp CUNG CAÁP
NHAØ
tö ø phía nha
cung caáp
CUNG CAÁP

NGÖÔI

MUA

24 nghótruyeàn thoáng. M. Porter ñaõ ñö a ra moät moâ hình moâ taû ñoäng thaùi

Thaùch thö ùc tö ø caùc saûn phaåm vaø dòch vuï thay theá

Hình 1.3. Naêm löïc löôïng caïnh tranh

Vieäc xaùc ñònh chieán lö ôïc mang tính ngheä thuaät cao, theå hieän ôû vieäc vaän

duïng caùc coâng cuï chieán lö ôïc. Coù raát nhieàu coâng cuï chieán lö ôïc nhö coâng cuï Hoäp

Trung Quoác (Chinese Boxes), coâng cuï Xích giaù trò (Value Chain), coâng cuï GE

(General Electric Matrix), coâng cuï vò theá caïnh tranh (Indu stry Maturity

Competitive Position Matrix),

...

;

tuy nhieân do muïc ñích cuûa ñeà taøi khoâng ñi saâu

vaøo thuû thuaät xaây dö ïng, lö ïa choïn chieán lö ôïc,

..

maø chæ mang tính ñònh hö ôùng chieán

lö ôïc. Vì vaäy, chuùng toâi chuùng toâi chæ trình baøy moät c oâng cuï maø caùc nhaø hoaïch

ñònh chieán lö ôïc thö ôøng sö û duïng, ñoù laø coâng cuï ma traän SWOT (hình 1. 4).

25

Moâi tröôøng beân trong

25 Moâi tröôøng beân trong SWOT S W S , S , S , … W

SWOT

S

W

S 1 , S 2 , S 3 , …

W 1 , W 2 , W 3 ,

O

   

O 1 , O 2 , O 3 , …

S + O

W + O

T

 

T 1 , T 2 , T 3 , …

S + T

W + T

25 Moâi tröôøng beân trong SWOT S W S , S , S , … W
Moâi tröôøng beân ngoaøi
Moâi tröôøng beân ngoaøi

Hình 1.4. Moâ hình SWOT

Ma traän SWOT laø moät coâng cuï keát hôïp quan troïng coù theå giuùp cho caùc nhaø

quaûn trò hình thaønh caùc chieán lö ôïc, ma traän naøy bieåu hieän 4 nhoùm vaán ñeà coát loõi

trong coâng taùc quaûn trò noùi chung vaø cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh noùi rieâng

cuûa moät doanh nghieäp: (1) Strengths: Theá maïnh bieåu hieän neàn taûng treân ñoù chieán

lö ôïc thaønh coâng coù theå ñö ôïc xaây dö ïng vaø phaùt huy; (2) Weaknesses: Ñieåm yeáu, sôû

ñoaûn cuûa doanh nghieäp; (3) Opportunities: Nhö õng cô hoäi cuûa doanh nghieäp; (4)

Threats: Nhö õng nguy cô ñe doïa hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp.

Vieäc sö û duïng coâng cuï SWOT ñö ôïc tieán haøn h thoâng qua caùc bö ôùc cuï theå:

Böôùc 1: Lieät keâ nhö õng vaán ñeà SWOT ñaõ ñö ôïc phaân tích, nhaän dieän vaøo

baûng ma traän, theo mö ùc ñoä taàm quan troïng. [ÔÛ ñaây, chuùng ta coù theå söû duïng caùc

ma traän: AÛnh höôûng cuûa caùc yeáu toá beân ngoaø i (EFE) vaø ma traän aûnh höôûng cuûa caùc

yeáu toá beân trong (IFE), ñeå löïa ra caùc vaán ñeà SWOT - Xem Phuï luïc 1]

Böôùc 2: Ñö a nhö õng vaán ñeà SWOT vaøo ma traän ôû nhö õng oâ thích hôïp.

Böôùc 3: Phoái hôïp theo tö øng caëp nhö õng vaán ñeà SWOT.

Böôùc 4: Treân cô sôû phoái hôïp theo tö øng caëp trong baûng ma traän, tieán haønh

lieân keát ñoàng thôøi caû 4 vaán ñeà SWOT vôùi nhau theo nguyeân taéc “Phaùt huy theá

26

maïnh, khaéc phuïc ñieåm yeáu, taän duïng cô hoäi, haïn cheá ruûi ro“. Tö ø ñoù doanh nghieäp

coù theå nhaän daïng ñö ôïc caùc chieán lö ôïc caïnh tranh cuûa mình.

(2). Sau khi ñö a ra caùc chieán lö ôïc coù theå thö ïc hieän ñö ôïc, caàn choïn ra caùc

chieán lö ôïc cho doanh nghieäp theo ñuoåi. Caùc chieán lö ôïc choïn ra naøy phaûi xeáp theo

thö ù tö ï ö u tieân chieán lö ôïc naøo thö ïc hieän trö ôùc, chieán lö ôïc naøo thö ïc hieän sau.

Vieäc quyeát ñònh choïn chieán lö ôïc naøo thuoäc thaåm quyeàn cuûa nhö õng nhaø quaûn

lyù cao nhaát. Trong ñeà taøi naøy, toâi xaây dö ïng ñònh hö ôùng nhö õng chieán lö ôïc thích hôïp

dö ïa treân vieäc phaân tích, ñaùnh giaù naêng lö ïc cuûa doanh nghieäp cuõng nhö nhö õng

thuaän lôïi vaø khoù khaên maødoanh nghieäp gaëp phaûi khi thö ïc hieän chieán lö ôïc nhaèm

naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp.

Tieâu thö ùc chuùng toâi sö û duïng ñeå choïn lö ïa chieán lö ôïc laø:

+ Hö ôùng tôùi xaây dö ïng Taäp ñoaøn Coâng nghieäp naëng ñuû sö ùc caïnh tranh laøm

toång thaàu thi coâng EPC treân thò trö ôøng Vieät Nam vaø hö ôùng ñeán vö ôn ra nö ôùc

ngoaøi.

+ Coù tính khaû thi; phaûi khai thaùc ñö ôïc ñieåm maïnh, khaéc phuïc ñieåm yeáu

beân trong doanh nghieäp ñoàng thôøi taän duïng caùc cô hoäi, traùnh ñö ôïc nguy cô tö ø moâi

trö ôøng beân ngoaøi.

Nhö vaäy, thoâng qua trình baøy trong chö ông 1 naøy, chuùng ta ñaõ xem xeùt ñeán

caùc yeáu toá vi moâ, vó moâ aûnh hö ôûng ñeán doanh nghieäp, cuõng nhö ñaõ xaùc ñònh ñö ôïc

caùc yeáu toá aûnh hö ôûng ñeán naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp ngaønh xaây laép,

ñaây chính laø cô sôû ñeå ñaùnh giaù naêng lö ïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Laép m aùy

Vieät Nam trong chö ông 2 vaø cô sôû ñeå xaây dö ïng giaûi phaùp naâng cao naêng lö ïc caïnh

tranh trong chö ông 3 trong luaän vaên naøy.

27

CHÖÔNG 2 PHAÂN TÍCH NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA TOÅNG COÂNG TY LAÉP MAÙY VIEÄT NAM

2.1. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN

2.1.1 Lòch söû hình thaønh

Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam(LILAMA) laødoanh nghieäp Nhaø nö ôùc,

thaønh laäp naêm 1960 cho nhieäm vuï khoâi phuïc neàn coâng nghieäp ñaát nö ôùc sau chieán

tranh. Trong nhö õng naêm tö ø 1975, LILAMA ñaõ laép ñaët thi coâng nhieàu coâng trình,

nhaø maùy tö ø thuûy ñieän Thaùc Baø, thuûy ñieän Hoøa Bình, thuûy ñieän Trò An, Nhieät ñieän

Uoâng Bí, Ninh Bình ñeán Khu coâng nghieäp Vieät Trì, Thö ôïng Ñình , xi maêng Bæm

Sôn, Xi Maêng Kieân Lö ông, caùc traïm bieán a ùp vaø ñö ôøng daây truyeàn taûi ñieän Baéc –

Nam 500KV… Goùp phaàn quan troïng trong quaù trình xaây dö ïng ñaát nö ôùc qua nhieàu

thôøi kyø.

Cuoái naêm 1995, LILAMA chuyeån sang moâ hình Toång coâng ty, LILAMA ñaõ

coù nhö õng bö ôùc ñoät phaù ngoïan muïc sang lónh vö ïc cheá taïo thieát bò vaø keát caáu theùp

cho coâng trình coâng nghieäp vaø ñaõ thö ïc hieän thaønh coâng caùc hôïp ñoàng cheá taïo thieát

bò cho caùc nhaø maùy: Xi maêng Chinfon, Nghi Sôn, Hoøang Mai

...

trò giaù haøng traêm

trieäu USD. Tö ø 2 ngaønh ngheà chính ban ñaàu laø laép ñaët thieát bò vaø cheá taïo thieát bò

keát caáu theùo, ñeán nay LILAMA ñaõ phaùt trieån da daïng hoùa ngaønh ngheà nhö : Thieát

keá, xuaát nhaäp khaåu, saûn xuaát vaät lieäu, cho thueâ thieát bò vaø caùc dòch vuï ngaønh ngheà

khaùc.

Baèng sö ï lôùn maïnh veà moïi maët vaø nhö õng ñoùng goùp xö ùng ñaùng trong nhö õng

naêm qua, naêm 2000 Nhaø Nö ôùc ñaõ tin tö ôûng giao cho LILAMA laøm toång thaàu

EPC(Engineering – Procurement – Construction) thö ïc hieän caùc dö ï aùn: Nhieät ñieän

Uoâng Bí 300MW, Nhieät ñieän Caø Mau 1 & 2 chu trình hoã hôïp 720MW, Thaéng thaàu

goùi 2 & 3 Nhaø maùy loïc hoùa daàu Dung Quaát

...

ø khaûo saùt, thieát keá coâng ngheä ñeán

cheá taïo thieát bò vaø toå chö ùc quaûn lyù thi coâng dö ï aùn. Sö ï kieän naøy ñö a LILAMA leân

taàm cao môùi , trôû thaønh nhaø thaàu EPC ñaàu tieân cuûa ñaát nö ôùc giaønh laïi ngoâi vò chuû

28

ñaàu tö tö ø caùc nhaø thaàu nö ôùc ngoøai. LILAMA ñaõ khaúng ñònh ñö ôïc naêng lö ïc vaø khaû

naêng cuûa mình qua caùc dö ï aùn EPC naøy(Dö ï aùn EPC xem theâm Phuï luïc 2).

Hieän nay vôùi 25.000 CBCNV cuûa 25 coâng ty thaønh vieân, 1 vieän nghieân cö ùu,

2 trö ôøng cao ñaúng ngheà, vôùi ñoäi nguõ kyõ sö coù kinh nghieäm vaø 2.000 thôï haøn coù

chö ùng chæ quoác teá ñö ôïc trang bò ñaày ñuû trang thieát bò, phö ông tieän thi coâng tieân tieán

vaø aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát lö ôïng theo tieâu chuaån ISO 9001 -2000 taïi Toång

Coâng ty vaø caùc ñôn vò thaønh vieân, LILAMA seõ thö ïc hieän thaéng lôïi chieán lö ôïc phaùt

trieån cuûa mình laø trôû thaønh TAÄP ÑOØAN COÂNG NGHIEÄP NAËNG LILAMA.

2.1.2 Caùc thaønh vieân LILAMA

Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam(LILAMA) ñang toå chö ùc hoaït ñoäng saûn

xuaát theo chö ùc naêng tö ông tö ï moät Coâng ty Meï ñoái vôùi caùc Coâng ty thaønh vieân haïch

toaùn ñoäc laäp, phuïthuoäc vaø caùc Coâng ty coå phaàn (chieám coå phaàn chi phoái >50%).

Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam ñaõ ñaûm nhaän chö ùc naêng trong caùc vaán ñeà lôùn

cuûa caùc Coâng ty thaønh vieân nhö chieán lö ôïc, keá hoaïch kinh doanh, thò trö ôøng, ñaàu tö

daøi haïn, ñaøo taïo lö ïc lö ôïng, nhaân sö ï chuû choát… moïi lieân keát kinh teá ñeàu thoâng qua

caùc hôïp ñoàng kinh teá.

Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam coù caùc thaønh vieân nhö sau:

 • - Cô quan Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam

 • - 17 ñôn vò haïch toaùn ñoäc laäp

 • - 5 ñôn vò haïch toaùn phuï thuoäc

 • - 3 Coâng ty lieân doanh

 • - 2 Trö ôøng Cao ñaúng ngheà

 • - 1 Vieän coâng ngheä haøn

 • - Goùp voán coå phaàn vaøo moät soá Coâng ty khaùc trong caùc lónh vö ïc coâng nghieäp,

cheá taïo daøn khoan daàu khí, xi maêng, thuûy ñieän…

 • - Sô ñoà toå chö ùc cuûa LILAMA: Laø sô ñoà trö ïc tuyeán chö ùc naêng( Xem Phuï luïc 3).

