You are on page 1of 24

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÍÝïé
áãùíåò Κονιτσιώτικα λαλούμε-
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ÇÐÅÉÑÏÕ
να της ψυχής τα
Áñ. Öýëëïõ 4092

ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ ηλιοφώτιστα Óåëßäá 17

H ενιαία παράταξη παρουσίασε τους βασικούς άξονες

Ενώ αναμένεται στα Γιάννινα


Με πρόγραμμα
για αλλαγή στο Δήμο
ο υφυπουργός Εσωτερικών
Aποτίμηση της κατά-
στασης στο... μέτωπο
του ΧΥΤΑ, από την
επιτροπή αγώνα
✔ Δήλωση της ΓΓΠΗ για ολο-
κλήρωση των έργων του
περιφερειακού σχεδιασμού και
✔ Mέχρι το Πάσχα και περιμένοντας τον «Καλλικράτη» σε δημόσια διαβούλευση
ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί η διαδικασία ανάδειξης του επικεφαλής
κριτική στο Φορέα Διαχείρι-
σης ΣΕΛ. 4

Το πρόγραμμα βάσει του οποίου


θα διοικήσουν το δήμο Ιωαννι-
τών όπως αυτός θα διαμορφωθεί
μετά την εφαρμογή του Προ-
γράμματος «Καλλικράτης», σε
περίπτωση βέβαια που πάρουν τα
ηνία του δήμου μετά τις εκλογές
Στη σύνταξη του Π.Δ. του Νοεμβρίου, παρουσίασαν
η διαδικασία χθες το μεσημέρι, τα μέλη της
ενιαίας αντιπολίτευσης Ντίνος
Έχει δρόμο ακόμη Σιάκαρης και Δημήτρης Γιωτί-
τσας.
το σχέδιο Πεντέλης, Οι βασικοί άξονες του προγράμ-
ματος θα τεθούν σε δημόσια δια-
Δροσιάς κ.λ.π. ΣΕΛ. 2 βούλευση στους φορείς και τους
δημότες μέχρι το Πάσχα, ενώ
σύντομα αναμένεται να ανακοι-
Με πίστωση από το νωθεί και η διαδικασία της εκλο-
υπουργείο Παιδείας γής του επικεφαλής της παράτα-
ξης. ΣΕΛ. 7
Προς δημοπράτηση
η ανακατασκευή του Η απόβαση των κυνηγών και το ολοκαύτωμα των πουλιών ΣΕΛ. 21
κλειστού γυμναστη- Αναπάντητο το ερώτημα Αμφίβολη η συμμετοχή
ρίου στο Καλπάκι για το σταμάτημα της γεώτρησης του Μαϊστόροβιτς την
ΣΕΛ. 4
Βρέθηκε ή όχι πετρέλαιο Κυριακή
στους Νεγράδες; Ένα οστικό οίδημα είναι αυτό
που κρατάει τον Ίβιτσα Μαϊ-
✔ Στα 4.500 μέτρα, στόροβιτς εκτός προπονήσε-
ων το τελευταίο διήμερο και
λόγω... πιέσεων που συνι- πλέον έχοντας χάσει τη μισή
στούν ύπαρξη κοιτάσματος, προετοιμασία εν όψει του
Μοναδικός υποψήφιος η εταιρεία είχε ζητήσει από «τελικού» της Κυριακής με την
ο Κ. Τασούλας το δήμο Καλπακίου να... πρώην ομάδα του, τα περιθώ-
ρια συμμετοχής του είναι
Αντιδράσεις στη Ν.Δ. εκκενώσει την περιοχή και απελπιστικά στενά. ΣΕΛ. 22
για την δια βοής αμέσως μετά ανακοίνωσε
εκλογή γραμματέα
την αποχώρησή της, χωρίς Στην Εθνική Σλοβενίας
να φτάσει στα 5.000
της Κ.Ο. ΣΕΛ. 13 μέτρα... ΣΕΛ. 3 κλήθηκε ο Σίσιτς ΣΕΛ. 22

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr


2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Στη σύνταξη του Π.Δ η διαδικασία


Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
Έχει δρόμο ακόμη το σχέδιο Πεντέλης, Δροσιάς κλπ
Προβλέπονται νεφώσεις κατά ÂñÜäõ: Πιθανή βροχή.
-Η απάντηση του αρμόδιου υφυπουργού Περιβάλλο-
τόπους αυξημένες με πρό- Çãïõìåíßôóá: Πιθανή βροχή.
ντος σε αναφορές τριών βουλευτών επιβεβαιώνει τον ÂñÜäõ: Πιθανή βροχή.
σκαιρες βροχές κυρίως στα
Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. δυτικά. ÉùÜííéíá: Πιθανή βροχή.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ÂñÜäõ: Πιθανή βροχή.
Η «Πολεοδομική μελέτη περιοχών Ζευγάρια-Τσιφλικόπουλο-
Πεντέλης—Δροσιάς Ν. Ιωαννίνων», βρίσκεται ακόμη στο υπουργείο ευνοούν τη μεταφορά ÐñÝâåæá: Πιθανή καταιγίδα.
Περιβάλλοντος και το σχετικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος έχει σκόνης από την Αφρική. ÂñÜäõ: Αίθριος.
μεν συνταχθεί, αλλά η διαδικασία απαιτεί αρκετό χρόνο, αφού πρέ- Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυ- ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
πει να ελεγχθεί από το ΣτΕ για να μπουν οι υπογραφές και να δημο- ÁÑÔÁ 90 Ýùò 180 C
σιευθεί στο ΦΕΚ.
τικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία σε μικρή ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 90 Ýùò 170 C
Αυτό προκύπτει από την απάντηση του υφυπουργού Θάνου
ÉÙÁÍÍÉÍA 80 Ýùò 170 C
Μωραϊτη σε αναφορά των βουλευτών Μιχάλη Παντούλα, Κώστα άνοδο.
Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ ÐÑÅÂÅÆÁ 80 Ýùò 160C
Τασούλα και Θανάση Οικονόμου και επιβεβαιώνεται έτσι η έντονη ¢ñôá: Πιθανή βροχή.
αντίδραση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δροσιάς, Πεντέλης περί
καθυστέρησης στην έκδοση του Π.Δ. Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
Στην απάντηση του υφυπουργού αναφέρονται τα εξής: Í. ÁÑÔÁÓ
«Το Κεντρικό ΣΧΟΠ., με την υπ’ αριθ. Συν.31η /23.9.2009
Πράξη 229 Γνωμοδότησή του, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικό για
την έγκριση του θέματος με διαφοροποίηση από την σχετική Εισή-
γηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου μας
όσον αφορά στον καθορισμό του ορίου πυκνοδομημένων περιοχών.
Συγκεκριμένα το Κ. ΣΧΟΠ. γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του

ùò áíôßäïôï
ορίου πυκνοδομημένων περιοχών σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.
ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ äéá öõ ãÞ...
Ùò
5494/30-12-2003 (ΦΕΚ 6/Δ’/2004) Απόφαση Γεν. Γραμματέα
Περιφέρειας Ηπείρου «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμη-
άρεσε η
μου της
Της φίλης
μάτων των περιοχών Ζευγάρια, Τσιφλικόπουλο, Πεντέλη, Δροσιά
ό την
Δήμου Ιωαννίνων» και όχι σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ, Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010 ιθ ε ώ ρ η σ η . Πέρα απ
82009/ 3447/1985 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως η Επ θει ο
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου μας εισηγήθη-
Λέοντος Πάπα Ρώμης
μ η τ η ν π οιότητα, νιώ
έρ νεται
κε. Κατόπιν αυτού, προέκυψε η ανάγκη να διορθωθούν και να προ- ς ν α απελυθερώ
θ ε α τ ή βαρό-
σαρμοστούν τα αντίστοιχα έντεκα (11) τοπογραφικά διαγράμματα
ω μ α τ ικ ά από τη σο
που συνοδεύουν την Πολεοδομική Μελέτη. ψυχοσ ια
λη αρρώστ
Όπως μας ενημέρωσε η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου του τητα (μεγά και
Υπουργείου μας το Σχέδιο Π.Δ. με θέμα «Έγκριση πολεοδομικής
.) , τ ο ν σ υ γκρατημό
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ αυτή.. ι τους
μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας ΧΧΙΙΙ του Δήμου
π ρ έ π ε ια (που κάνε
Ιωαννιτών (Ν. Ιωαννίνων) στις περιοχές Ζευγάρια, Δροσιά ,Πεντέ- την ε υ ÁÍ.ΔΕ.
λη, Τσιφλικόπουλο» έχει συνταχθεί και θα προωθηθεί ιεραρχικά ρ η χ ο ύ ς .
ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ: ανθρώπου
ς
προς συνυπογραφή».
Η τελευταία παράγραφος, αν και δεν εξηγεί πόσο θα διαρκέσει η
ιεραρχική συνυπογραφή και η αποστολή στο ΣτΕ για τον έλεγχο, ÃÅÍÉÊÏ ÊÑÁÔÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ
μεταφράζεται σε κάποιους μήνες, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά. ×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ, ôçë. 2651080111
Θυμίζουμε ότι το σχέδιο εκκρεμεί από τις αρχές της δεκαετίας
του 1980 και προ έξι μηνών αποστάλθηκε διορθωμένο από το δήμο
Ιωαννιτών και από τη δημοτική αρχή υποστηρίζονταν ότι βρίσκεται
για έλεγχο στο ΣτΕ, όμως ο υφυπουργός διαψεύδει αυτή την εξέλι-
ξη.

