You are on page 1of 4

MEHANIKA I

STATIKA

PROIYVOQAN SISTEM
SILA U RAVNI
Beograd, 2010. god.
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 3

Текст задатка:
 Стубна дизалица приказана на слици
слици, може да се
обрће око вертикалне осе у лежиштима А и В. Тежина
конструкције
ру ј G делује
уј у тежиштуу С. Одредити
р р
реакције
ј у
лежиштима ако се диже терет Q = 15 kN, тежина
дизалице је G = 3 kN, а растојања су: а = 3 m; b = 3 m и
с = 1 m.
m
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 3
 Лежиште А спречава помeрање вратила дизалице у правцу
управном на своју осу, што значи да је правац реакције FA
хоризонталан Лежиште В спречава померање вратила дизалице у
хоризонталан.
правцу управном на своју осу и вертикално наниже.

 
 Тежина дизалице G и тежина терета Q делују вертикално наниже,
па се зато координатни систем поставља тако да оса х буде
хоризонтална.     
 Компоненте сила у правцу х осе јесу: X B , X A  FA , аXG,и X
Q  
једнаке
 су нули. Компоненте сила у правцу у осе јесу: YB ,YG  G ,YQ  Q
и YA  0 .
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 3

 Деловање сила на дизалицу, као и њихови претпостављени


смерови, приказани су на слици б). Услови равнотеже биће:
 X X  F  0B A

Y  Y  G  Q  0 и
B

 M F  a  G  c  Q  b  0
B A

 Решењем једначина услова равнотеже добија се:


G  c  Q  b 3  1  15  3
FA    16kN;
a 3
X B  FA  16kN и YB  G  Q  3  15  18kN