You are on page 1of 135

MÜCAHĠDE YILDIRIM

ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ (30.000 ADET DÖNEM KAPASĠTELĠ)

Elazığ Ġli, Merkez Ġlçesi, Alpavut Köyü, Hamurkesen Çayır Mevkii,2 Pafta,165 Parsel

MÜCAHĠDE YILDIRIM ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ (3 0.000 ADET DÖNEM KAPASĠTELĠ) Elazığ Ġli, Merkez Ġlçesi, Alpavut

ELAZIĞ

2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJE SAHİBİNİN ADI

Mücahide YILDIRIM

ADRESİ

Alpavut Köyü Muhtarlığı Merkez/ELAZIĞ

TELEFON GSM VE FAKS NUMARALARI

Faks: 04242342420 GSM: 05334809584

E-POSTA

mucahideyildirim23@gmail.com

PROJENİN ADI

Etlik Piliç YetiĢtirme Tesisi (30.000 Adet Dönem Kapasiteli)

PROJENİN BEDELİ

300.000

PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ

Elazığ Ġli, Merkez Ġlçesi, Alpavut Köyü, Hamurkesen Çayır Mevkii,2 Pafta, 165 Parsel

 

25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği

PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖR, ALT SEKTÖR)

Ek-II Madde 30-ç) Kanatlı yetiĢtirme tesisleri [ (Bir üretim periyodunda 20.000 adet ve üzeri tavuk (civciv, piliç, ve benzeri) veya eĢdeğer diğer kanatlılar)(1 adet hindi=7 adet tavuk)],

 

01.47.01

PROJENİN NACE KODU

( Kümes Hayvanlarının YetiĢtirilmesi

(Tavuk, Hindi, Ördek, Kaz Ve Beç Tavuğu

 

VB.) )

RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN/KURULUŞUN ADI

HABĠTAT MÜHENDĠSLĠK MÜġ. ĠNġ. TAAH. TĠC. LTD.ġTĠ.

 

Uğurevler Mah. 19. Cad. Tekin Apt. No:

ADRESİ

89/B Kocasinan/KAYSERĠ

TELEFON VE FAKS NUMARALARI

0352 222 51 11 -0352 222 14 41

PROJE TANITIM DOSYASININ

 

SUNUM TARİHİ

Mayıs-2015

I

İÇİNDEKİLER

 

Sayfa

 

No

Tablolar Dizini

 

III

ġekiller Dizini

 

IV

 

Ekler

V

Projenin Teknik Olmayan Özeti:

 

1

1. Projenin Özellikleri

 

2

a)

Projenin ve yerin alternatifleri (proje teknolojisinin ve proje alanının seçilme

2

nedenleri),

 

b)

Projenin iĢ akım Ģeması, kapasitesi, kapladığı alan, teknolojisi, çalıĢacak

3

personel sayısı,

 

c)

Doğal kaynakların kullanımı (arazi kullanımı, su kullanımı, kullanılan enerji

13

türü vb.)

 

ç)

Atık miktarı (katı, sıvı, gaz vb.) ve atıkların kimyasal, fiziksel ve biyolojik

18

özellikleri

 

d)

Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski

 

39

2.

Proje yeri ve etki alanın mevcut çevresel özellikleri:

 

41

a)

Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi (tarım alanı, orman alanı, planlı alan, su

4

yüzeyi vb.)

 

b)

EK-V’deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak korunması gereken alanlar;

68

3.Projenin

ĠnĢaat

Ve

ĠĢletme

AĢamasında

Çevresel

Etkileri

Ve

Alınacak

72

Önlemler

 

NOTLAR VE KAYNAKLAR EKLER

 

II

TABLOLAR DİZİNİ

 

Sayfa No

Tablo 1.

Projenin ÇED Yönetmeliğindeki Yeri ve Kapasitesi

 

1

Tablo 2.

Tesis Birimleri ve Alanları

 

6

Tablo 3.

Faaliyet Alanı ve Birimlerin Koordinatları

 

7

Tablo 4.

Tesiste Kullanılan Ekipmanlar

 

10

Tablo 5.

Tesiste ÇalıĢtırılması Planlanan Personel ve Sayısı

 

12

Tablo 6.

Hafriyat Miktarları

 

18

Tablo 7.

Tesisin ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Araçlar Ve Gürültü Seviyeleri

 

22

Tablo 8.

Kullanılacak Ekipmanlar ve Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantları Üzerine Dağılımı

23

Tablo 9.

Mesafelere

Göre

OluĢacak

Ses

Basınç

Düzeyleri

ve

Gündüz

Gürültü

24

Düzeyleri

Tablo 10.

Atmosferik YutuĢ Değerleri

 

25

Tablo 11.

Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında OluĢacak Net Ses Düzeyi

26

(dB)

Tablo 12.

ġantiye Alanı için çevresel gürültü sınır değerleri

 

27

Tablo 13.

ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Fanların Özelikleri

 

27

Tablo 14.

ĠĢletme AĢamasında Mesafelere Göre OluĢacak Ses Basınç Düzeyleri ve Gündüz Gürültü Düzeyleri

28

Tablo 15.

Mesafelere Göre ĠĢletme Faaliyetleri Sırasında OluĢacak Net Ses Düzeyi ve DüzeltilmiĢ Net Ses Düzeyi (4000 Hz) dB

29

Tablo 16.

ĠĢletme AĢamasında Mesafelere Göre OluĢacak Ses Basınç Düzeyleri ve Gece Gürültü Düzeyleri

31

Tablo 17.

Mesafelere Göre ĠĢletme Faaliyetleri Sırasında OluĢacak Net Ses Düzeyi ve DüzeltilmiĢ Net Ses Düzeyi (4000 Hz) dB

32

Tablo 18.

Endüstriyel Tesisler Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri

 

33

Tablo 19.

Toz Emisyon Kontrolsüz Faktörleri

 

34

Tablo 20.

Kümes hayvanları cinsinden, hayvan yeri sayısını canlı hayvan kütlesine dönüĢtürme faktörleri

36

Tablo 21.

Flora Türleri

 

58

Tablo 22.

Fauna (Memeliler)

 

64

Tablo 23.

Fauna (Ġki YaĢamlılar)

 

64

Tablo 24.

Fauna (Sürüngenler)

 

65

Tablo 25.

Fauna (KuĢlar)

 

65

III

ŞEKİLLER DİZİNİ

 

Sayfa No

ġekil 1.

ĠĢ Akım ġeması

3

ġekil 2.

Örnek Kümes Ve Ekipmanları

6

ġekil 3.

Koku Ġndirgeme Sistemi örnek görüntüsü ve Ģeması

11

ġekil 4.

Uydu Görüntüsü

13

ġekil 5.

Gürültünün Dağılımı Grafiği

26

ġekil 6.

ĠĢletme aĢaması için gündüz gürültüsü dağılımı grafiği

30

ġekil 7.

ĠĢletme aĢaması için gece gürültüsü dağılımı grafiği

33

ġekil 8.

Asgari Mesafe Eğrisi

36

ġekil 9.

Acil Müdahale Planı

40

ġekil 10.

Bölgenin Deprem Haritası

56

IV

EKLER

Ek.1:

Koordinatlar

Ek.2:

Mülkiyet Belgesi

Ek.3:

Vaziyet Planı

Ek.4:

Topoğrafik Harita

Ek.5:

Uydu Görüntüleri

Ek.6:

Fosseptik Detay Planı

Ek.7:

Faaliyet Alanı Fotoğrafları

Ek.8:

Yer Bulduru Haritası

Ek.9:

Taahhütname

Ek.10:

Kurum GörüĢleri

Ek.11:

Aplikasyon Krokisi

Ek.12:

Mesafe Krokisi

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

PROJENĠN TEKNĠK OLMAYAN ÖZETĠ

Mücahide YILDIRIM tarafından Elazığ İli, Merkez İlçesi, Alpavut Köyü, Hamurkesen Çayır Mevkii,2 Pafta,165 Parsel adresinde ―Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi‖ kurulması planlanmaktadır. Faaliyet alanının mülkiyeti Hacı Ahmet YILDIRIM‘ a ait olup kira sözleşmesi ve tapu eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-2).

Tablo 1. Projenin ÇED Yönetmeliğindeki Yeri ve Kapasitesi

ÇED Yönetmeliğindeki Yeri

Adet/dönem

30-ç) Kanatlı yetiştirme tesisleri [ (Bir yetiştirme periyodunda 20.000 adet ve üzeri tavuk (civciv, piliç, ve benzeri) veya eşdeğer diğer kanatlılar)(1 adet hindi=7 adet tavuk)]

30.000

Hazırlanan bu rapor, bahsi geçen faaliyetin özelliklerini, yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri ortaya koymak ve faaliyeti genel boyutları ile tanıtmak amacıyla 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘nin Ek-IV‘ te verilen Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme ve Eleme Kriterleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tesiste oluşacak evsel nitelikli katı atıklar düzenli olarak Elazığ Belediyesinin boşaltımını yaptığı çöp konteynırlarına bırakılacak olup Elazığ Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bertaraf edilecektir.

Proses kaynaklı oluşacak olan gübre ve talaş atıkları ise ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra tarımsal amaçlı kullanım için yakın çevredeki çiftçilere

verilecektir.

