You are on page 1of 10

5.1.

ZGRADARSTVO

Pojam zgradarstva jeste oblast planiranja, projektiranja, građenja i održavanja objekata


koja je najuže povezana i komplamentarna sa visokogradnjom.
To je zapravo u užem smislu – visokogradnja.
Osnovno obilježje oblasti objekata zgradarstvo može se tražiti kroz dva temeljna
pravca: (Sl. 279.)

Sl. 279. Temeljni pravi poimanja zgradatstva - blok shema

Arhitektura predstavlja pravac i smjer oblikovanja investicijskog objekta. Riječ je o


mašti, produhovljenosti znanih i neznanih ljudi – graditelja od tzv. perioda neolita do danas pa
i nadalje.

Nemože se prihvatit tumačenje da arhitektonsko djelo opterećuje investiciju. Čovjek


mora da ima za «nauk» - sve što je stvoreno ljudskom maštom i pretočeno njegovim rukama u
djelo, to ima dimenziju osim finansijske naravi duhovne vrijednosti i za krajnji rezultat
nadgradnju prohujalog vremena.
Druga stvar, ili ako hoćete obaveza kako i na koji način pretočiti nečiju ideju u praksu.
To je stvar reprezentativne metode i tehnologije za građenje! U okviru takvih viđenja
pojavljuje se kao imperativ – divljenje graditeljske, a reklo bi se prije svega arhitektonske
mašte, grandiozni objekti. (Sl. 280)
Zato, s' pravom ističem dva primjera
objekata u izgradnji sa dvije strane Svijeta.

Primjer 1. Najviša zgrada u Svijetu


H = 508,00 m/Tajpei-Tajvan

323
Primjer 2. Najviša zgrada sa Balkanskih
prostora H=117,00 m/Sarajevo-
Bosna i Hercegovina

Sl. 280. Reprezenti Svijeta i Balkana!

Želja je, ali i cilj predstaviti izgrađene objekte vrijedno pažnje kao reprezentativna
arhitektonska djela u najnovijoj historiji graditeljstva/konac XX vijeka, a to je:

Primjer 3. Bankarski svjetski centar u Europi/Frankfurt am Main-SR Njemačka

Jedan vrlo moderan oblakoder

Mora se priznati da je Frankfurt na Majni, evropska prestonica kapitala, ipak dobio


zanimljiv objekat – oblakoder – Komerc-banke po projektu Normana Fostera. Kažemo ipak,
jer su se, po izgradnji takvog jedinstvenog objekta, čule mnoge kritike koje, donekle, mogu

(b) Izgled kule prema idejnom


projektu gde su vidni
«nebeski viseći vrtovi»

(a) Osnova ulaznog hola: 1 – podnožje,


2 – restoran, 3 – ulazi u pasaž,
4 – susedne – postojeće zgrade.

Sl. 281. Bankarski centar – Frankfurt am Main / SR Njemačka

324
biti opravdane, ali sama izgradnja te zgrade je uspjeh po mnogo čemu i pored nedostataka koji
bitno ne umanjuju njene vrijednosti. (Sl. 281)
“ Prva zamerka je ta da se nije potpuno ostvario obećani ekološki efekat, koji je
posebno bio naglašen u projektu (što se vidi na grafičkom prikazu fasade). Sve te spratne
bašte su ostvarene, ali zatvorene iza staklenih
membrana, čime nije postignut toliki željeni
uticaj «visećih nebeskih vrtova», pomoću
kojih je taj oblakoder trebalo da postane
«ekološki». Zamera se i što je izmenjen i što
je ružan završetak: četrdeset metara visoka
glomazna antena – crveno beli jarbol – tako
da je ta zgrada najviša u Evropi, ukupne
visine 298,74 metra. Zahtev za uklapanje
baze objekta u okolni ambijent i povezivanje
sa susednim starim zgradama upotrebom
kamena peščara N. Foster je vešto eskivirao,
posluživši se njime samo kao delimičnom
oblogom, kombinujući ga sa čelično-
staklenom visećom fasadom. U tom donjem
delu se nalazi izvestan broj prodavnica, a
stanovi, zahtevani od gradskog ureda, su
Sl. 282. (a) Izgled centra Frankfurta sa palatom nepovoljno orijentisani ka severu. To
Komerc banke podnožje – parterni atrijum – je konfliktna
zona između zahteva da bude javni prostor
pristupačan svakome i želje investitora da takav ne bude, zbog organizacionih i bezbednosnih
teškoća koje nastaju zbog prekida unutrašnjih komunikacija u javnom prostoru. U tom
atrijumu, kroz ceo blok podnožja, teče
unutrašnja ulica – pasaž – otvoren svakome,
ali je ipak pod nadzorom video kamera i
otvoren samo danju do 22 časa. Prava ulica, u
kojoj bi se moglo samo bazati, gledajući
izloge, predviđena idejnim projektom, ipak je
on samo iz pobočne ulice. Unutrašnji nivo
komunikacija pasaža je prekinut stepeništima,
usled odizanja centralnog dela, zbog ulaza u
garaže ispod same kule. Veći dio tog atrijuma
zauzima poveći restoran sa više od 400 mesta,
uređen po projektu katalonskog arhitekte
Alfreda Arrbasa, sa južnačkom smelošću, kao
kontrastu Fosterovoj anglosaksonskoj
hladnoći.
Posle svih ovih kritičkih opaski, treba
da vidimo koje su prednosti ovog
nestandardnog administrativnog bankarskog
objekta, koji deluje kao moderna,
Sl. 282. (b) Osnova standardnog sprata: 1 –
funkcionalna, dobro povezana uslužna
konstruktivna i komunikaciona «jezgra»,
2 – biro prostori, 3 – spratni vrtovi, 4 – atrijum. tvornica. Iznad podnožnog atrijumskog dela
uzdiže se kula sa 45 etaža biroa na trouglastoj
osnovi zaobljenih uglova, sa stranicama od po 60 metara. Arhitekta Foster je radikalno
izmenio tradicionalnu koncepciju kula, koja je bila, skoro svuda, primenjivana: u centru

