You are on page 1of 8

CURRICULUM OPŢIONAL LA DECIZIA ŞCOLII

OPŢIONAL PENTRU UN AN ŞCOLAR
Denumirea opţionalului: „Le francais, c’est la culture!”
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Tipul de opţional: opţional la nivel de disciplină
Durata: 1 an (1 oră pe săptămână)
Modul de desfăşurare: pe clase
(la clasele a IX-a A, B şi C)
Unitatea şcolară şi localitatea: Liceul Tehnologic „Meserii şi Servicii” Buzău
Profesor: Popescu Tatiana

PROGRAMA ŞCOLARĂ

Argument
Curriculum-ul opţional „Le francais, c’est la culture!” se adresează
elevilor din învăţământul secundar superior de la clasele a IX-a, dornici să
cunoască, alături de informaţiile din programa oficială, cît mai multe date despre
cultura franceza, pentru formarea unui un orizont spiritual cat mai vast. El îşi
propune familiarizarea elevilor cu aspecte de cultura si civilizatie franceza,
precum şi dezvoltarea de capacităţi, deprinderi de a cerceta şi întocmi referate,
mini-lucrări de creatie, toate cu scopul de a cunoaşte si utiliza cât mai bine limba
franceza, dar tinand cont şi de posibilităţile pe care le au elevii în vederea
orientării şcolare şi profesionale privind ocuparea unui loc de muncă pe piata
europeana.

1

. valori şi atitudini. . .  Curiozitate pentru explorarea culturii. pe intelesul elevilor.Observarea şi descrierea elementelor din mediul cultural al vremii. Competenţe generale . . franceza. precum şi o bibliografie orientativă. pentru a facilita o exprimare corecta. prin procesul educaţional centrat pe lb. . au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini:  Atitudinea pozitivă faţă de educaţie. conţinuturi. cultura. .Perceperea şi reprezentarea biografica a autorilor.Perceperea elementelor frazeologice de limbaj. societate. prin intermediul lb. apoi problematica actuală a vieţii sociale şi culturale franceze. aplicaţii şi modalităţi de evaluare. Programa cuprinde: competenţe generale şi specifice.Formarea unui comportament constructiv pentru cunoaşterea şi studiul limbii franceze.Descrierea corectă a stilului literar. toate privite într-o strânsă legătură. cu exemple de activităţi de învăţare. cat si fixarea unor noţiuni şi aplicarea lor în viaţa lor cotidiană. . urmărind integrarea sa în aria curriculară Limba si comunicare. .Crearea şi dezvoltarea unui comportament favorabil relaţiilor dintre cele doua culturi (romana-franceza).Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice limbii franceze cu aplicabilitate în exprimarea curenta. Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare .Opţionalul urmareste si actualizarea conceptelor de baza ale gramaticii.Situarea corectă a operelor literare în timp. franceze.  Interes pentru explorarea si studiul limbii si al civilizatiei franceze. resurse materiale şi procedurale.Perceperea şi reprezentarea biografica a autorilor. Valori şi atitudini Competenţele generale şi specifice care se formează în urma parcurgerii acestui curs. 2 . cunoaştere. atat concepte de literatura franceza clasica si universala.Situarea corectă a operelor literare în timp.  Respectul pentru diversitatea culturala. El explică şi exemplifică.