Tesiste oluşacak atık sular için 1 adet fosseptik çukuru açılacaktır. Fosseptik çukurları %90 doluluk oranına ulaştığında (84 günde bir) Elazığ Belediyesine ait vidanjör ile boşaltılarak, Elazığ Belediyesi kanalizasyon sistemine verilerek bertarafı sağlanacaktır.

Tesisin

inşaat

ve

işletme

aşamalarında

ilgili

kurum

ve

kuruluşların

görüş

yazılarında belirtilen hususlar ile mer‘i mevzuatın ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hususlara hassasiyetle uyulacaktır.

1

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

1.PROJENĠN ÖZELLĠKLERĠ

Mücahide YILDIRIM tarafından Elazığ İli, Merkez İlçesi, Alpavut Köyü, Hamurkesen Çayır Mevkii,2 Pafta,165 Parsel adresinde ―Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi‖ kurulması planlanmaktadır. Faaliyet alanının mülkiyeti Hacı Ahmet YILDIRIM‘ a ait olup kira sözleşmesi ve tapu eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-2).

Tesis kapasitesi 30.000 adet piliç /dönem ile; 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ek- II Madde 30 - ç) Kanatlı yetiştirme tesisleri [ (Bir yetiştirme periyodunda 20.000 adet ve üzeri tavuk (civciv, piliç, ve benzeri) veya eşdeğer diğer kanatlılar)(1 adet hindi=7 adet tavuk)], kapsamında değerlendirilmiş olup EK IV ‗e göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır.

1.a) Projenin ve yerin alternatifleri (proje teknolojisinin ve proje alanının seçilme nedenleri),

Kurulacak tesisin yer seçiminde;

-Hammadde temin edilecek yerlerin yakınlığı, üretilecek ürünlerin pazarlanma olanakları,

- Hammaddenin ve ürünün fabrikaya veya pazara yapılacak olan taşıma maliyetleri gibi faktörler ve bunlara ek olarak alanın yerleşim birimlerine olan uzaklığı da göz önünde bulundurulmuştur.

Bölgede

yaşayan

insanlar

için

de

edilemeyecek sebeplerin başında gelmektedir.

iyi

bir

istihdam sağlayacağı göz ardı

Tesisteki yetiştirme tamamen hayvancılığa dayandığı ve iklim açısından uygun olması, diğer yetiştirme tesislerine olan yakınlığı ve köylere olan mesafesi göz önüne alındığında uygun yer seçimi yapıldığı kanaatine varılmıştır.

Yetiştirme aşamalarında yer alan prosesler, makine ve teçhizatlar, maliyetler ve yetiştirme kapasiteleri dikkate alınarak yeni teknolojilerin yakından takip edileceği ve yetiştirmenin daha akıcı ve güvenilir bir ortamda devam edeceği bilinmektedir. Yöntem olarak en çok kullanılan hepsi içeri- hepsi dışarı yöntemi uygun bulunmuştur.

Faaliyet alanının tercih edilmesinde, içme ve kullanma amacıyla kullanılacak suyun kolaylıkla sağlanabilmesi, enerji temini kolaylığı, tavuk yetiştirilmesine yeterli alanın ayrılabilmesi imkanı ve nakliye yolu mesafesinin kısalığı gibi yer seçimine etki eden faktörler esas alınmıştır.

2

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

1.b)

Projenin

ĠĢ

Akım

ġeması,

ÇalıĢacak Personel Sayısı

Kapasitesi,

Kapladığı

Alan,

Teknolojisi,

ĠĢ akım Ģeması;

CİVCİV GİRİŞ ÖNCESİ KÜMESLERİN HAZIRLANMASI ALTLIK TEMİNİ VE SERİLMESİ YEM TEMİNİ KÜMES KOŞULLARININ AYARLANMASI EKİPMANLARIN BAKIMI
CİVCİV GİRİŞ ÖNCESİ KÜMESLERİN HAZIRLANMASI
ALTLIK TEMİNİ VE SERİLMESİ
YEM TEMİNİ
KÜMES KOŞULLARININ AYARLANMASI
EKİPMANLARIN BAKIMI HAZIRLANMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ
KÜMESE GİRECEK CİVCİV SAYISININ BELİRLENMESİ
İSTENİLEN ISI IŞIK NEM VE HAVALANDIRMA AYARLARI
CİVCİVLERİN KÜMESE YERLEŞTİRİLMESİ
CİVCİV BAKIMI VE KÜMES KAYITLARININ TUTULMASI
AŞI PROGRAMININ UYGULANMASI
CİVCİV‐PİLİÇ YEMİ PROGRAMININ UYGULANMASI
HAFTALIK TARTIMLARIN YAPILMASI
Emisyon
KESİM PROGRAMININ YAPILMASI
KESİM ÖNCESİ YEM PROGRAMININ YAPILMASI
SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI
ORTALAMA 45 GÜN SONUNDA ETLİK PİLİÇLERİNKESİMHANEYE
GÖNDERİLMESİ
Gübre
ALTLIĞIN UZAKLAŞTIRILMASI
SU İLE ÖN YIKAMA VE DEZENFEKSİYON
Atıksu
ALTLIK TEMİNİ VE SERİLMESİ
CİVCİV GİRİŞ ÖNCESİ KÜMESLERİN HAZIRLANMASI

ġekil.1 İş Akım Şeması

3

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Etlik Piliç Yetiştiriciliği İngilizce bir kelime olan broiler ile aynı anlamda ülkemizde broiler veya etlik piliç terimleri kullanılmaktadır. Etlik piliçler yaklaşık 45 günlük yaşta pazarlanan ve bu yaşta erkek-dişi karışık olarak ortalama 1.800-1.900 gram canlı ağırlığa ulaşan piliçlerdir. Ülkemizde ticari broilerlerde kesim yaşı 40-60 gün gibi geniş bir varyasyon göstermektedir.

Kesim ağırlıkları 1.000-1.200 gram (yaklaşık 900 gram temizlenmiş ağırlık) olan mini veya cüce broilerler squab olarak bilinirler. Bunlarda besi süresi 30-32 gündür. 2700-

3600 gram canlı ağırlığa kadar büyütülen etlik piliçler ise roaster (kızartmalık piliç) olarak

bilinirler.

Kümes Hazırlığı Civcivler kümese gelmeden mevsime bağlı olarak 24-48 saat önce kümes ısıtılmaya başlanacaktır. Civcivler kümese geldiğinde büyütme alanlarında veya ısıtıcıların etrafında 32-35°C sıcaklık olması sağlanacaktır.

Kümes içi çevre sıcaklığının kontrolü için maksimum-minimum termometrelerin çalışmaları kontrol edilecektir. Isıtıcılar çalışmaya başladıktan sonra kümese belli ölçüde hava girmesi sağlanacak, civcivler gelmeden kümeste lambalar tam olarak yakılacak ve kümeste %60-70‘lik nem olması sağlanacaktır.

Civcivler kümese alınmadan bir hafta önce kümeslerin hazırlanması bakım ve temizliği yapılır. İlk günlerde zararlı hava akımını önlemek için bacalar kapatılır. Kümesler kapalı tutulur. Civcivler kümese gelmeden 24 saat önce kümes sıcaklığı ayarlanır.

Yemlik ve suluklar temizlenir ve dezenfektanlı su ile yıkanır, sulukların her biri sökülür, parçaları teker teker elden geçirilir.

Civcivlerin Kümese Alınması, Aşı ve Yemleme

Civcivleri getiren araç çiftliğe girerken mutlaka dezenfekte edilir. Civcivlerin aşıları yapılmamışsa aşıları da yapılarak yerlerine yavaş yavaş bırakılır. Civcivler kuluçkadan çıktıktan en geç 24-48 saat sonra yem yemeye ve su içmeye başlamış olmalıdır. Bu süre ne kadar az olursa o kadar olumlu sonuçlar alınır.

Yerleştirmeden Sonra Yapılacak İşler:

Civcivler kümese yerleştirildikten sonra ve ilk 3 saat süreyle su içmeleri sağlanıp,

sonra yemliklere yem konulacaktır. İçme suyuna şeker ilavesinin etlik piliçlerin büyüme ve gelişmesini iyileştirdiği bilindiği için, civcivlere ilk 6-12 saat süreyle şekerli su verilecektir.

4

MÜCAHİDE YILDIRIM

Civciv Büyütme Faaliyeti ve Gaga Kesme

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Civcivler büyütme döneminde çok iyi bir aydınlatma programı uygulanmalıdır. İlk 3 gün civcivlerin su ve yemden istifade edebilmeleri için, kümes ışıkları gece yanık tutulur. Sonra aydınlatma programına geçilir. Kümeste metrekareye 2-3 wattlık aydınlık şiddeti hesap edilir. Günden güne aydınlatma süresi de, şiddeti de azaltılır. İkinci haftaya gelindiğinde süre 15 saate iner, metrekareye 1,5 watt ışık yeterli olur.