 • - Lónh vö ïc hoaït ñoäng SXKD:

Caùc ngaønh ngheà kinh doanh cuûa LILAMA taäp trung chuû yeáu vaøo caùc lónh vö ïc sau:

29

* Laép maùy: Laép ñaët caùc thieát bò coâng nghieäp, caùc loaïi nhaø maùy ñieän, coâng trình

daàu khí, hoaù chaát, cheá bieán…

* Cheá taïo thieát bò: Cheá taïo thieát bò coâng nghieäp cho caùc coâng trình trong nö ôùc vaø

cheá taïo thieát bò cho xuaát khaåu.

* Saûn xuaát vaät lieäu xaây dö ïng, vaät lieäu khaùc.

* Tö vaán thieát keá coâng ngheä: Cho caùc coâng trình coâng nghieäp, daân duïng trong caùc

lónh vö ïc coâng nghieäp, daàu khí, hoaù chaát, nhaø maùy ñieän…

* Xuaát nhaäp khaåu: Xuaát nhaäp khaåu thieát bò vaø xuaát khaåu lao ñoäng.

* Cho thueâ thieát bò chuyeân duøng: Caùc loaïi thieát bò naëng nhö caåu ñeán 500taán, caùc

loaïi thieát bò naâng chuyeân duïng…

* Caùc dòch vuï khaùc: Cung caáp nhaân lö ïc, vaän chuyeån, baûo haønh, thí nghieäm ñieän ,

thö û NDT…

2.2 QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH

- Keát quaûhoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh tö ø naêm 200 4 – 2008 nhö sau:

Baûng 2.1: Baûng toång hôïp moät soá chæ tieâu hoaït ñoäng SXKD

 

Ñôn vò tính: Tyû ñoàng

 

Chæ tieâu

 

2004

2005

2006

2007

2008

1.

Giaù trò SXKD

 

2.338

 
 • 4.815 6.122

10.410

15.007

2.

Toång doanh thu

 

1.677

 
 • 2.356 4.387

7.376

9.743

3.

Lôïi nhuaän trö ôùc thueá

 

22

 
 • 26 32

79

168

4.

Noäp NSNN

 

41.7

 
 • 41 79

127

149

5.

Xuaát

nhaäp

khaåu

95,700

136,809

129,767

203,970

256,334

(1000USD)

 

6.

Ñaàu tö XDCB

 

412.7

273

670

2.130

2.646

7.

Lao ñoäng bình quaân(ngö ôøi)

15.798

15.584

18.827

22.035

25.620

8.

Thu

nhaäp

bình

quaân

1.363

1.493

1.658

2.515

2.954

(1000ñ)

 

Nguoàn: Caùc baùo caùo keát quaû kinh doanh hôïp nhaát cuûa LILAMA

Ta xem bieåu ñoà doanh thu cuûa LILAMA trong nhö õng naêm qua nhö sau:

30

6 2004 2005 2007 2006 2008 0 2 4 Naêm Giaù trò 8 10 12 ñoàng
6
2004
2005
2007
2006
2008
0
2
4
Naêm
Giaù trò
8
10
12
ñoàng
Tyû
DOANH THU LILAMA TÖØ NAÊM 2004 -2008

Hình 2.1: Taêng töôûng doanh thu cuûa LILAMA t öø naêm 2004-2008

Ñeå hieåu roõ baûn chaát cuûa hoaït ñoäng LILAMA, ta phaân tích keát caáu doanh thu vaø

lôïi nhuaän cuûa naêm 2008 theo caùc lónh vö ïc saûn xuaát nhö sau:

Baûng 2.2: Baûng phaân tích tyû leä doanh thu vaø tyû suaát lôïi nhuaän

theo SBU

Ñôn vò tính: Tyû ñoàng

TT

Chæ tieâu

Doanh Thu

Tyû troïng

Lôïi nhuaän

Tyû troïng

Tyû suaát

doanh thu (%)

lôïi nhuaän(%)

LN/DT(%)

 
 • 1 Laép maùy

 
 • 3424 35.14

 
 • 30 0.88

17.86

 
 

Cheá taïo thieát bò

         
 • 2 CN

 • 5238 53.76

 • 71 1.36

42.26

 
 • 3 Saûn xuaát vaät lieäu

703

7.22

 

8.93

 • 15 2.13

 
 
 • 4 Tö vaán thieát keá

230

2.36

 
 • 31 13.48

18.45

 
 

Dòch vuï Xuaát

         
 • 5 nhaäp khaåu

35

0.36

4

2.38

11.43

 

Cho thueâ thieát bò

 • 6 38

 

0.39

12

7.14

31.58

 
 • 7 Dòch vuï khaùc

75

0.77

5

2.98

6.67

   

9743

 

168

 

1.72

Caùc lónh vö ïc saûn xuaát naøy, theo haøm lö ôïng coâng ngheä vaø tyû suaát lôïi nhuaän

cuûa tö øng SBU, ñö ôïc bieåu dieãn nhö sau:

31

Chi phí Giaù trò Coâng ngheä 6 4 5 Tyû suaát Lôïi Nhuaän (%) 7 7
Chi phí
Giaù trò
Coâng ngheä
6
4
5
Tyû
suaát
Lôïi
Nhuaän
(%)
7
7
3
2
2
1
1
Truyeàn thoáng
Hieän taïi
Tö ông lai
Thôøi gian

Hình 2.2: Bieåu dieãn caùc SBU cuûa LILAMA naêm 2 008

Nhaän xeùt: Qua bieåu dieãn treân sô ñoà coâng ngheä cuûa caùc SBU trong keát caáu

doanh thu cuûa LILAMA, ta thaáy, lónh vö ïc Tö vaán thieát keá laø SBU(4) coù haøm lö ôïng

coâng ngheä cao nhaát, tyû suaát lôïi nhuaän thö ù 2, nhö ng giaù trò lôïi nhaän chö a cao. Trong

khi, lónh vö ïc Laép maùy(1) truyeàn thoáng, duøng nhieàu lao ñoäng nhaát, chæ thuaàn tuùy laø

chi phí nhaân coâng, quaûn lyù, nhö ng coùtyû suaát lôïi nhuaän thaáp nhaát. Lónh vö ïc cheá taïo

thieát bò(2) coù haøm lö ôïng coâng ngheä cao trong caùc thieát bò saûn xuaát ñoàng boä cho caùc

nhaø maùy, nhö ng cuõng coù nhieàu thieát bò ñôn giaûn laøm giaûm hieäu quaû saûn xuaát cuûa

lónh vö ïc naøy.

Do ñoù, ñeåhoaït ñoäng SXKD cuûa Toång Coâng ty mang laïi hieäu quaû cao, coù

tích luõy vaø hö ôùng tôùi sö ï beàn vö õng trong hoaït ñoäng caàn phaûi coù nhö õng ñieàu chænh

chieán lö ôïc hoaït ñoäng, ñoàng thôøi naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh cuûa LILAMA trong

thôøi kyø môùi.

2.3 PHAÂN TÍCH NHÖÕNG NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN NAÊNG LÖÏC CAÏNH

TRANH CUÛA TOÅNG COÂNG TY

Dö ïa treân lyù luaän ñaõ trình baøy trong chö ông 1 veà lyù luaän naâng cao naêng lö ïc

32

caïnh tranh taïi caùc doanh nghieäp, chuùng ta tieán haønh phaân tích cuï theå caùc yeáu toá

caáu thaønh naêng lö ïc caïnh tranh cuûa LILAMA.

2.3.1 Moâi tröôøng beân ngoaøi

2.3.1.1 Moâi tröôøng vyõ moâ

Caùc hoaït ñoäng SXKD cuûa LILAMA chòu aûnh hö ôûng maïnh meõ cuûa m oâi

trö ôøng vó moâ, nhaát laø trong thôøi ñieåm ñaát nö ôùc ñaõ gia nhaäp WTO, caùc nhaân toá cuûa

moâi trö ôøng naøy ñaõ aûnh hö ôûng trö ïc tieáp vaø giaùn tieáp ñeán hoaït ñoäng nhö : Thay ñoåi

chính saùch nhaø nö ôùc nhö caét giaûm ñaàu tö coâng, aûnh hö ôûng cuûa laïm phaùt vaø bieán

ñoäng cuûa tyû giaù hoái ñoaùi , ñaàu tö nö ôùc ngoaøi gia taêng, caùc taäp ñoaøn nö ôùc ngoaøi

ñö ôïc trö ïc tieáp tham gia vaøo thò trö ôøng VN… . Caùc nhaân toá quan troïng trong moâi

trö ôøng vó moâ aûnh hö ôûng ñeán naêng lö ïc caïnh tranh cuûa LILAMA nhö sau:

- Caùc nhaân toá thuoäc veà kinh teá:

+ Toác ñoä taêng trö ôûng kinh teá: Trong naêm qua, kinh teá ñaát nö ôùc t aêng trö ôûng

lieân tuïc, chi tieâu cuûa Chính phuû cho ñaàu tö vaøphaùt trieån bình quaân ñaït khoaûng 25%

toång chi ngaân saùch cuûa caû nö ôùc(Naêm 2008 ñaàu tö ñaït 99.730 ngaøn tyû/364.030ngaøn

tyû). Trong nhö õng naêm tôùi, neàn kinh teá nö ôùc ta duy trì mö ùc taêng trö ôûng 7 -8.5%, ñeå

ñaûm baûo cho mö ùc taêng trö ôûng oån ñònh, vieäc phaùt trieån caùc cô sôû haï taàng kyõ thuaät

nhö ñaûm baûo ñieän naêng, xaây dö ïng haï taàng giao thoâng, vieãn thoâng… (Xem Phuï luïc

4). Nhö theá, cô hoäi cho tìm kieám vieäc laøm, nhaän thaàu vaø ñaáu thaàu cuûa LILAMA coù

nhieàu thuaän lôïi, nhaát laø caùc coâng trình coâng nghieäp nhö Ñieän, hoaù daàu, caûng bieån,

ñoùng taøu…

+ Voán ñaàu tö phaùt trieån:

- Voán ñaàu tö tö ø ngaân saùch: Taêng soá lö ôïng haøng naêm ñaït bình quaân 25% toång

chi ngaân saùch.

- Voán ñaàu tö tö ø nguoàn hoå trôï nö ôùc ngoaøi: Voán vay nö ôùc ngoaøi, nguoàn voán

ODA…

- Voán ñaàu tö

caùc doanh nghieäp trong nö ôùc… : Ñaây laø nguoàn voán quan troïng

ñeå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, tuy nhieân, do aûnh hö ôûng cuûa laïm phaùt, moät soá taäp

33

ñoøan, Toång coâng ty ñaõ caét giaûm moät soá dö ï aùn, ñieàu naøy cuõng aûnh hö ôûng ñeán coâng

aên, vieäc laøm cuûa LILAMA.

+ Thu huùt voán ñaàu tö nö ôùc ngoaøi: Trong naêm 2007, nö ôùc ta ñaõ thu huùt ñö ôïc

20,3tyû USD voán ñaàu tö nö ôùc ngoaøi, tính ñeán naêm 2007, thu huùt ñö ôïc 85,056 tyû

USD, trong ñoù, ñaàu tö cho xaây dö ïng caùc ngaønh coâng nghieäp ñaït ñeán 5 1,405tyû

USD. Trong naêm 2008, thu huùt voán ñaàu tö nö ôùc ngoøai ñaït 64tyû USD. Ta xem xeùt

baûng voán ñaàu tö nö ôùc ngoaøi theo ngaønh dö ôùi ñaây:

Baûng 2.3: Voán ñaàu tö FDI töø 1988 -2007

Ñôn vò tính: USD

33 ñoøan, Toång coâng ty ñaõ caét giaûm moät soá dö ï aùn, ñieàu naøy cuõng

34

Nguoàn voán FDI cho ngaønh coâng nghieäp vaø xaây dö ïng chieám 6 0% toång nguoàn, ñaây

laø nguoàn lö ïc quan troïng ñeå phaùt trieån k inh teá trong nö ôùc noùi chung, vaø laø c ô hoäi

cho LILAMA noùi rieâng(Xem Phuï luïc 5).

- Caùc nhaân toá veà chính trò, phaùp luaät: Ñaây laø yeáu toá quan troïng aûnh hö ôûng trö ïc tieáp

ñeán sö ï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa nghaønh, ñaëc bieät laø nga ønh cô khí xaây laép. Caùc

chính saùch ñaàu tö , hoå trôï cuûa Chính phuû laø ñoøn baåy ñeå ngaønh phaùt trieån, ví duï nhö

Quyeát ñònh 185/2002/QÑ-TTg cuûa Thuû tö ôùng Chính phuû pheâ duyeät “Chieán lö ôïc

phaùt trieån ngaønh cô khí Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø taàm nhìn 2020” vôùi muïc tieâu

ö u tieân phaùt trieån moät soá nghaønh vaø saûn phaåm cô khí troïng ñieåm ñeå ñaùp ö ùng cô

baûn nhu caàu cuûa neàn kinh teá, ñeán naêm 2010 ngaønh cô khí seõ ñaùp ö ùng ñö ôïc 40 -50%

nhu caàu cô khí cuûa caû nö ôùc, xuaát khaåu ñaït 30%, chính saùch naøy laø ñoäng lö ïc ñeå

ngaønh cô khí xaây laép phaùt trieån, taïo tieàn ñeà, ñònh hö ôùng cho xaây dö ïng chieán lö ôïc

phaùt trieån, vaø naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh cuûa mình ñeå ñoùn nhaän cô hoäi môùi naøy.

