You are on page 1of 159

1

Amaanta
iyo caabudid
Waxaa qoray:
A.L. and Joyce Gill

(Praise and Worship)

www.gillministries.com
2

Tusmada buuga

Casharka kowaad Amaanta iyo caabudida


Casharka labaad

Habka ilaah lagu caabudo

12

Casharka sadexaad Tilmaamaha ilaah amaanaan

22

Casharka afraad

Mahad eebaa iska keenaya barako ilaah

31

Casharka shanaad

Erega kitaabiga ahi ee amaanta

41

Casharka lixaad

Ilaah qorshihiisa weligeed ah oo isaga amaana

51

Casharka todobaad Musiq, sharaxaad caabudina

61

Casharka sideedaad Weer jirka amaanta

71

Casharka sagaalaad Caqabadaha amaanta

81

Casharka tobnaad

92

Qurbaan ubixinta amaanta

Casharka kow iyo tobnaad

Qaybteena quduusiinta iyo amaanta

103

Casharka laba iyo tobnaad

Ku noolaanshaha sida wadaadada

115

Casharka sadex iyo tobnaad Guusha amaanta iyo caabudida

125

Casharka afar iyo tobnaad

Hogaaminta amaanta iyo caabudida

137

Casharka Shan iyo tobnaad

Wacdinta hogaaminta cibaadada

149

Casharka kowaad

Amaanta iyo caabudida


Hordhac
Waxaa jira cusub , dhaqaaqo cusub ee Ruuxa Quduuska ah
lagu soo martay dunida oo dhan. Marka adeegyada
caabudista ee kaniisadaha badan oo ka ahaayeen qalalan
iyo kuwo baadigoob . Heeso dhaqameed ku kala bar guura oo gabyi ka soo buugaag ku gabyeen jir ah laga urin
karo . Maanta , waxa aan noqon lahaa oo aan caadi ahayn si
aad u ogaato in rumaystayaashu in kaniisadaha badan oo
taagan , heesaya , Waad sacbisay gacmahooda iyo xataa
ciyaara ammaanta Rabbiga hortiisa . Dad badan oo la
kulma macnaha cibaadada run sida ay lawga oo gacmo lagu
kordhiyo si loo Ilaah , oo oohin Anaga ayay wejigooda
hoos , badiyay ee Joogitaanka Ilaah sida ay heeso
cibaadada aad u daran Isaga.
Alaabtii nooc oo dhan waxaa lagu soo laabanaya
kaniisadda . Shirkii oo waxaa la dambe maaweelin by heesid , ama vocalists , kuwaas oo naftooda xiriirka yar leh
Ilaah . Halkii , Kuwa mu'miniinta ah waa la kulma
subagtay oo Ilaah oo ah hab cusub oo cusub .
Inta badan ammaanta Ilaah qabanaysa auditorium sida
awood jibaaxeen uu guud ahaan shirkii reer ee la ruxruxo,
ka dib markii la ruxruxo . Sidii wakhtigii of gooniMacbudka , ma suurtowdo in istaagaan daruurtii aawadeed
of Sharaftiisii .
1 Boqoradii 8:10,11 Iyo daraaddeed waxay noqotay ,
markii wadaaddadii yimid baxeen meeshii quduuska
ahayd ayaa daruurtii ka buuxsantay gurigii Rabbiga,
oo sidaas daraaddeed wadaaddadii ma wadi karin u
adeegi jiray daruurtii aawadeed , waayo, ammaanta
Rabbiga ka buuxsantay gurigii Rabbiga.
Daa'uud waanintiisii
Oo Daa'uudna wuxuu ahaa nin ogaa , kuwaas oo sida loo
inay Ilaah ammaanaan, . Hadalladanu ha u haysaan uu noo
sawiri galay dhexe ee waxa Ruuxa Quduuska ah uu maanta
4

ku sameeynayaan soo celinta cibaadada run ah oo uu


kaniisada.
Sabuurrada 150:1-6 Rabbiga ammaana ! Ilaah ku
ammaanaan waxa uu meesha quduuska ah ; Oo ha ku
ammaaneen uu cirkii xoog badan! Isaga u ammaanayaa
falimihiisa xoog badan, Oo isaga ku ammaani doonaa si
waafaqsan weynaantiisa fiican tahay! Isaga ammaana
codka buunka , isaga lagu ammaano ayuu la shareerad
iyo kataarad ? Isaga ammaana daf iyo qoob ka ciyaarka
, isaga ammaana alaab xadhko iyo flutes !
Isaga ammaana suxuunta cod ; isaga u ammaanayaa
suxuun laysku shanqar sare ! Wax kasta oo uu leeyahay
neefta Rabbiga ammaana, ha . Rabbiga ammaana !
Waa in aan Rabbiga ammaana!
Qeexid
 Amaantu
Amaantu waa hadal ah oo mahadnaq iyo duco mahadnaqid
la tiiraanyo leh Ilaah oo dhan, waxa uu noo samaysay noo .
Waa hadal jireed iyo cod of our niyad ah ugu
mahadcelinaya Ilaah oo dhan oo barakooyinka yaabka leh
uu ku deeqay .
 Caabudid
Caabudina waa nooc ka ugu sareeya ee la mahdiyo . Going
fikirrada oo dhan ee uu barakooyinka cajiib ah noogu ka
baxsan , waxa aanu iska listo our qushuuc oo Ilaah
qudhiisuna wuxuu commending for shakhsiyaddiisa , qof ,
sifo iyo kaamilnimo .
Waxaan u adeegi jiray si ay Ilaah , waayo , kuwaas oo
wuxuu yahay iyo ma ahan oo keliya waayo waxa uu noo
samaysay noo .

ISBARBAR DHIGA AAMNTA IYO CAABUDIDA


Amaanta
Amaantu waa :

Si fiican ugu hadlid


Umuujiyaan kumaankun
Si ammaanleh
Siay u maqlaan
U hambalyeeyn
Si ammaan muddan
Raligelin
Sarraysiinayaa

Amaantu waa la hadlayo , ama heesaya , oo ku saabsan


Ilaah - sida yaabka leh wuxuu yahay , waxa uu noo
samaysay noo .
Caabudid
Caabudina waa :
 Muujiyaan ah maamuustaan
 Leeyihiin dareen ah baqdin
 Sujuudaan yar yahay ka hor inta shay ee lagu
cibaadaysto
 kala geeyay qiimeheeda
 Si loo siiyo meel
Caabudina hadashid , ama heesaya in ay Ilaah . Waxaad
gudbin dhibic ah ee ku fikirayso waxyaabaha uu sameeyo
galay Caabuda ee loogu talagalay kuwaas oo wuxuu yahay.
 Amaanta ugu saraysa

Caabudina waa nooc ka ugu sareeya ee la mahdiyo .


Marka hore waa :
 Balwadda qalbiga
 Shaqo A maamuuso leh abuuraha
 Bilowga ah qanciyeen barxaddii hoose oo qalbiga
ku jira
6

 Qoto dheer ee daweyen ku dul weynaantiisa iyo


qalmo Ilaah
Markaas waxaa la faafi a lama filaan ah oo ah fikradaha iyo
dareenkooda . Caabudina aan la " ilaa shaqeeyay , " karaa
waa in la galay .
Ugu dambeyntii , waa Aska nafta tibaaxaha qoto dheer oo
ah maamuustaan , baqeen , yaab iyo Sujuud .

WAA MAXAY CAABUDIDU?


Ka hor inta aanu u geli karaa oo cibaadada , waxaa lagama
maarmaan ah in la fahmo waxa lagu caabudo waa .
Ruuxa,ahaan
Waxa keliya oo laga soo ruuxeenna u siin kara cibaadada
run in ay Ilaah .
Yooxanaa 4:24 Ilaah waa Ruux , iyo kuwa caabudaa
isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta .
Si aad u caabudaan ruuxa waa in ay caabudaan oo leh noo
ah qalbigayga oo dhan . Si aad u caabudaan ruuxa sidoo
kale ka dhigan tahay in ay caabudaan ka soo ruuxeenna by
wuxuu xooggii Ruuxa Quduuska ah , kuwaas oo
dhammaantood ay degan yihiin ee isku barxadda hoose
meesha ugu kaas oo Kitaabka Quduuska ah ugu baaqeysaa
qalbigeennu , ama ruuxa.
Runta
Si aad u caabudaan si run ah waa in ay caabudaan oo u
oggolaan Sayidka ah si aad u raadiso moolka barxaddii
hoose oo aan qalbigeennu.
Maahmaahyadii 20:27 ruuxa Nin u yahay laambad,
Rabbigu ahaa , raadinta oo dhan moolka iyo barxadda
hoose ee qalbigiisa.
John 14:16,17 Oo waxaan Aniguna Aabbahaan baryi
doonaa , oo wuxuu idin siin doonaa Gargaare kale , in
uu idiin leh ku waari waligood, , xitaa kan Ruuxa runta

ahu , kuwaas oo aanay dunidu qaadan karin , maxaa


yeelay waxa midna isaga arko , mana isaga og yahay ;
laakiin waad garanaysaan , waayo wuxuu deggan yahay
garbihiisa kula jiri doonaa.
Nafteena nadiifiya
Tan iyo markii aan ku caabuddaan kara Ilaah jidhka waxaa
muhiim ah in nafteena daahiriyo aawadeed waa inuu
dhammaan afkaar jidhka idinka iyo xumaanta sidaas in
jinniyadu ay Ilaaheenna caabudaan karaa Ruuxiisa.
Kolosay 3:5 Sidaas darteed in la dilaa xubnaha aad
kuwaas oo dhulka ku sino, iyo wasakhnimo , iyo kacsi ,
iyo damac shar ah , iyo damacnimada , taas oo sanamyo
ka buuxaan.
Kolosay 3:16,17 ha ereyga Masiixa la degganaan aad
wax isbaraya oo xagga xigmadda oo dhan , isagoo wax
baraya oo isku waaninaya sabuurro iyo iyo gabayo
xagga ruuxa , gabyaya nimcada qalbiyadiinna Rabbiga
u . Oo wax alla wixii aad samayn hadal ama camal ,
sameeyo oo dhan magaca Rabbi Ciise , oo amraya in
Ilaaha Aabbaha ah naqa isaga .
Waxaan nahay in ay ka nadiifin nafteena iyo Ilaah ka yimid
qalbi daahir ah caabudaan . Jidh Ilaah ma aha Ilaah ku
caabuddaan karo . Hadii aynu uga takhalusi in uusan ahayn
Ilaah oo dhan , waxba kuma hadhin laakiin wuxuu
ruuxeenna u Ruuxa Ilaah ku caabudayay waxaa jiri doona .

IBARAAHIM WUXUU AHAA TUSAALEHEENII UGU HORAYAAY


Ibraahim baa caabuday
Kitaabka Qudduuska ahi tixraac first to cibaadada waa lala
xiriirinayo Ibraahim .
Bilawgii 22:5 Oo Ibraahimna wuxuu raggiisii
dhallinyarada ah , " halkan dameerka la jooga, ; .
Yarkii oo anna waan tegayaa iyo xaggaas iyo cibaadada
, iyo waxaan aad u soo laaban doonaa "

Sharciga cabirkii ugu horayaay


Waxaa jira mabda ah ee fasiraadda kitaabka in la yiraahdaa
" Sharciga ee ugu horeeyay ee soo xusuusanayaa . " Wuxuu
dhigayaa in meesha uugu horraysa kitaabiga ah ee maado
kasta oo tilmaan cad oo ah macnaheeda iyo muhiimadda
meesha kale laga yaabaa inay ka dhacaan Kitaabka
Quduuska ah .
Dhacdo koowaad ee erayga " cibaadada " waxaa laga helaa
markuu Nabi Ibraahim oo la hadlayay raggii dhallinyarada
ahaa oo la socdo Isxaaq iyo isaga Moriyaah .
Darnaanta ee cibaadada waxa muujiyay horta taas oo
xusuusiya .
Ibraahim wuxu ahaa addeece
Jawaab Ibraahim amarkii Ilaah wuxuu ka mid ahaa
addeecitaanka .
Ma jiro hab ay noogu waxa uu si amarka this addeecid
dalbaday Ibraahim . Isxaaq wuxuu ahaa wiilka ugu ballan
qaaday . Wuxuu ahaa oofinta axdiga Ilaah la dhigtay
Ibraahim .
Allabari xoogan
Waxana uu Xeerkaasi si cibaadada waqtigan dhab ahaa fal
of allabari aad u daran . Tani waxay fal lagu cibaadaysto
dalbadaan lahaa qurbaanka ugu sareeya ee isagu waxa
suurto gal ka dhigi kara Ibraahim ugu fiican , .
Waxana uu Xeerkaasi si cibaadada laga yaabaa in wali mid
ka mid ah allabari shakhsi weyn .
Rooma 12:1,2 Haddaba waxaan idinka baryayaa ,
walaalayaalow , Ilaah naxariistiisa , in aad soo
bandhigtid meydadkiinnu ay allabari nool , oo quduus
ah , mid Ilaah aqbali karo , taas oo ah adeeg macquul
ah oo aad . Ha ku ekaadaan dunidan , laakiin waxa loo
badali by the cusboonaanta maankiinna , in aad soo
caddeysaa waxa ay tahay in wanaagsan oo la aqbali
karo iyo kuwa kaamilka ah ee Ilaah .
Cibaadada True macnaheedu waxa weeye in ay jiraan
9

arrimo is dhiibin dhamaystiran oo ka mid ah Is dhan inay


Ilaah .

Sharciga ee Adeec iimanka


Waxana uu Xeerkaasi si cibaadada waa ficil addeecitaan
iyo rumaysad . Ibraahim dhab ma dareentay sida ku
caabudaysay .
Oo maalintii saddexaadna waxaa of safarka uu u siiyaan
Isxaaq , Ibraahimna wuxuu ku yidhi , "Waxaan aad u soo
laaban doonaa . "
Falimo addeecis lahaa si ficil ah rumaysadka soo jeestay .
Dhiibida nafta
Dhimashada Isxaaq ka dhigan tahay dhimashadii wax kasta
Ibraahim noolaa , waayo . Ballankii kasta oo ku jira Axdiga
ahayd mid ku salaysan dhalashada wiilkiisa . Wax kasta oo
uu rumaysan yahay ahayd ku lug leh Isxaaq . Waxa uu ahaa
ficil is dhiibin total in ay Ilaah .
Sababtoo ah addeecid Ibraahim in ay caabudaan , Ilaah
ciduna degganayn oo kale oo ammaana in keeneen
hadiyaddii gaar ah oo iimaanka in qasbay Ibraahim in ay si
Isxaaq allabari .
Sabuurradii 22:3 laakiin waxaad tahay quduuska ah ,
yaa u dego, ammaanta reer binu Israa'iil .
Ibraahim wuxuu wiilkiisii u keenay in la allabaryi jireen
tani waxay noqotay qaab ah allabari ugu dambayn . Later ,
waxaan arki Aabbaha jidaynayey allabarigii Wiilkiisa ,
Ciise . Xitaa waxaa jira suurto gal xoog leh oo Ciise ku
allabaryi jiray at meesha saxda ah meesha Ibraahim iyo
Isxaaq bixiyaa .
Waa in aan is dhiibaan oo dhan ay doonayaan, shakhsi ,
muraadka , iyo qorsheyaasha galaan cibaadada dhab ah .

FAA'IDADA MAHADINTA

10

Nafta


Dhibaataysay jinniyadooda sharkaleh


1 Samuel 16:14-17,23 Laakiin Ruuxa Rabbiga oo
Saa'uul wuu ka tegey , oo ruux saxariir xagga Rabbiga
ka yimid ayaa dhibay isagii .
Markaasaa Saa'uul addoommadiisii waxay isagii ku
yidhi , " Sida xaqiiqada ah , ruux soo saxariir ka soo
Ilaah waa kugu dhibaayo . Ha sayidkayaga amar
annagoo ah addoommadaada , oo aad ah kuwa aad ka
hor , si uu u doondoono soo baxay nin waa ciyaaryahan
saanacyada ah caawimaadda wejigayga iyo kuwa ; oo
waxay ahaan doontaa inuu ciyaari doonaa gacanta
markuu ruuxa saxariir Ilaah ka yimid , waxaa idin kor ,
iyo aad si fiican u noqon doonaa . "
Sidaas daraaddeed Saa'uul wuxuu addoommadiisii ku
yidhi , " Ii doona nin aan si fiican u ciyaari karaan , iyo
isaga oo ii keen, . "

Muusiqu wuxuu keenaa samatabbixin


Mar kasta oo jinnigii saxariir yimid on Saa'uul , Daauud
qaadan lahaa inuu kataarad iyo ciyaarta . Markaas
gargaarka ay doonaynin inay yimaadaan si ay Saa'uul ;
wuxuu dareemi lahayd ka wanaagsan , iyo ruuxa ku saxariir
isaga tagi lahayd .
Waa hagaag macnaheedu waa farsamo wanaagsan .
Muusikalayda iyo kuwii gabayaaga ahaa waa in ay ahaataa
saanacyada ah . Markaasaa Saa'uul addoommadiisii waxay
garanayeen inuu doondoono muusikiiste xirfad leh maxaa
yeelay, waxay ka hor lagu arkay awoodda music subkay .
Daa,uud waxa loo doortay .

SU'AALO IYO MURAAJOCO

1 . Qor aad qeexidda , ama faham , amaanan


2 . Qor aad qeexidda , ama faham , cibaadada .
3 . Maxaa lagu gartaa fal Ibraahim cibaadada sida uu ahaa wiilkiisii Isxaaq bixiyaan sida
allabari?

11

Casharka labaad

Habka ilaah lagu caabudo


Ku cibaadaysiga teendho
Mabda kale oo fasiraadda kitaabka waa " sharciga ah ee
xusuusanayaa badan . " Ee mabda ' Tani ayaa sheegay in
xaddiga boos la siin maado gaar ah waxay muujinaysaa
ahmiyadda .
Konton iyo mid ka mid cutubyada ee Axdiga Hore huray
Waababka , oo muujinaya ahmiyadda ay noo .

MURAAJACADA TAANBUUGA IYO GOOB CIBADO EE AXDIGII HORE


Waxaa jira taambuugyo dhowr iyo kuwo macbudyo dhaca
ku xusan Axdiga Hore . Tan iyo kuwanu waxay ahaayeen
meelaha ay dadka ku la kulmay Ilaah , halkaas oo ay ku
galeen hortiisay , waxa muhiim ah in aanu leeyihiin faham
aasaasi ah oo iyaga ka iyo faraqa u dhexeeya iyaga .
Taanbuuga Muuse
Habku ama naqshadda for taambuugga Muuse waxa la
siiyey si faahfaahsan sax by Ilaah . Waab macnaheedu
yahay teendho oo waxay ku tiil isticmaalka sida reer binu
Israa'iil u guuray iyagoo maraya cidlada dhexdeeda .
Taambuugga Muuse ahaa meesha of Old Testament
cibaadada . Waxay ahayd meeshii aan hoygoodu ku meel
gaar ah oo ka mid ah Sanduuqii axdiga . Waxaa jiri jiray
Joogitaanka Ilaah degganaayeen , oo wadaadku waa u
adeegeen Rabbiga hortiisa . Inta badan reer binu Israa'iil
markii ay ka jeestay dembaajiyey , sanduuqii axdiga
meeshaas la qabtay by cadaawayaashooda .
Muuse Taambuuggii u timid si ay u degaan oo Shiiloh
jooga .
Daa'uud Taanbuuga
Maxaa yeelay, Daa'uud wuxuu ahaa nin dagaal , Ilaah uma
ay oggolaan isagii si ay u dhisaan macbudka . Ilaah qorshe
u ah macbudka ayuu siiyey inuu , iyo Daa'uud soo ururiyey
waxyaabaha ka macbudka la dhisay .
12

Sanduuqii axdiga deganayd Daa'uud Waab ka dib waxaa la


soo celiyo reer Falastiin iyo Macbadka Sulaymaan dhisay .
Ujeedada koowaad ee taambuugga Daa'uud ahayd in la
muujiyo caabudaan Ilaah hab gaar ah .
Taambuuggii Daa'uud oo loo arki karaa a " window "
baaraya New Testament cibaadada . Daaqadda waxaa
duniyooyinka a Axdiga hore teendhadii shirka caadiga ah
ama taambuugga , laakiin gudaha ahaa gabi ahaanba kala
duwan . Oo wadaaddadiina waxay irdaha mahadnaqid iyo
maxkamadaha galay tasbiixsan sababtoo ah Ark oo ah
joogitaanka Ilaah ahaa ee view full . Ma jirin Quduuskii
Quduusyada leh ilxidhka ka qarinta iyo allabari oo keliya
bixiyey wuxuu ahaa allabariga ammaanta .
Tani " waa daaqad " soconaysay intii afartan sannadood ah
ilaa iyo inta macbadkii Sulaymaan dhisay . Markaas
daaqada waxaa la xiray iyo Sanduuqii axdiga wareejiyay
macbadkii Sulaymaan . Allabaryada xayawaanka ayaa dib
u bilowdey.
Sulaymaan , oo macbudka
Macbadkii Sulaymaan waxaa loo qorsheeyay badan sida
Muuse Waab . Waxa ay ahayd in ay jirtay degenaanshaha
kama dambaysta ah ee uu Sanduuqii axdiga . The ulo
guuraya Nuux ayaa lagu qaadi . Tani waxa ay ahayd guri
joogto , oo laga sameeyey marmar iyo dahab , ma teendho
ku meel gaar ah .
Si kastaba ha ahaatee , muddo sannado ah , macbadkii
Sulaymaan waxaa loo oggolaaday in ay dhici Sciortino .
Marka reer binu Israa'iil oo ahaa adkaaday iyo boqorro
shisheeye dalbadaan lahaa SYL sare in la bixiyo , weelashii
dahabka ah ayaa laga soo qaaday Macbadka si loo buuxiyo
baahida kuwan . Dahab oo laga xayuubiyey ka soo
darbiyada , tiirar , iyo albaabada . Mid ka mid ah waqtiga
Manaseh meelo allabari uga dhisay si ay ilaahyo been ah ee
Macbadka , buulal la dhisay inay xeradu hawlo mid khaniis
ah ee maxkamadaha macbudka iyo fardaha " muqaddas "
ayaa lagu stabled ee barxadda hoose ku yiil .
Ugu dambeyntii , macbadkii Sulaymaan gebi ahaanba la
burburiyey by ee reer Kaldayiin kuwaas oo soo qaatay wax

13

kasta oo qiime leh oo Baabuloon oo markaas dhulka ku


gubay , oo macbudka ka .
Macbadka Serubaabel
Macbudkan la dhisay oo ku saabsan 520 ka hor masiixa iyo
ma ahayn sida grand sida macbadkii Sulaymaan laakiin
waxay ahayd weyn . Waxaa weyday oo inta badan alaabta
in ay ahayd in macbadkii Sulaymaan . The Sanduuqii
axdiga lahaa lumay .
Macbadkii Herodos
Marka Herodos ayaa gacanta ku Yahuudahna wuxuu ka dib
, oo macbudka Serubaabel ee . Herodos ma dhiso xagga
qalbiga ah cibaadada . Oo wuxuu lahaa rasmi ah loogu
talagalay dhismaha iyo dhisay dhismayaal badan oo heer
sare ah inta lagu guda jiro oo boqornimadiisa . Macbadkii
Serubaabel oo ahaa ma ku filan iyo caanonuugga, waayo
dhadhankii uu . Waxa uu ahaa Macbadka Herodos in Ciise
ka yimid oo wuxuu tegey . All of waajibaadka wadaadadu
ka ahaayeen in shaqo waxayna ahayd here in Ciise
miisaskii moneychangers wuu rogay .
Matayos 21:12,13 Markaasaa Ciise wuxuu galay
macbudka Ilaah oo ka eryay dhammaan kuwa ku
iibsaday iyo iibiyo macbudka , iyo afgembiyi doonaa
miisaskii moneychangers iyo kursiyadii kuwii Kuwii
qoolleyaha .
Oo wuxuu iyagii ku yidhi , " Waa qoran tahay , `
Gurigayga waxaa loogu yeedhi doonaa guriga
tukashada , laakiin idinku waxaad u ah ` den of
tuugada dhigay . ' "
Marka Ciise wuxuu u dhintay isku talaabta lagu deldalay ,
ilxidhka ka dhexeeya meesha quduuska ah iyo Quduuskii
Quduusyada ( sida lix inji roogaga weyn) oo ahaa
Rababaaniga kaasi oo ka soo top si hoose .
Marinaya taariikh jinsiyadda Yuhuudda , kaliya Wadaadka
Sare tegi karin meeshii quduuska ahayd wuxuu galay
Quduuskii Quduusyada . The Quduuskii Quduusyada
ahayd meeshii uu Sanduuqii axdiga hayay . Waxay ahayd
meesha Joogitaanka Ilaah degganaayeen . Markaasaa daahii
ka soocay top si hoose kolkuu sheegay in kala soocan ee u
dhexeeya Ilaah iyo nin la saaray . Aadanuhu hadda waxay
14

leedahay mudnaan gaar ah ee soo socda galay oo Ilaah


hortiisa !
Ciise wuxuu sii sheegay in aan hal bulukeeti joogi doono
on kale oo ka baxsan Macbadka this iyo waxa la burburiyey
by Romans ee 70 kadib masiixa macbudka iyo
dhismayaasha ku xeeran ayaa la gebi ahaanba la gubay oo
iyaga oo gubanaya , oo dahab baa dhalaalay iyo biyaa ku
galay dildilaaca u dhexeeya dhagaxyada . Si ceshano
dahabkii , dhagaxyada ayaa soo qaaday down , sidaas tahay
fulinta wax sii sheegidda Ciise .
Matayos 24:2 Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi iyaga , "
Ma waxaad waxyaalahaas oo dhan arkaynin? Hubaal
dabaday , waxaan idinku leeyahay , dayn maayo
dhagax dhagax here kale dushiisa oo hadhi doonaan ,
oo aan hoos loogu tuuri . "

SANDUUQA SOOSOCDA

Sanduuqii deganayd taambuugga Muuse sheegayeen ilaa


wakhtigii la Ceelii . Waxaa la dibna la xaday ka dhalatey ee
ay guriga kor joogtay Eli xukunka .
1 Samuueel 2:30 - 32a Sidaa darteed , Rabbiga ah
Ilaaha reer binu Israa'iil wuxuu leeyahay : Anigu
sheegay in gurigaaga iyo gurigii aabbahaa i hor ku
socon doonaan weligood lahaa ' , Laakiinse haatan
Rabbigu wuxuu leeyahay : Yaanay noqon Me ka soo
waayo, kuwa kuwaas oo i murweeya waan murwayn
doonaa , oo kuwa i quudhsada waxaa loo quudhsaday
doonaan . Bal eega , wakhtigu waa imanayaa oo aan
gooyn lahaa gacantaada iyo gacanta reerka aabbahaaba
si aad , sidaas darteed waxaa jira nin duq ah oo aad
guriga ma noqon doonto . Waxaadna arki cadow ee
rugtayda ...
Oo markaas waxa dhacaya in aad laba wiil , Hofnii iyo
Fiinexaas iyana , waxay noqon doontaa calaamad si aad
u - waxay doono labada u dhintaan isla maalinta .
Ayaan sara kicin doonaa inaan naftayda wadaad aamin
ah, oo samayn doona sida ay waxa aan maanka iyo
qalbiga . Ayaan si adag gurigiisa oo ku adkayn doonaa ,

15

oo wuxuu ka wasiirka ka hor mid ka mid ii subkay had


iyo jeer . '
Sanduuqii axdiga la xado by reer Falastiin inta lagu guda
jiro dagaal oo ahayd sidii ku qaadeen hareereeyeen dalkii
reer Falastiin , oo garsoorid iyo musiibada waxaa dushooda
ku soo celiyey meel alla meeshii tegey oo .
1 Samuueel 5:1-4,6-7 Markaasay reer Falastiin
sanduuqii axdiga soo qaadeen Ilaah oo ka keeneen
Ebenceser, Ashdood . Markaasay reer Falastiin
sanduuqii Ilaah , oo intay geliyeen macbudka Daagoon
oo ag qotomiyeen Daagoon . Oo markii dadkii reer
Ashdood aroor hore u kacay, oo waxaa jiray Daagoon ,
u dhacday on its wejigiisii dhulka saaray sanduuqa
Rabbiga hortiisa .
Haddaba waxay qaadeen Daagoon oo mar kale
meeshiisay qotomiyaan . Markaasay aroor hore Subixii
dambe ay ka kacay , waxaa jiray oo Daagoon , u
dhacday on its , wejigana dhulkuu saaray sanduuqa
Rabbiga hortiisa . Madaxa Daagoon , iyo labadiisii
gacmoodba way gacmaha loo jebiyey marinkii ; oo
kaliya jir ah Daagoon waxaa u hadhay waxa of .
Laakiinse gacantii Rabbigu way ku cuslayd on dadka
reer Ashdood , oo wuxuu iyaga ku Banaadir iyo iyaga
lagu dhuftay kasoobaxyo , labada reer Ashdood iyo
dhul . Oo dadkii reer Ashdood markay arkeen sida ay u
ahayd , oo waxay ku yidhaahdeen , " Oo sanduuqii
Ilaaha reer binu Israa'iil waa in aan ku sii nala , waayo,
gacantiisii aad u adag noo iyo ilaaheenna Daagoonba
xagga . "
Sanduuqii ugu diray Jeruusaalem
Sababtoo ah ee xukunka Ilaah , reer Falastiin wadaaddada
ay isugu yeedhay oo weyddiiyey, sida Nuux waa in lagu
soo celiyaa . Ma jirin darawalka iyo koox lo'da weylo ay
kaliya qaaday iyaga ka ee dabiiciga ah uu raaci lahaa iyo
weylaha . Halkii , kooxda reer sac oo si toos ah u tageen
inay dalkii reer binu Israa'iil .
Ilaah ogol yahay reer Falastiin si ay u guurto Nuux on
gaadhi . Ma jirin ragga uga qaado . Laakiin eeg wixii
dhacay markii dadka Ilaah isku dayay in uu sameeyo wax
ka mid ah .
16

1 Samuueel 6:7,8 Haddaba sidaas daraaddeed , ka dhigi


gaadhi cusub , oo qaad laba sac oo irmaan , kuwaas oo
aan weligood la noqonina , iyo qodkii lo'da ku xidheen
gaadhigii , oo weylihii ay guriga u qaataan , laakiinse
iyaga ka . Oo markaas waxaad qaadataa in sanduuqii
Rabbiga iyo qotomiyey gaadhiga , iyo articles dahabka
ahaa oo aad soo laabtay isaga si sidii qurbaanka
xadgudubka ah ee xabadka by dhinaca ka saaray .
Markaas markaas iska dira , oo ha u tagaan .
Digniinteena
Daauud rabeen in ay u guurto Nuux iyo Qiryad Yecaariim
Buur Siyoon iyo waxa jira waa digniin xooggan ee uu isku
daygii ugu horreeyay si ay u guurto sanduuqa.
I Taariikhdii 13:7,8,10 Sidaas daraaddeed waxay
sanduuqii Ilaah gaadhi cusub bay ka soo gurigii
Abiinaadaab , iyo Cuusaa iyo Axiyoo oo sacaha
gaadhiga .
Markaasaa Daa'uud iyo reer binu Israa'iil oo dhammu
waxay music Ilaah hortiis ku cayaareen xooggooda oo
dhan , iyagoo gabyaya , on kataarado , on xadhko leh ,
on dafaf , iyo suxuun laysku garaaco , iyo turumbooyin .
Markaas ayaa cadhadii Rabbigu ahaa ee ka tegaaya
Cuusaa , oo isna wuxuu isagii ku dhuftay yeelay, isagu
wuxuu gacanta ku fidiyey sanduuqa saaray; oo
halkaasuu ku dhintay Ilaah hortiisa .
Waxaa jiray caasinnimada nidaamka Ilaah in la yaqaan iyo
ku dhaqanka . Oo Daa'uudna wuxuu ahaa mas'uul ka , sida
aynu nahay for sax ah " habka macbudka . "
Mahad Eebaa iska ma ay qarin karaa caasinimo
Markaasaa Daa'uud iyo raggiisu ku noqnoqon jireen gaadhi
u guurto Nuux , laakiin Ilaah ku amray in sanduuqii la
dhaqaajin by kuwii reer Laawi waxaa waday garbaheeda
ulo ka samaysan alwaax . Oo Ilaah hortiisa karin in la
fuliyaa on gaadhi . Waxa kaliya ee looga arrimiyo by
heegan ah , rag gooni looga dhigay .
Markaasaa Daa'uud iyo reer binu Israa'iil oo dhan ayaa la
heesaya iyo ciyaaro qalab muusig Rabbiga hortiisa ,

17

laakiinse waxay ahaayeen in caasinimo iyo dhimasho ay


sabab u ahayd .
Sanduuqii ayaa si guul leh u soo guurtay dambe addeecaya
barashada Ilaah .
1 Taariikhdii 15:2 Markaasaa Daa'uud wuxuu yidhi , "
hal No waxa laga yaabaa inay sanduuqa Ilaah reer
Laawi mooyaane , waayo, Rabbigu wuxuu iyaguu u
doortay inay qaadaan sanduuqa Ilaah , iyo inay isaga u
adeegaan hor leh weligiis . "
Maxaa yeelay annagu waxaannu jecel nahay Joogitaanka
ah ee Rabbiga ee cibaadada macnaheedu ma aha waxaan
samayn kartaa " jidka . " Sayidka Rabbiga ah hortiisa waa
in lagu soo galbiyey sidii uu horseedaa mar kasta oo . " cart
" taas la mid ah ka shaqeeyey todobaadkii la soo dhaafay ,
isla songs , ku luuqeynta , si , iwm , khasab ma aha shaqayn
doonaan toddobaadkan .

AMAANTII TAANBUUGA DAAUUD


Mahad Eebaa iska ahayd qayb muhiim ah oo kaniisad ku
taanbuuga .
Daauudd keeneen sanduuqii axdiga Siyoon iyo dhigaa
teendhadii shirka , kaas oo aanu soo wac taambuugga
Daa'uud .
Waxa xiiso leh in la ogaado in Ilaah ma toos ah Daa'uudna
wuxuu u rid sanduuq in taambuugga Muuse , laakiin inta ka
hadhay nolosha Daa'uud , iyo ilaa macbadkii Sulaymaan
dhisay , sanduuqii oo ah joogitaanka Ilaah deganayd ah
taambuuggii Daa'uud .
1 Taarikhdii 16:1,4-9,31,34 Sidaas daraaddeed waxay
sanduuqii Ilaah , oo dhex dhigeen oo taambuugga
Daa'uud kaatoliga, waxa for the . Markaas waxay
bixiyeen qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaadiino
Ilaah hortiisa .
Oo isna wuxuu ku magacaabay qaar ka mid ah reer
Laawi inay ka adeegaan sanduuqa Rabbiga hortiisa , si
sharfo , u mahad , oo Ilaah ammaanaan ... Rabbiga ah
Ilaaha reer binu Israa'iil Yecii'eel oo haysan jiray
18

alaabtii muusikada , iyo kataarado, , laakiin kuwii


Aasaaf kii dhigay music haysta suxuun laysku garaaco ,
iyo Benaayaah iyo Yaxasii'eel wadaaddadiina waxay si
joogto ah waxay afuufeen buunankii sanduuqii axdiga
Ilaah hortiisa .
Oo maalintaas ayaa Daa'uud markii ugu horraysay ku
sabuur waxaan gelin doonaa gacanta reer Aasaaf iyo
walaalihiis , u mahad ayaa Rabbiga ah.
Alaha, inay Rabbiga ku mahad! Oo magiciisa ku barya
, ka dhigi dadyowga ka dhex camal karo! Isaga u gabya,
, sabuurrada laygaga u gabyi isaga ; hadal of kulli
shuqulladiisii yaabka lahaa !
Haddaba samooyinku ha farxeen, dhulkuna ha farxeen,
oo iyagu ha yidhaahdeen, quruumaha dhexdooda , "
Rabbigu isagaa taliya . "
Oh , inay Rabbiga ku mahad naqa, waayo , isagu waa
wanaagsan ! Waayo, naxariistiisu weligeedba way
waartaa .
Waxaa jiray qalab muusik oo loo isticmalo cabdida
Waxaa jiray alaabtii muusikada badan oo loo adeegsado in
lagu caabudo in Daa'uud Waab .
Sabuurrada 150:1-6 Rabbiga ammaana ! Ilaah ku
ammaanaan waxa uu meesha quduuska ah ; Oo ha ku
ammaaneen uu cirkii xoog badan! Isaga u ammaanayaa
falimihiisa xoog badan, Oo isaga ku ammaani doonaa si
waafaqsan weynaantiisa fiican tahay! Isaga ammaana
codka buunka , isaga lagu ammaano ayuu la shareerad
iyo kataarad ? Isaga ammaana daf iyo qoob ka ciyaarka
, isaga ammaana alaab xadhko iyo flutes ! Isaga
ammaana suxuunta cod ; isaga u ammaanayaa suxuun
laysku shanqar sare ! Wax kasta oo uu leeyahay neefta
Rabbiga ammaana, ha . Rabbiga ammaana !

Kani ka mid ah sabuur gaaban, David qoran todoba alaabta


muusikada ah in loo isticmaalo in Ilaah ammaaneen. Kama
dambaysta ah ee ugu muhiimsan " qalab " waa codkayagii .
 Buun
19
Kataarad
Giitaarad
Daf
Xariga
Biibiilaha
Suxuun laysku garaaco

Awooda amaanta iyo caabudina


 ku amanmid daruuraha
Oo markii sanduuqii la keenay ka soo Daa'uud taanbuugiisa
si Sulaymaan , oo macbudka , oo wadaaddada iyo dadku
waxay Rabbiga ku ammaani jireen ilaa Sharaftiisii
buuxiyey oo macbudka ka .
2 Taarikhda 5:13,14 Indeed waxay noqotay in , markii
kuwii turumbada afuufayay iyo kuwii gabayaaga
ahaaba ka mid ah , si ay u sameeyaan cod keliya oo laga
maqlo Rabbiga ammaaniddiisa iyo , iyo markay
codkoodii kor ugu qaaday ay ka dhawaajiyeen
turumbooyinkii iyo suxuuntii laysku garaacayay iyo
alaabtii muusikada of music , oo waxay ammaaneen
Rabbiga ah , oo wuxuu ku yidhi : " isagu waa
wanaagsan yahay , waayo inuu u naxariisto oo
weligeedba way waartaa , " in guriga , oo gurigii
Rabbiga, waxaa ka buuxsamay daruur , oo sidaas
daraaddeed wadaaddadii ma wadi karin u adeegi jiray
sababtoo ah daruur , waayo, Rabbiga ammaantiisa
ayaa ka buuxsantay gurigii Ilaah .
Mahadinta kaniisada
Maadaama ay Sanduuqii axdiga ahaa ogol yahay in lagu
arko intii afartan sannadood ah , taambuugga Daa'uud waa
qaab kaniisaddii corporately iyo shaqsi ahaanba Ilaah ku
caabudaysay .

