You are on page 1of 5

MEHANIKA I

STATIKA

PROIYVOQAN SISTEM
SILA U RAVNI
Beograd, 2010. god.
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
SVO\EWE (REDUKCIJA) RAVNOG SISTEMA SILA NA PROSTIJI OBLIK

Циљ теме је упознати се са:

1 Редукцијом равног система сила на простији облик


PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
SVO\EWE (REDUKCIJA) RAVNOG SISTEMA SILA NA PROSTIJI OBLIK

 Свођење датог система сила на простији облик


зависи од резултата којем су једнаки главни вектор и
главни момент датог система. 
 Ако је за дати систем сила FR  0 и MO  0 , он се
налази у равнотежи.
равнотежи

 Ако је за дати систем сила FR  0 , а M  O  0 , он се
своди на спрег чији је момент MO   MOFi . У овом случају
величина момента MO не зависи од избора редукционе
тачке О,, јјер,
р, када
д би зависила,, могао би један
ј д систем сила
да буде замењен различитим, међусобно нееквивалентним
спреговима, што је немогуће.

 Ако је за дати систем сила FR  0 а MO  0, он се
своди
д на р резултанту
 у  у која
ј јје јједнака
д главном вектору ру
система, Fr  FR , а то значи да је редукциона тачка
изабрана на нападној линији резултанте.
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
SVO\EWE (REDUKCIJA) RAVNOG SISTEMA SILA NA PROSTIJI OBLIK

 Ако је за дати систем сила FR  0 и MO  0 , он се
своди на 
резултанту,
  која је једнака главном вектору
система, Fr  FR само делује у тачки А, која се налази на
растојању d од нападне линије главног вектора. То се
потврђује на следећи начин:
 Нека је један произвољан раван  систем сила
дат својим главним вектором FR и главним
моментом система за тачку О, MO , као на слици.

 Ако се главни вектор FR паралелно премести у
тачкуу А,, тако д
да придодати
р д д момент буде уд MO ,
резултујући момент биће: Mr  M O  MO  0 . Сада
на тело делује само једна сила FR у тачки А, па се

систем своди на резултанту F , која је једнака
 r
главном вектору система F .
R
 На тај начин овај случај се своди на претходни.
 Положај тачке А
биће на растојању
 d од нападне линије FR а одредиће се из услова да
је момент силе FR за тачку А једнак главном моменту система MO
односно MO  FR  d , тј. d  MO FR
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
SVO\EWE (REDUKCIJA) RAVNOG SISTEMA SILA NA PROSTIJI OBLIK

Резиме

један произвољан систем сила у равни може да се сведе на


један од три простија облика: да буде у равнотежи, да се сведе на
резултанту или да се сведе на спрег.