You are on page 1of 16

ATE

centre d’informació
d’entitats i col·lectius
de sant cugat del vallès

NE U
A N Y 7, N Ú M E R O 1 5 0 DIJOUS 18 DE FEBRER de 2010

9 3 . 6 7 5 . 3 8 . 5 4
redaccio@ateneu.cat

Jazzenviu celebra el seu


primer aniversari amb una
jam session especial
pàgina 5

Profeslo:
“El ball de Carnaval s’ha
suspès, també, per manca
de voluntat política”
pàgina 16

Valldoreix inaugura amb


Albert Pla el seu primer
Cicle de Cançó d’Autor
pàgina 11
editorial

On ens fiquem Haití, un mes després joves, les coses amb cucurutxos, o amb mocadors de fer far-
cells, o amb embolicats de diaris, o paperines de paper d'es-
Aquestes darreres La temporada de pluges a Haití començarà amb prou feines trassa/parafinat, totes elles han “tocat felicitat” quan han
setmanes hem pogut d’aquí a sis setmanes, i hi ha el risc d'un possible augment pogut posar les “compres” en coses portables, no pesants,
constatar de nou la manca dels casos de diarrea i les malalties derivades de l'aigua con- flexibles i ben agafables. Útils per a molt diversos afers.
d'espais per a l'oci a la taminada entre la població desplaçada a Port-au-Prince, a Que a més d'això hi ha el tema que més de la meitat de
nostra ciutat. El Carnaval, causa de les males condicions dels sistemes de desguàs i les plastificades d'Europa es produeixen a Saragossa i que
de la mateixa manera que canalització dels assentaments, el limitat nombre de latrines no es vol regalar aquest mercat als xinesos? Sí, i molts llibres
Cap d'Any i moltes altres i la superpoblació dels camps formats després del terratrè- sencers més d'explicació. Que els fons del mar i les panxes
celebracions d'entitats i mol. Els grans reptes logístics d'aquesta emergència estan de les tortugues ja estan entapissades de plàstic? Evident
col·lectius, s'ha vist sent superats, però encara existeixen certs colls d'ampolla. que cal evitar-ho, i aviat. Però sense oblidar que la pega
escapçat pel que fa al ball La coordinació de l'ajuda és bona; però necessita millorar. principal és la que dic: que les bosses són (doblement) útils.
de nit. Manca d'espais, Més del 75% de la capital ha de ser reconstruïda. Això por- Quan es reconegui a fons aquest origen del problema, lla-
baixada pressupostària, tarà diversos anys i les tasques de reconstrucció requereixen vors es podrà lluitar contra ell. Abans no. Josep Clos
dijous 18 de febrer de 2010

normativa... arguments per del complet suport de la Comunitat Internacional encara


continuar retallant les que també el propi punt de vista del govern haitià.
opcions de lleure dels Finalment, mentre l'ajuda s'està centrant a la capital, on es
joves i no tant joves, per troben la majoria de necessitats, hi ha una creixent preocu- Una heretgia contra la laïcitat
continuar retallant les pació sobre les condicions a les zones rurals, on hi ha
activitats de cultura 500.000 haitians desplaçats les necessitats bàsiques dels Quantes vegades no hem vist morir assassinat l'abat Arnau
popular i l’oci alternatiu, quals han d'estar cobertes. Ton Marimon (Intermón-Oxfam) de Biure (Jaume Pla)? Quantes vegades no hem contemplat
continuar avançant cap a la sorpresa de la seva mirada quan, creient que anava a
la ciutat dormitori. Aquests beneir el seu estimat ramat, es trobava amb la mort en
darrers dies hem sentit forma d'ombra tenebrosa que es llançava a sobre seu?

2
també veus juvenils afins Les bosses de plàstic som nosaltres Quantes vegades no s'alçà el punyal homicida d'en
al govern municipal que Berenguer de Saltells (Joan Berlanga) en l'aire sagrat del
declaraven que El darrer número anava de la lluita contra l'immens excés recinte eclesial?
l'Ajuntament no ha de de plàstics que no es poden degradar. És una lloable preo- Any rere any revivim aquella nit de Nadal, aquella missa
promoure l'oci, que s'ha de cupació, i em van agradar en especial les pàgines 3 i 4. Ara del Gall. Any rere any l'abat Biure i el cavaller Saltells sor-
fer des de la iniciativa bé, dintre de les diferents variants de lluita ecologista, es pot geixen per presentar i representar la tragèdia que va viure
privada, però el que dir que aquesta és la més tova, volàtil, i possiblement la més Sant Cugat el 1350. No es tracta d'una cosa que només per-
obliden és que segurament ingènua. Com també es veia en el vostre número especial. tany a la història, el miracle del teatre és que vivim i revivim
no només no es promou, Perquè hi ha una cosa que tothom defuig. Les raons de de nou allò que els protagonistes van sofrir, renovem en un
sinó que s'hi juga en l’“enemic”. De fet no és un enemic, som tots nosaltres, els moment màgic mes enllà del temps i l'espai tot el drama còs-
contra. La solució que consumidors de plàstic, els devoradors de plàstic. Si ens ho mic de la lluita del bé i del mal, del poder i el caos.
planteja el govern en prenguéssim com una campanya militar, diríem que falta És una mica estrany per tant que les institucions que ges-
l'actual Pla Jove passa per detectar primer els camps de mines. Si no és impossible tionen l'espai públic del temple es neguin a considerar la
la construcció de la tan avançar. Els camps de mines estan senzillament en la Utilitat possibilitat d'una representació del drama dins el mateix
desitjada Sala de Concerts, Objectiva de les bosses. I no només en les del pa, sinó també lloc on va succeir. És una veritable heretgia contra una
de 450m2, benvinguda en totes les bosses de plàstic hagudes i per haver. Ja que demostració tan clara de la transsubstanciació, laica en
serà tot i que potser un pèl quan les nostres àvies i besàvies traginaven un cistell ple i aquest cas (si és que el teatre ho és realment, de laic) però
petita, que podrà acollir pesant a sota del braç tenien una bursitis crònica que no molt útil per explicar-nos el misteri religiós. Crec que, un
tota mena d'activitats. confessaven. Ja que les nostres mares, en anar amb un car- any almenys, podem permetre'ns aquesta unió i reflexió
Però, què volen dir amb retó al mercat -o amb dos- tornaven amb la ciàtica del tot sobre el sagrat misteri del teatre i de la vida. J. M. Perceval
què l'activitat a la via consolidada. Vosaltres mateixos, no us heu trobat mai que
pública ha de ser de baixa just en el moment que baixeu d'un cotxe es posa a ploure, i
intensitat? Potser no aleshores heu d'agafar aquell bulto, aquella altra cosa que es cartes dels lectors
tornarem mai més a gaudir pot arrugar, més una de fràgil, més les claus, potser el diari, Vols fer sentir la teva veu? Envia’ns una carta donant-
de les places i carrers per a i renegueu per no tenir... una bona bossa de plàstic? nos la teva opinió sobre qualsevol tema relacionat
fer un ball, concerts o Dissimular aquesta utilitat és fer volar coloms. Cap anàli- amb S ant C ugat a re dac cio @ ate ne u. cat
activitats de lleure si serà bona si no comença per reconèixer que les bosses
alternatiu? Celebrarem tot sovint calen. I el que és pitjor, que ens fan falta psicològica-
allò relacionat amb l'oci ment. Perquè tot això em recorda aquella anècdota de l'àvia fe d’errates
juvenil tancats entre quatre andalusa immigrada que, després de quaranta anys vis- El Dia Català Sense Bosses de Plàstic el va iniciar la
parets com s'hi d'una quent aquí en una barraca, quan per fi li donen un pis a les Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum
reserva es tractés? quimbambes -i amb aluminosi- la seva reacció és: “Ahora, Responsable dins el context de la campanya Catalunya
Vulguin o no vulguin la cuando me muera ya me moriré feliz, porque m'han dao un balcón Lliure de Bosses, i no ha tingut en cap moment el
societat civil intentarà pa poné las plantas”. Doncs bé, centenars de milions de sen- suport de l'Agència de Residus de Catalunya, com es
resistir tossudament. yores més o menys grans que havien d'haver mal agafat, de deia a la pàgina 4 del número anterior.

Centre d’Informació
d’Entitats i Col·lectius

Edita: Ateneu Santcugatenc Coordinació: Oriol Sumsi Consell de redacció: Natàlia Led, Enrique Ortega, Toni Ramon Redacció i maquetació:
Oriol Sumsi Correcció: Isabel Carreño Han col·laborat en aquest número: Laura Alegre, Ignasi Bea, Riki Benito, Isabel Carreño, Joana Chordà,
Lali Domènech, Iván Mesa, Enrique Ortega, Bernat Picornell, Gerard Pintó, Ferran Pontón, Voravit Roonthiva, Pablo Vázquez, Clara Vergés
Disseny original: Andrés Herrera, Panorama Zero, Estudi Kunste Pictogrames: Sergi Barnils Impressió: Imprintsa Dipòsit legal: B-2869-2004
Tirada: 6.000 exemplars Les opinions dels col·laboradors no necessàriament són compartides pels responsables de l’edició.
societat

Reivindicacions sense sostre


Ignorem si la fotografia de la portada
la va fer la policia, una de les càmeres
de seguretat que l'Ajuntament vol
instal·lar, o bé simplement un que
passava per allà i va treure el mòbil.
El que és segur és que ensenya el que
hi havia a la plaça d'Octavià, dissabte
passat, a les 2 i 17 minuts. La cele-
bració del Carnaval? Segur que no,
perquè la festa s'acabava a la una. ¿La
celebració més o menys improvisada
que va organitzar un grup de joves
que no en tenien prou amb els actes
programats i que van acabar ocupant

dijous 18 de febrer de 2010


la plaça, amb foc inclòs? Doncs sí. I
fins bastant més enllà de les 2 i 17
minuts, tot s'ha de dir.
Uns 250 joves que van, doncs, rei-
vindicar la necessitat d’espais per als
joves amb aquest “Carnaval alterna-
tiu”. Un dels organitzadors, Dani

