You are on page 1of 6

4.3.

INDUSTRIJA PRETVORBENOG GRAĐEVINSKOG


MATERIJALA

Pretvorbeni građevinski materijal predstavlja sublimat komponentnih repromaterijala


po izboru, vrsti i količini kako to zahtjeva tražena «receptura». Industrijska postrojenja čine
osnovicu pretvorbe datog repromaterijala.
Dati ilustracijski prikazi dočaravaju ambijent produciranja dva značajna graditeljska
produkta: asfalta odnosno betonske mješavine. To je moguće ostvariti na istom lokalitetu u
okviru IGM-a. (Sl. 232.)

Sl. 232. Lokacijsko predstavljanje IGM-a asfalt/betonska mješavina

Prikaz 1.: Tehnološki proces u IGM-u / asfaltna smješa

Asfaltna smješa/asfalt
moguće je promatrati na
odgovarajući način putem
stabilnog, odnosno pokret-
nog postrojenja.
Stabilno postrojenje
predstavlja zapravo tvornicu
asfaltnih proizvoda-produ-
kata koji imaju i odgo-
varajuću tehnološku liniju.
(Sl. 233.)

Sl. 233. Pozicijski prikaz nekih


tehnoloških rješenja
stabilnih postrojenja za
produciranje asfalta

279
Drugo, moguće rješenje produkcije asfalta ima kvalitet mobilnosti, jer ga je vrlo lahko
pokrenuti i locirati na zadatom mjestu, što je vidljivo iz date ilustracije. (Sl. 234.)

Sl. 234. Mobilno postrojenje za produciranje asfalta-prikaz metodom dijagram toka

Da bi se ostvarila pretvorba datog građevinskog materijala u finalni produkt-asfalt


treba imati na umu slijedeće repromaterijale:
– bitumen,
– filter,
– pijesak,
– kameni sitnež
Procentualno učešće pojedinih komponentnih repromaterijala programirano je datim
zahtjevima naručioca-kupca, dok tehnološki postupak ima utvrđeni karakter.

Prikaz 2.: Tehnološki proces u IGM-u / betonska mješavina

Betonska mješavina predstavlja produkt dobijen procentualnim učešćem komponentih


reprodukcijskih građevinskih materijala:
⎯→ granulat-cement-voda ←⎯
mogući dodatci/aditivi !
Dobijanje betonske mješavine obavlja se sustavnim tehnološkim procesom uz
adekvatnu primjenu mehanizacije ali i u nekim mogućim prilikama i automatizacijom.
Priprost način može biti, ručno spravljenje betonske mješavine i taj način predstavlja «nužno
zlo».
Dakle, tehnološkim procesom u okviru IGM-a stvaraju se pretpostavke za dobijanje
kvalitetne betonske mješavine sa krajnjim ciljem-kvalitetan beton u konstrukciji objekata.
(Sl. 235.)

280
Sl. 235. Moderan i sustavan način produciranja betonske mješavine u «Tvornici betona» - Betonari

«Tvornica betona» - Betonirka u okviru sveukupnog tehnološkog procesa građenja


može biti stabilna i pokretna. Stabilna betonirka je locirana u okviru IGM-a (Industrije
građevinskog materijala) pa ujedno služi i za produciranje mogućih montažnih elemenata
odnosno galanterije), ili pokretna koja isključivo ima karakter produciranja i distribucije
betonske mješavine za velika gradilišta. Takve betonare treba da budu fleksibilne i lako
montažno-demontažno učinkovite. (Sl. 236.)

