You are on page 1of 4

MEHANIKA I

STATIKA

PROIYVOQAN SISTEM
SILA U RAVNI
Beograd, 2010. god.
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 9

Текст задатка:
 Греда CD ослоњена је о непокретан ослонац у тачки А и
покретан ослонац у тачки В, тако да има препусте СА, с леве стране
и BD, с десне стране греде. У тачки Енаварен
  је ексцентар ЕG.
Греда је изложена дејству сила F1 , F2 и F3 у тачкама С,С G и D,
D како
је приказано на слици. Наћи реакције ослонаца ако је а = b = с = 1 т;
d = 2 т; l = 4 т; F1 = 20 kN и F2 = F3 = 10 kN.
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 9

 Реакција ослонца А, FA , јесте 
произвољна
  сила у равни, тако
 да је
приказана својим компонентама X A и YA . Реакција ослонца В, FB , јесте
вертикална сила
сила. Смерови реакција приказани су на слици.
слици

 Ако се за моментну тачку изабере тачка А, једначине равнотеже


биће:  X   X A  F2  0
Y  F  Y1  F3  FB  0 и
A

 MA F1  a  F2  c  FB  l  F3   l  b   0
 Из прве једначине добија се:
X A  F2  10kN
PROIYVOQAN SISTEM SILA U RAVNI
YADATAK
D 9

F2  c  F3   l  b   F1  a 10  1  10   4  1  20  1
из треће: FB    10kN
l 4
и из друге: YA  F1  F3  FB  20 
10  10  20kN
 Интензитет и правац реакције FA биће:

FA  X A2  X A2  102  202  500  22,36kN и


XA 20
cos  A    0,894
FA 22,36
22 36

 Угао који реакција FA заклапа с позитивним правцем х осе,  A ,
једнак је 180   (види слику).