Στις 27 Φεβρουαρίου στα Γιάννινα


Η Ν.Δ συζητά αυτοδιοικητικά
H Γραμματεία Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και ο Γραμ-
ματέας της κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, καλούν το Σάββατο 27
Φεβρουαρίου τα αυτοδιοικητικά στελέχη της Περιφέρειας Ηπείρου
καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, σε συνάντηση – συζήτηση
με θέμα «την πορεία και το μέλλον της Αυτοδιοίκησης στη νέα
εποχή».
Η συνάντηση προφανώς αφορά το πρόγραμμα «Καλλικράτης»
που είναι προ των πυλών.
Η συνάντηση θα γίνει στο ξενοδοχείο «GRAND SERAI», στα Γιάν-
νινα από τις 9:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.
«Η Ν.Δ. και τα αυτοδιοικητικά στελέχη της δίνουν δυναμικά το
παρόν στις προκλήσεις της νέας εποχής. Γιατί στην περίοδο της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που διανύουμε, απαιτείται, περισ-
σότερο από κάθε φορά, η εγρήγορση και η κινητοποίηση όλων των
κοινωνικών δυνάμεων.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ο πλησιέστερος προς τους πολίτες
θεσμός, καλείται να διαδραματίσει νέο ουσιαστικό ρόλο «ενταγμέ-
νο» στη νέα πραγματικότητα», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνω-
ση».

