You are on page 1of 6

MEHANIKA I

STATIKA

ELEMENTI
GRAFOSTATIKE
Beograd, 2010. god.
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTUJU]EG SPREGA

Циљ теме је упознати се са:

Графичким начином одређивања


1 резултујућег спрега
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTUJU]EG SPREGA

 Ако раван систем сила нема главни вектор, а


главни момент система постоји
постоји, како је већ раније
показано, такав систем се своди на резултујући спрег
чији је момент главни момент система.
 Полигон сила таквог система биће затворен, а
верижни полигон отворен.    
 Нека је дат произвољан систем сила F1 , F2 , F3 и F4
(слика а), чији је полигон сила abcde затворен (слика б).
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTUJU]EG SPREGA

 У том случају у полигону сила први и последњи зрак


се поклапају. У верижном полигону AВCDEG ти зраци су
паралелни, тј. прва страна АВ и последња страна EG су
паралелне.
 
 Силе aO и Oe , које замењују дејство датог система,
паралелне су, истог интензитета, а супротних смерова и
делују на растојању d, чине спрег.
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTUJU]EG SPREGA

 Интензитет
И момента тог спрега је:
ј
M  aO  d  uF  uL
 m 
где је uL   усвојена размера за дужине.
1cm 
 У случају избора друге тачке за полпол, промениће се
величине растојање aO и растојање између сила d, али
р
ће њихов производ д остати непромењен,
р , тј.
ј величина
момента резултујућег спрега не зависи од избора
положаја пола.
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTUJU]EG SPREGA

Резиме

ако јје полигон сила затворен


р а верижни
р полигон отворен,
р , тајј
раван систем сила своди се на спрег.

величина момента спрега не зависи од избора положаја тачке за


тренутни пол.