Falimaha Rasuullada 15:16,17 ` Taas ka dib waan soo


noqon doonaa oo u dhiska doonaa taambuuggii
Daa'uud oo oo dhacay down . Waxaan u dhiska doonaa
awdi doonaa , oo waan ku sarraysiin doona dadka up ,
si ay inta kale binu-aadmiga oo raadsan kartaa Sayidka
ah , xataa kulli dadka aan Yuhuudda ahayn kuwa
magacayga lagu yeedhay ay , ayaa Rabbigu leeyahay ,
kuwaas oo waxyaalahan oo dhan sameeyo . '
20

Ayuub ahaa xiganayo uu Nebi, Amos, in Qorniinku kani.


Caamoos 9:11,12 " Maalintaas ayaan sara kicin doonaa
taambuuggii Daa'uud oo , kaas oo hoos u dhacday , iyo
dayactirka waxyeelada ka gees; ayaan sara kicin
doonaa burburkiisii hore, iyo waxa u dhiska sidii waagii
hore inay haystan waxa laga yaabaa ka hadhay reer
Edom , iyo dhammaan dadka aan Yuhuudda ahayn
kuwa magacayga lagu yeedhay ay , " ayuu yidhi ,
Rabbigu wuxuu ka waxaas ma .
Ilaah waa soo celinta , ruuxa ayaa , taambuugga Daa'uud .
Sida xaqiiqada ah wuxuu soo celin doonaan dhammaan
noocyada cibaadada sheegeen tobanyaal taambuugga in
jidhka Masiix .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . In Daa'uud waqti uu Waab ahaa oo teendhada suugaan , waxa uu ahaa Daa'uud
Waab maanta?

2 . Oo Boqor Daa'uudna markuu ahaa isku dayaya inay u guuraan sanduuqii


markii ugu horeysay , muxuu ahaa Cuusaah dhinto?

3 . Sidee waa taambuugga Muuse oo kala duwan ka soo taambuugga Daa'uud ee


matalaya saansaan cibaadada ?

21

Casharka sadexaad

Tilmaamaha Ilaah ammaanaan


Qorniinka waxaa ka buuxa tilmaamaha Ilaah dadkiisa on
noqoto praisers iyo cibaadaysanaya isaga of . Waxaa
muhiim ah in ay wakhti reading ka soo Isaga eraygiisa si
aan ugu ogaan doonaa:
 Waa maxay sababta aynu isaga u ammaanayaa
 Yaa waa in isaga lagu ammaano ayuu
 Marka waa in aynu isaga u ammaanayaa
 Halkee waxaan isaga u ammaanayaa

WAA MAXAY SABABTA AAN U, AMAANAYNO RABIGA?


Sababtoo ah wuxuu
 Istaahil mahadnaq
Sabuurrada 107:1,2,8 Oh , inay Rabbiga ku mahad
naqa, waayo , isagu waa wanaagsan ! Waayo,
naxariistiisu weligeedba way waartaa . Ha furtay
Rabbiga ku odhan sidaas , kuwaas oo isagu ka soo
furtay gacantii cadowga .
Oh , in rag ku siin lahaa thanks to Rabbigu wuxuu for
wanaaggiisa , Iyo shuqulladiisa yaabka badan oo binuaadmigu !
 Hodan Mahadsan

2 Saamuueel 22:4 I Rabbiga istaahila in la ammaano,


baryi doonaa, sidaas darteed waan badbaadi doonaa,
cadaawayaashayda .


Saraya
Waa Sabuurka 48:1 Rabbigu waa weyn yahay , oo aad
loo ammaano, ee ah magaalada Ilaaheenna, Ilaah , ee
uu buurtayda quduuska ah .
Sabuurka 96:4 Waayo, Rabbigu waa weyn yahay in aad
loo ammaano, Isaga waa in laga cabsado in ilaahyada
oo dhan .
22

SaraysintiisaFalimaha Rasuullada
Sabuurka 150:2 isaga u ammaanayaa falimihiisa xoog
badan, Oo isaga ku ammaani doonaa si waafaqsan
weynaantiisa fiican tahay!
Waa hay'adda ugu dambaysta , awoodda ugu sarraysa .
Isagu wax kastaba wuu ka horreeyaa, oo ka weyn
waxyaalahan oo dhan ka badan .

Nala soo doortay


Luukos 10:20 Si kastaba ha ahaatee ha ku farxina in
this , in jinniyadu ay idinka dambeeyaan , laakiin ku
farxa in magacyadiinnu ay jannada ku qoran yihiin .
 Ilaah u ammaanaan

Sabuurka 50:23 Ku alla waxay bixisaa Ammaantaada i


ammaanaa , iyo kii orders isagoo si qumman uma
ayaan tusi doonaa badbaadinta Ilaah .
Sabuurka 69:30 ayaan gabay ku ammaani doontaan
magaca Ilaah , iyo isaga ku weynayn doonaa
mahadnaqid .
Ogolow Amaantu
 Iyadoo Daauud
Sabuurka 149:1 Rabbiga ammaana ! War Rabbiga u
gabya , gabay cusub , oo ammaantiisana shirka kuwa
quduuska .


Iyadoo bowlos
Efesos 5:19 hadlayay mid ka mid kale sabuurro iyo iyo
gabayo xagga ruuxa , gabyaya oo aad Rabbiga
qalbigiinna ...

Iyadoo yooxanaa
Muujintii 19:5 Markaas ka yimid cod leh oo carshiga ,
oo wuxuu ku yidhi , " Ilaaheenna ammaana , oo dhan
aad Addoomadiisa, iyo kuwa isaga ka cabsada , Yar iyo
weynba ! "

Sababtoo ah waa wanaagsanyahay

23

Sabuurrada 92:1,2 Waxaa fiican in la siiyo inay


Rabbiga ku mahad , iyo in ay ammaan ugu gabyaan
Your name , O Ilaaha ugu sarreeyow, inuu caddeeyo
Your raxmaddiisa subaxdii , iyo Aaminnimadaaduna
waxay habeen walba .
Sababtoo ah waa barakaysanyahay
Sabuurrada 147:1 Rabbiga ammaana ! Waayo, kaasu
waa wanaagsan tahay in ammaan ugu gabyaan
Ilaaheenna , waayo, taasu way wacan tahay , iyo
ammaan waa qurux.
Sababtoo ah wuu quruxbadanyahay
Sabuurrada 33:1 Rabbiga ku farxa , O aad xaqa ah ! Si
ammaan ah jidkiisu waa qurux .
Waxaa jira cabsi ah iyagoo Ilaah qaar ka mid ah , sababtoo
ah ma dareemaan waa sharaf leh Tani waa lid ku ah Erayga
Ilaah .
2 Saamuueel 6:14-16,21-23 Markaasaa Daa'uud wuxuu
ugu cayaaray, oo Rabbiga hortiisa xooggiisii oo dhan ,
oo Daa'uud ahaa isagoo eefod dhar wanaagsan laga
sameeyey . Sidaas daraaddeed Daa'uud iyo dhammaan
gurigii ay reer binu Israa'iil u soo qaadeen sanduuqii
Rabbiga oo la qaylin iyo dhawaaqii buunka ah .
Oo markuu sanduuqii Rabbigu soo galay galay
magaalada Daa'uud , oo Miikaal ahayd , oo Saa'uul
gabadhiisii , daaqadda ka eegtay iyo aragtay Boqor
Daa'uud oo boodboodaya oo giraangiraha Rabbiga
hortiisa , oo waxay isagii qalbiga ka quudhsatay .
Sidaas daraaddeed Daa'uud Miikaal ku yidhi , " Waxa
Rabbiga , kii iga doortay halkii aabbahaa iyo reerkiisii
oo dhan ka hor ahaa , oo iga dhigay amiir u taliya
dadka Rabbiga, u taliya dalka Israa'iil . Sidaa darteed,
waxaan ciyaari doonaa music Rabbiga hortiisa .
Oo anna waxaan noqon doonaa xataa more Ceelwaaq
ka badan tan , iyo wuxuu noqon doonaa kuwa camalka
qabow, Hortayda u gaar ah . Laakiinse addoommadiisii
oo gabadh reer aad ka hadashay , iyaga by I ayaa la
qaban doonaa in sharaf . "Sidaas darteed Miikaal oo
24

ahayd ina Saa'uul carruurna ma ay lahayn in ay


maalinta iyada dhimasho .

Ilaah deggan yahay , ammaana


Sabuurrada 22:3 laakiin waxaad tahay quduuska ah ,
yaa u dego, ammaanta reer binu Israa'iil .
Haddii aan qalbigeennu waxaa ka buuxsamay
Ammaantaada , waxaa ka buuxsamay , Ilaah . Haddii aannu
guriga waxaa ka buuxsamay Ammaantaada , waxaa ka
buuxsamay , Ilaah .
Waxaan isku wareejiyeen karaa tirinno Joogitaanka Ilaah
by nafteena ku hareereysan tasbiixsan .
Ammaana waxay siidaysay
Nexemyaah 8:10 b ha caloolxumo , ah farxadda
Rabbiga , waayo , idinka waxaa xoog .
Sabuurrada 28:7 Rabbigu waa xooggayga iyo
gaashaankayga, Qalbigaygu isaguu isku halleeyey isaga
, iyo waa lay caawiyey , Sidaas daraaddeed qalbigaygu
aad buu ugu farxaa , iyo gabaygayga, Oo waxaan isaga
ku ammaani doonaa .
Mahad Eebaa iska keenaya oofinta
Ammaanaya Nafta jecel yahay Rabbiga la tahay , oo Ilaah
siinayaa isaga ka samhariira oo qalbiga .
Sabuurrada 37:4 naftaada sidoo kale in Rabbigu wuxuu
, iyo wuxuu idin siin doona waxay doonayaan,
meeshaasaa qalbigiinnuna ku Naciimo .
Fiiro u yeelo in la ammaano waa inuu horta yimaado , ka
hor inta aanu helno . Sababta oo ah Ammaantaada oo
joojisey mudnaan noo si , ka dibna Ilaah na ku deeqi karaan
damacyada aan qalbigeennu .

25

Mahad Eebaa iska keenaya guusha


Sabuurrada 18:3 I Rabbiga istaahila in la ammaano,
baryi doonaa, sidaas darteed waan badbaadi doonaa,
cadaawayaashayda .
2 Taariikhda 20:21,22 Oo markuu dadkii la tashaday ,
ayuu doortay kuwii u gabyi ayaa Rabbiga ah , iyo cidda
ku ammaanaan quruxda quduusnimada , sida ay
dibadda u soo baxay oo ciidanka hor iyo waxay
yidhaahdeen : " Rabbiga ammaana , naxariistiisa
weligeedba way waartaa . "
Haddaba markay bilaabeen inay gabyaan oo Ilaah
ammaanaan , Rabbigu wuxuu dhigeen rag gaadmo ah
ka gees ah dadka Cammoon iyo reer Moo'aab , iyo reer
Buur Seciir , kuwaas oo ku soo kacay dadkii Yahuudah,
oo iyaga looga adkaaday .
Xataa in dagaallada maalin walba nolosha , oo ammaana
hoggaamiya jidkii ay u guul .

YAA RABIGA AMAANA


Naf oo dhan
Sabuurrada 145:21 b Uunka oo dhammuna magiciisa
quduuska ah barakayn doonaa weligiis iyo weligiis .
Naftayda
Sabuurrada 103:1,2 Rabbiga ammaana , Naftaydoy, iyo
wax walba oo igu jirta , oo magiciisa ammaana
quduuska ah ! Rabbiga ammaana , Naftaydoy , oo ha
illoobina Dhammaan gargaarka oo uu .
Wax walba neefta
Sabuurrada 150:6 Wax walba ha in uu leeyahay neef oo
Rabbiga ammaana . Rabbiga ammaana !
Dhamaan Dadka
Sabuurrada 67:3,5 , dadyowgu ha Ilaahow Waxaad ku
ammaanaan , ; Dadkoo dhammuna ha ku ammaaneen. ,
26

Dadyowgu ha Waxaad , Ilaahow ha ammaaneen ,


Dadkoo dhammuna ha ku ammaaneen.
Sabuurrada 78:4 ma Waxaan iyaga qarin mayno
carruurtooda , sheegaya in ay jiilka inuu yimaado
sheegaynaa Rabbiga ammaantiisa , Iyo xooggiisa , iyo
shuqulladiisii yaabka badnaa oo uu sameeyey .
Sabuurrada 79:13 Sidaas daraaddeed waannu ,
dadkaaga iyo idihii aad daaqa , Adigu weligaaba mahad
naqi doonaan ; waxaan ku tusi doonaa soo baxay
ammaantaada ka ab ka ab .
kuwa xaqa
Sabuurrada 140:13 Sida xaqiiqada ah kuwa xaqa ah
thanks to Your name siin doonaan kuwa qummanuna
waxay joogi doonaan hortaada .
Quduusiinta
Sabuurrada 145:10 shuqulladaada oo dhammu way
Rabbiyow, adigaan ku ammaani doonaan , , iyo
quduusiinta idinku barakayn doona .
Denbaabid
Sabuurrada 107:1,2 Oh , inay Rabbiga ku mahad naqa,
waayo , isagu waa wanaagsan ! Waayo, naxariistiisu
weligeedba way waartaa . Ha furtay Rabbiga ku odhan
sidaas , kuwaas oo isagu ka soo furtay gacantii
cadowga.
Kuwa Rabbiga ka cabsada
Sabuurrada 22:23 , isaga ku ammaani doonaa !
Dhamaan farcamay aad ee Yacquubow, sharfa isaga,
iyo isaga ka cabsada, oo dhan nahay farcankiisa reer
binu Israa'iil oo aad!
Addoommadii Ilaaha
Sabuurrada 113:1 Rabbiga ammaana ! Amaantu , O
addoommadii Rabbiga oo , magiciisa ammaana
Rabbiga ku !
27

Sabuurrada 134:1 Bal eeg , Rabbiga


waannu ammaani , oo dhan ee aad
Rabbiga addoommadiisow , kuwaas oo
habeennimo ayay gurigii Rabbiga oo
taagan !
Sabuurrada 135:1 Rabbiga ammaana !
Ku amaan magaca Rabbiga ; oo isaga ku
ammaani doonaa , O aad addoommadii
Rabbiga oo !
Dhamaan malaa'igihiisa
Sabuurrada 148:2 Ammaana isaga , malaa'igaha oo
dhan uu ; isaga ku ammaani doonaa , oo dhammow !
Dhamaan dabeecada
Sabuurrada 148:7-10 Rabbiga ammaana dhulkii ka ,
waxaad u nibiriyada badda oo waaweyn iyo dhammaan
kacay moolka dhexdiisii , oo dab iyo roob dhagaxyaale ,
baraf iyo daruuraha , Iyo dabayl duufaan , gudanaysa
eraygiisa , buuraha iyo kuraha oo dhammuna ; geedo
midho badan iyo dhir kedar ; iyo dugaag iyo lo'da oo
dhan ; gurguurta iyo haadda hawada duulaya .
Boqoro iyo dad
Sabuurrada 148:11-13 Boqorrada dhulka iyo dadyowga
oo dhan, oo weliba amiirraa iyo dhammaan
garsoorayaasha dhulka, labada nin ee dhalinyarada ah
iyo gabdhaheediiba geeyey ; ragga jir ah iyo carruurta .
Iyagu ha ammaaneen magaca Rabbiga , waayo, isaga oo
keliya magaca waa la sarraysiiyaa, Ammaantiisu
dhulka iyo samada sare .

GOORMA AYAAYNU RABI AMAANAA?


Subaxda ilaa habeen
Sabuurrada 113:3 From the qorrax ka soo baxna si ay
magaca Rabbiga oo hoos u dhacay waa in la ammaano .

28

Maalinta oo dhan
Sabuurrada 71:8 ha afkayga ka dhergi Ammaantaada
iyo aad ammaanta maalintii oo dhan .
Iyadoo Waxaan nolosheena
Sabuurrada 146:2 Intaan noolahay oo dhan Rabbiga
waan ammaani doonaa isaga; ammaan Ilaahayow waan
u gabyi doonaa halka aan leeyahay ii jirnaa .
Siiwadid
Sabuurrada 34:1 ayaan Rabbiga ammaani doonaa mar
walba; iyo goorba ammaantiisu noqon doonaa in
afkayga .
Marka fool qulubsan
Sabuurrada 42:11 Maxay tahay sababta aad hoos u
tuur , Naftaydoy ? Iyo sababta aad u gudahayga ugu
rabshaysan tahay ? Ilaah ku kalsoonow, waayo, weli
waxaan isaga u , gargaar ee caawimaadda wejigayga iyo
Ilaahay ku ammaani doonaan .
Had iyo jeer
Efesos 5:20 walba mahad ugu naqa waxyaalahan oo
dhan si Ilaaha Aabbaha ah ee magaca Rabbigeenna
Ciise Masiix .

HALKAYNU RABI KU AMAANAYNAA?


Kulanka
Sabuurrada 22:22,25 I Your name walaalahay u sheegi
doonaa ; ee ururka dhexdiisa ah , waxaan kugu
ammaani doonaa .
Ammaani doonaa in aad ee shirka weyn ; anna waxaan
bixin doonaa My nidarradeedii oo ka hor kuwa isaga ka
cabsada .
Sabuurrada 107:32 ha iyaga isaga isa sarraysiiya sidoo
kale in shirka dadka ku , Oo ha ku ammaaneen fadhiga
odayaasha ka .

29

Sabuurrada 149:1 Rabbiga ammaana ! War Rabbiga u


gabya , gabay cusub , oo ammaantiisana shirka kuwa
quduuska .
Meesha quduuska ah
Sabuurrada 150:1 Rabbiga ammaana ! Ilaah ku
ammaanaan waxa uu meesha quduuska ah ; Oo ha ku
ammaaneen uu cirkii xoog badan!
Waxaa ka mid quruumaha
Sabuurrada 57:9 ayaan kugu ammaani doonaa ,
Rabbiyow , dadyowga dhexdooda, oo quruumaha
dhexdooda ayaan inaad ku heesi doonaa .
Maxkamadaha
Sabuurrada 100:4 Enter irdood oo uu galay
mahadnaqid , iyo maxkamadaha galaan kula soo
gudboonaato . Mahadisaan isaga si , iyo magac u
duceeyaan .
Waxaa ka mid dadkii badnaa
Sabuurrada 109:30 aad baan ugu mahad naqi doonaa,
Rabbigu wuxuu kula afkayga ; haa tahay , Oo waxaan
isaga dadkii badnaa ku dhex mahad naqi doonaa .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sii saddex sababood waa in aynu Rabbiga ammaana .

2 . Marka aynu nahay ammaanaan Rabbiga? Sii hal tusaale ka soo Qorniinka iyo mid ka mid ah
waxaad ka aragnimo u gaar ah .

3 . Soo tax saddex Qorniinka in aad doonayso in uu korka ka in sidoo kale naftaada ama dadka
kale dhiiri-galin doono in ay Ilaah ku ammaanaan .

30

Casharka afraad

Mahad Eebaa iska keenaya Barako Ilaah

AMAANTU WAXAY LAMIDTAHAY WAREEGA ROOBKA


Wareega biyaha
Waxaa jira meelo badan oo ehelu Kitaabka meesha
mahadna waxaa loo ekaysiin wareegga biyaha . Wareegga
Tani waa soo dersey , wareegga joogto ah ka tagaysa mid si
kale ah.
 Biyo kasobaxa dhulka
 Foomamka daruuraha hawada
 Roobabka back to dhulka
Wareega amaanta
Amaantu waa inuu ahaado sida soo dersey . Waxaan
ammaan siin in ay Ilaaheenna iyo Ammaantaada keentaa

Barako

Guul

Koritaanka
Caamoos 5:8 Oo wuxuu sameeyey Toddobaadyada iyo
Oriyon, wuxuu u beddelaa hooskii dhimashada galay
subax iyo gudcurka maalinta sida habeenkii; wuxuu ku
baaqeysaa in biyihii badda iyo daadiya on wejiga
dhulka; Rabbigu waa uu magacaabi.
Caamoos 9:6 Kii dhistaa layers uu cirka ku, oo uu
aasaasay uu Agasimaha guud ee dhulka; kuwaas oo ku
baaqeysaa in biyihii badda, iyo daadiya on dhulka - ka
ayaa ah Rabbiga magiciisu waa.
Ilaah ku daadiya Barako
Sida Ilaah ku baaqeysaa in biyaha ay sidaa u tiiranyo leh in
roob karaa , wuxuu u yeedhayaa noo isaga ku ammaani
doonaa si uu uga shub kartaa barakadiisa .
Ayuub 36:27, 28 Waayo, isagu wuxuu kor u jiitaa
dhibcood oo biyo, kaas oo distill sida roobka teeriyo,

31

taas oo hoos u daruuraha dhicid iyo ku shub waxyaalo


faro badan on Nin.
Hoosheeca 6:3 Noo soo sheeg , oo ina keena aynu
aqoonta Rabbigu ahaa . Soobixitinkiisa waxaa la
aasaasay sida subaxda , wuxuu inoogu iman doonaa
sida roobka , sida roobka dambe oo hore si ay dhulka .
Ishaciya 45:8 Roobka hoos , Samooyinkow , xagga sare
ka , iyo ha oo cirka ku shub hoos xaqnimo ha dhulka u
furan , Iyagu ha soo saareen badbaadada , oo ha ku gu '
xaqnimada ilaa wada . Ayaan , Rabbigu wuxuu , ayaa
uumay .
Ku Celceliya tasbiixda
Barako soodejiyo
Sida aan ku ammaan u diro Ilaah , oo wuxuu iyaga ku soo
leexdo barakooyinka Roob dib noo on .
Maahmaahyadii 11:25 Nafta deeqsi lagu sameyn
doonaa hodanka ah , iyo kii wax sidoo kale la isaga
qudhiisa u waraabiyey doonaa .
Sabuurrada 67:5,6 , dadyowgu ha Ilaahow Waxaad ku
ammaanaan , ; Dadkoo dhammuna ha ku ammaaneen.
Markaasaa dhulku wuxuu dhali doonaa korodhka ;
Ilaah , Ilaaheenna u gaar ah , waa ina barakayn doonaa
.
Sabuurrada 147:7,8 War Rabbiga u gabya mahadnaqid
; ammaan kuugula gabyi doonaa kataarad on the
Ilaaheenna , Yaa daboolayaa samooyinka Daruuro ,
Yaa roob u diyaarsha dhulka , Yaa Buurahana doog ku
yaal .
Sekaryaah 10:1 Rabbigu wuxuu Weydiiso roobka ee
waqtiga roobka dambe . Rabbigu wuxuu ka dhigi
doonaa daruuraha walac ; oo wuxuu iyaga ku siin
doonaa roob wanaagsan , cawska maanta duurka ku
tahay qof walba .
Wareegii aan dhamaanayn
Yacquub 5:7 Sidaas darteed samir, walaalayaalow, ilaa
imaatinka Rabbiga. Eeg sida beerrey ahu wuxuu sugaa
midhaha qaaliga ah ee dhulka , sugitaanka dulqaadatid
, waayo, ilaa uu helo roobka hore iyo kan dambe.
32

Sida ninka beerreyda ah ma gurtaan, xilli isku mid ah oo uu


beeraa , samir , waayo waqti aad u soo goosan doonaan
beergoosadkiinna , ama barako .
Ilaah wuxuu sababaa barakadiisa u iftiimiyo on aadanaha
oo kaliya sida qorraxdu u soo iftiimay kor badda . Man
qalbigiisa waa in la diiriyo xagga Ilaah ka jawaabeysa
barakooyinka uu ku iftiimisay isaguu dul saarnaan .
Ammaan Man waa in ay u sara joogso oo ay Ilaah u sida
uumiga lagu dhisey by qorraxda on badda .
Ammaan Kuwa foomka daruuraha barako .
Ilaah iyaga distill galay roob in daayaa soo baxay oo dhulka
ku .
Roobka ayaa xad-dhaaf foomamka dhexdeeda Wabiyaal, in
ay maamulaan si ay badda , laga bilaabo xaggee buu asal
ahaan ka yimaadeen , iyo geeddi-socodka oo dhan ayaa
haddana bilowda .

FAA'IIDOOYINKA AMAANTA
Siidayntii Ilaah Sharciga
Falimaha Rasuullada 16:25,26 Laakiin abbaaraha
habeenbadhka Bawlos iyo Silas ayaa tukanayay oo
Ilaah gabay ku ammaanayay , maxaabiistuna way
dhegaysanayeen . Oo filanla'aan waxaa dhacay
dhulgariir weyn , sidaas darteed aasaaskii xabsigu waa
ruxmay; oo markiiba albaabbadii oo dhammu waa
furmeen oo silsiladaha qof kasta furmeen .
Dhulka korkayaga
Sabuurrada 67:5, 6 , dadyowgu ha Ilaahow Waxaad ku
ammaanaan , ; Dadkoo dhammuna ha ku ammaaneen.
Markaasaa dhulku wuxuu dhali doonaa korodhka ;
Ilaah , Ilaaheenna u gaar ah , waa ina barakayn
doonaa.

33

Imaanshaha guusha
2 Taarikhda 20:21,22 Oo markuu dadkii la tashaday ,
ayuu doortay kuwii u gabyi ayaa Rabbiga ah , iyo cidda
ku ammaanaan quruxda quduusnimada , sida ay
dibadda u soo baxay oo ciidanka hor iyo waxay
yidhaahdeen : " Rabbiga ammaana , naxariistiisa
weligeedba way waartaa . "
Haddaba markay bilaabeen inay gabyaan oo Ilaah
ammaanaan , Rabbigu wuxuu dhigeen rag gaadmo ah
ka gees ah dadka Cammoon iyo reer Moo'aab , iyo reer
Buur Seciir , kuwaas oo ku soo kacay dadkii Yahuudah,
oo iyaga looga adkaaday .
keenaya Caafimaadka
Maahmaahyadii 17:22 wadnaha A faraxsanaado
wanaag , sida daawooyinka , laakiin xagga ruuxa ka
jabay -jinaya lafaha .
keenaa nabad
Ishaciah 60:18 Violence mar dambe lama maqli in aad
dalka , ma u guuxi doonaan midna burbur ku dhex yiil
soohdimahooda , laakiinse derbiyadaada waxaad ugu
yeedhi doontaa Badbaado , iyo irdahaagana Ammaan .
Isbedelkeena
Waxaan beddelay ammaanta la mid ah sida Ilaah ku soo
caabudaynaa .
2 Korintos 3:11,18 Waayo, haddii waxa dhimasho
ammaan lahaan jiray, waxa uu weli ku waa badan
haybad badan tahay .
Laakiin waxaan oo dhan , oo leh ayaa daah- fool ah ,
sidii oo muraayad ah ammaantii Rabbiga ayaa , lagu
bedelay image isla ammaanta ammaano , sida by xagga
Rabbiga Ruuxa ah ka .
1 Yooxanaa 3:1,2 Bal eeg caynkee ah jacaylka Aabbaha
na siiyey , waa in aynu waxaa lagu magacaabaa ah
carruurtii Ilaah oo ! Sidaa darteed dunida ma na ma
garanayo , maxaa yeelay waxa ay isagaba ma ay
garanaynin . Gacaliyayaalow, imminka waxaynu nahay
carruurta Ilaah ; oo aan weli la muujiyey waxa aannu
34

noqon doonaa , laakiin waxaan ognahay in markii uu


soo muuqdo , waxaan noqon doonaa isaga eg , waayo
waynu arki doonnaa isaga siduu yahay.

WAXAAN KU RAYRAYNAA XAGA RABIGA


Weji murugaysan
Wejigii A murugo muujiyay iney ee wadnaha ah oo
gaalimo badan .
Nexemyaah 2:1,2 Oo waxaa noqotay in bisha Niisaan oo
ahayd sannaddii labaatanaad oo Boqor Artaxshasta ,
iyadoo khamri isaga ka horreeyey oo ahayd , in aan
khamrigii qaaday oo wuxuu siiyey boqorkii ku . Hadda
waxaan lahaa weligood la murugo hortiisa ka hor .
Sidaas daraaddeed boqorkii wuxuu igu yidhi , " Waa
maxay sababta aad u fool ah murugo , aad tan ma jiran
tahay ? Taasi ma aha waase tiiraanyo qalbiga . "
Markaas baan ku noqday dreadfully ka baqin .
Boqorkii wuxuu aqoonsaday Marka la gooyey iyo in
Nehemiah wejigiisa , Nehemiah baqay . Murugo wajiga A
waxaa loola jeeda in uusan ku faraxsanayn adeegga
boqorka , iyo macnaheedu wuxuu noqon dhimashadiisa .
Si aad u soo galeen oo boqorkii hortiisa in niyadda ah ku
faraxsanayn ahaa cay . Si aad u soo gelin Joogitaanka Ilaah
kula hadal ah la faraxsanayn waa in ay tilmaamaya in aanu
ku faraxsanayn waxyaabaha uu leeyahay :
 Na la eego
 Noo samaysay noo
 Bixiso noo
 la qorsheeyey noo
Ogolow farxa
Waxaan ku amray inay farxaan, oo Rabbiga hortiisa
Rabbiga Ilaahiinna ah ka hor Sharciga
Sharciga Kunoqoshadiisa 12:7,11,12 Markaasaa waxaa
aad cuni doontaan , oo waxaad ku rayrayn doonaan ,

35

kuwaas oo aad wixii aad gacanta ku dhan , idinka iyo


reerihiinnuba , taas oo ah Rabbiga Ilaahiinna ah ayaa
aad u duceeyey , ka dibna waxaa jira waxay noqon
doontaa meeshii aad Rabbiga ah Ilaaha doorto in uu
sameeyo , Magiciisu ku waari .
Waxaa jira waa inaad u keenaan wixii aan idinku
amrayo oo dhan : qurbaannadiinna la gubo ,
allabaryadiinna , iyo meeltobnaadyadiinna , qurbaanka
aad gacanta ku , iyo qurbaanno doorashada oo dhan
aad nidartaan, si ay Rabbiga ah . Rabbiga Ilaahiinna ah
ka hor waa inaad ku faraxdaan , adiga iyo wiilashaada
iyo gabdhahaaga kula , waa raagay oo aad raggiinna
addoommada idiin ah, iyo ka reer Laawi oo ku jira
irdihiinna gudahooda , tan iyo markii uu laha qayb iyo
dhaxal toona kula .
1 Taariikhdii 16:10 Ku faana magiciisa quduuska ah ha
Quluubta kuwii ku farxa kuwa doondoonaan Rabbiga
ah !
Sabuurrada 33:1 Rabbiga ku farxa , O aad xaqa ah ! Si
ammaan ah jidkiisu waa qurux .
Luukos 1:46,47 Maryan ayaa tidhi : " Naftaydu
dhexnool , Sayidka , iyo ruuxayga ayaa ku reyreeyey
Ilaaha Badbaadiyahayga ah . "
Filiboy 4:4 Rabbiga ku faraxsanaada, had iyo jeer .
Haddana waxaan leeyahay, Farxa !
Ukaalay rayrayn iyo raaxo
Raaxo iyo rayrayn ka soo waxyiga iyo fikirka ah ee erayga
Ilaah ka iman.
Yeremyaah oo erayadan 15:16 Your ayaa laga helay ,
oo anna waxaan iyaga u cunay , iyo hadalkaagu igu
ahayd farxad iyo rayrayntii qalbigayga , waayo, aniga
laygu by Your Rabbiyow, Ilaaha ciidammadow,
magaca, .
Abuurka kadib
Waxaan nahay in ay " u bax oo farxad " ka dib markii
farcanka erayga Ilaah , waxaa lagu beeraa qalbigeenna .
Ishaciah 55:10-12 Waayo, sida roobka hoos u soo dhaco
, iyo barafka cadu ay samada , oo aadan halkaas ku
noqon , laakiin biyaha dhulka , iyo dhigi waxaa ka soo
baxay oo magoolo , in waxay ku siin karaan inuu
dumaalo oo uu kan manjada qaada iyo kibis aan u cuni
36

jiray , sidaas hadalkayga ku noqon doontaa in baxaa ka


soo afkayga ma ihi, taasu soo noqon doono Me si kama
jiraan , laakiinse wuxuu oofinayaa wixii aan ka farxin ,
iyo waxa ku jira oo wax for taas oo aan u diray liibaani
doontaan .
Waayo, waxaad u bixi doonaan farxad , iyo in la soo
kaxeeyey leh nabad ; buurihii iyo kuwa kuraha ku soo
kici doonta , hees aad ka hor , iyo dhammaan dhirtii
duurka oo sacbin doonaan ay .
Jooji Shaydaanku farxad
Waa maxay macnaha Shaydaanku isku day in aad sameysid
ka dib Word ayaa lagu beeray ee qalbigayaga ? Wuxuu isla
markaa leh oo dhibaatadiisii oo uu iyo saxariirin xado
abuur in .
Haddii aan u noqdo xanaaqin iyo lumiso noo farxad ,
waxaan u ogolaan Shayddaanka oo ay ka xadaan farcanka
Ereyga in waxa laga beeraa qalbigeennu .
Markos 4:4,14-17 Oo waxaa dhacday , oo intuu
beerayay , in qaar baa jidka geestiisa ku dhacay , iyo
haadda hawada yimaadeen oo cuneen it .
Beerreygu wuxuu beeraa hadalka . Oo kuwanuna waa
kuwa ku yiil meeshii hadalka lagu beeray, . Oo markay
maqlaan , Shayddaan baa isla markiiba yimaada oo ka
qaada hadalkii lagu beeray iyaga.
Oo kuwanu waa kuwa ka dhagax ah lagu beeray , kuwii
goortay maqlaan erayga , isla markiiba farxad bay ku
qaataan , oo waxay leeyihiin , xidid ma lahayn naftooda
, iyo sidaas u adkaysan uun wakhti . Dabadeedna waxaa
, oo goortii dhib ama silec ugu dhaco erayga aawadiis ,
markiiba way ka xumaadaan .

Farxadu Miro ayaay soo saarta


Abuurku Isaga eraygiisa ku waari doonaa na in maadaama
oo uu yahay farxad inagu jiraa .
Yooxanaa 15:10, 11 Haddii qaynuunnadayda waad
xajin, waari doonaa jacayl, sidaan qaynuunnada
Aabbahay u xajiyey iyo isagaa ku jacaylkiisa.
Waxyaalahaas waxaan idiinkula hadlay inaad si , in

37

farxaddaydu idinku jirto , iyo inay farxaddiinnu


buuxsanto .
Iyada oo la addeeco erayga Ilaah , isaga oo farxad ku sii jiri
doona naga ee . Farxaddiisa ma aha meel gaadh ah , qayb
ahaan , ama xaaladda ku saabsan . Waa dhamaystiran .
Cibraaniyada 10:32-34 Laakiin xasuusatid maalmihii
hore , taas oo , ka dib markii lagugu eegayo berriga ,
aad u adkaysateen dagaal weyn oo xanuunno badan :
qayb ahaan halka aad ka ahaayeen ayaa lanooga dhigay
labada by cay iyo galnaa , iyo qayb ahaan halka aad
Asaxaabtii kuwii noqday sidaas loola dhaqmo , waayo,
waxaad u naxariisateen kuwii on xidhnaa , farxad
baadna ku aqbasheen dhicitinka maalkiinna of alaabta
aad , idinkoo og inaad idinka fiican iyo inuu hanti aan
raagtaa qudhiinnu oo jannada ku jira .
1 Butros 4:12,13 Gacaliyayaalow , ha u malayn la yaab
leh oo ku saabsan dacwadda jirrabaadda dabka waa in
aad isku daydo , sidii wax la yaab leh kugu dhacay ,
laakiin ku farxa in ay ilaa xad ah in aad intiina ka
Masiixu ku xanuunsaday , in marka Ammaantiisu
muujiyo, idinku waxaad kaloo noqon karaa mid ku
faraxsanahay leh farxad aad .
Matayos 5:11,12 Waad barakaysan tihiin goortii laydin
caayo , waxay idin silcin doonaan , oo waxay odhan
doonaan dhammaan noocyada xun oo been ah sheego
aawaday. Farxa oo aad u faraxno , waayo waa weyn
yahay ee jannada abaalgudkiinnu , waayo, sidaas ayay
u silcin jireen nebiyadii idinka ka hor .
Yooxanaa 16:22 Sidaa darteed waad murugsan tihiin,
laakiin mar dambe ayaan idin arki doonaa
qalbigiinnuna wuu farxi doonaa, oo aad ka mid ah
farxad qaadan doontaa meesha aad.
Farxada keenayasa
Sida aanu ku farxi iyo Rabbiga ammaana , xooggiisa aan
helno .
Nexemyaah 8:10 b ha caloolxumo , ah farxadda
Rabbiga , waayo , idinka waxaa xoog .

38

Farxada guulaysta Shaydaan


Waxaan ku rayrayn oo fure u ah ka gudbid " kan sharka
leh" ( Shaydaan) .
Sida aanu ku farxi iyo ku hayn doonaa farcanka Isaga
eraygiisa , waxaan ay yihiin kuwo xoog iyo badisay ee
nolosheena Christian .
1 Yooxanaa 2:13,14 aan idiin soo qorayo , oo
awowayaashiis ayaa si , maxaa yeelay, waxaad
garanaysaan kan tan iyo bilowgii jira . Aan idiin soo
qorayo , ragga dhallinyarada ahu , waayo waxaad ka
adkaaday kan sharka leh . Aan idiin soo qorayo ,
Ilmaha yaryar daaya , ayaa sababta oo ah adiga
garanayn Aabbaha . Waxaan idiin soo qoray , oo
awowayaashiis ayaa si , maxaa yeelay, waxaad
garanaysaan kan tan iyo bilowgii jira . Waxaan idiin
soo qoray , oo raggii dhallinyarada , sababtoo ah
waxaad tahay xooggan , iyo erayga Ilaah ayaa ku taal
aad ee , iyo in aad ka adkaaday kan sharka leh .
Farxada keenaya Soo Celinta
Haddii Shayddaan Shayddaan ayaa la xaday noo farxad iyo
waxaan laga badiyay abuur ah oo ka mid ah Word , alaabta
iyo our guul , waxaan iyaga oo dhan dib ugu heli karaan .
Sida aan codka kor u farxad iyo allabariga ammaanta ahaa
gurigii Rabbiga, maxaabiisnimada la soo celin doonaa iyo
Shaydaanku waa inuu ku noqdo in uu xado oo dhan .
Yeremiah 33:9-11 Markaas waxay ii noqon doontaa
magac farxadeed, oo ammaan ah, oo sharaf quruumaha
dunida oo dhan ka, oo waxay maqli doonaan oo dhan
ayaan wanaaggii aan u sameeya iyaga ka hor; iyagu
waxay la cabsan doonaan oo lawada gariiri oo dhan
rayraynaya wanaaggii oo dhan, iyo nabadda aan u
siiyaan waxa loogu talagalay.
Leeyahay, Rabbigu wuxuu : Haddana waxaa jira waa la
maqli doonaa in this meel - kuwaas oo aad tidhaahdaan
, "Waa cidla aan dad iyo duunyo toona lahayn " - in ay
magaalooyinkii dalka Yahuudah , in jidadka
Yeruusaalem waa hore cidloobay , oo aan dad iyo oo
aan ciduna degganayn iyo duunyo toona lahayn , codka
39

farxadda , iyo codka farxadda , iyo codka arooska, iyo


codka aroosadda , iyo codka kuwa yaa ku odhan doona
:
" Rabbiga ciidammada u mahad naqa , waayo, Rabbigu
waa wanaagsan yahay, Waayo , naxariistiisu
weligeedba way waartaa " iyo - kuwa ka allabariga
ammaanta geeyn doonaa guriga Rabbiga. Waayo, anigu
waxaan ka dhigi doonaa inay maxaabiis ah oo dalkii ku
laabto sidii markii hore , ' ayuu yidhi Rabbiga ah.
Waa inay toddoba jibbaar u
Sida aanu ku farxi , waxaanu dalban kartaa in tuuggu (
Shaydaanku ) noo celin u toddoba jibbaar u dhan in uu
xado .
Yooxanaa 10:10 tuug ma aha mid ku iman marka laga
reebo in ay ka xadaan , iyo in ay dilaan , iyo in la
burburiyo . Waxa aan u imid in laga yaabo in ay
qabaan nolosha , oo in ka badan qabto.
Maahmaahyadii 6:30,31 Dadku tuug ma quudhsadaan
hadduu ku xadaa inuu dhergiyo markuu waa la
gaajoodaan. Haddana markii lagu helay , waa in uu ku
soo celiyo toddoba jibbaar u magdhabaa, Waa inuu
yeelan karaa in la siiyo ilaa maal gurigiisa .
Bal aan ku bilaawno isagoo faraxsan hadadan!