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ


ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Καζάκος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá:
¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôéêό ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñù-
ôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò «Σήμερα είσαι Ωνάσης κι αύριος Θανάσης» λέει η παροιμία, αλλά η
ÓïåëåìÝæïãëïõ, Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò
πτώση των περίβλεπτων είναι ίσως το πιο δραματικό μοτίβο της μοίρας,
Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï
ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
μετά τον θάνατο. Στην αρχαία λογοτεχνία έχει ανάλογη ένταση με την
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444 αιμομιξία, τον χωρισμό των αγαπημένων, την τύφλωση και τον εξοστρακι-
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ σμό του αποσυνάγωγου από το σώμα της κοινωνίας - πράγμα που τον εξι-
Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 4,5% σώνει με τα θηρία. Ακόμα και στα πιο κοντινά χρόνια, πρόσωπα που εξέ-
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.neoiagones.gr
πεσαν από την εξουσία τους πήραν διαστάσεις θρύλου, ακόμα κι αν η
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr δύναμή τους ήταν βασισμένη στην Ύβρι και το Έγκλημα. ΑΝ.ΔΕ
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3
Αναπάντητο το ερώτημα για το σταμάτημα της γεώτρησης
ãíþìç ç ì þ í ã
Βρέθηκε ή όχι πετρέλαιο στους Νεγράδες;
✔ Στα 4.500 μέτρα, λόγω...πιέσεων που συνιστούν ύπαρξη κοιτάσματος, η εται- Πρόγραμμα
ρεία είχε ζητήσει από το δήμο Καλπακίου να... εκκενώσει την περιοχή και αμέ-
σως μετά ανακοίνωσε την αποχώρηση της, χωρίς να φτάσει στα 5.000 μέτρα... για νέα πορεία στο Δήμο
✔ Από το 2003 που έληξε άδοξα η προσπάθεια κανείς δεν εξήγησε τι ακριβώς Μια εκτεταμένη προγραμματική πρόταση για το
Δήμο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η Ενιαία
συνέβη, αλλά κάποια ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά ακούστηκαν προχθές σε Δημοτική Αντιπολίτευση. Έτσι φορείς και πολί-
εκπομπή του ALTER τες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν, να
διαφοροποιήσουν και παρεμβαίνοντας στο
Περίπου 7 χρόνια μετά την λήξη της έρευνας για ότι βρέθηκε νερό... πρόγραμμα να έχουν συνδράμει στην διαμόρ-
την ανεύρεση κοιτάσματος υδρογονανθράκων στην Για κάποιο χρονικό διάστημα η έρευνα δεν προ-
περιοχή του Καλπακίου και το ερώτημα αν βρέθη- χωρούσε, ωστόσο συνεχίστηκε και έφτασε μέχρι τις φωση μίας νέας διακυβέρνησης στο δήμο
κε ή όχι πετρέλαιο που δεν είχε απαντηθεί τότε, 4.500 μέτρα, οπότε κι άρχισαν οι...πιέσεις. Τότε Ιωαννιτών.
επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή την προχθεσι- επιλέχθηκε να γίνει και μια πλάγια γεώτρηση για Η διαβούλευση του προγράμματος είναι ένας νέος
νή εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα στον ALTER. να φτάσει το γεωτρύπανο στο πιθανό κοίτασμα από τρόπος συμμετοχής των πολιτών και μιας
Αν και η παύση της γεώτρησης έγινε με ..συνοπτι- άλλη οδό, όμως αυτή σταμάτησε χωρίς αποτέλεσμα ουσιαστικής και ευρύτερης συζήτησης για το
κές διαδικασίες, χωρίς το Ελληνικό κράτος να στα 3.000 μέτρα. πώς θα θέλαμε να είναι ο Δήμος στη νέα δεκα-
ζητήσει εξηγήσεις από την εταιρεία που την ανέλα- ετία.
βε, η αίσθηση ήταν ότι κάτι βρέθηκε, αλλά για «Εκκενώστε την περιοχή» Το άνοιγμα στην κοινωνία αποδεικνύει και τον
λόγους άγνωστους δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα. Στις 2 τα ξημερώματα μια μέρα πριν ανακοινωθεί
Ενισχυτικό υπέρ της άποψης ότι εντοπίστηκε κοί- η αποχώρηση της εταιρείας από τη γεώτρηση, ο τρόπο με τον οποίο η Ενωμένη Δημοτική
τασμα έιναι και το γεγονός ότι από το 2005 υπήρξε δήμαρχος Καλπακίου δέχθηκε τηλεφώνημα από Παράταξη θα διοικούσε το δήμο φέρνοντας
