You are on page 1of 21
ROMÂNIA JUDE Ţ UL IA Ş I - CONSILIUL JUDE Ţ EAN IA Ş I

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI - CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi

Tel.: 0232 - 235100;

Fax: 0232 - 210336;

www.icc.ro

ROMÂNIA JUDE Ţ UL IA Ş I - CONSILIUL JUDE Ţ EAN IA Ş I

Proiect de HOTĂRÂRE

nr.

_______

privind instituirea regimului de protecție și conservare a arborilor cu valoare deosebită de pe teritoriul județului Iași

Consiliul Judeţean Iaşi; Având în vedere:

Raport de specialitate privind instituirea regimului de protecție și conservare a arborilor

cu valoare deosebită de pe teritoriul județului Iași întocmit de Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă - înregistrat sub nr. 12794/21.05.2014; Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 12796/21.05.2014 la

proiectul de hotărâre privind instituirea regimului de protecție și conservare a arborilor cu valoare deosebită de pe teritoriul județului Iași ; Procesul verbal al Ședinței plenului Consiliului Județean Iași din data de 24.04.2014;

Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Iași nr.2228/13.05.2014, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.11826/13.05.2014; Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Iași nr. 1977/28.04.2014 către Primăria Municipiului Iași; Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994 referitoare la arii protejate, monumente ale naturii, flora și fauna ocrotită din județul Iași; Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 174/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 8/1994 referitoare la arii protejate, monumente ale naturii, flora și fauna ocrotită din județul Iași; O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se declară monumente ale naturii din județul Iași arborii specificați în Anexa nr. 1.

Art. 2 Proprietarii și administratorii terenurilor pe care sunt identificați arborii monument sunt obligați să realizeze măsurile de întreținere a acestora.

Art. 3. Menținerea stării de sănătate fitosanitară a arborilor se efectuează de către proprietarii și administratorii acestora, prin realizarea măsurilor de prevenire a răspândirii și de combatere a bolilor și dăunătorilor și prin măsuri de carantină, sub directa îndrumare și control de specialitate al unităților fitosanitare.

Art. 4. Orice investiție asupra tulpinii, coroanei sau rădăcinilor arborilor declarați monument al naturii se face cu Avizul Academiei Române – Subcomisia Monumente ale Naturii – Filiala Iași și notificarea APM Iași.

Art. 5. Se instituie perimetrul de protecție a arborilor declarați monument al naturii suprafața din jurul arborelui considerată ca amprentă la sol a proiecției perpendiculare cu circumferința coroanei.

Art. 6. Pentru protecția și conservarea arborilor monument se interzice:

Tăierea neautorizată; Ruperea crengilor sau distrugerea scoarței trunchiului; Distrugerea, prin orice mijloace, sau degradarea, scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari; Ruperea florilor și recoltarea prematură a fructelor sau florilor; Distrugerea, dislocarea și deteriorarea marcajelor și panourilor de informare a arborilor monument; Fixarea pe arbori a anunțurilor de orice fel, a reclamelor firmelor sau plăcuțelor indicatoare; În perimetrul de protecție a arborilor monument se interzice efectuarea oricăror lucrări (agricole, cu caracter productiv sau turistic, etc.) ce pot modifica dezvoltarea în condiții optime a exemplarelor.

Art. 7. În cazul arborilor monument plantați pe spațiile verzi din domeniul public precum și a celor plantați în aliniamente în lungul bulevardelor și străzilor pe terenurile din zonele urbane și rurale, este interzisă intervenția cu tăieri în coroana acestora cu excepția lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranța traficului pietonal și rutier a imobilelor aflate în apropiere precum și a celor de pe traseul rețelelor aeriene.

Art. 8. Administratorul sau proprietarul pe terenul cărora se găsesc arborii monument sunt obligați să asigure măsurile privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și

desprinderile arborilor, elementelor acestora ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.