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sharaxaad ka bixi sida ammaantiisu la mid ah wareegga biyaha .

2 . Ku tax laba faa'iidooyinka mahadiyo .

3 . Magaca laba wax oo " farxad Rabbiga" sameyn karto.

40

Casharka shanaad

Erega kitaabiga ahi ee amaanta


EREYADA LAGA SOO TURJUMAY AXDIGA HORE EE AMAANTA AH
Tiro ka mid ah erayada Cibraaniga kala duwan iyo soocaya
ayaa la isticmaalay si loo sharxo oo ammaani lahaa Axdiga
Hore . Daraasad of erayadan ku muujinayaa faham cad oo
ah waxa ay ka dhigan tahay in ay ku ammaanaan maanta
Ilaah .
Erayada Cibraaniga ah ee aannu ammaantaada ugu
muujiyaan farax badan iyo ficil .
Xalaal
Xalaal yahay inta badan loo isticmaalaa erayga tarjumay
sida Ammaantaada . Waxay dhacdaa 160 jeer ee Axdiga
Hore .
Waxaa loola jeedaa : Ammaantiisu soo socda isaga ( ruuxa
iyo runta )
 Si loo bandhig
Sabuurrada 22:22 I Your name walaalahay u sheegi
doonaa ; ee ururka dhexdiisa ah , waxaan kugu
ammaani doonaa .
 faanaysaa
Sabuurrada 102:18 Tan waxaa loo qori doonaa
farcanka si ay u yimaadaan , in dadka oo aan weli la
abuuray oo ammaanaan Rabbiga .
 Udabaaldeg
Sabuurrada 35:18 ayaan kaaga mahad naqi doonaa
shirka weyn ; dad badan dhexdooda ayaan kugu
ammaani doonaa.

41

Uniinasaa shaqadisa
Sabuurrada 107:32 ha iyaga isaga isa sarraysiiya sidoo
kale in shirka dadka ku , Oo ha ku ammaaneen fadhiga
odayaasha ka .

ku faanin
Sabuurrada 64:10 Kii xaq ahu wuxuu ku farxi doonaa
Rabbiga ah , oo isagay isku hallayn . Oo dadkii oo
dhammu kuwa qalbigoodu qumman yahay faani
doonaan .

 Uiftiimiyo
Ayuub 41:18 Hindhisooyinkiisa duuban soo baxay iftiin,
Oo indhihiisuna waa sidii kaaha waaberiga.
Ammaantaada sax , sidaas darteed , waa in ay leeyihiin
codka cad oo kala duwan . Waxaa jiri -wareer u dhicin sida
waxa loogu tala galay in . Waa qoraal ah dabaaldeg ,
faankan a xagga Rabbiga .
2 Taariikhdii 20:21,22 Oo markuu dadkii la tashaday ,
ayuu doortay kuwii u gabyi ayaa Rabbiga ah , iyo cidda
ku ammaanaan quruxda quduusnimada , sida ay
dibadda u soo baxay oo ciidanka hor iyo waxay
yidhaahdeen.
" Rabbiga ammaana , waayo inuu u naxariisto oo
weligeedba way waartaa . "
Haddaba markay bilaabeen inay gabyaan oo Ilaah
ammaanaan , Rabbigu wuxuu dhigeen rag gaadmo ah
ka gees ah dadka Cammoon iyo reer Moo'aab , iyo reer
Buur Seciir , kuwaas oo ku soo kacay dadkii Yahuudah,
oo iyaga looga adkaaday .
Tehiillaah ( waa hees xalaal )
Xoojinayaa tehillah eraygii waa on gabyaya. Waxa loo
isticmaalaa toddoba iyo konton jeer Axdiga Hore .
 Kuheesida hes cad oo aman ah
Waxaa loola jeedaa in ay ammaan ugu gabyi song cad oo
Ilaah ammaaneen .

42

Sabuurrada 119:171 Bushimahaygu doonaa ammaanta


, Oo qaynuunnadiisana adiga Waxaad i bar .
 Dabaaldeg isaga oo ku hesaya
Xabaaquq 3:3 Ilaah ka yimid Teemaan, Kan Quduuska
ah ka yimid Buur Faaraan. Selah Sharaftiisii waxay ku
fidday samooyinka , iyo dhulka ahaa buuxsamay
ammaantiisii .


ku faano
Waxaan nahay faano isaga oo erayo iyo musiq.
Sharciga Kunoqoshadiisa 10:21 Isagu waa
ammaantiinnii , oo isagu waa Ilaah , kuwaas oo kuu
sameeyey waxyaalihii waaweynaa oo cabsida lahaa oo
aad indhaha ku aragteen .

Garaacid
 Qayliya leh dheer cod
Sabuurrada 63:3 maxaa yeelay, raxmaddaadu waa
wanaagsan tahay nolol , Haddaba bushimahaygu way
ku ammaani doonaan .
 Ku qayliya ee Daakhiliga
Daanieel 2:23 Waan kugu mahad naqayaa iyo O Ilaaha
awowayaashayow kugu ammaani , waad ii siiyey
xigmad iyo xoog , oo haatan i ogeysiiyey wixii aanu
weydiiyo in aad ee , waayo leedahay in aad ina
ogeysiiyey boqorka baahida loo qabo .


Aan umaano guul


Sabuurrada 117:1 Oh , ayaa Rabbiga ammaani , oo
dhan ee aad dadka aan Yuhuudda ahayn ! Isaga Laud ,
Dadyowga oo dhammow !
Amaantu mar walba ma u baahan yihiin inay buuq badan .
Waxaan mar walba ma u baahan tahay inaad qaylisaan ,
laakiin jeer waxaa jira marka waa hab kaliya ee soo jiidato
of Ilaah ammaaneen .

43

Sabuurrada 47:1 Oh , kulligiin sacabka tuma,


Dadyowga oo dhammow ! Codkeeda guulaystaane
qayliya Ilaah!
0
Tumid
Zamar macnaheedu waa :
 Taaban ama ka ciyaari Xariga ka
 Sidoo kale waxa uu dareen of heesaya ammaanaan
raacidda ee qalab muusig
Sabuurrada 108:1-3 Ilaahow , ii qalbi qabnaa waa
ayaan ammaan ugu gabyi doonaa oo ammaanaan , oo
xataa leh oo sharaftayda . Toosa , shareerad iyo
kataarad ? I toosi doonaa aroor hore . Rabbiyow,
mahad baan kuu naqi doonaa , , dadyowga ka dhex
sheega , oo ammaan inaad baan ugu gabyi doonaa
quruumaha dhexdooda .
Qancin
Yadah macnaheedu waa :
 Tsiin soo baxay qirasho ah mahadnaq
Sabuurrada 109:30 aad baan ugu mahad naqi doonaa,
Rabbigu wuxuu kula afkayga ; haa tahay , Oo waxaan
isaga dadkii badnaa ku dhex mahad naqi doonaa .
 Sidoo kale waxa uu ku fikiray of mahad leh oo

gacmaha kordhin xagga Ilaah


Sabuurrada 33:2 Rabbiga ammaana oo kataaradda
lahaa ; dhigi laxan isaga si ay ula qalab toban xadhig
leh .


Ogolansho
2 Taarikhdii 7:3 Marka oo dhan reer binu Israa'iil
arkeen sida dabku samada ka yimid , oo ammaantii
Rabbigu waxay on macbudka , waxay wejigooda hoos
ugu foororiyeen dhulka ku on dhulka sallaxa ah , oo
waxay caabudeen oo waxay Rabbiga ku ammaani ,

44

isagoo leh : " Wixii isagu waa wanaagsan yahay , waayo


inuu u naxariisto oo weligeedba way waartaa . "

Isku xidhnasho
Isku xidhnansho ka yimaadaa xidid la mid ah sida yadah
iyo macnaheedu waa:
 Dheeraad ah oo gacmaha Sujuud iyo
mahadnaqidda
Sabuurrada 42:4 Markii aan waxyaalahan xusuusataan
, ayaan ku shubi doonaa , naftayda iga gudahood .
Waayo, waxaan loo isticmaalaa in la aado dadkii faraha
badnaa tegey, oo waxaan iyaga kula gurigii Ilaah , iyo
codka farxad ah iyo ammaan , iyo dad in dhawreen
Iiddii haaji ah .
 Allabari mahad celin in maamuustaan
Sabuurrada 50:23 Ku alla waxay bixisaa Ammaantaada
i ammaanaa , iyo kii orders isagoo si qumman uma
ayaan tusi doonaa badbaadinta Ilaah .
Baaraaq
Markaasaa Baaraaq wuxuu ka dhigan tahay :
 Lawga oo Sujuud
Sabuurrada 95:6 b ... ha nagu lawga oo Rabbigu wuxuu
noo Abuurahoodii ka hor .
Si aad u jilba joogsanno ka hor inta qof waa muujinayo ishoosaysiinta iyo in ay muujiyaan oo ay ka sarreeya oo
meel.
Cibaado
Inkastoo dhowr erayada Cibraaniyada ayaa lagu tarjumay "
cibaadada , " erayga Cibraaniga ka mid ah oo kaliya ayaa
loo isticmaalay Axdiga Hore si uu muujiyo cibaadada
xagga Ilaah .


45

Qaansadiisii

Cibaado macnaheedu waa ay u sujuudaan hal is Ilaah


hortiisa in cibaadada iyo Sujuud. Waxa kale oo ay
muujiyeen raacan, waxa qalbiga , xataa haddii aan jirka
qofka ahaa Sujuuda .
Sabuurrada 95:6 a Oh yimaadaan , na daa aan
cibaadada iyo ku foororsadaan .

WAXYAABO AMAAN IYO CIBAADO AH OO KAYIMID EREGA CIBRANIGA


AXDIGA HORE
Sharaxada jirka
Amaantu waa hadal jidh ahaaneed ee dabeecadaha ruuxi ah
, jawaabta hoose qalbiga ku muujin Ilaah iyo weynaantiisa
si .
Waxaa badanaa jira waa tallaabo ah - mahadna waa wax
aan sameeyo . Waxaa ka mid ah samaynta show ah , dabaal
, ku faana , laydhkii , ciyaarayaan qalabka , korinta
gacmaha iyo jilbajooggii uu .
Si aad u Mahad run , waa in la soo muuqdo .
Sharaxad cad
Inta ugu badan ee aannu ammaantaada ugu lug leedahay
hadal cod . Erayada Cibraaniga sharaxaad ka bixi: heeso
cad mahadiyo , soo saarida codka cad , faankii , heesaya ,
qaylo cod weyn ku dhawaaqay , siinta qaylo jaagada iyo
siinta qirashooyin ee Ilaah ku mahad naqay .
Niyadda siideynteeda
Mahad waxaa leh karaan sii daayo dareen .
Ilaah bay ammaani jireen , ma waa layli shucuureed ; waa
hawl ruuxi .
Ammaantaada run ah u keeni doono sii daynta shucuureed .
Laab la yihiin daruuri ma aha mid jidhka raaca , ama jidhka
oo .

46

Ilaah waxa uu naga siiyey caadifadaha , iyo waxay tahay in


la isticmaalaa si loo isaga ku ammaani .
Caadifadaha waxaa ka mid ah dabaal , laydhkii iyo siinta
hadal by qaylo qaylo ah .
Maamuusi
Amaantu waa in lagu sameeyo hab raacan of maamuustaan
. Maamuusi ka dhigan tahay inuu maamuuso iyo sharaftiisa
qof si fiican u .
Hawlaha mahadiyo waa in aan marnaba loo oggolaan qarxo
xad-dhaafka ka baxsan xuduudaha qaybtii subkidda oo
socodka Ruuxa Quduuska ah ee kulanka in si gaar ah .
Ilaah bay ammaani jireen ma aha keliya loola ah ku
raaxaysanaya nafteena , waxa loo soo bandhigayo sida
weer of maamuustaan, iyo allabaryo mahadnaqid ah xagga
Ilaah .
Gabagabadii
Waxaan sawiri kartaa gunaanad laga soo erayada
Cibraaniga .
Ilaah waa Ruux a iyo nahay in ay isaga caabudaan ruuxa
iyo runta .
Mahad waxaa laga yaabaa in shucuureed , laakiin waa
inaan iska ilaalinno oo ammaana oo keliya Raaxo Oo
hilibka iyo aan la siin ruuxa ku .
Yooxanaa 4:23,24 Laakiin , saacaddu waa imanaysaa ,
oo haatan waa , markii caabudayaasha runta ihi
Aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta , waayo,
Aabbuhu ku raadinayo sida aan isaga ku caabudno .
Ilaah waa Ruux , iyo kuwa caabudaa isagana waa inay
ku caabudaan ruuxa iyo runta .

47

WAXYAABO AMAAN IYO CIBAADO AH OO KAYIMD EREGA CIBRANIGA AXDIGA CUSUB


Dhowr erayada Giriigga ah ayaa la isticmaalay si loo
sharxo mahadna Axdiga Cusub . Daraasad of erayadan ku
sii daayo doonaa noo noqon firfircooni dheeraad ah iyo soo
bandhiga in Ilaah ammaaneen inaga.
Qurbaan
 Qurbaan ammaana, ama dabaal degid
Rooma 15:11 Markaasaa mar labaad : Rabbiga " Ku
amaan , dhammaan waxa aad dadka aan Yuhuudda
ahayn ! Isaga Laud , Dadyowga oo dhammow ! "
 Ku noolansho mahad naqid

Luukos 19:37 Markaas , sida uu hadda soo


dhowaanayay soo jeeda reer Buur Saytuun , dadkii oo
dhan oo xertii ahaa ayaa bilaabay inay farxaan, oo
Ilaah ku ammaanaan waxa cod dheer ku for xoogga leh
oo dhan ay arkeen .
Guul dhalin
 Lagu guulaystay
1 Butros 1:7 Taas genuineness ee rumaysadkiinna, oo
aad uga sii qaalisan dahabka oo ah wax hallaabaysa ,
inkasta oo waa mid la tijaabiyey dab , waxaa laga
yaabaa in loo helayaa mahad , iyo ciso, iyo ammaan
muujiyey Ciise Masiix .
Maqaalka
Efesos 1:6 Si aad u ammaano ahaa ee nimcadiisa , by ,
taas oo uu naga dhigay aqbalay in aan jeclahay ee .
Aftahanimo
Inay uhadlaan si adag

Luukos 1:64 Oo markiiba waxaa afkiisa furay oo


carrabkiisiina waa debcay , markaasuu hadlay oo Ilaah
ammaanay .

48

Saraysiin
 Ammaan

Saraysiin ku tusinaysaa more of jawiga abuuray by


cibaadada badan weedhaha jireed.
Yooxanaa 9:24a Sidaas mar kale ay la yiraahdo ninkii
indhaha la'aa, oo wuxuu isagii ku yidhi, "Sii Ilaah
ammaanta!"
Udiyarin
 Sokorid
Proskuneo macnaheedu yahay " taagtid ee Sujuuda qadarin
Matayos 2:2 oo waxay ku yidhaahdeen , " Xaggee buu
joogaa oo uu ku dhashay Boqorka Yuhuudda ? Waayo,
waxaannu aragnay xiddigtiisii Bariga iyo u yimaadeen
si ay isaga caabudaan . "

QAYXIDA AMANTA IYO CIBAADADA EE XILIYO


Sabuurka
Sabuurka ka yimaadaa erayga Giriigga ah , psalmos . Waxa
macnaha guud waa " gabayo ka kooban in lagu gabyi . "
Qasiido
Psalmos waa sabuur ah ay kula socdaan muusig . Waxaa
asal ahaan loogala jeedo " duwanyihiin , ama af , farahaaga
ku on Xariga muusikada sida kataaradda lahaa . "
Gabay
Gabyeen waa ereyga Giriigga ah , humnas , taasoo
macnaheedu yahay song ah ee Ilaah ammaaneen , ama
ereyga Giriigga ah , humneo macnaheedu yahay " in ay ku
gabyeen gabay ku ammaanayay hagaajiyaa Ilaah . "
Ruux ahaaneed heeso
Erayada Giriigga ah ee , oo qurxbadan ( heesta ruuxi ah )
oo macneheedu yahay , " hees lama filaan ah ula erayada
iyo music la siiyo wakhtigaas by Ruuxa Quduuska ah . "
49

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Liiska laba eray laga soo Axdiga Hore ah in lagu tarjumay sida ammaan iyo ka soo afka
Cibraaniga ku qeexaan ay macne .

2 . Ku tax laba eray New Testament ammaanaan . Sii macnahooda ka soo luqada Giriigga .
3 . Maxay ahayd macnaha erayga Cibraaniga ah in loo adeegsaday lagu caabudo in ay Ilaah u
samayno?

4 . Sii macnaha labada eray Giriig ah in ay ahaayeen tarjumay sida cibaadada .

50

Casharka lixaad

Ilaah qorshihiisa weligeed ah oo isaga ammaana


Waxa la inoo abuuray ammaan iyo cibaadada . Hawadooda
The ugu weyn ee naga nolosha waa in ay ahaataa
ammaanaan oo Ilaah ku caabuda . Sababta aanu ku nool
waa in ay isaga caabudaan . John wuxuu inoo sheegayaa in
Ilaah uu ku doonaya wiilal iyo gabdho isaga ku caabudno !

Yooxanaa 4:23 Laakiin , saacaddu waa imanaysaa ,


waana joogtaa imminkada , markii caabudayaasha
runta ihi Aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta
, waayo, Aabbuhu ku raadinayo sida aan isaga ku
caabudno .

Ilaah ugu farxaa gabyaya

Ilaah waxa uu naftiisa ugu farxaa na xukumaya gabyaya !

Sefanyaah 3:17 Rabbiga Ilaahiinna ahu wuu idin dhex


joogaa , iyo Kan xoogga badan ee , badbaadin doonaa ;
wuxuu ku rayrayn doonaa, oo aad ka weyn tahay
iidayeen , wuxuu aad u aamuseen doonaa in jacaylkiisa
, wuxuu ku farxi doontaa in aad ka weyn tahay
gabyaya.

Erayga Cibraaniga ah loo isticmaalo si loo sharaxo Ilaah ee


ku rayrayn oo macneheedu yahay " kor iyo hoos ay u
boodaan oo ayna miiqdaan agagaarka in farax Wagad . "

Waxaan ku weydiin kara , " Waa maxay sababta Ilaah sidaa


ugu faraxsan nala in uu isagoo faraxsan , boodayaa soo kor
iyo hoos ee farax Wagad ? Si loo fahmo jawaabta su'aashan
, waxaan u baahan nahay back to jannada cadni ee hore u
51

tagaan , iyo in la fahmo shaqo ee ammaan iyo cibaadada oo


malaa'igahu waxay u .

MALAAIGTA WAXAA LOO ABUURAY


Malaa'igahu way abuurmeen by Ilaah , waayo hawlaha
qeexan . Dadkii badnaa waxay ugu malaa'igo u muuqdaan
in ay la kala qaybsan ka yar ay hoggaanka u hayso
saddexda malaa'igood oo waaweyn .
 Mikaa'iil oo ahaa hoggaamiyaha malaa'igaha oo

waaweyn , dagaal yahan .


Gabriel Markaasaa malaa'igtii waxay ku ahaa
hoggaamiyaha malaa'igaha wargeeyskii
 Markaasaa malaa'igtii waxay ku Ilhaan ahaa
hoggaamiyaha malaa'igaha u
gaar ah ammaan iyo cibaadada sida ded ah ee
carshigii Ilaah .

Iblays
 la subkay iyo Keruub
Ilaah abuuray Ilhaan malaa'igtii sida keruubka masuulka ah
in la ilaaliyo carshigii Ilaah ka .
Yexesqeel 28:14 Waxaad ahayd keruubkii subkanaa ee
wax dabooli aan idin la aasaasay; si aad buurta
quduuska ah ee Ilaah; aad dib u soo socday jidkii
aabbihiis ku dhex dhagax oo ololaysay .
Sida keruub oo waxay qariyeen daboolka ka weyn ee
Sanduuqii axdiga iyagoo baalashooda sidaas oo
arooryadow ahaa ee soo socda si carshigii Ilaah sida "
keruubka subkanaa ee wax dabooli . "


Macnaha Magaca
Xagga Cibraaniga , Ilhaan waa " heylel . " Waxa ay ka
timid ereyga xididka ah "xalaal , " kaas oo aan ka helno " ,
Halleeluuya . " Waxaa loola jeedaa ammaanaan , noqon
dhalaalaya , iftiimo , noqon qurxoon , dabaal , u
ammaanaan oo caan . Magaca , Ilhaan waa calaamad
muujinaysa wanaagsan in uu shaqo aasaasiga ah waxay
ahayd in amaanta iyo cibaadada .
52

Ilhaan waxay ahayd " Halleeluuya , " praiser asalka ah ee


asalka ah , kuwaas oo u dabaal iyo iftiimisay la ka
muuqataa , waa sheydaan , ammaantii Rabbiga ayaa .
Waxaan oo dhan ku heshiin karaan Isaiah markuu ku qoray
:
Ishaciah 14:11a , 12a Sarrayntaadii soo dejiyey She'ool ,
iyo dhawaaqa qalabyada aad xadhko leh ... Sidee bay u
dhacday oo aad samada ka , arooryadow , ina subaxdii !
 Muusiq baalagusamayaay

Yexesqeel 28: 13b laynoogu ee dafaf, iyo tuubooyinka


aad diyaariyey kuu maalinta lagugu abuuray.
Ilhaan ma uun ciyaaro qalab , wuxuuna ka mid ahaa .
Codkiisuna wuxuu orchestra ah ula durbaanada , flutes , oo
geeso iyo cod .
Ilhaan ayaa sidoo kale sharraxay dahsoon badan in marka
uu u guuray iyo neefsanaysay oo kaasu wuxuu ahaa marna
- dhammaaneysa , had iyo jeer la beddelo , ayaa lanooga
ammaanta iftiinka iyo codka jannada ku jiraa .
Xusuusnow in dhammaan of the saddex nooc oo waaweyn
oo qalab muusig - durbaanada , dabaysha iyo xadhko leh waxaa lagu xusay
Dedkii ahaa carshiga Ilaah by keruubkii subkanaa ee u
muuqata in la ded ah ee ammaan iyo cibaadada .
Ilhaan waa waxay keentay Orchestra weyn malaa'igta iyo
islaheeso in la ammaano oo la caabudo oo had iyo carshiga
hortiisa .
Ayuub 38:7 Marka stars subax isla wada heeseen, oo
wuxuu wiilashaydii oo dhan Ilaah farxad la qayliyeen?

53

IBLAYSKA ILAAHAY AYUU KA HORYIMID


Dhicista Ilhaan samada ka tagay waxba kama jiraan wayn .
Marka Ilhaan oo ku caasiyoobeen Ilaaha iyo tuurayna
samada , " malaa'igihiisa , " oo ka qayb saddexaad ee
xiddigaha (Malaa'ig) oo samada yaa ka fallaagoobay , isagii
uga tegey inuu leh .
Ishaciah 14:12, Sidee bay u dhacday oo aad samada ka ,
arooryadow , ina subaxdii ! Sida aad la jaray dhulka ku
, kuwiinna quruumaha oo la daciifiyey !
Yexesqeel 28:15, 16 Waxaad ahaayeen jidadkaagaad
kaamil laga bilaabo maalinta aad ayaa loo abuuray, ilaa
markii xaqdarro laga helay aad ee. By badnaa ee aad
ganacsiga aad noqotay dulmi baa ka buuxsamay
gudahood , iyo in aad ku dembaabay , haddaba waan
idinka xoori sidii wax nijaas ah buurta Ilaah , oo
waxaan idin baabbi'iyo , O daboolaya keruubka , laga
bilaabo ku dhex dhagxantii oo ololaysay .
Muujintii 12:7-9 Oo dagaal ka qarxay jannada ku :
Michael iyo malaa'igihiisa loo diriray baxaya
masduulaagii ; iyo masduulaagii iyo malaa'igihiisa la
dirireen , laakiinse iyagu ma ay kamana ay adkaan,
meel laga helay iyaga oo jannada ku jira wax kasta oo
dheer . Sidaas masduulaagii weynaa oo ahaa ka eryay ,
abeeso in waayihii hore , loo yaqaan Ibliiska iyo
Shayddaanka , kuwaas oo dunida oo dhan khiyaaneeyo
, wuxuu ahaa dhulka ku tuuro , iyo malaa'igihiisa loo
tuuray isaga oo leh .
Muujintii 12:4a, badhidii ah oo uu soo jiideen oo
saddexaad oo ah xiddigaha samada iyo iyaga tuurtay
dhulka .
Garaaddaranu si kedis ah ku rumoobeyso samada
arooryadow iyo malaa'igihiisa loo soo tuuray.
Ilaah baabuuxinaya
Ilaah waxa uu lahaa qorshe si loo buuxiyo ka maran ka
tagay by Ilhaan iyo malaa'igihiisa ! Ilaah nin buu ka
abuuray in ay qaataan taliskiisa dhulka this weyn Ilhaan (
54

Shaydaanku ) iyo malaa'igihiisa ( jinniyo ) . Man ahayd in


la muujiyo guuldaradii Shaydaanku ee dhulka this . Ilaah
nin buu ka abuuray si loo soo socda isaga iyo boqor ugu
isaga la fadhiisiyo carshigiisa .
Waxba kama jiraan waxaa hadda ka buuxiyeen by isaga oo
kaniisad .
Efesos 1:23 taas oo ah jidhkiisa , buuxnaanta isaga kan
dhan ee dhan .
Kaniisaddu waxa ay , ka kooban oo dhan rag iyo dumar ,
kuwaas oo ah kuwa rumaysan , waa in ay qaataan meesha
keruubka masuulka ka ah iyo malaa'igihiisa . Kaniisaddu
waxa ay hadda waa soo socota si ay carshigii Ilaah .
Waxaa laga abuuray ee hal ujeeddo weyn oo shaqo - In la
ammaano Ilaah ayuu caabudi doonaa !
Efesos 3:21 isaga ammaanu ha u ahaato kiniisadda iyo
Ciise Masiix oo dhan da ' , dunida iyadoo aan
dhamaadka amiin.

SHAYDAANKA IYO MUUSIQA


Iblays wuxuu ahaa madaxa muusiqada
Ka hor inta uu dayrta , Ilhaan ahayd dambe aflaan
daawasho ah madaxa jannada ku jira.
Yexesqeel 28:13b laynoogu ee dafaf, iyo tuubooyinka
aad diyaariyey kuu maalinta lagugu abuuray.
Isaga oo hadiyad of music ahaa in loo isticmaalo in Ilaah
ammaaneen , laakiin markii uu ku dhacay , hadiyad tani
waxay noqotay la qalloociyaa .
Qalab faneed been abuurto
Farcamay Qaabiil been abuurto labada alaabtii muusikada
oo ah alaabta dagaalka .
Bilawgii 4:21, 22a walaalkiisna wuxuu ahaa Yuubaal.
Wuxuu ahaa aabbihii kuwa kataaradda ciyaaraan , iyo
kuwa biibiilaha oo dhan . Oo sidii loogu talagalay
Sillahay , iyada oo sidoo kale u dhashay Tubal - Qaabiil
55

, oo macallin ka ah ee nin farshaxan kasta ee naxaasta


ahayd , iyo bir .
Wareerki muusiqa
Shaydaanku waa qoraaga wareer iyo jahwareer in
muusiguu uu yahay calaamad u tahay in waxa dhora .
1 Korintos 14:33a Waayo, Ilaah ma qoraaga wareer
laakiin waa kan nabadda ...


Dibi dahab ah
Marka reer binu Israa'iil lahaa sameeyeen weyshii iyo
ahaayeen waxa uu ku caabudaysay , Muuse wuxuu maqlay
dhawaaq sidaas lagu wareero oo uu markii hore ma kala
sooci kari waayay muhiimadda mid ah.
Baxniintii 32:17, 18 Oo markii Yashuuca maqlay
qayladii ay dadku ku ah sidii ay u qaylinayeen, wuxuu
Muuse ku yidhi, "Waxa jira sanqadh ee dagaalka ku
jira xerada."
Laakiin wuxuu ku yidhi : " Ma aha codka kuwa ugu
qaylinno in guusha , mana aha codka kuwa ka qayliyo
guuldaradii , laakiin codka kuwa ugu gabyaan oo aan
maqlo . "

Sawirkii dahabka
Nebukadnesar oo loo adeegsaday alaabtii muusikada oo
noocyo kala duwan ah si ay u abaari ugu caabudaan
ekaanta dahabka ah ayuu kaatoliga, .
Daanieel 3:5,7 ... waqtiga aad maqashaan codka buunka
ee geeska , iyo biibiilaha , iyo kataaradda , kataarad ,
iyo shareeradda , in lamariyo leh oo dhan cayn kasta oo
muusiko , aad hoos u dhaco oo u sujuudo ekaanta
dahabka ah in Boqor Nebukadnesar wuxuu leeyahay
dhigay ...
Sidaas wakhtigaas , dadka oo dhan ayaa marka maqlay
sanqadhii geeska , iyo biibiilaha , iyo kataaradda , iyo
kataarad , in lamariyo leh oo dhan cayn kasta oo
muusiko , dadka oo dhan , iyo quruumihii , iyo luqado
dhaceen oo sujuudeen image dahab ah , kaas oo Boqor
Nebukadnesar lahaa qotomiyey .
56

JANADA AYAA ADUUNKA GUUD KIISA LAGU SAMAYNKARAA


Ciise xertiisii ayuu wax barayay inuu ku tukado , ayaa
lagugu sameyn doonaa dhulka sida ay jannada ku jira . Waa
maxay tahay doonista Ilaah ee samada ku jira? Maxaa la
halkaas ka sameeyey?
John waxa la siiyey aragga wayn ee waxa dhacaya oo
jannada ku jira ayaa maanta , iyo waxa u dhacayaan
mustaqbalka . Inta badan aragtida ka mid ammaan iyo
cibaadada .
Mahad Eebaa iska joogtada ah
Guutada si joogto ah ammaaneen Ilaah.
Muujintii 4:8-11 Oo afarta xayawaan mid nool ... aadan
maalin ama habeen nasan , isagoo leh : " ! Quduuska
ah , oo quduus ah , oo quduus ah , Rabbiyow Ilaaha
Qaadirka ahow , Yaa ahayd oo waa iyo waa in ay
yimaadaan "
Mar kasta oo xayawaankii markii ammaanaan oo
ciseeyaan oo mahad kii carshiga ku fadhiya , kan
weligiis nool iyo weligiis , ayaa afar iyo labaatankii oday
u dhacaan kii carshiga ku fadhiyey wuxuu ka hor iyo
waxay caabudi doonaan kan nool weligiis iyo weligiis ,
oo ku tuureen iyagoo kr carshiga hortiisa , iyagoo leh :
" . Adigu waxaad istaahishaa , Rabbiyow , inaad heshid
ammaanta iyo cisada iyo xoogga , waayo, wax kasta
adaa abuuray , iyo by doonaa ay jiraan iyo abuuray "
Kumanaan kor Kumanaan
Waxaa jira in ka badan boqol milyan oo malaa'igaha iyo
xayawaan oo u sujuudday oo Ilaah ammaanaya .
Muujintii 5:11-13 Markaasaan fiiriyey , oo waxaan
maqlay codkii oo carshiga xaggiisa , oo xayawaankii ,
iyo odayaasha ku wareegsan malaa'igo badan oo
tiradooduna waxay ahayd toban kun oo min toban kun
ah , iyo kumaan kun , oo leh leh cod codka : " Istaahil
waxaa ah Wankii kuwaas oo la gowracay inuu helo
xoog iyo hodantinimada iyo xigmadda , iyo xooggaaga
iyo ammaan iyo ciso iyo barako ! "
Oo wax kasta oo ku jira samada iyo dhulka iyo
57

waxyaalaha dhulka ka hooseeyaaba iyo sida noole ku


jira badda , iyo in ay yihiin iyaga oo dhan , ayaan
maqlay isagoo leh : " Blessing iyo ammaan iyo ciso iyo
awood ahaan kan carshiga ku fadhiya in ay , iyo Wanka
, weligiis iyo weligiis ! "
Ciise tukaday , ayaa lagugu sameyn doonaa dhulka sida ay
jannada ku jira .
Dhamaan caabudina
Waxaa jira mahadna total iyo cibaadada hadda on jannada
ku jira . Caabudina by kun ee malaa'igaha iyo cibaadada by
faro badan oo dad ah oo ka yimid quruun , qabiil, iyo af
kasta .
Muujintii 7:9,10 waxyaalahaas ka dib waxaan eegay ,
oo bal eeg , dad faro badan oo aan ninna tirin karin , oo
quruumaha oo dhan , qabiilooyinka reer , dadyowga ,
iyo afaf , oo carshiga hortiisa iyo Wanka hortiisa taagan
, oo leh khamiisyo cadcad, oo leh laamo cawbaar ah ee
gacmahooda , iyo oohin soo baxay cod weyn ku
dhawaaqay , oo wuxuu ku yidhi , " Badbaado waxaa leh
Ilaahayaga carshiga ku fadhiya , iyo in Wanka ! "
Ciise xertii ku baray in ay tukadaan , ayaa lagugu sameyn
doonaa dhulka sida ay jannada ku jira .
Heeso cusub
Muujintii 14:1-3 Markaasaan fiiriyey , oo bal eeg , Wan
taagan oo Buur Siyoon ah , iyo isaga la jiray boqol iyo
afar iyo afartan kun , isagoo magaca aabbihiis waxaa
wejiga ugu qornaa . Oo haddana waxaan maqlay cod
samada ka , sida codka biyo badan , iyo sida codka
onkod cod . Oo waxaan maqlay sanqadhii kataaraley
kataarado ay . Oo iyana waxay ku gabyeen iyagoo sida
ay ahaayeen gabay cusub oo carshiga hortiisa , afartii
xayawaan ayaa ka hor , iyo waayeelladii , oo ninna ma
baran karin song in marka laga reebo boqol iyo afar iyo
afartan kun oo dunida laga soo iibsaday ay .
Waxaan nahay inuu ku tukado , ayaa lagugu sameyn
doonaa dhulka sida ay jannada ku jira .

58

Cabudida mustaqbalka
Yooxanaa arkay quduusiinta, iyo in na waxaa ka mid ah,
Ilaah ku caabudayay ka dib burburkii complete
Shayddaanka .
Muujintii 15:2-4 Oo haddana waxaan arkay wax u eg
bad muraayad ah dab ku dhex qasan , iyo kuwa haysta
guushii ay ka gaareen bahalka , in ka badan uu image
iyo in ka badan oo uu calaamadda iyo in ka badan
tirada uu magaca , oo dul taagan baddii muraayadda ,
kataaradihii Ilaah . Oo iyana waxay ku gabyeen song of
Muuse , oo ahaa addoonkii Ilaah , iyo gabaygii Wanka
iyagoo leh
" Shuqulladiinna Great iyo yaab bay leeyihiin ,
Rabbiyow Ilaaha Qaadirka ahow ! Just oo waa run
Your siyaabo , O King oo quduusiin ah ! Yaan waxaad
ka cabsataan , Rabbiyow , iyo magacaaga ammaani
doonin? Wixii Waxaad keligaa ayaa quduus ah . Maxaa
yeelay, quruumahaas oo dhammu way iman doonaan,
oo waxaad ka hor caabudaan , waayo, aad buu u
muuqday . "
Muujintii 19:1,3,7 waxyaalahaas ka dib waxaan maqlay
cod weyn oo maqluuq badan ku weyn yahay jannada ,
oo wuxuu ku yidhi , " Alleluia! Salvation iyo ammaan
iyo ciso iyo awood u leh , Rabbiga Ilaaheenna ah ! "
Mar labaad waxay ku yidhaahdeen , " Alleluia! Oo
iyada qiiqa iyo weligiis iyo weligiisba kaca ! Ha noo
noqon farax, oo reyree oo isaga ammaana , waayo,
arooskii Wanku wuu yimid , oo afadiisiina way
isdiyaarisay . "
Hadda waxaa noo yahay , oo uu aroosadda , si ay nafteena
u diyaar by isagoo praisers iyo caabudda oo dhan Ilaah .
John ayaa sii waday , ha noo noqon farax, oo reyree oo
isaga ammaana , waayo, arooskii Wanku wuu yimid , oo
afadiisiina way isdiyaarisay .

59

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Yaa loo abuuray in ay horseedi cibaadada samada ku jira? U sharax in aad jawaabta .

2 . Yaa ka dhergiyey, waxba kama jiraan ah oo hoggaamiyihii hore ee cibaadada ? U sharax .

3 . Ma music dhan waxyiga Ilaah ? Sidee kuu sheegi karaa farqiga ?

60

Casharka todobaad

Musiq , sharaxaad caabudina


ALAABTII MUUSIKADA
Muusiko ah ayaa inta badan loo isticmaalaa si loo muujin
ammaan iyo cibaadada .
Daauud

Sabuurrada 150:3-5 isaga ammaana codka buunka ,


isaga lagu ammaano ayuu la shareerad iyo kataarad ?
Isaga ammaana daf iyo qoob ka ciyaarka , isaga
ammaana alaab xadhko iyo flutes ! Isaga ammaana
suxuunta cod ; isaga u ammaanayaa suxuun laysku
shanqar sare !

Muusikalayda kuwa soo bandhiga lahaa ammaan on


alaabtii muusikada oo ay waa in lagu raadiyaa inuu ku
guuleysto isagoo sidaas samaynaya .

Sabuurrada 33:3 Isaga u gabya, hees cusub , si farsamo


wanaagsan ugaga of farxad ku ciyaaraan .

Tani waxay noqon kartaa xirfad ruuxiga ah , talent halkii ka


dibna dabiiciga ah . Xirfad ma aha oo kaliya in ciyaaro
qalab ka , laakiin in miyir leh oo loo liso ee socodka iyo
dareen of Ruuxa .

Daa'uud saanacyada ah oo cayaaraya on kataarad ka eryay ,


jinniyadiina waa saxariir wuxuu Saa'uul oo keenay
cosboonaanta iyo bogsashada .

