You are on page 1of 10

MEHANIKA I

STATIKA

ELEMENTI
GRAFOSTATIKE
Beograd, 2010. god.
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTANTE RAVNOG SISTEMA SILA

Циљ теме је упознати се са:

Графичким начином одређивања


1 резултанте равног система сила
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTANTE RAVNOG SISTEMA SILA

 Произвољан раван систем сила, чији је полигон


сила отворен
отворен,
 тј
тј. његов главни вектор јеразличит од
нуле ( FR  0 ), своди се на резултанту Fr .

 Резултанта система може да се одреди на тај начин


што ће се прво сложити две силе у резултанту, па ће се
она сложити у нову резултанту с трећом силом итд.,
итд док
се последња сила не сложи с резултантом свих
претходних сила у резултанту
у у система.

 Овајј начин изналажења р резултанте


у јје непрактичан
р
нарочито кад се ради о систему с већим бројем сила.
Решење овог задатка помоћу полигона сила и
верижног полигона је
ј простије.
ј
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTANTE RAVNOG SISTEMA SILA

 Нека је круто телоизложено


  дејству
 произвољног
равног система сила F1 , F2 , F3 и F4 , који се своди на
резултанту, како је приказано на слици а).

 Прво се изабере размера за силе uF , а у зависности


од величина сила и расположивог простора на хартији.
хартији
Следећи корак је конструисање полигона сила abcde
((слика б).
) Страница
 р ц полигона ае одређује
др ђуј
 главни вектор р
система FR , који је једнак резултанти Fr , једино је
потребно да се одреди положај њене нападне линије.
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTANTE RAVNOG SISTEMA SILA

 Тада треба приступити конструисању верижног


полигона, које почиње избором пола О и одређивањем
зракова 1, 2, 3, 4 и 5 тако што се спаја пол с теменима
полигона сила а, b, с, d и е.
 Паралелним преношењем зракова, почев од
произвољно
р изабране
р тачке А, конструише
ру се верижни
р
полигон ABCDEG на претходно објашњен начин (слика а).
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTANTE RAVNOG SISTEMA SILA

На тај
 начин овај систем сила сведен је на две силе,
aO и Oe , са сучељном тачком Н, чијим
 слагањем се
добија
б ј резултанта датог система Fr . Тако
Т јје добијен
б ј
положај нападне линије резултанте.
 Избор пола при конструисању верижног полигона био је
произвољан. Да је за пол изабрана друга тачка, правци
зракова били би другачији, па би били другачији и правци
 
и интензитети сила на које се своди дати систем aO и Oe ,
као и положај њихове сучељне тачке.
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTANTE RAVNOG SISTEMA SILA

 Међутим, било како да је изабран пол, резултанта



тих двеју сила је резултанта датог система Fr која
остаје непромењена, док је њихова сучељна тачка увек
на нападној линији резултанте.
 Како је сила клизећи вектор, на овај начин положај
резултанте
р у је
ј одређен.
р ђ Дакле,
Д величина и положајј
резултанте не зависе од избора тачке за пол О.
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTANTE RAVNOG SISTEMA SILA

 Резултанта произвољног равног система сила одређује


се на тај начин што се конструише полигон сила и
верижни полигон. У пресеку првог и последњег зрака
верижног полигона налази се тачка на нападној линији
резултанте па се у ту тачку
резултанте,  из полигона сила паралелно
преноси главни вектор ae , чиме је резултанта одређена.
 Интензитет резултанте добија се када се дуж ae
помножи с усвојеном размером за силе, тј.
Fr  ae  uF
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTANTE RAVNOG SISTEMA SILA

 Резултанта равног паралелног система сила одређује


се на исти начин као и у случају произвољног равног
система. Одређивање резултанте једног равног
паралелног система сила приказано је на сликама а) и б).
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTANTE RAVNOG SISTEMA SILA

Резиме

ако јје полигон сила отворен


р а верижни
р полигон затворен,
р , раван
р
систем сила се своди на резултанту.

величина и положај резултанте не зависе од избора положаја


тачке за тренутни пол.