You are on page 1of 2

Sadraudzbas paskuma

Krslavas Velotre
Nolikums
1. Mris un uzdevumi
Veicint veselgu dzves veidu, aktualizt kustbu svargumu iedzvotju vid, k ar
pievrst uzmanbu apkrtjs vides kvalittei un popularizt ritebraukanu Krslavas
novad, uzsverot to, ka k drou, videi draudzgu un ekonomisku prvietoans veidu.
2. Vieta un laiks
Velobrauciena starts 2015.gada 18.jlij, 18.novembra laukum plkst. 10.00,
reistrans starta viet no 9.00. Finia vieta Rgas iel 159 .
3. Paskuma vadba
Paskumu organiz Krslavas novada dome, sadarbb ar Krslavas Sporta skolu, SIA
Velokurjers (www.velokurjers.lv), Latvijas Ritebraucju apvienbu
(www.divritenis.lv). Paskuma atbildg persona Raitis Timma, mob. tel.
26134166. Paskuma oficils mjas lapas: www.kraslava.lv, www.sportskraslava.lv
4. Marruts
Velobraucienam tiek piedvts viens marruts 10 km garum.
Karte eit: http://velokarte.divritenis.lv/#!/id/573
5. Paskuma norise
Reistrans starta viet, 18.novembra laukum no 9.00.
Starts plkst. 10.00
Finis no 11.30 ldz 12.00
Finia vieta, paskuma noslgums, apbalvoana Rgas iel 159 .
Dalbniekiem, kas jaunki par 12 gadiem, jbt ar velo iveri un braucien atauts
piedalties tikai kop ar veckiem. Dalbnieki, kas jaunki par 12 gadiem,
reistrjoties bez vecku ataujas, braucienam netiek apstiprinti.
8. Serviss dalbniekiem
Starta, finia viet un vis tras deurs medicniskais personls, kur nepiecieambas
gadjum var sniegt medicnisko paldzbu, k ar ir iespja izsaukt neatliekamo
medicnisko paldzbu, zvanot pa tlruni 112.
9. Balvas
Paskuma organizatori nodroina galveno balvu, kuras izloze notiek paskuma dien,
apbalvoanas ceremonijas laik.

Par galvens balvas ieguvju var kt jebkur izloz kltesoais brauciena


dalbnieks.
Veicinanas balvas brauciena dalbniekiem (atraktvkie, oriinlkie uc) tiek
pieirtas pc organizatoru ieskatiem:
10. Naktsmtnes dalbniekiem
Informcija par naktsmtnm Krslav pieejama portl www.visitkraslava.com
Ieteicams naktsmtnes rezervt savlaicgi.
11. Dalbnieku ievrbai
Brauciena organizatori nenes atbildbu par dalbnieku iespjamm traumm brauciena
laik. Katrs sacensbu dalbnieks, piesakoties velo braucienam, ar savu parakstu
apliecina, ka uzemas pilnu atbildbu par savu un savu brnu veselbas atbilstbu
distances veikanai, ka ievros ceu satiksmes noteikumus un brauciena nolikumu.
12. Izmaias sacensbas nolikum
Organizatoriem ir tiesbas izdart izmaias un papildinjumus nolikum. Organizatori
nav atbildgi par to, ka dalbnieki nav iepazinuies ar nolikumu. Ja nepiecieama
plaka informcija, ldzu sazinties ar brauciena organizatoriem.