“El Carnaval alternatiu


és una conseqüència del
que hi ha, si crema és 3
perquè hi ha fusta”
Velázquez, ha explicat a aquest diari
que l’acte “va ser net, sense cap tipus El “Carnaval alternatiu” va acabar cremant una figura del Carnestoltes a la plaça d’Octavià. / BERNAT PICORNELL
d’enfrontament, baralla, res de res...
només gent jove reivindicant oci noc- Entre aquestes circumstàncies cal Solà”, amb “una superfície de 450 Atenció al Facebook
turn”. Ni els bombers ni la policia no esmentar la supressió del cicle de metres quadrats” i amb “una partida
van intervenir. “Jo hi vaig parlar per- concerts Mou-te (per falta d'espai), la de 800.000 euros per adequar aquest L’alcalde, Lluís Recoder, no
sonalment”, explica Velázquez, “i fins supressió del ball de Cap d'Any (per espai” que ja està inclosa en els pres- va fer declaracions sobre l’a-
i tot semblava que ho entenien”. En falta d'espai) i la supressió del ball de supostos del 2010. nul·lació del ball de Carnaval
tot cas, el que és segur és que una Carnaval (per falta d'espai). Molta a cap mitjà de comunicació
intervenció hagués empitjorat les falta d'espai per a un jovent que se Només parlen d’ells de la ciutat, però sí que en va
coses. “Em van demanar que intentés sent discriminat. En aquest context, Potser algú es pregunta què hi fa fer al Facebook.
dissoldre la festa”, continua, “però els va sorprendre que divendres passat, aquesta foto de l'esquerra en un text El 8 de febrer, una usuària
vaig dir que no podia dissoldre una just abans del Carnaval i amb l'am- que parla del Carnaval. Molt fàcil. La d’aquesta xarxa enllaçava el
foto és d’una escena que va passar cartell que van fer les Joven-
dilluns passat, durant el ple munici- tuts d'Esquerra Republicana
pal. Un grup de veïns del barri de de Catalunya (JERC) on es
Sant Joan de Mira-sol va entrar a la demanava “a Lluís Recoder
sala per reclamar l’asfaltat d’uns que aposti d'una vegada per
carrers que sembla que ja haurien un oci alternatiu”.
L’alcalde, en una sèrie de
L’Ajuntament va anunciar comentaris, explicava: “Per
motius de seguretat no po-
que ja hi ha lloc per a
dem fer-ho al pavelló, hi ha
la Sala de Concerts un un informe dels tècnics muni-
dia abans del Carnaval cipals que així ho diu expres-
sament, estem buscant algu-
d’estar asfaltats des de fa temps. na alternativa, però el proble-
Aquest grup de veïns van anar escol- ma és aquest i no cap altre”.
tant, més o menys pacientment, el Quan li demanaven preci-
desenvolupament del ple. De mica sions, deia: “Sembla que les
en mica, però, van anar marxant, i tanques de l’hoquei són un
Veïns de Mira-sol a la Sala de Plens de l’Ajuntament el passat dilluns, dia 15. / ATENEU
dels setanta del principi es va anar problema de seguretat”, i
cosa tan gran jo tot sol, i en realitat bient escalfat, la titular de Territori, passant a seixanta, cinquanta, qua- quan li replicaven que les
no hagués pogut encara que ho Mercè Conesa, revelés que ja s'havia ranta, trenta... “Quants punts dius tanques sempre havien estat
hagués volgut”. Segons Velázquez, la trobat un lloc per a l'esperada Sala de que té, l'ordre del dia?”, deia un. allà, Recoder explicava que
festa venia motivada per un cúmul Concerts. Segons van informar els “23!”, contestava l'altre, “i encara van “la normativa canvia” i aca-
de circumstàncies, com a conseqüèn- serveis de premsa de l'Ajuntament el pel 17!” El reglament no permet, si bava dient: “A mi també em
cia lògica de la supressió de certs mateix divendres, “la Sala de Con- no es demana prèviament i per va sorprendre i m'ho he hagut
actes, i ho resumeix dient que “si hi certs s'ubicarà en una nau industrial de fer explicar dos cops”.
ha foguera és perquè hi ha fusta”. que Promusa ha construït a Can (continua a la pàgina següent)
societat

Ho fan
pel nostre bé El problema dels espais
Mal que ens pesi, l'Ajuntament ho fa (ve de la pàgina anterior) en malparlaven no era pas perquè dir, dient que “això és així i prou”.
pel nostre bé. Em refereixo al fet d'en- fessin la seva feina (ningú va dir No hi ha diners per asfaltar els
terrar la nit i l'oci en general i fer-nos escrit, parlar fins al final, de mane- res durant els veloços punts refe- carrers i no hi ha espai per fer el
celebrar el Carnestoltes a la intempè- ra que els que volien parlar s'ho rents a territori que hi havia a l'or- ball, molt bé. A partir d’aquí tot és
rie, evidentment. Coneixedors dels van haver de prendre amb calma. dre del dia), sinó perquè ho sobre- un estira i arronsa per establir la
efectes nocius de l'alcohol, dels locals Però el més espectacular eren els carregaven tot amb debats estèrils, part de responsabilitat de cadas-
tancats on abunda el tabac i tot tipus comentaris que anaven deixant plens de “tu m'has dit això”, “jo cú... Però amb molt pocs resultats.
d'estupefaents i de la promiscuïtat que anar en veu baixa. Comentaris mai he dit mai això”, “tu més”, “tu
s'hi dóna, tan sols pretenen tenir-nos sobre tots i cadascun dels regidors, sí que més”. Com va resumir El nou Pla Jove prioritza
apartats dels vicis que causen estralls a sense excepció. De dretes i d'es- magistralment un senyor del
la salut i destrossen famílies. És només querres. Fins i tot més contra els públic, que assistia esparverat i
la Sala de Concerts com
pel nostre bé que els horaris i normati- d'esquerres, m'atreviria a dir (pos- permanentment a punt d'ador- a centre de les activitats
dijous 18 de febrer de 2010

ves són menys flexibles que la senyore- siblement per les gesticulacions mir-se per culpa de tota aquesta enfocades als joves
ta Rotenmeyer. que la seva condició de llarga opo- dialèctica, “només parlen d'ells”.
sició els obliga a fer). Òbviament, “Només parlen d'ells”, va dir! Si L’anunci de la Sala de Concerts,
Foment de la natalitat els polítics han de fer la seva feina, no fos que la imparable mecànica fet el divendres, es va complemen-
Els governants de la ciutat, com a bons dels partits i de les institucions tar perfectament amb l’aprovació
patriotes que són, es preocupen pel Els joves i els veïns de democràtiques ho fa del tot impos- al ple municipal del Pla Jove. Ara
futur del país. Si no hi ha catalanets, el sible, caldria demanar als polítics hi ha el perill que entre una cosa i
Mira-sol van percebre
pronòstic és negre. La fórmula del “toc que reflexionessin. No que digues- altra es vulgui encabir en aquest
de queda subtil”, consistent a incenti- una gran distància amb sin que “cal obrir un debat” ni que espai tots i cadascun dels “actes
var que els joves es quedin a casa, a els representants polítics “cal una reflexió”, sinó que refle- juvenils” (els que no es vulguin fer
part d'ajudar-los a estalviar per com- xionessin de veritat. a l’aire lliure, esclar, i sempre
4 prar un pis de Promusa degudament i enlloc està dit que la política hagi Salvant totes les distàncies, l’es- tenint en compte les divertides
moblat, fomenta la còpula amb les res- de ser un espectacle, tot al contra- tupefacció dels veïns de Mira-sol (per dir-ho així) condicions que es
pectives parelles i, en conseqüència, la ri (caldria veure, en tot cas, com és comparable a la dels joves que detallen als dos quadres d’aquí
natalitat. seria un ple sense la presència dels veuen com l’Ajuntament cancel·la sota). Caldrà veure què passa,
mitjans de comunicació). Però si el ball de Carnaval sense més, és a quan passi. Oriol Sumsi
Foment de l'I+D
A causa del petit contratemps que està
suposant la crisi en l'espiral de glòria i UBICACIÓ POSSIBLES ACTIVITATS
gaudi capitalista, no hi massa diners
per invertir en investigació. Així doncs, Plaça de Pep Ventura Animació, teatre i música que no sigui rock
la millor opció sembla que és quedar-se Plaça de Sant Antoni Animació, teatre i música que no sigui rock
a casa llegint abundantment i relaxada, Plaça de Barcelona Animació, teatre i música en general
estalviant i invertint en capital intel·lec- Plaça dels Quatre Cantons Animació
tual per intentar publicar llibres espe- Plaça de Magí Bartralot Animació, teatre i música que no sigui rock
cialitzats ressenyats en revistes indexa- Plaça de l’Om Animació, teatre i dansa
des que mai ningú llegirà. Molt més Plaça d’Octavià Animació, teatre, dansa i música en general
útil que anar a fer copes al Bohèmia o Plaça del Rei Animació, teatre, dansa i música en general
cremar la visa als múltiples bars de pijos Passeig dels Plàtans (Jardins Monestir) Animació, teatre i música que no sigui rock
de la ciutat. Parc de Ramon Barnils Dansa i música en general
Parc de l’Arboretum Música en general
Els jocs de tota la vida Parc de Can Vernet Música en general
A causa de l’orgia contínua de diversió Parc de la Pollancreda Música en general
que significa la nit santcugatenca, hi ha Plaça de Pere San Animació, teatre i dansa
activitats tradicionals clarament ame- Plaça de Lluís Millet Animació, teatre, dansa i música en general
naçades que cal protegir. El Trivial és el Llac del Parc Central Animació, dansa i música en general
paradigma de joc en perill defensat pel Turó de Can Mates Música en general
consistori. Condemnat fins fa poc a Espai – Can Volpelleres Música en general
l'ostracisme per culpa de la festa de- Casal Cultural de Mira-sol: pati i jardins Animació, teatre, dansa i música en general
senfrenada, ara tornarà amb força (i Pistes de Can Llobet (La Floresta) Animació, teatre, dansa i música en general
per força) a les nostres vides. Per jugar- Pistes del Casino (La Floresta) Animació, teatre, dansa i música en general
hi amb els amics, demostrar que les lli- Plaça Aiguallonga (La Floresta) Animació, teatre, dansa i música en general
cenciatures de lletres serveixen per Plaça de la Creu d’en Blau (Les Planes) Animació, teatre, dansa i música en general
alguna cosa a part de treballar de cam- Plaça de Maria Antònia (Les Planes) Animació, teatre, dansa i música en general
brer i per acabar-se barallant, tot acu-
sant l'altre bàndol d'haver tingut “pre-
guntes molt més fàcils que les nostres”. HORARIS DE FINALITZACIÓ
De Trivials n'hi ha molts i darrera-
ment inclús hi ha preguntes sobre el De diumenge a dijous (excepte vigílies de festius) 22.00
Cor de la Ciutat. Recomano la versió Divendres, dissabte i vigílies de festius 1.00
de 1985, encara que sigui pel petit Festa Major i festes patronals S’establiran horaris especials
plaer de topar amb alguna pregunta
on es pugui llegir la paraula
Txecoslovàquia. Ignasi Bea Nota: Els quadres corresponen als annexos 2 i 3 del Procediment d’Ocupació de la Via Pública (OCVP) de l’Ajuntament.
societat