325
masivno, kruto jezgro sa vertikalnim komunikacijama i instalacijama, a svuda okolo nalaze se
biroi velikih dubina, takoreći bez kontakta sa okolinom i prirodom. Foster je u samom centru,
umesto jezgra napravio vertikalni prodor, atrijum visok 169 metara, koji dobija dnevnu
svetlost odozgo i naizmenično sa strana, iz protivpožarnih razloga prekinut posle svakog
dvanaestog sprata staklenom horizontalnom pločom. Vertikalne komunikacije i instalacije su
prešle u uglove trougla, što je svakako iz bezbednosnih razloga povoljnije. Ta nova periferna
jezgra su istovremeno konstruktivni oslonci cele kule na koje se oslanjaju šestospratni
segmenti sa biroima, okrenutim ulici iatrijumu. Prekidi između tih segmenata su ozeljenjeni
«viseći vrtovi» - spolja zastakljene bašte – kojih ima devet. Ti vrtovi vijugaju oko atrijuma i
stvaraju sa spratovima biroa manje celine. Njih je Foster nazvao selima, selima pogodnim za
administrativne nezavisne jedinice, koje su fleksibilne, tj. bez unutrašnjih pregrada i bez
stubova, pošto su spratovi projektovani kao mostovi između ugaonih oslonaca.
Vrtovi se nalaze preko atrijuma u kompleksu ventilacionih i prečišćavajućih kretanja
vazduha, služe prirodnom osvjetljavanju, čine zone odmora i vizuelne rekreacije, a leti i
hladovine, dok zimi listopadno zelinilo omogućava bolje prirodno osvetljavanje enterijera.
Tako je ostvarena želja za «ekološkim» oblakoderom, u granicama mogućeg, obavijenim
klimafasadom, ali i sa mogućnošću otvaranja prozora prema ulici i atrijumu. Može se smatrati
da je nedostatak što nema malih barova-kafea u tim baštama.
Transparentnost, toliko željena i obećavana od strane projektanta, vidljiva je tek noću
pri potpunom unutrašnjem osvetljenju zgrade.
Ovom palatom Komerc-banke Foster je stvorio svoje životno delo, dajući 1997. godine
Frankfurtu jedan poseban, neobičan i značajan objekat, koji svojim oblicima predstavlja
specifičnost toga grada, i pored toga što neki smatraju da je «neelegantan», ali sa
«inteligentnom» fasadom!
Takav ambijent prima 2400 radnih mesta, 300 automobila i 200 bicikla (ekološko
vozilo), sa 85.500 m2 kule, 2170 m2 prodavnica i preko 4000 m2 stanova. Konstrukcija je u
podzemnom delu armirano-betonska, kao kruti sistem okvirnih nosača, a kula čelična,
skeletna Virendelovog sistema. (Sl. 282 a. b.)
Autor, arhitekta ser Norman Foster sa saradnicima, poznat po mnogobrojnim
projektima i realizovanim ne samo u Engleskoj, već i u, takoreći, celom svetu: u SAD,
Nemačkoj, Francuskoj, Hong-Kongu, Koreji i dr. Dobitnik je Pritzker Prize – arhitektonske
nagrade za 1999. godinu. ” (31)
Primjer 4. Poslovni centar «Vranica»
u Europi/Zagreb-Republika Hrvatska
(Sl. 283.)