Civcivlerin birbirini gagalamaması ve yemin ziyan olmaması için gaga kesimi yapılır. Civcivler 7-10 günlük iken gagaları kesilir. Bu iş gaga kesme aleti ile yapılır. Kesme bıçağı keskin olmalıdır. Bağlama halkası ile burun deliği arasında 2 milimetre genişlik bırakılıp kesim yapılır. Hasta olanların gagası kesilmez.

Civciv Büyütme Döneminde Sıcaklık ve Nem İhtiyacı:

Isıtıcıların kullanıldığı kümeslerde civciv seviyesindeki sıcaklıklar 1-2. günler 31- 33°C, 3-4. günler 30- 32°C, 5-7. günler 29-32°C, ikinci hafta 27-30°C, dördüncü hafta 24- 26°C kadar olacaktır. Nem oranı ise %60- 70 oranında olması sağlanacaktır.

Aydınlatma:

Aydınlatma süresi; ilk birkaç gün 24 saat aydınlatma, daha sonra 23 saatlik aydınlık dönemden sonra 1 saat de karanlık dönem şeklinde olacaktır. Bu bir saat karanlık dönem, ani elektrik kesilmelerinde civcivleri karanlığa alıştırmak için uygulanacaktır. Böylece, elektrik kesintisi durumlarında hayvanlar paniğe kapılmayacak, köşelere yığılıp sıkışmaları ve boğulmaları önlenecektir.

Etlik Piliçlerin Beslenmesi

Etlik piliçler çabuk ve fazla yem tüketirler. O yüzden çok çabuk gelişirler. Hayvan büyüdükçe kazanacağı canlı ağırlığa göre yem tüketimi de artar. En kısa sürede, en hızlı büyümeyi sağlamak için serbest yemleme uygulanır. Her dönemde farklı yem yedirilir. Yem fabrikaları bu yemleri civciv ve piliç dönemlerine göre ihtiyaç duyulan protein ve enerji ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlarlar.

Piliçlerin Kesim İçin Yakalanması ve Nakliyesi:

Etlik piliç yetiştiriciliğinde 45 gün süren yetiştirme dönemi sonunda kesim için yakalanan piliçlerde üretici açısından iki husus önemlidir. Bunlardan biri piliçlerin yakalanması, yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması esnasında çarpma, sıkışma ve yığılma gibi nedenlerle meydana gelen berelenmeler veya ölümlerdir. Berelenmeler karkas kalitesini ve dolayısıyla karlılığı azaltıcı etkide bulunmaktadır. İkinci önemli husus ise piliçlerin yakalanmasından itibaren ortaya çıkan canlı ağırlık kayıplarıdır.

5

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Yetiştirme yöntemi özetlenecek olursa, İki yetiştirme dönemi arasında yeterli temizlik ve dezenfeksiyon uygulanacak ve kümesin on beş gün boş bırakılması sağlanacaktır. Alınacak civcivler, kuluçkadan çıktıktan sonra 6-12 saat içerisinde kümese yerleştirilecektir. Civcivler kümese yerleştirildikten sonra bütün hayvanların yem, su ve ısı kaynağını bulup bulmadığı kontrol edilecektir. Ortalama 45 gün sonunda piliçler sevk için kafeslere yerleştirilip, sevk edilecektir. Ardından tekrar kümeslerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi uygulanacaktır.

MÜCAHİDE YILDIRIM ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ) Yetiştirme yöntemi özetlenecek olursa, İki yetiştirme

ġekil.2 Örnek Kümes Ve Ekipmanları

YetiĢtirme Kapasitesi:

Kurulacak tesiste 1 adet kümeste 30.000 adet piliç yetiştirilmesi planlanmaktadır.

Kapladığı Alan:

Kurulacak tesiste 11.100 m 2 alan üzerine 1 adet 1 katlı Kümes, 1 adet Fosseptik Çukuru, 1 adet Gübre Çukuru, 1 adet İdari Bina, 1 adet Ölü Piliç İmha Çukuru, 1 adet Jeneratör Odası, 1 adet Su Deposu ve 1 adet Talaş Deposu bulunacaktır.

Kurulacak birimleri ve alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo.2 Tesis Birimleri ve Alanları

Cinsi

Planlanan Durum

Toplam

(Adet)

Alan (m 2 )

Kümes

1

2.255,6

Fosseptik Çukuru

1

16

Gübre Çukuru

1

47,38

Ölü Hayvan İmha Çukuru

1

31

Jeneratör Odası

1

25

Talaş Deposu

1

96

Su Deposu

1

16

İdari Bina

1

92

Tesise ait vaziyet planı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek 3).

6

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Faaliyet alanına ilişkin koordinatlar aşağıda verilmiştir.

Tablo.3 Faaliyet Alanı ve Birimlerin Koordinatları

Parsel Koordinatları

 

Koor. Sırası

:Sağa Yukarı

Koor. Sırası

:Enlem. Boylam

Datum

:ED-50

Datum

:WGS-84

Türü

:UTM

Türü

:COĞRAFĠK

ZON

:37

ZON

: -

DOM

:39

DOM

: -

Ölçek Faktörü :6.DERECELĠK

Ölçek Faktörü

: -

Nokta

     

No

Sağa-Yukarı

 

Nokta No

Enlem-Boylam

 

5

501609.240

4286378.000

5

38.7244867

39.0182663

3

501659.150

4286387.280

3

38.7245703

39.0188405

2

501662.100

4286365.200

2

38.7243713

39.0188744

1

501684.020

4286166.870

1

38.7225840

39.0191261

4

501631.550

4286169.600

4

38.7226087

39.0185225

Alan: 11.100 m 2

 
 

Kümes Koordinatları

 

Koor. Sırası

:Sağa Yukarı

Koor. Sırası

:Enlem. Boylam

Datum

:ED-50

Datum

:WGS-84

Türü

:UTM

Türü

:COĞRAFĠK

ZON

:37

ZON

: -

DOM

:39

DOM

: -

Ölçek Faktörü :6.DERECELĠK

Ölçek Faktörü

: -

Nokta

     

No

Sağa-Yukarı

 

Nokta No

Enlem-Boylam

 

K1

501618.937

4286365.127

K1

38.7243707

39.0183779

K2

501637.431

4286367.107

K2

38.7243885

39.0185906

K3

501651.589

4286234.863

K3

38.7231968

39.0187532

K4

501633.095

4286232.883

K4

38.7231790

39.0185404

Alan: 2.255,6 m 2

 
 

Ġdari Bina Koordinatları

 

Koor. Sırası

:Sağa Yukarı

Koor. Sırası

:Enlem. Boylam

Datum

:ED-50

Datum

:WGS-84

Türü

:UTM

Türü

:COĞRAFĠK

ZON

:37

ZON

: -

DOM

:39

DOM

: -

Ölçek Faktörü :6.DERECELĠK

Ölçek Faktörü

: -

Nokta

     

No

Sağa-Yukarı

 

Nokta No

Enlem-Boylam

 

B1

501633.289

4286203.694

B1

38.7229159

39.0185426

B2

501643.645

4286204.642

B2

38.7229244

39.0186617

B3

501644.621

4286193.987

B3

38.7228284

39.0186729

B4

501634.264

4286193.039

B4

38.7228199

39.0185538

Alan: 92 m 2

 
 

7

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Jeneratör Koordinatları

 

Koor. Sırası

:Sağa Yukarı

Koor. Sırası

:Enlem. Boylam

Datum

:ED-50

Datum

:WGS-84

Türü

:UTM

Türü

:COĞRAFĠK

ZON

:37

ZON

: -

DOM

:39

DOM

: -

Ölçek Faktörü :6.DERECELĠK

Ölçek Faktörü

: -

Nokta

     

No

Sağa-Yukarı

 

Nokta No

Enlem-Boylam

 

J1

501632.005

4286220.095

J1

38.7230637

39.0185279

J2

501636.386

4286220.493

J2

38.7230673

39.0185782

J3

501636.824

4286215.910

J3

38.7230260

39.0185833

J4

501632.543

4286215.440

J4

38.7230218

39.0185340

Alan: 25 m 2

 
 

Gübre Çukuru Koordinatları

 

Koor. Sırası

:Sağa Yukarı

Koor. Sırası

:Enlem. Boylam

Datum

:ED-50

Datum

:WGS-84

Türü

:UTM

Türü

:COĞRAFĠK

ZON

:37

ZON

: -

DOM

:39

DOM

: -

Ölçek Faktörü :6.DERECELĠK

Ölçek Faktörü

: -

Nokta

     

No

Sağa-Yukarı

 

Nokta No

Enlem-Boylam

 

I6

501651.837

4286367.939

 

38.7243960

39.0187563

I5

501652.408

4286367.998

 

38.7243965

39.0187629

I2

501656.386

4286368.411

 

38.7244003

39.0188087

I3

501657.540

4286358.175

 

38.7243080

39.0188219

I4

501652.900

4286357.694

 

38.7243037

39.0187685

Alan: 47,38 m 2

 
 

Ölü Ġmha Çukuru Koordinatları

 

Koor. Sırası

:Sağa Yukarı

Koor. Sırası

:Enlem. Boylam

Datum

:ED-50

Datum

:WGS-84

Türü

:UTM

Türü

:COĞRAFĠK

ZON

:37

ZON

: -

DOM

:39

DOM

: -

Ölçek Faktörü :6.DERECELĠK

Ölçek Faktörü

: -

Nokta

     