Oriol Jubany: “Hi ha més


ganes que espais on tocar”
L’associació Jazzenviu celebrarà A partir d’aquest any, deixaran puguin fer concerts... Crec que
aquest divendres el seu primer de ser jams i passaran a ser con- l’Ajuntament hauria de ser més
aniversari a la Casa de Cultura. certs. De fet, el primer també és flexible.
Perquè ens ho expliqui hem demà, dia 19. Primer es fa la
pa r la t a m b e l s e u p r es i d en t , festa d’aniversari, i després el Se sent molt, això que hi ha
Oriol Jubany. primer concert, amb Lunar problemes per fer concerts i fes -
Project. tes. El Mou-te s’ha cancel·lat, el
Com vau començar? Cap d’Any i el Carnaval s’han
De fet, vam començar l’any A b a n d a d ’ a q u e s t e s jam s i quedat, ja ho hem vist, sense
2007, quan ens vam ajuntar uns aquests concerts, teniu facilitats sostre...
quants músics de Sant Cugat per organitzar el que voleu? Fa temps que estem intentant
amb la intenció de promoure el No sempre. D’una banda, he de recollir signatures i fer una ins-
jazz, sobretot a través de la dir que l’Ajuntament, tant des tància ben feta per queixar-nos

dijous 18 de febrer de 2010


música en directe. Al principi que no es poden fer concerts. Fa
formàvem part de Joven-tuts “Volem recollir signatures anys que es parla de la Sala de
Musicals, amb qui vam fer unes i fer una instància ben feta Concerts, però tot just ara aca-
jam sessions a l’Aula de So. per reclamar més espais ben d’anunciar que hi ha un
Després vam començar a portar per a l’oci jove nocturn” lloc disponible.
el Cicle de Jazz de la Festa
Major, hem contribuït a la Nit de la Casa de Cultura com Allà baix a Can Solà.
de l’Art, al Sant Cugat Actiu... durant l’organització de la Festa En ser zona d’oficines, no es
Fa tres anys que existim, però Major, sempre ens ha donat molestaria els veïns. És la solu-
aquest primer any el comptem suport... Però també han anat
des que ens vam constituir ofi- sorgint problemes, per exem- “Ara diuen que la sala de
cialment com a associació. ple, quan vam intentar fer una concerts municipal es farà 5
sèrie de concerts setmanals a un en un local prop del Vinil,
I com serà aquesta celebració? local del carrer de la Plana de envoltada d’oficines”
Després dels parlaments de l’Hospital, davant de Cugat
rigor, farem una jam session on Ràdio, quan vam començar el ció que han trobat. Ara bé, cal
hem convidat tots els músics primer la policia ens va dir que pensar que, d’aquí a que es faci,
que han tocat durant aquest no teníem permís. Està molt poden passar anys...
any. També hi haurà cava, pica- complicat. Hi ha bastants locals
pica i la projecció d'un recull de que estan interessats a fer jazz, i Parla’m d’aquesta recollida de
fotografies dels actes organitzats que han parlat amb nosaltres, signatures que deies.
fins ara per Jazzenviu. però que per temes legals no se De moment només som Jazzen-
n’hi pot fer. viu, però volem parlar amb les
Quants són? entitats i tots els locals que hi
N’hem convidat seixanta. Això com funciona? estiguin interessats, però està
En principi el local ha de pagar bastant verd, i volem fer-ho bé.
Jazzenviu també organitzeu les una llicència especial per fer
jam sessions del Bohèmia. concerts, però bé, nosaltres con- Em fa l’efecte que trobaríeu bas -
Ara el març farà un any que les siderem que si és un local petit, tanta gent que signaria. Què
fem, una cada diumenge. A part i si és un concert acústic, pen- demanaríeu en concret?
del juliol i l’agost, que vam sem que es podria ser una mica Doncs que, sempre mantenint
més flexible. Al Be-bop volem el respecte als veïns, hi hagués
“A la festa d’aniversari, començar a recuperar, el 4 de més flexibilitat, que s’exigís més
demà divendres, farem una març, la programació de jazz comprensió dels veïns, que s’en-
jam session amb seixanta que s'hi havia fet en algunes eta- tengui que a Sant Cugat també
pes de la seva història i que hi ha joves.
músics convidats”
dóna nom al restaurant, però
parar, n’hem fet una cada diu- tampoc tenen permís. El local Hi ha gent que es queixa del
menge. Estem molt contents està insonoritzat, però tenen el soroll, però que alhora es quei -
d'haver mantingut aquestes jam problema que l’amplada del xa que no hi ha oferta nocturna.
sessions setmanals i en agrada- carrer és inferior a cinc metres. S’ha de trobar un equilibri, no
ria agraïr a tots els mitjans que caure ni en un extrem ni en l’al-
ens han ajudat a fer-ne difusió i Com? tre. Ara qualsevol concert s’ha
especialment a La Bohemia per El reglament diu que el carrer d’acabar a dos quarts d’una...
totes les ganes, il·lusió i diners ha de ser prou ample per si hi Els bars i els restaurants han de
que hi han posat, amb la única tancar les ter-rasses a les onze...
finalitat de promoure la música “Cal trobar un equilibri El problema de Barraques... A
en directe. entre el respecte als veïns la sala annexa del Casal de
i les necessitats dels Joves ja no s’hi fan concerts,
Déu n’hi do. Les de la Casa de perquè es van queixar quatre
joves, que també existim”
Cultura, també són vostres? veïns... Al Bohèmia mateix,
No, les feia Joventuts Musicals, ha una emergència, per si es tenen mil problemes amb la
però ara ho hem passat a gestio- cala foc, o no sé quina història. I policia, quan tenen tots els
Oriol Jubany. / ATENEU nar nosaltres, i ho hem canviat. que per una tonteria així no es papers en regla. Oriol Sumsi
societat

El comerciants estrenen web i noves promocions


La Federació de Comerciants de Altres novetats estan relacionades
Sant Cugat acaba d’estrenar una amb la targeta Sant Cugat Comerç. La targeta Sant Cugat Comerç és gratuïta, sense
nova web (www.federaciocomerci- A partir d’ara, ja es pot pagar a la quotes d’alta ni de manteniment. La quota anual
antssc.cat) que, a part de contenir zona blava d’aparcament amb la tar- de manteniment és gratuïta i la renovació, també.
tota la informació habitual (activi- geta. A més, si es fa una compra amb No cal canviar de banc : cadascú
tats, llistat de comerços associats, la targeta en qualsevol dels comerços domicilia la targeta a la seva entitat financera.
informació sobre la targeta Sant associats, es poden demanar tiquets Permet disposar de diners en efectiu en
Cugat Comerç i sobre els tiquets d’a- de zona blava per poder tenir fins a qualsevol dels caixers de ”la Caixa”.
parcament...), guanya en visibilitat i 30 minuts d'aparcament gratuït. Pagament flexible: el client tria la forma
en continguts informatius. I ja han sortit les primeres pro- de pagament de la targeta (crèdit / dèbit / pagament ajornat).
La web presenta també la novetat mocions relacionades amb la targeta. Informació puntual: permet conèixer el detall de les compres que es fan amb la tar-
de la Borsa de Treball, una nova L’Artesà de la Moda (passeig Fran- geta per correu, internet o SMS.
eina que permet als comerços que cesc Macià) regala (fins a esgotar
dijous 18 de febrer de 2010

Promocions: descomptes constants, sortejos i promocions exclusives.


estan a la recerca de personal per existències) un kit de costura de viat- Comerços amb avantatges: amb la nova targeta Sant Cugat Comerç es pot comprar a
treballar en el seu establiment rebre ge a tots els clients que paguin amb tota la xarxa d’establiments adherits a la Federació de Comerciants de Sant Cugat.
currículums i agilitzar la recerca de la targeta Sant Cugat Comerç a qual- Targeta solidària: la Federació de Comerciants manté programes de col·laboració
candidats. D’aquesta manera, s’a- sevol dels comerços associats per amb entitats locals que treballen en temàtica social i, amb la Targeta Sant Cugat Comerç, desti-
consegueix donar facilitats tant als una despesa total, mínima, de 50 na recursos per a les activitats que els són pròpies.
comerciants que busquen una perso- euros. Amb les mateixes condicions, CaixaForum i CosmoCaixa: 50% de descompte en les activitats de pagament dels dos
na qualificada com a les persones Tea Shop (situada al carrer Major) centres i en l’entrada a CosmoCaixa, a més d’avantatges exclusius.
que estan interessades a trobar feina regala un minittin (petita caixa amb Descomptes en pàrquings subterranis, zona blava, entrades pel Teatre-Auditori...
en aquest àmbit. te) fins a finals de febrer. Redacció

Teatre Espiral inicia la celebració dels seus 20 anys


Dos monòlegs, La Nina de Montser- la direcció de Trini Escrihuela, i que tral valldoreixenca. Cultura de Valldoreix. La propera
rat Cornet, i L'Home Pacífic de va servir per inaugurar la Progra- La Nina va anar a càrrec d'Isabel sessió, programada per al primer
Rodolf Sirera, van conformar el mació Continuada organitzada pel Vallbuena, mentre que Rafael Usero diumenge de març, recuperarà el
es va posar en la pell de L'Home muntatge Magnòlia. A l'abril serà el
Pacífic. A tots dos personatges inter- torn de Jocs perillosos, mentre que
pretats els unien unes circumstàn- per al maig quedarà el muntatge
cies comunes, les d'una vida marca- Gente bien de Santiago Rusiñol, que
da per les guerres, externes però estarà dedicada al Casal d'Avis de
també internes, en la lluita interior Valldoreix. Per tancar el cicle, ja al
per aconseguir allò que sempre s'ha mes de juny, es representarà Jurat
desitjat sense perdre l'esperança al popular, l'adaptació teatral de la
llarg dels anys. pel·lícula 12 homes sense pietat.
La cita teatral va ser la primera Durant l'acte, que va reunir més
entrega de la programació que d'una trentena de persones, la direc-
Espiral ha preparat per a aquest any tora del Grup Espiral, Trini Escri-
de celebració. Una celebració que ha huela, va voler avançar també la res-
portat a l'agrupació teatral a recupe- ta de l'agenda de l'agrupació per a
rar diferents obres que ja han inter- aquest any de celebració. Una comè-
pretat al llarg dels seus 20 anys de dia de Baltasar Porcel homenatjarà
trajectòria i fer-les protagonistes de el desaparegut autor durant la Festa
l'edició 2010 de la Programació Major de Valldoreix, mentre que la
Continuada. Mostra de Teatre oferirà noves pro-
Isabel Vallbuena durant la representació de La Nina. / EMD VALLDOREIX
El cicle ha programat un total de duccions a càrrec d'Espiral, com són
menú teatral que el passat dia 7 es va Grup de Teatre Espiral i donar el 5 muntatges, que es representaran La Vida Perdurable de Narcís Coma-
reeditar a l'escenari de la Sala del tret de sortida a la celebració del 20è cada primer diumenge de mes, a les dira o El Naixement de Gorgona d'Isa-
Casal de Cultura de Valldoreix sota aniversari d’aquesta agrupació tea- set de la tarda, a la Sala del Casal de bel-Clara Simó. Redacció
un altre sant cugat

Els immigrants empresaris: corporacions internacionals


nesa, amb destinació al port de dicional i que fins i tot trobem grans
Rotterdam (Holanda). Des d'allí cadenes de distribució alimentària
només faltaria traçar el camí seguit que han incorporat, entre les seves
per la llauna fins a la nostra botiga a marques genèriques, begudes i
Sant Cugat. Navegant per la xarxa menjars exòtics.
es descobreix que el chili con carne ha Sens dubte, la importació per al
mercat ètnic és un gran negoci que,
Darrere de cada producte a tall d’exemple, factura anualment
s’hi amaga una complexa més de 40 milions d'euros només en
xarxa transnacional aliments procedents de l’Amèrica
Central i del Sud. Un cas curiós és,
estat importat per una empresa amb per exemple, el d'una empresa
seu a Barcelona que distribueix, a equatoriana que, des dels anys vui-

