You are on page 1of 8

18@08@2009

izfr]
ek-ftYgkf/kdkjh jk;xM]
vfyckx-

fo’k; & /kjerj [kkMhfdukjh lq: vlysY;k csdk;ns”khj


mn;ksxkackcr-

egksn;]

vfyckx rkyqD;karhy /kjerj ;sFks ih-,u-ih- daiuhus eksB;k


izek.kkoj “kkldh; tfeuhoj vfrdze.k d:u csdk;ns”khj tsV~~Vh
cka/kysY;k vkgsr- ;k ckcr eh okjaokj rdzkjh dsysY;k vkgsr-
ih-,u-ih-daiuhus vkrk /kjerj bUQzkLV~DPkj ;k daiuhlkscr djkj
d:u /kjerj ;sFksp daVsuj mrjfo.;klkBh uohu canj lq: dsys vkgs-
fo”ks’k Eg.kts ih-,u-ih-daiuhps Mk;jsDVj u`iky t;ar ikVhy gsp /kjerj
bUQzkLV~DPkj daiuhps ikVZuj vkgsr- rgflynkj vfyckx ;kaP;k
vgokykizek.ks ih-,u-ih-daiuhus /kjerj ;sFks lqekjs 1000 xqaBs
“kkldh; tfeuhoj vfrdze.k dsys vkgs- o ;kp tfeuhoj /kjerj
bUQzkLV~DPkj gh daiuh lq: dj.;kar vkyh vkgs- eqGkr ;k loZ
csdk;ns”khj izdkjkyk ijokuxh dks.kh fnyh ;kcn~ny ftYgkf/kdkjh
Eg.kwu vki.k rkRdkG pkSd”kh djkoh gh fouarh-
/kjerj bUQzkLV~DPkj ;k daiuhus T;k ijns”kh diauhcjkscj
daVsuj gkrkG.khpk O;ogkj dsyk vkgs R;k daiuhP;k ekfgrhi=dkr
/kjerj canj o rsFkhy tfeu gh ih-,u-ih-daiuhP;k ekydhph vlY;kpk
mYys[k vkgs- tj ih-,u-ih-daiuhus “kklukP;k 1000 xqaBs tfeuhoj
vfrdze.k dsysys vlrkuk /kjerj bUQzkLV~DPkjpk izdYi vfrdzehr
tfeuhoj dsyh vkgs vxj dls ;kckcr vkiysLrjkoj rkRdkG pksSd”khps
vkns”k ns.;kar ;kos- tj /kjerj bUQzkLV~DPkjus “kkldh; vfrdzehr
tfeuhoj izdYi lq: dsyk vlsy rj R;kckcr vkiys ekQZr ijokuxh ns.;kr
vkyh vkgs dk ;kphgh ekfgrh eyk ns.;kar ;koh-