No

Sağa-Yukarı

 

Nokta No

Enlem-Boylam

 

I1

501655.587

4286376.120

I1

38.7244697

39.0187995

I2

501656.386

4286368.411

I2

38.7244003

39.0188087

I6

501652.408

4286367.998

I6

38.7243965

39.0187629

I7

501651.608

4286375.707

I7

38.7244660

39.0187537

Alan: 31 m 2

 

8

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Fosseptik Çukuru Koordinatları

 

Koor. Sırası

:Sağa Yukarı

Koor. Sırası

:Enlem. Boylam

Datum :ED-50

 

Datum

:WGS-84

Türü :UTM

Türü

:COĞRAFĠK

ZON

:37

ZON

: -

DOM

:39

DOM

: -

Ölçek Faktörü :6.DERECELĠK

Ölçek Faktörü

: -

Nokta

     

No

Sağa-Yukarı

 

Nokta No

Enlem-Boylam

 

F1

501635.154

4286183.310

F1

38.7227322

39.0185640

F2

501639.137

4286183.674

F2

38.7227355

39.0186098

F3

501639.502

4286179.691

F3

38.7226996

39.0186140

F4

501635.519

4286179.327

F4

38.7226963

39.0185682

Alan: 16 m 2

 
 

Su Deposu Koordinatları

 

Koor. Sırası

:Sağa Yukarı

Koor. Sırası

:Enlem. Boylam

Datum :ED-50

 

Datum

:WGS-84

Türü

:UTM

Türü

:COĞRAFĠK

ZON

:37

ZON

: -

DOM

:39

DOM

: -

Ölçek Faktörü :6.DERECELĠK

Ölçek Faktörü

: -

Nokta

     

No

Sağa-Yukarı

 

Nokta No

Enlem-Boylam

 

S1

501667.077

4286237.188

S1

38.7232177

39.0189313

S2

501671.056

4286237.601

S2

38.7232214

39.0189771

S3

501671.611

4286233.637

S3

38.7231857

39.0189835

S4

501667.490

4286233.210

S4

38.7231818

39.0189361

Alan: 16 m 2

 
 

TalaĢ Deposu Koordinatları

 

Koor. Sırası

:Sağa Yukarı

Koor. Sırası

:Enlem. Boylam

Datum

:ED-50

Datum

:WGS-84

Türü :UTM

 

Türü

:COĞRAFĠK

ZON

:37

ZON

: -

DOM

:39

DOM

: -

Ölçek Faktörü :6.DERECELĠK

Ölçek Faktörü

: -

Nokta

     

No

Sağa-Yukarı

 

Nokta No

Enlem-Boylam

 

J2

501636.386

4286220.493

J2

38.7230673

39.0185782

J5

501652.320

4286221.951

J5

38.7230804

39.0187616

J6

501652.976

4286214.989

J6

38.7230177

39.0187691

J7

501637.037

4286213.545

J7

38.7230047

39.0185857

J3

501636.824

4286215.910

J3

38.7230260

39.0185833

Alan: 96 m 2

 

9

MÜCAHİDE YILDIRIM

Teknolojisi:

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Yetiştirme tesisinde teknoloji olarak Altlıklı Yer Sistemi- Hepsi İçeri- Hepsi Dışarı sistemi kullanılacaktır. Tesiste kullanılacak ekipmanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Planlanan tesiste altlıklı sistem uygulanacaktır.

Tablo 4. Tesiste Kullanılan Ekipmanlar

Cinsi

(Adet)

Otomatik Yemleme Sistemi

2

Otomatik Sulama Sistemi

2

Yem Silosu (18 tonluk)

1

Havalandırma Fanı (Büyük)

10

Havalandırma Fanı (Küçük)

4

Isıtma sistemi

1

Bilgisayarlı full otomasyon kümes kontrolü

1

Altlık meslerde hayvanların altına serilen bir çeşit talaştır. Hayvanların altının sıcak tutulmasını, sıvı ve katı atıkların dağılmamasını sağlamak amacı ile kullanılacaktır.

Yemlik Piliçlerin yemlerinin konulduğu plastik kaplardır ve 75 cm aralıklı sistem yemleme sistemi kullanılacaktır.

Suluk

Kümeste kullanılacak suluklar otomatik olup belirli bir basınç seviyesinde ve su yüksekliğinde otomatik olarak su vermektedir. Nipel sistem 25 cm aralıklı otomatik yemleme sistemi kullanılacaktır.

Havalandırma Bacası ve Fan Kümes içerisindeki hava giriş ve çıkışını sağlamakta ve hayvanların sürekli oksijenli ve tozsuz bir ortamda yetiştirilmesine yardımcı olmaktadır. Tesiste ve 140 cm x 140 cm ebadında paslanmaz galvaniz fan kullanılacaktır. Fan çıkışı ve etrafı paneller ile çevrilecek ve fan çıkışlarına su perdesi vb. sistemler kurulacaktır.

Kümes içerisindeki amonyak gibi kötü kokulu gazların, nemin ve tozun ortam dışına çıkarılma işlemi olan havalandırma sayesinde; kümes içinde oluşması muhtemel kötü havanın doğuracağı, altlığın nem seviyesi yükselmesi, altlığın ıslak kalması koksidiyoz gibi hastalıkların ortaya çıkması gibi olumsuz etkiler engellenecektir.

Soğutucu Pet Tesiste her bir kümeste sürekli devridaim yapan en az bir adet soğutucu pet bulundurulmaktadır. 15 cm kalınlığında ihtiyaca göre gerekli miktarda ithal PED kullanılacaktır.

10

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Koku İndirgeme Sistemi Kümeslerde kısa kenarları boyunca yerleştirilecek fanlara takılacak davlumbazlar vasıtası ile kümes dışına atılacak hava toplanacak, fandan çıkan koku ve gazlar direkt olarak atmosfere verilmeyecektir. Atmosfere verilmesini önlemek amacı ile fan çıkışlarında davlumbaz ve koku giderici su perdesi kullanılacaktır. Emilen hava atmosfere verilmeden önce su perdesine çarpacak ve içindeki koku veren maddeler su fazına alınacaktır. Suyun kirlenmesi ile fosseptiğe verilecektir. Suyun ortalama değiştirilme süresi 1 dönem yani 45 gündür.

MÜCAHİDE YILDIRIM ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ) Koku İndirgeme Sistemi Kümeslerde kısa kenarları
MÜCAHİDE YILDIRIM ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ) Koku İndirgeme Sistemi Kümeslerde kısa kenarları

ġekil.3 Koku İndirgeme Sistemi örnek görüntüsü ve şeması

Hayvanların Yem İhtiyacı:

Tesise getirilecek olan yemler tesis alanında bulunan sızdırmasız nitelikteki silolara direk aktarılacak ve buradan kullanımı gerçekleştirilecektir. Tesiste kullanılan yemliklere otomatik olarak besleme yapabilen 6 ayaklı silolardır. Yüksek kaliteli galvaniz sacdan üretilmiş olup standart olarak bulunan mekanik doldurma sisteminin yani sıra pnömatik olarak doldurma ve besleme işlemi de gerçekleştirilebilmektedir. Silolarda yem seviyesi izleme pencereleri de yer almaktadır. Yemler bittikçe ilgili firmadan temin edilecek ve herhangi bir atık oluşumu söz konusu olmayacaktır.

Sızdırmasız Fosseptik: Tesiste oluşan evsel ve üretimden kaynaklı atık suların vidanjör vatası ile çekilerek kanalizasyon sistemine darjından önce geçici olarak depolandığı sızdırmasız özellikteki çukurdur. Fosseptik Detay Planı Ek-8‗de verilmiştir.

Fosseptik Çukuru=(En x Boy x Derinlik)= 4m x 4m x 3m=48 m 3

Toplam 48 m 3 ‘lük depolama kapasitesinde 1 adet sızdırmasız fosseptik çukuru inşa edilecektir.

Ölü Piliç Ġmha Çukuru: Tesiste herhangi bir nedenle ölen hayvanlar için yerleşimin olduğu yerlerden uzakta, hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeralsularını kirletmeyecek yerlerde açılacak olan ve üzeri sönmemiş kirile kaplap toprak ile doldurulacak olan çukurlara denir.

Ölü Piliç İmha Çukuru=(En x Boy x Derinlik)= 4m x 7,75m x 3m=93 m 3

Toplam 93 m 3 ‘lük depolama kapasitesinde sızdırmasız ölü piliç imha çukuru inşa edilecektir.

11

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Gübre Çukuru: Oluşacak gübrelerin depolandığı çukurlardır. Yapılacak olan çukur betonarme yapıda ve sızdırmasız özellikte olacaktır. Gübre Çukuru=(En x Boy x Derinlik)= 10,3m x 4,6m x 3m=142,14 m 3

Toplam 142,14 m 3 ‘lük depolama kapasitesinde sızdırmasız gübre çukuru inşa edilecektir.