dijous 18 de febrer de 2010


través d'un operador logístic ale- tanta, es dedicava a la importació i
many (amb magatzem central a Cas- distribució de productes d'alimenta-
tellbisbal), a diferents punts de l'Es- ció i begudes espanyoles. Precisa-
tat espanyol, com els mercats de ma- ment, aquesta mateixa empresa,
joristes on, ara sí, el comerciant de la davant del creixement de la població
botiga de Sant Cugat pot comprar-lo llatinoamericana, va instal·lar fa
“Productes exòtics” com aquests es poden trobar fàcilment a Sant Cugat. / ATENEU
i vendre’l. I tot aquest viatge per pocs anys una divisió a Madrid per
Sopar Tex-Mex un diumenge a la tinació (la botiga del barri) fins al menys de tres euros! Però també re- distribuir a tota Europa productes
nit està a l'abast de qualsevol. Només seu origen (X)? Aventurar-se en la sulta interessant comprovar que importats de l’Equador, Colòmbia,
es necessita una mica de força de traçabilitat o historial del producte i aquesta empresa no només es dedi- el Perú o l’Argentina. Un altre cas és
voluntat per desplaçar-se al colmado cartografiar-lo resulta una tasca ca a la importació i distribució de el d'una empresa que ha passat de
de la cantonada i uns cinc euros per àrdua i condemnada a l'equívoc. menjar mexicà, sinó que compta dedicar-se exclusivament a la impor-
7
comprar una enchilada amb carn i Tenint en compte, a més, que tot amb un extensíssim catàleg de pro- tació de productes càrnics de l’Ar-
tortitas de blat de moro. Però si no us això està imbricat en un sistema de ductes exòtics de “gamma europea, gentina per a restaurants i botigues
atreuen els sabors forts o el vostre producció-distribució flexible i par- asiàtica, àrab i africana”. gourmets a fabricar directament aquí
estómac us ho impedeix, no us pre- cialment deslocalitzat. No pretenem aquí descobrir res productes alimentaris ètnics de l’A-
ocupeu. Teniu a l'abast de la mà i de Aquest exercici requereix una de nou. Segons estimacions de Mer- mèrica Llatina, important tant les
la butxaca una variada oferta de fast- imaginació portentosa: mirem la casa (Sepi i Ministeri del Medi materies primeres com les tècniques
food exòtic (sushi, kebabs, rollitos de llauna i la seva etiqueta. Just a sota Ambient, Rural i Marí) el volum d'o- de producció en els països d'origen.
primavera, arròs tres delícies, pollas- de les instruccions multilingües, tro- peracions del “mercat exòtic” supe- El que hem intentat esbossar aquí
tre amb curri i arròs, platanitos, bem un nom i una adreça de qui ra amb escreix els 400 milions d'eu- ens porta, entre altres coses, a la ne-
yuquitas fregides...), sense haver de sembla que és el seu productor i que ros, ocupant l'Estat espanyol el quart cessitat de situar el nostre horitzó
ens remet a Kerkrade, un municipi lloc a Europa en el consum d'aquest més enllà dels contextos de caràcter
A qualsevol supermercat holandès d'uns 50.000 habitants tipus de productes, per sota del local a l'hora d’analitzar l’empresa-
es poden trobar “productes molt proper a la frontera amb Regne Unit, França i Alemanya. Al riat d'origen immigrant. Així, el viat-
exòtics” de tota mena Alemanya. La recerca per Internet voltant del 50% de l'oferta la consti- ge d'una simple llauna ens desco-
de l'empresa aclareix ràpidament tueix el menjar mexicà, seguida per breix l'existència de xarxes integra-
buscar-los en restaurants pròpia- que es tracta de la divisió europea l'asiàtic, que representa un 40%. des en una geografia estratègica,
ment ètnics. Tots aquests productes d'una multinacional nord-america- parcialment desterritorializada, que
de menjar ètnic han passat dels na amb seu a Los Àngeles, a l'Estat travessa fronteres i connecta múlti-
prestatges dels petits comerços de Califòrnia. La seva informació ples punts del planeta.
regentats per immigrants a fer-se un corporativa afegeix que és una La relació mostrada entre consu-
lloc en les cadenes de supermercats i empresa amb una llarga tradició en midors de menjar exòtic, els matei-
hipermercats. I això no només passa la producció de menjar típic texà i xos productes, el petit comerç del
en els centres urbans de les grans que actualment exporta els seus barri i les empreses multinacionals
ciutats. També es pot veure aquí, a productes a més de 100 països com de fabricació i distribució remeten al
Sant Cugat. ara el Japó, Austràlia, el Canadà,
Aquest fet, en si mateix, no és sor- Panamà, el Brasil i Holanda. Una simple llauna de
prenent. L'augment de població Justament, aquest país serveix de chili con carne ha viatjat
immigrant, els canvis en els hàbits node per a la distribució per a tota
molt més que nosaltres
de consum i la incorporació de pro- Europa, Rússia i fins i tot el nord
ductes exòtics en la cuina tradicional d’Àfrica. Tran-quil·litza saber, per vincle, sovint ocult, entre les pràcti-
com a propis, expliquen, en gran altra banda, que si viatgem per tots ques transnacionals institucionalitza-
mesura, l'aparició d'un autèntic aquests països podrem trobar i des (estats i corporacions transnacio-
“mercat ètnic”, sent els restaurants degustar el mateix chili con carne. nals) i les pràctiques transnacionals
exòtics i els establiments d'alimenta- Seguint aquestes pistes suposem promogudes des de baix (pels mi-
Un colmado “llatí” de la ciutat. / ATENEU
ció la seva part més visible. Però, (hipotèticament) que una llauna, grants). I ens suggereix, finalment,
sens dubte, és més suggeridor pen- envasada per treballadors immi- Davant l'auge d'aquest mercat, s'ha una moralitat: si per degustar men-
sar com és possible que aquests pro- grants mexicans, surt de la fàbrica consolidat tot un sector d'empreses, jar exòtic i fer turisme per la Xina
ductes, els noms dels quals remeten de El Paso (Texas) en un tren de moltes d'elles catalanes, especialitza- ens considerem persones cosmopoli-
a llocs llunyans, han pogut arribar a mercaderies i arriba fins al port de des en la fabricació i importació de tes, podem pensar que una senzilla
la botiga del barri. Podríem desfer la badia de Newark (Nova York), des menjar ètnic. Crida l'atenció que llauna de chili con carne ha viatjat pel
tot el camí recorregut per la llauna d'on s’embarca en un vaixell, amb algunes són filials d'empreses pro- món molt més que tots nosaltres.
de chili con carne des del punt de des- bandera de Xipre i tripulació ucraï- ductores de marques de menjar tra- Enrique Ortega
Amb el suport de: practicat

DUBTES FREQÜENTS

Contemplar La Quaresma
Fa quinze dies vam parlar d'algu- La Quaresma és un temps litúrgic,
nes paraules que, tot i ser correc- un període de set setmanes que
tes, de vegades no les utilitzem en comença l'endemà del Dimecres de
el sentit que correspon, i vam pre- Cendra i s'allarga fins al Diumenge
cisar el significat de precisar. de Rams. Segons la tradició cristia-
na, l'objectiu de la Quaresma és esta-
blir un període de reflexió i de pre-
paració per a la celebració pasqual.
Antigament aquest era un període
de dejuni i abstinència molt rigorós,
però avui l'església només estableix
com a dia d'abstinència el Divendres
Sant i recomana no menjar carn du-
rant tota la Quaresma.
dijous 18 de febrer de 2010

Popularment la Quaresma és
representada per una vella de set
cames que porta un bacallà penjat
Un cas semblant el trobem en la d'un braç i de l'altre un cistell de
paraula contemplar, molt usada verdures. És una mena de calendari
sobretot en els àmbits polític, jurí- que s'utilitza per anar marcant el pas
dic i periodístic. Haurem sentit o del temps en les llargues setmanes
llegit “la llei no contempla la pro- quaresmals. Cada setmana que
hibició” o “el govern contempla passa se li arranca una cama, i l’últi-
aprovar les següents mesures”. ma s'arranca just el Diumenge de
Aquests usos són incorrectes i Pasqua.
8 l'error és molt comú ja que en cas- Aquesta tradició sembla que és
tellà sí que adopta aquest sentit. d'origen mallorquí. La gent vivia al
camp i quan en l'època d'hivern la
natura estava força adormida i l'acti-
vitat agrícola es paralitzava, es passa-
ven moltes hores a casa davant del
foc explicant mil històries. Així van
néixer algunes de les festes que van
des del solstici d'hivern fins a la pri-
mavera i que es van estendre sobre-
tot per la zona mediterrània. Diuen
que la Vella Quaresma es va barallar Aquesta, com altres tradicions, singulars, de vegades es basen en la
amb el Rei Carnestoltes i que aques- s'ha explicat durant generacions a transformació de mites europeus o
ta va guanyar, però cada any el seu Catalunya i a la resta de Països bé en tradicions pròpies i esdevenen
Per dir-ho correctament haurem regnat de contenció i d'avorriment Catalans, són històries de transmis- una manifestació més de la cultura
d'utilitzar preveure, establir, reco- acaba quan arriba la primavera. sió oral centrades en personatges catalana. Isabel Carreño
llir o tenir en compte. Pel que fa al
sentit correcte de la paraula,
direm que en català podem con-
templar i admirar una posta de sol
Algunes frases d’ús comú en diferents idiomes (9)
Què volen ¿Qué van a Qu'est-ce que May I take your Cosa desidera- Was möchten Sie
prendre? tomar? vous prendez? order? no? bestellen?

Què volen ¿Qué van a Qu'est-ce que What would Cosa vorranno Was möchten Sie
beure? tomar para vous voulez you like to da bere? trinken?
beber? boire? drink?

Aigua. Vi blanc. Agua. Vino De l'eau. Du vin Water. White Acqua. Vino Wasser.
Vi negre. Cava blanco. Vino blanc. Du vin wine. Red wine. bianco. Vino Weißwein.
o un paisatge. També contemplem tinto. Cava rouge. Du cava Cava rosso. Cava Rotwein. Cava
algú quan li fem la pilota, li
donem tots els gustos, totes les Porti'm un Tráigame un Apportez-moi un Could you Prenderò una Bringen Sie mir
satisfaccions, quan l'afalaguem i refresc, si us refresco, por rafraîchissement, bring me a soft bevanda fred- bitte ein Erfris-
no li diem que no a res, com es plau favor s'il vous plaît drink, please da, per piacere chungsgetränk
pot trobar en frases com: “Viu a
casa contemplat de tothom”. Si Cambrer, el Camarero, la Garçon, l'addi- Waiter, the bill, Cameriere, il Herr Ober, die
fem el contrari, però, és quan compte, si us cuenta, por tion, s'il vous please conto, per pia- Rechnung, bitte
actuem sense contemplacions: plau favor plaît cere
“És un salvatge, tracta a la gent
sense cap mena de contempla- Què li dec? ¿Cuánto le Combien je vous How much is Quant'è? Wieviel macht
cions”. Isabel Carreño debo? dois? it? das?
ateneu