1.1.exerciţii de descriere.3.4.3. 2. de identificare. de exprimare frazeologica. . să identifice şi să descrie corect . 1. 1. în stilurile literare. 3 . să recunoască principalele opere literare studiate . să localizeze operele literare în timp .Observarea şi descrierea elementelor din mediul cultural al vremii.exerciţii decitire. în cadrul unui concurs. orizontul local cultural. să citească şi să recunoască biografiile autorilor studiati . elevii vor fi Pe parcursul anului şcolar se capabili: recomandă următoarele activităţi: 1. să folosească proceduri de . complexitatea lui.expuneri şi eseuri pe baza unor stiluri literare.5. . recunoaşteri folosind biografii publicate.Descrierea corectă a stilului literar. Competenţe specifice Activităţi de învăţare 2.redarea unei biografii la alegere. să observe dirijat elementele . să reprezinte biografic si literar . . -completarea unor fişe de observaţii.colecţionarea de referinte despre opere. de recunoastere. să cunoasca referinte critice despre operele studiate .1. .Competenţe specifice Activităţi de învăţare La finalul anului şcolar.exerciţii de orientare în critica literara.formulări de întrebări şi răspunsuri un autor intr-un scurt colaj. 1.localizări.2. . . descriere a elementelor din -ex.observaţii dirijate.2.Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice limbii franceze cu aplicabilitate în exprimarea curenta. din mediul cultural al vremii.exerciţii de recunoaştere. 2.selectări şi clasificări de date din elemente din stilul literar.

dezbateri pe grupe de elevi.expoziţii de desene. finalizata cu descriere . eseuri în care să precizeze particularitatile.realizarea de albume fotografice.expuneri şi eseuri pe baza unui plan. 3. 4.3.1. Activităţi de învăţare . să exemplifice elemente frazeologice de limbaj. la sesiuni de comunicări studiul lb.Crearea şi dezvoltarea unui comportament favorabil relaţiilor dintre cele doua culturi (romana-franceza).Formarea unui comportament constructiv pentru cunoaşterea şi studiul limbii franceze.participarea la activităţi de constructiva pentru cunoaşterea şi informare.formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza unui text studiat.redactarea unor texte. . să deducă elemente frazeologice de limbaj. 4. . 4. Să evidenţieze elementele frazeologice de limbaj. ale elevilor. . 4. fotomontaje cu tematică.3. să realizeze corelaţii între cele .întocmirea unui proiect specific. să adopte o atitudine .6. . să sesizeze asemanari si analizarea unor materiale deosebiri intre cele doua culturi documentare. schiţe. culturale şi procedee literare comune observate.comentarea unor fenomene doua culturi (romana-franceza). . 3. . care să ilustreze autori.activităţi de valorificare a unor cunostinte anterioare. în strânsă corelaţie cu operele studiate.2. folosind elemente de limbaj de idei simplu. să construiască enunţuri . elemente specifice de exprimare. să arate care sunt activităţile care conduc la ridicarea gradului de cunoaştere a unei limbi.2.4.5.exerciţii de redactare după un plan simple.1. Competenţe specifice 4. Competenţe specifice Activităţi de învăţare 3.. . franceze. 4 . .Perceperea elementelor frazeologice de limbaj. biografii. 4. specifice. să compare pe baza unor jaloane care sunt particularitatile frazeologice ale lb. franceze.

Să utilizeze corect elemente frazeologice specifice. Să identifice cadrul literar si timpul istoric. crt Detalierea unităţilor de conţinut Introducere – 1. romantici romani 10. Evaluarea sumativă prin: 5 . timp istoric Elemente din 4. . de explicare. ore 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 Data Obiective de referinţă Să definească sensul termenilor de bază. exerciţii.CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII SEMESTRUL I Nr. Să utilizeze surse de informaţii diferite din mediul informaţional exterior care să completeze cunoştinţele despre stilul hugolian si locul lui Hugo in literatura franceza si universala. Activităţi de învăţare şi obiective de evaluare Obs. din perspectiva stilurilor Nr.utilizare de informatii. Să utilizeze corect nume proprii auzite sau citite în noi contexte . .raportare a textului scris la imaginea culturii vremii. literatura franceza şi universala Elemente 8. . Paralelism intre cele doua literaturi. Să perceapă imp.identificare şi poziţionare din perspectiva stilului. studiului unei culturi universale.comparare şi clasificare . Activităţi de completare a schemelor şi tabelelor. de clasificare şi comparare . biografia autorului Stiluri 5 functionale Stilul 6. Evaluarea continuă prin exerciţii de : . variante de identificare. hugolian Rolul lui Hugo in 7. frazeologice specifice Asemanari cu autori 9. de descriere. Evaluarea formativă prin: observarea şi chestionarea orală. literar al operei Situare in 3. Să folosească mijloace de comparare. argumente motivationale Hugo-cadrul 2. Să manifeste interes pentru investigarea biografiei autorului.