Altlıklı Yer Sistemi: Bu sistemde kümes tabanı altlık veya yataklık denilen talaş veya benzeri materyaller ile uygun kalınlıkta tamamen kaplanır. Civcivler, yemlik ve suluk gibi ekipmanlar yataklık üzerine yerleştirilir. Hayvanlar üretim döneminin sonuna kadar burada tutulurlar. Besi sonunda tüm altlık uzaklaştırılıp kümes yeniden hazırlanır. Bu sistemde besi süresine göre yılda 5-7 dönem üretim yapılabilir. Ülkemizde de yaygın olarak bu sistem kullanılmaktadır.

Hepsi Ġçeri-Hepsi DıĢarı Sistemi: Etlik piliç yetiştiriciliğinde en pratik program işletmedeki bütün piliçlerin aynı anda, aynı yaşta olduğu sistemdir. Bu sistemde bütün civcivler aynı günde, aynı yaşta kümese konur ve aynı günde de kesime sevk edilir veya satılarak kümes boşaltılır. Bilahare kümeste gerekli temizlik ve dezenfeksiyon uygulanır. Bir süre için de kümes boş bırakılabilir. Üretim dönemleri arasındaki bu süre ve uygulanan işlemler bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışını önleyebilir ve yeni dönemde hayvanlar hastalıktan, temiz bir çevreye yerleştirilmiş olurlar.

Üretim tesisinde teknoloji olarak Altlıklı Yer Sistemi- Hepsi İçeri- Hepsi Dışarı sistemi kullanılacaktır.

ÇalıĢacak Personel Sayısı;

Çalışacak kişilerin sayıları ve görev dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 5.Tesiste Çalıştırılması Planlanan Personel ve Sayısı

Personelin Görevi

ĠnĢaat AĢamasında ÇalıĢacak Personel Sayısı

ĠĢletme AĢamasında ÇalıĢacak personel sayısı

İşçi

 • 10 2

 

Toplam

 • 10 2

 

Proje Bedeli; Proje bedeli 300.000 TL olup açıklaması aşağıda verilmiştir. Proje bedeli açıklaması

Yapılacak ĠĢ

Toplam Fiyat (TL)

İnşaat Giderleri

180.000

Makine-Ekipman

110.000

Tel Örgü İşleri

10.000

Toplam

300.000

12

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

1.c. Doğal Kaynakların Kullanımı ( Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.)

1.c.1- Arazi Kullanımı:

Mücahide YILDIRIM tarafından Elazığ İli, Merkez İlçesi, Alpavut Köyü, Hamurkesen Çayır Mevkii,2 Pafta,165 Parsel adresinde ―Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi‖ kurulması planlanmaktadır.

Faaliyet alanının mülkiyeti Hacı Ahmet YILDIRIM‘ a ait olup kira sözleşmesi ve tapu eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-2).

Faaliyet Alanı
Faaliyet Alanı

ġekil.4 Uydu Görüntüsü

Parsel alanına en yakın yerleşim birimi 599 m Batıda yer alan evdir.

Parselin kuzeyinden yaklaşık 550 m mesafede Kızlık Deresi geçmektedir.

Elazığ Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü‘ nün 27.03.2015 tarih ve 3912 sayılı görüş yazısında ―Defterdarlığımızca yapılan inceleme neticesinde; söz konusu parselin çevresinde Hazineye ait ve Hazine ile ilişkili herhangi bir taşınmaz mal bulunmadığından bahse konu parsele inşaat ruhsatı verilmesinde Defterdarlığımızca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.‖denilmektedir (Bkz. Ek 10).

DSİ Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü‘ nün 01.04.2015 tarih ve 200881 sayılı görüş yazısında ―Konu teknik elemanlarımızca yerinde incelenmiştir. Bahse konu parsel Kurumuza ait "Kuzova Sulama Projesi" sulama alanı içerisindedir. Söz konusu parsel üzerine tavuk çiftliği yapmak için inşaat ruhsatı verilmesinde Kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.‖denilmektedir (Bkz. Ek 10).

13

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Fırat Elektrik A.Ş. tarafından yazılan 03.04.2015 tarih ve 0809 sayılı görüş yazısında ―Söz konusu taşınmaz üzerinde, Müdürlüğümüze ait, Enerji Nakil Hattı geçmediği 165 no.lu parsel üzerinde inşaat ruhsatına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir.‖ denilmektedir (Bkz. Ek 10).

Elazığ Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü 01.04.2015 tarih ve 815 sayılı görüş yazısında ―Elazığ İli, Merkez İlçesi, Alpavut Köyünde bulunan ve İl Özel İdaresinin 25.03.2015 tarih ve 3181 sayılı yazısında belirtilen ve tapunun 165 nolu parsel ile ilgili yapılan incelemede, parsel alanın litolojisinin Kırkgeçit formasyonuna bağlı birimlerden (kireçtaşı, kumtaşı, kiltaşı) oluştuğu gözlenmiştir.165 nolu parsel ile ilgili 7269 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen herhangi bir heyelan, kaya düşmesi ve çığ düşmesi gibi doğal afet olayları gözlenmemiştir. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik esaslarına uyulması halinde Söz konusu parsel ile ilgili inşaat ruhsatı verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.‖ denilmektedir (Bkz. Ek 10).

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü‘ nün 06.04.2015 tarih ve 64968 sayılı görüş yazısında ―Bahse konu olan parselin karayolumuza cephesi olmadığından ve karayolları kamulaştırma sınırından sonraki 50 metrelik koridor dışında kaldığından karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğin 1, 35 ve 42. Maddelerine göre Tavuk Çiftliği Tesisi yapılmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.‖ denilmektedir (Bkz. Ek 10).

Elazığ Orman İşletme Şefliği‘nin 06.04.2015 tarih ve 715425 sayılı görüş yazısında ―İlgi sayılı yazınıza konu yazınız ekinde koordinattı krokisini sunduğunuz Elazığ İli Merkez ilçesi Alpagut köyünde bulunan Susuz Tarla vasfındaki 11.100,00 m 2 lik 165 nolu parselin Orman alanı içerisinde kalmadığı kayıtlarımızdan yapılan inceleme sonrası tespit edilmiş olup, bahse konu parselde, Mücahide YILDIRIM tarafından 30.000 adet kapasiteli Tavuk çiftliği inşaatı ruhsatı izni verilmesinde kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır‖ denilmektedir (Bkz. Ek 10).

Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 03.04.2015 tarih ve 1342 sayılı görüş yazısında ―Yapılan inceleme sonucunda belirtilen parselin yüzeyinde 2863 sayılı yasada tanımlanan herhangi bir kültür varlığı bulgusu ve kalıntısı tesbit edilememiştir. Yapılacak çalışmalarda herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda en yakın güvenlik birimine ve Müze Müdürlüğüne haber verilmesi gerekmektedir.‖denilmektedir (Bkz. Ek 10)

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü‘ nün görüş yazısında― Taşınmaz tescilli doğal sit alanı ya da korunması gerekli tabiat varlığı koruma alanında bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak yerinde yapılan incelemeye göre, köyün dışında, kırsal alanda bulunan taşınmaz, üzerinde herhangi bir kullanım bulunmayan boş ve düz bir arazidir. Taşınmaz üzerinde korunması gerekli tabiat varlığına rastlanmamıştır. Bu nedenle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin bölümleri açısından taşınmaz üzerinde tavuk çiftliği yapmak için inşaat ruhsatı verilmesinde sakınca bulunmadığı kanaatine varılmıştır.‖denilmektedir (Bkz. Ek 10).

14

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Halk Sağlığı İl Müdürlüğü 01.04.2015 tarih ve 755.03.02-388 sayılı görüş yazısında; -165 Nolu parsel; Alpagut Köyü sınırları içinde ve Susuz tarım arazisi içerisinde, olduğu -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin Ek:2 - 9/14 Maddesi;20.000- 60.000 adet tavuk çiftliği tesisleri 2.sınıf Gayri Sıhhi Müessese kapsamında olduğundan Sağlık Korumu Bandı Mesafesinden muaf olduğu. -Kötü koku, toz, katı atık vb. kirleticiler yerleşim birimine olan uzaklık mesafesi konusunda yetkili kurum Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün görüşünün alınmasının gerektiği, -Kurulmak istenen alanın içinde yerleşim bölgelerini besleyen su kaynağı, su deposu ve su kaptajının bulunmadığı, tespit edilmiştir. İlgili taşınmaz üzerinde yapılmak istenen 30.000 adet kapasiteli tavuk çiftliği tesisine inşaat ruhsatı verilebilmesi için meri mevzuatlara uyulması açılacak tesisin altyapısının kurulması (sızdırmaz fosseptik çukur yapılması) ve gerekli her türlü izin, ruhsat ve lisansların alınması durumunda çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncası olmayacağı kanaatine varılmıştır.‖denilmektedir (Bkz. Ek 10).

Elazığ Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‘ nün 07.05.2015 tarih ve 2119 sayılı görüş yazısında; ―Arazi vasfının ―Kuru Mutlak Tarım Arazisi‖ vasfında olduğu ve

-Çevre araziler ve bu araziler üzerindeki tarımsal üretime zarar vermeyecek şek ite gerekli tedbirlerin alınması, -Uygulamada yazı ekindeki vaziyet planına eksiksiz uyulması, -Mer‘i mevzuat kapsamında ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması, -Yapılacak olan tesisin başka bir amaçla kullanılmaması kaydı ile tarımsal amaçlı olarak 30.000 adet/dönem kapasiteli tavukçuluk işletmesinin yapılması uygun görülmüştür.‖ denilmektedir (Bkz. Ek 10).

İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü‘ nün görüş yazısında ― -Tavuk çiftliği yapımı düşünülen söz konusu parselin köy yerleşik alanı ve civarında kalması halinde; yukarıda belirtilen ―Kırsal Yerleşeme Alanları‖ başlıklı maddenin ilgili plan hükümlerine, -Tavuk çiftliği yapımı düşünülen parselin köy yerleşik alanı ve civan dışında yer alması halinde; 3.5.7.1.Tarım Arazisi başlıklı bendin 1.maddesinde belirtilen tarım arazisi sınıflamasının ilgili kurumca yapılması ve sınıflamaya göre yukarıda ilgili tarım sınıflamalarında yer alan konut yapımına ilişkin ilgili plan hükümlerine uyulması

gerekmektedir.

Ayrıca ilgi yazı ekinde yer alan Elazığ Merkez Alpavut Köyü sınırlarında bulunan 165 no'lu parsel üzerinde 30.000 adet kapasiteli tavuk çiftliği yapmak için inşaat ruhsatı alınmasında, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğine göre herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.‖denilmekte olup bu hususlara hassasiyetle uyulacaktır (Bkz. Ek 10).

15

MÜCAHİDE YILDIRIM

1.c. 2- Su Kullanımı; 1.c.1.ĠnĢaat AĢamasında:

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

İnşaat aşamasında toplam 10 personel çalışacaktır. Personelden kaynaklı su kullanımı; Q = q x N q = Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı (215 L/kişi/gün Türkiye İstatistik Kurumu Verileri,2008) N = Kişi sayısı (10 kişi) Q = 10 kişi *215 L/kişi/gün =2.150 L/Gün = 2,15 m 3 /gün Tesis için gerekli su, açılacak olan kuyudan sağlanacaktır. 167 sayılı YAS Kanunu gereği ilgili yerlerden gerekli izinler alınacaktır.

1.c.2 ĠĢletme AĢamasında:

Proje kapsamında tesiste çeşitli amaçlara yönelik su kullanımı meydana gelecektir.

Bunlar;

 

1) Tesiste bakım ve yetiştiriciliği sağlayacak olan personelin içme ve kullanma

suyu,

2) Kanatlı hayvanların içme suyu, 3) Tesis Yıkama Suyu 4) Koku İndirgeme Suyu

 • 1. Personelden kaynaklı içme ve kullanma suyu ihtiyacı:

Projenin işletme safhasında, toplam çalışacak personel sayısı 2 kişi olacaktır.

Q

q

= q x N = Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı (215 L/kişi/gün Türkiye İstatistik

Kurumu Verileri,2008) N = Kişi sayısı (2 kişi) Q = 2 kişi *215 L/kişi/gün =430 L/Gün = 0,430 m 3 /gün

Tesisteki 3 kişi sürekli tesiste kalacağından yıllık su tüketimleri:

0,430 m 3 /gün x 365 gün/yıl = 156,95 m 3 / yıl (1)

 • 2. Kanatlı hayvanların içme suyu ihtiyacı:

Literatür bilgilere göre etlik piliçlerin yetiştirme periyodu boyunca kümülatif ortalama 0,2 lt/gün su tüketirler. (Kaynak: Tarım Bilgileri Dergisi Ankara Üniversitesi Yayınları Cilt 2 Sayı 3 ve www.zootekni.org)

Bu durumda su ihtiyacı şu şekilde hesaplanır; Etlik piliçler için;

Q etlik piliç = 0,2 lt/adet; gün x 30.000 adet/yetiştirme periyodu x 45 gün

Q

etlik piliç

= 270.000 lt/yetiştirme periyodu x 6 yetiştirme periyodu/yıl

Q etlik piliç = 1.620.000 lt/yıl = 1.620 m 3 /yıl (2)

 • 3. Tesis Yıkama Suyu İhtiyacı:

Temizlik

işlemleri;

sulukların,

temizliği işlemlerini kapsamaktadır.

kümeslerin,

alet

-

ekipmanların

ve

yer-zemin

16

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

İşletilmesi planlanan tesiste kümeslerin toplam kapalı alanı 2.255,6 m 2 ‗dir. Tesisin yıkanması için sarf edilecek ortalama su miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Hesaplama için Atıksu Arıtımının Esasları, Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN ―Cadde Yıkanması İçin Su Sarfiyatı‖ baz alınmıştır.

Tesisin yıkanması için su ihtiyacı: 1,5 lt/m 2 x 2.255,6 m 2 (yıkama ihtiyacı duyulan alan) = 3.383,4 lt = 3,3834 m 3 /1 yetiştirme periyodu olacaktır. Tesiste yılda 6 yetiştirme periyodu olacağına göre yıllık temizlik işlemleri için ihtiyaç duyulan su miktarı: 3,3834 m 3 / yetiştirme periyodu x 6 yetiştirme periyodu/yıl = 20,30 m 3 / yıl (3)

4. Koku İndirgeme Suyu:

Tesiste oluşması muhtemel koku için, davlumbazlara çekilen koku devir daim yapan su perdesine verilerek sıvı fazına alınacaktır. Bu aşamada 1 ton su kullanılacaktır. İşlemde kullanımı tamamlanan kirli su fosseptiğe verilecektir. Suyun ortalama değiştirilme süresi 1 dönem( 45 gün)‘dir.

1 ton/ 45 gün = 0,02 ton/ gün

0,02 * 365

= 7,3 ton/ yıl= 7,3 m 3 / yıl (4)

Tesiste OluĢacak Yıllık Su Ġhtiyacı

= (1) + (2)+ (3)+ (4)= 156,95 m 3 / yıl + 1.620

m 3 /yıl + 20,30 m 3 /yıl +7,3 m 3 / yıl = 1.804,55 m 3 / yıl

Günlük Su İhtiyacı: 1.804,55 m 3 / yıl / 365 gün/1 yıl =4,94 m 3 /gün

Tesis için gerekli su, açılacak olan kuyudan sağlanacaktır. 167 sayılı YAS Kanunu gereği ilgili yerlerden gerekli izinler alınacaktır.

1.c.3- Kullanılacak Enerji ve Yakıt Türü;

Kömür uyumlu kazan kullanılacak olup kömür kullanılması düşünülmektedir. Aydınlatma ve diğer elektrikli aletler vb. için elektrik enerjisi kullanılacaktır. Gerekli elektrik enerjisi en yakın elektrik iletim hattından sağlanacaktır.

17

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

1.ç. Atık Miktarı (katı, sıvı, gaz v.b.) ve Atıkların Kimyasal Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri

1.1. Katı Atıklar:

1.1.1 ĠnĢaat AĢaması:

Evsel Nitelikli Katı Atıklar:

Tesisin inşaat aşamasında 10 kişilik personel çalışacaktır. Çalışacak personelin tüketimi neticesinde oluşacak atıklar tamamen evsel nitelikli katı atıklardan ibarettir. Personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atık miktarı, günlük kişi başına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,15 kg değeri kullanılarak şu şekilde hesaplanmaktadır (Kaynak; Türkiye İstatistik Kurumu,2008).

10 kişi x 1,15 kg/kişi-gün = 11,5 kg/gün

Oluşan katı atıklar sızdırmasız çöp bidonlarında biriktirilecektir. Biriken evsel nitelikli katı atıklar daha sonra düzenli olarak firma tarafından Elazığ Belediyesinin boşaltımını yaptığı çöp konteynırlarına bırakılarak, Elazığ Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bertaraf edilecektir.

Hafriyat Atıkları:

Tesisin inşaat aşamasında oluşabilecek hafriyat atık miktarı;

Tablo 6.Hafriyat Miktarları

Cinsi

(Adet)

 

Toplam Alan (m 2 )

 

Hafriyat Miktarı

 

mes (1 Katlı)

1

 

2.255,6

2.255,6 m 2 x 1,5 m(derinlik)= 3.383,4 m 3

Fosseptik Çukuru

1

 

16

16 m 2 x 3 m (derinlik)= 48 m 3

 

Gübre Çukuru

1

 

47,38

47,38 m 2 x 3 m (derinlik)= 142,14 m 3

Ölü Piliç İmha Çukuru

1

 

31

 

31 m 2 x 3 m (derinlik)=93 m 3

İdari bina

1

 

92

 
 • 92 m 2 x 1 m (derinlik)= 92 m 3

Talaş Deposu

1

 

96

 
 • 96 m 2 x 1 m (derinlik)= 96 m 3

Jeneratör Binası

1

Jeneratör

odası

Prefabrik

olarak

inşa

edileceğinden

hafriyat

olmayacaktır.

