You are on page 1of 4

×¾Ö¬ÖÖ­ÖÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö ëú¦ü ×­ÖÆüÖµÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ­ÖÖ“Öß ´

×¾Ö³ÖÖÖ ´Öãºþ›ü ŸÖÖ»ÖãúÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö


ëú¦ü Îú´ÖÖӍú »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ 2009 ×¾Ö¬ÖÖ­ÖÃÖ³ÖÖ 2004
†.Îú. ëú¦üÖ“Öê ­ÖÖÓ¾Ö ±ú¸üú
­Ö¾ÖÖ
•Öã­ÖÖ †ÓŸÖã»Öê
¯ÖÏ×¾ÖÖ šüÖ ‹
æúæú¸ü
Öא֟Öê
‡ŸÖ¸ü †¯Ö‹
ŸÖã
Ö
æúúÖ¸üÖ´Ö
Ö ¿µÖÖ´Ö
ÃÖã¾Öì
ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ
úÖî“ÖÖ»Öß
‹æúÖ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 232 1 ÃÖÖôûÖ¾Ö 125 11 136 314 18 468 368 236 62 666
2 233 2 úÖê»ÖÔ‡Ô 225 9 234 300 28 562 440 322 108 870
3 234 3 úÖê»ÖÔ‡Ô 321 17 338 343 30 711 118 347 14 479
4 242 4 ×­Ö›üß 34 5 39 140 2 181 125 14 6 145
5 243 5 úÖê»Ö´ÖÖÓ›ü»Öê 175(ÃÖã¸ü‡Ô)
71 246 137 38 421 226 196 25 447
6 244 6/7 ²ÖÖê»Öá 78 78 156 174 23 353 333 428 34 795
7 245 ²ÖÖê»Öá 118 80 198 149 20 367 318 247 45 610
8 246 ²ÖÖê»Öá 197 48 245 281 26 552
9 247 10 ŸÖôû¾Ö»Öß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ
294 52 346 152 30 528 181 364 32 577
10 248 8 “ÖêÆêü¸ü 64 23 87 132 4 223 488 365 21 874
11 249 9 “ÖêÆêü¸ü 162 44 206 406 32 644 302 135 7 444
12 250 ×´ÖšêüÖÖ¸ü “ÖêÆêü¸ü
20 121 141 281 11 433
13 253 12 ´ÖÆüÖôãÓûÖê ²Öã.
28 Öã.
15 43 343 3 389 757 202 48 1007
14 254 ´ÖÆüÖôãÓûÖê ²Öã.
29 Öã.
3 32 452 11 495 0
15 255 11 ²ÖÖ¸ü¿Öß¾Ö 129 39 168 93 12 273 117 100 40 257
16 256 13 ¾Öôûêú 63 127 190 405 42 637 501 224 44 769
17 264 15 ŸÖÖ›üÖÖÓ¾Ö 143 8 151 525 18 694 236 406 49 691
18 265 14 ³Öã‡Ô‘Ö¸ü 115 35 150 282 31 463 213 233 38 484
19 266 17 “ÖÖê¸ü›êü 88 4 92 227 13 332 476 255 55 786
ëú¦ü Îú´ÖÖӍú »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ 2009 ×¾Ö¬ÖÖ­ÖÃÖ³ÖÖ 2004
†.Îú. ëú¦üÖ“Öê ­ÖÖÓ¾Ö ±ú¸üú
­Ö¾ÖÖ
•Öã­ÖÖ †ÓŸÖã»Öê
¯ÖÏ×¾ÖÖ šüÖ‹
æú
æú¸ü
Öא֟Öê
‡ŸÖ¸ü †¯Ö‹
ŸÖã
Ö
æúúÖ¸üÖ´Ö
Ö ¿µÖÖ´Ö
ÃÖã¾Öì
ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ
úÖî“ÖÖ»Öß
‹æúÖ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20 267 “ÖÖê¸ü›êü 110 1 111 213 5 329
21 271 18 ÃÖÖ¾Ö¸üÖê»Öß154 1 155 13 6 174 117 79 21 217
22 272 16 úÖ׿֤ü 347 29 376 461 34 871 401 310 96 807
23 273 19 ŸÖôûêûÖÖ¸ü 211 9 220 203 37 460 361 368 21 750
24 280 20 ÃÖã¯ÖêÖÖ¾Ö 40 11 51 57 23 131 66 64 8 138
25 296 26 †Ö¤üÖ›ü 70 7 77 333 14 424 259 220 23 502
26 297 21 ­ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö 129 22 151 383 24 558 381 157 38 576
27 298 22 ­ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö 479 9 488 184 21 693 180 459 96 735
28 299 23 ­ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö 170 33 203 275 13 491 329 175 47 551
29 300 24 ÖÖ™üߍú¾ÖÖ›üÖ 58 8 66 335 10 411 368 38 11 417
30 301 25 ˆÃÖ¸üÖê»Öß 187 7 194 135 19 348 344 344 40 728