61

1 Samuueel 16:23 Oo waxay noqotay , markasta oo


jinnigii ka timaada Ilaaha Saa'uul ku soo degay , in
Daa'uud qaadan lahaa kataarad iyo waxa ciyaari
gacanta . Markaasaa Saa'uul wuxuu noqon lahaa
qabowsado iyo si wanaagsan , iyo ruuxa ku saxariir ka
tegi lahaa isaga ka soo .

Wadaadada

1 Taariikhdii 23:5 Afar kun oo iridjoogayaal u


ahaayeen , oo Rabbiguna oo afarta kun oo ammaani
jireen alaabtii muusikada , " kaas oo aan sameeyey , "
ayuu yiri David , " ammaano ".

Janada dhexdeeda

Muujintii 14:2 Oo haddana waxaan maqlay cod samada


ka , sida codka biyo badan , iyo sida codka onkod cod .
Oo waxaan maqlay sanqadhii kataaraley kataarado ay .

RUUXA QUDUUSKA AHI WUU DHIIRIGELIYAY MUUSIQA


Inloo subko

Ruuxa Quduuska ah ayaa isticmaali kartaa music waayo,


ammaanta Ilaah iyo wax dhisa ee dadka . Music kaa caawin
kara la abuuro jawi Waayo, hadiyadaha , Carrabkooda ,
fasiraad carrabka , wax sii sheegidda , bogsashada , erayada
aqoonta iyo xigmad , hadiyadda ah rumaysadka iyo ku
shaqaynta ee mucjisada .

2 Boqoradii 3:15,16 Laakiin a Haddaba waxaad ii


keentaan muusikiiste ah . Oo waxaa dhacday , markii
muusikiiste ku ciyaaray , in gacantii Rabbigu wuxuu
isagii ku soo degay .
62

Sharaxaad madax banana
la haystaa
Markii Israa'iil ahayd ee la haystaa ay music joogsatay .
Sabuurrada 137:1-4 By webiyada Baabuloon ah, waxaa
jira fadhiisannay, oo waxaannu Haah , waannu ooynay
markii aannu Siyoon soo xusuusannay. Waxaan sudhay
kataaradahayagii geedaha safsaafka ah ee ku dhex jira
ku jirin. Waayo, waxaa jira kuwa na maxaabiis ahaan u
kaxaystay loo baahan yahay oo naga mid ah hees , iyo
kuwa na loo baahan yahay ee naga rayraynta, oo
xeradoodiina , oo wuxuu ku yidhi , " noo ugu gabya,
mid ka mid ah gabayadii Siyoon ! " Sidee uga gabyi
doonaa song Sayidka ee dal qalaad ?

 Xoriyad

Marka maxaabiistoodii joogsadeen , ka dib markii


toddobaatan sano , waxay dib ugu noqdeen iyagoo gabyaya
ayay farxad iyo qosol .
Sabuurrada 126:1,2 Marka Rabbigu wuxuu soo celiyey
maxaabiistii Siyoon , Waxaynu noqonnay sida kuwa
riyooda . Markaas wixii afkayaga ka buuxsamay qosol ,
iyo Carrabkeennana gabay . Markaas quruumaha
dhexdooda waxay isku yidhaahdeen , " Rabbigu wuxuu
sameeyey waxyaalo waaweyn ayuu iyaga u . "

AMAANTII MUUSIQA IYO AMAANTA EE AXDIGA HORE


Xusuuso marka hore

Bilawgii 4:21 Magaca walaalkiisna wuxuu ahaa


Yuubaal. Wuxuu ahaa aabbihii kuwa kataaradda
ciyaaraan , iyo kuwa biibiilaha oo dhan .

Magaca , Yabaal , ama Yuubaal ( Cibraani ah )


macnaheedu waa in ay soo qulquli leh kuwooda buuqa sida
durdur . Waxaa la xidhiidha hadal farxadda .
63

Muuse

Muuse iyo reer binu Israa'iil way gabyeen Rabbiga ku


yidhaahdeen .

Baxnaanintii 15:1, 2 Markaasaa Muuse iyo reer binu


Israa'iil ugu gabyeen gabaygan, Rabbigu wuxuu, oo
wuu la hadlay, oo ku yidhi: " waan u gabyi doonaa
Rabbiga ah, waayo, ammaan ayaa ku guulaystay? Oo
faraskii iyo kii fuushanaaba wuxuu ku tuuray badda !
Rabbigu waa xooggayga iyo gabaygayga , oo isagu
wuxuu noqday badbaadadayda , Isagu waa Ilaah , Oo
waxaan isaga ku ammaani doonaa ; . Ilaah aabbahay ,
aniguna waan sarraysiin doonaa isaga "

Maryama

Maryama kolkaasaa dumarkii oo dhammu ka jawaabtay


gabaygii ahaa ammaanta Rabbiga ah in Miriam way
gabyeen .

Baxniintii15:20, 21 Markaas Miriam oo nebiyad ahayd,


Haaruunna walaashiis ahayd, qaadatay daf ku jira oo
iyada gacanta ha; kolkaasaa dumarkii oo dhammu ka
baxay, iyada oo ka dib, iyadoo daf tumaysa oo leh wata.
Markaasaa Maryan waxay iyaga ugu jawaabeen:" War
Rabbiga u gabya , waayo, ammaan ayaa ku guulaystay
? Oo faraskii iyo kii fuushanaaba wuxuu ku tuuray
badda ! "
Reer binu israaiil

Oo reer binu Israa'iilna waxay ka dabaal dego kula song .

Tirintii 21:17 Markaasaa reer binu Israa'iil ugu


64

gabyeen gabaygan: "baxaa, si fiican ah! dhamantiin ka


gabyi u ..."

Debooraah iyo Baaraaq

Debooraah iyo Baaraaq u dabaal guul leh song .

Xaakinnada 5:1-3 gabyay Debooraah iyo Baaraaq ina


Abiinocam , maalinta , oo wuxuu isyidhi : "Markii
madaxda horseedi oo reer binu Israa'iil , markii dadkii
ikhtiyaarkooda isu bixiyaan , Rabbigu wuxuu naxariisi
korkiisa ha ! Bal maqla , boqorrada dalka O ! Dhegta ii
dhiga , O amiirradii ! Aniga, xataa aniga , gabyi doonaa
Rabbiga u badan, Oo waxaan ammaan ugu gabyi
doonaa Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil "

Haweenka reer binu Israa'iil

Haweenka reer binu Israa'iil oo u dabaal Daa'uud guul


weyn yidhaahdo Goli'ad .

1 Samuueel 18:6,7 Haddaba waxaa dhacay , intay sii


socda guriga , markii Daa'uud ka soo noqday layntii
reer Falastiin , dumarkii baa ka soo baxeen dhammaan
magaalooyinkii dalka Israa'iil , iyagoo gabyaya oo
cayaaraya , si ay ula kulmaan Boqor Saa'uul , dafaf ,
farxad , iyo qalab muusig . Sidaas dumarka way
gabyeen sida ay cayaartay , oo waxay tidhi : " . Saa'uul
wuxuu laayay kumanyaalkiisii , Daa'uudna wuxuu
laayay tobanyaalkiisii kun "
Daauud
Daa,uud ahaa oo had iyo ammaan heesaya Rabbiga u .

Sabuurrada 7:17 ayaan Rabbiga ammaani doonaa sida

65

xaqnimadiisu tahay , iyo ammaan ugu gabyi doonaa


magaca Most Rabbigu wuxuu Sare .

Sabuurrada 13:6 waan u gabyi doonaa Rabbiga ah ,


maxaa yeelay, wuxuu buu iigu .

Sabuurrada 21:13 sarree , Rabbiyow , adigu xooggaaga


gaar ah ! Waxaan gabyi doonaa oo Ilaah ammaanaan
ayaa Your awood .
Wadaadada

4,000 kuwii reer Laawi oo Rabbiga ku ammaani jireen


alaabtii.

1 Taarikhdii 15:16 Markaasay Daa'uud kula hadlay


hoggaamiyeyaasha reer Laawi inay doortaan inay
walaalahood wax u noqon kuwii gabayaaga Ulasocto oo
alaabta muusikada , xadhko leh , kataarado , oo suxuun
laysku garaaco , by codkii ahaaday korinta farxad
istaagaa .

1 Taariikhdii 23:5 Afar kun oo iridjoogayaal u


ahaayeen , oo Rabbiguna oo afarta kun oo ammaani
jireen alaabtii muusikada , " kaas oo aan sameeyey , "
ayuu yiri David , " ammaano ".

2 Taarikhdii 30:21 Sidaas daraaddeed reer binu


Israa'iil oo joogay ee Yeruusaalem joogayna intii ka
Ciidda Kibista aan todoba maalmood ah ayay iidayeen ,
iyo kuwii reer Laawi iyo wadaaddadiina waxay
Rabbiga ku ammaani jireen

66

AMAANTII MUUSIQA IYO CAABUDAADII AXDIGA CUSUB


Xertiisii

Ciise iyo xertiisii ku songs isla wada heeseen .

Matayos 26:30 Oo markii ay ku gabyeen , waxay u


baxeen Buur Saytuun .
Aaayadaha ahaa song ammaanta xagga Ilaah .

Bowlos

Bowlos lagu baray kaniisadda gabay la subkay.

1 Korintos14:15 waa maxay natiijada? Baryi doonaa


ruuxa ku , iyo sidoo kale ku baryi doonaa garashada .
Waan u gabyi doonaa ruuxa ku , iyo ayaan sidoo kale
gabyi doonaa garashada .

Efesos 5:19,20 hadlayay mid ka mid kale sabuurro iyo


iyo gabayo xagga ruuxa , gabyaya oo aad qalbiga
Rabbiga u , u mahad had iyo jeer Waayo, wax waluba
in ay Ilaaha Aabbaha ah ee magaca Rabbigeenna Ciise
Masiix .
Kolosay 3:16 ha ereyga Masiixa la degganaan aad wax
isbaraya oo xagga xigmadda oo dhan , isagoo wax
baraya oo isku waaninaya sabuurro iyo iyo gabayo
xagga ruuxa , gabyaya nimcada qalbiyadiinna Rabbiga
u.

Ammaanayay

Ammaanayay yihiin songs of Ilaah ammaaneen .

67

Ruux ahaaneed heeso

Ruuxa yihiin songs toos ah la siiyey Ruuxa Quduuska ah


iyo gabyi degna sida Ruuxa siisa labada erayada iyo laxan .

Waxay noqon kartaa luqadda heesayna qofka , ama in afka


hooyo la aqoon .

Ujeeddada ugu weyn

Ujeedada heesaha, waxay ahayd inuu Ilaah ammaanaan oo


Ilaah weynaynaya . Oo iyana ma ay ka gabyi for saamayn ,
ama la sooro . Waxa ay gabay la Nin - gadaamay ma ay
ahayn. Waxa ay tilmaamaysay in ay Ilaah wuxuu keligiis
raaxo .

Cibraaniyada 2:12 oo wuxuu ku yidhi : "Waxaan Your


name walaalahay u sheegi doonaa ; ee ururka dhexdiisa
ah ammaan ugu gabyi doonaa in aad . "

TIBAAXAHA RUUXIGA AH EE AMAANTA


Ilaah bay ammaani jireen leh cod

1 Taarikhdii 16:9 Isaga u gabya, , sabuurrada laygaga u


gabyi isaga ; hadal of kulli shuqulladiisii yaabka lahaa !
Sabuurrada 71:23,24 a Bushimahaygu aad buu u farxi
doonaan marka anigu waxaan ka gabyi inaad , iyo
naftayda ka , kaas oo soo furatay . Oo weliba
carrabkayguna ka hadli doonaa Xaqnimadaadu
maalintii oo dhan u dheer ...
 Caado inuu ka hadlo Rabbiga u samee .
 Yaah shuqulladiisa yaabka badan .
 Ku bilow maalin kasta ku hadlaya

tasbiixsadaan .
68
Isaga ammaana hadalka iyo gabyaya.


Baaqbaaq caado ammaanta.

Sabuurrada 40:16 daa kuwa ku doondoonaya inaad ku


faraxdaan doonaan, wayna farxi Waxaad oo dhan ; ha
sida jacaylka Your badbaadada iyo goorba ha
yidhaahdeen , " Rabbigu waa la weyneeyey ! "

Sabuurrada 66:8 Oh , naxariisi korkiisa ha Ilaaheenna ,


dadyowga waxaad ! Oo aan codka Ammaantiisu in la
maqlo .

Bay ammaani jireen Rabbiga la heesaya , sida hadal ah


lama filaan ah oo ah dareen farxad laga yaabaa in . Waxa
kale oo uu noqon karaa waxa aan dhihi karnaa . Amaantu
waa hadal caafimaad qaba caadifadeed wanaagsan taasoo
wasiirka xoog si jirnaa wadarta .

Qaylada Ilaah ku yidhi

Waxaa jira wakhti la hadlo , iyo waqti amro inaad


qaylisaan .

Sabuurrada 47:1 Oh , kulligiin sacabka tuma,


Dadyowga oo dhammow ! Codkeeda guulaystaane
qayliya Ilaah!

Ishaciah 12:6 qayliya oo dhawaaqa , Kuwiinna Siyoon,


Waayo, way weyn tahay , Kan Quduuska ah ee reer
binu Israa'iil ee ku dhex jooga !
1 Samuueel 4:5 Oo markii sanduuqii axdiga Rabbigu
soo galay xeradii soo galay , reer binu Israa'iil oo
dhammu waxay ku qayliyeen qaylo ah sidaas
daraaddeed dhulkii wuxuu la .

69

Luukos 19:37 Markaas , sida uu hadda soo


dhowaanayay soo jeeda reer Buur Saytuun , dadkii oo
dhan oo xertii ahaa ayaa bilaabay inay farxaan, oo
Ilaah ku ammaanaan waxa cod dheer ku for xoogga leh
oo dhan ay arkeen .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sii tusaale kitaabi ah oo qalab muusig loo isticmaalay ammaanta .

2 . Sii tusaale kitaabi of music sii daayo subagtay in ay wax sii sheeg .

3 . Sii tusaale u ah music isticmaalo in lagu ammaano oo la caabudo ee Axdiga Hore .

4 . Sii tusaale u ah music isticmaalo in lagu ammaano oo la caabudo ee Axdiga Cusub dhexdiisa .

70

Casharka sideedaad

Weer Jirka amaanta


Fiiro gaar ah: heeso waa in la soo xulay ka hor bilowga casharka this taas oo noqon doona kuwa ugu waxtarka badan
ee ku teedsan ee tibaaxo jireed mahadiyo , hal - by - ka mid ah , sida ay bartay yihiin . Ka dib markii hadal kasta oo
jidh ahaaneed waa bartay , waxay qaadataa waqti inaad la kulanto hadal in si gaar ah in waqti amaanan sare ama
cibaadada xasaasi ah. Waxaa la yaab leh sida Ilaah hortiisa iman doona na dhex galay oo sida aanu la kulmi kasta oo
ka mid ah weedho kitaabiga ah ee ammaan iyo cibaadada .

WEER JIRKA AMAANTA


Uistaagid
Joogtada ah waa calaamad ixtiraam .
2 Taarikhdii 20:19 Markaasaa kuwii reer Laawi oo reer
Qohaad iyo reer reer Qorax u istaageen inay Ilaah
ammaanaan Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil ku
adkaysteen iyagoo cod dheer iyo sare .
Muujintii 7:9,10 waxyaalahaas ka dib waxaan eegay ,
oo bal eeg , dad faro badan oo aan ninna tirin karin , oo
quruumaha oo dhan , qabiilooyinka reer , dadyowga ,
iyo afaf , oo carshiga hortiisa iyo Wanka hortiisa taagan
, oo leh khamiisyo cadcad, oo leh laamo cawbaar ah ee
gacmahooda , iyo oohin soo baxay cod weyn ku
dhawaaqay , oo wuxuu ku yidhi , " Badbaado waxaa leh
Ilaahayaga carshiga ku fadhiya , iyo in Wanka ! "
Sabuurka 33:8 ha dhulka oo dhan Rabbiga ka cabsada ,
ha deggan oo dhan ee dunida ku taagnaada cabsida
isaga of .
Sabuurrada 135:1,2 Rabbiga ammaana ! Ku amaan
magaca Rabbiga ; oo isaga ku ammaani doonaa , O aad
addoommadii Rabbiga oo ! You yaa istaagi gurigii
Rabbiga, barxadaha guriga Ilaaheenna .
Gacmo Waad sacbisay
Waad sacbisay gacmahaaga muujiyay iney farxadda ,
iyagoo faraxsan oo ogolaansho .

71

Sabuurrada 47:1 Oh , kulligiin sacabka tuma,


Dadyowga oo dhammow ! Codkeeda guulaystaane
qayliya Ilaah!
Ishaciah 55:12 Waayo, waxaad u bixi doonaan farxad ,
iyo in la soo kaxeeyey leh nabad ; buurihii iyo kuwa
kuraha ku soo kici doonta , hees aad ka hor , iyo
dhammaan dhirtii duurka oo sacbin doonaan ay .
Qoob ka cayaar
Qoobkacayaar waa hadal jidh ahaaneed ee ka gudbid guul.
Qoobka cayaar agagaarka Yerixoo, sida ku amray, u
keenay complete guul.
Yashuuca 6:2-5 Oo Rabbigu wuxuu Yashuuca ku yidhi:
" Eeg ! Waxaan ku siiyey gacanta kuu geliyey Yerixoo ,
iyo boqorkeeda, , iyo rag xoog badan bayna . Waa inaad
magaalada ku soo wareegtaan , oo dhan aad raggiinna
dagaalyahannada ah ; idinku waad gudbi doontaan oo
dhan ku wareegsan magaalada mar . Tani waa inaad u
lix maalmood sameeyo . Oo toddoba wadaad waa inay
toddoba buun oo wanan geesahood sanduuqii hortiisa.
Laakiin maalintii toddobaad waa inaad magaalada ku
soo wareegtaan toddoba jeer , oo wadaaddadiina waxay
afuufaan buunanka afuufaan. Markaas waxaa dhici
doonaan , markii ay qarax dheer leh geeska iyo wan
weyn ee loo sameeyo , iyo marka aad ka maqashaan
dhawaaqa buunka , in dadka oo dhammu qaylo dheer
waa inay ku qayliyaan, ka dibna derbiga magaaladu
meeshiisa ku dhici doonaa hoos guri . Markaasaa dadkii
nin waluba wuxuu u kacaa isaga ku toosan ka . "
Caruuska Masiixa lagu sawiray sida ciidan ugu dhawdhaw
hore u wada .
Gabaygii sulaymaan 6:4, 10 Ojacaylkayga, waxaad
tahay sida quruxda badan tahay sida Tirsaah, sida
Yeruusaalem, cabsado sida ciidan calammo! Waa bixi
muuqata sida kaaha waaberiga , caddaalad sida dayaxa
, sida qorraxda u , cabsado sida ciidan calammo ?
Cayaar
Cayaar waa ugu Lixdan miskiin oo ka mid ah weedho
72

jireed mahadiyo. Waxay u baahan tahay isticmaalka jirka


oo dhan . Waxa ku lug leedahay sii daayo a complete iyo
guud ee inhibitions kuwa u gaar ah iyo is- miyir sida aynu
Ilaah iyo qoob ka addeeca isaga hortiisuu xooggiisii oo
dhan .
Sabuurrada 149:3 ha Magiciisu ammaaneen leh qoob
ka ciyaarka ee ha ammaan ugu gabyaan isaga si ay ula
daf iyo kataarad .
2 Saamueel 6:14 Markaasaa Daa'uud wuxuu ugu
cayaaray, oo Rabbiga hortiisa xooggiisii oo dhan ...
Waxaan wax ka baran doonaan badan oo ku saabsan
ciyaara at casharka dhammaado this .
Qosol
Waxaa jira hadal ah oo farxad sida Rabbigaan ku jidka
keliya ee u muujiyaan waa qosol . Bogsashada Great iyo
samatabbixinta, marar badan lagu jiro times of qosol
quduuska ah oo Rabbiga hortiisa . Qosol oo run ah waa
muujin farxad ah iyo barxadda gudaha .
Sabuurrada 126:2 Markaas wixii afkayaga waxaa ka
buuxsamay qosol , iyo Carrabkeennana gabay .
Markaas quruumaha dhexdooda waxay isku
yidhaahdeen , " Rabbigu wuxuu sameeyey waxyaalo
waaweyn ayuu iyaga u . "
Ayuub 8:20, 21 Baleeg, Ilaah ma uu xoorxooray kaamil
ah, kumana tiirin doonaa xumaanfalayaasha. Wuxuu
afkaaga oo aad buuxin doonaa qosol, dibnaha iyo aad
ula isagoo faraxsan .

TIBAAXAHA JIDHKA CAQIIDADA


Gacma qaadid Qaadida
In boqortooyadiisii dabiiciga ah , korinta gacmahaaga waa
calaamad is dhiibin . In lagu caabudo , waa calaamo of
allabari iyo is dhiibin .
Rooma 12:1 Haddaba waxaan idinka baryayaa ,
walaalayaalow , by Ilaah naxariistiisa , in aad soo
bandhigtid meydadkiinnu ay allabari nool , oo quduus
73

ah , mid Ilaah aqbali karo , taas oo ah adeeg macquul


ah oo aad .
Sabuurrada 141:2 Baryootankaygu ha noqdo idin hor
dhigay sida foox , kor u gacmahayga noqoto sida
allabariga fiidnimo .
Waxaa soo baxay gaadho oo u harraadsan, Ilaah kadib
Sabuurrada 143:6 ayaan gacmahayga inaad ; xiisoodaa
Naf kuu sameeyo sida dhul oommane ah . Selah
Sabuurrada 42:1,2 Sida deeradu biyaha durdurka ,
sidaas darteed , naftayda waxaad ka talagalay , Ilaahow
surwaal . Naftaydu waxay u oomman tahay Ilaah ,
kaasoo ah Ilaaha nool . Goormaan u tegi doonaa oo aan
Ilaah hortiisa ka muuqan doonaa?
Caruuta gacmahaaga kale oo ay noqon kartaa fal of Ilaah
ammaanay .
Sabuurrada 134:2 Gacmaha u taaga ee meesha
quduuska ah , iyo Rabbiga waannu ammaani.
Sabuurrada 63:4 Sidaas daraaddeed waan idin
barakayn doonaa intaan noolahay , Oo waxaan kor u
qaadi doonaa gacmahayga in Your name .
Caruuta gacmahaaga waxaa laga yaabaa hadal jidh
ahaaneed ee tukasho iyo baryootankan .
Sabuurrada 28:2 codka baryootankayga markaan kuu
qayshado, si , markii aan gacmahayga u xagga Your
meesha quduuska ah quduuska ah .
1 Timoteyos 2:8 Haddaba sidaas daraaddeed waxaan
doonayaa in raggu meel walba ku tukado , gacmo
quduus ah kor , oo aan cadho iyo muran lahayn .
Jilba ama u jilba
Jilba hoos ama u jilba waa dhaqdhaqaaq jir ah
maamuustaan, iyo ixtiraam .
Sabuurrada 95:6 Kaalaya , aynu isaga caabudnee oo ku

74

foororsadaan , oo ina keena aynu ku jilba joogsanno


Rabbiga Ilaaheenna Abuurahoodii ka hor .
Usujuud oo Hoos
Hoos u fool-ka hoos dabaqa muujiyay ixtiraam ahaa
Boooliska cusub iyo cibaadada , oo ah maamuustaan,
waadaxa ah , dulleeya dhamaystiran oo ka mid ah is .
1 Boqoradii 18:39 Haddaba dadkii oo dhammuna
markay taas arkeen , waxay wejigooda u dhaceen ; oo
waxay ku yidhaahdeen , " Rabbigu wuxuu , Isagu waa
Ilaah! Rabbigu , Isagu waa Ilaah! "
1 Taarikhdii 29:20 Markaasaa Daa'uud wuxuu shirkii
oo dhan , " Ilaahiinna Rabbigu wuxuu Now naxariisi
korkiisa ha . " Sidaas shirkii oo dhammu ammaaneen
Rabbiga ah Ilaaha awowayaashood , iyo madaxdoodii
wada foororsadeen oo sujuudey Rabbiga iyo boqorka
ka hor .
Aamusnaan
Aamusnaan noqon karaa weer mahadiyo .
Wacdiyaha 3:7 waqti la jeexjeexo, iyo waqtiga la tolo;
wakhti la aamuso, iyo wakhti la hadlo ...
Sabuurrada 46:10 Noqo , oo ogaada inaan anigu Ilaah ;
Waa laygu sarraysiin doonaa quruumaha dhexdooda ,
aniguna waan soo noqon dhulka ku sarraysiin doonaa ?
Ilmo
Ilmo aan inta badan waa jawaab si la kulma jacaylka aad u
daran iyo naxariis Ilaah .
Falimaha Rasuullada 20:36,37 Oo markuu waxaas yidhi
, ayuu jilba joogsaday oo la tukaday dhammaantood .
Markaas xor ah oo dhan waxay u ooyay , oo Bawlos
qoorta kaga dhaceen oo dhunkadeen .
Ilmo aan ammaantaada ugu soo raaca waxaa hadal ah oo
mahadnaq hiddo iyo dhaqan Sujuud . Waxay inta badan la
keeno qoto dheer loo sii daayo dareenka iyo bogsashada
iyo barxadda gudaha .
75

Luukos 7:37,38 Oo bal eeg , naag magaalada joogtay ,


kuwaas oo ahaa mid dembi leh , marka iyada ogaa in
Ciise wuxuu fadhiistay miiska ee gurigii Farrisiga , u
keenay weel alabastar ah oo saliid ah udgoon ah oo
isdaba taagtay cagihiisa agtooda ka dambeeya isaga u
ooyayeen oo uu ; iyo iyada oo bilaabay inuu maydho
cagihiisa ayay ilmadeeda ku leh , iyo timaheeda ku
timaha of iyada madaxiisa, dabadeedna waxay
dhunkaday cagihiisa oo iyaga lagu subkay saliiddii
kareysa .
Ilmo aan inta badan ka horeyso farxad weyn iyo guul .
Sabuurrada 126:5, 6 Kuwa ku beeran in ilmada goosan
doonaan farxad . Wuxuu iyo goorba u dhaco soo baxay
isagoo ooyaya oo abuurkiisa sita, abuuraysaan , kee baa
mar kale iyagoo faraxsan oo ku iman doona , oo
xidhmooyinkiisa isaga oo leh .
Cayaar
Cayaar ma ka muhiimsan yahay ee tibaaxo kale oo
ammaan. Si kastaba ha ahaatee , waxa uu ku badan yahay
muranka iyo sidaas u baahan yahay sharaxaad ka badan
qaar ka mid ah noocyada kale ee .
Qeexid
Cayaar waa heer sare Lixdan miskiin. Waxay u baahan
tahay isticmaalka jirka oo dhan si ay u muujiyaan farxad ,
ammaan iyo cibaadada Rabbiga hortiisa .
Erayada Giriigga ah ee Cibraaniga iyo turjumay " qoob "
macnaheedu " boodboodaya , gefo , kor cagaha , ku
boodayaa . " Si kale loo dhigo , wax lama filaan ah oo aan
qaabaysnayn in dabeecadda .

Falimaha Rasuullada 3:8 Sidaas ayuu , kor u booday ,


intuu istaagay ayuu ku socday iyo iyaga macbudkii la
galay qaba isagoo socda oo boodboodaya oo Ilaah
ammaanaya .
Sabuurrada 149:3 ha Magiciisu ammaaneen leh qoob

76

ka ciyaarka ee ha ammaan ugu gabyaan isaga si ay ula


daf iyo kataarad .

TUSAALOOYINKA AXDIGI HORE EE CAYAARAHA


Dabaal degid
Markaasaa reer binu Israa'iil ugu cayaaray, si ay ugu dabaal
badbaadada iyo samatabbixinta, markii ay soo
samatabbixiyey Masriyiintii .
Baxnaanintii 15:20 Markaas Maryan oo nebiyad ahayd,
Haaruunna walaashiis ahayd, ku qaadatay daf ee iyada
gacanta idiinku jirto; kolkaasaa dumarkii oo dhammu
ka baxay iyada ka dib, iyadoo daf tumaysa oo leh qoob.
Waxay ku reyreeyey markii sanduuqii axdiga ahaa dib loo
soo celiyo .
2 Samuueel 6:14 Markaasaa Daa'uud wuxuu ugu
cayaaray, oo Rabbiga hortiisa xooggiisii oo dhan ...
Cayaar Ruux ahaaneed
Qoob The ruuxi ah waa lama filaan ah , heer hoose ah iyo
khudbo ee style iyo lagu sheegi karaa in gefo , booba , oo
boodboodaya oo ku boodayaa . Waxaa mararka qaarkood la
socdo music from alaabta iyo heeso .
Sabuurrada 149:3 ha Magiciisu ammaaneen leh qoob
ka ciyaarka ee ha ammaan ugu gabyaan Isaga u leh daf
iyo kataarad .
 Koox amaba keli
Daauud cayaartay Rabbiga hortiisa .
Maryam iyo dumarkii oo dhan ugu cayaaray, .
Qoob ruux ahaaneed ma aha ciyaara leh oo xubin ka ah
galmada ka soo hor jeedda .
 Maryama iyo dumarkii oo dhan ugu cayaaray,
 Ragga dhallinyarada ah iyo wada jir ah

77

Yeremiah 31:13 a Markaas gabadh bikrad


wuxuu ku rayrayn doonaa qoob ka, markaasaa
nimankii dhallinyarada ahaa oo uu horeu,
wada...
 De xadidan malaha

Waxaa jira xad da'da ku taal ogeysiiska qoob ka ruuxi ah


oo dumadayda maya " rag dhalinyaro iyo waayeelba ka . "
 Gabyi iyo cayaarta
Heesaha iyo qoob ka oo inta badan wada tageen .
1 Saamuueel 29:5 " Ma aha Daa'uud , oo ah kan ay u
gabyeen iyagoo mid kale gabay uguma , isagoo leh : ? `
Saa'uul wuxuu laayay kumanyaalkiisii , Daa'uudna
wuxuu laayay tobanyaalkiisii kun ' "
 Xili lagu cayaaro
Waxaa jira waqti ay xaq u leeyihiin in la dheesho .
Wacdiyaha 3:4 wakhti la ooyo, iyo wakhti la qoslo;
wakhti la baroorto, iyo waqtiga la cayaaro...
Rabbiga hortiisa ku cayarid
Tani hadal amaanan yahay mid ka mid ah addeecid u soo
muuqan Ilaah , Ereyguna wuxuu sheegaa inaynu innagu
nahay in ay isaga ku ammaani doonaa in qoob ka . Sida
ficil of doono , xataa haddii aanu dareemi sirgaxan in
sidaas la sameeyo , Waana Adeecnay kuwaasuna Ilaah iyo
biiraan leh rumaystayaasha kale sida ay la dheesho Rabbiga
hortiisa .
Cayaarta Ruuxa
Cayaar in ruuxu waa marka, jidhkaaga oo dhammu waa
wada ay gacanta Ruuxa Quduuska ah. Kuwa mu'miniinta
ah waqtigaan ka bogsado " lumay " Ruuxa iyo sidaas gebi
ahaan nuugo in xooggiisu in ay yihiin Faaliso naftooda ,
ama kuwo kale oo ku xeeran ee . Waxaa had iyo jeer waxay
noqon doontaa in Ilaah waqtiga qumman yahay si aanay u
detract from , laakiin halkii ay noqon in wada noolaanshaha
kaamil ah iyo qulquli dhaqaaqayo Ilaah xilligan in .
78

Soo Celinta wax sii sheegeen


Dibudhiska of qoob ka mid ahaa wax ku sii sheegeen .
Yeremiah 31:4, 13 mar kalaan ku dhisi doonaa, oo
waxaa lagugu dib doonaan, Israaiil ee bikradda ahow!
Waxaad oo mar la wada sharraxay dafaf aad , wuuna
ambabbixi doonaa in uu qoob ka mid ah kuwa ku farxa
. Markaas gabadh bikrad ah wuxuu ku rayrayn doonaa
qoob ka , markaasaa nimankii dhallinyarada ahaa oo
uu hore u , wada , waayo, waan ay baroor si farxad ku
soo jeedin doonaa , waanan u qalbi qaboojin doonaa ,
oo iyaga ka samaysaa lacag ku farxi intii ay caloolxumo.
Haddii aynu nahay reer binu Israa'iil oo ruuxi ah , tani
markaa waa inoo maanta .

DIGNIINO
Iska cayaarid sinaysanaya
Cayaraya dabiicadda jidhka waxa sidoo kale la sii leexday ,
sanamyo ka buuxaan , oo sinadeeda , iyo adduun .
Shaydaanku wuxuu leeyahay been abuurka ah ee wax
walba . Counterfeits kaliya caddayn jiro dhab ah iyo asalka
ah .
Istusmaaha
Ujeedada qoob in Ilaah ammaaneen weligood la loogu
talagalay a " show " ama waxqabadka in sawiri lahaa
dadyowga ka ' dareenka ay u ciyaaro ka . Halkii , qoob -ka
waa inay ahaadaan hadal ah lama filaan ah oo ka daran
jirka ah ee Ilaah ammaaneen in ku lug leedahay shirka oo
dhan ee Mu'miniinta ah .
Waa in lagu qaybqaatay by ragga iyo dumarka labadaba iyo
labada dhallinyarada iyo waayeelka .
Yeremiah 31:13 a Markaas gabadh bikrad ah wuxuu
ku rayrayn doonaa qoob ka, markaasaa nimankii
dhallinyarada ahaa oo uu hore u, wada...
Rumaystayaashu waa in aanay joojin walbaba noqdaan "
goobjoogayaasha " ama in ay noqdaan wareeraa sinaba ka

79

soo Ammaantaada aad u daran inta lagu jiro waqtiga " qoob
ka ruuxiga ah " ama " qoob Rabbiga hortiisa . " Midkoodna
ma qoob la doonayo in la ogol yahay in ay noqdaan " wax
soosaarka " a halkaas oo kaliya ku Doortaan yar oo
qaarkood uu waxqabadkayagu for madadaalada ee dadka
kale .
Iyadoo qoob ka waa inay ahaadaan hadal a free mahadiyo
in ku lug leedahay qofka complete - ruuxa , iyo naftiinna
iyo jidhkiinna - digniin waa in loo qaato . Our dhar iyo
falalka our mar kasta waa kuwa ku ammaani doonaa
Rabbiga iyo wicin nafteena si feejignaan .
Nolosha weligeed ah
Rumaystayaasha inaad diido inay galaan qoob ka
ammaanta Rabbiga hortiisa markii Ruuxa Quduuska ah u
guurayaan hab yahay ficil fallaaganimo Ilaah hortiisa . Si
aad isku mashquulsanahay iyo cabsi badan ee laga badiyay
mid sharaf u murugoon kartaa ama demin ee la
barwaaqaysan Ruuxa Quduuska ah .
Qaar ka mid ah ugu weyn ee " geyso " dhacaan dhaqaaqo
Ruuxa Quduuska ah ku yimaado kor jirka ah oo mu'min ah
marka mid ka mid walba waa dhintay naftiisa iyo guuro
addeecaya Ruuxa Quduuska ah , qabanayaan sida Daa'uud
sameeyey goortuu gaajooday , " qoob Rabbiga la tahay oo
dhan ka hor inta xooggiisii " .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Magaca saddex tibaaxo jireed mahadiyo in loo tarjumo karin sida dhaqdhaqaajinta jirka ah ee
maamuustaan, iyo ixtiraam .

2 . Intaa waxaa dheer in ay taambuuggii Daa'uud oo , waxa hadal jirka ah ee cibaadada , waa la
sii loo soo celiyo kaniisadda ?

3 . Maxaa jireed hadal amaanan aad u badan yihiin raaxo leh ? Waa maxay macnaha erayga Ilaah
ku odhan saabsan in gaar ah? Ma doonaysaa in aad Ilaah ku ammaanaan in habkan haddii uu
doonayaa inaad sidaas sameysiid ?

80

Casharka Sagaalad

Caqabaddaha amaanta
Awood la'aanta galaan ammaan iyo cibaadada muujinaysaa
jirto dhibaato aasaasiga ah ee u dhexeeya Ilaah iyo na .
Waxa muhiim ah in rumayste kastaa isaga doonayaa ilaa ay
ogaadaan waxa dhibaatadiisa , ama dhibaatooyin yihiin ka
dibna la macaamilo . Isla caqabadda ku ah in na ka
ilaaliyaan in Rabbiga ammaanaya oo , noo hayn karaa laga
bilaabo ka hor guuritaanka leh Ilaah , ka baryadeenna
jawaabay , ama ka soo wada bogsiiyey .

Maqnaans Inta badan Marka la eego

" Waxaan kaliya ma tagaya ! "


" Waxaan ahay mid aad u xishood ; waxaan dareemayaa is!"
, " Ma quudin Lixdan miskiin ".

Si kastaba ha ahaatee , mahadna waa amar Ilaah ka yimid


oo ma jiraan wax cudur-daar ansax ah !

Sabuurrada 150:6 Wax walba ha in uu leeyahay neef oo


Rabbiga ammaana . Rabbiga ammaana !

CAQABADAHA AMAANTA WAXAA WAAJIB AH IN LAGA ADKAADO


Dembigu

Dembigu jebiyo wehelnimo iyo wadaagis la leh Ilaah .


Dembigu naga horjoogsanaya in Joogitaanka Ilaah .

Sabuurrada 66:18 Haddii aan xumaan qalbigayga ,

81

ayaa Sayidka ma aan maqli doono .


Ishaciah 59:2 Laakiin xumaatooyinkiinna oo idinka
soocay Ilaahiinna ah iyo dembiyadiinna ayaa wejigiisa
idinka qariyey ka soo , si uu uga ma aan maqli doono .
Xalka

Jawaabtu waa in ay qirtaan our dembiga , ama uu


dembiyada , iyo in ay aqbasho in uu denbi dhaaf .

1 Yooxanaa 1:9 Haddii dembiyadeenna qiranno , isagu


waa aamin iyo caaddil inuu dembiyadeenna inaga
cafiyo iyo in ay inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan .

Xukumid

Xukunaan la geliyaana on by Shaydaanku, marna by Ilaah.