 

Su Deposu

1

Su

deposu

Zemine

dökülen

beton

üzerine

yerleştirilecek

hafriyat

olmayacaktır

 

Toplam Hafriyat Miktarı=3.854,54 m 3

 

Toplam Hafriyat Miktarı=3.854,54 m 3 x 1,6 ton/m 3 =6.167,264 ton

Bitkisel toprağın yoğunluğu 1,6 ton/m 3 ‘tür (Kaynak: ERŞAHİN, S. (2001) Toprak Amenajmanı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:56 Ders Notları

Serisi:21 Tokat

Sahadan çıkarılan hafriyat, arazinin dolgusunda ve faaliyet sahası içinde yolların yapımında kullanılacak olup hafriyatın artması halinde Elazığ Belediyesinin belirlediği alanlara götürülüp depolanacaktır.

18

MÜCAHİDE YILDIRIM

1.1.2 ĠĢletme AĢaması:

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Etlik (Broiler) Piliç Kümesinin işletilmesi aşamasında yetiştirmeden ve çalışan personelden kaynaklı katı atık oluşumu söz konusu olacaktır.

Personel Kaynaklı Evsel Nitelikli Katı Atıklar:

İşletme aşamasında ise 2 personel çalışacak olup, oluşacak katı atıklar personelin ihtiyaçlarından ve yıkama esnasında oluşacaktır. Tesisin işletme aşamasında oluşacak günlük katı atık miktarı;

2 kişi x 1,15 kg/kişi-gün = 2,3 kg/gün

Burada biriken evsel nitelikli katı atıklar daha sonra düzenli olarak firma tarafından Elazığ Belediyesinin boşaltımını yaptığı çöp konteynırlarına bırakılarak, Elazığ Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bertaraf edilecektir.

Isınma Kaynaklı Katı Atıklar:

Tesiste işletme aşamasında ısınmada kömür kullanılacaktır. Kullanılacak bu yakıtlardan oluşan kül atıkları çuvallara doldurulacak, beton zemin üzerinde üstü kapalı bir şekilde biriktirildikten sonra belirli aralıklarla Elazığ Belediyesi tarafından belirlenen alanlara dökülerek bertarafı sağlanacaktır.

Prosesten Kaynaklı Katı Atıklar:

Yetiştirme aşamasında her bir kümeste oluşacak günlük atık miktarı (bir piliçten kaynaklanan atık miktarı TÜBİTAK' ın "Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertaraftı Projesi" ne göre 0,03 kg/piliç-gün olarak alınarak); 0,03 kg/piliç-gün x 30.000 adet piliç = 900 kg/gün (0,9 ton/gün) olarak hesaplanmıştır.

Dönemlik hesaplama yapılırsa;

0,9 ton/gün x 45 gün (dönem) = 40,5 ton/dönem bulunur. 40,5 ton/dönem / 0,96 t/m 3 (Hart, 1960; Steffen, 1998)= 42,19 m 3 /dönem(1)

Tavuk çiftliğinde altlık malzemesi olarak talaş kullanılacaktır. Kullanılacak talaş miktarı 3 kg talaş/m 2 ‘dir.

2.255,6 m 2 ‗lik kümes alanında her bir dönemde kullanılacak talaş miktarı; 2.255,6 m 2 x 3 kg talaş/ m 2 = 6.766,8 kg (6,7668 ton) her bir dönemde talaş kullanılacaktır.

6,7668 ton/ 0,65 ton/m 3 (talaş yoğunluğu) = 10,41 m 3 / dönem (2) Gübre deposunda depolanacak atık miktarı= (1)+(2) 42,19 m 3 /dönem+10,41 m 3 / dönem= 52,6 m 3 /dönem

Yapılacak gübre depolarının toplam kapasitesi 142,14 m 3 olup iki dönem (3 ay) gübre depolayabilecek kapasitededir.

19

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Tesisten kaynaklanacak proses atıkları (gübre) ve altlık malzemesi (talaş) dönem sonunda kümesten çıkılarak gübre çukurunda bekletilecek olup gübre çukuru kapalı ve sızdırmasız olacaktır. Gübreler çiftlikten nakledilene kadar sızdırmasız kapalı gübre çukurunda biriktirilecektir. Gübrenin bertaraf yeri ve zamanı konularında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün yazılı onayı alındıktan sonra belge karşılığı çiftçilere verilecektir. 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmeliği‘nde belirtilen tedbirler alınacaktır.

1.ç.2. Sıvı Atıklar

Tesisin inşaat aşamasında ve işletme aşamasında olmak üzere atık su oluşacaktır. Tozumayı önlemek için kullanılan su buharlaşacağından herhangi bir atık su oluşumu söz konusu değildir. Faaliyetin inşaat aşamasında, hafriyat yolu güzergâhı sulama yapılacaktır.

1.2.1 ĠnĢaat aĢaması;

Evsel Nitelikli Atıksu Miktarı:

Q = Personelin su ihtiyacı

q = Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı (215 L/kişi/gün Türkiye İstatistik Kurumu

Verileri,2008)

N = Personel sayısı Q = q x N Q = 215 lt/kişi-gün x 10 kişi Q = 2.150 lt/gün =2,15 m 3 /gün

Projenin inşaatı aşamasında çalışacak personelin ihtiyacı olan evsel nitelikli suyun tamamının atık suya dönüştüğü düşünülürse günlük 2,15 m 3 atık su oluşacaktır. Oluşacak atık sular sızdırmaz fosseptikte biriktirilecektir. Fosseptik detay planı ekte yer almaktadır (Bkz. Ek.6).

1.2.2 ĠĢletme aĢaması;

Proje kapsamında tesiste çeşitli amaçlara yönelik su kullanımı meydana gelecektir.

Bunlar;

1) Tesiste bakım ve yetiştiriciliği sağlayacak olan personelin içme ve kullanma

suyu kaynaklı atık su, 2) Tesisin Yıkanması ile oluşan atık su 3) Koku İndirgeme Suyu

1. Personelden kaynaklı içme ve kullanma suyu

Projenin işletme safhasında, toplam çalışacak personel sayısı 2 kişi olacaktır.

Q

= q x N

q

= Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı Kişi başına düşen günlük su ihtiyacı (215

L/kişi/gün Türkiye İstatistik Kurumu Verileri,2008), N = Kişi sayısı (2 kişi) Q = 2 kişi *215 L/kişi/gün =430 L/Gün = 0,430 m 3 /gün 0,430 m 3 /gün x 365 gün/yıl = 156,95 m 3 / yıl (1)

20

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

 • 2. Tesis Yıkama Suyu

Temizlik

işlemleri;

sulukların,

kümeslerin,

temizliği işlemlerini kapsamaktadır.

alet

- ekipmanların ve yer-zemin

İşletilmesi planlanan tesiste kümeslerin toplam kapalı alanı 2.255,6 m 2 ‗dir. Tesisin yıkanması için sarf edilecek ortalama su miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Hesaplama için Atıksu Arıtımının Esasları, Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN ―Cadde Yıkanması İçin Su Sarfiyatı‖ baz alınmıştır.

Tesisin yıkanması için su ihtiyacı: 1,5 lt/m 2 x 2.255,6 m 2 (yıkama ihtiyacı duyulan alan) = 3.383,4 lt = 3,3834 m 3 /1 yetiştirme periyodu olacaktır. Tesiste yılda 6 yetiştirme periyodu olacağına göre yıllık temizlik işlemleri için ihtiyaç duyulan su miktarı: 3,3834 m 3 / yetiştirme periyodu x 6 yetiştirme periyodu/yıl = 20,30 m 3 / yıl (2)

 • 3. Koku İndirgeme Suyu:

Tesiste oluşması muhtemel koku için, davlumbazlara çekilen koku devir daim yapan su perdesine verilerek sıvı fazına alınacaktır. Bu aşamada 1 ton su kullanılacaktır.

İşlemde kullanımı tamamlanan kirli su yıkama suyu ile birlikte bertaraf edilecektir. Suyun ortalama değiştirilme süresi 1 dönem( 45 gün) dir.

1 ton/ 45 gün = 0,02 ton/ gün

0,02 * 365

= 7,3 ton/ yıl= 7,3 m 3 / yıl (3)

Tesiste Oluşacak Yıllık Atık su 7,3 m 3 / yıl = 184,55 m 3 / yıl

= (1) + (2)+ (3)= 156,95 m 3 / yıl + 20,30 m 3 /yıl +

Günlük oluşacak atık su: 184,55 m 3 / yıl / 365 gün/1 yıl =0,51 m 3 /gün

Günlük 0,51 m 3 /gün atık su oluşmakta olup atık su 1 adet sızdırmaz fosseptikte biriktirilecektir. Fosseptiklerin detay planı eklerde yer almaktadır (Bkz. Ek 6 ). Fosseptik %90 doluluğa ulaştığında yaklaşık 84 günde bir, Elazığ Belediyesi vidanjörleriyle alınıp atık su arıtma tesisi ile sonlanan kanalizasyon sistemine deşarj edilerek bertarafı sağlanacaktır. Elazığ Belediyesi‘ nden vidanjör çekim belgeleri alınarak 5 yıl boyunca saklanacak ve istenilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlara beyan edilecektir.

1.ç.3. Gürültü:

Faaliyet

kapsamında

inşaat

ve

işletme

aşamasında

gürültü

kaynakları

inşaat

çalışmalarında

kullanılacak

makineler

ile

yetiştirmede kullanılan

makine ekipmanlar

olacaktır.