Cũng trong thi ksau gia nhp WTO, chính saùch ñieàu haønh cuûa Chính phuû

coù nhieàu ñieàu chænh ñeå phuø hôïp vôùi tình hình môùi, nhieàu chæ ñaïo gay gaét cuûa Chính

phuû nhaèm haïn cheá laïm phaùt, naâng cao coâng taùc ñaàu tö coâng… thoâng qua nhoùm 8

giaûi phaùp, trong ñoù, caùc Taäp ñoaøn, Toång Coâng ty phaûi ñaàu tö taäp trung vaøo caùc

hoaït ñoäng saûn xuaát chính maø cuï theå laø ñònh lö ôïng 70% cho hoaït ñoäng saûn xuaát

chính, 30% cho hoaït ñoäng khaùc, trong ñoù, hoaït ñoäng ngaân haøng, chö ùng khoaùn va ø

baát ñoäng saûn naèm trong taàm kieåm soaùt cuûa Chính phuû.(Xem Phuï luïc 6).

Moät yeáu toá aûnh hö ôûng ñeán naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp xaây laép laø

quaù trình thö ïc thi luaät ñaáu thaàu chuù troïng ñeán giaù caû trong quaù trình ñaáu t haàu. Ñieàu

naøy aûnh hö ôûng ñeán caùc doanh nghieäp coù chaát lö ôïng thö ïc sö ï vaø caùc doanh nghieäp

khoâng coù naêng lö ïc thö ïc sö ï.

Ngoaøi ra, moät theå cheá chính trò, phaùp luaät roû raøng vaø oån ñònh laø ñaûm baûo cho

sö ï thuaän lôïi, bình ñaúng cho caùc doanh nghieäp, laø tieàn ñeà quan troïng ñeå thu huùt voán

ñaàu tö trö ïc tieáp nö ôùc ngoaøi vaø huy ñoäng caùc nguoàn lö ïc ñaàu tö khaùc trong

35

nö ôùc… ñieàu naøy seõ aûnh hö ôûng ñeán khaû naêng naâng cao sö ùc caïnh tranh cuûa caùc doanh

nghieäp trong thôøi kyø môùi.

 • - Caùc nhaân toá veà moâi tröôøng vaên hoùa,giaùo duïc vaø xaõ hoäi: Ñaây laø nhoùm yeáu toá quan

troïng taïo laäp neân xu hö ôùng veà phong caùch quan ñieåm laøm vieäc, ñònh hö ôùng ngheà

nghieäp, loái soáng… Chính yeáu toá naøy seõ xaây dö ïn g neân theá heä caùc nhaø quaûn lyù, nhaân

vieân, ngö ôøi lao ñoäng gaén vôùi sö ï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Trong ngaønh cô khí

xaây laép, vôùi ñieàu kieän ñaëc thuø laø thi coâng caùc coâng trình xa, heûo laùnh… neân yeáu toá

naøy ñö ôïc coi troïng ñeå gaén ngö ôøi lao ñoäng vôùi doanh nghieäp, taïo neân vaên hoaù ñaëc

trö ng trong doanh nghieäp.

 • - Caùc nhaân toá veà coâng ngheä vaø kyõ thuaät: Ñaây laø nhaân toá quan troïng vaø coù yù nghóa

quyeát ñònh ñeán moâi trö ôøng caïnh tranh vaø naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp.

Trình ñoä coâng ngheä aûnh hö ôûng trö ïc tieáp ñeán hai yeáu toá cô baûn ñoù giaù baùn vaø chaát

lö ôïng saûn phaåm. Noù cuõng laø tieàn ñeà ñeå caùc doanh nghieäp ñònh hö ôùng phaùt trieån vaø

naâng cao sö ùc caïnh tranh cuûa mình. Ñoái vôùi ngaønh, ngoaøi trình ñoä coâng ngheä cuûa

caùc thieát bò, maùy moùc thì trình ñoä quaûn lyù nguoàn nhaân lö ïc, ñoäi nguõ lao ñoäng kyõ

thuaät baäc cao cuõng laø nhaân toá coâng ngheä quan troïng trong quaù trình naâng cao naêng

lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp mình.

2.3.1.2 Moâi tröôøng vi moâ

Moâi trö ôøng vi moâ goàm caùc yeáu toá sau:

Moät laø, Caùc ñoái thuû caïnh tranh: Trong xu hö ôùng dieãn ra vieäc ña daïng hoaù caùc saûn

phaåm, ngaønh ngheà phuï trôï ñeå phaùt trieån ngaønh cuûa mình, m oät soá ngaønh nhö daàu

khí, hoaù chaát, giao thoâng… phaùt trieån ngaønh ngheà xaây laép ñeå thö ïc hieän caùc coâng

vieäc cuûa ngaønh mình ñaàu tö , thö ïc teá ñoù cho thaáy, thò phaàn moät soá ngaønh ngheà bò

thu heïp laïi nhö thieát keá, cheá taïo vaø laép ñaët boàn beå trong ngaønh daàu khí, kho chö ùa

xaêng daàu, hoaù chaát… Ñoàng thôøi, caùc taäp ñoaøn nö ôùc ngoaøi hoaït ñoäng trong cuøng lónh

vö ïc cuõng tham gia vaøo treân thò trö ôøng VN, taïo ra sö ùc caïnh tranh maïnh meõ tö ø nhieàu

phö ông dieän, phö ông hö ôùng…

36

Coù theå keå ra caùc ñoái thuû coù theå caïnh tranh trong moät soá hoaït ñoäng cuûa

LILAMA nhö : Toång Coâng ty xaây laép daàu khí thuoäc Taäp ñoaøn daàu khí VN, Toång

Coâng ty Cô khí VN-COMA, Toång Coâng ty XD soá 1, Toång Coâng ty Xaây dö ïng Soâng

Ñaø… trong caùc toång coâng ty naøy, hình thaønh caùc coâng ty con coù chö ùc naêng nhö moät

soádoanh nghieäp thuoäc LILAMA. Ngoaøi ra, moät soádoanh nghieäp trong nö ôùc cuõng

ñaàu tö vaøo thö ïc hieän moät soácoâng vieäc trong ngaønh xaây laép nhö Coâng ty CP An Cö ,

Coâng ty CP Thaùi Bình Dö ông… vaø caùc doanh nghieäp FDI ñaàu tö vaøo Vieät Nam ñeå

tham gia thò trö ôøng xaây laép. Chuùng ta xem xeùt baûng dö ôùi ñaây:

Baûng 2.4: Baûng toång hôïp nhöõng öu ñieåm, haïn cheá cuûa moät soá

ñoái thuû caïnh tranh chính cuûa LILAMA

ÑOÁI THUÛ CAÏNH TRANH

NHÖÕNG ÖU ÑIEÅM

NHÖÕNG HAÏN CHEÁ

Taäp ñoaøn trong nöôùc

     

Toång Coâng ty xaây döïng soá 1- CC1

Kinh nghieäm thi coâng phaàn xaây dö ïng

Nhaän lö ïc, kinh nghieäp EPC, taøi chính, cheá taïo thieát bò, thieát keá.

Toång Coâng ty Xaây döïng Soâng ñaø - SÑ Corp

Kinh nghieäm thi coâng phaàn xaây dö ïng, thuûy ñieän, taøi chính maïnh

Nhaân lö ïc, kinh nghieäm EPC, tieáp caän coâng ngheä môùi, thieát bò, thieát keá, giaùm saùt thi coâng.

Toång Coâng ty Cô khí Vieät Nam - COMA

Thieát keá, ñoäi nguõ goïn nheï, thieát bò cheá taïo

Nhaân lö ïc, kinh nghieäm EPC, ñoäi nguõ nhaân lö ïc tih coâng ít.

Toång

Coâng

ty

Xaây

laép

Cô cheá voán, Chuû ñaàu tö , nhaän thaàu

Nguoàn nhaân lö ïc thieáu kinh nghieäm,

Daàu khí - PVCo

 

tö Toång coâng ty Daàu khí VN, thieát bò thi coâng, ñaøo taïo nhaân lö ïc.

chö a saâu veà EPC vaø quaûn lyù giaùm saùt, thieát keá coâng ngheä…

Taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi

     

SIEMENS- Ñöùc

 

Thieát keá coâng ngheä, cung caáp thieát bò chính, quaûn lyù giaùm saùt coâng trình, tieàm lö ïc taøi chính, kinh nghieäm EPC, toå chö ùc boä maùy goïn.

Khoâng coù nhaân lö ïc, thieát bò thi coâng

TECHNIQ - YÙ

 

Thieát keá coâng ngheä, cung caáp thieát bò chính, quaûn lyù giaùm saùt coâng trình, tieàm lö ïc taøi chính, kinh nghieäm EPC, toåchö ùc boä maùy goïn.

Khoâng coù nhaân lö ïc, thieát bò thi coâng

CTCI - Ñaøi Loan

 

Thieát keá coâng

ngheä, quaûn lyù giaùm

 
 

saùt coâng trình, kinh nghieäm EPC,

Khoâng coù nhaân lö ïc, thieát bò thi

coâng ngheä quaûn lyù cao.

coâng

DONGFENG

 

-

Trung

Thieát keá, mua saém thieát bò, nhaân

 

Quoác

lö ïc reû

Chaát lö ôïng EPC thaáp

37

Qua baûng toång hôïp treân, tuøy thuoäc vaøo ñaëc thuøcuûa tö øng ngaønh, caùc ñoái thuû

caïnh tranh ñaõ taïo ra nhö õng lôïi theá caïnh tranh vôùi LILAMA trong moät soá lónh vö ïc

hoaït ñoäng, caùc lôïi theá cuûa hoï laø:

 • - Lôïi theá veà cô cheá hoaït ñoäng: Caùc Coâng ty meï laø chuû ñaàu tö , neân lôïi theá thaéng thaàu thi coâng cuûa caùc doanh nghieäp naøy raát lôùn trong quaù trình tham gia ñaáu thaàu, moät soá coâng vieäc hoï giao thaàu cho caùc coâng ty con naøy.

 • - Chieán löôïc kinh doanh chaéc chaén, roõ raøng : Ñoái vôùi moät soádoanh nghieäp coå phaàn coù voán nhaø nö ôùc, Caùc coâng ty naøy ñö ôïc thaønh laäp ñeå phuïc vuï cho phaùt trieån cuûa ngaønh mình, khoâng tham gia vaøo caùc thò trö ôøng beân ngoaøi. Rieâng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp FDI, chieán lö ôïc cuûa hoï laø taäp trung chuyeân saâu vaøo 1 vaøi saûn phaåm chieán lö ôïc, chuyeân saâu nhö : Coâng ty saûn xuaát khung nhaø tieàn cheá FEB nhö Kirby – Aán Ñoä, Coâng ty CS Windtower – Haøn Quoác saûn xuaát coät ñieän gioù, hoaït ñoäng trong lónh vö ïc nhaän thaàu EPC nhö Techniq – YÙ, Mitshubishi, TDK – Nhaät… Vôùi lôïi theá ñoù, caùc doanh nghieäp naøy ñaùnh vaøo tö øng ngaønh ngheà maø LILAMA ñang tích luõy ñeå phaùt trieån.

- Boä maùy nhaân söï goïn nheï: Do laø caùc doanh nghieäp ñi sau, boä maùy ñö ôïc toå chö ùc

chuû yeáu laø boä maùy quaûn lyù coát yeáu, hoï tuyeån ngö ôøi vaø traû lö ông cao khi coâng

vieäc vaø tieán ñoä caàn gaáp, nhö ng saün saøng sa thaûi khi coâng vieäc ñaõ ñi vaøo g iai ñoaïn

cuoái. Do ñoù, hieäu quaû kinh doanh khaù cao.

 • - Öùng duïng coâng ngheä vaøo saûn xuaát maïnh meõ: Qua nghieân cö ùu tö ø thö ïc trieãn saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp naøy, hoï chæ ñaàu tö chuyeân saâu vaøo moät vaøi saûn phaåm, do ñoù, mö ùc ñoä chuyeân moân hoaù cao, hình thaønh nhö õng daây chuyeàn saûn xuaát chuyeân nghieäp, ö ùng duïng tö ï ñoäng hoùa, CNC… do ñoù, naêng suaát lao ñoäng raát cao. Nhö caäy, vieäc caùc ñoái thuû caïnh tranh coù moät soá lôïi theá so vôùi LILAMA trong quaù

trình caïnh tranh, do ñoù, trong quaù trình xaây dö ïng chieán lö ôïc vaø caùc giaûi phaùp naâng

cao naêng lö ïc caïnh tranh, phaûi ñaùnh giaù toaøn dieän caùc lôïi theá, ö u ñieåm, cô hoäi, nguy

cô ñeå vieäc xaây dö ïng mang tính khaû thi ñeå ñeà xuaát cho Ban laõnh ña ïo Toång coâng ty.