Art. 9. Administratorul sau proprietarul terenului pe care se afla arborii monument va afecta integritatea panoului informativ și îl va reface dacă este cazul.

Art. 10. Monumentele naturii vor fi marcate evident prin panouri informative montate pe sol la baza arborilor. Art. 11. Primăriile pe raza cărora se găsesc arbori monument al naturii pot să prevadă prin hotărâre de Consiliu Local, facilități fiscale sau de altă natură, pentru persoanele fizice sau juridice care dețin arbori monument în vederea întreținerii adecvate a arborilor cu scopul menținerii, conservării, îngrijirii și protejării vieții acestor monumente ale naturii cu valoare ecologică, peisagistică și culturală deosebită.

Art. 12 (1) Verificarea integrității și stării generale a arborilor monumente ale naturii, precum și respectarea regimului de protecție, se vor efectua o dată la 5 ani de o comisie formată de către reprezentanți ai Consiliului Județean Iași, Agenției pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Iași și Academiei Române – Filiala Iași la care vor fi invitați și reprezentanți ai administrației publice locale pe teritoriul cărora se află arborii monumente ale naturii. (2) Datele vor fi înscrise în fișele de monitorizare ale arborilor monument al naturii și vor sta la baza actualizării listei arborilor monumente ale naturii, dacă este cazul.

Art. 13. Încălcarea prevederilor art. 4, 6, 7, 8 constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 200 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoane juridice.

Art. 14. Constatarea și aplicarea contravențiilor se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Iași.

Art. 15. Declararea de noi arbori monumente ale naturii se poate face la inițiativa oricărei persoane fizice sau juridice pe baza documentației științifice (care să includă specia și numărul exemplarelor, vârsta, starea de sănătate, amplasamentul, cu specificarea coordonatelor stereo 70 acordul proprietarului de teren) avizat de Academia Română și Agenția pentru Protecția Mediului Iași; documentația va fi înaintată la Consiliul Județean Iași pentru promovarea actului normativ de declarare a acestora.

Art. 16. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 174/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 8/1994 referitoare la arii protejate, monumente ale naturii, flora și fauna ocrotită din județul Iași precum și prevederile art. 3, art. 13, art. 15, Anexei nr. 2 – Lista monumentelor naturii din municipiul și județul Iași și ale Anexei nr. 12 – Regulament de întreținere și pază a monumentelor naturii din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994 referitoare la ariile protejate monumente ale naturii, flora și fauna ocrotită din județul Iași.

Art. 18. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va comunica o copie a prezentei hotărâri Direcţiei Proiecte şi Parteneriate, Direcţiei Juridice, Direcției Economice, Gărzii Națională de Mediu – Comisariatul Județean Iași, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Iași, Academiei Române – Filiala Iași, Consiliilor Locale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 19. Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor hotărârii va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa.

Dată astăzi _____________

PREŞEDINTE, Cristian Mihai Adomniţei

SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara VERNICA

Contrasenează pentru legalitate

Director Direcţia Juridică Gabriela Alungulesei

Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii

Susţine proiectul de Hotărâre, Director Executiv Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă Cristina Teodora Jinga

Întocmit, Daniela Covalinschi, consilier juridic

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial

ROMÂNIA JUDE Ţ UL IA Ş I CONSILIUL JUDE Ţ EAN IA Ş I

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

ROMÂNIA JUDE Ţ UL IA Ş I CONSILIUL JUDE Ţ EAN IA Ş I

Direcţia Proiecte si Dezvoltare Durabila

Compartiment UIP Sistem de management integral al deseurilor

ROMÂNIA JUDE Ţ UL IA Ş I CONSILIUL JUDE Ţ EAN IA Ş I Direc ţ

Nr. ______

/ ___________

Nr. de exemplare : 1 Exemplar nr.1

PREŞEDINTE, Cristian Mihai ADOMNIŢEI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind instituirea regimului de protecție și conservare a arborilor cu valoare deosebită de pe teritoriul județului Iași

Prin adresa nr.5035/18.03.2014, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr.5035/18.03.2014, Agenția pentru Protecția Mediului Iași a solicitat actualizarea listei arborilor ocrotiți din județul Iași, declarați monumente ale naturii (pentru un număr de

384 arbori), respectiv anexa nr.2 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.8/1994 privind ariile naturale protejate, monumentele naturii, flora și fauna ocrotită din județul Iași, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.174/2011 și a transmis

propunerile cu privire la conținutul proiectului de hotărâre de consiliu județean.