Sl. 283. Poslovni centar «Vranica» u Zagrebu


(prvo sjedište «BH administracije» -
1992. Republike Bosne i Hercegovine)

326
Provjereni prijatelji Bosne i Hercegovine u dugoj epohi njene opstojnosti i
graditeljstva nude u ozračju fasada i krajolika novo i reprezentativno: (Sl. 284), (Sl. 285)

Primjer 5. Poslovni centar u srcu Zagreba/Zagreb-Republika Hrvatska (Sl. 284.)

Sl. 284. Poslovni centar u Zagrebu


/Republika Hrvatska

Primjer 6. Raznolikost i reprezentnost graditeljskih-karhitektonskih ostvarenja u Republici


Turskoj (Sl. 285.)

Sl. 284. Ankara, glavni grad Turske

327
Konstrukcija objekta predstavlja u narodu kako se to kaže «nokat i meso» sa
arhitekturom u oblikovanju te konačno izgradnji i funkcioniranju bilo kakvog objekta –
zgradarstvu! Korisno je istaći:

«Konstrukcije građevinskih objekata projektant oblikuje u skladu sa potrebama i


zahtevima kojim investitor definiše obim posla i kvalitet objekta koji namerava da izgradi.
Zahtevi su formulisani «Projektnim zadatkom» i drugim dokumentima koje ugovorene strane
proglase merodavnim za specificiranje opštih i posebnih zahteva ali projektant ima i određene
(neophodni) stepen slobode u odnosu na tu «listu želja». Krativna sloboda nije velika jer je on
u strogoj obavezida na osnovu zaključaka tehno-ekonomske analize varijantnih rešenja
projektnog zadatka izvrši izbor i oblikovanje velikog broja materijala različitih uloga u
funkcionisanju objekta. Pritom, zbog velikog obima i učešća u ukupnoj vrednosti objekta,
izbor materijala za izradu njegove konstrukcije ima odlučujuću ulogu za ocenu racionalnosti
usvojenih rešenja. Konstrukcija objekta može biti armirano-betonska, metalna (čelična) ili
drvena, a mogu se naći i savremeni objekti izgrađeni od prirodnog, obrađenog kamena i
drugih (pretežno veštačkih) materijala. Oblikovanje konstrukcije je jedan od najkreativnijih
inženjerskih zadataka jer zahteva poznavanje odlika materijala, oblasti optimalnih i graničnih
mogućnosti njihovog iskorišćenja, kao i korelaciju napona i deformacija vitalnih delova
konstrukcije i opterećenja nanetih na nju. Konstrukcije sa elementima pravilnih geometrijskih
oblika su jednostavnije za analizu od površinskih formi ali se svi oni, najčešće zbog različitih
uloga koje imaju u prijemu eksploatacionih opterećenja, u objektu nalaze jedni pored drugih.
Priroda i intenzitet opterećenja zathevaju da se konstrukcija podeli na jednostavnije elemente,
odnosno da se dekomponuje. U takvom obliku elementi pokazuju sa kakvim će se
konstrukterskim i tehnološkim problemima projektant i izvođač susretati na putu od ideje do
realizacije objekta; koliko i kakvih materijala treba upotrebiti, koji su uslovi za njihovo
sadejstvo,... (11)

Armirani beton/beton kao konstrukcijski produkt danas drži primat u građenju, ali uz
svo uvažavanje ostalih konstrukcijskih materijala. Razloga ima mnogo, što se odražava na
opće stanje u graditeljskoj praksi:

Priroda betona kao materijala koji prelazi kroz nekoliko agregatnih stanja dozvoljava
da se od njega prave i montažne konstrukcije i konstrukcije dobijene ugrađivanjem betona u
oplatu na samom gradilištu. Čelične i drvene konstrukcije postoje samo u montažnoj verziji.
Oblikovanje konstrukcija predviđenih za montažni način građenja prelazi kroz sve opisane
faze i inženjerima (najčešće) stvara brojnije dileme u vezi sa tehnologijom radova nego što je
to slučaj sa tzv. livenim betonskim konstrukcijama. Montaže konstrukcije su karakteristične
za objekte visokogradnje ali se mogu primeniti i kod nekih hidrotehničkih objekata i objekata
niskogradnje. Objekti se, prema prevladavajućoj dimenziji kao kriteriji, ogu podeliti na
linijske, površinske i prostorne elemente, odnosno:

a) linijske sisteme – u kojima je najveći broj elemenata konstrukcije linijskog oblika