38

Hai laø, Caùc ñoái thuû tieàm taøng: Trong thôøi kyø ñaát nö ôùc ñang hoäi nhaäp maïnh vôùi neàn

kinh teá theá giôùi, caùc ñoái thuû tieàm taøng vaø ñaùng sôï nhaát laø caùc taäp ñoaøn coâng nghieäp

maïnh treân theá giôùi xaâm nhaäp vaøo thò trö ôøng VN. Hoï coù tieàm lö ïc taøi chính, trình ñoä

quaûn lyù, coâng ngheä … ñeå saün saøng caïnh tranh vôùi LILAMA, roõ raøng raèng, vôùi sö ùc

caïnh tranh hieän nay, LILAMA seõ khoâng theå laø ñoái thuû xö ùng taàm cuûa hoï. Caùc taäp

ñoaøn naøy nhö SIEMENS-Ñö ùc, ABB – Thuïy Syõ, taäp ñoaøn Hyundai – Haøn

Quoác… Tuy nhieân, moái nguy cô tieàm aån lôùn nhaát laø caùc Taäp ñoaøn cuûa Trung Quoác,

hoï coù nhö õng lôïi theá nhö nhaân coâng r eû, gaàn VN, trình ñoä coâng ngheä cao hôn chuùng

ta. Do ñoù, trong vieäc xaây dö ïng vaø naâng cao sö ùc caïnh tranh cuûa LILAMA ôû chö ông

sau, ta seõ ñònh hö ôùng chieán lö ôïc phuø hôïp.

Nhö vaäy, trong thôøi kyø hoäi nhaäp saâu vaø roäng nhö hieän nay, LILAMA seõ ñoái

ñaàu vôùi nguy cô raát lôùn laø thua ngay treân saân nh aø. Ñeå LILAMA ñö ùng vö õng vaø phaùt

trieån vaø trôû thaønh ñaàu taøu cho ngaønh cô khí Vieät Nam, giaønh laáy thò phaàn coâng

vieäc treân ñaát nö ôùc mình, thì phaûi xaây dö ïng chính saùch linh hoaït, lieân keát coù lö ïa

choïn ñeå cuøng phaùt trieån.

Ba laø, Caùc ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát boå trôï: Ñoái vôùi quaù trình hoaït ñoäng saûn

xuaát kinh doanh cuûa LILAMA, vai troø cuûa caùc nhaø cung ö ùng , caùc ngaønh coâng

nghieäp boå trôï khaùc phaùt trieån seõchieám phaàn quan troïng quyeát ñònh ñeán th aønh coâng

trong quaù trình thö ïc hieän caùc dö ï aùn EPC. Ngoaøi vieäc hôïp taùc chaët cheõ vôùi caùc nhaø

cung ö ùng naøy ñeå kieåm soaùt chi phí vaø traùnh ruûi ro lôùn trong kinh kinh doanh, caàn

coù chieán lö ôïc ñeåñaàu tö saûn xuaát vaø thay theá daàn caùc saûn phaåm phaûi nhaäp khaåu

naøy. Coù nhö theá môùi naâng cao ñö ôïc hieäu

quaû vaø giaù trò gia taêng trong quaù trình

hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa LILAMA.

Nhö vaäy, caùc ngaønh coâng nghieäp boå trôï trong hoaït ñoäng SXKD cho

LILAMA hieän ñang raát yeáu, chuùng ta chæ saûn xuaát ñö ôïc nhö õng saûn phaåm mang ít

haøm lö ôïng coâng ngheä, khoái lö ôïng coâng vieäc lôùn nhö ng giaù trò mang laïi khoâng cao.

Ñeå LILAMA coù theå caïnh tranh ñö ôïc vôùi caùc taäp ñoaøn nö ôùc ngoaøi tham gia caïnh

39

tranh treân thò trö ôøng nö ôùc ta, nhaø nö ôùc phaûi chuù troïng phaùt trieån ñoàng boä caùc

ngaønh cô khí.

Boán laø, Khaùnh haøng: Coù theå noùi, khaùch haøng chuû yeáu cuûa LILAMA laø caùc nhaø ñaàu

tö , toång thaàu EPC… trong vaø ngoaøi nö ôùc, vaø saûn phaåm thö ïc hieän vaø chuyeån giao laø

nhö õng saûn phaåm ñôn chieác. Do ñoù, ñoái vôùi ñoái tö ôïng khaùch haøng raát ñaëc trö ng naøy,

caàn phaûi meàm deõo trong quaù trình thö ông thaûo vaø khaúng ñònh vôùi khaùch haøng

thoâng qua thö ông hieäu, bieän phaùp thi c oâng, tieán ñoä vaø caùc cam keát veà chaát lö ôïng

saûn phaåm. Ngaøy nay, thò trö ôøng ñaõ môû roäng, chuùng ta coù theå tham gia ñaáu thaàu taïi

caùc thò trö ôøng ôû nö ôùc ngoaøi(Nhö thò trö ôøng Trung Ñoâng, Campuchia, Laos,

Venezela… , do ñoù, khaûo saùt, tìm kieám ñoái tö ôïng khaùch haøng phuø hôïp laø yeáu toá

quan troïng trong quaù trình xaây dö ïng ñònh hö ôùng phaùt trieån, vaø ñaëc bieät laø phaûi

naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh ñeå tham gia caùc ñaáu thaàu quoác teá. Ñoàng thôøi phaûi

nhaän ñö ôïc sö ï hoå trôï ñaëc bieät cuûa Chính phuû thoâng qua caùc keânh ngoaïi giao ñeå tìm

kieám, tieáp caän ñoái taùc vaø thò trö ôøng.

Nhö theá, ñaây laø yeáu toá noùi ñeán cô hoäi cuûa LILAMA, vôùi ñieàu kieän,

LILAMA phaûi xaây dö ïng cho mình thö ông hieäu, trình ño ä coâng ngheä ñuû sö ùc thuyeát

phuïc khaùch haøng tin tö ôûng vaø giao phoù cho mình.

Naêm laø, Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cho ngaønh: Theo thoáng keâ cuûa Boä Lao ñoäng

TBXH thì ñeán nay, lö ïc lö ôïng lao ñoäng nö ôùc ta ñaõ qua ñaøo taïo chæ ñaït ñeán 3 0% vaø

phaán ñaáu ñeán 2015 ñaït ñeán 50%. Nguoàn nhaân lö ïc naøy tuy ñö ôïc ñaøo taïo, nhö ng

chaát lö ôïng nguoàn nhaân lö ïc chö a tieáp caän ñö ôïc c oâng ngheä môùi, caùc tieâu chuaån quoác

teá ñang aùp duïng treân theá giôùi. Nguoàn nhaân lö ïc caáp cao(Ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc)

ñö ôïc ñaøo taïo nhö ng thieáu thö ïc teá, phaûi ñö ôïc ñaøo taïo laïi môùi ñaùp ö ùng ñö ôïc yeâu caàu

cuûa LILAMA, nguoàn nhaân lö ïc caáp thaáp(Coâng nhaân kyõ thuaät, cao ñaúng vaø khaùc)

ñö ôïc ñaøo taïo gaàn nhö khoâng tieáp caän ñö ô ïc vôùi thö ïc teá ñang dieãn ra, ñaây laø khoù

khaên cho ngaønh xaây laép cuûa LILAMA, ngaønh maø nguoàn nhaân lö ïc cho ngaønh phaûi

ñö ôïc qua ñaøo taïo baøi baûn, naém baét ñö ôïc trình ñoä coâng ngheä tieân tieán treân theá giôùi

ñang dieãn ra. Do vaäy, caàn coù chính saùch ñeå phaùt trieån nguoàn nhaân lö ïc ñeå tieát kieäm

40

chi phí ñaøo taïo cho LILAMA trong quaù trình huy ñoäng nguoàn nhaân lö ïc ñeå hoaït

ñoäng SXKD.

Nhö vaäy, nö ôùc ta coù nguoàn nhaân lö ïc doài daøo, coù hôn 40 trieäu trong ñoä tuoåi

lao ñoäng, do ñoù, ñaây laø lôïi theá ñeå phaùt huy nguoàn taøi nguyeân naøy. Tuy nhieân, ñeå

giuùp naâng cao hieäu quaû naêng lö ïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam noùi

chung, cuõng nhö LILAMA noùi rieâng, caàn phaûi caûi caùch heä thoáng ñaøo ta ïo ñeå saûn

phaåm ñaøo taïo cuûa caùc trö ôøng phuø hôïp vôùi thö ïc teá, vôùi coâng ngheä ñang dieãn ra vaø

tieáp caän trình ñoä nguoàn nhaân lö ïc quoác teá vaø ñoøi hoûi cuûa thò trö ôøng lao ñoäng. Coù

nhö vaäy mang hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa LILAMA cao.

Qua vieäc phaân tích caùc yeáu toá beân ngoaøi cuûa LILAMA ta thaáy xuaát hieän caùc

cô hoäi caàn naém baét ñeå trong quaù trình xaây dö ïng vaø naâng cao hieäu quaû caïnh tranh,

ñoàng thôøi, cuõng thaáy caùc nguy cô aûnh hö ôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa LILAMA , ta coù

theå khaùi quaùt caùc cô hoäi, nguy cô nhö sau:

* Cô hoäi:

-

Caùc nguoàn voán ñaàu tö

ña daïng ñoäng ñang ñö ôïc huy ñaàu tö

vaøo caùc dö ï aùn phaùt

trieån.

-

Caùc cô cheá chính saùch cuûa Nhaø nö ôùc phaùt trieån ngaønh cô khí ñang ñö ôïc quan ta âm

phaùt trieån.

 

-

Hoäi nhaäp kinh teá ngaøy caøng saâu roäng, Nhaø nö ôùc ñang quan taâm môû roäng thò

trö ôøng trong nö ôùc cuõng nhö tìm kieám thò trö ôøng nö ôùc ngoaøi.

 

-

Xu hö ôùng chuyeån giao coâng ngheä saûn xuaát ñang dieãn ra maïnh meõ.

-

Tieáp caän vôùi coâng ngheä môùi, tieâu chuaån quoác teá, vaø ö ùng duïng tin hoïc hoaù vaøo

saûn xuaát thi coâng ngaøy caøng deã daøng.

 

* Nguy cô:

 

-

Caùc ñoái thuû ngaøy caøng tham gia thò trö ôøng nhieàu hôn.

 

-

Caùc taäp ñoaøn nö ôùc ngoaøi vôùi trình ñoä coâng ngheä, taøi chính maïnh hôn tham gia thò

trö ôøng.

41

 • - Nguoàn nhaân lö ïc, cô sôû haï taàng coøn yeáu vaø caùc thuû tuïc thu huùt ñaàu tö chö a thoâng

thoaùng, nhieâu kheâ.

 • - Chính saùch phaùt trieån ñoàng boä caùc ngaønh phuï trôï cho cô khí coøn yeáu.

 • - Yeáu toátuaân thuû phaùp luaät vaøminh baïch trong ñaáu thaàu thi coâng.

Qua trao ñoåi, tham khaûo yù kieán chuyeân gia dö ïa treân baûng phoûng vaán; dö ïa

vaøo phö ông phaùp focus group(Xem Phuï luïc 11,12 vaø 13), chuùng ta xaây dö ïng ñö ôïc

ma traän caùc yeáu toámoâi trö ôøng beân ngoaøi, aûnh hö ôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh

cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam. Ma tra än ñö ôïc theå hieän nhö sau:

Baûng 2.5: Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE)

 

MÖ ÙC ÑOÄ

PHAÂN

TOÅNG

QUAN

LOÏAI

ÑIEÅM

CAÙC YEÁU TOÁ

TROÏNG

 • 1. Caùc nguoàn voán ñaàu tö ña daïng ñoäng ñang ñö ôïc huy

0.15

4

0.6

ñaàu tö vaøo caùc dö ï aùn phaùt trieån.

 • 2. Caùc cô cheá chính saùch cuûa Nhaø nö ôùc phaùt trieån

0.15

3

0.45

ngaønh cô khí ñang ñö ôïc quan taâm phaùt trieån .

 • 3. Hoäi nhaäp kinh teángaøy caøng saâu roäng, Nhaø nö ôùc

0.05

2

0.1

ñang quan taâm môû roäng thò trö ôøng trong nö ôùc cuõng

nhö tìm kieám thò trö ôøng nö ôùc ngoaøi.

 • 4. Xu hö ôùng chuyeån giao coâng ngheä saûn xuaát ñang

0.1

2

0.2

dieãn ra maïnh meõ.

 • 5. Tieáp caän vôùi coâng ngheä môùi, tieâu chuaån quoác teá

0.1

2

0.2

ngaøy caøng deã daøng.

 • 6. Quaù trình ö ùng duïng tin hoïc hoaù vaøo saûn xuaát thi

0.15

3

0.45

coâng ngaøy caøng deã daøng.

 • 7. Caùc ñoái thuû ngaøy caøng tham gia thò trö ôøng nhieàu

0.05

3

0.15

hôn.