vkiyk fo”oklw
e/kqdj Bkdwj
vkenkj

29@10@2009

izfr]
ek-ftYgkf/kdkjh jk;xM]
vfyckx-

fo”k; & ekSts /kjerj] rk-vfyckx ;sFks lh-vkj->sM-ps


mYya?ku dj.kk&;ka o ‘kkldh; tfeuhoj
vfrdze.k dj.kk&;k ih,uih daiuhP;k fo:/n
rkRdkG dkjokbZ gks.ks ckcr-
egksn;]
vfyckx rkyqD;karhy ekSts /kjerj ;sFks ih-,u-ih-daiuhus
lh-vkj->sM-ps [kqysvke mYya?ku d:u nksu nqetyh bekjrh
foukijokuk cka/kysY;k vkgsr-rlsp rsFks frl&;k bekjrhps
dkegh lq: vkgs- nksu tsV~V;k lh-vkj->sMps mYya?ku d:u
cka/kysY;k vkgsr- izkar vf/kdkjh]vfyckx ;kauh R;kaps i=
dz-mfov@tfeuckc@dkr&3@ih,uih@2006] fnukad
28@12@2006 vUo;s vkiY;k dk;kZy;kl vgoky lknj d:u ih-,u-
ih-us lhvkj>sM dk;n;kps mYya?ku d:u cka/kdke
dsY;keqGs lh-vkj->sM-pk Hkax >kysyk vkgs vlk
Lo;aLi”V vgoky vkiY;k dk;kZy;kl fnysyk vkgs- -(lkscr
izr tksMyh vkgs-) rlsp lgk;d lapkyd] uxjjpuk
jk;xM&vfyckx ;kauhgh R;kaps i= tk-dz-
lluj&jkv@yoslw@’kgkckt@rk-vfyckx@1215] fnukad
07@05@2007 vUo;s ih-,u-ih-ps vuf/kd`r cka/kdke lh-vkj-
>sM-&3 ;k foHkkxkr ;sr vlY;kps rgflynkj vfyckx ;kauk
vgoky fnysyk vkgs--(lkscr izr tksMyh vkgs-) vls gs nksu
Lo;aLi”V vgoky vkiY;k ftYgk iz’kklukdMs vlrkuk ih-,u-ih-
daiuhps fo:/n vn;ki;Zar dkghp dkjokbZ viY;k
dk;kZy;kekQZr dsysyh ukgh-
ih-,u-ih-daiuhus vkrk /kjerj bUQzkLV~DPkj ;k
daiuhlkscr djkj d:u /kjerj ;sFksp daVsuj mrjfo.;klkBh uohu
canj lq: dsys vkgs- fo’ks”k Eg.kts ih-,u-ih-daiuhps Mk;jsDVj
u`iky t;ar ikVhy gsp /kjerj bUQzkLV~DPkj daiuhps ikVZuj
vkgsr- rgflynkj vfyckx ;kaP;k vgokykizek.ks ih-,u-ih-
daiuhus /kjerj ;sFks lqekjs 1000 xqaBs ‘kkldh; tfeuhoj
vfrdze.k dsys vkgs- o ;kp tfeuhoj /kjerj bUQzkLV~DPkj gh
daiuh lq: dj.;kar vkyh vkgs- eqGkr ;k loZ csdk;ns’khj
izdkjkyk ijokuxh dks.kh fnyh ;kcn~ny ftYgkf/kdkjh Eg.kwu
vki.k rkRdkG pkSd’kh djkoh gh fouarh-
--2--

--2--
/kjerj bUQzkLV~DPkj ;k daiuhus ;quk;VsM f’kihax
fy- ;k diauhcjkscj daVsuj gkrkG.khpk O;ogkj dsyk vkgs R;k
daiuhP;k ekfgrhi=dkr /kjerj canj o rsFkhy tfeu gh ih-,u-ih-
daiuhP;k ekydhph vlY;kpk mYys[k vkgs- rlsp Hkkjrh; LVsV
cWadsP;k oYMZ V~sM lsaVj] dqykck] eqacbZ ;sFkhy
‘kk[ksus tk-dz-ua-vk;,Qch,e%vkj,e@1@1593 vUo;s ;k
izdYiklkBh 56-75 dksVh :i;kaP;k foRr dtZ izLrkokl eatwjh
izkIRk >kyh vkgs-(lkscr izr tksMyh vkgs-) FkksMD;kar tj
ih-,u-ih-daiuhus ‘kklukP;k 1000 xqaBs tfeuhoj
vfrdze.k dsysY;k tfeuhoj izdYi mHkk jgk.kkj vkgs
fdaok ‘kklukph 1000 xqaBs tfeu Lor%P;k ekydhph
vkgs vls n’kZowu gs 56-75 dksVh :i;kaPks dtZ izdj.k
eatwj d:Uk ?ksrys vlsy rj rh Hkkjrh; LVsV CkWadsph
rlsp egkjk”V~ ‘kklukphgh eksBh Qlo.kwd Bj.;kph
‘kD;rk vlY;kus ;kckcr vkiysLrjkoj xaHkhj n[ky ?
ksowu rkRdkG pksSd’kh gks.ks vR;ar xjtsps vkgs-
;kckcr ftYgk iz’kklukps izeq[k Eg.kwu rkRdkG pkSd’khps
vkns’k n;kosr gh fouarh- lnj izdj.kh rkRdkG dkjokbZ u
>kY;kl eh ;k izdj.kh ek-mPp U;k;ky;krgh nkn ekx.kkkj
vkgs ;kph uksna ?;koh-
rlsp rgflynkj vfyckx ;kauh ih-,u-ih-daiuhyk ‘kklukph
lqekjs 1000 xqaBs {ks= 11-06-0 gs-vkj- tehu vuf/kd`ri.ks
okijhr vlY;keqGs naM Hkj.;kph uksVhl fnysyh vkgs--(lkscr
izr tksMyh vkgs-) Eg.ktsp ih-,u-ih-ps loZ mn;ksx
csdk;ns’khjfjR;k ‘kklukpsp tfeuhoj lq: vlY;kps Li”V gksr
vkgs- ih-,u-ih-daiuhoj rkRdkG dkjokbZ dsyh ukgh rj gh
daiuh vktwcktqP;k ‘ksrd&;kaP;k tfeuhgh fxGad`r dj.;kl
ekxs jkg.kkj ukgh gs eh vkiY;k fu’kZukl vk.kw nsow
bPNhrks-
rjh csdk;ns’khj nksu nqetyh bekjrh o nksu
csdk;ns’khj tsV~V;kaps cka/kdke dsY;kcn~ny rlsp
‘kklukph lqekjs 1000 xqaBs {ks= 11-06-0 gs-vkj-
tehu vuf/kd`ri.ks okijhr vlY;keqGs ih-,u-ih-daiuhoj
rkRdkG dkjokbZ d:u lnjph loZ csdk;ns’khj cka/kdkes
ikM.;kph o ‘kkldh; tfeu rkC;kr ?ks.;kackcr rkRdkG
dkjokbZ djkoh gh fouarh-
vkiyk Lusgkadhr]