Sl. 236. Montažno-demontažne konstrukcije «Betonare»

281
«Organizacija proizvodnje betona uglavnom zavisi od potrebne količine svježeg
betona na 1 sat. Zavisno od potrebe satne količine proizvodnja betona se može organizirati na
gradilištu ili u centralnoj tvornici betona za više gradilišta ili kupaca.
Svježi beton spravljen u centralnim betonara specijalnim vozilima (mikserima) se
transportuje do mjesta ugradbe.
Faze u proizvodnji betona su:
– Doprema i uskladištenje sastojaka potrebnih za spravljenje betonske mješavine
(agregat po frakcijama, cement, aditivi),
– Vanjski transport (doprema agregata do mješalice, dovoz i deponovanje agregata,
dovoz i skladištenje cementa u silose, transport gotovog betona do mjesta ugradnje),
– Doziranje, mješanje i utovar u miksere,
– Gradilišni transport (dizalice, kranovi, damperi, kolica, pumpe za beton i sl.),
– Ugradba (ručna ili mašinska),
– Završna obrada vidljivih betonski površina (ručno ili mašinsko),
– Njegovanje betona.
Svakako da uz ove sve faze ide i stalna kontrola kvalitete svježeg betona
(konzistencija, slijeganje, sadržaj cementa) i izrada kontrolnih uzoraka betonskih kocaka ili
cilindara za kontrolu mehaničkih osobina gotovog betona.
Cilj proizvodnje betona je da se dobije dobro izmješana i homogena mješavina
planiranog sastava i konačno zadanih karakteristika očvrslog betona.
Procesom proizvodnje rukovodi gradjevinski stručnjak koji mora završiti dodatnu
obuku i saradjivati sa ostalim stručnjacima: tehnolozima, kemičarima, strojarima i
električarima.
Skup svih poslova u procesu proizvodnje betona obuhvata:
– Izrada tehnoloških uputstava rada postrojenja za proizvodnju betona,
– Organizaciju pripreme i provedbe poslove prijema materijala, proizvodnje i otpreme
betona.
– Svakodnevna i periodična kontrola postrojenja sa redovnim održavanjem i
baždarenjem prema normiranim terminima.
– Izradu tehnoloških rješenja i organizaciju transporta za pojedina betoniranja.
– Prethodna ispitivanja betona u cilju dobivanja receptura pojedinih klasa betona.
– Izradu planova betoniranja.
– Kontrola ispitivanja proizvedenog betona uz korekturu postrojenja i postojećih
recepture mješavina.
– Redovno vodjenje potrebnih evidencija uz izradu potrebnih izvještaja.
– Upravljanje kvalitetom (23) (Sl. 237)

(a)

282
(b)

Sl. 237. Shematski prikaz-dijagram toka


produciranja betonske mješavine

Redoviti prikaz tehnološkog procesa pretvorbe-betonska mješavina, ima se u karti


procesa gdje je jasno definiran protok repromaterijala do spremišta-silosa. Datom legendom,
putem simbola i numeracije očituje se slijed učesnika (komponentnih materijala) za kreiranje
krajnjeg proizvoda-produkta. (Sl. 238.)

Legenda:
Granulat (agregat)
Transport
Vaga za granulat
Cement
Vaga za cement
Dozator vode
Dozator hemijskih sastojaka
Mješalica
Silos svježeg betona

Sl. 238. Karta procesa produkcije betonske mješavine

Kompletan sustav rada betonare prati se na kompjuterizirani način- s' jednog mjesta,
što čini sustav homogenim. (Sl. 239.)

Sl. 239. Ravnateljski sustav –


«pult praćenja
tehnološkog procesa»
produciranja betonske
mješavine

283
U okviru programa produkcije betonske mješavine projektirane su betonare na
kapacitet od 20 do 100 pa i više m3/h!
Treba imati na umu da kvalitet betonske mješavine zavisi od niza faktora.
To su prije svih:
– prijem i uskladištenje repromaterijala (granulat, cement, voda, aditivi,...)
– kontrola procentualnog učešća datih repromaterijala
– vrsta i efikasnost potrebe za aditivima,
– proces miješanja u odgovarajućoj opremi (V<10,0 m3)/mješavina. (Sl. 240.)

Sl. 240. Automatska mješalica u


sklopu sustava tvornice
betona-betonari

Producirana betonska mješavina automatiziranim putem posijeduju etapu za isporuku


ima u prihvatnom košu-spremniku za otpremu na gradilište putem odgovarajućih «miksera»-
automješalica. (Sl. 241.)

Sl. 241. Doziranje i otprema betonske


mješavine

284