 • 8. Caùc taäp ñoaøn nö ôùc ngoaøi vôùi trình ñoä coâng ngheä,

0.05

2

0.1

taøi chính maïnh hôn tham gia thò trö ôøng .

 • 9. Caùc chính saùch ñoàng boä phaùt trieån caùc ngaønh phuï

0.1

2

0.2

trôï cho cô khí coøn yeáu 10. Nguoàn nhaân lö ïc, cô sôû haï taàng coøn yeáu va ø caùc thuû tuïc thu huùt ñaàu tö chö a thoâng thoaùng, nhieâu kheâ.

0.05

2

0.1

11. Yeáu toá tuaân thuû phaùp luaät vaø minh baïch trong ñaáu thaàu thi coâng.

0.05

2

0.1

Coäng

1

 

2.65

42

Nhaän xeùt: Tö ø keát quaû phaân tích ma traän EFE nhö treân, ta thaáy, Toång Coâng

ty Laép maùy Vieät Nam coù toång ñieåm laø 2.65; ñieàu naøy coù yù nghóa laødoanh nghieäp

phaûn ö ùng ôû mö ùc trung bình vôùi caùc cô hoäi vaø nguy cô tö ø moâi trö ôøng beân ngoaøi.

2.3.2 Phaân tích moâi tröôøng noäi boä

2.3.2.1. Chieán löôïc phaùt trieån

 • - Moät soá öu ñieåm:

Trong lòch sö û hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa mình ñeán nay, LILAMA ñaõ coù

nhö õng bö ôùc phaùt trieån ñoät phaù trong voøng 12 naêm trôû laïi ñaây, ñaëc bieät laø trong 4

naêm tö ø 2003 ñeán nay. Tö ødoanh nghieäp chuyeân ñi laép ñaët caùc thieát bò nhaø maùy

theo coâng ngheä ñö ôïc thieát keá saün, ñeán nay, LILAMA ñaõ coù theå thieát keá, mua saém

vaø thi coâng cheá taïo moät soá thieát bò cho caùc nhaø maùy coâng nghieäp nhö nhaø maùy xi

maêng Nghi Sôn, Nhaø maùy xi maêng Tam Ñieäp, Hoaøng Mai, caùc nhaø maùy thuûy ñieän,

Nhieät ñieän Uoâng Bí 1&2, Nhieät Ñieän Caø Mau 1&2… Ñaëc bieät, ñaõ thö ïc hieän thaønh

coâng 2 dö ï aùn EPC(Engineering – Procurement – Construction) laø Nhaø maùy cheá

bieán xaêng Condensate taïi Vuõng taøu 12 trieäu USD, Nhaø maùy nhieät ñieän Uoâng Bí 1

320trieäu USD, vaø ñang thö ïc hieän nhaø maùy ñieän Nhôn Traïch 1 230 trieäu USD.

 • - Moät soá toàn taïi:

Coù ñö ôïc thaønh tu treân laø nhôø ñoäi nguõ laõnh ñaïo daùm ñö ông ñaàu vôùi thö û

thaùch, daùm thay ñoåi phö ông thö ùc saûn xuaát kinh doanh. Tuy nhieân;

 • - Trong ñònh hö ôùng tö ø ñaây ñeán naêm 2015, LILAMA ñaõ xaây dö ïng ñeà aùn ñeå

trôû thaønh Taäp ñoaøn Coâng nghieäp Naëng VN. Nhö ng trong phö ông aùn xaây dö ïng chö a

xaùc ñònh ñö ôïc ngaønh ngheà ñaàu tö traäp trung ñeå laøm ñònh hö ôùng, phö ông phaùp thö ïc

hieän, ñeà aùn chæ mang tính lieät keâ chö a thaáy ñö ôïc tính logic , moái quan heä giö õa caùc

lónh vö ïc ngaønh ngheà. Chö a theå hieän ñö ôïc sö ï phaân coâng theo hö ôùng chuyeân moân

saâu cho tö øng doanh nghieäp thaønh vieân cuûa Taäp ñoaøn. Trong ñoù, xaây dö ïng ñeà aùn

ñaàu tư vaøo thö ông maïi, dòch vuï, ngaân haøng laø chö a phuø hôïp, caàn phaûi xaây dö ïng laïi

coù tính khaû thi hôn.

43
43

44

Hình 2.3: Cô caáu lónh vöïc vaø toå chöùc Taäp ñoaøn CNN LILAMA

(Nguoàn: Ñeà aùn phaùt trieån thaønh Taäp ñoaøn coâng nghieäp na ëng LILAMA)

 • - LILAMA vaãn chö a coù chieán lö ôïc phaùt trieån toång theå, chö a nghieân cö ùu vaø

khaûo saùt laïi toaøn boä naêng lö ïc cuûa caùc doanh nghieäp con ñeåsaép xeáp vaø taùi caáu truùc

laïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Tö ø khi ñoåi môùi hình thö ùc tö ø Lieân hieäp sang hình

thö ùc Toång Coâng ty 91 ñeán nay, caùc doanh nghieäp con phaùt trieån tuøy theo naêng lö ïc

cuûa mình trong chuyeân ngaønh xaây laép ñeå phuïc vuï phaùt trieån, vai troø cuûa LILAMA

chö a coù sö ï ñònh hö ôùng chuyeân moân saâu cho tö øng doanh nghieäp, daãn ñeán caùc doanh

nghieäp phaùt trieån caùc ngaønh ngheà kinh doanh nhö nhau. Ví duï treân ñòa baøn Mieàn

Ñoâng Nam boä, coù 3 doanh nghieäp laø: LILAMA 451, LILAMA 18, LILAMA 454

cuøng hoaït ñoäng SXKD trong caùc ngheà Laép ma ùy, cheá taïo thieát bò. Vì lôïi ích cuûa

doanh nghieäp, neân caïnh tranh laãn nhau trong quaù trình tham gia ñaáu thaàu, daãn ñeán

giaù truùng thaàu thaáp, hieäu quaû saûn kinh doanh khoâng cao. Nhö theá, vai troø quaûn lyù

vaø ñieàu haønh cuûa LILAMA veàmaët chieán lö ôïc ñoái vôùi caùc daonh nghieäp naøy chö a

cao, daãn ñeán laøm giaûm naêng lö ïc caïnh tranh cuûa LILAMAtaïi ñòa baøn phía Nam.

Tö ông tö ï, cuõng nhö caùc vuøng Mieàn Baéc, Mieàn trung. Do ñoù, vieäc ñieàu chænh chieán

lö ôïc trong tình hình mô ùi laø yeâu caàu caáp thieát vôùi LILAMA ñeå caùc doanh nghieäp

con naøy cuøng phaùt trieån theo hö ôùng chuyeân moân saâu, sö ï phaân coâng roû raøng nhö

ñònh hö ôùng phaùt trieån thaønh taäp ñoaøn coâng nghieäp LILAMA.

 • - LILAMA laødoanh nghieäp lôùn, coù thö ông hieäu treân thò trö ôøng cô khí xaây

laép trong vaø ngoaøi nö ôùc. Nhö ng chuû yeáu laø trong lónh vö ïc laép ñaët maùy vaø cheá taïo

moät soá thieát bò phuï, vaãn chö a xaây dö ïng ñö ôïc caùc coâng ty saûn xuaát thieát bò chuyeân

saâu vaø mang haøm lö ôïng coâng ngheä cao.

 • - Cô quan Toång Coâng ty chieám giaù trò saûn xuaát lôùn(Chieám bình quaân 65%

giaù trò saûn xuaát toaøn toång), trong khi nhieäm vuï chính laø ñieàu haønh vaø ñieàu phoái caùc

coâng ty thaønh vieân hieäu quaû, daãn ñeán caùc coâng ty thaønh vieân thuï ñoäng, giaûm naêng

lö ïc caïnh tranh toaøn Toång.

2.3.2.2 Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc

45

Vôùi nhaän thö ùc trong Chö ông 1, chaát lö ôïng nguoàn nhaân lö ïc laø yeáu toá quan

troïng hình thaønh naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp nhaát laø trong thôøi kyø hoäi

nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi. Vieäc ñaùnh giaù ñieåm maïnh, cuõng nhö ñieåm yeáu cuûa

nguoàn nhaân lö ïc giuùp ta hình thaønh vaø xaây dö ïng chieán lö ôïc naâng cao sö ùc caïnh tranh

cuûa LILAMA trong thôøi kyø môùi, sau ñaây l aø nhö õng nhaän xeùt, ñaùnh giaù nguoàn nhaân

lö ïc cuûa LILAMA trong thôøi gian qua:

+ Nhö õng ö u ñieåm cuûa nguoàn nhaân lö ïc LILAMA: LILAMA coù nguoàn nhaân lö ïc khaù

ñoâng ñaûo vaø lieân tuïc taêng tö ôûng haøng naêm tö ø naêm 2004 ñeán 2008 nhö sau:

BAÛNG TOÅNG HÔÏP NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 2004-2008

Ngö ôøi 14421 15010 0 20514 21350 25620 30000 20000 10000 SOÁ LÖÔÏNG 2 4 5
Ngö ôøi
14421
15010
0
20514
21350
25620
30000
20000
10000
SOÁ LÖÔÏNG
2
4
5
3
1

NAÊM

Hình 2.4 Bieåu ñoà toång hôïp nguoàn nhaân löïc töø naêm 2004 -2008

Ta phaân tích saâu theâm chaát lö ôïng cuûa nguoàn nhaân lö ïc naøy , trong naêm 2008,

lö ïc lö ôïng lao ñoäng laø: 25.620 ngö ôøi, vôùi keát caáu lao ñoäng nhö sau:

46

Baûng 2.6 Keát caáu trình ñoä nguoàn nhaân löïc LILAMA naêm 2008

Ñôn vò tính: Ngöôøi

46 Baûng 2.6 Keát caáu trình ñoä nguoàn nhaân löïc LILAMA naêm 2008 Ñôn vò tính:

Nguoàn: Baùo caùo nguoàn nhaân löïc cuûa LILAMA naêm 2008

Vôùi ñoäi nguõ lao ñoäng ñoâng ñaûo, tuy nhieân, trong xu hö ôùng phaùt trieån caùc sa ûn

phaåm coù haøm lö ôïng coâng ngheä cao, vieäc ñoäi nguõ phuïc vuï cho nghieân cö ùu phaùt

trieån chæ 76 caùn boä laø chö a ñaùp ö ùng ñö ôïc nhu caàu. Ñoàng thôøi, ñoäi nguõ lao ñoäng

phuïc vuï cho thi coâng raát lôùn laø 23259 ngö ôøi, chieám 90% toång soá l ao ñoäng toaøn

LILAMA, ñaây laø lôïi theá nhö ng cuõng laø khoù khaên, neáu nhö ñoäi nguõ naøy khoâng ñö ôïc

ñaøo taïo caäp nhaät thö ôøng xuyeân.

Do ñaëc thuø ngaønh, tieàn lö ông chieám hôn 30% toång doanh thu, neáu chæ caàn

20% lö ïc lö ôïng lao ñoäng phuïc vuï cho thi coâng khoâng ñö ôïc ñaøo taïo caäp nhaät kieán

thö ùc, khoâng theo kòp coâng vieäc, khi daãn ñeán trình traïng laõn coâng thì mö ùc ñoä thaát

thoaùt raát lôùn.

So vôùi caùc doanh nghieäp trong nö ôùc nhö Toång Coâng ty Soâng Ñaø, Toång Coâng

ty Cô khí VN-COMA, Vinaconex, Toång Coâng ty XD soá 1… thì ñoäi nguõ lao ñoäng cuûa

LILAMA ñö ôïc ñaùnh giaù cao. Tuy nhieân vôùi moät soá toàn taïi chính mình, neáu khoâng

giaûi phaùp naâng cao chaát lö ôïng nguoàn nhaân lö ïc phuø hôïp, seõ khoâng theo kòp xu

hö ôùng phaùt trieån môùi trong thôøi kyø hoäi nhaäp, khoù loøng caïnh tranh vôùi caùc taäp ñoaøn

coâng nghieäp naëng treân theá giôùi tham gia hoaït ñoäng treân thò trö ôøng Vieät Nam.

47

+ Moät soá toàn taïi trong vieäc quaûn lyù vaø phaùt trieån nguoàn nhaân lö ïc: Vieäc Toång

Coâng ty Laép maùy Vieät Nam laø coâng ty Meï neân vaãn ñaûm nhaän vieäc ñaøo taïo nguoàn

nhaân lö ïc cho ngaønh vaø cho caùc coâng ty thaønh vieân. Trong nhö õng naêm qua, ñaõ cö û

ñö ôïc moät soá caùn boä tham gia moät soá khoaù ñaøo taïo tro ng vaø nö ôùc, nhö ng chuû yeáu laø

caùn boä taïi cô quan Toång coâng ty. Soá caùn boä naøy vaãn chö a ñaùp ö ùng cho xu hö ôùng

phaùt trieån môùi laø saûn xuaát caùc saûn phaåm haøm lö ôïng coâng ngheä cao, caùn boä giaùm

saùt vaø thö ïc hieän dö ï aùn EPC. Taïi caùc Coâng ty thaønh vieân, vieäc ñaøo taïo mang tính tö ï

phaùt, khoâng coù heä thoáng, khoâng ñoàng boä, mang tính sö ï vuï, khoâng mang laïi hieäu

quaû thieát thö ïc.