În

ședința ordinară din data de 24.04.2014 a fost supus dezbaterii plenului

Consiliului Județean Iași (punctul 27 pe ordinea de zi)

proiectul de hotărâre privind

instituirea regimului de protecție și conservare a arborilor cu valoare deosebită de pe

teritoriul județului Iași. În cadrul ședinței domnul consilier județean Cristian Stanciu a sesizat Plenul Consiliului Județean Iași că, în urma discuțiilor pe care le-a avut la nivelul Primăriei Municipiului Iași, s-a constatat faptul că în Parcul Teatrului Național ar exista un număr mai mare de arbori decât cei înscriși în documentația anexată la proiectul de

hotărâre (http://www.icc.ro/sites/default/files/files/activitate/sedinte/2014/24.04.2014/27.pdf) și

faptul că se doresc a fi efectuate o serie de proiecte în locația respectivă.

Având în vedere cele menționate, Proiectul de hotărâre privind instituirea regimului de protecție și conservare a arborilor cu valoare deosebită de pe teritoriul județului Iași a

fost amânat pentru o dezbatere ulterioară.

La solicitarea Consiliului Județean Iași – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Agenția pentru Protecția Mediului Iași a formulat răspunsul nr.2228/13.05.2014, înregistrat la Consiliul Județean Iași sub nr.11826/13.05.2014, clarificând situația celor 15 platani din Parcul Național „Vasile Alecsandri” Iaşi, care vor rămâne pe amplasament, fără a afecta proiectul Primăriei Muncipiului Iași și, prin urmare, se mențin în proiectul de hotărâre de consiliu județean.

În aceeași adresă sus-menționată, Agenția pentru Protecția Mediului Iași solicită scoaterea unui arbore (stejar – 308 ani, aflat pe proprietatea Cioropciu, Vinia – ferma

Tomești) din Lista arborilor monument din județul Iași declarați prin HCJ nr.8/1994, care

datorită fenomenelor meteorologice extreme din luna aprilie a.c. a fost doborât de vânt. Pe cale de consecință, Lista arborilor ocrotiți din județul Iași, declarați monumente ale naturii va cuprinde un număr de 383 arbori.

În conformitate cu prevederile art.8,

alin.1,

lit.b)

și

art.42, alin.(1) din OUG

nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr.49/2011, aprobarea listei arborilor

ocrotiți, declarați monumente ale naturii, conform anexei la prezenta nota, precum și stabilirea unor măsuri de protecție a acestora, se realizează de către Consiliul Județean Iași prin adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Director Executiv, Cristina Teodora Jinga

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

Intocmit, Angela Mirela Turcu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ROMÂNIA CONSILIUL JUDE Ţ EAN IA Ş I

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, RO – 700075 Iaşi, ROMÂNIA

Tel.: (004) 0232 - 210330;

Fax: (004) 0232 - 210336;

www.icc.ro

Nr

............

din

.................

2014

EXPUNERE DE MOTIVE

privind instituirea regimului de protecție și conservare a arborilor cu valoare deosebită de pe teritoriul județului Iași

Agenția pentru Protecția Mediului Iași a solicitat actualizarea listei arborilor ocrotiți din județul Iași, declarați monumente ale naturii, respectiv anexa nr.2 din Hotărârea

Consiliului Județean Iași nr.8/1994 privind ariile naturale protejate, monumentele naturii, flora și fauna ocrotită din județul Iași, completată prin Hotărârea Consiliului

Județean Iași nr.174/2011 și a transmis propunerile cu privire la conținutul proiectului de hotărâre de consiliu județean.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 24.04.2014 proiectul de hotărâre a fost amânat, motivat de faptul că un număr de 15 arbori propuși a fi declarați arbori monument al naturii amplasați în Parcul Național „Vasile Alecsandri” Iași pot împiedica implementarea unor proiecte ale Primăriei Municipiului Iași.