Assessora’t a l’Ateneu:
Exposa les teves creacions a l’Ateneu habilitats emocionals
Ets un artista i no tens on expo- Fa 15 dies parlàvem de les habilitats cog-
sar? L’Ateneu obre les portes a tots nitives imprescindibles per iniciar el nos-
aquells creadors novells i amateurs tre camí cap a l'autoconeixement, avui
amb difícil accés a les sales con- volem lligar-ho a les habilitats emocio-
vencionals. D’aquesta manera, nals. Per aquest motiu passem a descriu-
L’A-teneu dóna suport i reconei- re 4 elements importantíssims:
xement a la feina d’aquests artis- Percepció i expressió emocional: Ens mou
tes, posant a la seva disposició a fer un exercici de reconeixement de les
espais gratuïts destinats a mostrar nostres emocions en diferents moments,
la seva obra i donar-l’hi difusió. què sentim i verbalitzar-ho. No sempre
Hi ha dos espais disponibles. interpretem bé els nostres sentiments
En primer lloc, la Sala d’Actes, precisament perquè de racionals en
situada a l’entrada de la seu prin- tenen ben poc.
cipal de L’Ateneu, és un espai Facilitació emocional: Els pensaments
obert i polivalent per a presenta- estan influïts per la manera com ens sen-
cions, cursos i reunions, comparti- tim, si volem tenir un comportament

dijous 18 de febrer de 2010


da per alumnes i usuaris del cen- raonat hauria de ser al revés, expressant
Interior de l’Ateneu Plaça, situat a la plaça de Pep Ventura, 5. / IVÁN MESA
tre. Les seves parets acullen amb sempre les nostres emocions però sent-
regularitat exposicions tant dels ne conscient en tot moment.
alumnes dels cursos i tallers de Comprensió emocional: Per a entendre
l’entitat com del col·lectiu de els sentiments dels altres, cal entendre els
Joves Jubilats, així com de qualse- propis. Qui o què ens causen certs senti-
vol particular que vulgui mostrar ments, quines emocions són les nostres
la seva obra. I en segon lloc,
l’Ateneu Plaça, que és l’espai És important tenir en compte
social i de trobada de L’Ateneu que els pensaments depenen
amb servei de bar de dilluns a molt de com ens sentim
divendres per a tots els alumnes, 9
socis i amics de L’Ateneu. preferides, quins pensaments automàtics
Si vols posar a l’abast del públic de l'estil: “no tinc prou voluntat”, “això
les teves creacions, ensenya’ns un és mássa difícil per a mi”... acostumen a
book amb la teva obra o fes-nos sorgir? I això quines conseqüències té a
saber on trobar-la a Internet. Més la meva vida? Aquest gran pas ens ajuda-
informació a espaigastronomic@ate- rà a entendre que tothom té un per què
neu.cat, al 936 741 134 o a la se- del seu comportament i a empatitzar
cretaria de l’Ateneu. Redacció La Sala d’Actes de l’Ateneu, l’espai d’art de la seu de l’entitat. / IVÁN MESA amb el nostre entorn.
Regulació emocional: Com més conei-
xem les nostres emocions més sabrem
controlar-les en moments on sigui neces-
PROPERES SESSIONS DE SUPORT A LES PERSONES A L’ATENEU sari (ira, por, provocació) i no ens caldrà
penedir-nos d'allò dit o fet, ens permetrà
Seminari: M'han citat per fer una dinàmica de grups, com em preparo?
prendre decisions d'acord amb els nos-
Dia: 25 de febrer - Hora: 10.00-14.00 - Preu: 10€ per seminari tres valors i les normes socials.
En el proper número parlarem de
forma pràctica de com Gestionar correc-
Mostrarem la dinàmica de grups com a una oportunitat per mostrar com som tament les Emocions.
i presentar el nostre valor afegit. Vine, juga i observa! A l’Ateneu (recursoshumans@ateneu.cat)
trobareu assessorament personal i tallers
Cal inscripció prèvia a través de recursoshumans@ateneu.cat o al 93 674 51 95 pràctics de cerca de feina i habilitats. Fem
formacions a mida. Clara Vergés
cultura

Baltasar Porcel retorna a Sant Cugat


La trilogia Retorn a Andratx, sobre el quen respectivament dins les dèca-
desaparegut escriptor resident a des dels anys 20, 40 i 60.
Sant Cugat Baltasar Porcel, arribarà Com explica el director: “L’obra
el proper mes de maig al Teatre- de Porcel se centra substancialment
Auditori. Abans, haurà recorregut en la recuperació de les pròpies
els escenaris de Barcelona (on es va arrels, les més immediates, a partir
estrenar el passat dia 11) i de Palma del paisatge i de la gent. Aquest pro-
(on serà a finals de març). L’espec- cés de recuperació gira entorn
tacle és una coproducció del Brossa
Espai Escènic i el Teatre Principal de Retorn a Andratx
la capital mallorquina, i compta tam-
està dividida en tres parts,
bé amb la col·laboració del Teatre-
Auditori de Sant Cugat. que retraten la vida dels
En la part artística, hi destaca la anys 20, 40 i 60
dijous 18 de febrer de 2010

participació de l’actor santcugatenc


Jaume Pla, més que conegut a Sant d’Andratx, la vila natal de l’autor, la
Cugat pel seu paper d’Abat Biure a qual, per la potència de la seva obra,
Pedra i Sang, que és acompanyat a adquirirà categoria de mite. Un mite
l’escenari per Aina Frau (Mort de d’abast universal que parla de l’ho-
dama, Medea, i pel·lícules com Amor, me, de les seves pors, de les seves
prozac y dudas o El Bola), Joan forces, de les seves grandeses i
Fullana (La casa en obres, Les veus en també de les seves misèries. Un
el temps) i Enric Majó (amb una llar- Andratx real i imaginari, líric i vio-
lent i, per damunt de tot, sensual.”
El Teatre-Auditori col·labora Retorn a Andratx busca plasmar en
10 paraules grans temes de l’obra de
en la producció de l’obra,
Porcel com són l’engany i la grande-
que arribarà a Sant Cugat sa del mite, la recerca de l’aventura,
el proper mes de maig el món rural i el mar... I ho fa, en
paraules de Bonnín, “amb ironia i
guíssima carrera teatral, i famós patetisme, inferns i meravelles, com-
també per la seva aparició a TV3 en plexitat i misteris, vitalitat i mort, Un jove Baltasar Porcel retratat amb la seva màquina d’escriure el 1969. / CEDIDA
sèries com Nissaga de poder). sensualitat i violència, quotidianitat i
Retorn a Andratx és una peça con- tremendisme”. Bearn mallorquí de Llorenç Villa- condemnats (teatre) i Difunts sota els
cebuda en tres parts, escrita i dirigi- “A Retorn a Andratx”, continua el longa, a Retorn a Andratx un conjunt ametllers en flor (narracions), que es
da per Hermann Bonnín. Cada una director, “hi apareix una societat i de personatges inquietants i fantàs- lliguen amb la profusió de temes i
d’aquestes parts, titulades Tardor, un paisatge” que sorgeix de les tics, èpics i estrafolaris, còmics i trà- imatges que recorren el text i que
Hivern i Primavera, retrata una època ganes de capbussar-se a la memòria: gics”, teixeixen l’espectacle. volen ser una visió de conjunt del
distinta dins la vida real i sobretot “Com el Macondo colombià de A la peça s’inclouen algunes fra- seu univers poètic però alhora, i
imaginària de Porcel, i s’emmar- Gabriel Garcia-Márquez, o com el ses literals de les obres de Porcel Els sobretot, una invitació a rellegir les
seves obres, mai prou conegudes.
Tornant a les paraules de
Hermann Bonnín, “a Retorn a
Andratx un fil finíssim, quasi invisi-
ble, ens condueix a tres moments, a
tres instantànies, que ens predispo-
sen a reviure tres dies de tres èpo-

La peça, que convida


a la relectura de Porcel,
incorpora fragments de
dues de les seves obres
ques ben diferents que han estat tei-
xits per la memòria”, i en definitiva
que “ens convida a navegar per l’u-
nivers de Baltasar Porcel”.
Després, doncs, del seu pas per
l’Espai Brossa de Barcelona i del
Teatre Principal de Palma, aquest
homenatge pòstum a Baltasar Porcel
arribarà a la ciutat que el va acollir
els últims anys de la seva vida. Serà,
com dèiem al principi, al mes de
maig i al Teatre-Auditori, tot i que la
data exacta encara està per determi-
El santcugatenc Jaume Pla protagonitza l’obra juntament amb Aina Frau, Enric Majó i Joan Fullana. / CEDIDA nar. Redacció
cultura

A Valldoreix sí que fan concerts, i quins!


El Mou-te s’ha cancel·lat per manca Canviant de registre, el toc més
d’espai, però a Valldoreix (ei, que poètic el posarà el solsoní Roger Mas
fins on sabem continua formant part que interpretarà les seves cançons
de Sant Cugat, com Mira-sol) han que, com ell mateix explica, caval-
organitzat quatre concertassos. quen entre la música moderna, l'an-
Albert Pla, Quim Vila, Roger Mas i
Marc Parrot omplen el cartell de la El trobador de Solsona,
primera edició del Cicle de Cançó Roger Mas, interpretarà la
d'Autor organitzat per l’EMD de
Valldoreix. El cicle té programat, de
seva atractiva barreja de
febrer a maig, un concert mensual a tradició i modernitat
la Nau de Cultura de l’EMD, tots ells
a partir de les 10 de la nit. tiga i els sons ancestrals del món.
Roger Mas, amb sis treballs musicals

dijous 18 de febrer de 2010


El sabadellenc Albert Pla a l’esquena, una llarga llista de
presentarà el seu últim Albert Pla, el 19 de febrer (entrades exhaurides). col·laboracions i dos llibres publi-
cats, ha esdevingut una de les veus
disc, La Diferència, que ha actuals del panorama musical català.
sumat fans i bona crítica La seva veu, qualificada per alguns
com la més bonica de la cançó cata-
Albert Pla inaugurarà el cicle vall- lana, sonarà el 16 d'abril.
doreixenc el dia 19 de febrer pre- L'encarregat de posar el punt i
sentant La Diferència, títol del seu final a aquesta primera edició del
darrer treball, que ha recollit bones Cicle de Cançó d'Autor a Valldoreix
crítiques i, sobretot, un públic incon-
dicional en les darreres actuacions. Marc Parrot, famós pel 11
En aquest espectacle la música del seu alter ego com a
cantautor i el seu poder teatral
pugen a l'escenari convertint-se en
Chaval de la Peca, té una
una demostració més de les seves llarga trajectòria musical
facetes joglaresques. Albert Pla s'en-
fronta tot sol al públic amb la seva serà el músic, cantautor i productor
guitarra i un joc de llums i sons que Marc Parrot. El cantautor es va do-
Quim Vila, el 19 de març.
ell mateix controla, i explica les nar a conèixer a través del grup mu-
sical El Chaval de la Peca, que reme-
Pla controla ell mateix morava clàssics de la música espan-
tots els elements del seu yola. Però el treball de Parrot i la
seva incidència en l'esfera musical va
espectacle, incloent els molt més enllà, i fa molts anys que
jocs de llums i de sons ho demostra. L'autor s'ha convertit
en una de les veus més personals de
seves històries quotidianes, cruels i la música catalana i alhora en un
delicades, tràgiques i còmiques. Un gran impulsor de projectes de quali-
conjunt de relats immersos en l'uni- tat a través de la seva productora.
vers musical del cantautor sabade- Aquesta última cita del Cicle de
llenc, que volen transmetre la fina Cançó d'Autor serà el 14 de maig i,
línea que marca la diferencia entre com la resta de sessions, tindrà lloc a
el bé i el mal, el blanc i el negre. la Nau del Casal de Cultura de Vall-
Seguint amb el to satíric i jogla- doreix, a les 22.00 hores. El preu de
resc, la segona cita del cicle portarà, cada sessió del cicle és de cinc euros.
Roger Mas, el 16 d’abril.
el 19 de març, l'espectacle del can- Les entrades es poden comprar anti-

El moianès Quim Vila és El preu de cada concert


conegut per les seves és de cinc euros, i també
aparicions en programes hi ha la possibilitat de
de la ràdio i la televisió comprar un abonament

tautor Quim Vila. Quim Vila, moia- cipadament al Casal de Cultura de


nès resident a Sabadell, també se- Valldoreix, de dilluns a divendres,
gueix la línea del muntatge musical de 9 a 13 i de 17 a 19, o el mateix dia
com a eina per explicar històries del concert. També hi ha l’opció de
desorbitades i, molts cops, política- comprar un abonament, que té un
ment incorrectes. El músic és cone- preu de 15 euros. En tot cas, cal
gut, a part de pels seus tres treballs córrer per no quedar-se fora, per-
musicals, per les seves aparicions què les entrades són limitades i es
habituals als mitjans de comunicació poden esgotar amb facilitat, com ja
nacionals, com TV3 i RAC1. Marc Parrot, el 14 de maig. ha passat amb el primer. Redacció
cultura

Feedback Cap on anem?