Vieäc ñaøo taïo nguoàn cho ñoäi nguõ quaûn trò caáp cao, ñoäi nguõ laõnh ñaïo chö a

ñö ôïc quan taâm ñuùng mö ùc, chö a tìm ra haït nhaân ñeå ñaàu tö . Theo yeâu caàu cuûa Boä

Xaây dö ïng, vieäc xaây dö ïng quy hoaïch caùn boä caáp cao coù dieãn ra, coù vaên baûn… nhö ng

chö a thö ïc sö ï ñaàu tö ñaày ñuû ñeå phaùt trieån nhö õng haït nhaân ñoù.

Heä thoáng ñaøo taïo, ñaùnh giaù chaát lö ôïng, phaân loaïi ñoäi nguõ lao ñoäng vaø heä

thoáng ñaøo taïo laïi gaàn nhö khoâng ñö ôïc chuù troïng, phö ông phaùp ñaùnh giaù laïc haäu

thoâng qua caùc ñôït thi naâng baäc haøng naêm, daãn ñeán ñoäi nguõ lao ñoäng trö ïc tie áp

khoâng ñö ôïc caäp nhaät caùc kieán thö ùc môùi, caùc coâng ngheä hieän ñaïi ñang ñö ôïc aùp

duïng treân theá giôùi. Vieäc ñaøo taïo tö ï phaùt , chuû yeáu do ngö ôøi lao ñoäng tích luõy kinh

nghieäm qua caùc coâng trình, khoâng mang tính heä thoáng, daãn ñeán ñoäi nguõ khoâng

ñoàng ñeàu, thieáu tính chuyeân nghieäp. Trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi hieän

nay, caùc dö ï aùn lôùn, ñoøi hoûi trình ñoä coâng ngheä cao vaø theo caùc tieâu chuaån quoác teá,

vì vaäy chaát lö ôïng nguoàn nhaân lö ïc quye át ñònh naêng lö ïc caïnh tranh cuûa doanh

nghieäp.

Coâng taùc tuyeån duïng ôû ñaây cuõng coù vaán ñeà, vieäc tuye ån duïng khoâng coù chieán

lö ôïc laâu daøi, maø tuyeån theo nhu caàu cuï theå cuûa caùc dö ï aùn, do vaäy raát thuï ñoäng

trong nguoàn tuyeån duïng, daãn ñeán chaát lö ôïng ñoäi nguõ tuyeån duïng khoâng cao. Ví duï:

Do tieán ñoä gaáp ñeå coâng trö ôøng Caø Mau, caàn boå sung theâm lao ñoäng, thì LILAMA

tuyeån gaáp 1 ñoäi hình tö ø caùc Trö ôøng ngheà, tö ø thò trö ôøng lao ñoäng maø khoâng kòp qua

48

ñaøo taïo kyõ thuaät ñaëc thuø cuûa ngaønh laép maùy. Do ñoù maø soá lao ñoäng phaûi coù quaù

trình laøm quen ôû coâng trö ôøng, neân khoâng ñaùp ö ùng ñö ôïc tieán ñoä coâng vieäc ñang

caàn.

Chieán lö ôïc giö õ ngö ôøi cuõng khoâng phaùt huy ñö ôïc hieäu quaû, caùc chính saùch

giö õ ngö ôøi mang tính hình thö ùc, bình quaân chuû nghóa giö õa ngö ôøi gioûi vaø ngö ôøi bình

thö ôøng. Ví duï nhö Kyõ sö gioûi, bieát tieáng Anh, coù theå laøm vieäc ñoäc laäp thì lö ông

thaáp hôn ngö ôøi laøm baûo veä laâu naêm…

Nhö vaäy, trong nhö õng naêm qua, LILAMA ñaõ xaây dö ïng ñö ôïc ñoäi nguõ lao

ñoäng ñoâng ñaûo, coù kinh nghieäm thö ïc teá thoâng qua thi coâng thö ïc teá taïi caùc coâng

trình, tuy nhieân ñoäi nguõ nguoàn nhaân lö ïc vaãn coøn nhö õng haïn cheá veà trình ñoä, ngoaïi

ngö õ, taùc phong coâng nghieäp… Ñoäi nguõ laõnh ñaïo, quaûn lyù chö a ñö ôïc ñaøo taïo chính

quy, chæ coi troïng quaûn lyù, chö a coù xem troïng quaûn trò nguoàn nhaân lö ïc , chö a nhaän

thö ùc ñö ôïc ñaàu tö cho ñaøo taïo nguoàn nhaân lö ïc laø chi phí keát caáu trong giaù th aønh.

 • 2.3.2.3 Thöông hieäu cuûa LILAMA

Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm trong ngaønh cô khí laép maùy, LILAMA ñaõ

khaúng ñònh thö ông hieäu trong nhieàu lónh vö ïc, ñö ôïc caùc doanh nghieäp trong nö ôùc vaø

taäp ñoaøn coâng nghieäp naëng treân theá giôùi nhö SI EMENS, Mitshubishi, HYUNDAI…

thö øa nhaän. LILAMA ñaõ cuøng vôùi moät soá taäp ñoaøn lôùn treân theá giôùi nhö Techniq

laäp Consorsium thi coâng coâng trình nhaø maùy Loïc daàu Dung Quaát vôùi tö caùch laø

Partner, nhö vôùi SIEMENS thi coâng nhaø maùy ñieän Caø Mau 1 & 2 vôùi tö caùch laø

Leader… coù theå noùi, khoâng coù coâng trình coâng nghieäp lôùn naøo maø khoâng coù ba øn tay

ngö ôøi thôï LILAMA nhö nhaø maùy Thuûy Ñieän Hoøa Bình, Trò An, Hoaù Chaát Vieät Trì,

Nnhaø maùy Loïc daàu Dung Quaát…

Qua ñoù, thö ông hieäu cuûa LILAMA ñaõ vö ôït ra khoûi bieân giôùiVieät Nam vaø

khaúng ñònh ñö ôïc treân thò trö ôøng xaây laép. Vì vaäy, xaây dö ïng vaø phaùt trieån thö ông

hieäu leân taàm cao hôn nö õa, caàn coù chính saùch ñoàng boä vaø sö ï noå lö ïc cuûa toaøn boä caùn

boä coâng nhaân cuûa LILAMA.

49

Vôùi beà daøy hoaït ñoäng hôn 60 naêm, LILAMA ñaõ xaây dö ïng ñö ôïc neàn moùng

taøi chính tö ông ñoái vö õng maïnh. LILAMA ñaõ kyù keát caùc hôïp taùc toaøn dieän vôùi caùc

ngaân haøng BIDV, VIETCOMBANK, ICB, HABUBANK… neân k haû naêng huy ñoäng

voán ñaùp ö ùng ñö ôïc cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh nhö :

+ Thö ïc hieän caùc dö ï aùn lôùn, cuï theå nhö huy ñoäng 30% voán cuûa dö ï aùn trò giaù:

19.996 tyû cho dö ï aùn nhaø maùy Nhieät ñieän Vuõng Aùng 1, 4.232tyû cho dö ï aùn nhaø maùy

Thuûy ñieän Huûa Na vaø nhieàu dö ï aùn khaùc, baèng nhieàu hình thö ùc caùc Ngaân haøng

ñoàng taøi trôï, phaùt haønh coå phieáu, phaùt haønh traùi phieáu quoác teá (2.000tyû qua thò

trö ôøng chö ùng khoaùn Hoàng Koâng)…

+ Ñaàu tö xaây dö ïng cô baûn, thieát bò naâng cao naêng lö ïc saûn xuaát, cuï theå trong

naêm 2006 ñaàu tö 2.130 tyû ñoàng cho coâng taùc ñaàu tö , naêm 2007 laø 2.646 tyû ñoàng, vaø

trong naêm 2008 keá hoaïch ñaàu tö 4.120 tyû ñoàng.

Ta thaáy, toång nguoàn voán huy ñoäng cho ñaàu tö cuûa LILAMA cho giai ñoaïn

2001-2010 nhö sau:

Baûng 2.7: Toång hôïp nguoàn voán ñaàu tö giai ñoaïn 2001-2010

vaø thöïc hieän ñeán 2008

ÑVT: Tyû ñoàng

     

T

Luỹ kế

T

Thông tin về dự án

trọng

KC đến

trọng

Danh mục dự án đầu tư

so với

hết

so với

TT

S

Dự

Tổng mức

tổng

2008

thực

 

án

đầu tư

mức

(T

hiện

(Dự án)

(Tỷ đồng)

(%)

đồng)

(%)

A

B

 

F

1

 

2

3

 

TỔNG SỐ

 

33413

100.00

9127

100.00

A

NHÓM CÁC DỰ ÁN

7

31570

94.48

7884

86.38

SN XUẤT CÔNG

NGHIỆP

B

NHÓM DỰ ÁN CHẾ

9

 

2.81

 • 939 8.02

732

 

TẠO CƠ KHÍ

C

NHÓM DỰ ÁN ĐẦU

   

0.53

 • 178 1.95

178

 

TƯ NÂNG CAO NĂNG

10

LỰC T.BỊ THI CÔNG

D

CÁC DỰ ÁN ĐÀO TẠO

 

3

 

1.07

 • 359 0.39

36

 

E

CÁC DỰ ÁN KHÁC

   

1.10

 • 367 3.25

297

 

50

Qua baûng treân ta thaáy, Nhoùm caùc dö ï aùn saûn xuaát coâng nghieäp chieám ña soá

vaø ñö ôïc ñaàu tö vaøo 02 ngaønh ngheà nhö Xi maêng, naêng lö ôïng ñieän thoâng qua hình

thö ùc goùp voán coå phaàn, taïo gaùnh naëng cho tình hình hình taøi chính vì nguoàn huy

ñoäng chuû yeáu tö ø voán vay. Trong khi ñoù, ñaàu tö ñeå taêng cö ôøng naêng lö ïc saûn xuaát ôû

nhoùm dö ï aùn cheá taïo cô khí vaø nhoùm dö ï aùn naâng cao naêng lö ïc thieát bò chieám 2,34%

toång ñaàu tö . Ñieàu naøy, seõ aûnh hö ôûng ñeán naêng lö ïc caïnh tranh cuûa LILAMA trong

vieäc muoán thaønh coâng thö ïc hieän toång thaàu EPC.

Tuy nhieân, caùc nguoàn voán treân ñeàu ñö ôïc huy ñoäng tö ø caùc nguoàn(Chieám ñeán

95%) vaø phaûi traû laõi, neân aûnh hö ôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh vaø tính beàn vö õng cuûa

LILAMA. Vì theá, vieäc tích luõy ñeå phaùt trieån beàn vö õng ñang laø yeâu caàu ñaët ra cho

laõnh ñaïo cuûa LILAMA.

2.3.2.5 Caùc ngaønh saûn xuaát boå trôï cho ngaønh

Theo Micheal Porter, thì ñaây laø chieán lö ôïc phía sau, tö ùc laø xaây dö ïng cho

mình heä thoáng phuïc trôï cho ngaønh saûn xuaát chính. Hieän nay, ñoái vôùi caùc dö ï aùn

coâng trình coâng nghieäp, daàu khí, hoaù chaát, ñoùng taøu… LILAMA phaûi nhaäp haàu heát

caùc thieát bò chính, soá lö ôïng nhaäp bình quaân dao ñoäng tö ø 50 -60% thieát bò cuûa dö ï aùn,

nhö ng giaù trò nhaäp khaåu naøy chieám 80 -85% giaù trò cuûa dö ï aùn.

Ví duï nhö: Nhaø maùy nhieät ñieän Uoâng Bí 320MW ñö ôïc Chính phuû giao theo hình

thö ùc EPC(LILAMA phaûi thieát keá, mua saém vaø thi coâng ñeán khi hoaøn thie än nhaø

maùy vaø baøn giao cho Taäp ñoaøn ñieän lö ïc Vieät Nam), thì caùc thieát chính nhö : Turbin,

maùy phaùt, Bao hôi, noài hôi, heä thoáng thu hoài nhieät HRHG, Heä thoáng ñieàu khieån tö ï

ñoäng, Loø ñoát than… ñeàu phaûi nhaäp khaåu, khoái lö ôïng thieát bò nhaäp khaåu ñeán 60%.