e/kqdj Bkdwj
ek-vkenkj

29@10@2009

izfr]
ek-ftYgkf/kdkjh jk;xM]
vfyckx-

fo”k; & ekSts /kjerj] rk-vfyckx ;sFks lh-vkj->sM-ps mYya?


ku dj.kk&;ka o ‘kkldh; tfeuhoj
vfrdze.k dj.kk&;k ih,uih daiuhP;k fo:/n rkRdkG
dkjokbZ gks.ks ckcr-

egksn;]

vfyckx rkyqD;karhy ekSts /kjerj ;sFks ih-,u-ih-daiuhus lh-vkj-


>sM-ps [kqysvke mYya?ku d:u nksu nqetyh bekjrh foukijokuk
cka/kysY;k vkgsr-rlsp rsFks frl&;k bekjrhps dkegh lq: vkgs- nksu
tsV~V;k lh-vkj->sMps mYya?ku d:u cka/kysY;k vkgsr- izkar
vf/kdkjh]vfyckx ;kauh R;kaps i= dz-
mfov@tfeuckc@dkr&3@ih,uih@2006] fnukad 28@12@2006 vUo;s
vkiY;k dk;kZy;kl vgoky lknj d:u ih-,u-ih-us lhvkj>sM dk;n;kps
mYya?ku d:u cka/kdke dsY;keqGs lh-vkj->sM-pk Hkax
>kysyk vkgs vlk Lo;aLi”V vgoky vkiY;k dk;kZy;kl fnysyk
vkgs- -(lkscr izr tksMyh vkgs-) rlsp lgk;d lapkyd] uxjjpuk
jk;xM&vfyckx ;kauhgh R;kaps i= tk-dz-
lluj&jkv@yoslw@’kgkckt@rk-vfyckx@1215] fnukad 07@05@2007
vUo;s ih-,u-ih-ps vuf/kd`r cka/kdke lh-vkj->sM-&3 ;k foHkkxkr ;sr
vlY;kps rgflynkj vfyckx ;kauk vgoky fnysyk vkgs--(lkscr izr tksMyh
vkgs-) vls gs nksu Lo;aLi”V vgoky vkiY;k ftYgk iz’kklukdMs vlrkuk
ih-,u-ih-daiuhps fo:/n vn;ki;Zar dkghp dkjokbZ viY;k dk;kZy;kekQZr
dsysyh ukgh-
ih-,u-ih-daiuhus vkrk /kjerj bUQzkLV~DPkj ;k daiuhlkscr djkj
d:u /kjerj ;sFksp daVsuj mrjfo.;klkBh uohu canj lq: dsys vkgs-
fo’ks”k Eg.kts ih-,u-ih-daiuhps Mk;jsDVj u`iky t;ar ikVhy gsp /kjerj
bUQzkLV~DPkj daiuhps ikVZuj vkgsr- rgflynkj vfyckx ;kaP;k
vgokykizek.ks ih-,u-ih-daiuhus /kjerj ;sFks lqekjs 1000 xqaBs
‘kkldh; tfeuhoj vfrdze.k dsys vkgs- o ;kp tfeuhoj /kjerj
bUQzkLV~DPkj gh daiuh lq: dj.;kar vkyh vkgs- eqGkr ;k loZ
csdk;ns’khj izdkjkyk ijokuxh dks.kh fnyh ;kcn~ny ftYgkf/kdkjh
Eg.kwu vki.k rkRdkG pkSd’kh djkoh gh fouarh-
--2--

