P. 1
Model Pembuatan Keputusan Dan Isu-Isu Etika

Model Pembuatan Keputusan Dan Isu-Isu Etika

|Views: 2,248|Likes:
Published by fazreen fazil

More info:

Published by: fazreen fazil on Feb 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

GELAGAT PEMBUATAN KEPUTUSAN DALAM ORGANISASI: MODEL, IMPLIKASI, DAN ISU-ISU ETIKA

Oleh: Nazlina Zakaria, Hanissah A.Razak & Abdul Manaf Bohari
Jabatan Pentadbim Pemiagaan Fakulti Pengurusan Pemiagaan Universiti Utara Malaysia
Abstrak: Gelagatpembuatan keputusan di kahnganpengurus merupakanfenomena yang unik don seringkali mendapat perhatian. Ini kerana. gelagat pengurus dan hasil keputusan merupakan pembolehubah yang serin,ykali berkait antara satu sama lain. Pada masa yang sama, elemen persekitaran yang dinamik turut berperanan dalam meningkathrn darjah kompleksiti gelagat para p e n g u m di dalam sesebuah organisasi. Untuk itu, kertas kerja ini akan membincangkan mengenmai model gelagat pembuatan keputusan dengan memfokuskan kepada model rasional sebagai teras perbincangan. Aspek teoritikal seperti definisi, komponen, gelagat pengurus, dan permasalahan yang wujud olehfaktorpersekitaran perlaksanaan modeljuga dibincangkan. la merupakan landasan untuk memahami kepentingan don aplikasi model rasional ini. Manakala, langkah-langkah penting cfasa-fasa) berserta proses bagaimana model pembuatan keputusan rasional bekerja don menghasilkan sesuatu penyelesaian juga dibincang dengan teliti. Dalam pada itu, metodologi atau kaedah yang digunakan untuk menilai prestasi pembuatan keputusan turut diutarakan. Bagi mengukuhkan perbincangan. kajian kes digunakan supaya praktis sebenar gelagat pembuatan keputusan dalam organisasi dapat dikaji. Kertas kerja ini juga mencadangknn rangka kerja teoritikal untuk penyelidikan, inovasi model, dan cadangan lain-lain bagi meningkatkan keberkesanan pembuatan keputusan. Akhir seknli, isu-isu etika berkaitan gelagat pembuatan keputusan akan dibincangkan secara sepintas lalu memandangkan isu-isu etika merupakan isu yang masih relevan dengan organisasi moden hari ini.

Kata Kunci: pembuatan keputusan, model rasional dan isu-isu etika
1.O Pengenalan Gelagat pembuatan keputusan di kalangan pengurus merupakan fenomena yang unik dan seringkali mendapat perhatian masyarakat umum. Ini kerana, gelagat pengurus dan hasil keputusan merupakan pembolehubah yang seringkali berkait antara satu sama lain serta berupaya memberikan implikasi tertentu kepada prestasi dan imej organisasi. Gibson, Ivancevich dan Donnelliy(1997) menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor gelagat yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Dalam pada itu, pengaruh gelagat boleh memberikan kesan kepada seluruh proses berkaitan pe:mbuatan keputusan. Menurut Porter et al. (2004); Turban (2004); dan Zainal, Intan, Juhari, Mirza dan !3yed Azizi (1998) faktor persekitaran (dalaman dan luaran) merupakan faktor yang boleh mempengaruhi proses pengurusan dan pembuatan keputusan organisasi. Oleh yang demikian, faktor gelagat dan persekitaran merupakan faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan organisasi.

Nelson dan Quick (2002) menjelaskan bahawa pembuatan keputusan merupakan aktiviti kritikal dalam kehidupan seseorang pengurus. Manakala Gibson, et al. (1997) pula berpandangan bahawa terdapat empat faktor gelagat yang mempengaruhi pembuatan keputusan iaitu nilai, personaliti, propensity for risk dan potential for dissonance.Ini menyebabkan proses pembuatan keputusan menjadi kompleks. Perbezaan dan perubahan terhadap gelagat yang dinyatakan oleh Gibson, et al. (1997) dan perubahan elemen dan komponen persekitaran (Porter et. al., 2004; Turban, 2004; dan Zainral et al., 1998) menyebabkan keputusan yang dihasilkan tidak memenuhi objektif dan aspirasi organisasi. Bagi memahami gelagat pembuatan keputusan di kalangan pengcm, maka model rasional digunakan sebagai asas perbincangan. Aspek perbincangan adalah meliputi k'onsep, andaian, pengukuran hasil, dan fasa-fasa atau proses perlaksanaan. Selepas itu, faktor persekitaran (dalaman dan luaran) yang memberikan kesan sekaligus permasalahan kepada proses pembuatan keputusan akan dibincangkan. Sudah tentu, fenomena ini menimbulkan implikasi tertentu kepada organisasi dan pihak berkepentingan. Kajian kes iaitu melibatkan kes 1 digunakan untuk menerangkan cabaran dalam perribuatan keputusan. Manakala kes 2 dan kes 3 pula digunakan untuk melihat aplikasi model rasional. Akhir sekali, isu-isu etika turut dibincangkan memdangkan proses pembuatan keputusan bukan sahaja realistik tiari segi perlaksanaannya malahan juga beretika dari segi pembuatan keputusan.
2.0 Konsep Asas 2.1 Definisi

Shull Jr, Delbecq, dan Cummings (1997) mendefinisikan pembuatan keputusan sebagai satu proses pembuatan pilihan yang disedari (conscious) terhadap satu atau lebih alternatif untuk mencapai sesuatu keadaan yang diingini. Manakala McShane dan Von Glinow (2005) juga mendefinisikan pembuatan keputusan sebagai proses membuat pilihan yang disedari terhadap ssttu atau lebih alternatif. Dalam pada itu,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->