You are on page 1of 5

MEHANIKA I

STATIKA

ELEMENTI
GRAFOSTATIKE
Beograd, 2010. god.
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KI USLOVI RAVNOTE@E RAVNOG SISTEMA SILA

Циљ теме је упознати се са:

Графичким условима равнотеже


1 равног система сила
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KI USLOVI RAVNOTE@E RAVNOG SISTEMA SILA

 Резултати до којих се дошло у претходним поглављима


јасно одређују графичке услове равнотеже једног
произвољног равног система сила.

 Да би тело под дејством произвољног равног


система сила било у равнотежи, потребно је и довољно
да полигон сила и верижни полигон, конструисани за
дати систем сила, буду затворени.

 Наиме, ако је један полигон отворен, равнотеже тела


неће
ћ ббити, тј.,
ј ако јје полигон сила отворен, систем се
своди на резултанту, а ако је верижни полигон отворен,
систем се своди на спрег.
спрег
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KI USLOVI RAVNOTE@E RAVNOG SISTEMA SILA

 Конструкција полигона сила и верижног полигона


произвољног равног система сила приказане су на слици
а) и б). Када су и полигон сила и верижни полигон
затворени, прва и последња страна верижног полигона се
поклапају.ј
ELEMENTI GRAFOSTATIKE
GRAFI^KI USLOVI RAVNOTE@E RAVNOG SISTEMA SILA

Резиме

ако су полигон сила и верижни полигон затворени, тај раван


систем сила налази се у равнотежи.