--2--
/kjerj bUQzkLV~DPkj ;k daiuhus ;quk;VsM f’kihax fy- ;k
diauhcjkscj daVsuj gkrkG.khpk O;ogkj dsyk vkgs R;k daiuhP;k
ekfgrhi=dkr /kjerj canj o rsFkhy tfeu gh ih-,u-ih-daiuhP;k ekydhph
vlY;kpk mYys[k vkgs- rlsp Hkkjrh; LVsV cWadsP;k oYMZ

V~sM lsaVj] dqykck] eqacbZ ;sFkhy ‘kk[ksus tk-dz-


ua-vk;,Qch,e%vkj,e@1@1593 vUo;s ;k izdYiklkBh
56-75 dksVh :i;kaP;k foRr dtZ izLrkokl eatwjh
izkIRk >kyh vkgs-(lkscr izr tksMyh vkgs-) FkksMD;kar tj
ih-,u-ih-daiuhus ‘kklukP;k 1000 xqaBs tfeuhoj vfrdze.k
dsysY;k tfeuhoj izdYi mHkk jgk.kkj vkgs fdaok ‘kklukph
1000 xqaBs tfeu Lor%P;k ekydhph vkgs vls n’kZowu gs 56-
75 dksVh :i;kaPks dtZ izdj.k eatwj d:Uk ?ksrys vlsy rj rh
Hkkjrh; LVsV CkWadsph rlsp egkjk”V~ ‘kklukphgh eksBh
Qlo.kwd Bj.;kph ‘kD;rk vlY;kus ;kckcr vkiysLrjkoj xaHkhj
n[ky ?ksowu rkRdkG pksSd’kh gks.ks vR;ar xjtsps vkgs-
;kckcr ftYgk iz’kklukps izeq[k Eg.kwu rkRdkG pkSd’khps vkns’k
n;kosr gh fouarh- lnj izdj.kh rkRdkG dkjokbZ u >kY;kl eh ;k izdj.kh
ek-mPp U;k;ky;krgh nkn ekx.kkkj vkgs ;kph uksna ?;koh-
rlsp rgflynkj vfyckx ;kauh ih-,u-ih-daiuhyk ‘kklukph lqekjs
1000 xqaBs {ks= 11-06-0 gs-vkj- tehu vuf/kd`ri.ks okijhr
vlY;keqGs naM Hkj.;kph uksVhl fnysyh vkgs--(lkscr izr tksMyh
vkgs-) Eg.ktsp ih-,u-ih-ps loZ mn;ksx csdk;ns’khjfjR;k ‘kklukpsp
tfeuhoj lq: vlY;kps Li”V gksr vkgs- ih-,u-ih-daiuhoj rkRdkG dkjokbZ
dsyh ukgh rj gh daiuh vktwcktqP;k ‘ksrd&;kaP;k tfeuhgh fxGad`r
dj.;kl ekxs jkg.kkj ukgh gs eh vkiY;k fu’kZukl vk.kw nsow bPNhrks-
rjh csdk;ns’khj nksu nqetyh bekjrh o nksu csdk;ns’khj
tsV~V;kaps cka/kdke dsY;kcn~ny rlsp ‘kklukph lqekjs 1000
xqaBs {ks= 11-06-0 gs-vkj- tehu vuf/kd`ri.ks okijhr
vlY;keqGs ih-,u-ih-daiuhoj rkRdkG dkjokbZ d:u lnjph loZ
csdk;ns’khj cka/kdkes ikM.;kph o ‘kkldh; tfeu rkC;kr ?
ks.;kackcr rkRdkG dkjokbZ djkoh gh fouarh-
vkiyk Lusgkadhr]

e/kqdj Bkdwj
ek-vkenkj

izr & ek-mi foHkkxh; vf/kdkjh] vfyckx mifoHkkx ;kauk ekfgrhlkBh o


dk;ZokghlkBh
izr & rgflynkj vfyckx ;kauk ekfgrhlkBh o dk;ZokghlkBh
izr & eq[; dk;Zdkjh vf/kdkjh]egkjk”V~ esjhVkbZe cksMZ] eqacbZ
;kauk ekfgrhlkBh o dk;ZOkkghlkBh
izr & ek-izca/kd]Hkkjrh; LVsV cWad]vkSn;ksfxd ‘kk[kk] vkdsZM] 2
jk etyk] oYMZ V~sM lsaVj] dQ ijsM]eqacbZ