Marka waxaan waydiisanay Ilaah si naga cafi , waa in aan


ku cafiyo nafteena . Condemnation nafteena oo keentey in :
 Dareenka qiime lahayn - si aannu badan yahiin "

madaxana aannu sudhan yihiin " in joogitaanka


Ilaah .
 Ahaanshaha sidaas miyir of our qiime lahayn in
aanu ilaawin Ilaah naxariistiisa iyo nimcadiisa
Waxaan u noqdo is- halkii Ilaah - miyir qabo .
Xalka

Rooma 8:1 Waxaa jira haddaba sidaas daraaddeed waa


xukun ma laha kuwa Ciise Masiix ku , ah oo aan sida
jidhka u socon , laakiin sida Ruuxa u .
 Qaado afkaar naftaada off oo wuxuu saaray Ciise .
 Xili more aanu qaataan fikirkooda ku saabsan Ciise,

ayaa in ka badan waxaan jeclaan doonaan inay isaga


ku ammaani doonaa .
Cibraaniyada 12:2 Raadinta Ciise , ee author iyo
Dhammeeyaha rumaysadkeenna , ku yidhi kii farxaddii
hor tiil daraaddeed u adkaystay iskutallaabta , isagoo
82

fududaysanaya ceebta , iyo waxa uu ku fadhiistay


midigta carshiga Ilaah , waayo .
Adduun
Adduun kale waa in maskaxda iyo fikradaha xuddun on
waxyaalaha dunida this .
Anigoo doonaya " sharaf , " ama " decorum , " in ka badan
wasaaradda Ilaah u caabudaan .
Xalka

1 Butros 5:7 murannada daryeelka oo dhan isaga ,


waayo , isagu dan buu kuu .
Filiboy 4:8 dambeyntii, walaalo ah, kasta oo run ah ,
wax kasta oo ay yihiin oo gob ah , iyo wax kasta oo ay
yihiin , wax kasta oo ay yihiin saafi , wax kasta oo door ,
wax kasta oo ay yihiin of war wanaagsan , haddii ay
jirto dhaqan wanaagsan kasta iyo haddii uu jiro wax
hodan amaanan - waxyaalahan ku dadaal on .
1 Yooxanaa 2:15 Ha jecel dunida ama waxyaabaha
dunida oo dhan . Haddii qof ee dunida jecel yahay ,
jacaylka Aabbaha kuma jiro isaga .
Rooma 12:2 Oo ha u ekaadaan dunidan , laakiin waxa
loo badali by the cusboonaanta maankiinna , in aad soo
caddeysaa waxa ay tahay in wanaagsan oo la aqbali
karo iyo kuwa kaamilka ah ee Ilaah .
Kaladuwanaansho
Ahaanshaha qandac ah ama la taag daran xagga Rabbi
waxa uu in badan caqabad ku qof ka soo aadan gelin
ammaan iyo cibaadada.
Muujintii 2:4 Habase yeeshee taasi waxay leeyihiin
idinka gees ah , in aad ka tagtay jacaylka aad marka
hore .
Xalka

Dhig wadnaha aad u soo celi Ilaah ee toobadda buuxda ka


dibna sidii falimo addeecis, bilaabaan in ay isaga ku
ammaani doonaa.
83

Malaakii 3:7a " Weli tan iyo wakhtigii awowayaashiin


ayaad ka fog xukummadii My baxeen iyo ma aydaan
dhawraynin iyagii . Haddaba ii soo noqda , oo aan idiin
soo noqon doonaa , " ayuu yidhi , Rabbiga ciidammadu
wuxuu.
Dagaaladaas
Dagaaladaas xagga Ilaah , waalidka , ama maamulka in
Ilaah ka dhigay in kaniisaddu waa carqalad weyn ku
ammaanaan .
I Samuu'eel 15:22,23 Markaasaa Samuu'eel wuxuu
yidhi : " Rabbigu wuxuu sida ugu farxaa qurbaanno la
gubo iyo allabaryo Leeyahay , sida in codka Rabbiga la
addeeco? Oo bal eeg , Waxaan dhawrayaa waa
wanaagsan tahay allabariga , iyo in la maqlo ka badan
tahay baruurta wananka . Waayo, caasinimadu waa
sida dembiga sixirka , iyo caasinimadii waa sida iyo
sanam caabudidda. Maxaa yeelay, adigu diiday erayga
Rabbigu ahaa , wuxuu sidoo kale waxa uu kuu diiday
inaad boqor . "
Xalka

Gudbi in ay maamulka iyo toobad keenin , caasinimadiinna


.
Cibraaniyada 13:17 adeecdaan kuwa ay idiin wada
taliyaan , iyo noqdaan kuwo isku dhiiba , waayo, waxay
soo baxa naftiinna , sida kuwa waa inuu bixiyaa
faahfaahin . U daa sidaas farxad iyo ma darnaadaan
sameeyo , waayo in uu noqon lahaa ku tuura kuu .
ku dhiiri gelin
Dhibaatooyinkoodii badan oo keeno kaniisadda iyaga
waxaa la jiray . Waxa muhiim ah in aynu diyaariyo
qalbigeenna in ay Ilaah ku ammaanaan waxa ka hor inta
aan imaano .
2 Korintos 4:8,9b Waxaan u riixeen dhinaca kasta , weli
ma burbursaday , oo aanu welweleen , laakiin ma aha
in rajo la'aan; silcin , laakiin aan la dayrin ; dhuftay
hoos , laakiin lama ciribtiro .

84

Xalka

Sida aan ku bilaabi addeecaya ammaano Ilaah ayuu caabudi


doonaa , oo dhan ee ku dhiiri gelin u qaadi doona laga
bilaabo qalbigeenna .
Ishaciah 51:11 Sidaas daraaddeed furtay Rabbiga ku
soo noqon doonaan , oo Siyoon iman gabay la , leh oo
madaxoodana farxad weligood on farxad iyo rayrayn oo
waxay heli doonaan , oo tiiraanyo iyo taahna way carari
doonaan .
Caro
Waa wax aan macquul inuu yimaado Ilaah ammaanta iyo
cibaadada , haddii aannu qabanayno cadho qalbiyadeenna
xagga dadka kale qudheennu , ama Ilaah .
Yacquub 1:19,20b Sidaa darteed , walaalahaygii aan
jeclahayow , nin walba ha u dhaqsado maqlaan , u
gaabiyo hadalka , u gaabiya, cadhada , waayo, cadhadii
nin aanu soo saari xaqnimada Ilaah .
Xalka

Cafi kuwa aad u dulmiyey , diidana in ay u oggolaadaan


cadho inuu sii joogo oo aad qalbiga .
Efsos 4:31,32 oo dhammu aad ha qadhaadhka ,
cadhada , xanaaq , qaylo iyo , iyo hadlidda sharka ah in
la meel fog kaa gelin , oo xumaan oo dhan . Oo nooc ka
mid ah oo kale qalbi jilicsanaado , mid kale ha cafiyo ,
sidii Ilaah oo Masiixa ayaa sidoo kale aad u dhaafay .
Walaaca
Walwalka muujiyay iney of shaki iyo rumaysad ; soo
horjeeda iimaanka . Waa wax aan macquul galaan ammaan
iyo cibaadada haddii ay fikrada ah waxaa ka buuxa welwel.
Yooxanaa 14:27 Nabad baan idiinka tegayaa leh ,
nabaddaydana waan idin siinayaa in ay dunida ku
siinayaa ma sidii baan idiin siiyo . Ha Qalbigiinna ha
murugoon, ha ka baqin .
Xalka
85

Sida aanu indhahayaga diiradda saaraan Ciise iyo


ballanqaadyadii Isaga eraygiisa iyo halkii ay welwel leh ,
waxay bilaabaan inay mahad isaga for wixii uu sameeyey
oo kii uu isagu yahay , isagoo qalbiyadiinna in la daadadku
doonaa nabad iyo ammaan ka bilaabi doonaan inay soo
qulquli ka soo qalbigeenna xagga Ilaah.
Filiboy 4:6,7 ha ka welwelina , waayo waxba , laakiinse
wax kastaba tukasho, mahadnaqid , ha weyddiisato
lagu ogeysiiyo Ilaah ; iyo nabadda Ilaah , kaas oo
waxgarasho kasta ka sarraysa , dhawri doontaa
quluubta iyo maskaxda adigoo u maraayo Masiix Ciise .
Cadaadis
Si aad u oggolaan in nafteena si ay u noqdaan adkaaday
ruuxa niyad-jabka , sababtoo ah ee duruufaha waa in ay
joojiyaan socodka ammaanta nolosheena .
I Butros 4:12,13 Gacaliyayaalow , ha u malayn la yaab
leh oo ku saabsan dacwadda jirrabaadda dabka waa in
aad isku daydo , sidii wax la yaab leh kugu dhacay ,
laakiin ku farxa in ay ilaa xad ah in aad intiina ka
Masiixu ku xanuunsaday , in marka Ammaantiisu laga
muujiyey , waxa kale oo aad noqon karaa mid ku
faraxsanahay leh farxad aad .
Xalka

Sida allabariga ammaanta , waa in aan bilaabaan inay ku


farxi . Sida falimo addeecis in ay Ilaah , waa in aan gelin
dharkii amaanan.
Ishaciah 61:3 Si tacsiyayno kuwa baroorta ee Siyoon , si
ay u siiyaan quruxdaada dambas , saliidda ee farxad
baroor , ayaa dharka ka mid ah oo ammaana , waayo,
ruuxii u tiiraanyooday , in ay yeeri karaa geedo
xaqnimada , beeritaanka Rabbigu ahaa , oo uu isaga
lagu ammaano aawadeed.
Fikradda Qaldan ee Aabbaha
Qaar badan waxay leeyihiin dareen diidmo ah oo ku
saabsan Ilaah . Waxay dareemayaan Ilaah waa iyaga mar

86

walba ku xukumaya . Qaar kale waxay dareemaan Ilaah ma


doonayo qofka u leeyahey inuu iska raaxaysan .
Xalka

Jawaabtu waa in ay helaan "sax" Fikradda ah ee Ilaah by


waqtigooda Ereygiisa .
Yooxanaa 3:16 Waayo, Ilaah dunida jacayl u qabay
ayuu siiyey Wiilkiisa Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid
kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu
lahaado nolosha weligeed ah .
Rooma 8:31,32,38,39 Haddaba waa maxay ahaan
doontaa oo aannu ku odhan si waxyaalahan ka helay?
Haddii Ilaah inala gees yahay, yaa inaga gees ah? Kii
uma u tudhin Wiilkiisa u gaar ah , laakiin Ciise isagii u
dhiibay innaga dhammaanteen u bixiyey , sidee wuxuu
isaga sidoo kale buusan wax walbana inoola ku siin
doonaa? Waayo, waxaan hubaa inaan midkoodna
dhimasho ama nolosha, ama malaa'igaha , mana
waxyaalaha ama kuwa xoogga leh , waxyaalaha haatan
jooga midna waxyaalaha iman doona , ama kor , ama
hoos , mana wax kale oo kasta abuuray , wuxuu noqon
doonaa kaleeto inaga sooci karin jacaylka Ilaah oo ku
jira Rabbigeenna Ciise Masiix .
Caadooyinka Diinta
Diinta cadaadiya , laakiin , madaxfurashadiinnu waa sii
daynayaan .
Matayos 15:6b Oo sidaas b aad dhigay Qaynuunkii
Ilaah buriyaa by xeerkiinna .
Xalka

Jawaabtu waa in si taxadir leh kashifaan dhaqankeenna in


ay erayga Ilaah iyo u ogolaato Ruuxa Quduuska ah na tuso
jidka saxda .
Faanid
Faanid waa in si aadah ay ka walaacsan aannu is -Sawir, ee
raba mid si fiican loo reer. Faanid oo joojisey ninka iyo is
carshigii halkii Ilaah. Anigoo doonaya ammaantiisii ragga
ka soo horjeeda ee ammaaneen Ilaah .
87

Ciise ku tilmaamay hoggaamiyayaasha diinta ku faano inuu


xiligaas.
Matayos 23:1, 2, 5-7 Markaasaa Ciise la hadlay dadkii
badnaa iyo xertiisii , oo wuxuu ku yidhi : " Culimmada
iyo Farrisiinta waxay ku fadhiistaan kursiga Muuse .
Laakiin shuqulkooda oo dhan waxay u sameeyaan in
lagu arko rag . Waxay sameeyaan , xirsiyadooda way
iyo soohdimaha dharkoodii weynayn . Waxay jecel
yihiin meelaha hore oo diyaafadaha , iyo kursiyada ugu
fiican oo sunagogyada , salaanta suuqa , iyo in lagu
magacaabo by rag ku yidhaahdeen, Macallimow ,
Macallimow . '
Xalka

Xalka waa in aad isku hoosaysiiso .


Matayos 23:11,12 Laakiin wuxuu idinku dhex jira waa
kuwa ugu weyn waa inuu ahaado midiidinkinna . Oo ku
alla kii isa sarraysiiya waa la hoosaysiin doonaa , oo kii
is-hoosaysiiyana la sarraysiin doonaa .
Rooma 12:3 Waayo, waxaan idinku , nimcadii uu aniga
ii siiyey , si kuwa idinku dhex jira , waa in aan u
malaynayaa in naftiisa more sare leh ka badan ayuu
waajibka ku ah inay kula tahay , laakiin si diidno kula
tahay , sidii Ilaah wuxuu iila macaamilooday si mid
kasta oo qiyaas ah qof kasta rumaysadkaaga .
Baqdinta ninka
Cabsida waxa ay dad kale ee nagu waa nooc ka mid ah
addoonnimo iyo blocks Ruuxa Quduuska ah ka soo hagaya
ficilladooda iyo dabeecadaha . Cabsida ninka keentey in ka
wal iyo walaac iyo qaadataa indhahayaga xagga Eebahaa ,
kuwaas oo wuxuu yahay iyo kuwa aan nahay xaggiisaana .
Ha baqina , nooc kasta ha ahaatee , waa ka soo horjeedka
oo rumaysadka .
Maahmaahyadii 29:25 cabsi ah nin keentaa dabin ,
laakiin ku alla kii isku halleeyey, Rabbigu wuxuu noqon
doonaa ammaan .
Maahmaahyadii 9:10 Rabbiga ka cabsashadiisu waa ka
88

xigmadda bilowgeeda, oo aqoonta Kan Quduuska ah


waa fahamka.
Xalka

Marka waxaan Ilaah ee uu u dirirka ah ee nolosheena ,


marka waxaan bilaabaan inay isaga ogaadaan sida uu yahay
, cabsida dadka kale baabi'i doontaa .
Cadaadiska oo dhora
Shaydaanku wuxuu neceb yahay Ilaah , sidaas daraaddeed
ayuu ku nebcaadaase, oo ammaana la siiyey Ilaah . Wuxuu
rabaa mahadiyo in ay isaga u tag; . Haddii aad Ilaah ku
ammaanaan oo had iyo , Shaydaanku ma sii joogi doono
hareeraha !
Xalka

Xalka dulmi culus yahay badbaadada laga addoonnimo


jinniga .
Markos 16:17a Calaamooyinkanna raaci doonaa kuwa
rumeeyey : in My name waxay ku tuuri doonaan
jinniyo ...
Yacquub 4:7 Sidaas darteed gudbiso si ay Ilaah . Iska
ilaali Ibliisku iyo wuu idinka carari doonaaye laga
bilaabo .
Aqoon la'aanta
Meelo badan , muhiimada ammaan iyo cibaadada in
nolosha rumaystayaasha oo la khasaaray.
Xalka
Xalka waa in ay wax ka baran waxa Ilaah ayaa qoraal ah oo
mawduucan ku .
Hoosheca 4:6 Dadkaygu waxay u baabba'aan
aqoondarro aqoonta. Maxaa yeelay, adigu diiday
aqoonta , ayaan adiga kuu diidi doonaa isagoo ah
wadaadka ii yeelay, waxaad illowday sharcigii
Ilaahaaga ah , Waxa kale oo aan carruurtaada aan
illoobi doono .

89

U qabo! Ha ficiltamin !
Qaar badan oo reesay hab xun ee kuwa leeyihiin " jidhka "
inta lagu jiro ammaan iyo cibaadada . Rumaystayaasha qaar
reesay iyo la " demiyaa " by Max'ed Suleymaan dadka kale
. Tani waxa ay noqotay carqalad ah in ay tahay in ay xor
galaan dhamaan weedhaha baybalka ah ammaan iyo
cibaadada awoodi .
Xalka

Halkii looga jawaabayo kuwa kaleba, waxaan u baahan


nahay aynu ku erayga Ilaah . Waxaan u baahan nahay in ay
ka jawaabaan in addeecid kac ah in ay muujinta ah ee
erayga Ilaah . Waxaan sidii carruurtiisa waa xor
dhambaalkii oo ammaana tiiraanyo , iyo Caabudin isaga ku
salaysan oo joogto ah .
Si aad uga jawaabaysaan waa in la xiran iyo kuwa la qabtay
u ahaydeen caadooyinka diinta iyo baqdin ay ninka . Kusimidda xilka waa in ay noqon gebi uu xor u yahay wada
qulquli Ruuxa Ilaah.
Ciise wuxuu u yimid in ay na dhigay lacag la'aan!
Yooxanaa 8:32 Oo waxaad garan doontaan runta, iyo
runta waa idin xorayn doontaa.
Gabagabo
Awood la'aanta la ammaano iyo cibaadada waxay
muujinaysaa dhibaatada aasaasi ah oo loo baahan yahay in
wax laga qaban . Raadi Ilaah ilaa aad ka ogaato dhibaatada
ka dibna daacad ah wax ka qaban . Haddii aadan weli ma
geli karaa oo Ilaah ammaaneen , tag baaluq Masiixi ah iyo
raadsadaan isaga ama iyada caawimo .

90

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Magaca mid carqalad si ammaan iyo xalka sidii laga helay erayga Ilaah .

2 . Magaca mid carqalad ku ammaanaan in aad dareentay in aad noloshaada u gaar ah gudahood .
Sidee ayaad ka adkaanno , ama sida aad u sii socotay inay u gudbi doonaa?

3 . Maxaad samayn lahayd hadii dhan dadaalka aad ugu fashilmeen in ay ka gudbaan carqalad ah
in ay ku ammaanayaan?

91

Casharka tobnaad

Qurbaan ubixinta amaanta


FARQIGA U DHEXEEYA IYO ALABARIGA LAGU AMAANO
Cibraaniyada 13:15 Sidaa darteed isaga by ha nagu had
iyo goorba allabariga ammaanta bixiyaan si ay Ilaah ,
in uu yahay , midhaha dibnaha , mahad magiciisa qirta.
Waxaa jira farqi u dhexeeya Ilaah iyo allabariga ammaanta
ammaanaya .
Amaantu
Amaantu si fudud ay qulqulka marka aynu nahay in a "
xiriirka xaq " oo leh Ilaah . Waxaa hubban oo lama filaan
ah marka waxaan u malaynayaa in wax kasta oo uu noo
samaysay noo .
Allabari amaanta
Allabariga ammaanta waxaa la siiyaa Ilaah markii wax uma
muuqdaan kuwo la xaq u socoto . Waa :
 Mahad Eebaa iska bixiyaa in kasta oo ay habka
wax u socdaan.
 Mahad Eebaa iska bixiyaa iimaanka iyo addeecid.
 Mahad Eebaa iska bixiyaa sababta oo ah cidda uu
yahay Ilaah.

QURBAANKA AMAANTA
joogtada ah
Allabariga ammaanta waa ammaan joogto ah .
Sabuurrada 34:1 ayaan Rabbiga ammaani doonaa mar
walba; iyo goorba ammaantiisu noqon doonaa in
afkayga .
La maqli

92

Allabariga ammaanta mahadna meeli . Dhowr jeer ,


Daa'uudna wuxuu yidhi , goorba ammaantiisu noqon
doonaa in afkayga .
Bawlos iyo Silas Tusaalooyin
Bawlos iyo Silas oo xabsi ayay Ilaah ammaaneen ee song
iyo mucjisooyin soo raacay .
Falimaha Rasuullada 16:22-26 Dadkii oo wada kaceen
iyaga ka gees ah , oo xaakinnadiina dharkoodii ay off
iyo ku amray in la uleeyo . Oo markii ay u dhigeen, ulo
badan ku on , ayay xabsiga ku galay , idinku amrayo oo
xabsihayihii inuu si ammaan ah u ilaaliyo . Ka dib
markaan helay amar caynkaas ah , Oo wuxuu saaray
xabsigii ugu hooseeyey ku dhejiyeen , cagahoodu waxay
u jeebbooyin . Laakiin abbaaraha habeenbadhka
Bawlos iyo Silas ayaa tukanayay oo Ilaah gabay ku
ammaanayay , maxaabiistuna way dhegaysanayeen .
Oo filanla'aan waxaa dhacay dhulgariir weyn , sidaas
darteed aasaaskii xabsigu waa ruxmay; oo markiiba
albaabbadii oo dhammu waa furmeen oo silsiladaha qof
kasta furmeen .


Xaaladda Jirka
Waxay la weeraray iyo silcin .
Dharkoodiina ayaa la jeexan off .
Waxay la garaaci jiray ,
Markaasaa lagu mudhbixiyey oo xabsigii ugu hooseeyey
leh ugu hooseeya ee dambiilayaasha , Iyo qufulan ee
kaydka u xakameeyaan dhaqdhaqaaqa ay .

 Xaaladda Ruux ahaaneed

Waxay ku tukanayeen iyo gabay .


Miyey ku tukado ,
" Ilaah sababtii aad ha u dhacaa?
Waxaan aad u adeegaya .
Waxaan ku jiray meesha aad noo soo diray! "
Waxaan ognahay ma !
Oo waxay ammaan ku gabyeen iyagoo ah iyo dhawr kale
oo maxaabiis iyaga maqlay .

93

Jawaab
Waxay la furay , ka dibna laga xoreeyay .
xabsihayihii iyo dhamaan uu " guriga " ayaa lagu
badbaadiyey .
Qof kasta oo xabsiga ka maqlay wax Ciise ku saabsan .
The rumaystayaasha kale ee Filiboy ayaa lagu raaxaysiiyey
.

Oo Yehooshaafaadna wuu - Tusaale kale


Oo Yehooshaafaadna wuxuu soo raacay amarrada Ilaah iyo
kulantay guul mucjisada ah . Magiciisu , Jehos ,
macnaheedu waxa weeye " qawaaniinta Rabbi . "


Dadka baray Ereyga


2 Taarikhdii 17:3-6 Haddaba Rabbigu wuxuu
Yehooshaafaad wuu la jiray , maxaa yeelay, wuxuu ku
socday jidadkii hore oo awowgiis Daa'uud ; ayuu
Bacaliimna ma uu doonin , laakiin waxay dooneen
Ilaaha aabbihiis , iyo ku socday amarradiisii , mana uu
si falimihiisii kale reer binu Israa'iil oo . Sidaas
daraaddeed Rabbigu boqortooyadii gacanta ugu jiro;
iyo dadka Yahuudah oo dhan wuxuu Yehooshaafaad ku
hadiyadona wuxuu u bixiyey , isagu wuxuu lahaa maal
iyo sharaf badan . Oo qalbigiisuna qaaday faraxsanaa
jidadkii Rabbiga, oo weliba wuxuu dumiyey meelihii
sarsare iyo sanamyadii alwaax Yahuudah ka .

Tukaday In wakhtiga dhibaatada


Muddo sanado ah quruumaha hareeraha ku baqeen isaga
iyo keligaa qaranka tagay , laakiin markaas waxay
midoobay u yimid isaga ka gees ah . Oo Yehooshaafaadna
wuxuu ku hor akhriyin shirkii u yimid oo ku tukaday . Oo
baryootankiisii bilaabay tasbiixsan .
2 Taarikhdii 20:6-9 Oo wuxuu ku yidhi : ma "
Rabbiyow Ilaahii awowayaashayow , Waxaad tahay
Ilaaha samada , oo ha Adigaa u taliya kulli
boqortooyooyinka quruumaha oo dhan , iyo in aad
gacantaadana waxaa ku jira xoog iyo itaal , sidaas in
aan cidna hor istaagi karin? Oo ma aad Ilaaheenna ,
kuwaas oo ka eryay dadkii degganaa dalkii dalkan
dadkaaga reer binu Israa'iil ka hor , oo siiyey Faracii
weligeedba way Ibraahim saaxiibka? Oo iyana waxay
94

halkaas deggan , iyo meel quduus ah waxa ku jira for


Your name Waxaad dhisay , oo wuxuu ku yidhi ,
Haddii masiibo yimaado na dul saaran , sida seef ama
xukum ama belaayo ama abaar, ee , waxaan macbudka
this ka hor iyo in Your joogitaanka istaagi doona (
magaacaaga waa in macbudka kani ) , iyo qayliyo inaad
annagoo dhib ku jirna , oo waxaad maqli doontaa oo
badbaadiyo . ' "


Ilaah wuu ujawabayaa


Markaas Ilaah u jawaabay oo nebi ah .
2 Taarikhdii 20:15-18 Markaasuu wuxuu ku yidhi , "
Dhegeyso , oo dhan ee aad dalka Yahuudah iyo
kuwiinna Yeruusaalem deggan , iyo adiga , Boqor
Yehooshaafaad ! Leeyahay, Rabbigu wuxuu kugu
yiraahdo: Ha cabsanina, hana ka qalbi jabina , maxaa
yeelay of this faraha badan , waayo, dagaalka ma
lihidin , laakiinse Ilaah . Berrito u dhaadhaca iyaga ka
gees ah . Waxay hubaal iman doonaa , jiirtii jiirta Siis ,
oo waxaad ka heli doontaa dhammaadka durdurkii
horraysa cidlada Yeruu'eel . Idinku uma baahnaan
doontaan inaad dagaalkan dagaalka this . Idinka
qudhiinnu Position , weli bal joogsada oo eega
badbaadada Rabbigu ahaa , kuwaas oo waa kula jiraa ,
dadkii Yahuudah iyo dadkii Yeruusaalem ! ' Ha ka
cabsan ama qalbi jabina; berrito iyaga u baxa, , ,
waayo, Rabbigu waa kula jiraa ".

 Dhamaan caabudeen
Markaasaa Yehooshaafaad madaxa foororshay oo wejiga
dhulka saaray, oo dadkii Yahuudah iyo dadkii Yeruusaalem
degganaa oo dhan wada sujuudeen Rabbiga hortiisa ,
Rabbigu wuxuu ku caabudaysay .


Fannaaniinta Magacaabey
In loogu diyaar garoobayo dagaal , oo Yehooshaafaadna
wuxuu magacaabay rag inay gabyaan oo Ilaah ammaanaan
ayaa Sayidka . Nimankani waxa ay saldhig ka hore ee
ciidanka !
vs 21-22 Oo markuu dadkii la tashaday , ayuu doortay
kuwii u gabyi ayaa Rabbiga ah , oo ah kuwa waa
quruxda quduusnimada ku ammaanaan , sida ay
dibadda u soo baxay oo ciidanka hor iyo waxay
yidhaahdeen : " Rabbiga ammaana , waayo inuu u
95

naxariisto oo weligeedba way waartaa " Haddaba


markay bilaabeen inay gabyaan oo Ilaah ammaanaan ,
Rabbiga oo ka gees ah dadka Cammoon iyo reer
Moo'aab , iyo reer Buur Seciir , kuwaas oo ku soo kacay
dadkii Yahuudah oo dhigeen rag gaadmo ah ; . iyo
iyaga looga adkaaday .


Guul
aayadda 23 Waayo, dadka reer Cammoon iyo reer
Moo'aab ayaa istaagay dadkii degganaa Buur Seciir
ilaa wada baabbi'iyey dadkii laayaan oo iyaga looga
wada baabbi'iyo . Oo markay dhammeeyeen of Buur
Seciir degganaa ayaa , waxay ka caawisay in la
burburiyo hal kale .
vs 24-26 Sidaas dadkii Yahuudah markay yimaadeen
meeshii a cidlada ka eegaya , waxay u jeesteen xagga
dadkii badnaa , oo waxaa jirkooda ku dhintay , u
dhacday dhulka ku . Qofna baxsatay .
Yehooshaafaad iyo dadkiisii markay u yimaadeen inay
iska furtaan , iyaga dhex waxay heleen tiro badan oo
qiimo leh on dad dhintay meydadkood , iyo dahabka
qaaliga ah , kuwaas oo ay ka furteen isu for , in ka
badan qaadan karaan , saddex maalmood ka urursatid
meel ay ahaayeen booli ah sababtoo ah wax badan . Oo
maalintii afraad ayay ku shireen dooxada Barako ,
waayo, halkaasay Rabbiga ku ammaaneen, sidaas
daraaddeed meeshaas magaceedii waxaa in la odhan
jiray Dooxadii Barako , tan iyo maalintaas .

Soo,gaabin
 Xaaladda Jirka
Saraakiishan ayaa waxa ay weeraro by badnaa wax ka soo
saddex quruumaha oo .
 Xaaladda Ruux ahaaneed

Waxay ogaa wixii uu Ilaah Ereygiisa yiri . Waxay


bilaabeen inay ammaan bixiyaan , ma dib markii cadowga
laga adkaaday , laakiin halka cadowga ahaa ee iyaga ku
wareegsan iyo wax kasta oo wax fiiriyey rajo la'aan .
Waxay allabari ahaan u bixiyey oo ammaana .

96

Natiijada
Natiijadu waxay ahayd complete guul sida ay
cadaawayaashoodii ka heleen kasta oo kale lagu dilay , oo
waxay heleen boolidii weyn .

Tallaabooyinka guusha!
Oo Yehooshaafaadna wuxuu Iyada oo aynu ka heli shan
tallaabooyin ay ku guul.
 Garanayn erayga
 Raadso joogitaanka Ilaah
 Maqla From Ilaah
 Rumayso Ereyga Ilaah ayuu caabudi
 Rumaysadka ku weyn Ilaah ku ammaanaan ka hor
guusha la muujiyey.

KU DAGAALANKA AMAANTA
Maamulka ruuxiga Great iyo awood inta badan waa la sii
daayay tibaaxaha muusikada ee Ilaah ammaaneen . Tusaale
ahaan aan hadda uun soo bartay ahaa ee Bawlos iyo Silas
songs qaaday gabaygii ammaanta ahaa ka dibna la
samatabbixiyo si yimid by hab oo dhulgariir xoog badan
oo.
Amaantu waxay keentaa guul
Marka wuxuu Yehooshaafaad ku magacaabay rag inay
gabyaan oo Ilaah ammaanaan Rabbiga iyo waxay ciidanka
hor socda waxay tageen , guul weyn oo ku guuleystay .
Waxay isticmaaleen hub xoog badan oo ruuxi ah iyo sida
ay ahaayeen iyagoo Ilaah , xoogga weyn iyo maamulka
ruuxiga ah ayaa la sii daayay . Inta badan marka aynu Ilaah
ammaanaya , Ruuxiisa noo kaxayn doona songs dagaal
ruuxi ah .
Sabuurrada 149:6-9 ha ku ammaan sare oo Ilaah noqon
afkooda , iyo seef laba af leh ee ay gacanta , si ay u
fuliyaan aargudaan quruumaha oo , iyo Ciqaabaha on
dadyowgu .
Si aad u xidhxidhaan boqorradooduna silsilad , iyo
kuwii gobta ahaa oo ay silsilado bir ah; si ay u fuliyaan

97

iyaga on xukunka qoran sharaf this leeyihiin quduuska


ah oo dhammuna . Rabbiga ammaana !
In dagaalkayagu ruuxi ah , oo aan kaliya ku guuleysan sida
seef soofaysan oo laba af leh erayga Ilaah lagaga hadlo afka
ka leenahay , laakiin guul weyn waxaa sidoo kale ku
guuleystay in xukunka ruuxiga ah ruuxa sida uu ammaan
Ilaah oo sung .
Ishaciah 30:31,32 For iyada oo codka Ashuur Rabbiga
waa la hoos u garaaci doonaa , kii wax ku dhuftay ul .
Iyo in meel kasta oo shaqaalaha ciqaabta gudubtaa , oo
Rabbigu ay dhigaan isaga ku saabsan , waxa daf iyo
kataarado ay noqon doonto; iyo in dagaallada ka
tuullan dab dagaallami doona waxa ay la.
Muusiqa amaanan leeyahay qayb muhiim ah in badisay
dagaal kasta oo Ruuxa.
Caabudina - sheegidda dagaal
Muujintii 19:6-8 Oo waxaan maqlay , maadaama ay
ahaayeen , codka dad faro badan , sida codka biyo
badan iyo sida codka onkod xoog weyn , oo wuxuu ku
yidhi , " Alleluia! Waayo, Ilaah wuxuu Rabbi u daadego
xukumaa ! Ha noo noqon farax, oo reyree oo isaga
ammaana , waayo, arooskii Wanku wuu yimid , oo
afadiisiina way isdiyaarisay . " Oo iyada si uu u la siiyey
in la soo xidheen dhar wanaagsan , nadiif ah oo
dhalaalaya , waayo, dharka ganaax waxa weeye
falimihii xaqa ahaa oo quduusiinta .


Caabudina
Waxaa jira dhawaaq cusub oo ammaan iyo cibaadada in la
imanayaa si Kaniisadda maanta . Waxaa marar badan sida
codka oo ciyaya sida daad biyo xoog badan guuxaya oo ka
muujinaya cod in xilkaas onkod iyo qaylo ayaa cod of guul
. In codka ciyaya , Ciise kan ayaa ka hor lagu muujiyey
sida wanka Ilaah , waxaa hadda laga muujiyey sida Libaaxa
qabiilka reer Yahuudah oo kale.
Rasuulkii John wuxuu sharaxayaa dagaalkii ugu dambeeya
weyn marka Shaydaanku ku xidhnaan doonaa dhulka this .
Markaasaa malaa'igtii waxay ku soo muuqatay .

98

Muujintii 19:10,11 Oo waxaan ku dhacday cagihiisa


isaga caabudo . Laakiin wuxuu igu yidhi, " Eeg in
aydaan falaynin in ! Waxaan ahay addoonkaaga, la
shaqayn jiray , oo aad walaalihiin ka haya
markhaatifuridda Ciise . Ilaah u sujuud ! Waayo,
markhaatifuridda Ciise waa ruuxa wax sii sheegidda . "
Markaas baan ku arkay samada oo furantay , oo bal
eeg , faras cad . Oo kan isaga ku fadhiistay la odhan
jiray Aamin iyo Run , iyo xaqnimo wuxuu xukumaa oo
uu ku diriraa .
Waxaa jira saddex dhinac oo muhiim ah ee this dagaal
ruuxi ah oo weyn .
 Caabudina
 Sii sheegidda
 Dagaal


Sii sheegidda
Inta badan ee ammaan iyo cibaadada , "ruuxa wax sii
sheegidda " a muuqdo doonaa in a " song ruuxiga ah " ee
maamul gobaleedka Puntland . Mar kasta oo ay taasi
dhacdo dagaalo weyn yihiin guuleystay in dunida jinnigii .
Waxaa jira noqoneysa :
 Waxyaalaha
 Awoodaha
 Oo taliyayaashiina of gudcur
Sabuurrada 149:8 Si dhammuna waxay leeyihiin
silsiladaha , iyo kuwii gobta ahaa oo ay silsilado bir ah
...

Dagaal
Muujintii sagaal iyo sii socoto sida uu sharaxayo Ciise iyo
quduusiintiisa soo socda dib ugu this dagaal weyn ee
liibaanta Ibliiska iyo awoodaha uu jinnigii ayaa ka weyn .
Muujintii 19:12-16 Oo indhihiisuna waxay ahaayeen
sida dab ololkiis , iyo madaxiisa saarnaa taajaj badan .
Oo wuxuu lahaa qornaa magac ah in qofna qudhiisu
wuu ogaa marka laga reebo . Wuxuu wuxuu xidhnaa
dhar dhiig lagu rusheeyey dhar , iyo magiciisana waxaa
la odhan jiray ereyga Ilaah . Oo ciidammadii samada
ku jira , oo qaba dhar wanaagsan , oo cad oo nadiif ah ,
isaga raaceen iyagoo fuushan fardo cadcad oo .
99

Hadda afkiisa ka soo baxay uu aado yahay seef af


badan , in ay la waa inuu ku laayo quruumaha . Oo
weliba isaga qudhiisaa iyaga ku xukumi doonaa ul bir
ah . Laftiisa ayaa wuxuu ku tumay saxaafadda khamri
ah oo kulaylka iyo cadhada Ilaaha Qaadirka ah Ilaaha .
Oo isna wuxuu leeyahay on huwiskiisii iyo
bowdadiisana qornaa magac ah : BOQORKA
BOQORRADA IYO SAYIDKA SAYIDYADA .

QURBAAN AMAANEED OO KA YIMID MASIIXA

Qurbaan mahadiyo waxaa lagu siin karaa oo keliya iyadoo


la Ciise.
Cibraaniyada 13:15 Sidaa darteed isaga by ha nagu had
iyo goorba allabariga ammaanta bixiyaan si ay Ilaah ,
in uu yahay , midhaha dibnaha , mahad magiciisa qirta.
Waxaa mahad magiciisa talagalay kuwaas oo wuxuu yahay
iyo wixii uu sameeyey.
Efesos 5:20 walba mahad ugu naqa waxyaalahan oo
dhan si Ilaaha Aabbaha ah ee magaca Rabbigeenna
Ciise Masiix ...
Waxaa mahad duruufo oo dhan , ma in uun waxyaabaha
aan ka fiirsan wanaagsan.
1 Tesaloniika 5:16-18 reyreeya had iyo jeer , tukado
joogsila'aan , in wax kasta oo ku mahad naqaan ,
waayo, tanu waa doonistii Ilaah ee Ciise Masiix kuu .
Waxaan taas u samayn kartaa marka aan si buuxda u
muuqato sida Ilaah ka celin kara waxaas oo dhan in ay
wanaag ugu wada shaqeeyaan nolosheena .
Rooma 8:28 Waxaynu og nahay in wax walba oo
wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa Ilaah jecel , xataa
kuwa ee loo yaqaan qasdigiisa .

100

Keenaya Ilaah ha ku ammaanmo


Allabariga ammaanta Ilaah u keentaa ammaanta .
Sabuurrada 50:23 a alla waxay bixisaa Ammaantaada i
ammaanaa ...

SIDEE LOO BIXIYAA QURBAANKA AMAANTA


Samee Go'aan
Go'aanso ka hor in aad doonayso in Ilaah ku ammaanaan at
times oo dhan iyo xaalada kasta oo .
Hadda bilaw
Ilaah ku ammaanaan waxa maalin kasta - maalintii oo dhan.
Baaqbaaq caado ammaanta .
Haddii dhibaato baa ii timaada
 Xusuusnow in aad go'aan .
 Siiwadid in aad caado mahadiyo.
 Xasuusnoow in amaanta in uu waqtiyada adag

oggolaanaysa in Ilaah la shaqeeyaan adiga ku


matalaya .
 Mahadna dhibaato Aabbahaan u keentaa
ammaanta.
, Marka aanu dareensan tahay in aanad wayna
ammaanayeen Ilaah oo waa waqtiga marka waxaan ugu
baahan yihiin inay isaga ku ammaani doonaa . Sida aan ku
dhaqmaan addeecitaanka eraygiisa iyo bilaabaan inay isaga
u ammaanayaa , waxaan ka qurbaan runta ah ee Ilaah
ammaaneen iyo in uu yahay isaga ka farxinno .
Ku bilow Rumaysad
Sida aad u bilaabaan inay bixiyaan allabariga ammaanta
rumaysadka ku timaada . Isaga u ammaanayaa Yaa wuxuu
yahay iyo wixii uu sameeyey . Markaas ayaa bixiya ,
waayo xaaladda mahad Ilaah baa leh , xitaa haddii aadan
fahmayn .
101

Isaga u ammaanayaa samaynta hab samatabbixinta , inkasta


oo aad ku arki kartaa jirin ee dhibaatada . Ilaah ku
ammaanaan waxa for Yaa wuxuu yahay iyo dhigay
maskaxdaada isaga iyo ballanqaadyadii Isaga eraygiisa .
Marka aad bilowday inaad samayso allabariga ammaanta sii wad . Ka sheega kor wax Ereyga Ilaah in injiilka guul
iyo samatabbixinta, .
Marka hore waxaa lagugu siinaya ammaani doonaa in
addeecitaan . By tan sameeyaan , oo aad ugu heyn doono
maskaxdaada isaga oo aan on duruufahan . Sida aad ku
hayso is barbar uu xoog iyo ammaan aad xaalad , waxaad
ku arki doontaa sida ay yar run ahaantii waa .
Marka aad buuxiso oo aad maanka ku leh erayga Ilaah iyo
si diiradda loo on xooggiisa iyo ballanqaadkiisa , ruux la
mahadiyo bedelayaan shaki iyo welwel .
Inta badan marka ay u muuqataa wax adag la ammaano ,
sida aad ka bilaabi ammaanaan addeecaya Ilaah , waxaad
bilaabi doonaa in lagu qarqiyey by Ruuxa ammaanta .
Soon waxaad ka heli doontaa naftaada farxad la gelin aragti
buuxda ee hortiisay sida aad sii daayo ruuxa in allabariga
ammaanta .
 Isaga u gabya.
 Cayaar isaga hor.
 Isaga.Waayo isaga iyo weynaysid magaca.
 Oo wuxuu ka dhigi doonaa waddo badbaadada iyo
samatabbixinta, kuu!