LILAMA chæ cheá taïo caùc keát caáu khung nhaø maùy chính, heä thoáng ari -intake,

moät soá thieát bò phuï…

Qua ñoù ta thaáy raèng, haàu heát caùc thieát bò mang haøm lö ôïng coâng ngheä ñeàu

phaûi nhaäp khaåu, coøn caùc thieát bò phi tieâu chuaån ñö ôïc cheá taïo vaø saûn xuaát trong

nö ôùc, nhö ng cuõng phaûi nhaäp haàu heát caùc loaïi saét theùp, phuï kieän … Tình hình xuaát

nhaäp khaåu thieát bò, vaät tö cho hoaït ñoäng SXKD nhö sau:

51

Baûng 2.8: Toång hôïp tình hình Xuaát nhaäp khaåu cuûa LILAMA töø 2004-2008

CHỈ TIÊU\ NĂM

2004

2005

2006

2007

2008

1- Tổng Kim ngạch xuất nhập khẩu

136.809

129.767

386.739

372.950

342.404

(1.000USD)

2-Tỉ lệ tăng trưởng hàng năm (%)

43

(5)

298

(3)

( 8)

3-Tổng kim ngạch nhập khẩu

133.664

126.419

378.239

354.216

305.645

(1.000USD)

-Tỉ lệ kim ngạch nhập khẩu trên giá trSXKD (%)

44

33

58

51

35

4-Tổng kim ngạch xuất khẩu(1.000USD) -Tỉ lệ kim ngạch xuất khẩu trên giá trSXKD (%)

3.136

3.340

8.500

18.734

36.759

2,1

1,2

1,8

3

4,6

Như thế, hoaït ñoäng SXKD cuûa LILAMA phuï thuoäc lôùn ñeán caùc thieát bò, vaät

tö nhaäp khaåu nhö naêm 2006 chieám ñeán 58% giaù trò SXKD. Vieäc naøy raát bò ñoäng

cho hoaït ñoäng saûn xuaát, nhieàu luùc, tieán ñoä caáp haøng cuûa ñoái taùc ñaõ aûnh hö ôûng ñeán

tieán ñoä thi coâng coâng trình, gaây laõng phí ñeán chi phí nhaân coâng, chi phí chôø vieäc,

quaûn lyù vaø bò khaùch haøng phaøn naøn, aûnh hö ôûng ñeán thö ông hieäu cuûa mình, phuï

thuoäc thò trö ôøng vaät tö vaø thieát bò bò nö ôùc ngoaøi, neân vieäc b ieán ñoäng veà giaù aûnh

hö ôûng trö ïc tieáp ñeán hieäu quaû cuûa LILAMA . So vôùi moät soá taäp ñoaøn coâng nghieäp

treân theá giôùi hoaït ñoäng cuøng ngaønh ngheà, thì ngaønh saûn xuaát phuï trôï ñö ôïc quan

taâm vaø phaùt trieån ñoàng boä nhö SIEMENS, hoïcheá taïo ñö ôïc gaàn nhö taát caû caùc thieát

bò chính, trong khi caùc keát caáu theùp, thieát bò phuï trôï hoï thueâ laïi caùc nö ôùc thö ù ba thi

coâng vì ñaây laø nhö õng thieát bò coù giaù thaønh reû, vaän chuyeån coàng keành, ñoøi hoûi

nhieàu nhaân coâng… hay tö ông tö ï nhö CTCI cuûa Ñaøi Loan hoï cuõng cheá taïo gaàn heát

caùc thieát bò chính, chö a cheá taïo ñö ôïc turbin vaø maùy phaùt maø thoâi.

Hieän nay, LILAMA ñaõ coù moät soádö ï aùn ñeå saûn xuaát thieát bò boåtrôï cho hoaït

ñoäng cuûa mình nhö : Cheá taïo daây chuyeàn ñoàng boä saûn xuaát xi maêng loø quay coâng

suaát ñeán 2.500T/ngaøy, ñaõ hoaøn thieän ñeå saûn xuaát, Coâng ngheä ñuùc theùp khoâng ræ,

52

ñang trong giai ñoaïn nghieân cö ùu, vaø ñang trieån khai nghieân cö ùu ñeå cheá taïo turbin,

maùy phaùt coâng suaát nhoû ñeå phuïc vuï cho nhu caàu trong nö ôùc…

Nhö theá, ngaønh saûn xuaát phuï trôï cuûa LILAMA ñang ñaàu tö chö a ñuùng

chuyeân ngaønh saâu neân chö a phuïc vuï ñö ôïc cho ngaønh saûn xuaát chính, laøm bò ñoäng

trong vieäc thi coâng, saûn xuaát, laøm giaûm naêng lö ïc caïnh tranh cuûa LILAMA khi tham

gia vaøo thò trö ôøng cô khí laép maùy trong thôøi kyø hoäi nhaäp.

 • 2.3.2.6 Chaát löôïng vaø tieán ñoä cuûa saûn phaåm

Ñeå ñaùnh giaù naêng lö ïc cuûa doanh nghieäp cô khí xaây laép laø chaát lö ôïng saûn

phaåm saûn xuaát ra vaø tieán ñoä hoaøn thaønh, caùc saûn phaåm maø LILAMA saûn xuaát

thö ôøng laø caùc saûn phaåm ñôn chieác, neân chaát lö ôïng vaø tieán ñoä aûnh hö ôûng chung ñeán

toaøn boä chaát lö ôïng vaø tieán ñoä saûn phaåm chung. Caùc saûn phaåm LILAMA cheá taïo ra

cung caáp cho caùc coâng trình coâng nghieäp ñeàu ñaït chaát lö ôïng toát, caùc saûn phaåm cô

khí ñeàu theo caùc tieâu chuaån nö ôùc ngoaøi nhö ASME, API… ñieàu ñoù ñaõ ñö ôïc k haúng

ñònh qua caùc coâng trình nhö Xi maêng Nghi Sôn , Kho chö ùa boàn ga Thò Vaûi, Nhaø

maùy ñieän Caø Mau, Uoâng Bí…

Tuy nhieân, veà maët tieán ñoä thi coâng vaø giao haøng, laø ñieåm yeáu khoâng nhö õng

LILAMA maø haàu nhö taát caû caùc doanh nghieäp cuûa Vieät Nam, moät maët laø do khoâng

chuû ñoäng nguoàn nguyeân lieäu, thieát bò do phaûi nhaäp khaåu tö ø nö ôùc ngoaøi vaø caùc

ngaønh saûn xuaát phuï trôï coøn yeáu keùm, maët khaùc do naêng lö ïc caùn boä quaûn lyù, giaùm

saùt coøn yeáu, naêng lö ïc cuûa lao ñoäng LILAMA cuõng khoâng ñoàng ñeàu, coâng taùc dö ï

baùo nhu caàu nhaân lö ïc coøn yeáu… Toång hôïp caùc yeáu toá treân cuõng laø nhö õng haïn cheá

nhö ñaõ phaân tích ôû treân, laøm cho tieán ñoä coâng trình thö ôøng chaäm nhö Coâng trình

NM Ñieän Uoâng Bí chaäm ñeán 1 naêm, NM Ñieän Caø Mau chaäm 4 thaùng…

Yeáu toá naøy laø bieåu hieän cuûa naêng lö ïc saûn xuaát LILAMA, ñieàu naøy laøm

giaûm naêng lö ïc caïnh tranh cuûa LILAMA.

 • 2.3.2.7 Trình ñoä coâng ngheä, khoa hoïc kyõ thuaät

Ñoái vôùi LILAMA ñaây laø yeáu toá caïnh tranh cuûa mình so vôùi caùc doanh

nghieäp cô khí laép maùy trong nö ôùc. Vôùi ñoäi nguõ thieát keá laøm chuû ñö ôïc coâng ngheä,

53

thieát keá neân khoáng cheá ñö ôïc chi phí saûn xuaát thi coâng, ñôn giaûn nhö vieäc thieát keá

moùng cho nhaø maùy saûn xuaát xaêng Condensate taïi Vuõng Taøu, sau khi khaûo saùt ñòa

chaát, chæ caàn thieát keá ñaûm baûo ñoä an toaøn heä soá 1.5, tö ùc laø maät ñoä coïc ñoùng beâtoâng

trung bình 2 coïc/m 2 , nhö ng khi thieát keá heä soá an toaøn laø 2 thì maät ñoä coïc phaûi laø

3coïc/m 2 , tö ùc laø chi phí taêng leân 50%.

Hieän LILAMA ñang coù nhö õng chính saùch ñuùng ñeå naâng cao naêng lö ïc thieát

keá coâng ngheä, naâng daàn tyû leä thieát keá trong saûn phaåm cuûa mình ñeå ñi ñeán laøm chuû

coâng ngheä saûn xuaát cuûa caùc nhaø maùy ñieän, hoaù chaát, daàu khí, xi maêng…

Laøm chuû coâng ngheä thieát bò trong quaù trình thi coâng, nhaän chuyeån giao coâng

ngheä thi coâng, quaûn lyù cuõng ñö ôïc LILAMA quan taâm trong nhö õng naêm qua.

Do ñoù, trong nhö õng naêm qua, tö ø ñôn vò chuyeân ñi nhaän thaàu(Laøm thueâ) cho

chuû ñaàu tö , ñeán nay, LILAMA laø ñôn vò haøng ñaàu trong lónh vö ïc cô khí laép maùy .

Ñö ôïc nhaø nö ôùc giao laøm toång thaàu nhieàu coâng trình, vaø ñaàu tö vaøo nhieàu dö ï aùn

ñieän, xi maêng.

So vôùi caùc taäp ñoaøn lôùn nö ôùc ngoaøi hoaït ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam, trình

ñoä coâng ngheä , khoa hoïc kyõ thuaät cuûa LILAMA coøn yeáu, chö a theå so saùnh vôùi hoï.

Nhö ng so vôùi caùc doanh nghieäp trong nö ôùc trong cuøng ngaønh, thì LILAMA ñaõ coù

nhö õng bö ôùc tieán xa, tuy nhieân, coù nhieàu toàn taïi nhö sau:

 • - Chö a coù chieán lö ôïc roõ raøng, loä trình ñeå ñaït ñö ôïc trình ñoä coâng ngheä nhö theá naøo,

lieân keát vôùi Taäp ñoaøn naøo ñeå phaùt trieån coâng ngheä… ngoaøi nghieân cö ùu thieát keá nhaø

maùy xi maêng loø quay, chö a coù chieán lö ôïc ñeå ñaàu tö thieát keá, c huyeån giao coâng

ngheä cho ngaønh nhö NM Ñieän, Daàu khí…

 • - Ñaàu tö cho lónh vö ïc naøy coøn thaáp, chö a tö ông xö ùng vôùi doanh thu vaø tieàm naêng,

hieäu quaû noù mang laïi, neân moät soá chuyeân gia gioûi rôøi khoûi ngaønh.

 • - Chö a coù chieán lö ôïc ñaàu tö cho ngaønh tö ï ñoäng hoùa, tö ông lai ñaây laø xö ông soáng

cuûa coâng ngheä.

2.3.2.8 Naêng löïc thieát bò thi coâng

54

Vôùi vieäc ñaàu tö cho naêng lö ïc thieát bò thi coâng trong nhö õng naêm qua ñaït 15%

giaù trò ñaàu tö cho phaùt trieån cuûa LILAMA(Chi tieát caùc thieát bò xem Phuï Luïc 7).

Vôùi ñoäi nguõ thieát bò naâng haøng ñaàu cuûa Vieät Nam, LILAMA ñaõ ñaùp ö ùng

ñö ôïc thieát bò naâng cho quaù trình thi coâng. Tuy nhieân caàn phaûi ñaàu tö theâm veà soá

lö ôïng thieát bò, cuõng nhö thieát bò naâng theá h eä digital ñeå ñaûm baûo an toaøn trong quaù

trình thi coâng, thay theá daàn caùc thieát bò laïc haäu. LILAMA ñaõ thaønh laäp Coâng ty Cô

giôùi taäp trung ñeå quaûn lyù vaø ñieàu phoái hieäu quaû naêng lö ïc thieát bò naâng cho caùc

coâng trình treân caû nö ôùc.

Ñoái vôùi caùc thieát bò phuïc vuï cho cheá taïo cuõng ñaõ ñö ôïc quan taâm ñaàu tö , ñaëc

bieät cho Nhaø maùy ñoùng taøu taïi Haûi Phoøng, naêng lö ïc thieát bò ñuû ñeå cheá taïo taát caû

caùc thieát bò phuïc vuï cho ngaønh, nhö ng coøn ôû mö ùc ño ä thieát bò nhoûvaø trung bình.

Do ñoù, veà naêng löïc thieát bò, coøn toàn taïi moät soá vaán ñeà sau:

 • - Quy hoaïch phaùt trieån Baéc – Trung – Nam ñeå laøm noøng coát chö a ñoàng

boä(Ñaõ phaùt trieån Mieàn Baéc, trong khi Mieàn Trung, Nam chö a coù thieát bò tö ô ng

xö ùng), neân vieäc cheá taïo xong phaûi vaän chuyeån cö ï ly xa, raát toán keùm.

 • - Caùc thieát bò lôùn phuïc vuï cho cheá taïo thieát bò aùp lö ïc nhö Bao hôi nhaø maùy

ñieän, Boàn gas aùp lö ïc… chö a coù, neân phaûi nhaäp tö ø nö ôùc ngoaøi, maát hieäu quaû.

 • - Caùc thieát bò cô khí chính xaùc ñaàu tö chö a ñoàng boä, thieát bò theá heä CNC

chö a ñö ôïc quan taâm ñaàu tö . Caùc thieát bò naøy laø toái caàn thieát ñeå taêng naêng suaát vaø

thi coâng cheá taïo caùc thieát bò coù ñoä chính xaùc cao.

