You are on page 1of 6

Els ecosistemas poden ser molts diferentes hi pot aver molts de

tipus, es a dir, poden ser de dins la mar,a la selva a una platja etc.
Un ecosistema és un conjunt format per un biótop, una biocenosi i les
relacions que es produeixen enrtre els diferents éssers de la biocenosi,
ientre aquests i el biòtop.

Aqueixa
foto es de
un
ecosistema
de devall
l'aigua .
E ls ecosistemas
S´han de cuidar i netejar.
Els elements d'un ecosistema son:
Una mar,un bosc,una platja ...són llocs habitats per éssers vius .En tots es poden
distingir tres components:

-El biòtop, format per parts no vives del madi: el sòl,les roques, l'aire ,la llum,la
temparatura...

-La biocenosi , que es el conjunt d'éssers vius que poblen el biòtop.

-Les relacions que s'estebleixen entre els diferents éssers vius de la biocenosi ,i entre
aquests i el biòtop.
Aixo es un
ecosistema pero
natural de
“Venecia” es
molt bonic.