(stubovi, grede) pa je montaža laka ali (u odnosu na ostale sisteme) dosta duža jer
konstrukcija ima puno montažnih veza,
b) površinske sisteme – koje karakterišu površinski elementi (ploče, zidovi) čija
težina nije takve priroda da može otežati, komplikovati rad i time umanjiti efekte brze
realizacije malog broja montažnih veza, i
c) prostorne sisteme – čiji su glavni elementi nastali ukrupljavanje, povezivanjem
određenog broja linijskih i površinskih nosača, tako da se javlja potreba za malim brojem
veza visokofinaliziranih elemenata. (Sl. 286)

328

GM - SISTEM
MM - SISTEM

” (5)

Sl. 286. Oblikovani sustav AB konstrukcije


po tehnologiji «Širbegović» Co
Gračanica- Bosna i Hercegovina

Arhitektura i konstrukcija u funkciji postavljenih zadaća «pred graditeljima


predstavljaju izazov – što se odražava u izboru metode i tehnologije građenja».

“ Graditelji na krovu Austrije


Poslovno-stambeni toranj visok 202 metra raste zavidnom brzinom – Vrhunska
tehnologija i organizacija građenja – Investicija od 300 milijuna DEM i 100.000
«kvadrata»-plus 1.500 parkirališnih mjesta – Kompletni radovi za 17 mjeseci

Millennium Tower je stambeno-poslovni kompleks koji se gradi u blizini središta Beča-tik uz


Dunav. Sa svoja 202 metra visine bit će to najviša građevina u Austriji.

329
Učiti gradilište
Sada je riječ o gradilišnom kompleksu obilaskom koga se
doslovice uči gradilište, posebice tehnologija i organizacija
građenja. Primjerene su, naravno, i sve ostale zastupljene
graditeljske discipline, a zastupljene su gotovo sve.
Građevina je vrlo zahtjevno višenamjenski koncipirana,
tako da doslovce predstvlja grad u gradu-sa stanovima, uredima,
trgovinama, lokalima, sportskim sadržajima... Sve u ugodnom
okruženju. I na odličnom prometnom položaju.
Bit će to Handelskai centar (prema imenu kvarta u kojem
se gradi) s 36.000 «kvadrata» uredskih prostorija, 25.000
«kvadrata» trgovina i drugih uslužnih prostorija i 37.000
stambenih «kvadrata». Tome treba pridodati i podzemnu garažu
s 1.500 parkirališnih mjesta.
Rok za izvođenje kompletnih radova je samo 17 mjeseci!

Više izvođača
Glavni izvođač radova je «Osmin Projekt AG», a projekt
potpisuje tim u sastavu Pelchl-Podrecca-Weber.
Natječaj za izvođenje radova je raspisao ahitektonski Skupo – gotovo kao u
biro ATP «Achammer, Tritthart & Partner Beč», koji je Zagrebu
odgovoran i za izradu detaljnih nacrta, nadzor i preuzimanje Radovi idu dobro, što znači
da će rok biti ispoštovan.
građevine.
Građevina se dobro prodaje,
Statiku je izradio biro «Kollitsch + Stanek» iz Beča, a unatoč vrlo visokim cijenama
provjera statike je dodijeljena uredu «König + Heunisch» iz «kvadrata». Te su cijene, naime,
Franfurta. samo 10-20 posto niže od cijena
Projekt je podijeljen na tri građevinska dijela i te dijelove «kvadrata» u sličnim (budimo
odvojeno izvode građevinski dio 1 (podzemna garaža na četiri realni: ipak nešto skromnijim)
etaže 250 c65 m) i građevinski dio 3 (osmerokatni prodajno- zagrebačkim zgradama, a Zagreb
stambeni dio iznad podzemne garaže) «Ilbau-Era bau» i se po cijenama građevinskih
građevinski dio 2 (50-katni uredski toranj) «Voest-Alpine MCE- «kvadrata» mjeri još samo s
Tokiom i Hong Kongom! Za
Habau».
utjehu našim potencijalnim
investitorima, ali i graditeljima.
Najmanje dvije etaže tjedno
Već je startni iskop (za građevinski dio 1) bio veliki
izazov za transportnu logistiku: moralo se iskopati jamu od 200.000 prostornih metara s dnevnim
kapacitetom od 3.500 prostornih metara.
Obzirom da se tri od četiri podzemne etaže nalaze ispod razine podzemne vode, građevinska
se jama morala odgovarajuće osigurati, pa je izvedeno 15.000 četvornih metara dijafragme.
Temeljenje je izvedeno na temeljnoj ploči debeloj 1,20 metara – s iznimkom zone tornja gdje
su piloti s temeljnom pločom. Na tu temeljnu ploču (16.000 četvornih metara, 20.000 prostornih
metara betona, 1.800 tona armature) na šljunkoviti se teren kraj Dunava prenose sva opterećenja.
Temeljna ploča za toranj (1.280 četvornih metara) se sastoji od molitne ploče debljine 2,20
metara i 151 pilota dužine 16 metara (promjera 880 mm).
Za roh-bau radove u tornju izvođači su imali rok od
samo tri mjeseca.
U četiri podzemne etaže ugrađeno je 19.000
prostornih metara betona i 1.800 tona armature.
Oplatu je trebalo postaviti na 63.000 četvornih metara
stropova i 40.000 četvornih metara zidova.
Toranj se izvodi u obliku dvaju kružnih cilindara i ići
će do visine od 172 metra (ostatak od 30 metara otpada na
antenski uređaj).
U građevinski dio dva – ide 15.000 prostornih metara
betona, 2.500 tona armature i 90.000 četvornih metara
oplate.
Toranj se sastoji od nosive jezgre i karakterističnih
etaža. U jezgri su oskrbni i transportni uređaji, a u području
etaža uredi.