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Waa maxay farqiga u dhexeeya wayna ammaanayeen Ilaah oo bixiya allabariga ammaanta ?
2 . Maxaa dhacay markii Boqor Yehooshaafaad wuxuu u tegey dagaal iyo saaray praisers ee hore
ee ciidanka?
3 . Sidee loo wixii dhacay si Boqor Yehooshaafaad tusaale inoo ah maanta?

102

Casharka kow iyo tobnaad

Qaybteena quduusiinta iyo amaanta


Hordhac
Wasaaraddu waxay aasaasiga ah ee kaniisaddii hore
adeegaysay Rabbiga u.
Falimaha Rasuullada 13:1-3 Hadda ee kaniisadda in ay
ahayd Antiyokh ku tiil waxaa ku jiray nebiyo iyo
macallimiin, ... Oo markay Rabbiga caabudayeen oo
soomanaayeen ayaa Ruuxa Quduuska ah ayuu yiri , "
Hadda kala gaar Me si Barnabas iyo Sawlos shaqada si
taasoo Anigu waan idiin yeedhay iyaga . " Markaas ,
isagoo soomeen oo duceeyeen , oo wuxuu iyagii ku on
gacmaha saareen , ayay direen iyagii .
Marka kaniisadda ahaa ayaa bilaabay inay ha this
wasaaradda hoose ku mujisaa , wasaaradaha kale iyo aad u
badan lagama maarmaan noqday . Kaniisaddu waxa loo
baahan yahay wasaaradda si buka , kuwa lahu derdereen;
jinni oo jinnigii la , oo masaakiinta , iyo in ay cidla ah .
Wasaaradaha Counseling bilaabeen inay leh caadifad iyo
dhibaato , dhibaatooyinka guurka , kuwa caadaysatay in ay
khamriga iyo daroogada , dhalinyarada caasinimo qabtaan ,
iyo caruurta lagu xad . Waxaa liiska on and on tagaa .
Furitaan, wuu sinaystaa, sinada iyo qalloocnaan baa
galmada bilaabeen inay gelid kaniisadda.
Waxa laga yaba , marka jidhka Masiix ku soo laabtay
adeegga asalka ah ee ammaan iyo cibaadada , oo intaas oo
dhammu wasaaradaha kale ee uu noqon doonaa mid yar yar
loo baahdo iyo ? Marar badan koox galaa marka galay
Ammaantaada run iyo cibaadada , dad badan waxay
bilaabaan in la dareen ahaan ayuu bogsiiyey , jir ahaan , iyo
xataa heli samatabbixinta, marka ay yimaadaan oo Ilaah
hortiisa .
Adeegi jiray sida Wadaadada
Xataa sidii Ciise waa Wadaadka Sare our , waxaana aan
wadaagnaa ee wuxuu haystaa wadaadnimadiisa . Rumayste
kasta oo uu yahay wadaad Ilaah ku yidhi .

103

Muujintii 1:6 Markaasaa ayaa noo boqorro iyo


wadaaddadii si uu Ilaaha ah Aabbaha dhigay , isagaa
ammaanta iyo dowladnimadaba weligiis iyo weligiis.
Wadaadnimo boqornimada loo muujiyey in nooca by Oo
Malkisadaq. Waxaa dambe soo muuqdo , wasaaraddu
waxay wadaadadu wuxuu Boqor daauud . Labada of
priesthoods kuwaas oo ay umuli lahayd ee wasaaradda
wadaadadu wuxuu Ciise . Ciise waa Wadaadka Sare
weligeed ah iyo nahay in ay ka shaqeeyaan sidii rumayste wadaaddadii ka yar , ama iyada oo loo marayo , isaga .
Waxaa lagama maarmaan ah inaad barato hawlaha Axdiga
Hore wadaadnimo , sidaa darteed waxa laga yaabaa inaan
heli muujin cad ee hawlaha noo sidii wadaaddada sida aan
bixino our allabari oo joogto ah lana mahadiyo.

BOQORTOOYADADA AMAANTOODA
Malkisadaq
Bilawgii 14:18 Markaas Malkisadaq oo ahaa boqorkii
Saalem baa keenay cunto iyo khamri, wuxuuna ahaa
wadaadkii Ilaaha ugu sarreeya.
Malkisadaq oo ahaa ee - boqor Wadaadka Salem ( meel
maanta ee Yeruusaalem ) . Ibraahim meeltobnaadyadiinna
si this ka mid ah oo magiciisa la odhan macnihiisu yahay "
Boqorka Xaqnimada . " Waxa sidan ka duwan in ay
wadaaddo ku laawayaasha ah ee la bixinayo , Malkisadaq
oo ay lahayn in abtiriskooda la diiwaangeliyey . Waxa uu
ahaa wadaadkii sare ah xagga Ilaah laga doortay , ma mid
sharcigu u amray .
In Sabuurrada , waxaan ka heli kartaa tixraac ah sii Ciise
isagoo ah wadaadka ah ka dib markii amarka derejadii
Malkisadaq .
Sabuurrada 110:4 Rabbiga ku dhaartay Iyo Bacaad , "
Waxaad Adigu weligaaba wadaad baad Sida ay amarka
derejadii Malkisadaq . "

Qoraaga kitaabka Cibraaniyada waxa uu muujinayaa

104

wasaaradda koobsanayaa Ciise sida boqornimo King Wadaadka kan weligiis sii jiri lahaa wadaad si ay derejadii
Malkisadaq .
Cibraaniyada 7:1-3,17 For this Malkisadaq oo , oo
Saalem boqorka u ahaa, wadaadkii Ilaaha ugu sarreeya
, wuxuu la kulmay Ibraahim ka soo noqday layntii
boqorrada , wuuna u duceeyey , Oo Ibraahim wuxuu
isagii siiyey toban meelood oo meel oo dhan , marka
hore turjumay " Boqorka Xaqnimada , " dabadeedna,
Boqorka Saalem , oo macnihiisu yahay " oo ahaa
boqorkii dalka nabad , " aabbe ma lahayn, hooyona ma
lahayn, kuwii abtiriskooda lagu , isagoo midna lahayn
bilowga maalmaha ama dhammaadka nolosha laakiin
loo ekaysiiyey Wiilka Ilaah , ayaa weli ah Oo wadaadku
waa had iyo goorba .
Waayo, isagu wuu markhaati furaa : " Waxaad Adigu
weligaaba wadaad baad jireen si waafaqsan derejadii
Malkisadaq . "
Qaybo wadaadnimada Oo Malkisadaq oo ahaa in ay "Ilaah
ugu dhowaanno." Ereyga , wadaadka , waxaa loola jeedaa "
yeeshay inuu soo dhowaado . "
Cibraaniyada 7:19 Waayo, sharcigu waxba ma uu
qumman oo loo sameeyey; dhinaca kale , waxaa jira
keenay in rajo ka wanaagsan oo , oo aynu Rabbiga u
dhowaannee .
Daa,uud : Boqor / Wadaad
Daa,uud , sida boqor , sidoo kale shaqaynaso Wadaadka .
Wuxuu qotomiyey taambuuggii Daa'uud , celiyey Nuux ,
iyo aasaasay allabariga ammaanta . Oo markii Daa'uud u
shaqeeyo in uu Malkisadaq oo style wadaadnimo , wuxuu
moojinayaan socda wasaaradda wadaadadu wuxuu Ciise .
Oo markii Daa'uud wuxuu dadkii u ammaanta iyo
cibaadada , Oo wuxuu iyaga ka mid ahaa oo keentay galay
soo dhowaanaya, Ilaah .
Yacquub 4:8 u dhow si ay Ilaah u soo dhaanso iyo
wuxuu u soo jiidi doonaa meel u dhow si aad u.

105

Masiixa ayaa fuliyaay


Sababtoo ah ee wasaaradda wadaadadu wuxuu Ciise ,
waxaan sida ay wadaaddada geli karaa geesinimo galay
Joogitaanka Ilaah iyo soo dhowaanayaan, xaggiisaana ee
naga ammaan iyo cibaadada .

WADAADO QUDUUS AH-HAARUUN


Haaruun waxaa loo magacaabay ku Wadaadkii Sare ee hore
iyo wiilashiisii waxaa lagu tiriyey wadaaddo u doortay .
Wiil oo waxay noqon lahaa wadaaddada . Wadaadnimo
laawayaasha ah ayaa waxaa go'aan ku abtiriska .
Lawiyiintii21:17,21 La hadal Haaruun , oo wuxuu ku
yidhi : Nin oo farcamay aad ee guusha jiilalka , kuwaas
oo uu leeyahay iin , u dhowaan inuu cuntada Ilaahiisa
bixiyo.
kaamilnimo loo baahan yahay
Nin oo ka mid ah farcankii Haaruun ee wadaadka ah ,
kuwaas oo uu leeyahay iin No , ha iigu soo dhowaadeen
in ay bixiyaan qurbaanno dabka lagu sameeyo oo
Rabbiga u ah. Waxa uu leeyahay iin ; inuusan u soo
dhowaan inuu cuntada Ilaahiisa bixiyo ' .
Sida wadaaddadiina waxay ahaayeen samaynta qurbaan ,
waxay ahaayeen sawir uu dumo , ama nooca ah , Ciise .
Ciise wuu qummanaa , oo ahaa mar walba ku sawiran sida
qumman yahay , sidaa darteed ma jirto mid ka mid leh
cillad fulin kara sawir ah in .
Maanta , rumaystayaashu waa la ii kaamilay isaga oo ku .
Dharka
Dharka oo ahaa wadaaddadii ahaa ee kala duwan oo dhan
nin oo kale , xitaa markii ay soo ma u adeegi jiray . Ilaah
tilmaamaha qeexan siiyey sida waxa ay ahaayeen inay
xirtaan at times oo dhan . Gabal kasta oo dharkiisu wuxuu u
nooc ka mid ah xiriirka aannu la yeelanay Ilaah .
Dharkoodii waxay markii u adeegi jiray waxay ka
koobnaayeen afar qaybood:

106


Inay surwaallo linen


Qorigiisii ka mid ah gabal , kama tollayn a
Afar leh midab xidhkiisa
Madaxa linen ah oo daboolaya

Linen ah had iyo jeer ka dhigan yahay xaqnimo iyo nahay


xaqnimada Ilaah .
2 Korintos 5:21 waayo, wuxuu isaga aan dembi aqoonin
inuu dembi noqdo noo , kaas oo laga yaabo inaynu
noqonno xaqnimada Ilaah isaga oo ku sameeyey .
Iyagu ma xiran karaan dhogor sababtoo ah dhogor sababa
mid hearkulkiisa . Dhididka waa calaamad u ah oo
habaarka iyo is - dadaalka . Dhogor marnaba la si fiican loo
nadiifiyaa karo .
Subkado
Markaas , waa wadaaddadii la subkay saliid - calaamad u
ah Ruuxa Quduuska ah .
Maanta , rumayste - wadaaddadii waxay leeyihiin Ruuxa
Quduuska ah la filayaana iyaga gudahooda .

QAYXIDA QAYBAHA WADAADADA


Hayso Dabka Gubasho
Oo wadaaddadiina waxay ahaayeen ku sii gubasho dabka
on meeshii allabariga ee allabari .
Lawiyintii 6:9,13 Haaruun iyo wiilashiisa amar oo
wuxuu ku yidhi , Kanu waa sharciga ku saabsan
qurbaanka la gubo : qurbaanka la gubo waa inuu
ahaadaa saarnaadaa qoryaha meesha allabariga ku dul
habeenkii oo dhan ilaa subaxdii , oo dabka meesha
allabarigana waa in laga sii gubashadii waxa on .
Dabka weligiis ah allabariga ku dul gubaa ah; oo marna
ka bixi doonaan ' .
Bowlos lagu baray Timoteyos in ay taageere ilaa dabka
isaga gudahood.

107

2 Timoteyos 1:6 Haddaba sidaas daraaddeed waxaan


idin xasuusino in ay kicisid hadiyadda Ilaah ee waa in
aad ee gacmosaariddaydii on gacmahayga .
In masaalka ah ee toban gabdhood oo bikrado , Ciise buu
noogu digay lagama maarmaanimada lagu hayo gubashadii
dabka nolosheena gaarka ah .
Danbas cad
Oo wadaaddadiina waxay ahaayeen in ay nadiifiso meesha
allabariga dambaska ka ah .
Lawiyintii 6:10,11 Iyo wadaadku waa inuu xidhaa
dharkiisa wanaagsan , oo dabadeed surwaalka oo
linenka ah ayuu u huwan doontaan isaga oo jirka ,
qaado oo dambaska qurbaankii la gubayay oo dabku
meesha ku baabba'saday meesha allabariga , oo wuxuu
iyaga ku soo dhigi doonaan ag meesha allabariga ku .
Markaas ayuu off waa inuu dharkiisii iska , dhar kale
gashadaan , oo dambas ku xerada dibaddeeda ah waa
inuu meel daahirsan qaado .
Dab ma sii wadi karo in ay gubi haddii dambaska waxaa
loo ogol yahay in ay isku uruursadaan . Waxaan ku noqon
kara sidaas Isku daya in dhalaalaysa , " dababka " raaxo ee
shalay in aanan tagaan on in ay waxa Ruuxu waxa ay ka leh
maanta . Waxaan in lagu shubaa karaa by xusuuso ee la soo
dhaafay ka . Waa in aan ka diyaar inay ka baxaan hore ,
labada waayo-aragnimada wanaagsan iyo kuwa xun ,
haddii ay yihiin , waxaana si on tagaan iyo waxay noqon
dhexe ee waxa Ilaah waa maanta qabanayaan .
Filiboy 3:13 Walaalayaalow , waan isu ma tirin aadan
in ay Manaan dhiganayaa, laakiinse wax aan sameeyo ,
waxaan halmaamay kuwa wax taasoo ka dambaysay
yihiin iyo horey gaarsiinaya kuwa wax taas oo ka hor
yihiin .
Allabaryo ugu bixiyaan
Oo wadaaddadiina waxay ahaayeen kuwa keliya , kuwaas
oo soo bandhigi kara allabaryada.
Baxniintii 29:38, 39, 42 Haddaba waxanu waa wixii aad
108

bixinaysaanna waa Kan meesha allabariga: laba wan oo


sannad jira marka hore, maalin maalin walba had iyo.
Mid ka mid ah wanka aad subaxda bixisaa , iyo wan
yar oo kale aad bixinaysaanna waa kan at shucaaca .
Tani waxay noqon doonaan qurbaanka la gubo oo
joogto ah ka ab ka ab meel iridda taambuugga shirka
Rabbiga , meesha aan kugula kulmi doono inaan kula
hadlo ka hor inta .
Waxaan ku amray inay allabaryo la mahdiyo .
Ku siiyo barakadii
Oo wadaaddadiina waxay ahaayeen inay dadka u
duceeyaan .
Lawiyintii 9:22 Markaasaa Haaruun wuxuu gacanta
dadka xaggiisii u qaaday , ayaa iyaga u duceeyey , oo ka
yimid bixinayay qurbaankii dembiga , iyo qurbaanka la
gubo, iyo qurbaanno nabaadiino.
Tirintii 6:23-27 La hadal Haaruun iyo wiilashiisa, oo
wuxuu ku yidhi, Kanu waa habka reer binu Israa'iil
aad u barakayn doonaa. Waxaad iyaga ku tidhaahdaa :
" Rabbigu ha idiin barakeeyo oo aad u ilaaliyo ;
Rabbigu wuxuu Oo wejigiisiina iftiimo dhigi aad kor ,
iyo ha kuu roonaado , Rabbigu wuxuu isaga jaahiisa
kor ha idin kor saaran , iyo nabad ha idiin siiyo . " '
" Sidaas waa inay magacayga on reer binu Israa'iil ku
dhigi doonaan , oo anna iyaga waan barakayn doonaa .
"
Ciise ayaa sheegay in aanu tihiin cusbadii dhulka . Waxaan
nahay in ay noqon doontaa barako kuwa nagu wareegsan .
Matayos 5:13a Idinku waxaad tihiin cusbadii dhulka,
laakiin haddii cusbadu dhadhan beesho lumiyo , sida
lagu cusbaynayaa ?
Qurbaannka Jirka
Oo wadaaddadiina waxay had iyo jeer wuxuu galay ee
Jooga ah ee Rabbiga qurbaan la leh .
1 Taarikhdii 16:29 qolooyinkiisow, Rabbiga ayaa
109

ammaanta magiciisu u wacan tahay . Qurbaan u keena


oo waxay isagii hor yimaadaan Rabbiga ku caabuda
quruxda uu magiciisa quduuska ah .
Baxnaanintii 23:15 Oo waa inaad dhawrtaan Iidda
Kibista- ( toddoba maalmood waa inaad cuntaan kibis
aan khamiir lahayn , sidii aan kugu amray , wakhtiga la
ballamay ee bishii Aabiib , waayo, waxaa in aad Masar
ka soo baxdeen , oo ciduna ma ka hor muuqan doona
madhan ) .
Baxnanintii 34:20 Laakiinse dibigii curad ah oo dameer
ah waa inaad ku madax furtaa wan yar oo. Oo haddii
aad isaga ma iibsan doonto , ka dibna aad jebiso waa
inuu qoorta . Curadyadiisa oo dhan , wiilal iyo waa
inaad furataa . Oo midkoodna kama Me madhan gurran ka hor muuqan doona .
Sharciga Kunoqoshadiisa 16:17 Nin kastaa waa inuu
bixiyo wixii uu awoodo sida ay tahay barakada Rabbiga
Ilaahiinna ahu wuxuu idin siin .
Sadqaynayo
Mid ka mid ah shaqo ee wadaaddadii laawayaasha ahaa
inay allabaryo . Waxaan weli waa inay allabaryo ruuxi ah .
1 Butros 2:5 Waxaad sidoo kale , sida dhagaxyo
noolnool ayaa waxaa lagu kor u dhisay guri ruux ah ,
wadaaddo quduus , ilaa ruuxa uga bixisaan allabariyo
uu Ilaah ku aqbalo Ciise Masiix .
Cibraaniyada 13:15 Sidaa darteed isaga by ha nagu had
iyo goorba allabariga ammaanta bixiyaan si ay Ilaah ,
in uu yahay , midhaha dibnaha , mahad magiciisa qirta.

Waxaan nahay in ay la yimaadaan mahadna , cibaadada ,


Sujuud iyo mahadnaq, , lisitaanka our ammaantiisana songs
, isagoo faraxsan , oo aannu walax .

110

SHURUUDAHA WADAADNIMO EE LAAWAYAASHA


Waxaa muhiim ah in la fahmo afar wax oo furaan oo
waxay wadaaddadii Axdigii hore.
Marka laga reebo
Jagada ah oo wadaadka ahaa in la quduus ka dhigay , ama
loo dhigay marka laga reebo dunida.
Baxnanintii 19:22 Sidoo kale ha wadaaddadii joogay oo
dhowaan Rabbigu wuxuu isdaahiriyeen, waayo, waaba
intaasoo Rabbigu qaba dubkiisa oo iyaga ka gees ah.
Quduuska ah
Oo wadaaddadiina waxay ugu waa in quduus ah , gebi
ahaanba xoolihii la yidhi Rabbiga ku noqon .
Tirintii1 6:5 Markaasuu la hadlay Qorax iyo guutadiisii
oo dhan oo wuxuu ku yidhi, " subax Berri Rabbigu
wuxuu ku tusi doona cida uu iyo kan quduuska ah, iyo
dhigi doonaa in isaga ay u soo dhowaadaan isaga; ka
mid ah kan uu u doortay wuxuu keeni doonaa in isaga
ugu soo dhowaan. "
Tegeen
Wasaaradda iyo shaqo oo ahaa wadaaddadii ahaa in ay
Ilaah ugu dhowaanno . Oo wadaadku waa wakiil oo dadka
iyo dadkii la jiray in ay noqon :
Kala dadka kale ee dunida


Quruun quduus ah , iyo dad
Qaranka ee wadaaddada Ilaah ku yidhi

Baxnintii 19:4 - 6a Waxaad aragteen wixii aan ku


sameeyey Masriyiintii, iyo sidii aan idiinku dhashay
qaaday gorgorro baalashood iyo aad u keenay
nafahaantayda ula. Haddaba sidaas daraaddeed ,
haddii aad ii addeecaysaan doono iyo axdigaygii
dhawraysaan, de markaas waxaad ahaan doontaan
khasnad gaar ah ii korreeyey dadka oo dhan , waayo,
dhulka oo dhan anigaa iska leh . Markaasay aad ii
111

ahaan doontaan boqortooyo wada wadaaddo ah , iyo


quruun quduus ah .
Nadiifiyey
Wadaadada ayaa la rabaa in ay gacmaha iyo cagaha u
maydho ka hor u adeegi jiray.
Baxnanintii 30:21 Sidaas gacmaha iyo cagaha ay iyagu
waxay dhaqdaan, yaanay dhimanine, si aanay u
dhiman. Markaasay weligeed iyaga u noqon doonaa
qaynuun - isaga iyo farcankiisa ka ab uu si .
Baxnanintii 40:12, 13 Markaas waxaad Haaruun iyo
wiilashiisii, oo keeni doona ilaa iridda taambuugga
shirka ee kulanka iyo iyaga ku dhaq biyo. Waa inaad ah
dharka quduuska ah on Haaruun , iyo isaga subagtaa
oo quduus ka dhigtaa, inuu iiga adeego hawsha
wadaadnimada.


Qoyska Yacquub
Yacquubna wuxuu sameeyey Hubi in dhammaan intii isaga
gurigiisa ku ahaayeen nadiifiyey ka hor ayuu Sayidku
wuxuu raadiyey markuu dhibaataysnaa .
Bilawgii 35:2, 3 Markaasaa Yacquub ku yidhi dadkii
gurigiisa iyo inuu isaga la jiray oo, "Iska fogeeya
ilaahyada qalaad oo idinku dhex jira, oo isdaahirsha, oo
dharkiinnana beddesha, oo dhan. Oo markaas iyagu ha
na kac oo xagga Beytel tag , oo waxaan halkaas meel
allabari ka dhigi doonaa inay Ilaah , kan i jawaabay
maalintii aan dhibtoonayay oo uu ila in aad jidkii aan u
tagteen ".

Dadka
Muuse dadkii reer binu Israa'iil ku amray inay
isdaahiriyaan iyo dharkoodana ha maydheen .
Baxnintii 19:10 Markaasaa Rabbigu wuxuu Muuse ku
yidhi, "Adigu dadka u tag oo iyaga quduus ka socdo
maanta iyo berri, oo dharkoodana ha maydheen."
Maanta , waxaan Mu'min - wadaaddada waa inuu

112

nejisnimadiisii dembi kasta oo nolosheena ka hor imanaya


si ay u siiyaan our oo ammaana .
1 Yooxanaa 1:9 Haddii dembiyadeenna qiranno , isagu
waa aamin iyo caaddil inuu dembiyadeenna inaga
cafiyo iyo in ay inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan .
Waa in aan waqti badan oo maalin kasta oo ku jira ereyga .
Sida aan ku akhriyo , ka fikiraa , iyo erayga addeecin Ilaah
, Masiixa ee jacaylkiisa noo na quduuska ah samaynta .
Efesos 5:25-27 Nimankow , idinkuna afooyinkiinna
jeclaada , oo kaliya siduu Masiixuba u jeclaaday
kiniisadda iyo naftiisa siiyay waxaa loogu talagalay , oo
uu quduus ugaga iyo daahiriyo aawadeed waa inuu u
leh dhaqashada biyo by erayga , in uu u soo bandhigo
laga yaabaa in naftiisa ku ammaan badan a kaniisadda
, aan lahayn ama bar ama duudduub ama wax sida ,
laakiin in quduus ah oo aan iin lahayn waa inuu
noqdaa.

DIGNIIN
Oo Naadaab iyo Abiihuu waxay ahaayeen wiilashii
Haaruun , wadaaddadii si fiican u soo amreen , balse waxay
ku soo gashay Joogitaanka Ilaah xaq darro ah .
Lawiyintii 10:1-3 Markaas Naadaab iyo Abiihuu oo
ahaa wiilashii Haaruun ayaa midkood waluba qaatay
idankiisii iyo dab bay ku rideen , waxa on foox , iyo
Rabbiga , taas oo wuxuu aan ku amray iyagii hortiisa
ku bixiyeen dab wax nijaas ah . Sidaas dab ka tageen
Rabbiga ah oo iyagii baabba'saday , oo waxay ku
dhinteen Rabbiga hortiisa . Markaasaa Muuse wuxuu
Haaruun ku yidhi , "Tani waa waxa Rabbigu ku hadlay
, isagoo leh : . ` By kuwa ii soo dhowaada ayaan waa in
la arkaa sida quduuska ah , oo dadkii oo dhan hortooda
waa in lay ammaani doono ' " Sidaas Haaruunna wuu
iska aamusay .
Si wadaad u noqon ahayd sharaf iyo mudnaan in loo
baahan yahay total addeecitaan .
Waxaa muhiim ah in aanu Mu'min - wadaaddada ogaadaan
una hogaansamaan awaamiirta erayga Ilaah sida aynu u
113

timid inaad bixiyaan our oo ammaana isaga. Waa in aynaan


iman in taxaddar la'aan , caasinimo , ama leh rabitaan ah in
aad samaysid noo gaar ah , ama si waafaqsan dhaqankeena
gaarka ah haddii aysan cabiro ilaa naqshad Ilaah iyo
barashada ammaanaan . Waa in aan is ogow in songs ,
music iyo caadooyinka dunidan ama diimaha kale ma
ambiya cibaadada sida wakiil ka ah " dab aan la ogalayn "
in Naadaab, iyo Abiihuu loo isticmaalo allabarigii
bixinayay ay Rabbiga hortiisa .
1 Butros 2:9 Laakiin aad waa qarni doortay, iyo
wadaaddada boqorka, iyo quruun quduus ah , oo uu
dadka gaar ah u gaar ah , inaad ogeysiisaan
ammaantiisii kii aad loo yaqaan gudcurka xagga
nuurkiisa yaabka leh.

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sida laga soo xigtay 1 Butros 2:5 iyo Cibraaniyada 13:15 , waa maxay allabaryada in aanu
Mu'min - wadaaddada Rabbiga wax ugu bixiyaan ?

2 . Wadaaddadii ee Axdiga Hore lahaa in la nadiifiyey ka hor u adeegi jiray Rabbiga ku


yidhaahdeen , allabaryada ay . Sida laga soo xigtay 1 Yooxanaa 1:9 iyo Efesos 5:25-27 , sida ay
yihiin , waxaana loo nadiifiyey ka hor imanaya si ay Ilaah ula ammaanayaan?

3 . Waa maxay casharada aynu ka baran karno aragnimada Oo Naadaab iyo Abiihuu ?

114

Casharka laba iyo tobnaad

Ku noolaanshaha sida Wadaadada


Sida uu rumaystuhu - wadaaddadii Rabbiga u adeegaan ee
ammaan iyo cibaadada , waa in aynu ognahay in laydiin
yeedhay oo , jidkeenna , noo dhar , iyo qurbaanno .

1 Butros 2:5,9 Waxaad sidoo kale , sida dhagaxyo


noolnool ayaa waxaa lagu kor u dhisay guri ruux ah ,
wadaaddo quduus , ilaa ruuxa uga bixisaan allabariyo
uu Ilaah ku aqbalo Ciise Masiix .

Laakiin aad waa qarni doortay, iyo wadaaddada


boqorka, iyo quruun quduus ah , oo uu dadka gaar ah u
gaar ah , inaad ogeysiisaan ammaantiisii kii aad loo
yaqaan gudcurka xagga nuurkiisa yaabka leh .

DOORASHADA WADAAD NIMADA


Ciise hadda waa Wadaadka Sare.
Cibraaniyada 7:15-17 Oo waxaa kale weli fog yahay
muuqdaan haddii , ee u eg derejadii Malkisadaq ,
waxaa jira wadaad kale oo yaa ayaa yimid , oo aan sida
sharciga waafaqsan amarkii jidhka , laakiin sida ay
xoogga nolosha aan dhammaadka lahayn . Waayo,
isagu wuu markhaati furaa : " Waxaad Adigu
weligaaba wadaad baad jireen si waafaqsan derejadii
Malkisadaq . "

Cibraaniyada 8:1 Haddaba waxanu waa barta ugu


muhiimsan ee wax ka leh , waxaana : Waxaan leenahay
sida Wadaadka Sare ah , oo la fadhiya midigta midigta
carshiga ee shrafta leh ee samooyinka .

115

Boqorka Wadaadada

Doonista Ilaah , waayo reer binu Israa'iil ahayd in ay noqon


lahayd boqortooyo wada wadaaddo ah .

Baxnintii 19:6 Markaasaa ah oo aad ii ahaan doontaan


boqortooyo wada wadaaddo ah, iyo quruun quduus ah.

Doonista Ilaah uusan waxba iska badalin . Rumayste kasta


oo uu yahay wadaad . Tan iyo nahay "Masiixa , " waxaan la
wadaagi wuxuu haystaa wadaadnimadiisa.

Muujintii 1:6 Markaasaa ayaa noo boqorro iyo


wadaaddadii si uu Ilaaha ah Aabbaha dhigay , isagaa
ammaanta iyo dowladnimadaba weligiis iyo weligiis .
Aamiin.

WACDIYAHA WUXUU ISTAAHILAA WICIDIISA


Bowlos na ugu baaqay in ay ku noolaadaan nolol istaahila
our yeedhidda.

Efesos 4:1 I , sidaas darteed , maxbuus ku ah Rabbiga ,


waxaan idinka baryayaa inaad leedahay socod istaahila
yeedhidda leh oo laguugu yeedhay .
Dadka Quduuska ah

Cibraaniyada 12:14 eryada Nabad kula dadaala dadka


oo dhan , iyo quduusnaanta aan la'aanteed ninna waxba
arki doonaa Rabbiga.

1 Butros 1:15,16 Laakiin sida kan idinka loo yaqaan


waa quduus , waxa kale oo aad quduus ku ahaada
116

anshaxa oo dhan , maxaa yeelay , waxaa qoran , " Be


quduus ah , waayo, anba quduus baan ahay. "

Efesos 5:27 inuu dhiibo naftiisa ku kaniisad ku quruxda


badan , oo aan lahayn ama bar ama duudduub ama
wax sida , laakiinse inay ahaato mid quduus ah oo aan
iin lahayn noqon.

Damiirka nadiifta ah

Looga baahan yahay cibaadada oo aan beddelay . Sida


Ilaah looga baahan yahay waxyaabaha qaarkood oo ahaa
wadaaddadii , oo wuxuu iyaga ku u baahan yahay oo naga
mid ah .

Cibraaniyada 10:22 ha noo soo dhowaanno qalbi run ah


iyo hubaal rumaysad, iyadoo qalbiyadeenna laga dul
rusheeyey niyo shar leh iyo jirkeena maydhay biyo
daahir ah.

Iyada oo dhiigga Ciise , waxaan soo geli karaan hortiisay


kalsooni .

Quluub isku xiran

Sabuurrada 86:11 Jidkaaga i bar , Rabbiyow , waxaan


ku socon doonaa Your runta ; mideeyo qalbigayga ku
jirta inaan magacaaga ka cabsada .

" Qaadir qalbigayga ku jirta inaan magacaaga ka cabsada "


macnaheedu waa inay keenaan fikir kasta gelin midnimada
a cibaadada . Waa cay in ay Ilaah u muuqdaan in ay isaga
caabudaan , laakiin dhab ahaan waxay leeyihiin noo
maanka on waxyaabo kale !

117

Yacquub 4:8,10 u dhow si ay Ilaah u soo dhaanso iyo


wuxuu u soo jiidi doonaa meel u dhow si aad u .
Nadiifiya gacmahaaga , aad dembilayaasha , oo loo
daahiriyo, qalbiyadiinna , aad double -tashi .

Is-hoosaysiiya Rabbiga hortiisa , oo wuxuu aad kor ugu


qaadi doonaa .

Qalbi daahir ah

Sabuurrada 24:3,4 yaa fuuli doona buurta Rabbiga ah?


Ama yaa in istaagi doona meeshiisa quduuska karaa?
Waa kii gacmihiisu nadiif ah oo qalbigiisu daahir yahay
, kaas oo naftiisana ma uu kor u qaaday sanam ,
khiyaano leh u dhaaran .

Gacmaha nadiifka ah iyo qalbi saafi waxay muujinaysaa


ujeeddooyinkeenna .

Galaya nahay caabudaayo in lagu arko dadka kale?


Ma waxaan u sujuudday inuu helo ansixinta Ilaah iyo
sidaas jawaab si wax aan rabo?
Waa in aan baaro ujeeddooyinkeenna Ilaah hortiisa .

Canaanashada ruuxda

Sabuurrada 51:17 The Allabaryada Ilaah waa ruux ishoosaysiintiisa , jabtay ah iyo a keena wadnaha Kuwaas , Ilaahow , adigu quudhsan maysid .

Markaasaa ruux soo jabay waa mid ka mid ah in ay soo


baratay anshaxa iyo addeecid iyo waxa la debcaan
caabudidada Ciise .

118

Maamuuso oo xagga Ilaah

Sabuurrada 89:7 Ilaah waxa si wayn u in laga cabsado


oo shirka ka ahaa oo quduusiinta , iyo in lagu qabto
gudaha ah maamuustaan by kuwa kuwa hareerihiisa ku
wareegsan oo dhan .

Aduunka haajirid

Kolosay 1:13 waxa uu naga samatabbixiyey xoogga


gudcurka iyo nagu turjumay boqortooyada Wiilka
jacaylkiisa .

DHARKA WADAADADEENA
Kuwaas oo xidhan badbaado

Cibraaniyada 12:14 eryada Nabad kula dadaala dadka


oo dhan , iyo quduusnaanta aan la'aanteed ninna waxba
arki doonaa Rabbiga.


Maradiisa wadaadka
Ishaciah 61:3 Si tacsiyayno kuwa baroorta ee Siyoon , si
ay u siiyaan quruxdaada dambas , saliidda ee farxad
baroor , ayaa dharka ka mid ah oo ammaana , waayo,
ruuxii u tiiraanyooday , in ay yeeri karaa geedo
xaqnimada , beeritaanka Rabbigu ahaa , oo uu ku
ammaanmo.

Waxaa muhiim ah in aanu dharkaaga our amaanan on .


Muhiimada weyn la siiyo , Qorniinka oo si muhiimadda ay
leedahay dharkii wadaaddadii Old Testament . Waxaan
nahay rumayste - wadaaddada ruuxa iyo naga dharka waa
Ruuxa.


Maryaha suubanna
119

Muujintii 7:9 Oo waxyaalahaas dabadood waxaan


eegay , oo bal eeg , dad faro badan oo aan ninna tirin
karin , oo quruumaha oo dhan , qabiilooyinka reer ,
dadyowga , iyo afaf , oo carshiga hortiisa iyo Wanka
hortiisa taagan , oo leh khamiisyo cadcad, oo leh laamo
cawbaar gacmahooda .

Muujintii 19:8 Markaasuu wuxuu iyadii ku ahaa siiyay


in la soo xidheen dhar wanaagsan , nadiif ah oo
dhalaalaya , waayo, dharka waxa weeye falimihii xaqa
ahaa oo quduusiinta .

QURBAANKA WADAADADEENA
Mahadnaq / Amaantu

Inta ugu badan ee ujeeddada iyo hawlaha wadaaddadii Old


Testament ahaayeen qurbaannadii, oo iyana waxay
sameeyeen si ay Ilaah . Maanta , waxaan leenahay
qurbaanno oo kala duwan oo qeexan oo aad u nahay si ay
Ilaah u .

Waxaan nahay inay soo galaan hortiisay ku tasbiixsan .

Sabuurrada 100:4 Enter irdood oo uu galay


mahadnaqid , iyo maxkamadaha galaan kula soo
gudboonaato . Mahadisaan isaga si , iyo magac u
duceeyaan .

Alaabteena

Waxaan nahay inay soo galaan hortiisay qurbaanno la leh.

Maahmaahyadii 3:9,10 Honor Rabbigu wuxuu kula


alaabtaada , iyo midhaha ugu idiin kordha oo dhan ;
120

weyn sidaas idinka, iyo maqsinnadiinna buuxsami


doona fara badan , iyo buuxdhaafeen aad soo qulquli
doonaan khamri cusub .

Nafteena

Waxaan nahay in ay nafteena u keeni sidii qurbaan.

Rooma 12:1 Haddaba waxaan idinka baryayaa ,


walaalayaalow , by Ilaah naxariistiisa , in aad soo
bandhigtid meydadkiinnu ay allabari nool , oo quduus
ah , mid Ilaah aqbali karo , taas oo ah adeeg macquul
ah oo aad .

1 Tesaloniika 5:23 Haddaba Ilaaha nabadda qudhiisu


quduus ha idinka ; iyo Waxa laga yaabaa ruuxa oo
dhan , iyo naftiinna iyo jidhkiinna in la ilaaliyo, iyagoo
ceeb imaatinka Rabbigeenna Ciise Masiix .

Allabari Mahadsan

Cibraaniyada 13:15,16 Sidaa darteed isaga by ha nagu


had iyo goorba allabariga ammaanta bixiyaan si ay
Ilaah , in uu yahay , midhaha dibnaha , mahad
magiciisa qirta . Laakiin ha iloobin in wanaag la falo iyo
in ay wadaagaan , waayo, allabaryada caynkaas ah
Ilaah waa ku faraxsanahay .

Ereygii , " allabari " oo micnaheedu yahay in la ammaano


ma fududa , ama ku haboon had iyo jeer . Oo weliba , waa
in la had iyo goorba lagu siiyo.

121

KU NOOLOW WADAADNIMO OO HAYSO DHAQANKII


Maalin kasta waxaan kula gudboonaato go'aan . Ha ku nool
nahay sidii wadaaddada , ama ha hayno on in ay
dhaqankeenna , hab caadiga ah wax loo sameeyo ?

