You are on page 1of 5

MEHANIKA I

STATIKA

PROIYVOQAN SISTEM
SILA U RAVNI
Beograd, 2010. god.
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 7

Текст задатка:
 Греда АВ ослоњена је у крајњим тачкама на ослонце
ослонце, од којих је
ослонац А непомичан, а ослонац В може да се помера у 
хоризонталном правцу.  На греду делује вертикална сила F1 на
растојању а и сила F2 под углом α, α а на растојању b од краја А
греде, како је приказано на слици. Растојање између ослонаца је l.
Наћи реакције у зглобовима А и В ако је: F1 = 10 kN; F2 = 20 kN;
а = 2 т; b = 4 т; l = 6 m и α = 180º - 30º.
30º
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 7
 Осе координатног система су постављене тако да се х поклапа с
осом греде, а у је вертикална.


 Реакција ослонца А,FA ,приказује
 се компонентама у правцу оса
координатног система X A и YA .

 Реакција помичног зглоба В, В FB , јесте вертикална сила
сила.
  
 Сила F2 је коса, па се може заменити својим компонентама X 2 и Y2
а њихови интензитети су:
 
X 2  F2  cos  F2  cos 180  30  F2  cos30  F2  3 2 и
Y2  F2  sin  F  sin 180
2

 30   F  sin30

2

 F2  1 2
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 7

  


 Компоненте X A , YA и X 2 пролазе кроз тачку А, па за њу не праве
момент, те се узима за моменту тачку. Сада се могу писати следеће
ј
једначине равнотеже:
 X  X A  X2  0
Y  YA  F1  Y2  FB  0 и
 MA   F1  a  Y2  b  FB  l  0
 Редослед решавања је следећи: из прве једначине добија се:
X A  X 2  F2  3 2  20  3 2  10  3  17,32 17 32kN
из треће: F1  a  Y2  b F1  a  F2  b  1 2 10  2  20  4  0,5
FB     10kN
l l 6
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 7

а из друге једначине добија се:


1 1
YA  F1  Y2  FB  F1  F2   FB  10  20   10  10kN
2 2

 Интензитет реакције FA и њен правац (угао који њен правац заклапа
са х осом)) б
биће:
ћ

 
2
FA  X  X 
2
A
2
A 10  3  102  20kN и
X A 10  3 3
cos  A      A  30
FA 20 2