. -comparare. clasificare şi completare a unor informaţii lacunare. 5 6. aplicaţii 2 2 Să identifice teste de evaluare.să localizeze clasicismul in timp. 4. Detalierea unităţilor de conţinut Introducere in clasicism Racinecadrul literar al operei Situare in timp istoric Elemente din biografia autorului Stilul racinian Rolul lui Racine in literatura franceza şi universala Elemente frazeologice specifice Nr. în jocuri literare. 2.să poată valorifica informaţii din diverse surse în perceperea reală a rolului lui Racine Activităţi de învăţare şi obiective de evaluare Evaluarea continuă prin exerciţii de : -utilizare a informatiilor convenţionale pentru realizarea unei reprezentări literare simple. 7. Spatiul cultural francez Recapitulare semestriala. crt 1. . -exprimare în scris a termenilor învăţaţi -explicare a unor legături între literatura romana si cea franceza.să se orienteze cu ajutorul schitelor biografice. . analiză şi exprimare a elementelor caracteristice. ore Data 1 1 1 2 2 2 1 Obiective de referinţă . 3. 6 . 12. elemente din spatiul lucrări practice. Obs. -un algoritm simplu de observare. Evaluarea sumativă prin : -test de evaluare. SEMESTRUL II Nr.să utilizeze corect timpul istoric.să identifice corect . .11.să incadreze opera corect. cultural francez.

. lotusul. din perspectiva stilurilor Spatiul cultural 10. Referate despre viata şi opera scriitorilor. . ciorchinele.Asemanari cu autori 8.chestionare orală. literaturi. “Autori clasici”.studiu de caz. Aplicaţii (colaje.să conştietizeze deosebirile esentiale. Hugo. proiecte de grup).eseuri.fişa de observaţii (turul galeriilor.Autori romantici”. . francez Recapitulare semestriala. Interpretarea textelor in functie de stiluri. 7 . Portofoliu – .să cunoască asemanari cu autori clasici romani .să exploreze . . postere. aplicaţii 12. 11. Recapitulare finala 2 1 1 2 2 in literatura franceza şi universala. în cadrul lecţiilor realizate în programul AEL. albume foto. Racine. . Studiu de caz -V. Aplicarea de teste sumative de evaluare. bulgarele de APLICAŢII ŞI EVALUARE         Descrierea şi redarea unui text literar la alegere. Lucrul cu notite şi fişe de lucru. clasici romani Paralelism intre cele doua 9. . eseuri.

Aramis.  Fişe de lucru individuale. Ed. Singer Mihaela. Chişinău. planşe. franceza. reviste. CLUSIUM. Cluj Napoca. 2002 3. 1995 9. Editura Eurodidact. Paris. Niculescu Dorina . referate. Dulamă Maria Eliza – Strategii didactice. 2002 11. Cristea Sorin – Dicţionar de pedagogie. Ferdinand . Ed. 2001 8.Ghid metodologic de aplicare a programei de lb.  Scheme şi schiţe biografice. 2001 2.evaluare.Ghid metodologic de evaluare la lb. 2005 5. Dulamă Maria Eliza . Radu Ion – Didactica modernă.  Întocmirea de fişe cu valoare de clasificare. BIBLIOGRAFIE 1. – Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. Munteanu Doina . Dumitru I. Ed. Pintilie Mariana – Metode moderne de învăţare. CLUSIUM. Timişoara 7. Bucureşti 8 .Metodologie didactică. Editura Dacia. 2000 6. Editura de Vest. Brunetiere. 2005 4. Dulamă Maria Eliza – Practica Pedagogică – teorie şi metodologie. sec XI-XX 10. Ed.Istoria literara franceza. Istoria literaturii universale.RESURSE MATERIALE  Albume. casete video. Cluj-Napoca. franceza pentru liceu. Gramaticescu Sorina. CLUSIUM. postere. Ionescu Miron. Al. Ed.