Sovint ens pregunten, als llibreters, si llegim tots Fa dies que faig voltes i més voltes, i crec que
els llibres que tenim; o encara més, si ho fem amb aquest món avança sense un rumb fix; de
tots els llibres que surten. Òbviament no. Serien vegades pense que ens estavellarem contra
més de vint mil llibres l'any i això sense comptar un mur. Si no ens posem a treballar arribarà
monografies especialitzades i noves versions en un dia en què tot canviarà, serà com una
altres formats. Així doncs, como ho fem? Amb una explosió, el Big Bang del segle XXI al nostre
barreja d'abundant lectura ràpida, olfacte, expe- sistema, no només a l'educatiu.
riència i amb els ulls i les orelles ben obertes. En Avui, mentre surto d'un curs de recursos i
aquest article vull recomanar-vos tres lectures que eines digitals per a l'ESO, penso en tota la
vaig conèixer a través d'un canal que sovint s'obvia teoria que el formador ens ha donat. L'ar-
-amb molta immodèstia- a l'hora de citar les nos- gument a defensar és bo: tot i que en breu el
tres fonts de descobriments literaris: els propis sistema educatiu estarà digitalitzat, hem de
clients. Avui us parlaré de tres llibres que em reco- transmetre als alumnes que els llibres digitals
manaren a mi els meus clients i que m'havien pas- no ho són tot, i que han de continuar escri-
dijous 18 de febrer de 2010

sat desapercebuts en les onades de novetats que vint, fent dossier i llegint...
inunden el Celler dels Llibres dia sí dia també. Com podeu deduir, aquestes reflexions em
Christian Bobin és un prolífic autor francès vénen a causa de la meua professió. Pels que
amb més de quaranta novel·les publicades però no em coneixeu, sapigueu que sóc professora
amb poca fortuna editorial a l'Estat espanyol; d'ensenyament secundari, m'agrada la meva
només dos llibres publicats fins ara: El bajísimo feina, diguem que sóc mestra vocacional. Sé
(Thassalia) i Autorretrato con radiador (Árdora). A- del cert que és una professió que cada cop té
més detractors: “que si teniu moltes vacances,
El prolífic Christian Bobin no ha que si cobreu un bon sou...” un munt d'argu-
tingut gaire fortuna al mercat ments fal·laços per aquells que mai han tre-
ballat amb l'educació i la docència.
12 editorial espanyol, que només Abans de continuar us faig a mans una
ha vist dos de les seus 40 llibres La inquietant mirada de Bunker Edward, el “senyor blau”. frase per reflexionar: “Si un doctor, un advo-
cat o un dentista tingués a trenta persones o
questa última obra s'ha convertit en un dels meus quaranta-una planes d'una prosa extraordinària més a la seva oficina a la vegada, totes amb
llibres més estimats. Escrit en format de diari que farà tremolar la respiració continguda dels diferents necessitats i algunes que no volen
íntim que s'inicia l'abril de 1996 i finalitza el març seus lectors sigui quin sigui el seu gust literari. estar allà, i el doctor, l'advocat o el dentista,
de 1997, és l'acompanyament a un procés de dol. De tant transcendent que m'he posat, ara sense ajuda, hagués de tractar-los a tots amb
El protagonista acaba de perdre un ésser estimat, Bunker Edward apareix com un elefant en una excel·lència durant deu mesos, llavors podri-
ben bé no sabem qui, i cerca en els petits detalls de botiga de vetes i fils. Probablement no us sonarà el
la vida un consol poètic que fa reviure en ell la seu nom però si veieu una foto reconeixereu ràpi- Els educadors viuen al ritme
passió per viure. Paradoxalment aquesta voluntat dament l'home blau de Reservoir Dogs de Quentin que marca la societat, però
vital s'expressa en el recolliment, el gaudi de la Tarantino. Bunker ha estat atracador a mà arma-
soledat i l'observació d'allò aparentment més tri- da, traficant de drogues i té el dubtós honor d'ha-
la burocràcia ens porta a tots
vial: un lliri que s'estira per besar un raig de llum, ver estat un dels deu homes més buscats per l'FBI. cap a un camí sense sortida
la rialla d'un infant, el vol d'un ocell... Són cent A més, és un escriptor bestial, candidat als Oscar
pel seu guió de El tren de l'infern i autor de No hay en tenir una idea del que és el treball del do-
bestia tan feroz (Sajalín editores). Deixeu-vos de cent a l'aula”. Aquesta frase pertany a Kathy
suecs. De debò. Les desventures de l'exconvicte A. Megyeri, la podeu trobar en el seu llibre
Max Dembo i el seu cruent retorn a la vida delic- Chocolate Caliente para el Alma de los Maestros,
tiva no us donaran treva fins que acabeu aquest lli- força interessant per a docents i no docents.
bre incendiari i trepidant que James Ellroy Bé, doncs tornem al tema, m'aterra la situ-
-mestre dels mestres- ha definit com la millor ació actual de l'ensenyament a casa nostra, les
novel·la sobre els baixos fons de Los Angeles. noves lleis, els projectes dictats a cop de talo-
I després del caos, de nou la calma: Una lletra nari pel Departament i pel Ministeri d'Educa-
femenina de color blau pàl·lid de Franz Werfel publi- ció, cal que ens aturem i reflexionem. Quina
cat a la col·lecció de butxaca de l'editorial 1984. és la tasca del professor, ensenyar o educar?
Crec que hi ha un garbuix de conceptes que
No hay bestia tan feroz, escrita ens porten a qüestionar-nos diverses pregun-
per Bunker Edward, és una tes o raonaments. Què falla actualment?
Educació o ensenyament? Competències bà-
novel·la negra que va molt més siques? Currículums?
enllà que les dels famosos suecs Crec en els moviments de renovació peda-
gògica que actualment tan de moda estan,
Una delícia que ens fa pensar en Carta d'una desco- però veig que dia rere dia la burocràcia ens
neguda de Stephan Zweig i que narra les cuites de porta cap a un camí sense sortida. Molts
Leònidas, un alt funcionari vienès que rebrà la docents veuen que la societat marca el ritme i
carta d'una dona que desfermarà els records d'un que els valors s'estan perdent, què podem
vell amor, tot trasbalsant la seva acomodada vida i fer? Defense la idea que els professors som
enfosquint amb el vel del dubte la imatge que el gent que fem camí; que treballem i ajudem
protagonista s'ha fet de si mateix. En la més pura els nostres alumnes en els seus estudis.
tradició de la literatura jueva dels anys vint, aques- Sempre m'ha agradat aquella sentència que
ta és la joia de la corona de l'obra literària de qui diu que els docents no som gent d'arribada,
L’escriptor expressionista Franz Werfel, nascut a Praga.
va ser marit d'Alma Malher. Exquisida. F. Pontón sinó gent que fa camí. Laura Alegre
cultura

Kiss, o el triomf de la “horterada”


El proper 24 de juny, el Palau Sant complet. Si més no, Kiss sí que van
Jordi acollirà un cita no apte per ocupar un lloc molt especial al llarg
aquells que es consideren sibarites de la meva adolescència i la dels
de la música i defensors de la puresa meus amics a través de la pel·lícula
artística. Arriben a Barcelona els Detroit Rock City (traduïda al castellà
Kiss, segurament un dels grups més com a Cero en Conducta).
kitsch que hagi existit mai, però En aquesta pel·lícula, quatre joves
indubtablement un dels més grans de Cleveland s'escapen fins a Detroit
de la història del rock. per veure en concert el grup de la
Kiss són l’exageració i l’opulència
abocada sobre un grup de música. “Tot i que ja he comprat
Porten més maquillatge que totes les l’entrada per veure’ls en
meves amigues juntes i llueixen un
vestuari que insulta el bon gust. Una
directe, em sembla que

dijous 18 de febrer de 2010


imatge sense cap mena de dubte a mi Kiss no m’agraden”
estudiada per captar la reacció del
públic, però que permet identificar- seva vida: Kiss. Al llarg del film els
los ràpidament dins l'aristocràcia del quatre personatges corren mil aven-
tures, que inclouen baralles, noies,
“Porten més maquillatge pèrdua de les entrades, sexe, alco-
que totes les meves hol, molta música, baralles i la típica
conducta irreverent de tot jove d'a-
amigues juntes i una roba questa edat. Però el que ens va cap-
que insulta el bon gust” tivar d'aquesta història va ser la força
Els quatre components de Kiss amb el seu característic maquillatge kitsch.
que empeny els protagonistes a fer
rock. I és que Kiss són part d'aquest de Kiss va anar formant-se sobre els ganes d'adrenalina. qualsevol cosa per la música que els
13
elenc selecte de grups que acumulen escenaris al llarg de la dècada dels Tot i que ja tinc l'entrada per veu- agrada, situant-la com el punt neu-
legions de fans per tot el planeta, setanta, amb concerts memorables re'ls en concert, em sembla que a mi ràlgic del qual emanen totes les
que els veneren com a autèntiques que incloïen focs articials, escupina- Kiss ni m'agraden. Crec que, dins el experiències de la joventut.
divinitats. des de sang, rajos de foc, platafor- meu ja prou malmès gust musical, la És per això que el proper estiu,
Formats a Nova York l'any 1973, mes que s'elevaven i guitarres que plaça del grup “hortera” ja la tenen en comptes de veure Kiss a Barce-
en Gene Simmons, Paul Stanley, Ace llançaven fum. Un espectacle llunyà ocupada els Guns n' Roses, i és per lona, agafarem el cotxe i anirem fins
Frehley i Pete Criss van saltar a la al simplisme dels concerts heretats això que mai he aconseguit trobar la a Vitòria a veure el concert. Vitòria
fama amb el seu disc doble en direc- d'un hippisme encara persistent i connexió musical necessària per serà el nostre Detroit particular.
te Alive! de l'any 1975. La llegenda que va captivar milions de joves amb poder gaudir d'un disc de Kiss al Vitòria Rock City. Pablo Vázquez

Pere Sanglada: de Flandes a Barcelona (1)


