You are on page 1of 3

05@11@2009

izfr]

vknj.kh; Jherh lksuh;k xka/khth]


v/;{kk]
Hkkjrh; jk’V~h; dkWaxzsl

egksn;k]

eS e/kqdj Bkdwj] dkWaxzsl ikVhZdk dzh;k”khy lnL; vkSj


egkjk’V~ fo/kkulHkk dk HkwriwoZ fo/kk;d gw k eSus lky
2004&2009 es egkjk’V~ ds vfyckx fo/kkulHkk fuokZpu
{ks=ls crkSj dkWxzsl fo/kk;d dke fd;k gS k egkjk’V~
fo/kkulHkkds bl pqukoes eq>s viuh dkWaxzsl ikVhZds rjQls
fQj frdV feyk Fkk vkSj eSus ;s pquko yMk Fkk k ysdhu esjs
f[kyki ih-MCY;q-ih-] f”kolsuk vkSj Hkkjrh; turk ikVhZds
xBca/kudk mehnokj pquds vk;k fdarq eq>s 69025 bruh
oksV~l feys tks iqjs dksd.k {ks= es lcls tknk oksV~l ikusokys
dkWxzhlh mehn~okjkses uacj 3 ds oksV~l gS k ftues iuosy
fo/kkulHkk {ks= ls Jh- iz”kkar Bkdwjth dks 80671 oksV~l feys]
Jh-ukjk;;.k jk.ksth dks 71921 oksV~l feys ;s nksuks pquko ftr x;s
k buds ckn eq>s 69025 oksV~l feys ysdhu esjh gkj gks x;h k
vfyckx fo/kkulHkk fuokZpu {ks=es 32 lky fojks/kh ikVhZ
ih-MCY;q-ih-dk fo/kk;d Fkk k ysdhu 17 lky dMh esgur djds
dkWaaxzsl ikVhZdks bl {ks=es 32 lkyds ckn lu 2004 es eSus
crkSj dkWaaxzsl mehnokj thr fnyk;h Fkh k ml le; gekjs dksd.k
{ks= es dsoy 2 dkWaxzsl mehnokj pquds vk;s Fks k mlh le;
Jheku varqys ds leFkZd fo/kk;d dks “kq:es jkT;ea=h vkSj
cknes mussgh dWchusV ea=h cuk;k x;k k ysdhu jk;x<
ftysses dkWxzsl ikVhZdk dke c<kusdsfy;s mUkdh dksbZ
lgk;rk ugh gks ik;h k ml le; eq>s ikVhZ c<kusdsyh;s ikVhZdh
rjQls dksbZ enn ugh feyh mlds ckotwnHkh eS ikVhZ c<kusds
fy;s dks”kh”k djrk jgk k
--2--

--2--
bl lky 2009 es dkWaxzsl ikVhZdks gekjs jk;x< ftyses
yksdlHkk vkSj fo/kkulHkk pqukoes gkj dk lkeuk djuk iMk k
bldh cgksr otg gks ldrh gS k ysdhu ,-vkj-varqysthdks
yksdlHkk pquko ds fy;s] turk dk muds izrh xqLlk ns[krs mUgs
dkWaxzsl ikVhZdk frdV u fn;k tk; ,slk fuosnu eSus egkjk’V~
dkWaxzsl ikVhZds ofj’Bkslss fd;k Fkk k bles esjk dksbZ futh
LokFkZ ugh Fkk k ikVhZ dk lkaln pquds vk;s ;s esjh fopkj/kkjk
Fkh k eSus varqysth ds fy;s turk es tks ukjktxh Fkh oks lPPkh
ckr ikVhZdks crk;h Fkh fQjHkh mUgs yksdlHkk pqukodsfy;s
frdV fn;k x;k k vkSj mudh cqjh rjgls gkj gks x;h k eSus
ikVhZdks lPph ckr crk;h Fkh] blfy;s varqysth eq>is xqLlk Fks
k
;gh ckr eues j[kdj ;s fo/kkulHkk pqukoes varqyslkcus eS
dkWxzsl mehnokj gksdsHkh muds leFkZdksdks esjs f[kykQ
vkSj dkWaxzsl ikVhZds f[kyki dke djusdsfy;s izksRlkghr fd;k k
esjs f[kyki [kMs mehnokj ds ftr ds fy; gjrjg dh dks”kh”k
mUgksus dh k ;s pquko es dkWaxzsl vkSj ,u-lh-ih-dk xBca/ku
Fkk k ysdhu ,u-lh-ih-us Hkh xBca/ku gksds Hkh muds oksV~l
fojks/kh mehnokj dh rjQ LFkkukarjhr dj fn;s k ih-MCY;q-ih-]
f”kolsuk] Hkkjrh; turk ikVhZ] ,u-lh-ih- vkSj varqys leFkZd ;s lc
bl fo/kkulHkk {ks=es esjs vkSj dkWaxzsl ikVhZds f[kyki
gksus ds ckotwn Hkh esjs fo/kkulHkk {ks= es varqysthdks
dsoy 27000 oksV~l feys Fks ogh eq>s bl fo/kkulHkk
pquko{ks=ls 69025 oksV~l feys gS k tks iqjs dksd.k {ks= es
(ftles eqacbZ vkSj Bk.ks “kkehy gS) gkj tkusokys dkWxzhlh
mehn~okjkses uacj 1 ds oksV~l gSk
egksn;k] jk;x< ftyses eq>s vkids vk”khokZnls dksbZ
rkdn feyrh gS rks eS vke vkneh vkSj dkWaxzsl ikVhZds fy;s
vkSj c<h;k dke d:axk k vkSj vkxs vkusokys ftyk ifj’kn] uxj
ifj’kn] iapk;r] yksdlHkk vkSj fo/kkulHkk pqukoeS ikVhZdks
csgrjhu thr fnykmaxk k jk;x< ftYkses dkWaxzsl ikVhZds
cgksr dk;ZdrkZ gS k ysdhu ;gkis lkaln dkWaxzsl ikVhZdk ugh
gS k LFkkfud {ks=esHkh fojks/kh ikVhZdh rkdn gksus dh
otgls vke dkWaxzsl dk;ZdrkZ eq”dhyes gS k eS dkWaxzsl
ikVhZdk vke flikgh gwW vkSj eS lkekU; turkls gwWa k vxj vki
eq>s vk”khokZn ns rks eS ikVhZdsfy;s vkSj vke vknehdsfy;s
csgrjhu dke d:aWxk k
vkidk d`ikfHkyk’kh]

¼e/kqdj Bkdqj½
iqoZ fo/kk;d