Ulterior, Agenția pentru Protecția Mediului Iași a justificat și a solicitat reintroducerea

proiectului de hotărâre privind instituirea regimului de protectie și conservare a arborilor cu valoare deosebită de pe teritoriul județului Iași.

În conformitate cu prevederile art.8, alin.1, lit.b) și art.42, alin.(1) din OUG nr.57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei

sălbatice, aprobată prin Legea nr.49/2011, propun aprobarea Listei arborilor monument din județul Iași, precum și stabilirea unor măsuri de protecție a acestora, prin adoptarea unei hotărâri în acest sens.

PREȘEDINTE, CRISTIAN MIHAI ADOMNIȚEI

LISTA ARBORILOR MONUMENT DIN JUDETUL IASI

LISTA ARBORILOR MONUMENT AL NATURII DIN MUNICIPIUL IAŞI DECLARAŢI PRIN HCJ NR. 8/1994

     

Număr de

 

Nr crt

Denumirea speciei

Localizare

exemplare

Vârsta arborilor

 

ARBORI INDIGENI

1

Stejar (Quercus robur )

str. Sf.Anastasie nr. 1, lângă Spitalul de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva"

1

358

str.M.Eminescu nr.7

1

358

"Stejarii lui Brândză" - B-dul Independenţei nr.16, în curtea Muzeului de Istorie Naturală

2

268

Curtea Staţiunii de cercetare vini-viticole Copou

 
  • 15 ~ 238

Marginea şos. Iaşi-Bucium amonte de Trei Sarmale

 
  • 36 ~ 318

 

1

308

Dealul Şorogari, in apropierea fermei viti-pomicole str. Ionescu nr. 11

1

208

Stejarul lui Berthelot - Str. Agatha Bârsescu nr. 16, Curtea Teatrului Naţional

1

88

Stejarul Unirii - curtea Liceului "Costache Negruzzi "

1

158

 

2

386 , 376

În curtea Şc.Normale V.Lupu soseaua Iaşi-Bucium, proprietatea Liviu Horobeţ, strada Ciprian Porumbescu nr.6, la 50 m de Tabăra de copii Bucium

1

574

aleea Mihail Sadoveanu, 60m est de Şc. Normală V.Lupu

1

375

2

Tei (Tilia cordata )

Gădina Copou

1

458

3

Tei argintiu (Tilia argentea syn. Tilia tomentosa )

Mânăstirea Galata (intrarea în biserică)

1

320

4

Plop (Populus alba )

Plopii fără soţ Bucium

19

258

 

ARBORI EXOTICI

5

 

"Castanul Teodorenilor", str. M.kogalniceanu nr. 32

1

108

Castan porcesc (Aesculus hippocastanum )

Complexul studenţesc T.Maiorescu( în cadrul parcului dendrologic Titu Maiorescu - vechea Grădină Botanică

1

158

6

Platan ( Platanus acerifolia )

Mănăstirea Bucium

1

450

7

Arborele Prinţesei (Paulownia tomentosa )

Complexul studenţesc T.Maiorescu - vechea Grădină Botanică

1

88

8

Arborele de cafea Kentucky (Gymnocladus dioicus )

Complexul studenţesc „Titu Maiorescu”

1

88

9

Vişin turcesc (Padus mahaleb )

Complexul studenţesc „Titu Maiorescu”

1

108

10

Arborele pagodelor (Ginko biloba )

Complexul studenţesc „Titu Maiorescu”

1

108

11

Nuc negru (Juglans nigra )

Complexul studenţesc „Titu Maiorescu”

1

88

 

LISTA ARBORILOR MONUMENT AL NATURII DIN MUNICIPIUL IAŞI, DECLARAŢI PRIN HCJ NR. 174/2011

     

Număr de

 

Nr.crt.