1 Butros2:5 Waxaad sidoo kale , sida dhagaxyo


noolnool ayaa waxaa lagu kor u dhisay guri ruux ah ,
wadaaddo quduus , ilaa ruuxa uga bixisaan allabariyo
uu Ilaah ku aqbalo Ciise Masiix .
Geli sida Wadaadada Hirgalay

Oo wadaadku waa laawayaasha ah ku soo gashay maalin


taambuugga Muuse iyo goor dambe soo galay macbadkii
Sulaymaan . Maanta waxaan sidoo kale waa in ay maalin
kasta u soo galeen hortiisay .

Taambuugga Muuse lahaa oo irdaha geeyeen


maxkamadaha . Markaasaa wadaaddadii waxay u soo galay
habka this to " Wasiirka Rabbiga" meesha quduuska ah .
Sanadkiiba hal mar , Wadaadka Sare galay oo Quduuskii
Quduusyada koobsanaya Sanduuqii axdiga .

The Quduuskii Quduusyada ahaa barbaro ah uu dumo,


qolka carshiga jannada ku jiraa Ilaah . The Sanduuqii
axdiga , kuwaas oo ku dednaa qoryo saaran daboolka ahayd
nooc ka mid ah carshigii Ilaah . Si aad ee Quduuskii
Quduusyada ahaa in ay noqon in joogitaanka Ilaah
Markii Ciise dhintay oo iskutalaabta , ilxidhka ka jireed in
kala maqan meesha quduuska ah oo ka Quduuskii
Quduusyada ahaa Rababaaniga kaasi oo ka soo top si hoose
. Aadanuhu ahaa dambe laga soocay Ilaah . Haddaba iyada
oo dhiigga Ciise , rumayste kasta u geli kari waayay
geesinimo galay joogitaanka Ilaah .

122

Xitaa iyadoo ay jirto horumarka ah " ee soo galaya " by


wadaaddadii Axdiga hore , waxaa jira hab sida aanu u iman
maalin Joogitaanka Ilaah . Waxaan nahay in ay " in "
maalin kasta waqtiga noo gooni ah gaar loo leeyahay oo
ammaan iyo cibaadada . Waxa kale oo aanu u yihiin in ay
galaan in corporately marka aynu wada shiriya .


Iyadoo albaabada
Sabuurrada 100:4 Enter irdood oo uu galay
mahadnaqid ...

Si aad " galaan " waxay u baahan tahay falimo addeecis .


Waxaan nahay in ay yimaadaan mahadnaqid - ma leh
qalbiyadooda oo gaalimo badan . Our songs marka hore
waa in ay ahaataa kuwa dhambaalkii uu mahadnaqidda u
wadnaha - dareemay Rabbiga u . Sida aanu ka bilaabaynaa
u mahad ka dibna isaga u ammaanayaa , waxaan soo
guurtay duruufaha dabiiciga ah nagu wareegsan
boqortooyada jinnigii .


Raasamaalka
... Iyo maxkamadaha ay la soo gudboonaato.

Sida aan ku gudbin irdaha dhex mara , waxaanu yihiin


barxadda . Waxaan aysan diyaar u ahayn degdegin u
geliyey Quduuskii Quduusyada of hortiisay , galaan
wakhtiga ugu ku dhow ee lagu cibaadaysto laga cabsado ,
ilaa aan markoodii hore ee barxadda mahadiyo . In ay
maxkamadda , waxaan lagu amro inay la ammaano .
Waxaan farxad geli leh music , heeso, Waad sacbisay iyo
korinta gacmaheena Rabbiga ku yidhaahdeen, marar badan
oo Rabbiga hortiisa ku sida aanu muujin naga
Ammaantaada Isaga.


Meesha quduuska ah
Mahadisaan isaga si , iyo magac u duceeyaan .

123

Sida aynu idhihiisa ku maxkamadaha mahadiyo , waxaan


dareemi sawir ah in ay yimaadaan dhaw , soo galay
Joogitaanka Ilaah . Waxaan ka adkaaday by fikirrada binuYaa wuxuu yahay . Waxaan geli foom sare amaanan .
Waxaan nafteena ka heli in barxadda hoose ku yiil , meesha
quduuska ah .

Waxaan mar dambe ciyaara ama u sacbiyo our . Waxaan


nahay daqiiqad in sidaas warqabaan Joogitaanka Ilaah in
gacmaheena bilaabaan inay kor isaga u sujuud laga cabsado
. Isdejisid ayaa sahlo ama la joojin . Maxay ahayd " si "
daqiiqad ka hor ayaa iska beddelay . Meeshii quduuska
ahayd ee joogitaanka Ilaah waa dhow ka turjimaysa


Quduuskii Quduusyada
Waqtiyo , ilmada ka duuli doona hubeesnaa . Mararka
qaarkood , kulli wixii aannu samayn kartaa waa in aad ka
joojiso music iyo heesaha iyo aamusnaato ka hor inta uu
Quduuska ah ee Jooga . Waxaan ku baraarugsanayn kuwa
nagu wareegsan . Waxaan nahay gebi ahaan ka war ah ee
Ilaah . Waxaan ku taagan tahay , wuuna jilba , mararka
qaarkood xitaa lagdan hortiisay , badiyay ee jacaylkiisa .

Aadanba ku baraarugin , waxaanu u gudbin , xataa sidii


Wadaadka Sare ee jir , laga bilaabo meesha quduuska ah
gelin ka Quduuskii Quduusyada .
Waxaan leenahay tusaale u ah awesomeness Ilaah markii
sanduuqii axdiga oo ahaa macbudka keenay Sulaymaan ,
1 Kings 8:10,11 Iyo daraaddeed waxay noqotay , markii
wadaaddadii yimid baxeen meeshii quduuska ahayd
ayaa daruurtii ka buuxsantay gurigii Rabbiga, oo
sidaas daraaddeed wadaaddadii ma wadi karin u adeegi
jiray daruurtii aawadeed , waayo, ammaanta Rabbiga
ka buuxsantay gurigii Rabbiga.

Ama xajiyaa Dhaqameedyada

124

Dad badan oo , ee kaniisadda oo ay caado , ayaa si jilicsan


iyo somberly gabyi ka soo hymnbook ah , dareemaan
sirgaxan in isagoo Lixdan miskiin in ay ammaantayda u
muujiyaan. In badan ayaa dareensan ma aha "
habboonaanshada " si loo Lixdan miskiin in ay Ilaah
ammaaneen . Daauud qoray ,

Sabuurrada 33:1 ( NIV) heesa farxad geliyeen Rabbiga


ay , aad xaqa ah ; waxaa suurawdo qumman yahay in
ay isaga u ammaanayaa .

Sabuurrada 147:1 ( NIV) Rabbiga ammaana . Sidee


wanaagsan waa in ay ammaan ugu gabyaan Ilaaheenna
, u wacan iyo eka mid qumman in ay isaga ku ammaani
!

Waa in aan doortaan in ay ku addeecaa Ilaah . Waa in aan


xoojinno soo baxay aaga raaxada ah oo dhaqankeenna iyo
soo galaan si buuxda iyo laab ah u geliyey weedho
kitaabiga ah ee ku ammaana heli Ilaah oo dhan uu leeyahay
noo .

Ilaah wuxuu leeyahay sabab ah na baraya in ay ku farxi , si


ay sacab gacmaheena , amro inaad qaylisaan , oo xataa inay
cayaaraan . Our mahadna waxaa la gudanaysa isaga si , iyo
waxaan u baahan nahay si uu u siiyo . Faa'iidada ka
helnayna !

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Wadaaddadii Old Testament ahaayeen dhar gaar ah oo dhar . Qeex " dhar " oo ka mid ah
wadaadnimo axdiga cusub.
2 . Waa maxay qurbaannadii nahay in la siiyo si ay Ilaah?
3 . Sharaxaad ka bixi horumarka ee la gelin in aanu yihiin in ay la kulmaan in ammaan iyo
cibaadada joogitaanka Ilaah .

125

Casharka sadex iyo tobnaad

Guusha amaanta iyo caabudida

CAABUDAADA RUUXA
Ciise wuxuu ku yidhi ,
Yooxanaa 4:24 Ilaah waa Ruux , iyo kuwa caabudaa
isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta .
Waxaan mahad naqi karo Ilaah ula qalbiga oo dhan , iyo
naf iyo . Laakiin waxaan isaga caabudaan kartaa oo keliya
in ay ruuxa .
Sida Wadaadka Sare on maalinta kafaaraggudka waa,
waxaan u guurtay ilxidhka ka shishaysa gudaheeda. Tani
waa waqti cabsi badan . Haddii Wadaadka Sare lahaa
dembi ee uu noloshiisa , wuxuu ogaa inay ayuu dhiman
doono in Quduuska ah joogitaanka Ilaah . Waxyaabaha
aanu horay uga helileh barxadda , doontaa hadda ka dib
lama ogol yahay in nolosheenna . Waxay noqonaysaa sidii
maalintii ay Ananiyas iyo Safira been u sheegay Ruuxa
Quduuska ah ee ku sugan Fal shan .
Si aad u caabudaan si run ah waxa macnihiisu yahay " sida
aan la qarinaya . " Waxaan u istaagi hufan , wuxuu furan
yahay isaga hor , waxba qarinaayay . Like Wadaadka Sare
ee jir , waa in aannu u diyaarinnay nafteena in ay u soo
galeen hortiisay . Dembi oo dhan waa in loo cafiyi iyo
nadiifiyey dhiigga Ciise .
1 Yooxanaa 1:9 Haddii dembiyadeenna qiranno , isagu
waa aamin iyo caaddil inuu dembiyadeenna inaga
cafiyo iyo in ay inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan .
Waxa tarjumay: gudahood ilxidhka ka
Oo maalinta kafaaraggudka waa, Wadaadka Sare istaagay
meesha quduuska ah diyaar u ah inay tagaan ilxidhka ka
shishaysa gudaheeda. Oo wuxuu lahaa geed husob ah ee hal
gacan iyo berkedda weysada iyo dhiig ku kale ee .
126

Markaasaa daahii soo taagay darbiga gidaarka iyo dhulka


saqafka . Waxaa jiray ee ma suuroowdaa jid ka yar
gurguurto , in ka badan , ama agagaarka . Waxaa jiray
albaabka lahayn .
Qoraaga kitaabka Cibraaniyada The gudbiyo marka uu u
qoray ,
Cibraaniyada 9:8 Ruuxa Quduuska ah wuxuu
tilmaamaa inaan jidkii ugu quduusan All weli ma la
muujin, inta taambuugga hore weli taagan yahay .
Marka wadaadku waa inuu soo galay ilxidhka ka shishaysa
gudaheeda , oo gebi ahaan uu galay ama haykalkii ruuxa .
Waxa uu ahaa soo socda si ay caabudaan " ruuxa iyo runta
ku . " Waxaa laga yaabaa , Wadaadka Sare tarjumay ku
jirta ruuxa, ilxidhka ka shishaysa gudaheeda , sida Filibos
waxaa laga turjumay by Ruuxa biyihii halkaas oo uu lahaa
oo kaliya la baabtiisay , bohonkuna Itoobiya si fog ee
magaalada Asootos ?
Si aad u gashid cibaadada run , waa in aan la dhaqaajin
boqortooyada Ruuxa . Ilaah waa Ruux , iyo Ciise ayaa
sheegay in kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan
ruuxa ku .
Idhihiisa ku hortiisay
Sida aan dhanna hortiisay ku galaan , isagoo qalbiyadiinna
leh kula Daauud , "Waxaan doonayaa inaan si uu u
doondoono wajiga . " Imisa jeer ayaa waxaan la doonaya
gacanta Ilaah , isagoo doonaya inuu in ay doonayaan, naga
mid jidhka raaca rumoobo .
Marar badan , waxaan u imid inaan ka turjimaysa
joogistiisa galay inta lagu jiro waqtiyada cibaadada
shirkadaha . Dareen oo subkiddoodu waxay cabsi badan
this Ilaah , qof ayaa dareemay this ahayd calaamad in ay
sameeyaan , iyo waxa uu dib ugu noqdeen " maxkamadda
dibadda ah " in la siiyo Ruxuu ah hooyo , fasiraad , ama
wax sii sheegidda . Soon , oo subkiddoodu waxay xoog leh
oo ay ka tageen iyo dadka oo waxaa laga codsanayaa inay
fadhiisan oo aanu ka baxeen " on barnaamijka . "
Aabaha Our jannada ku jiraa waa la tago taagan . Sidee

127

ayuu Isaf noo yimaadaan oo ay waqtigooda ku qaataan


isaga oo leh .
Waxaan u baahan nahay in ay bartaan si uu idhihiisa ku
hortiisay .
Ekaadaan sawirkiisa
barxadda , halka aynu Rabbiga hortiisa ku itaalkiisii oo
dhan , horumar degdeg ah oo ku imanaya jinnigii . The
qolofka ah oo haysta dhaqanka diinta iyo warheynta
ruuxiga ah ka dhaco . Ciidda ee aan qalbigeennu , sida
dhoobada in gacmaha dheryasameeyaha , waxaa la jilcayso
iyo diiriyo xagga Ilaah .
Inta lagu jiro waqtiyada cibaadada dheeraata iyo hurid ah
sida uu noo dhow naftiisa ku , sida dhoobada oo jilicsan
cadaadiyey caaryada sidata , waxa aanu u ekaado araggiisa
.
Rooma 8:29 Waayo, uu hore u yiqiin , wuxuu sidoo kale
u gooyeen inay u ekaadaan suuradda image Wiilkiisa ...
2 Korintos 3:18 Laakiin waxaynu oo dhan , oo leh
wajiga ayaa daah , sidii oo muraayad ah ammaantii
Rabbiga ayaa , lagu bedelay image isla ammaanta
ammaano , sida by xagga Rabbiga Ruuxa ah ka .

DHISIDA GOOBAHA ALABARIGA


In ka badan iyo in ka badan oo idil Axdiga Hore ,
shakhsiyaad ama kooxo , oo meelihiisii allabariga
ammaanta ahaa dhisay waxa Ilaah sameeyey oo . Erayga
Cibraaniga ah meeshii allabariga ka dhigan tahay , " meel
of allabari . "
Ilaah waa weli hadlayay dadkiisa ku saabsan dhismaha
meelo allabari uga ruuxi ah . Waxaan sameynaa tan way u
imanayaan oo keliya , ama koox koox , allabari samaynta
ammaan iyo cibaadada .
Ibraahim - Buur Moriyaah
Sida aan ku bartay ee Lesson Mid ka mid ah , markii ugu
horreysay ee erayga " cibaadada " waxaa loo isticmaalay
waa marka Ibraahim socday meel allabari u dhisno dhiso

128

Buur Moriyaah oo addeecaya amarka Ilaah si ay allabari


ugu wiilkiisii Isxaaq .
Bilawgii 22:5 Oo Ibraahimna wuxuu raggiisii
dhallinyarada ah, "halkan dameerka la jooga. Yarkii oo
anna waan tegayaa iyo xaggaas iyo cibaadada , iyo
waxaan aad u soo laaban doonaa "
Laga soo bilaabo tan "Sheegidda marka hore " cibaadada ,
waxaan ka baranaynaa in lagu caabudo waa falimo
addeecis in Dalabaadka allabari aad u xoog badan !
Sababtoo ah addeecid Ibraahim oo ku caabudaan , Ilaah
wuxuu iyaga siiyey allabari bedel ku for Isxaaq . Waxa uu
naftiisa u muujiyay sida Rabbigu Yireh - Sayidku wuxuu ,
Our Bixiyaha .
Bilawgii 22:13, 14 a Markaasuu Ibraahim indhihiisa
kor u taagay oo wax fiiriyey, oo waxaa isagii dabadiisa
ku arkay wan kayn ah oo geesaha. Sidaas Markaasaa
Ibraahim tegey oo wankii soo kaxeeyey , oo u bixiyey
allabari guban meeshii wiilkiisa . Oo Ibraahim magaca
meesha , - Sayidku wuxuu - - siin doonaa .


Maxaytahay sababta Buur Moriyaah?


Muxuu Ilaah marka ay jirto diri Ibraahim inay dalka
Moriyaah; iyo in ay buurta gaar ah? Waa maxay sababta ay
ahayd meeshii Ibraahim allabarigii sidaa muhiim ka dhigay
? Muxuu Ilaah tixraac wiilkiisa madiga ah ?
Bilawgii 22:2 Markaasuu wuxuu ku yidhi , " Hadda
kaxee wiilkaaga , waa kaa wiilkaagii kaliya Isxaaq , kan
aad jeceshahay , iyo la tagtaan dalka Moriyaah; , oo
halkaas isaga sida qurbaanka la gubo ku saabsan mid
ka mid ah buuraha kaas oo aan kuu sheegi doona . "

Dad badan oo aaminsan in Buur Moriyaah oo ahayd


meeshii Ibraahim wuxuu ahaa Eebe adeeca iyo diyaar u
bixiyaan , wiilkiisiina wuxuu ahaa meeshii Ciise , Wiilka
keliya oo Ilaah , iskutallaabta lagu qodbay . Waxaa jiri jiray
Ilaah wuxuu iyaga siiyey allabari badal kafaaraggud u ah
dembiyadayada .

129

Waxay ahaayeen sano Ibraahim sugayay sheegidda ee in la


fuliyo , ka sano in ka qaaday isaga , waayo, waa la kaamil
ku ah rumaysadka iyo addeecid oo sidaas daraaddeed ayuu
iman kara meeshan aad u ?
Booqashooyinka Raac caabudina
Meel Ibraahim , Isxaaq iyo Yacquub ugu tegey , waxay
meelo allabari uga cibaadada dhisay si ay Ilaah .
Marar badan Qorniinka ayaa muujinaya in soo socda
dhismaha of meel allabari , waxaa jiray muuqaalka ah
malaa'igo , ama muuqaalka ah ee Ilaah , at meesha
allabariga ku dhisay .
Marka aanu Ruuxa Ilaah ku caabuda iyo run , waxaanu
dhisaynaa meelo allabari uga ruuxi ah .
Ibraahim / Isxaaq Beytel
In Bilawgii laba iyo toban , waxa aan u sheegay in
Ibraahim Beytel dhisay meel allabari . Years dambe , Jacob
waxay yimaadeen Beytel , oo wuxuu lahaa riyo ah waxa ay
ahayd waxaa dhacaya in xukunka ruuxiga ah ruuxa .
Bilawgii 28:12,13a Markaas oo uu ku riyooday , oo bal
eeg , sallaan la aasaasay on dhulka , iyo sare samada
gaadhay , oo halkaas malaa'igaha Ilaah oo kor ugu
ahaayeen iyo soo degaya. Oo bal eeg , Rabbigu wuxuu u
koraysaa istaagay oo ku yidhi ...
Ilaah u muuqday oo la hadlay Isxaaq Beytel . Wax
Awesome dhici haykalkii ruuxa in meelaha aan lahaa geyso
ammaan iyo caabudaadda .
Caabudina oo furtey Albaabkii
Bilawgii 28:16, 17 Markaasaa Yacquub ku hurdadii ka
kacay oo wuxuu ku yidhi, " Sida xaqiiqada ah Rabbigu
waa in meeshan, oo anna ma aan ogahay." Wuuna
cabsaday oo ku yidhi, " Sidee looga cabsado meeshan
waa ! Tani waa kale oo aan ahayn gurigii Ilaah
mooyaane, tanuna waa iriddii samada ! "
Iyada oo cibaadada , iriddii samada lahaa furay.
130

Sabuurrada 24:7 , madaxyadiinnana kor u , O aad


irdihiinna ku ! Iyo in kor loo qaado , aad iyo weligiis iyo
albaabada ! Iyo Boqorka ammaantu meesha maadan
soo degi doonaan
Daauud wuxuu ku bixiyaay xili badan
Waxay iska ahayd kadis ah in Daa'uud , markii uu ahaa
adhijir lahayn , kharash gareeyey saacadood oo saacadaha
wayna ammaanayeen Ilaah oo beeraha ku baxsan
Beytlaxam ? Ama ma wuxuu ku iriddii samada furo , sidii
Ilaah ayuu caabudi jireen ?
Waxaa halkan ahayd , boqolaal sano ka dib waqtiga
dhalashada Ciise , oo malaa'igahu waxay u muuqday in
adhijirradii isku heesayeen ,
Luukos 2:14 Ilaah ha ku ammaanmo meelaha ugu
sarreeya , oo dhulkana nabad , wanaagsan xagga ragga.

WADAADADU WAXAY FEYDEEN XIJAABKII


Cadayeen mugdiga
Ilhaan waxay ahayd keruubkii subkanaa ee wax dabooshaa
. Dabiicaddiisa waa in la daboolo . Laakiin hadda , halkii
carshiga samada daboolaya Ammaantiisana qurxiya iyo
cibaadada , wuxuu daboolayaa dhulka kula hadlo xijaab
gudcurka ah .
Ishaciah 60:2 Waayo, bal eega , oo gudcurka dibadda
dhulka u daboolin doonaan , iyo gudcur qoto dheer oo
dadka , laakiinse Rabbigu soo bixi doona oo aad u weyn
, oo uu ammaantiisa waxaa loo arki doonaa in aad kor .
Shaydaanku ayaa loo qoondeeyey taliyayaashii oo amiir u
ahaa gudcur weyn dhulal .
Efesos 6:12 Waayo, annagu ma legdanno jidh iyo dhiig ,
laakiin dhanka ah waxyaalaha , ka dhanka ah
awoodaha , ka dhanka ah taliyayaashii , gudcurka ku
jira da'da this , xulka Martida ruuxyada sharka ah
meelaha jannada .

131

Ujeedada ilxidhka ka gudcurka ah waa in la tiray aadanaha


oo dhan , si ay u sii hesho ammaanta Ilaah .
2 Korintos 4:3,4 Laakiin xitaa haddii aannu injiilka
adhyaha , waxa adhyaha kuwa lumaya , kuwaas oo
maskaxdooda ilaaha da'da this indhatiray , ah oo aan
rumaysan , waaba intaasoo iftiinka injiilka ammaanta
Masiix , waa kuwa image Ilaah , noo iftiimi , waa in
iyaga on .
Dagaal xoogweeyn
Wax awood leh oo ka dhici marka aan ogaano in meelihii
allabariga ee ammaan iyo cibaadada . The " oogada
daboola " ilxidhku waxay of gudcur ruuxi ah waa la gooyn
jiray oo ku baabbi'iyeen . Taliye ee gudcur weyn territory
in laga adkaaday .
Ishaciah 25:7 oo wuxuu baabbi'in doonaa buurta this
dusha sare ee daboolka dadyowga oo dhan la dul saaray
, oo uu ilxidhka in fidiyey quruumaha oo dhan .
Marka aynu ka furan ilaa samooyinka iyada oo ammaan iyo
cibaadada Malaa'igahu way soo bixi karaa ; Ilaah naftiisa
ku iman karo; iyo hortiisay la dareemi karo .
Tusaale of Daanieel
In Daanieel cutubka toban , malaa'igtii ahaa la geeyay
jawaab u erayada Daniel ahaa hor joogsaday for labaatan
maalmood by amiirka reer gaadhay boqortooyadii Faaris .
Dagaalkayagu Ruux ahaaneed qaaday in samooyinka .
Markaasaa malaa'igtii waxay ku ahaa dib u by ahaa taliyihii
gudcur weyn boqortooyadii Faaris ilaa Mikaa'iil oo yimid
inay caawiyaan . Iyada oo ka jawaabeysa erayada Daniel ee
, uu ilxidhka la gudcur buu ahaa la furay iyo sida
malaa'igtii ugu dhex maray .

132

GUUSHII YEHOSHAAFE
Guushan ayaa Yehooshaafaad waa mid ka mid ah
tusaalooyinka ugu weyn ee ku guulaystay iyada oo ammaan
iyo cibaadada . Waxaan bartay oo ku saabsan arrintan si
faahfaahsan ee casharka tobnaad .
Oo dadkii Yahuudah markay ahayd guubaabino,
Ciidammada reer saddex quruumaha, waxay heleen isu rajo
Qaahira. Laakiin Boqor Yehooshaafaad iyo dadka
Yahuudah oo ogaa wixii aad samayn lahayd . Waxay
doondoonay Sayidka .
2 Taarikhdii 20:15 Ruuxa Rabbigu u yimid kor iyo
Yaxasii'eel oo isaguna wuu la hadlay oo Rabbiga
ereygiisa ku ah , ha ka cabsanina, hana qalbi jabina;
sababtoo ah faraha badan , waayo, dagaalka ma lihidin
, laakiinse Ilaah .

Uqabo qudhiinnu!
vs.17a , 18 Idinku uma baahnaan doontaan inaad
dagaalkan dagaalka this . Idinka qudhiinnu Position ,
weli bal joogsada oo eega badbaadada Rabbiga ,
kuwaas oo ah waa adiga kula . Markaasaa
Jehosphaphat madaxa foororshay oo wejigiisii dhulka
saaray, oo dadkii Yahuudah iyo dadkii Yeruusaalem
degganaa oo dhan wada sujuudeen Rabbiga hortiisa ,
Rabbigu wuxuu ku caabudaysay .
Si " isu geliya" yimid Eraygii Rabbiga ayaa iyaga iyo
waxay yeeleen - iyada oo lagu caabudo!
v.19 Markaasaa kuwii reer Laawi oo reer Qohaad iyo
reer reer Qorax u istaageen inay Ilaah ammaanaan
Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil ku adkaysteen
iyagoo cod dheer iyo sare .
Wadaadada horumari
vs.21 , 22 Oo markuu dadkii la tashaday , ayuu doortay
kuwii u gabyi ayaa Rabbiga ah , oo ah kuwa waa
quruxda quduusnimada ku ammaanaan , sida ay
133

dibadda u soo baxay oo ciidanka hor iyo waxay


yidhaahdeen : " Rabbiga ammaana , waayo inuu u
naxariisto oo weligeedba way waartaa . "
Haddaba markay bilaabeen inay gabyaan oo Ilaah
ammaanaan , Rabbigu wuxuu dhigeen rag gaadmo ah
ka gees ah dadka Cammoon iyo reer Moo'aab , iyo reer
Buur Seciir , kuwaas oo ku soo kacay dadkii Yahuudah,
oo iyaga looga adkaaday .
Cadawogu wuxuu burburiyaay mid ilaa midka kale
vs.23 , 24 Waayo, dadka reer Cammoon iyo reer
Moo'aab istaagay dadkii degganaa Buur Seciir ilaa
wada baabbi'iyey dadkii laayaan oo iyaga looga wada
baabbi'iyo . Oo markay dhammeeyeen of Buur Seciir
degganaa ayaa , waxay ka caawisay in la burburiyo hal
kale . Sidaas dadkii Yahuudah markay yimaadeen meel
cidlada ee wax laga dhawro , waxay eegeen xaggii
dadkii badnaa , oo waxaa jirkooda ku dhintay , u
dhacday dhulka ku . Qofna baxsatay .
Xitaa marka ay u muuqato in cadowga uu leeyahay na iyo
hareereeyey , haddii aan dhig nafteena xagga Rabbiga , iyo
bilaabaan inay Ilaah ammaanaan oo caabudaysaan Eebe ,
horumar degdeg ah ka yimaado ama haykalkii jinnigii .
Ilaah waxay kala degtaa ammaantiisii quduusiintiisa .

DAGAALKA WADAADADA LALAGALAY


Haysi , kuwaas oo mar ahaayeen praisers oo samada ku jira
, ma taagnaan karo codka ammaanta . La geeyay Sayidka
ah , malaa'igaha dagaal yahan ah col doonaan ciidamada
shar . In wareer , way u jeedsan doonaan mid ka mid kale
oo iyana waa la jabiyay doonaa marka aan bilaabaan inay
Rabbiga ammaana .
Dad badan oo , marka ay bartaan in aynu nahay dagaal kula
cadowga , wax badan oo ay waqti qaylinayeen Ibliiska iyo
jinniyo uu at qaataan . Waxay xoogga saaraan cadowga .
Waxaa jira meel loogu talagalay music dagaalkayagu
maanta . Waa in nala xasuusiyo ee maamulka our badisay

134

weyn cadowga , iyo isaga xusuusiyo uu hore laga adkaaday


!
Dagaalkayagu badisay aan la qaylinayeen at cadowga .
Waa mahadna gadaamay . Waxaa diiradda weynaanta
Ilaaheenna .
Sabuurrada 149:6-9 ha ku ammaan sare oo Ilaah noqon
afkooda , iyo seef laba af leh ee ay gacanta , si ay u
fuliyaan aargudaan quruumaha oo , iyo Ciqaabaha on
dadyowgu ; inay xidhxidhaan boqorradooduna silsilad ,
iyo kuwii gobta ahaa oo ay silsilado bir ah; si ay u
fuliyaan iyaga on xukumaadda this sharaf ku qoran
waxay leeyihiin oo dhan quduusiintiisa . Rabbiga
ammaana !
Ishacyaah 30:32 Markaasaa meel kasta oo shaqaalaha
ciqaabta gudubtaa , oo Rabbigu ay dhigaan isaga ku
saabsan , waxa uu noqon doonaa oo daf iyo kataarado,
iyo in dagaallada ka tuullan dab dagaallami doona
waxa ay la .
Wadaadadii hore ee ciidanka wuxuu Yehooshaafaad ku
jiray ma heesaya heeso dagaalkayagu si toos ah Ibliiskuat.
Waxay ahaayeen heesaya , quruxda quduusnimada Ku
amaan . Rabbiga ammaana , waayo inuu u naxariisto oo
weligeedba way waartaa . Oo waxay caabudayeen Ilaah!
Bawlos iyo Silas
Bawlos iyo Silas ayaa ka furteen , garaacay , iyo xabsiga
loogu riday oo ay la cagahooda ka qufulan jeebbooyin .
Falimaha Rasuullada 16:25,26 Laakiin abbaaraha
habeenbadhka Bawlos iyo Silas ayaa tukanayay oo
Ilaah gabay ku ammaanayay , maxaabiistuna way
dhegaysanayeen .
Oo filanla'aan waxaa dhacay dhulgariir weyn , sidaas
darteed aasaaskii xabsigu waa ruxmay; oo markiiba
albaabbadii oo dhammu waa furmeen oo silsiladaha qof
kasta furmeen .
Waa in aan sii wado in allabariga ammaanta bixiyaan ,
malaha sida aan macquul ahayn xaaladda u muuqato .
Marka aan sidaa sameyno , waxaa jira had iyo jeer yihiin
kuwo natiijooyin awood .Guul iman kartaa iyada oo aannu
135

ammaantaada ugu sarreeya iyo cibaadada ku dhow ee.


Waxaan isku raaci karaan Daauud marka uu ku qoray,
Sabuurrada 68:1a Ilaah Let ah oo kac , ha kala
firdheen, cadaawayaashiisa ...

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sidee baynu " galaan " joogitaanka Ilaah ee ku caabuddaan?

2 . Qeex " horumar degdeg ah " taaso sida aynu Ilaah ku caabuddaan .

3 . Sidee ku duulno dalka Yahuudah ka yar King Jehosaphat helaan horumar degdeg ah ka
dhanka ah colka ku xeeran ?

136

Casharka afar iyo tobnaad

Hogaaminta amaanta iyo caabudida


Waa in aan raaco qorshaha Ilaah amreen, iyo naqshad for
hogaanka ruuxiga ah ee kaniisadda haddii aynu ka filan
subkado Ilaah ku kor adeeg ammaan iyo caabudaadda .

WACDIYAYAASHA IYO ADEEGAYAASHA KALE EE WACDINTA


Hogaaminta Ruux ahaaneed
Wadaad iyo odayaal kale u adeegi jiray ee kaniisaddii waa
in la siiyo hogaamin ruuxiga ah, maamulka, jihada iyo
naqshad ammaan ah oo waxtar leh iyo wasaaradda
cibaadada ee kaniisadda.
1 Butros 5:2,3 Shepherd adhiga oo Ilaah idinku dhex
jira waa , adeega sida u taliya , ma by caqabadda
laakiinse raalli ka , ma for faa'iido daacadla'aan ugu
laakiin si hammuun ; mana sida sayid kuwa ku
ammaanan yahay in ay , laakiin isagoo tusaaleyaal
idahana .
Ka qayb qaadashada Firfircoon
Waxaa wanaagsan in marka wadaad iyo odayaal kale u
adeegi jiray si firfircoon uga qaybqaataan oo dhan oo ka
mid ah ammaan iyo cibaadada soo bilaabo xilliga in adeega
bilaawdo . sidaas samaynaya , ay u noqdaan tusaale iyo ku
dhiiri oo shirkii si buuxda uga qayb qaadan .
1 Timoteyos 4:12 Ninna yuusan quudhsan dhalinyarada
, laakiin waxay noqon tusaale u ah Muuminiinta mid
xagga hadalka , in anshaxa , in jacaylka , ee xagga
rumaysadka , adigoo daahir .

Tusaale Wanaagsan

137

Haddii wasiir ayaa iman dhammaadkii , by falalka ay ay u


muuqdaan in meel u qiimo yar marka waqtiga ammaan iyo
cibaadada kale ee adeegga kaniisad ku , iyo kuwo badan oo
shirka ka soo qaadi doonaa oo isku isku mid ah .
1 Korintos 11:1 ii canjiliyaa , sida Sidoo kale waxaan ku
daydo Masiix .
Diyaargarowga Wacddinta
Wadaad iyo wasiirro kale oo ay sidoo kale u baahan tahay
waqti si haboon ugu diyaar- qalbiyada ay subagtay in lagu
sii daayo, waayo waxtar leh si ay dadka.
Falimaha Rasuullada 6:2 Markaas laba iyo tobanka ka
dadkii badnaa u yeedhay oo xertii ahaa ayaa ku tidhi , "
Ma wanaagsana in loo baahanyahay inaan ka tago
ereyga Ilaah iyo miisas ka adeegno . "
Bayaanka lasocodka Ruuxda
Waxaa kaloo muhiim ah in dadka aan wasaaradda shan laab in ay ka fogaadaan waxyaalo kale oo naftooda ku siin
gebi ahaanba si reconocido socodka iyo dhaqaajinta Ruuxa
Quduuska ah adeegan in si gaar ah .
Magacaabista Hogaamineed caabudina
Muusikalayda, iyo kuwa madaxda cibaadada yihiin in loo
magacaabo by waayeelladii reer adeegi kaniisaddii iyo in la
hoos yimaada maamulka adeegi doonaa. Waxa suurto gal
ah in amaanta iyo cibaadada waxaa hoggaamin doona
wadaad ah , nebiyada kale la mid ah ama mid kale oo ka
mid ah odayaasha adeegi jiray hadiyad ay aagga this .
Tusaale ahaan A kitaabiga ah ee this waxaa laga helaa
meesha Boqor daauud qaar ka mid ah kuwii reer Laawi
kala fogeynta iyo inay adeegaan Rabbiga hortiisa .
1 Taariikh 16:4 Markaasuu wuxuu ku magacaabay
qaar ka mid ah reer Laawi inay ka adeegaan sanduuqa
Rabbiga hortiisa , si sharfo , u mahad , oo Ilaah
ammaanaan Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil.

138

KOOXDA CAQIIDADA UU,UMAGCAABAY DAAUUD


Waxaa jiray koox wasaaradda loo magacaabay by Daauud.
Hogaamiyaha caabudina
Maamulka Leadership waxaa la siiyey reer Aasaaf oo sida
muusikiiste oo madax ahaa .
1 Tarikhdii 16:5 reer Aasaaf oo ka madax , iyo isaga ku
xigtayna waxaa Sekaryaah , ka dibna iyo Yecii'eel , iyo
Shemiiraamood , waana Yexii'eel , iyo Matityaah , iyo
Elii'aab , iyo Benaayaah , iyo Cobeed Edoom, : Yecii'eel
oo haysan jiray alaabtii muusikada , iyo kataarado , oo
Aasaafna wuxuu aad music haysta suxuun laysku
garaaco ...
Hogaamiyaha jebiska
Hogaamiyaha Jbbiska ayaa sidoo kale la magacaabay .
1 Taarikhdii 15:22 Oo Kenanyaah , hoggaamiyaha reer
Laawi , oo ahaa macallin qofta music ah , sababtoo ah
buu u yiqiin.
1 Taarikhdii 15:27b Daa'uudna wuxuu xidhnaa dhar oo
marada wanaagsan ahaa oo dhar , sida ahaayeen reer
Laawi oo dhan oo qaadi jiray sanduuqii , kuwii
gabayaaga ahaa , iyo Kenanyaah oo music leh nimankii
gabayaaga ah.
Qalabka heesha
Qalab ayaa sidoo kale u dhiibeen adeegiddii.
1 Taarikhdii 25:6,7 dhammu waxay ka hooseeyeen
jihada ee aabbahood , waayo music jooga oo guriga
Rabbiga, iyo suxuun laysku garaaco , alaab xadhko , iyo
kataarado , inay ka adeegaan guriga Ilaah . Aasaaf iyo
Yeduutuun , iyo Heemaan ku hoos jiray maamulka uu
boqorkii . Sidaas tiradoodii , waxaa la jiray
walaalahood jiray ee la baray ee songs Rabbiga, kuwaas
oo yiqiin oo dhan , oo ahaa laba boqol iyo siddeed iyo
siddeetan nin .
139

HOGAAMIYAYASHA CAQIIDADA HADIYADAHA-HAWSHOODA IYO TABABAR


Igmadda hawlaha Nabiyadii
Inta badan kuwa Ilaah , kan uu doortay sida madaxda
cibaadada yeelan doonto wasaaradda " Aabe " ee nin nebi
ah oo . Music waxaa inta badan loo isticmaalaa in ruuxa
wax sii sheegidda sii daayo galay tallaabo .
1 Taariikhdii 25:1 Markaasaa Daa'uud wuxuu intaa iyo
saraakiishii ciidanka ee kala adeega qaar ka mid ah oo
ahaa ilma Aasaaf , iyo Heemaan , iyo reer Yeduutuun ,
kuwaasoo wax ku sii sheega kataarado iyo , alaab
xadhko , iyo suxuun laysku garaaco .
1 Tariikhdii 25:3 iyo reer Yeduutuun, , oo wiilashii
Yeduutuunna waxay Gedalyaah , Serii , Yeshacyaah ,
iyo Shimcii , iyo Xashabyaah , iyo Matityaah , lix ,
kuwaasoo hoos yimaada aabbahood Yeduutuun , oo
wax sheegi jiray oo kataaradda lahaa in la siiyo
Rabbiga u mahad naqayo oo ammaanayo .
Tababaray iyo xirfadda ee Musiqa
Yeedhidda iyo masuuliyad ah oo u adeegi jiray Rabbiga ku
yidhaahdeen muusiga waa in aan marnaba la qaadi khafiif
ah. Kuwa u horseedi ee ku ammaanaysa , haddii vocalists
ama instrumentalists , waa in ay leeyihiin tababar iyo
dhaqanka degdegga ah si ay u noqdaan Fannaaniinta xirfad
leh .
1 Taarikhdii 25:6,7 dhammu waxay ka hooseeyeen
jihada ee aabbahood , waayo music jooga oo guriga
Rabbiga, iyo suxuun laysku garaaco , alaab xadhko , iyo
kataarado , inay ka adeegaan guriga Ilaah . Aasaaf iyo
Yeduutuun , iyo Heemaan ku hoos jiray maamulka uu
boqorkii . Sidaas tiradoodii , waxaa la jiray
walaalahood jiray ee la baray ee songs Rabbiga, kuwaas
oo yiqiin oo dhan , oo ahaa laba boqol iyo siddeed iyo
siddeetan nin .