31 302 ˆÃÖ¸üÖê»Öß 98 13 111 89 12 212 0
32 303 28 ´Ö—֐ÖÖÓÓ¾Ö211 40 251 199 22 472 304 415 61 780
33 304 29 ´Ö—֐ÖÖÓÓ¾Ö190 52 242 133 35 410 430 223 64 717
34 305 ´Ö—֐ÖÖÓÓ¾Ö 81 40 121 172 9 302 0
35 306 27 ¾ÖÖôû¾Ö™üß 207 20 227 167 13 407 219 194 262 675
36 307 30 ¾ÖÖ¾Öê 57 16 73 391 20 484 408 59 11 478
37 308 31 ´ÖÖê¸êü 2 1 3 313 3 319 122 167 16 305
38 309 32 ׳։ú¸üÌ 327 12 339 225 31 595 262 353 69 684
39 310 33 ´ÖÆüÖ»ÖÖê¸ü 5 0 5 157 6 168 234 5 2 241
40 311 34 ¾ÖÖ¾Ö›ÓüÖß 105 2 107 205 11 323 350 64 22 436
41 312 35 ŸÖê»Ö¾Ö›êü 119 19 130 248 25 403 353 87 14 454
ëú¦ü Îú´ÖÖӍú »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ 2009 ×¾Ö¬ÖÖ­ÖÃÖ³ÖÖ 2004
†.Îú. ëú¦üÖ“Öê ­ÖÖÓ¾Ö ±ú¸üú
­Ö¾ÖÖ
•Öã­ÖÖ †ÓŸÖã»Öê
¯ÖÏ×¾ÖÖ šüÖ‹
æú
æú¸ü
Öא֟Öê
‡ŸÖ¸ü †¯Ö‹
ŸÖã
Ö
æúúÖ¸üÖ´Ö
Ö ¿µÖÖ´Ö
ÃÖã¾Öì
ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ
úÖî“ÖÖ»Öß
‹æúÖ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
42 313 36 ´Öãºþ›ü 237 4 241 370 15 626 370 335 45 750
43 314 37 ´Öãºþ›ü 104 11 115 159 5 279 172 152 17 341
44 315 38 ´Öãºþ›ü 309 24 333 183 23 539 124 429 35 588
45 316 39 ´Öãºþ›ü 166 6 172 274 12 458 258 207 15 480
46 317 40 ´Öãºþ›ü 223 1 224 234 9 467 254 253 10 517
47 318 41 ´Öãºþ›ü-6 120 4 124 185 3 312 195 161 3 359
48 319 42 ´Öãºþ›ü-7 254 21 275 291 16 582 301 294 29 624
49 320 43 ´Öãºþ›ü-8 344 11 355 183 10 548 175 408 49 632
50 321 44 ´Öãºþ›ü-9 176 90 266 393 14 673 382 287 77 746
51 322 45 ´Öãºþ›ü-10 374 32 406 327 26 759 325 364 99 788
52 323 46 ׿֑ÖÐê 77 173 250 188 14 452 275 133 16 424
53 324 47 ׿֑ÖÐê 148 75 223 92 14 329 194 410 265 869
54 325 ׿֑ÖÐê 173 17 190 99 18 307
55 326 50 ÖŸÖ߲֏ÖÖ¸ü 146 3 149 538 28 715 506 136 30 672
56 327 48 ‹ú¤ü¸üÖ 399 23 422 76 26 524 94 820 81 995
57 328 ‹ú¤ü¸üÖ 331 32 363 86 23 472
58 329 49 †Ó²ÖÖê»Öß 302 16 318 151 32 501 296 298 34 628
59 330 51 ›üÖëÖ¸üß 91 0 91 235 13 339 174 121 65 360
60 331 54 †ÖÖ¸ü¤üÖÓ›üÖ211 28 239 161 20 420 275 128 17 420
61 332 55 ­ÖÖÓ¤ü»Öê 42 2 44 188 18 250 192 39 2 233
62 333 52 ¸üÖ•Ö¯Öã¸üß 197 2 199 42 4 245 109 509 64 682
63 334 53 ¸üÖ•Ö¯Öã¸üß 128 2 130 24 3 157 828 12 19 859
ëú¦ü Îú´ÖÖӍú »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ 2009 ×¾Ö¬ÖÖ­ÖÃÖ³ÖÖ 2004
†.Îú. ëú¦üÖ“Öê ­ÖÖÓ¾Ö ±ú¸üú
­Ö¾ÖÖ
•Öã­ÖÖ †ÓŸÖã»Öê
¯ÖÏ×¾ÖÖ šüÖ‹
æú
æú¸ü
Öא֟Öê
‡ŸÖ¸ü †¯Ö‹
ŸÖã
Ö
æúúÖ¸üÖ´Ö
Ö ¿µÖÖ´Ö
ÃÖã¾Öì
ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ
úÖî“ÖÖ»Öß
‹æúÖ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
64 335 ¸üÖ•Ö¯Öã¸üß 8 1 9 855 21 885
65 336 60 ×´Öšü֐ָü 37 0 37 57 11 105 477 13 5 495
66 337 57 ˆÃÖ›üß 88 1 89 251 17 357 299 103 16 418
67 338 61 ÖÖ´Ö¤êü 245 6 251 130 33 414 291 137 38 466
‹úæúÖ ### 1727 12414 15799 1213 29426 17253 13604 2581 33438