Denumirea speciei

Localizarea

exemplare

Vârsta arborilor

1

Stejar piramidal (Quercus robur fastigiata )

str. Vasile Alecsandri nr.8

8

158

2

Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora )

str. Vasile Alecsandri nr.8

1

158

LISTA ARBORILOR MONUMENT AL NATURII DIN JUDETUL IAŞI DECLARAŢI PRIN HCJ NR. 8/1994

     

Număr de

 

Nr.crt.

Denumirea speciei

Localizarea

exemplare

Vârsta arborilor

1

Stejar (Quercus robur )

Schitul lui Tăţă, comuna Bârnova

1

358

 

2

452 - 399

proprietatea Potop, la intrarea în comuna Bârnova satul Rediu Tătar, comuna Rediu

15

~ 208

satul Hoişeşti, comuna Dumeşti

1

308

 

1

208

comuna Trifeşti, lângă Primărie comuna Butea, la Trei Iazuri

47

~ 308

proprietatea Cortez-Cetăţuia, comuna Ciurea

2

358

 

1

258

proprietatea Meiu C-tin, Cetăţuia, comuna Ciurea satul Hlincea, comuna Ciurea

3

368 - 396 - 501

via Cetăţuia, comuna Ciurea

1

208

proprietatea Ciocoi, satul Vlădiceni, comuna Tomeşti

1

308

satul Cercu, comuna Bârnova

1

208

Primăria comunei Bârnova (Conac Inculeţ)

1

452

Cantonul silvic Gheorghiţoaia, comuna Mădârjac

1

208

 

3

108

biserica din Medeleni, comuna Victoria (cimitirul vechi) Cantonul silvic Berescu-Priseci, comuna Dumeşti

1

208

satul Valea Ursului – comuna Miroslava

6

258

 

4

208

comuna Grajduri, Ocolul silvic Grajduri Stejarii cu Movilă, comuna Bârnova

3

258

2

Nuc negru (Juglans nigra )

Comuna Bârnova (Domeniul Inculeţ)

2

111 - 155

3

Tei (Tilia x haynaldiana )

Mânăstirea Bârnova, comuna Bârnova

1

674

4

Păr sălbatic (Pyrus pyraster )

cabana Poieni, comuna Schitu Duca

1

108

5

Castan (Aesculus hippocastanum )

Casa Crăescu Margareta, satul Vişan, comuna Bârnova (plantat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza)

1

259

6

Salcâm japonez (Sophora

 

1

58

japonica )

Primăria comunei Bârnova (Domeniul Inculeţ) casa Barbu Delavrancea, Goeşti, comuna Lungani

1

158

7

Tufă lemnoasă (Caragana frutex) - arbust

satul Valea Lungă, comuna Holboca, pe malul lacului Chiriţa

0,02 ha

 

LISTA ARBORILOR MONUMENT AL NATURII DIN JUDETUL IAŞI DECLARAŢI PRIN HCJ NR. 174/2011

     

Număr de

 

Nr.crt.

Denumirea speciei

Localizarea

exemplare

Vârsta arborilor

1

Tei, teiţă (Tilia cordata )

 

1

204

sat Cozmeşti, comuna Stolniceni-Prăjescu Com.Ciohorani, curtea Bisericii Ortodoxe

1

424

2

Plop alb ( Populus alba )

Casa Memorială Costachi Negruzzi sat Hermeziu, comuna Trifeşti, Iaşi

1

329

3

Plop cenuşiu (Populus canescens )

Casei Memoriale Costachi Negruzzi sat Hermeziu , comuna Trifesti.

