You are on page 1of 5

MEHANIKA I

STATIKA

PROIYVOQAN SISTEM
SILA U RAVNI
Beograd, 2010. god.
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 5

Текст задатка:
 Приликом хоризонталног лета авионаавиона, који се креће једноликом
брзином, сила коју остварује елиса износи F = 4 kN, а њена нападна
линија поклапа се с осом елисе,
 као на слици, тежина авиона јесте
G = 30 kN
kN,
 а сила тежине G делује у тежишту  С Одредити силу
С.
отпора Q, која делује у тачки А, 
силу потиска P , чије је дејство у
тачки В и силу потиска на репу PO , с нападном тачком у тачки D,
Остали подаци су: а = 20 ст,
ст b = 10 стст, с = 5 ст и l = 5 т.
т
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 5
 Пошто авион лети једноликом брзином, све силе које делују на
њега морају да буду у равнотежи. Како је лет авиона хоризонталан
 и
оса елисе биће хоризонтална,
хоризонтална а сила
 коју
 ствара елиса F биће
усмерена унапред. Силе потиска P и PO делују у свим нападним
тачкама и усмерене су вертикално навише.

 Сила отпора Q је хоризонтална и усмepeнa је на супротну страну од
лета авиона, како је приказано на слици. Најпoгодније је поставити
координатни систем тако да х оса буде хоризонтална, а у оса
вертикална, тако да су све силе или паралелне или управне на осе
система, како је приказано на слици.
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 5

 Приликом постављања услова равнотеже за моментнутачку  узета


јје тачка Е,, која
ј се налази у пресеку
р у нападних
д линија
ј сила P и Q , јер
ј р је
ј
 нули, па у једначини  ME  0 биће
њихов момент за њу једнак
непозната само сила PO која се одатле одмах израчунава. Једначине
равнотеже су:
 X  F Q  0
Y  P  P O G  0 и

M E PO   l  a   F   b  c   G  a  0
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 5

 Из прве једначине равнотеже добија се интензитет силе отпора:


Q  F  4kN
 А из треће интензитет силе потиска на репу:
F  b  c   G  a 4  10  5   30  20
PO    1,27
27kN
l a 500  20
 Сада се из друге једначине равнотеже добија интензитет силе
потиска:
P  G  PO  30  1,27  28,73kN