You are on page 1of 2

vfyckx rkyqdk

dkWaxzsl dfeVh
dkWaxzsl Hkwou]
vfyckx-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
fnukad 18@11@2009

izfr]
ek-Jh-ts-Vh-ikVhy]
v/;{k]
jk;xM ftYgk dkWaxzsl dfeVh]
vfyckx-

fo”k;& i{k la?kVukRed fuoM.kwdk


lnL; uksan.kh vafre rkjh[k 31 fMlsacj 2009

lanHkZ & ek-vWM-Jh-x.ks’k ikVhy] ljfpV.khl rFkk


izHkkjh] i{k lnL;
uksan.kh dk;Zdze] egkjk”V~ izns’k dkWaxzsl
dfeVh] ;kaps i=
tk-dz-6325@2009 fn- 03@11@2009

egksn;]

egkjk”V~ izns’k dkWaxzslps ljfpV.khl ek-vWM-Jh-x.ks’k


ikVhy ;kauh R;kaps mijksDr lanHkkZadhr i=kUo;s i{k lnL;
uksan.kh lanHkkZr ftYgk dkWaxzsl dfeVh’kh laidZ lk/kwu
vkiY;k foHkkxkr ;ksX; i/nrhus lnL; uksan.kh dj.;kl dGfoys vkgs-
rls; i{k lnL; uksan.khlkBh iqLrds ftYgk dfeVhdMs miYkC/k d:u
fnYkh vlwu rh Rojhr miyC/k d:u ?ksowu i{k lnL; uksan.khps
dke Rojhr lq: dj.;kackcrgh dGfoys vkgs-
;k dk;Zdzekph vafre rkjh[k 31 fMlsacj 2009 gh
vkgs R;keqGs vfyckx rkyqD;klkBh vlysyyh lnL;
uksan.kh iqLrds lnL; uksan.kh lkBh vkepsdMs Rojhr
ns.;kar ;kohr gh fouarh-
vkiyk fo’oklq]

vuar xksa/kGh
v/;{k]
vfyckx rkyqdk dkWaxzsl dfeVh

izr & ek- vWM-Jh-x.ks”k ikVhy lkgsc] ljfpV.khl rFkk izHkkjh i{k
lnL; uksan.kh dk;Zdze]
fVGd Hkou] eqacbZ ;kauk ekfgrhlkBh lknj