5

215

4

Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora )

Comuna Trifeşti

1

334

5

Stejar (Quercus robur forma parviflora )

perimetrul Ocolului Silvic Paşcani, drum forestier Iorcani

1

534

6

Măr (Malus pumila domestica )

Comuna Mirosloveşti, Iaşi

1

258

7

Corn ( Cornus mas )

Comuna Mirosloveşti, Iaşi

8

119 ~ 382

8

Scoruş (Sorbus domestica )

sat Pietrarie, com.Bârnova

1

96

LISTA ARBORILOR MONUMENT AL NATURII DIN MUNICIPIUL IAŞI AVIZAŢI DE ACADEMIA ROMÂNĂ - COMISIA

PENTRU OCROTIREA MONUMENTELOR NATURII

     

Număr de

 

Nr.crt.

Denumirea speciei

Localizare

exemplare

Vârsta arborilor

 

ARBORI INDIGENI

1

Stejar (Quercus robur )

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, în curtea Liceului "Mihai

 

358

Eminescu"

1

Str. Vasile Alecsandri, în faţa bibliotecii UMF

1

318

Str. Ion Creangă, în curtea Şcolii "B.P. Haşdeu"

1

308

Str. General Toma Dumitrescu, lângă stadionul "Emil

   

Alexandrescu"

1

308

Str. Codrescu nr. 6, lângă Tele 'M

1

258

Str. Octav Botez nr.2, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase

1

228

Fundac Codrescu 1-3

2

188

Str. Tălpălari, biserica Tălpălari

1

188

B-dul Carol I, în faţa Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, partea

   

de nord

1

108

B-dul Carol I nr. 27, lângă Camera de Comerţ şi Industrie

1

158

2

Stejar brumăriu (Quercus

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, în curtea Liceului "Mihai

 

158

pedunculiflora )

Eminescu", intrarea prin str. N. Bălcescu

1

Şoseaua Iaşi-Bucium nr. 82, lângă "Plopii fără Soţ"

1

388

Str. Stejar nr.10, la 40 m de Piaţa Chirilă

1

283

Str. Mitropoliei nr.9, curtea Facultăţii de Teologie Ortodoxă

   

"Dumitru Stăniloaie"

1

188

Str. Toma Cozma nr.4, în curtea Liceului "Costache

1

98

Aleea Baltagului " nr.11, Iaşi

1

452

3

Cer (Quercus cerris )

B-dul Carol I, Complexul studenţesc "Titu Maiorescu" -

   

vechea Grădină Botanică

1

88

4

Tei (Tilia cordata)

Str. Otilia Cazimir nr.2

2

88 - 128

5

Tei argintiu (Tilia tomentosa )

Str. Octav Botez nr.2, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase

1

208

Str. Păun, MănăstireaBucium

6

158

   

lângă biserica Nicoriţă, Tătăraşi

3

158

Stradela Sărărie nr. 6

1

158

U.M. 02033

1

128

Str. Sulfinei nr. 11

1

118

Str. Elena Doamna nr. 49, Maternitatea Elena Doamna

2

108

B-dul Carol I, în faţa clădirii Universităţii "Al. I. Cuza",

   

partea de nord

1

108

 

Plop (Populus alba x

     

6

canescens )

Şos Iaşi-Bucium, lângă Plopii fără soţ

4

288 - 383

   

Str. Vasile Alecsandri, lângă centrala termică

1

53

7

Mesteacăn (Betula pendula )

Str. Piaţa Unirii nr.5, în faţa cinematografului Victoria

1

48

8

Molid ( Picea abies)

Str. Sulfinei nr.16

1

88

9

Molid argintiu (Picea pungens

B-dul Carol I, Parcul Expoziţiei

4

93

"Argentea" )

Str. Victor Babeş, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică

3

68

 

ARBORI EXOTICI

   
   

B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.16, în curtea Mitropoliei

   

Moldovei şi Bucovinei

1

158

10

Castan porcesc (Aesculus

Str. Ralet nr.4

1

93

hippocastanum )

Str. Păun nr. 70

28

88

 

Complexul studenţesc T.Maiorescu( în cadrul parcului

   

dendrologic Titu Maiorescu - vechea Grădină Botanică

2

88

 

Castan comestibil (Castanea

     

11

saliva )

Str. Nicolae Bălcescu nr.22

1

33

 

Platan ( Platanus acerifolia )

Parcul Teatrului Naţional

15

53

12

Str. Anastasie Panu nr.80, în faţa Prefecturii Municipiului Iaşi

3

53

 

Nuc (Juglans regia var.