140

Shuruudaha laga rabo hogamiyayasha caabudida
Subkida Ilaah
Mid ka mid ah kuwa ku hoggaaminaya ammaan iyo
cibaadada waa in la subkay by Ilaah , waayo wasaaradda
gaar ah oo muhim this ee kaniisadda . Waa hadiyad iyo ka
soo wacayso Ruuxa Quduuska ah ay tahay in la ixtiraamo
iyo kaymo .
1 Yooxanaa 2:20,27 Laakiin aad subkid ka timid Kan
Quduuska ah , oo aad wax walba Og .
Laakiin subagtay , taas oo aad heshay isaga ka soo dago
korkiisa aad ee , iyo uma baahnid inaad qof tahay in
aad ku baraan , laakiin sida subkiddiisu isku baraa oo
idinku saabsan waxyaalahan oo dhan , iyo inuu run
yahay , iyo waa been ma , iyo sidii uu wax aad , aad u
hoggaansami doono isaga oo ku .

Caabudi
Madaxda ammaan ma keeni karaan dadka halkaas oo ay
aan la isu nool . Ammaantaada xoogan oo sujuud waa in ay
ka qayb maalinle ah hogaamiyaha noloshiisa gaarka ah iyo
cibaadadana .
Yooxanaa 4:23,24 Laakiin , saacaddu waa imanaysaa ,
oo haatan waa , markii caabudayaasha runta ihi
Aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta , waayo,
Aabbuhu ku raadinayo sida aan isaga ku caabudno .
Ilaah waa Ruux , iyo kuwa caabudaa isagana waa inay ku
caabudaan ruuxa iyo runta .

Qaan gaadh xagga ruuxa


Si aad hoggaamiye gudahood jidhka Masiixa , qofku waa
inuu noqon Mu'min ah oo baaluq . Asaga ama ayada
xigmad , waayo-aragnimo iyo hogaaminta ruuxi ah oo
xirfad leh ayaa dhiiri galin doona ka qaybgalka total of
jidhka ka .
Efesos 4:12,13 kala harka lahayn oo quduusiin ah ,
waayo shaqo ee wasaaradda , waayo talada ee jidhka
Masiixa , ilaa aynu wada gaadhno midnimada

141

rumaysadka iyo aqoonta Wiilka Ilaah , si nin qumman ,


si ay xagga qiyaasta koridda ee buuxnaanta Masiixa .


Awooda hogaamineed
Waxay noqon waa inay awoodaan inay ku dhiiri iyo
horseedi dadka .
1 Korintos11:1 ii canjiliyaa , sida Sidoo kale waxaan ku
daydo Masiix .

Ruux ahaan xasaasi


Waa inay noqdaan xasaasi ah inay raacaan qaybtii subkidda
oo hoggaan Ruuxa Quduuska ah halka laga foojignaado oo
xasaasi ah sida shirkii oo waxaa la jawaabaya .
Sabuurrada 78:72 Sidaas aawadeed ayuu gudaha
shepherded si waafaqsan daacadnimada qalbigiisa , oo
iyagiina farsamada gacmihiisa.

Gudbin
Waa in ay aqoonsadaan iyo gudbiso si ay wadaad iyo
waayeelladii kale ruuxi ah kaniisadda dhexdeeda .
1 Butros 5:5 dadka Sidoo kale waxa aad ka yar , idinka
qudhiinnuba waad soo gudbin aad odayaasha . Haa ,
dhamantiin noqon dhiibay mid ka mid kale , iyo in la ishoosaysiin oo dhar , for " Ilaah waa hor joogsadaa
kuwa kibra , laakiin siinaysaa -hoosaysiiya ayuu nimco .

Qofka Ehelkeedu , jajabnaan , hoosaysiin


Hogaamiyaha cibaadada waa in noqdaa qof dabeecadeed
oo la caddeeyay , kuwaas oo shaqsi ah nolosha iyo sharafta
waa kor ku xusan oo cay . Joogaa sidii midiidin la
hoosaysiin leh Ilaah , falalka uu had iyo jeer wac wuu
dhawri doonaa Ilaah , oo marna kuma doonayaan in ay
keenaan ammaanta inuu qudhiisu .
1 Butros 5:6 , haddaba is hoosaysiin ka yar gacanta
xoogga leh oo Ilaah , oo uu idiin sarraysiiyo wakhtigiisa

ka go'an iyo Aamin


Waa inuu noqdaa qof aamin ah iyo ka habsaamaan in
oofinta masuuliyada this Ilaah siiyey .
142

1 Korintos 4:2 Oo weliba waxaa laga doonayaa


wakiillada in mid ka mid aamin laga helo.

FANAAN
Doortay Muusikalayda xirfadda
Inta badan Fannaaniinta , Ilaah ugu yeedho inuu ku ciyaaro
qalab gaar ah sida qayb ka mid ah kooxda caabudaadda ,
waxaa la siiyaa awoodda ka sarraysa inuu ku ciyaaro qalab
in . Taasi ma loo yareeyo , si kastaba ha ahaatee , mid ka
mid masuuliyadiisa la tababaray iyo si aaminnimo ah ku
dhaqmaan si ay u horumariyaan xirfadda loo baahan yahay
in la tiriyo kuwo istaahila in mid ka mid ugu yeedhay .
1 Tarikhdii 25:6,7 dhammu waxay ka hooseeyeen
jihada ee aabbahood , waayo music jooga oo guriga
Rabbiga, iyo suxuun laysku garaaco , alaab xadhko , iyo
kataarado , inay ka adeegaan guriga Ilaah . Aasaaf iyo
Yeduutuun , iyo Heemaan ku hoos jiray maamulka uu
boqorkii . Sidaas tiradoodii , waxaa la jiray
walaalahood jiray ee la baray ee songs Rabbiga, kuwaas
oo yiqiin oo dhan , oo ahaa laba boqol iyo siddeed iyo
siddeetan nin .
Fanaaniin
Dhamaanl saddex nooc oo qalab muusig (xadhkaha ,
dabaysha iyo durbaanada ) ayaa la isticmaalay in
ammaan iyo cibaadada .
Sabuurrada 150:3-5 isaga ammaana dhawaaqa buunka
ah; - isaga lagu ammaano ayuu la shareerad iyo
kataarad ? Isaga ammaana daf iyo qoob ; - ammaana
alaab xadhko iyo flutes ! Isaga ammaana suxuunta cod ;
- isaga u ammaanayaa suxuun laysku shanqar sare !
Xataa sida la ammaano oo la caabudo sida waxaa laga soo
qoray Axdiga Hore , inta lagu darayaa ka aragti iyo tayada
adeegga ammaan iyo cibaadada ee isticmaalaya qalabka
muusikada oo dheeraad ah sida Ilaah wuxuu bixiyaa
143

talantigii , alaabtii iyo meesha bannaan ee loogu talagalay


isticmaalkooda .
Hogaamiyaha dooran karaa in uu dar alaabta muusikada ah
sida ugu badan la taaban karo halka dayactirka dheeli
habboon ee noocyada alaabta iyo ardaydu size ee
tiyaatarka.
Midnimo, wadanoolansho, qiime
Fanaanimo waa in uu ahaadaa xasaasi ah oo heegan u
jihada hogaamiyaha. Dhaqanka Inta badan waxaa lagama
maarmaan ah in ay ahaato in midnimada , wada
noolaanshaha iyo isu dheeli iyagoo wata alaabtii kale .
Fanaanimo waa in ay taageeraan lyrics by lahaayeen heer
ayagoon fiiro naftiisa ama maansheyntiina codadka,
caabudayaashu.
Xasaasi ku ah Ruuxa
Fanaanimo waa in uu ahaadaa xasaasi ah u soo guurin
Ruuxa Quduuska ah sida "Fannaaniinta xirfad leh." Sidaas
yeesho , waxay sii daayo karaa oo subkiddoodu waxay
Ilaah galaan daliilka Ruuxa lagu jiro adeeg ammaan iyo
caabudaadda .
Fanaanimo waa in uu ahaadaa xasaasi ah ay u soo qulquli
ka mid ah in wada noolaanshaha iyo midnimada codka.
2 Taarikhdii 34:12 Oo nimankii shuqulka sameeyey, oo
aamin ah . Taliya oo waxay ahaayeen Yaaxad iyo
Cobadyaah oo ahaa reer Laawi , oo ah wiilashii
Meraariina , iyo Sekaryaah iyo Meshullaam oo , ee
wiilashii Qohaad, oo kor ka ilaalinaya . Qaar kale oo ka
mid ah reer Laawi , oo dhan kuwaas oo ku jiray alaabta
muusikada karay oo music ...

144

SHIRKII
Waa mudnaan gaar ah iyo masuuliyad rumayste kasta si
buuxda u galaan adeeg ammaan iyo caabudaadda .
Cibraaniyada 2:12 oo wuxuu ku yidhi : "Waxaan Your
name walaalahay u sheegi doonaa ; ee ururka dhexdiisa
ah ammaan ugu gabyi doonaa in aad . "
Diyaarinta
Mid kasta waa in loo diyaariyo , qalbigiisu wuxuu u noqon
fikirka ah ee ammaan iyo cibaadada ee Ansa kaniisadda
ama ururkii oo jirta ee Mu'miniinta ah.
diyaar garoobo
Balwadda rajol iyo rajada waa na sawirto in ay ammaan iyo
cibaadada kasta oo adeeg .
ka habsaamaan
Ilaaliyo muujinaysaa our ixtiraam iyo jacayl waayo, Ilaah .
Waa in aynaan rabin inuu seegi doono mid ka mid waqti
waqti ah in aan lagu dhanna hortiisay ku kicin doonaa .
Sida ay jirto horumarka ah " galaan " irdihii ,
maxkamadaha , maxkamadaha dibadda ah iyo barxadda
hoose laga bilaabo , waxaanu in la soo tagtay karin iyo si
buuxda ma la kulmaan cibaadada run mooyee aanu qaadan
waqti aad u guurto talaabo talaabo galay hortiisay . Waa in
aan la qorsheeyo si hore timaado iyo prayerfully diyaariyo
ruuxeenna iyo hesho iyaga u xasilloonaayeen oo diyaar u
ah inay Rabbiga u adeegaan ee waayo-aragnimo buuxda
iyo hadal of ammaan iyo cibaadada .
Qaar badan oo ka heli qiimaha weyn ee waqti tukashada ka
hor bilowga adeeg ammaan iyo caabudaadda .
Wadna siin dhamaan
Laga soo bilaabo qoraalka ugu horreeya ee muusikada ,
waxaan noqon waa in la hayn, rajol farxad , xoojinta ah ee
145

ruuxa iyo rajada ah in ay la kulmaan Joogitaanka Ilaah sida


marna ka hor .
Waa in aan riix ee wuxuu ruuxeenna u gabyi iyo Ilaah ku
ammaanaan oo wuxuu ruuxeenna oo dhan , nafta iyo
jidhkaba . Waxaan lumin waa in gebi nafteena in hortiisay .
Our jacaylka waayo, Ilaah waa in laga muujiyay by adeegi
jiray Rabbiga ku yidhaahdeen oo dhan tamarta , codkeenna
, jidhkayaga iyo qalbigeenna oo dhan .
Sabuurrada 138:1 ayaan kugu ammaani doonaa
qalbigayga oo dhan ; ilaahyada hortooda ayaan
ammaan ugu gabyi doonaa inaad .
Raac Hoggaamiyaha caabudina
Waa in aynaan ka noqon sidaas ku waayey Ruuxa ku
sheegay in aanu looma soo socda iyo dal oo ammaana
Ilaaha - amreen, iyo hogaamiyaha cibaadada . Waa in aan
ka dareen u soo qulqulaya iyo guurto leh oo subkiddoodu
waxay Ruuxa Quduuska ah .
Iska ilaali Dejinta
Ha ogolaan in lagu mashquulaan fekerkaaga , ama falalka
dadka kale by .
Songbook ama erayo shaashadda borojektar Qaaciidada
yihiin oo kaliya in ay naga caawiyaan in ay ogaadaan
erayada iyo in ay si wadajir ah ugu gabyaan . Marka kuwan
waxaa lagu arkay , ma sii wadi in ay diiradda saaraan aad
fiiro iyaga on marka loo baahnayn .
Mararka qaarkood waxaa ku caawinaysa in ay xirto
indhahaaga ama xagga saqafka eegto si dhici karta in aad
gebi ahaan illoobin ku saabsan oo dhan kale iyo xoogga
saaraan xagga Rabbiga . ( Madaxda cibaadada The ma uu
samayn karo . )

146

RUUX KU HEESID
Soo socda hogaamiyaha cibaadada iyo hogaaminta ah
Ruuxa Quduuska ah , waxaa jira wakhtiyo ku tasbiixsan u
guuri doono hadal a muusikada mahadiyo in " Carrabkooda
. " Wakhtigan , waxaa laga yaabaa in aanu ogaatay in
malaa'igihii ka yihiin heesaya socoto nala sidii aanu ka
gabyi " ruuxa ku . "
1 Korintos 14:15 waa maxay natiijada? Baryi doonaa
ruuxa ku , iyo sidoo kale ku baryi doonaa garashada .
Waan u gabyi doonaa ruuxa ku , iyo ayaan sidoo kale
gabyi doonaa garashada .
Marka tani dhacdo , naftaada sii daayo galay socodka ah oo
lacag la'aan ah aad " af jannada ku jiraa . "
Ruuxa Quduuska ah waxa ay bixin doontaa oo keliya ma
erayada , laakiin sidoo kale laxan uu , sida aanu u nugul
yihiin isaga.
Ruux ahaaneed hees
Noqo xasaasi u ah Ruuxa Quduuska ah . Inta badan wuxuu
dooni lahaa in la siiyo a " song ruuxiga ah " si jirka . Haddii
Ilaah doonayo inay adeegaan sidaas sida aad la marayo , ku
heli awood wax kasta oo loo baahan karo by hoggaanka hor
inta aanad siin .
Waxaa la bilaabi karaa afafka kala duwan ee ka dibna u
guurto fahamkaaga . Waxaa laga yaabaa in yimaado sida
wax sii sheegidda . Ilaah ku siin doonaa erayada iyo laxan
uu . Heeso cusub hodan amaanan yihiin inta badan la siiyaa
jidhka Masiix Wakhtiyadaas .
Efesos 5:19 hadlayay mid ka mid kale sabuurro iyo iyo
gabayo xagga ruuxa , gabyaya oo aad Rabbiga
qalbigiinna ...
Kolosay 3:16 ha ereyga Masiixa la degganaan aad wax
isbaraya oo xagga xigmadda oo dhan , isagoo wax
baraya oo isku waaninaya sabuurro iyo iyo gabayo
147

xagga ruuxa , gabyaya nimcada qalbiyadiinna Rabbiga


u.

HADIYADAHA RUUXA QUDUUSKA AH


Inta badan waxaa jira hakin ah in waqti ammaanta
dhamaadka song ah in siinayaa fursad ay fariin carabo ,
fasiraad carrabka , ama wax sii sheegidda .
Hesho maamulka kasta ama aqoonsi ee loo baahan karo by
hoggaanka hor inta aanad siin fariinta Ilaah wuxuu adiga ku
siin . Waxaa haboon in la siiyo hab in si cad loo maqli karo
oo waan fahmay by shirkii oo dhammu .
Ixtiraam aamusnaaneed
Hakin kasta ama aamusnaanta inta lagu jiro waqtiga
ammaan iyo cibaadada khasab ma aha in calaamadda in
fariin waa in la siiyaa . Noqo xasaasi u ah Ruuxa Quduuska
ah .
Aamusnaanta ayaa iman karaan , sababtoo ah ee xoogga
Joogitaanka Ilaah in aanu galay sidii aanu caabudeen isaga .
Si aad ula hadasho wakhtigaas noqon lahaa hakad ku ah ee
uu Ilaah la rabo inay ka dhacaan xilligan in .
Xabaquuq 2:20 Laakiinse Rabbigu waa ku jiraa
macbudkiisa quduuska ah . Ha dhulka oo dhan ku hor
aamuseen .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Qeex shahaadooyin kitaabiga ah iyo hawlaha madaxda caabudaadda .

2 . Sharaxaad ka bixi hawlaha kitaabiga ah ee instrumentalists ah .

3 . Waa maxay shirka ka masuul ah in la ammaano oo la caabudo ?

148

Casharka Shan iyo tobnaad

Wacdinta hogaamiyaha cibaadada


DIYAARINTA
A caabudaad guul iyo subkay ma aha oo keliya ku dhici .
Waxay qaadataa saacadood ee diyaarinta prayerful ka hor
adeega bilaawdo .
A adeeg aad u fiican hore daruuri ma aha noqon doonaa
tilmaantii for waxa dhici doona in kale . Ilaah waa Ilaah
kala duwan . Barya iyo hesho uu hoggaaminayo adeeg
kasta oo gaar ah . Lagu keentay of Ruuxiisa oo xasaasi ah
oo uu Subkidda .
Baroorashadii 3:22,23 Iyada oo naxariistaada badan
Sayidka ee aynu ma aydaan wada baabbi'in , maxaa
yeelay naxariis ma waayi doono . Subax walba way
cusub yihiin, daacadnimadaaduna way weyn tahay .
In adeegyada ammaan iyo cibaadada qaar ka mid ah , ku
dhowaad dhammaan waqtiga lagu kharash gareynayo
ammaanta faraxsan xagga Ilaah . In dadka kale , adeeg
dhakhso badan u guuri doono waqti cibaadada aad u daran.
Doorashada hees
Marka ay suuragal tahay , waxaa muhiim ah si aad u ogaato
mawduuca fariinta loo qorsheeyey for adeega . Markaas
heesaha uu doortay qulquli karo , iyo dhulka oo ruuxi ah
jiifay for , waxbarashadeeda Ereyga in raaci doonaa .
Qaado waqti aad prayerfully dooran songs in loo isticmaali
doonaa inta lagu guda jiro adeeg ammaan iyo caabudaadda
.
Dooro songs in gabyi karaa in duwan oo raaxo leh cod
shirka .
Mararka qaarkood ku cel-celinta heeso dhowr jeer ha
doonaa erayada iyo fariinta qayb ka mid ah afkaarta aan
shakhsi caabudi iyo damacyada noqdaan .

149

Diyaarinta heeso
Diyaarso songs ee hab sida in ay raaci doonaa qaabka "
galaya maadan. "
 Heeso oo mahadnaqid iyo heeso mahadiyo in u
abaari doono heerarka sare iyo sare ee ka qaybgalka
jireed iyo cod
 Heeso in sii daayo doonaa oo subkiddoodu waxay
Ilaah iyo dadka oo galay heerar amraynaa inay u
tasbiixsanayo.
 Ugu dambayntiina songs cibaadada in
rumaystayaashu ay u guuri doonaan dhaw galay
Joogitaanka Ilaah .
Heeso waa in ay isu raacin hab sida in cibaadaysanaya ee
aan la dib u soo guurtay u dhexeeya songs cibaadada iyo
ammaan, laakiin waxaa lagu horumar joogto ah, xitaa
qulquli galay heerarka sare iyo sare ee cibaadada.
Si taxadar leh Dooro furayaasha kaas oo songs ku gabyi
doonaan iyo koox songs wada gaar ah kuwaasi oo la
wadaagno mawduuc caadi .
Waa wax wanaagsan in ay bixiyaan ee instrumentalists iyo
projectionist ee Qaaciidada , haddii mid ka mid ah waxaa
loo isticmaalaa , liis muujinaya amarka of songs iyo
muhiimka ah ee ay ku gabyi doonaa . Waxaa laga yaabaa
inaad doonayso inaad si ay u bixiyaan instrumentalists oo
la music , ama tusi meesha song wuxuu ku yaallaa gal
music caabudaad . Qaba Tumay ku Siiyaan instrumentalists
ee loo adeegsado isbedel muhiimka ah si ay music waxay
sii wadi karaan wada qulquli u dhexeeya songs .
Haddii heeso cusub waa in lagu sung , diyaariso
daahfurnaanta Qaaciidada haddii borojektar ah waa in la
isticmaalo .
Sabuurrada 33:3 Isaga u gabya, hees cusub , si farsamo
wanaagsan ugaga of farxad ku ciyaaraan .
Mashruuca waa in ay leeyihiin transparencies ka baxay iyo
qabanqaabiyaa si ah in ay waxaa loo isticmaali doonaa.
Heesahaas ayaa inta badan ka duuli doona ka mid ah in ay

150

mid kale oo aan nasasho sidaa darteed waxa jiri kara joogta
ah , xataa socodka ah ee Ruuxa .
Diyaarinta Ruux ahaaneed
Hogaamiyaha A wanaagsan marnaba iman doonaa adeeg "
qabow . " Diyaarinta ka mid ah waqtiga ugu badan ee ay
qaadanayso tukasho iyo ammaan shakhsi iyo cibaadada
inay kala gartaan mawduuca Ruuxu ku adeegaan oo ka hor
kulan la bilaabin . Markaasuu wuxuu awood u yeelan
doonaan in ay bilaabaan chorus koowaad ee " on
bartilmaameedka . " Daqiiqad kasta oo adeeg ah in ay
qaadanayso hogaamiyaha inaad ku soo guurto socodka
Ruuxa Quduuska ah waa waqti laga soo qaaday oo
ammaana run iyo cibaadada Ilaah .
Diyaarinta Jirka
Labis si haboon loogu talagalay munaasabadda . Ha u
ogolaan muuqaalkaaga ka jeedin dareenka , caabudayaashu.
Nadaafadda Qofka , nadaafada iyo quruxda Waa muhiim
sida aad Ilaah ka dhigan dadka ka hor .
Bilawgii 41:14 Markaasaa Fircoon wuxuu u cid diray
oo u yeedhay Yuusuf, oo waxay ku degdegi isaga soo
bixiyeen godxabsigii; oo kolkaasuu xiirtay, oo dharkiisii
beddeshay, oo waxay yimaadeen Fircoon.
Hogaaminta kooxeed caabudina,
Heesaaga, tumida
Salaad buuxda dooran xubin kasta oo ka mid ah kooxda
caabudaadda. Ilaali anshaxa ruuxiga iyo la'c , laakiin si
adag , dembi kasta ama arrimaha anshaxa soo bixi kara
qabtaan.
Muujiyo heer sare ah hogaanka ruuxiga ah , ku dhiirri iyo
horumarinta xirfadaha ee ka mid ah walba . Set heerka sare
ee heer aqoon iyo muujiyaan qadarin in ay ka mid walba
for isaga ama iyada oo qayb ka . U baahan daacadnimo,
balanqaad iyo ruux ee midnimada .
Kooxda cibaadada waa in ay ka hor caabudaad u wada
tukadaan .

151

TILMAAMO CAMALI
Ilaah u ammaanaan
Ha soo jiidan doonaan dareenka naftaada si . Kuwa
mu'miniinta ah waxaa jira si ay u arkaan Ciise iyo inay
isaga iyo Aabbaha caabudaan.
Matayos 17:8 Goortay indhahooda kor u qaadeen , oo
waxay arkeen maya hal laakiin Ciise oo keliya.
Waa in aad xasaasiyad
Waxaa muhiim ah in hoggaamiyaha noqon xasaasi u ah oo
dhan waa la socday intii lagu jiray adeegga .


Ilaah iyo horseedeyn ee Ruuxiisa Quduuska ah.


Madaxda caabudaad ah
Heesaha
Xigmadda iyo hogaaminta ah oo ay waayeellada
Shirkii oo dhammu

kalsoonaado
Noqo ku kalsoon in laydiin yeedhay oo aad u karti . In
hoosaysiinta , Ilaah siinayo oo dhan ammaanta , xaqiijinaa
in haddii Rabbigu kuuma subkin inaad keeni caabudaad ah
, wuxuu idin siin doonaa awood u leh inay u sameeyaan leh
heer sare.
Filiboy 4:13 waan ku samayn karaa waxaas oo dhan
iyada oo loo marayo Masiixa kan i xoogeeya.
Ku hogaami iyaga
Dadka waa in loo kexeeyay halkaas oo ay ka galeen
Joogitaanka Ilaah . Waxaad iyaga oo aan u horseedi kartaa
laga bilaabo meesha aad joogto , laakiin halkii aad waa in si
farsamo iyaga oo dhan waxay keeni in , sida jirka ka mid
ah , laga bilaabo meesha ay joogaan , u galay corporately
Ruuxa .
Raadi si xiriir deg deg ah la leh ururka shirka reer , asaaso
kalsoonida dadka aad la hogaaminta iyo ka dibna si deg deg
ah iyaga guurto on galay oo ammaana .

152

Waxaa jira songs qaar iyo farsamooyinka ruuxi ah in


adeegi doonaa dadka u sawiri sida jirka ka mid ah iyada oo
" irdood oo " mahadnaqid iyo eegaayo in la kulma
Joogitaanka Ilaah . Hogaamiyaha cibaadada waa in uu
horumariyo awood by subagtay Ilaah this sida qeyb ka mid
ah uu xirfadaha Ilaah - soo amreen .
Maxaa dhacaya haddii Waxay galeen
Cidbaa kala garan haddii dadka oo dhan ay yihiin " in
galaya " dhaqaaqa iyo sida jirka ka mid ah soo galay
Joogitaanka ah ee Rabbiga . Haddii aan , weydii Ilaah
wuxuu xigmad ee sida in ay ka gudbaan ee caqabadda kasta
oo ay awoodaan inay si deg deg ah ka hor guurto .
Iyaga oo ku waani , adigoo isticmaalaya daryeelka aan la
keenin xukun , si ay u guurto Joogitaanka Ilaah . La'c
baraan sida ay u galaan meesha maadan soo xidha, wax
kasta oo ay jinniyo adkaynaysa in laga yaabaa in la isku
dayayaan in ay joojiyaan socodka Ruuxa . Haddii dhaqaaqo
lagama maarmaan on in ay song kale .
Kuwa aan ahaandoonin
Waa in aan xaqiijinaa in ay jiraan sababo badan oo
qaarkood aan la leh dadka kale ee u soo guuraya ammaan
iyo cibaadada . Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in aan
rumaysadka lahayn , qaarkood waxay noqon karaan kuwa
rumaysadka leh ee ku nool caasinimo tahay ama caasinimo
inuu Ilaah . Qaar kale waxaa laga yaabaa in ka yar xukun
ka soo furtay cadowga ama ka yar culeys ah kawelwelidda .
Qaar ka mid ah uun laga yaabaa in aan ogaado sida .
Hogaamiye caabudaad waa in aan loo mashquulaan aad by
kuwa ma geli doonto qurux waa marka dadka ay
qalbigooda oo mid ka mid ah oo dhan ay yihiin oo dhan
galaan wada . Si kastaba ha ahaatee , mararka qaarkood
waxaan ku khasbannahay in iska indha kuwa ma and hayn
aannu ogaanno buuxda oo jidhka ah shirkadaha ee
Mu'miniinta ah . Mararka qaar shaqsiyaadkan wax laga
qaban karo si gaar ah wakhti danbe oo lagu faro , ama ku
waaniyeen , si heer weyn oo ah ka qaybgalka .

153

Hayso Indhaha fur


Marka la xiro indhahaaga aad , aad xiritaanka soo baxay
dad aad u inaad tahay in ay horseedi galay cibaadada .
Hogaamiyaha waa in ay ogaadaan waxa dhacaya iyo halka
ay dadku ruuxi yihiin sida adeegga ku tasbiixsan ay
horumar ka .
Hogaamiyaha waa in aan noqdo " lumay ee Ruuxa" in uu
isagu ama iyadu lumiyo xidhiidhka dadka in u isagu ama
iyadu keenta . Waqtiga ay yihiin " lumay " for
hogaamiyaha waa in waqtiga cibaadada u gaar ah isaga
ama iyada ama marka qof kale keenaysa .
Lead iyo dhiiri dad by la ishaydii way u leh . Part of Aabe
hogaamiyaha cibaadada ee waa inay galaan cibaadada run
halka ay xusayaan shirkii reer waqti isku mid ah .
Ha ku wacdiyaan
Inta lagu jiro ammaan iyo cibaadada time in ay joojiyaan
oo ma aha " ku wacdiyaan . " Digniin Short yihiin mararka
qaar waxtar leh in dadka ku keenaya galay heerarka sare ee
Ammaantaada . Ha jebin socodka adeega ama isticmaal ilaa
waqti qaali ah by hadlo wax aan si toos ah gacan uga
geysan doonaan in ay dhaqaajinta Ruuxa Quduuska ah ee
ammaan iyo cibaadada .
Wax ka qabashada khaladaadka
Xusuusnow in aan nahay oo dhan " bartayaasha " iyo
qaladku waa qayb ka mid ah geedi socodka waxbarashada .
Ha naftaada la hoos geliyo xukun . Daacad leh dadka
haddii aad illowday Ilaah iyo guurto on jihada in Ilaah uu
ku keenta .
Ka dib adeega waa ka weyn , waqti keligood qaadan waxa
ku saabsan la hadlaya Ilaah . Isaga u sheeg meesha aad
dareento in aad ku fashilantay . Weydii dhugo isagoo more
ganaan, xaaladdaas isla marka xigta ku horumarineyso .
Iskusoo wada duuboo , isagu ha la hadlo adiga iyo aad u
dhiiri oo ku saabsan waxyaabaha aad ku sameeyeen xaq !
Ha isaga la'c wax idiin baro, in siyaabaha ee Ruuxa . Hesho

154

instruction halka ay diidayaan xukun kasta oo ka soo furtay


cadowga .
Rooma 8:1 Waxaa jira haddaba sidaas daraaddeed waa
xukun ma laha kuwa Ciise Masiix ku , ah oo aan sida
jidhka u socon , laakiin sida Ruuxa u .
Haddii loo baahdo , doondoono oo weydiisato golaha iyo
talo ah ee wadaad ama odayaal kale u adeegi jiray.

ADEEGA CABUDAADA
Waaninayaa inaad dadku
Waxaa fiican in waaninayaa inaad dadka si ay Rabbiga u
gabya . Iyagu ma ay ka gabyi waa sababtoo ah waa
caadadii , ama uun Xageeda . Waa in ay ammaan loogu
gabyo, ayaa Sayidka iyo si buuxda u galaan hortiisay in
cibaadada run .
Ka bilow Mahad naqa
Ka hor inta aanu si buuxda u mahad naqi karo Ilaah , waa
in aan marka hore galaan meesha mahadiyo .
Sabuurrada 100:4 Enter irdood oo uu galay
mahadnaqid , iyo maxkamadaha galaan kula soo
gudboonaato . Mahadisaan isaga si , iyo magac u
duceeyaan .
Dhaqaaji galay Amaantu
Inta ugu badan ee waqtiga ku bixisay inta lagu guda jiro
ammaan iyo cibaadada in la here doonaa, "ayuu
maxkamadaha . " Waxa halkan waa in qof kastaa waa in la
sii daayo tibaaxo cod iyo jir ahaaneed weyn amaanan run
xagga Ilaah , waayo dhamaan uu barakooyinka cajiib ah .
Lasoco caabudina
Noqo xasaasi u ah Ruuxa Quduuska ah sida inuu waqtiga ,
iyo bilaabaan inay dadka ku on guurto run , oo qoto dheer
oo ku dhow ee lagu caabudo Ilaah , waayo , kuwaas oo
wuxuu yahay.

155

Raac subkado
Noqo diyaar u dhiga qorshaha xataa haddii aad leedahay
waqti badan in la diyaarinayo . Waad ka boodi kartaa songs
qaar ka mid ah halka ka dhalto waqti dheer ku soo degtay
dadka kale .
Marka qaybtii subkidda oo xoog leh oo ah Ruuxa
Quduuska ah wuxuu bilaabaa inuu yimaado , ha soo
dhaqsado on in ay song xiga . Waxaa jira ahliga ah iyo inta
subagtay waa la sii xoogeysanayey . Continue ku cel- song
in ilaa Ruuxa ku buuxin kartaa shaqada oo uu sameynayo ,
korinta , shirkii reer galay aannu ammaantaada ugu sareeya
, ama soo galaya dhaw galay hortiisay in lagu caabudo .
Hadiyadaha khaaska ah
Ku dhiiri geli socodka lama filaan ah oo lacag la'aan ah
hawlgalka ee hadiyado cod Ruuxa Quduuska ah ka soo
dhex dhacday shirkii . Inta badan ayaa inagu at meesha ku
haboon u oggolaan doonaa wakhti waayo, Ilaah inuu la
hadlo dad u dhex ah oo hadiyadahoodii afaf badan iyo
fasiraada ee Carrabkooda ama iyada oo wax sii sheegidda
ee .
1 Korintos 12:7-10 Laakiin muujinta Ruuxa waxaa la
siiyaa ah inaad mid kasta for waxtarkeedu oo dhan ,
waayo, mid ka mid ah waxaa la siiyey hadal xigmad ah
xagga Ruuxa , si kale hadal aqoon ah Ruuxa isla , si
kale Rumaysadkaaga ayaa isku Ruuxu , mid kalena
hadiyado wax lagu bogsiiyo ayuu isku Ruuxu , si kale oo
shaqeeya oo mucjisooyin , sheegidda, mid kalena , si
miyir leh oo kale ah ee ay jinniyo , si nooc kale oo kala
duwan oo carrabka , si kale fasirka carrabkoodu .
Qof waxaa laga yaabaa eray gaaban u haysaan , Kitaab ,
ama song ruuxi.
Sabuurrada 40:3 wuxuu geliyey gabay cusub ee afkayga
- Ilaaheenna ammaana , dad badan iyo cabsi ku arki
doontaa , oo hallayn doonaa in Rabbiga.
Hogaamiyaha cibaadada waa in hayn maamulka ruuxiga
hawshii at times oo dhan . Kiniisadaha oo waaweyn oo ah
156

dadka , waxa laga yaabaa in la jecel yahay in ay leeyihiin


qof kor isaga ama iyada gacanta ama ay yimaadaan mid ka
mid ah odayaasha ayaa aqoonsiga ka hor fariin .
Fariinta waxay u baahan kartaa in la siiyo iyadoo la
isticmaalayo habka codka ama in cod weyn ku dhawaaqay
oo ku filan in la maqlo by shirkii oo dhammu .
Duminno
Wax walba waa in lagu sameeyo wax dhisa oo labada
dhinacba . Muujinta kasta oo kitaabi ah waa sharci iyo sax
ah , laakiin wax kasta oo la sameeyaa noqon for dhismo ee
uruursanayey oo dhan waa .
1 Korintos 14:26 Maxaa jira haddaba , walaalayaalow?
Mar kasta oo aad isu yimaadaan , mid kasta oo idinka
mid ah hees sabuur ah , waxbarid , carrab , midna
muujin , midna fasiraad buu leeyahay . Wax walba ha
loo sameeyo si wax dhisa .

Iska ilaali Wareer


Ilaah ma aha qoraaga wareer .
1 Korintos 14:33a Waayo, Ilaah ma qoraaga wareer
laakiin waa kan nabadda ...
Haddii adeega bilaawdo inay u guuraan wareer , qaadan
lacag iyo waxa keeni dib u soo baxay wareer . Haddii loo
baahdo , yara oo sharraxaan waxa dhacaya , sidaas cadeeyo
xaaladda . Isticmaal jeer , kuwaas oo si loo baro sida saxda
ah ee laga guurayo ee Ruuxa .
Iska ilaali loo calaanjin iyo
Iskutalaab hadda
Haddii ay jirto doontaa bulsho ah in waxa socodka Ruuxa
Quduuska ah ka sameeyan, daqiiqad in , hogaamiyaha waa
dad waaweyn ka ahaada filan inay kala gartaan oo looga
qabto xaaladda oo aan dheeraad ah jebinta socodka in .
Barya iyo horumarinta hadiyadda ruuxiga ah ee " kala jinni
oo . " Kaloo weliba bartaan inay xasaasi u ah waqtiga Ilaah
. Khasbin inaad waxay noqon kartaa hadal qurux badan oo
157

ah hadiyad cod Ruuxa Quduuska ah ama song ruuxi in la


siiyay out of Ilaah waqtiga qumman yahay .
Hogaamiyaha cibaadada waa in uu leeyahay iimaan ,
dhiirranaantoodii , ikhtiyaar , xigmad , nimcada iyo rasi- to
keeni adeega si farsamo , si tartiib ah oo la'c dib dhexe ee
qaybtii subkidda oo socodka Ruuxa Quduuska ah .
Midnimada Ruuxa
A hogaamiyaha ammaan iyo cibaadada saanacyada ah ku
adkayn doonaa midnimada u dhexeeya isaga qudhiisa iyo
shirkii reer , dadka dhex mara gudahood ah shirka reer , iyo
ka dhex jirka oo dhan iyo Ruuxa Quduuska ah . Inkastoo
midnimada this ee Ruuxa uu noqdo xoog iyo xoog ,
cibaadada run bilaabi doonaan inay soo qulqulaya qiyaas
weyn oo weyn xagga Ilaah .
Xiliga
Hogaamiyaha cibaadada waa in ay heegan u ahaato joogi
gudahood waqtiga uu dhigay by wadaad ama odayaasha .
Haddii dhaqaajinta ee Ruuxu waxa ay horseedka galay
waqti dheer ammaan iyo cibaadada , si taxadar leh u hesho
xaqiijin ah ee in aad ruuxa iyo maamulka ay sidaa u
sameeyaan by signal ka soo wadaad , ama oday kuwaas oo
uu leeyahay hoggaaminta ruuxiga ah ee shirka ka hor sii .
Wuxuu ku tirinayay
Noqo xasaasi u ah Ruuxa Quduuska ah oo ku soo
gebogebeeyay, adeeg ammaan iyo caabudaadda by si tartiib
ah tegaayo caabudi kasta ee Joogitaanka Ilaah . Ka dib
markaan si farsamo keentay shirkii reer iyada oo irdaha
mahadnaqid iyo khibradaada barxadda weyn ee ammaan
iyo ka dibna si tartiib ah iyaga oo u soo guuraya
joogitaanka cabsi badan iyo naf-hurid ah ee Ilaah ee
cibaadada tiiraanyo run , aad iyaga ka soo bixiyey oo uu
laabtaada ku soo galay .
Ahaanshaha taxadir in aadan si loo carqaladeeyo waxa
dhacaya si ay noloshooda iyo ruuxyada rumayste kastaa
inta lagu jiro xilligan in gaarka ah , ha ka mid walba , sida
cibaadada ee uu xirayo , ahliga ah ay daqiiqad qudha tahay
ee aamusnaanta ee ammaanta hortiisay .

158

Sida aad iska socon , waxaad ogaan doontaa in noloshooda


lagu bedelay inta lagu guda jiro adeeg ah in ; in aad si
farsamo keentay rumaystayaasha kale ee soo galay kulma
farxaddii , waadse amaanan dhabta ah iyo cibaadada in uu
keenay farxad aad u wayn in ay Ilaah naftiisa .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Ku tax qaar ka mid ah diyaarinta in hogaamiyaha lagu caabudo saanacyada ah waa in loo
sameeyo ka hor bilowga adeeg ammaan iyo caabudaadda .

2 . Sii hal tusaale oo sida hoggaamiyaha cibaadada a saameyn badan leh u horseedi kara dadka in
cabbirada weyn ee ammaan iyo cibaadada .

3 . U sharax waxa loola jeedo " soo socda subagtay " inta lagu jiro ammaan iyo cibaadada .

159

Related Interests