Gürültü, ses gücü, ses şiddeti, ses basıncı veya bunların desibel(dB) birimindeki logaritmik değerleri gibi temel ses birimleri yardımı ile ölçülmekte, ayrıca insan kulağının algılama gücüde hesaba katılarak frekans ağırlıklı şebekeler (dBA) gürültü değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. DBA, insan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirmesi birimidir. Gürültü azaltılması veya kontrolünde çok kullanılan dBA birimi, ses yüksekliğinin subjektif değerlendirmesi ile ilişkilidir.

21

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)‘ne göre şantiye alanındaki faaliyet türlerine ve zaman dilimine bağlı olarak bu Yönetmeliğin 23‘üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, şantiye alanı çevresel gürültü düzeyleri Lgündüz cinsinden Yönetmelikteki Tablo-5 teki sınır değerleri aşamaz.

1.ç.3.1 ĠnĢaat AĢaması:

Tesisin İnşaat Aşamasında Kullanılacak araçlar ve gürültü seviyeleri Tablo 7.‘de verilmiştir.

Tablo 7. Tesisin İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçlar Ve Gürültü Seviyeleri

ĠĢ Makineleri

 

Adet

Ortalama Gürültü Seviyesi dBA

Kaynak Tipi

Kamyon

2

85

Doğrusal

Yükleyici

1

82

Nokta

Transmikser

 

1

 • 110 Alan

 

Dizel Motorlu Ekskavatör

1

 • 105 Nokta

 
 

L

makinesinden verilen bir d uzaklığında S alanının ölçme yüzeyi üzerinde ses

basınç seviyesinin düzeltilmiş ortalama değeridir;

L

= 10 log

1

N

n

i

1

 • 10 0,1 Li

, dB

Buradaki

L

denenen makinenin çevresindeki N konumlarında ölçülmüş çok

sayıdaki L i ses basınç seviyelerinden tayin edilir. Yüzey çevreleme metoduyla (TS EN ISO 3744 ya da TS EN ISO 3746) ses güç seviyeleri belirlenirken, mikrofon konumları yerlerinin sayı ile özdeş olması önerilen yöntemdir. Fakat gerekli değildir.

Leq = 10 log

n

 • i 1

10

Li

/10

, dBA

n= gürültü sayısı,5 Li= gürültü düzeyleri, dBA Leq= Eş Gürültü Seviyesi ,dBA

Kaynaklara r mesafede gürültü (model), Lr = L 0 + 10log[Q/4πr 2 ] L 0 = Kaynaktaki Gürültü Seviyesi Q = Arazi İndirgeme Faktörü r = Kaynaktan Uzaklık Leq = 10 log1/nΣ n i=1 10 Li/10 dBA r mesafedeki ses basıncı (model) Lpi = Lwi + 10log (Q/4πr 2 ) Atmosferik Yutum A Atm = 7.4 * 10 -8 * (f 2 * r/Φ) f = Gürültü Kaynağının Frekansı

r = Mesafe

Φ = Bağıl Nem r mesafedeki gerçek ses basıncı; Lpg Oluşacak ortalama eşdeğer gürültü seviyesi;

Leq = 10 log ((2x10 85/10 )+ (1x10 82/10 )+ (1x10 110/10 )+ (1x10 105/10 )) Leq= 111 dBA

22

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Tablo 8. Kullanılacak Ekipmanlar ve Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantları Üzerine Dağılımı

Gürültü Kaynağı

Ses Gücü

Oktav Bantları( Hz)

 

(dB)

500

1000

2000

4000

Kamyon

85

 • 82 82

 
 • 82 82

 

Yükleyici

82

 • 76 76

 
 • 76 76

 

Transmikser

110

104

104

104

104

Diz. Mot.

105

99

99

99

99

Ekskavatör

111 dBA değeri kullanılarak hesaplanan mesafeye göre ses düzeylerinin oktav bantları dağılımı hesaplanırsa; Sahada oluşacak toplam ses gücü düzeyinin, tesis çevresinde değişik mesafelerdeki ses basınç düzeyi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.

Lp = Lw

eq

x

= 10 m

x

= 20 m

x

= 30 m

x

= 40 m

x

= 50 m

x

= 60 m

x

= 70 m

x

= 80 m

x

= 90 m

x

= 100 m

x

= 200 m

x

= 300 m

x

= 400 m

x

= 500 m

x

= 599 m

x

= 600 m

x

= 700 m

x

= 800 m

x

= 900 m

x

= 1.000 m

+10log (Q/4ח r 2 )

: Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 10 2 ))

= 80,01 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 20 2 ))

= 73,99 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 30 2 ))

= 70,47 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 40 2 ))

= 67,97 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 50 2 ))

= 66,03 dB

:

Lpt = 111 +10 log (1/(4* 3,14 * 60 2 ))

= 64,45 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 70 2 ))

= 63,11 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 80 2 ))

= 61,95 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 90 2 ))

= 60,93 dB

:

Lpt = 111 +10 log (1/(4* 3,14 * 100 2 ))

= 60,01 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 200 2 ))

= 53,99 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 300 2 ))

= 50,47 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 400 2 ))

= 47,97 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 500 2 ))

= 46,03 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 599 2 ))

= 44,46 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 600 2 ))

= 44,45 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 700 2 ))

= 43,11 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 800 2 ))

= 41,95 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 900 2 ))

= 40,93 dB

:

Lpt = 111+ 10 log (1/(4* 3,14 * 1.000 2 )

= 40,01 dB

Araçların çalışma frekans aralığı 500-4000 Hz aralığında olduğundan her bir noktanın ses basınç düzeyi yaklaşık gürültü düzeyine eşdeğerdir. Dolayısıyla yukarda mesafelere göre hesaplanan ses basıncı düzeyleri, o noktada hissedilecek gürültü düzeylerine eşit olup, bu değerler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

23

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Tablo 9. Mesafelere Göre Oluşacak Ses Basınç Düzeyleri ve Gündüz Gürültü Düzeyleri

Mesafe

Ses Basınç Düzeyi

Gündüz Gürültü Düzeyi

(m)

L pt (dB)

L gündüz (dBA)

10

80.01

80.01

20

73.99

73.99

30

70.47

70.47

40

67.97

67.97

50

66.03

66.03

60

64.45

64.45

70

63.11

63.11

80

61.95

61.95

90

60.93

60.93

100

60.01

60.01

200

53.99

53.99

300

50.47

50.47

400

47.97

47.97

500

46.03

46.03

599

44.46

44.46

600

44.45

44.45

700

43.11

43.11

800

41.95

41.95

900

40.93

40.93

1000

40.01

40.01

Net Ses Düzeyi, L pg ;

Aatm =

7.4 x 10 -8 x f 2 x r /

Aatm = Atmosferik rötuş ile ses basıncı düzeyindeki düşüş (dBA)

f

r

= İletilen sesin frekansı (500,1000, 2000, 4000) =

Kaynaktan uzaklık (m) = Havanın bağıl nemi (% 51)

Aatm= 7.4x10 -8 * 4000 2 *100/51 = 2,32 dBA

24

MÜCAHİDE YILDIRIM

Tablo 10. Atmosferik Yutuş Değerleri

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

   

Atmosferik YutuĢ (dBA)

 

Mesafe (m)

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

x

= 10 m

0.00

0.01

 • 0.06 0.23

 

x

= 20 m

0.01

0.03

 • 0.12 0.46

 

x

= 30 m

0.01

0.04

 • 0.17 0.70

 

x

= 40 m

0.01

0.06

 • 0.23 0.93

 

x

= 50 m

0.02

0.07

 • 0.29 1.16

 

x

= 60 m

0.02

0.09

 • 0.35 1.39

 

x

= 70 m

0.03

0.10

 • 0.41 1.63

 

x

= 80 m

0.03

0.12

 • 0.46 1.86

 

x

= 90 m

0.03

0.13

 • 0.52 2.09

 

x

= 100 m

0.04

0.15

 • 0.58 2.32

 

x

= 200 m

0.07

0.29

 • 1.16 4.64

 

x

= 300 m

0.11

0.44

 • 1.74 6.96

 

x

= 400 m

0.15

0.58

 • 2.32 9.29

 

x

= 500 m

0.18

0.73

 • 2.90 11.61

 

x

= 599 m

0.22

0.87

 • 3.48 13.91

 

x

= 600 m

0.22

0.87

 • 3.48 13.93

 

x

= 700 m

0.25

1.02

 • 4.06 16.25

 

x

= 800 m

0.29

1.16

 • 4.64 18.57

 

x

= 900 m

0.33

1.31

 • 5.22 20.89

 

x = 1000 m

0.36

1.45

 • 5.80 23.22

 

25

MÜCAHİDE YILDIRIM

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (30.000 ADET DÖNEM KAPASİTELİ)

Bu durumda oluşacak net ses düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmektedir

Tablo 11. Mesafelere Göre Yetiştirme Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Net Ses Düzeyi (dB)

Mesafe (m)

 

Net Ses Düzeyi (dB) (4000 Hz)

 

x

= 10 m

 • 80.01 -

 • 0.23 =

79.78

x

= 20 m

 • 73.99 -

 
 • 0.46 =

 

73.53

x

= 30 m