Any 1390. El bisbe de Barcelona, seny lo bisbe e lo capitol en Bruges per pa. Aquest tipus de fusta és molt nou cor sigui fet amb la millor fusta
Ramon d'Escales, juntament amb comprar fuste de roure a ops del apreciada i usada des de l'antigui- del moment, i de tot arreu, encara
el capítol catedralici, acorden enge- damunt dit cor”). tat a tot el continent per les seves que això signifiqui encarir de
gar el projecte de construcció del manera important el cost econòmic
que serà el nou cadirat del cor de la final de l'obra, descartant d'aquesta
seu. Encarreguen l'obra a un mes- manera la fusta local, tot i que aquí
tre ymaginaire anomenat Pere també es troba bona fusta de roure.
Sanglada o Ça Anglada. Un escul- L'itinerari complet que fa San-
tor de renom, el qual ja ha treballat glada és desconegut, atès que s'ha
a la mateixa catedral. perdut la major part de la docu-
Decideixen que volen una obra mentació que hi feia referència.
excepcional, digne del rang de la Això no obstant se sap que l'escul-
catedral, que en aquells moments, tor, que viatja sol i amb un cavall
encara s'està bastint. Prèviament a cedit pel capítol, visita els cadirats
les obres, envien el mestre a fer un de la seu de Girona, d'Elna, de
viatge amb dos objectius: per una Narbona i de Carcassona, i és pro-
banda perquè l'escultor conegui els bable que segueixi la mateixa ruta
millors exemples de cors que en comercial de Barcelona a París,
aquells moments s'estan construint passant per la Borgonya, que ja hi
o ja eren acabats (“per tal que fos ha establerta. Malauradament, la
presa forma part dels pus bels e sollem- major part dels cors que veu
nes cors e per tal cor avia marchat en Sanglada no es conserven, o han
Capçalera de la catedral de Narbona (Aude, França). / V. ROONTHIVA
les terres del rey de Françe”), i per arribat de manera parcial, i per
altra, que Sanglada compri i esculli La meta de l'itinerari i la ciutat propietats i qualitats de talla, tant tant, no hi ha certesa de fins a quin
personalment la matèria prima on s'ha de realitzar la compra és per a la fabricació d'objectes com punt l'escultor es pogués inspirar
necessària per al nou cor, és a dir, Bruges, a Flandes, on es pot adqui- per a la construcció. Per tant, els en allò que va poder observar per
fusta de roure (“fo tramés per mos- rir la millor fusta de roure d'Euro- clients barcelonins volen que el seu al seu projecte. Voravit Roonthiva
agenda

SOCIOLOGIA Dijous 18.00 i 21.30 18.00


18 de febrer Casal de Joves TorreBlanca Aula Magna de l'Escola
Revolucions efímeres Campionat de Sing Star Municipal de Música
L'esperança de vida dels productes que consumim cada dia De 12.00 a 18.30 Organitza: Ajuntament El meu primer concert
és més curta. Allò que comprem avui, demà passat haurà Escola d'Art i Disseny de Intèrprets de 5 a 18 anys
quedat desfasat. Ja no jubilem un producte perquè hagi dei- Sant Cugat del Vallès 21.00 Organitza: Joventuts Musicals
xat de funcionar, sinó simplement perquè ha deixat de for - Il·lusió: Circ, llum i color Casa de Cultura
mar part del catàleg de novetats que ens assetgen a diari. El (setmana cultural de l’Escola Festa 1r aniversari 19.30
sistema de consum en què ens hem instal·lat es fonamenta, d’Art de Sant Cugat) de Jazzenviu La Bohemia
precisament, en aquesta cultura de la novetat; cal reinven - Taules rodones i conferències Jam session gegantina, Jam Session amb
tar permanentment els productes que es consumeixen. Info: 93 674 13 10 més de 60 músics, pica- Robert Menzel Quartet
Si hi ha un sector que ha esdevingut paradigmàtic d'a - Organitza: Escola d'Art i pica, cava, projeccions... Organitza: Jazzenviu
questa economia fast food és, sens dubte, el de les noves Disseny, Ajuntament Organitza: Associació
tecnologies (cada vegada més focalitzat cap a la tecnologia Jazzenviu, Ajuntament
mòbil). No hi ha setmana que els mitjans de comunicació no 20.00 Dilluns
es facin ressò d'algun show de presentació de l'enèsima IES Leonardo da Vinci 22 de febrer
revolució tecnològica. L'oferta de productes evoluciona a un Parlem de sexe! Dissabte
ritme tan vertiginós que és pràcticament impossible saber Taller sobre educació sexual 20 de febrer 19.00
exactament què és novetat avui en dia. i afectiva per a pares i mares Arxiu Nacional de Catalunya
El congrés mundial de telefonia mòbil ha portat fins a Org: AMPA Leonardo da Vinci 19.00 Cine-fòrum:
dijous 18 de febrer de 2010

Barcelona l' alta costura del món tecnològic. Centenars de ZEM Rambla del Celler Documental sobre la Xina
productes competeixen per esdevenir la novetat més inno- 19.30 i 22.00 Xerrada: De Lasa a Katmandú Organitza: Amics de la
vadora del mercat. Ara que tothom té (com a mínim) un Cinemes Sant Cugat en BTT, proposta de viatge Unesco Valldoreix-Sant Cugat
mòbil, el negoci s'orienta a oferir el màxim de serveis possi- Cinema d'autor: Org: Unió Ciclista Sant Cugat
bles en un mateix aparell, principalment els serveis més Eden à l'Ouest,
rendibles; aquells vinculats a Internet. Així, s'ha iniciat una del director Costa Gavras Dimarts 23
cursa competitiva entre les empreses del sector per oferir el Org: Cinesa, Ajuntament Diumenge de febrer
dispositiu mòbil més llaminer. 21 de febrer
Alguns dels avenços tecnològics dels darrers segles han 22.00 18.30
permès fer menys feixugues algunes tasques i han millorat Terra Dolça 9.00 Casa de Cultura
la nostra qualitat de vida. No sembla, però, que aquesta Concert: 50 anys Club Muntanyenc Sant Cugat Xerrada: La utilitat de
14 cursa competitiva estigui orientada a la millora del nostre de la paraula cantada, Passejades per Collserola: l’atenció domiciliària
benestar, sinó simplement a la lluita per incrementar el filó a càrrec de Miquel Pujadó Història i visita a les cases Organitza: Associació
de negoci. Organitza: Terra Dolça modernistes de l'Arrabassada Familiars Alzheimer
Demà, al marge de parlar per telèfon, també podrem con - Org: CMSC, Ajuntament
nectar-nos les 24 hores del dia a Internet, TV, Facebook,
Twitter, veure pel·lícules, i un llarg etcètera difícil de pre - Divendres 9.00 Dimecres
veure. Davant de tanta borratxera tecnològica, però, el que 19 de febrer Casal Cultural de Mira-sol 24 de febrer
ben aviat anirà buscat no serà el mòbil de quarta o cinque - Campionat d'Escacs de
na generació, sinó algun racó sense cobertura on poder 17.00 Catalunya per equips 19.00
romandre desconnectat. Riki Benito Casal de Joves TorreBlanca Org: La Unió Santcugatenca Casa de Cultura
Il·lusió: Circ, llum i color Conferència: Celiaquia i
Exposició Pro-eject 12.00 diabetis i al·lèrgies
i espectacle-xerrada Teatre La Unió alimentàries i diabetis
FILOSOFIA Organitza: Escola d'Art i Espectacle infantil: Heidi Organitza: Associació de
Disseny, Ajuntament Org: La Unió Santcugatenca Diabètics de Catalunya
Zenó (II)
Aristòtil va parlar de Zenó a la seva Física, i ho va fer, és clar,
per “refutar-lo” amb un dels seus habituals cops de sentit
comú. Va anomenar fal·làcies les seves apories, i les va des -
patxar amb unes quantes línies assegurant que es tractava L’AGENDA
de simples falsos problemes. Parlant de la d’Aquil·les i la DE VALLDOREIX
tortuga: “El temps i la distància tenen les mateixes divi-
sions, i si un dels dos no té límit, l’altre tampoc... Per això
l’argument de Zenó suposa una falsedat, perquè la longitud, Divendres 19 Dissabte 20 Divendres 26
de la mateixa manera que el temps i, en general, tot el que
és continu, es pot considerar il·limitat en un doble sentit, és 22.00 Visita matinal a les 22.00
a dir, d’acord amb el nombre de les divisions o d’acord amb Nau de Cultura esglésies preromàniques Nau de Cultura
les distàncies entre els límits externs”. Aristòtil considera Concert d’Albert Pla de Terrassa Cicle de Cinema pels Drets
que una cosa és que el temps i l’espai siguin infinitament (entrades exhaurides) Informació i reserves Humans: Cometas en el
divisibles (pel que fa al nombre possible de divisions) i una dins el I Cicle de Música de al 93 674 38 11 cielo, de Marc Forster
altra cosa és que siguin infinitament dividits. Per a un temps Cançó d'Autor a Valldoreix Org: Centre d'Estudis de Org: Amnistia Internacional
i un espai finits respecte els límits externs, doncs, i tot i que Org: EMD Valldoreix Valldoreix, Valldaurex
puguin dividir-se (no que estiguin dividits) fins a l’infinit, a
cadascuna d’aquestes divisions (del temps, per exemple) li Diumenge 28
correspon una divisió de l’altre (espai), i per tant sí que és Diumenge 21
possible el moviment i sí que és possible que Aquil·les atra - 12.00
pi la tortuga. Segons Aristòtil, Zenó fa una doble trampa, pri- 19.00 Plaça del Casal de Cultura
mer quan divideix “físicament” el temps i l’espai que només Sala Casal de Cultura Observació astronòmica
es poden dividir amb el pensament i després donant el Homenatge a Mario del Sol amb telescopi
mateix valor a cadascuna d’aquestes parts infinitesimals. Al Benedetti, dins el VIII cicle Activitat oberta a tothom
proper número veurem com la matemàtica moderna menys - “Les Veus de la Paraula” Organitza: AAVSC
prea aquestes refutacions i diu que Zenó és molt més que Organitza: Pentagrama, (Associació Astronòmica
un simple i extravagant filòsof presocràtic. Oriol Sumsi Associació Cultural Valldoreix-Sant Cugat)
agenda

19.00 22.00 19.30 NUTRICIÓ


Arxiu Nacional de Catalunya Teatre-Auditori La Bohemia
Conferència: La Xina: un País, Teatre: American Buffalo, Jam Session amb Alimentar-nos a nodrir-nos
dos sistemes econòmics, a de David Mamet Cúbic Trio Ens aixequem de bon matí i sortim de casa sense prendre res
càrrec de Roger Albinyana Direcció: Julio Manrique Organitza: Jazzenviu (un cafè ràpid com a molt). Anem a la feina, i a mig matí:
Organitza: Amics de la Organitza: Ajuntament entrepà, un altre cafè o fins i tot res, que no hi ha temps ni
Unesco Valldoreix-Sant Cugat gana. Al migdia, els que tenen sort, poden anar a casa i men-
Dimarts jar, però molts altres faran entrepà o un menú ric en greixos.
20.00 Dissabte 2 de març Berenar? Què és això? Per sopar el primer que trobem, que
Casal de Joves TorreBlanca 27 de febrer després d’un dia dur fa mandra cuinar...
Joves enganxats! 19.30 En la societat on vivim ens envaeix un ritme marcat que
Al mòbil, a la roba, a Internet, Club Muntanyenc Sant Cugat molts cops acaba sobreposant-se a necessitats bàsiques
al tabac... Els i les joves De 9.00 a 14.00 Presentació del llibre: com ara l’alimentació. Sense oblidar la gent que ho fa molt
depenen cada dia de més Plaça de Pep Ventura Birmània, la veu de les dones bé, que es preocupa i cuida la seva alimentació, no podem
coses? Podem viure sense Mercat de Pagès Documental: Un premi obviar la gent que no ho fa. Ens alimentem o ens nodrim?
totes elles? Org: Ateneu Santcugatenc compartit (la lluita de les Alimentar-se és l’acte voluntari de menjar (amb prèvia
Organitza: Ajuntament dones birmanes pels seus selecció o manipulació si fos necessària), mentre que nodrir-
Centro Popular Andaluz drets), dins els actes del Dia se seria un procés involuntari del qual s’encarregaria l’orga-
21.00 Dia d'Andalusia Internacional de la Dona 2010 nisme com ara digerir, absorbir i metabolitzar. Nosaltres, tot
Club Muntanyenc 14.30 Organitza: Club Muntanyenc i que només podem controlar el primer, indirectament haurí-

