You are on page 1of 5

MEHANIKA I

STATIKA

PROIYVOQAN SISTEM
SILA U RAVNI
Beograd, 2010. god.
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 8

Текст задатка:
 На греду АВ наварени су ексцентри DC и GЕ. GЕ Греда је у тачки А
ослоњена о непомичан ослонац, а  у тачки В о помичaн ослонац. У
тачки С делује хоризонтална сила F1, а у тачки Е вертикална сила F2,
како је приказано на слици.
слици Одредити реакције ослонаца А и В ако
је: а = 1 m; b = 2 m; с = 4 m; l= 6 m; F1 = 20 kN и F2 = 50 kN.
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 8
 Греда с навареним ексцентрима
 може се сматрати
  крутим телом.
Реакција ослонаца
 А, FA , има две компоненте X A и YA , док је реакција
ослонца В,
В FB , вертикална.
вертикална Претпостављени смерови реакција
приказани су на слици.

 Приликом формирања једначина равнотеже за моментну тачку 


узета
 је тачка А,
А јер кроз њу пролазе нападне линије компонената X A
и YA . Исто тако, за моментну тачку може
 
 да се узме тачка В, јер се
налази на нападним линијама X A и FB .
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 8

 Једначине равнотеже биће:


 X   X A  F1  0
Y  Y A  F2  FB  0 и
 MA   F1  b  F2  c  FB  l  0
Решавање јједначинa иде овим редом:
 р из прве
р се добија ј интензитет
X A : X A  F1  20kN  F  b  F2  c 20  2  50  4
из треће за FB : FB  1   40kN
l 6
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 8


а из друге YA : YA  F2  FB  50  40  10kN

 Интензитет и правац реакције FA су:

FA  X A2  X A2  202  102  500  22,36kN и


XA 20
cos  A    0,894
FA 22,36
22 36

 Угао који реакција FA заклапа с позитивним правцем х осе,  A ,
једнак је 180   (види слику).