2.3.2.9 Hieåu roõ vaø naém baét thò tröôøng vaät tö, thieát bò

Hieän nay, LILAMA laødoanh nghieäp ñaàu tieân cuûa caû nö ôùc ñö ôïc Chính Phuû

giao laøm Toång thaàu nhieàu dö ï aùn EPC, trong ñoù saûn xuaát trong nö ôùc cung ö ùng cho

caùc dö ï aùn naøy ñaït 40-50% soá lö ôïng thieát bò, ñoàng thôøi caùc thieát bò saûn xuaát trong

nö ôùc, vaät tö haàu heát cuõng phaûi nhaäp khaåu. Do ñoù, vieäc hieåu roõ vaø naém baét ñö ôïc thò

trö ôøng vaät tö trong nö ôùc laø ñieàu kieän soáng coøn cuûa LILAMA.

55

LILAMA ñaõ kyù nhieàu hôïp taùc toaøn dieän, hôïp taùc tö øng phaàn vôùi moät soá taäp

ñoaøn lôùn treân theá giôùi nhaèm ñaûm baûo nguoàn thieát bò vaät tö , thieát bò cho caùc dö ï aùn

nhö :

Baûng 2.9: Baûng toång hôïp moät soá ñoái taùc vaø lónh vöïc hôïp taùc

nöôùc ngoaøi

CAÙC ÑOÁI TAÙC

NÖÔÙC

LÓNH VÖÏC HÔÏP TAÙC

Taäp ñoaøn Mitsubishi

Nhaät Baûn

Hôïp taùc trong lónh vö ïc cheá taïo thieát bò naëng.

Taäp ñoaøn Loeche

Ñö ùc

Hôïp taùc trong lónh vö ïc cheá taïo thieát bò nghieàn ñö ùc cuûa

Taäp ñoaøn Siemens

Ñö ùc

xi maêng. Ñieàu khieån tö ï ñoäng vaø thieát bò cho nhaø maùy ñieän,

Taäp ñoaøn Power Machines

Nga

giaùm saùt coâng trình. Phaàn thieát bò ñieän vaø xuaát nhaäp khaåu vaät tö , cung caáp thieát bò chính cho nhaø maùy nhieät ñieän, thuûy ñieän

Vieän Naêng lö ôïng Khaùc

   

Coáp

Ucraina

Thieát bò cho nhaø maùy ñieän, thieát keá coâng ngheä.

 

Haøn

 

Taäp ñoaøn POSCO

Quoác

 

Haøn

Vaät tö theùp hình caùc loaïi. Thieát keá coâng ngheä, cung caáp thieát bò thi coâng cho

Taäp ñoaøn Hyundai

Quoác

Taäp ñoaøn Lincoln

Myõ

ngaønh laép ñaët thieát bò . Vaät tö , vaät lieäu haøn cho coâng nghieäp vaø caùc maùy haøn coâng ngheä môùi.

Taäp ñoaøn TYCO

Singapore

Vaät tö oáng vaø caùc loaïi valve ñieàu khieån tö ï ñoäng, bích, goaêng…

Taäp ñoaøn CTCI

Ñaøi Loan

Thieát keá oáng coâng ngheä, giaùm saùt coâng trình

Taäp ñoaøn Mott Macdonall

Anh

Tö vaán ñaáu thaàu, giaùm saùt coâng trình

Vaø nhieàu hôïp taùc khaùc trong nhieàu lónh vö ïc khaùc maø LILAMA tham gia.

Vieäc kyù keát caùc hôïp taùc naøy, caùc Taäp ñoaøn ngoaøi vieäc baùn thieát bò vaät tö ,

coøn tö vaán cho LILAMA trong quaù trình baùo giaù thaàu, baùo giaù nhaän caùc dö ï aùn

EPC, do ñoù, giaù trò dö ï aùn nhaän thi coâng ñaûm baûo ñö ôïc hieäu quaû, tieát kieäm ñö ôïc chi

phí do khoâng phaûi tìm kieám, eùp giaù treân thò trö ôøng.

Cuøng vôùi vieäc giaù caû cuûa thò trö ôøng vaät tö thieát bò bieán ñoäng khoâng ngö øng,

trong 8 thaùng tö ø 6/2007 ñeán 3/2008, giaù caû vaät tö caùc thieát bò gaàn 100%. Neáu

khoâng coù sö ï hôïp taùc, kyù keát cung ö ùng vôùi nhau, thì vieäc taêng giaù naøy aûnh hö ôûng raát

lôùn ñeán hieäu quaû cuûa LILAMA.

56

Qua phaân tích nhö treân, vieäc am hieåu vaø coù caùc hôïp taùc chaët cheõ vôùi caùc nhaø

cung caáp vaät tö thieát bò lôùn, noåi tieáng treân theá giôùi, taïo ñö ôïc lôïi theá caïnh tranh cho

LILAMA trong thò trö ôøng cô khí xaây laép.

2.3.2.10 Trình ñoä vi tính hoùa aùp duïng trong coâng vieäc

LILAMA ñaõ tieáp nhaän vaø chuyeån giao giaûi phaùp coâng ngheä tin hoïc cuûa

Intergraph(Myõ) veà chö ông trình phaàn meàm quaû lyù thieát keá, quaûn lyù tieán ñoä, quaûn

lyù hoà sô taøi lieäu, quaûn lyù mua saém vaät tö thieát bò. Ñeán

nay ñaõ coù 120 caùn boä kyõ sö

ñaõ ñö ôïc hoïc caùc chö ông trình naøy vaø ñang aùp duïng taïi caùc dö ï aùn lôùn maø LILAMA

ñang thi coâng nhö Nhieät Ñieän Uoâng Bí, Trung taâm hoäi nghò Quoác Gia, cuõng nhö

trong nghieäp vuï sö û duïng tin hoïc quaûn lyù caùc hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa LILAMA. Tuy

nhieân, vaãn toàn taïi moät soá vaán ñeà sau:

 • - Chö a khai thaùc heát tieàm naêng cuûa coâng ngheä ñö ôïc giao, chö a am hieåu heát caùc

chö ùc naêng cuûa phaàn meàm, neân khai th aùc chö a ñaït hieäu quaû cao. Do trình ñoä am

hieåu vi tính cuûa caùc caùn boä quaûn lyù coøn yeáu, ngö ôøi am hieåu IT vaø phaàn meàm thì

khoâng hieåu chuyeân moân vaø ngö ôïc laïi.

 • - Chö a aùp duïng roäng raõi cho caùc Coâng ty con, daãn ñeán sö ï phoái hô ïp thieáu ñoàng boä

giö õa caùc ñôn vò thaønh vieân.

 • - Coâng taùc thieát keá vaãn sö û duïng caùc phaàn meàm giaûn ñôn ñeå thieát keá, chuû yeáu coâng

ngheä aùp duïng baèng kinh nghieäm laø chính.

 • - Chö a ñaàu tö vaø phaùt trieån caùc phaàn meàm coâng ngheä c huyeân duïng, neân thieát keá

coâng ngheä vaãn phaûi do caùc Coâng ty tö vaán nö ôùc ngoaøi ñaûm nhieäm.

 • - Ñòa baøn caùc coâng trình, dö ï aùn raõi roäng khaép tö ø Baéc vaøo Nam, nhö ng boä phaän IT

vaãn chö a coù giaûi phaùp ñeå quaûn lyù chaát lö ôïng, tieán ñoä , vaät tö … cuûa caùc coâng trình

maø vaãn phaûi ñi thò saùt, giaùm saùt ñeå toång hôïp baùo caùo do chö a xaây dö ïng ñö ôïc heä

thoáng quaûn lyù coâng trö ôøng vaø Truï sôû chính, chö a coù heä thoáng E -Conference neân

chi phí quaûn lyù cao, aûnh hö ôûng ñeán hieäu quaû coâng vieäc. Laõnh ñaïo chö a naém baét, ñi

saâu saùt vôùi tieán ñoä cuûa coâng trình.

57

Nhö vaäy, vôùi naêng lö ïc caïnh tranh cuûa LILAMA, trö ôùc maét coù theå caïnh tranh

ñö ôïc vôùi caùc taäp ñoaøn xaây laép trong nö ôùc, nhö ng ñeå ñö ông ñaàu vô ùi aùp lö c caïnh

tranh cuûa caùc taäp ñoaøn coâng nghieäp quoác teá vôùi naêng lö ïc vaø taøi chính vö õng maïnh,

caàn coù nhö õng giaûi phaùp thay ñoåi cô baûn ñeå naâng cao naêng lö ïc caïnh tranh cuûa

LILAMA trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi v aø phaùt trieån beàn vö õng.

Qua vieäc phaân tích caùc yeáu toá moâi trö ôøng noäi boä, caùc yeáu toá caáu thaønh naêng

lö ïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Laép maùy Vieät Nam, chuùng ta nhaän dieän ñö ôïc caùc

ñieåm maïnh cuõng nhö caùc ñieåm yeáu chính aûn h hö ôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh

nhö sau:

Ñieåm maïnh:

 • 1. Phaùt trieån LILAMA theo hö ôùng toång thaàu EPC.

 • 2. Naêng lö ïc cuûa ñoäi nguõ laõnh ñaïo theo kòp xu hö ôùng phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, hieåu bieát vaø ñaõ aùp duïng ñö ôïc caùc chuaån quoác teátrong quaù trình hoäi nhaäp.

 • 3. Xaây dö ïng ñö ôïc ñoäi nguõ lao ñoäng ñoâng ñaûo .

 • 4. Thö ông hieäu ñö ôïc khaúng ñònh laø sö ùc maïnh cuûa LILAMA.

 • 5. Saûn phaåm thieát bò cheá taïo cuûa LILAMA tieáp caän ñö ôïc trình ñoä quoác teá.

 • 6. Tö vaán thieát keá coâng ngheä ñaõ hình thaønh vaø bö ôùc ñaàu ñaûm baûo cho quaù trình thi coâng taïi caùc coâng trö ôøng.

 • 7. Naêng lö ïc thieát bò ñö ôïc ñaàu tö ñaùp ö ùng nhu caàu coâng vieäc.

 • 8. Coù quan heä quoác teá vôùi caùc taäp ñoaøn haøng ñaàu cuûa theá giôùi.

 • 9. Aùp duïng ñö ôïc caùc phaàn meàm tieân tieán ñeå phuïc vuï thi coâng, saûn xuaát.

10. Ñoaøn keát noäi boä, phaùt huy daân chuû vaø quan taâm ñeán ñôøi soáng tinh thaàn

vì sö ï phaùt trieån ngaønh.

Ñieåm yeáu:

 • 1. Chieán lö ôïc phaùt trieån toång theå cuûa LILAMA khoâng roû raøng.

 • 2. Chieán lö ôïc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân lö ïc chö a toát.

58

 • 4. Heä thoáng taøi chính coøn yeáu, chö a coù tích luyõ ñeå phaùt trieån.

 • 5. Ñaàu tö coøn manh muùng, chö a traäp tru ng vaøo saûn phaåm coù giaù trò gia taêng cao vaø ñaàu tö chieàu saâu. Chö a ñaàu tö saûn xuaát caùc saûn phaåm phuïc vuï nghaønh.

 • 6. Trình ñoä quaûn lyù dö ï aùn cuûa ñoäi nguõ quaûn lyù coøn yeáu.

 • 7. Chuyeån giao coâng ngheä môùi chö a ñö ôïc chuù troïng.

 • 8. Chö a xaây dö ïng ñö ôïc saûn phaåm chieán lö ôïc theo ñònh hö ôùng EPC vaø vieäc phaùt trieån thò trö ôøng chö a mang laïi hieäu quaû cao.

Qua trao ñoåi, tham khaûo yù kieán chuyeân gia thoâng qua baûng phoûng vaán, dö ïa

vaøo phö ông phaùp focus group(Phuï luïc 11, 12 vaø 13), chuùng ta xaây dö ïng ñö ôïc ma

traän caùc yeáu toá moâi trö ôøng beân trong aûnh hö ôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh vaø cung

ö ùng dòch vuï cuûa LILAMA. Theå hieän ôû baûng 2.10 sau:

59

Baûng 2.10: Ma traän caùc yeáu toá beân trong(IFE)

 

M Ö ÙC

Ñ O Ä

PH A ÂN

TO ÅN G

 

C A ÙC

Y E ÁU

TO Á

Q U A N TR O ÏN G

LO ÏA I

Ñ IE ÅM

1.

Ñònh hö ô ùng vaøphaùt trieån theo hö ô ùng toång

0.15

4

0.6

thaàu

 

2.

K inh

nghieäm

thi coâng

caùc coâng

trình

lô ùn,

0.15

4

0.6

coù

 

3.

Ñaõ thi

coâng

trong

nhieàu

lónh

vö ïc

coâng

0.15

2

0.3

nghieäp

 

4.

Ñoäi nguõC B -C N V ñoâng ñaûo, coùtrình ñoätay

0.15

3

0.45

ngheà, phaàn lô ùn ñö ô ïc ñaøo taïo baøi baûn.

 

5.

Coù m oái

quan