dijous 18 de febrer de 2010


Cinema: Dos mujeres, Potaje Andaluz em d’actuar en benefici del segon, donant-li els aliments que
de Vittorio de Sica 19.30 millor salut aportaran a l’organisme.
Organitza: CMSC Actuació flamenca Dimecres Què cal saber? Per menjar millor cal conèixer quines pro-
Org: Centro Popular Andaluz 3 de març pietats tenen els aliments, ja que la informació ens farà
actuar amb més coneixement. L’alimentació basada en pro-
Dijous 18.00 ductes naturals ens donarà més vitalitat, claredat mental i
25 de febrer Aula Magna de l'Escola APLEC DE SANT MEDIR ens enfortirà el sistema immunitari, tot això respectant el
Municipal de Música 2010 nostre entorn. L’alimentació desnaturalitzada, molt manipu-
19.00 Concert: Duo Cassadó lada, ens disminuirà la vitalitat i el sistema immune. Una
Centre Cívic Creu d'en Blau Organitza: Joventuts Musicals 8.00 bona dieta seria una basada en productes tradicionals, bio-
Xerrada sobre el càncer Plaça d'Octavià lògics, frescos i, si pot ser, locals i de temporada, ja que la
Organitza: Taula de Malalties 18.30 Sortida a peu cultura del consum ha creat una sobrealimentació on aparei-
15
Neurològiques i Terra Dolça dels Gegants xen aliments als quals no estem acostumats i que molts
Degeneratives, Ajuntament La tarda de la canalla: La 9.00 cops estem poc preparats per assimilar. Això ha provocat
fada del mercat i el tresor de Xocolatada canvis al medi per l’aparició de tòxics (com pesticides i altres
19.30 i 22.00 les taronges, a càrrec d'El 9.45 contaminants) que ingerim dia rere dia.
Cinemes Sant Cugat lladre de guants blancs Cercavila dels Banderers En els propers articles ens centrarem en quins nutrients hi
Cinema d'autor: Tetro, del Organitza: Terra Dolça de Sant Medir ha, on els trobem i en quina quantitat, com i quan els hem
director Francis Ford Coppola 10.00 de consumir. Gerard Pintó
Org: Ajuntament, Cinesa 21.00 Plaça de Barcelona
Casal de Joves TorreBlanca Recepció dels Banderers
21.00 Nit temàtica de Capoeira per part de l’alcalde
Local social dels Castellers Organitza: Ajuntament 10.15 Estofat de carxofes amb faves
Cinema: La vida de Brian, La llegenda de Sant Medir, Ja sabem que durant tot l'any podem trobar aquestes verdu -
de Monty Python 23.00 visita comentada fins a res congelades, però val la pena aprofitar d'utilitzar-les
Org: Castellers de Sant Cugat Teatre La Unió l'Ermita de Sant Medir quan les trobem al mercat fresques perquè és el temps de
Balls del dissabte (inscripcions i sortida de la collir-les. El sabor i la riquesa del plat és incomparable.
a càrrec del grup Pere Vila visita: Oficina de Turisme)
Divendres Org: La Unió Santcugatenca 12.00
26 de febrer Ballada de Sardanes
12.30
17.00 Diumenge Arribada dels Geganters
Punt d'accés a Mira-sol 28 de febrer 12.45
Hora del conte: Un, dos, tres, Arribada dels Banderers
botifarra de pagès 9.00 i lliurament de la bandera Ingredients
Organitza: Ajuntament Club Muntanyenc Sant Cugat a l’alcalde 6 carxofes - 3 kg de faves - 3 cebes tendres petites - ½
Passejades per Collserola: 13.00 manat d'alls tendres - 2 talls de cansalada - ½ botifarra
20.00 Descobreix les escletxes del Ofici cantat pels Antics negra - ½ botifarra blanca - Unes branquetes de menta fres -
Casal Cultural de Mira-sol Papiol i el Puigmadrona Escolans del Monestir ca - Oli d'oliva i sal - Un manat de julivert.
Jornada de ball social Org: CMSC, Ajuntament de Sant Cugat
Organitza: Ajuntament 13.30 Desgraneu les faves. Traieu les fulles dures de les carxofes i
10.00 Actuació dels Castellers talleu-les en 4 o 8 parts posant-les dins d'un bol en remull
20.00 Pavelló de Valldoreix 15.30 amb el julivert. Talleu la cansalada en daus i la meitat de les
Centro Popular Andaluz 2a Trobada Comarcal de Sardanes botifarres en rodelles.
Dia d'Andalusia: Dansa Esportiva. Exhibició Organitza: Penya
Actuació dels quadres de gimnàstica rítmica Regalèssia i Ajuntament Sofregiu la cansalada amb una mica d'oli a dins d'una cas -
de ball, brindis Org: Ajuntament sola. Afegiu les cebes i els alls tallats en tires i a continua -
Org: CPA ció, les faves, les carxofes i la part sencera de les botifarres.
11.30 i 13.00
21.30 Aula Magna de l'Escola Si voleu publicar les vostres Mulleu-ho amb una mica d'aigua, saleu-ho lleugerament i
Terra Dolça Municipal de Música activitats, poseu-vos en col·loqueu a sobre les branquetes de menta. Tapeu la cas -
Sopar musicat amb Titelles: El somni de contacte amb nosaltres a: sola i deixeu coure lentament fins que les faves estiguin fos -
Standards Guitar l'espantaocells redaccio@ateneu.cat qu e s i t e n d r e s . A f e g i u l e s b o ti f a r r e s t a l la d e s a l' úl t i m
Organitza: Terra Dolça Org: La Xarxa, Ajuntament moment de cocció i rectifiqueu de sal. Lali Domènech
Eva Navarro i Quim Pla (Profeslo)

“Hem vist que no és bo


dependre de l’Ajuntament”
Aquest any el Carnaval no ha tingut
ball de nit, i la gent s’ha perdut una
mica entre els carrers... Com a orga -
nitzadors, creieu que això tindrà con-
seqüències en les properes edicions?
Creiem que s’ha positivitzat molt.
S’ha sabut donar la volta a les dificul-
tats. La gent s’ha queixat, ha reivin-
dicat, i això és positiu. Per part de
l’Ajuntament, s’ha vist que hi ha una
necessitat, ho saben. I la gent també
ho ha vist. Si fas les coses continuades
i tot funciona, no passa res... Però
aquest any haurà servit per obrir els
ulls a les necessitats de la ciutat.

A quina hora va acabar el Carnaval?


El Carnaval no s’acaba, dura tot l’any.
El que passa és que hi ha quatre dies
que està permès... Nosaltres organit-

“El ball s’ha suspès


per qüestions tècniques,
però també per una
manca de voluntat”

zem un Carnaval de quatre dies,


però el Carnaval és una actitud... Si
El del passat cap de setmana va ser el desè Carnaval organitzat per la Promotora de Festes Locals (Profeslo). / ATENEU
preguntes pel Carnaval a nivell d’or-
ganització, es va acabar a la una de la ques i les sortides d’emergència. Hi tant que es desvinculi més a nivell any no es quedi en res, que serveixi
nit, i a nivell de festa, doncs es va ha qüestions tècniques, però també econòmic de l’Ajuntament... Si hi ha per replantejar-nos el model.
allargar fins que va voler la gent. hi ha una manca de voluntat. manca d’espais, hi haurà més temps
Tècnicament no es pot fer, però és per buscar-ne d’alternatius... Si algu- Menys presència de l’Ajuntament?
Aquest any es va acabar als bars, com greu que no ho haguem vist fins que na cosa hem après en aquest Car- No necessàriament. Potser hauria de
qualsevol a ltre cap de setma na. ha arribat un Cap d’Any. I el que està naval, és que dependre de l’Ajun- comptar amb més iniciativa privada,
Potser això va fer que semblés un cap bé és que les reivindicacions les ha fet tament no és bo. però des de Profeslo creiem que l’A-
de setmana qualsevol. la gent. S’han creat grups al
És una disbauxa diferent. Potser els Facebook, s’han fet convocatòries... Què voleu dir?
espais de festa van ser els mateixos, La gent s’ha mogut. Que l’Ajuntament col·labori no ga- “El Carnaval no s’ha de
però l’esperit de la festa era un altre. ranteix res. És una qüestió de creure- veure com una crítica a
Per Carnaval pots parlar amb un gat, La reducció del pressupost i dels s’ho, d’apostar-hi. Quan s’aposta per l’Ajuntament, sinó com
treus espases, parles totes les llen- actes ha afectat la participació? una cosa, surt bé. Amb la comunica- una autocrítica general”
gües, i això no es fa sempre. No es va Es van apuntar menys comparses al ció oficial hem tingut problemes. Al
acabar amb un ball al pavelló, però concurs, però estaven formades per cartell i a l’agenda que l’Ajuntament
segur que per la majoria va ser una més gent. Els de la CEEL [Coordi- va publicar al TOT i al Diari de Sant juntament ha de ser el garant del
nit especial. nadora d’Entitats d’Educació en el Cugat, per exemple, hi havia impreci- Carnaval, com ho és amb altres coses.
Lleure] eren moltíssims... A més, hi sions, contradiccions... A la web mu- Dubto que a cap santcugatenc no li
Expliqueu-me com va anar exacta - havia molts nens, això fa que visquin nicipal, el mateix dia de la festa, hagi arribat correctament la informa-
ment, això del pavelló. encara hi sortien activitats que s’ha- ció dels Premis Ciutat de Sant Cugat.
Quan vam veure que el ball de Cap vien cancel·lat... Això va generar Això és perquè hi ha una voluntat
d’Any ja s’havia anul·lat, ja ens vam “Algunes informacions molta confusió. Per no parlar d’altres política al darrere. Es tracta que
imaginar que tampoc podríem fer el publicades als mitjans coses que van sortir als mitjans. l’Ajuntament cregui en el Carnaval.
Carnaval. Oficialment ens van dir han provocat confusió i
que no es podia a mitjans de gener. fins i tot desinformació” Quines coses? Creieu que és incòmode?
Les informacions periodístiques que Sí, i no s’entén, perquè a moltes al-
I no vau buscar alternatives? sortien al TOT i al Diari sí que eren tres ciutats no hi ha cap problema.
És que si el pavelló no compleix la el Carnaval des de petits, i esperem correctes, i reflectien la problemàtica, Aquest any hem tingut problemes
normativa, tots els altres llocs tampoc que quan creixin segueixin... Creiem però la notícia que va publicar amb la imatge, perquè era massa crí-
no la compleixen. El Club Munta- que aquest any servirà perquè els Cugat.cat el dia abans feia riure. tica. El problema és que es percep
nyenc, pavellons diversos, el proble- següents siguin millors. Donava a entendre que era el mateix l’Ajuntament i el poble com a coses
ma és el mateix. que cada any. “Comença un Carnaval separades, i per això fa por la crítica.
En quin sentit? farcit d’activitats”, deia... En el fons, això denota una manca de
Però el problema no són les tanques El fet que el pressupost s’hagi retallat seguretat per part de l’Ajuntament.
per jugar a hockey? potser farà que l’any que ve, si la gent Com serà el proper Carnaval? El Carnaval no és una crítica, és una
Hi ha diversos problemes, les tan- vol festa, es busqui més la vida, i per La idea és que el que ha passat aquest autocrítica. Oriol Sumsi