330
Dinamika gradnje
uvjetovala je najmanje dvije
etaže tjedno – dva radna
dana za jednu etažu, peti je
radni dan za svaki slučaj «u
pričuvi» (zato ono «najmanje
dvije etaže»), šesti je
predviđen za ugradnju
gotovih elemenata stubišta,
podizanje dizalica i
građevinskog dizala, te za
popravke, a sedmi je dan –
nedelja (jedini neradni).

Najviši stupnjevi
prilagodbi
Kratki rok gradnje
uvjetovao je gradnju jezgre
odvojeno od gradnje etaža –
izvlačenjem jezgre za četiri
etaže naprijed.
Zidovi jezgre izvode
se na licu mjesta (izuzetak
su gotovi elementi greda, koji
u osi simetrije spajaju lijevu i
desnu polovicu).
Kratki rok gradnje uvjetuje najviši stupanj prilagodbi svih sudionika i svih tehničkih, tehnoloških
i organizacijskih faktora. Posebnom je režimu «izložena» oplata, jer su upravo u tome dijelu zahtjevi
bili najudaljeniji od standardnih.
Sva okna dizala, kojih je ukupno deset, kao i područja predvorja i stubišta, te arhivski i
konferencijski prostor između opremljeni su s «Dokinom» samopenjajućom oplatom, tako dase mogu
penjati neovisno od dizalice. To, u sinkronizaciji s armiračkim radovima, zanačajno ubrzava gradnju.
Odsječci penjanja iznose u karakterističnim etažama 3,04 m, pa (u nekim etažama) do 3,46 m.
Na sve glavne platforme penjajuće oplate (MF 240 s «Dokinim» samopenjajućim automatima
SKE) postavljene su oplatne ploče visine dva metra – kao zaštitna ograda, čime je radna površina
zaštićena od vjetra.
Iz «Doke» je još stigao i uređaj za podizanje stupa za okomiti transport betona. Uređaj je
povezan sa stacioniranom betonskom pumpom u podnožju. ” (32)

331
332
Savremeni BMS sistemi imaju mogućnost i udaljenog
pristupa Internet-a, tj. moguće je iz bilo kojeg dijela
svijeta povezati se na sistem BMS i nadzirati i upravljati
svim sistemima.

U savremenom građevinarstvu sistemi upravljanja u zgradama su postali neizostavni element


instalacija u zgradi. Ovi sistemi dolaze do izražaja u poslovnim i javnim zgradama i općenito kompleksnim
objektima. Sa funkcijom centralnog nadzora i upravljanja BMS-om omogućeno je da se iz jednog centra
nadziru i vrši upravljanje slijedećih važnih funkcija objekta.
Ovakav način upravljanja objektom smanjuje troškove energije i održavanja instalacija i značajno
povećava sigurnost u objektu. Prednost BMS sistema je i u dokumentovanju jer se sve promjene u
parametrima koji se prate bilježe u bazu podataka i štampaju se. Svi urgentni događaji aktiviraju alarm
odnosno upozoravaju osoblje u nadzornom centru.