   

98

13

macrosperma )

Str. Ralet nr.2

1

 

Salcâm japonez (Sophora

     

14

japonica )

Str. Lascăr Catargi nr.48

1

108

15

Tisă (Taxus baccata )

B-dul Independenţei , în faţa U.M.F.

18

38

   

Str. Păun, MănăstireaBucium

2

108

16

Glădiţă (Gleditsia triacanthos )

B-dul Carol I, Complexul studenţesc "Titu Maiorescu" -

   

vechea Grădină Botanică

2

88

   

B-dul Carol I, Complexul studenţesc "Titu Maiorescu" -

   

17

Arborele chinezesc de plută

vechea Grădină Botanică

1

58

(Phellodendron amurense)

Str. Lascăr Catargi nr.38, în curtea Clubului Sportiv

   
 

Politehnica Iaşi

4

58

   

B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în faţa Primăriei Municipiului

   

Magnolie (Magnolia Kobus)

Iaşi

1

38

 

Salcie plângătoare (Salix

U.M. 02033

1

128

20

babylonica )

Şoseaua Iaşi-Bucium, Tabăra de copii Bucium

7

88

 

Arborele Prinţesei (Paulownia

B-dul Carol I nr.9, Casa Universitarilor

3

63

21

tomentosa )

Str. Berthelot nr.3, vis-a-vis de Spitalul de Urgenţe

1

68

 

Arborele de mătase (Albizia

     

22

julibrissin )

Str. Lascăr Catargi nr.24, lângă Şcoala "M.Kogălniceanu"

1

58

 

Arborele de miere (Evodia

Str. Toma Cozma (Culturii) nr. 21A, lângă Liceul "Costache

 

68

23

hupehensis)

Negruzzi"

1

LISTA ARBORILOR MONUMENT AL NATURII DIN JUDEŢUL IAŞI AVIZAŢI DE ACADEMIA ROMÂNĂ - COMISIA PENTRU

OCROTIREA MONUMENTELOR NATURII

     

Număr de

 

Nr.crt.

Denumirea speciei

Localizare

exemplare

Vârsta arborilor

   

comuna Grajduri, DJ 248C, la 1,6 km N-NV de satul Poiana

   

1

Stejar (Quercus robur )

cu Cetate

2

508 - 426

   

Miclăuşeni, Comuna Butea - Centrul Cultural-Social

   

2

Frasin (Fraxinus excelsior )

Miclăuşeni

1

355

 

Stejar brumăriu (Quercus

centrul localităţii Victoria , comuna Victoria

1

323

3

pedunculiflora var. virescens )

     
   

loc. Sculeni, com. Victoria - în curtea Unităţii Medico-

   

4

Plop negru (Populus nigra )

Sociale Sculeni (filială a Spitalului Sf. Spiridon Iaşi)

1

410

5

Plop (Populus x canescens )

în Parcul Dendrologic Miclăuşeni, pe malul pârâului Borca

1

347

6

Lariţă, zadă (Larix decidua )

loc Moţca, comuna Moţca - în curtea bisericii ortodoxe

1

177

7

Păr de cultură (Pyrus sativa )

Părul lui Sticea - loc. Ciohorăni, comuna Ciohorăni

1

607

8

Pin (Pinus sylvestris )

localitatea Valea Ursului, comuna Miroslava

7

108

 
 

TOTAL

383