ενδιαφέρον από πετρελαϊκές εταιρείες να ολοκλη- τον Γενικό Διευθυντή της Enterprise oil κ. Ιντσέν- στο Δημοτικό Συμβούλιο το κέντρο λήψης των
ρώσουν την έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή. Το κο, για να εκκενώσει εσπευσμένα την περιοχή σε αποφάσεων και αφαιρώντας από τα παράκε-
2007 στάλθηκε σχετικό έγγραφο από το δήμαρχο ακτίνα 2 χιλιομέτρων για το φόβο να προκληθεί ντρα και τα εξωθεσμικά κέντρα την δυνατότητα
Καλπακίου Κώστα Καψάλη και το νομάρχη Αλέξαν- έκρηξη από τις ισχυρές πιέσεις που έρχονταν από να επιβάλλουν αποφάσεις.
δρο Καχριμάνη στον τότε υπουργό Ανάπτυξης Χρή- το υπέδαφος. Όπως θυμάται ο κ. Καψάλης απομα-
κρύνθηκαν εκείνη τη νύχτα οι ελάχιστοι κάτοικοι Ο σύγχρονος τρόπος διοίκησης του δήμου απαιτεί
στο Φώλια με αίτημα να διερευνηθεί πλήρως η μια εντελώς διαφορετική λογική από αυτή που
ύπαρξη ή μη κοιτάσματος, της περιοχής κοντά στη γεώτρηση, αφού πρόκειται
Ρεπορτάζ για αγροτική περιοχή με λίγους κατοίκους. Ο Γενι- τώρα εφαρμόζεται. Το λεκανοπέδιο έχει αλλά-
όμως ποτέ δεν απαντήθηκε.
κός Διευθυντής της εταιρείας είχε πει στο δήμαρχο ξει, σε όλες τις παραμέτρους ενώ η διοίκηση
Χρήστος Καζάκος Ακολούθησε τη... μοίρα και
άλλων περιοχών που υπάρ-
ότι οι πιέσεις κατά 99% οφείλονται σε ύπαρξη κοι- των δήμων έχει μείνει σε μοντέλα ήδη ξεπερα-
τάσματος υδρογονανθράκων... Με το φως της σμένα εδώ και δέκα – δεκαπέντε χρόνια.
χουν ενδείξεις για κοιτάσματα μέρας κι αφού δεν συνέβη κάτι τη νύχτα ο κ. Ιντσέν-
υδρογονανθράκων, κάτι που κο ενημέρωσε το δήμαρχο ότι η γεώτρηση σταματά Η σύνθεση του πληθυσμού είναι διαφορετική, η
αποτέλεσε αντικείμενο της εκπομπής, δηλαδή η επειδή το γεωτρύπανο δεν μπορεί να ανταποκρι- πυκνότητα διαφορετική, οι καθημερινοί προο-
ακατανόητη στάση του κράτους σε αυτό το μείζον θεί... Αυτή ήταν και η μόνη εξήγηση που δόθηκε ρισμοί, οι ανάγκες, οι επιπτώσεις σε όλες, τις
ζήτημα. στο δήμο Καλπακίου. Έτσι δεν μάθαμε ποτέ αν παραμέτρους περιβαλλοντικές, οικονομικές,
όντως υπάρχει κοίτασμα και αν είναι εκμεταλλεύσι- πολιτιστικές, κοινωνικές, έχουν διαφοροποιη-
Οι πιέσεις συνιστούν κοίτασμα... μο, ούτε γιατί η χώρα μας δεν ενδιαφέρεται να αξιο- θεί και αναζητούνται λύσεις από ένα εντελώς
Από όσα ειπώθηκαν από πρόσωπα που είχαν ποιήσει αυτόν τον πλούτο, εφόσον υπάρχει και σε
εμπλακεί στην υπόθεση από διαφορετικά πόστα, άλλες περιοχές.
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και αντιμετώ-
προκύπτει ότι η γεώτρηση στους Νεγράδες δεν πισης προβλημάτων.
έφτασε ποτέ στο βάθος που προβλεπόταν με το Ενδιαφέρον πετρελαϊκών εταιρειών Ένας σύγχρονος δήμος χρειάζεται πρώτα απ’ όλα
αιτιολογικό ότι υπήρχαν έντονες πιέσεις και δεν Η Enterprise oil αποκατέστησε την περιοχή που ένα σύγχρονο σύστημα διοίκησης , ιεράρχη-
μπορούσε να ανταποκριθεί το γεωτρύπανο... έγιναν οι δυο γεωτρήσεις, παρέδωσε την έκταση σης, αξιολόγησης και πολιτικούς που θα βλέ-
Ο καθηγητής Γεωλογίας του πανεπιστημίου στο δήμο και με κάποια ανταποδοτικά έργα και ένα πουν το μέλλον των κατοίκων και όχι την προ-
Πατρών κ. Αβραάμ Ζελιλίδης υποστήριξε στην ποσό ως ενοίκιο και αποχώρησε το 2003. Φτάσαμε σωπική τους παρουσία, ένα σύστημα που θα
εκπομπή, ότι οι πιέσεις που επικαλέστηκε η εται- στο 2005 και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πετρε-
λαϊκές εταιρείες να ερευνήσουν πλήρως την περιο- στηρίζεται στη σύνθεση των απόψεων και όχι
ρεία Enterprise oil, η οποία είχε αναλάβει την
έρευνα, αποτελούσαν ένδειξη ότι υπάρχει κοίτα- χή για ύπαρξη κοιτάσματος, στηριζόμενες, προφα- στην προώθηση συμφερόντων.
σμα. Το ίδιο υποστήριξε και η κ. Τερέζα Φωκιανού νώς, σε στοιχεία από την γεώτρηση που προηγήθη- Το πρόγραμμα παρουσιάζεται με εννέα(9) μεγά-
επί σειρά ετών υπεύθυνη της ΔΕΠ-ΕΚΥ της κρατι- κε. Μάλιστα σε ένα συνέδριο εταιρειών του κλάδου λες θεματικές ενότητες και γι’ αυτές έχουν τεθεί
κής εταιρείας που ήταν αρμόδια για τις έρευνες. στην Αλβανία, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Καλπα- οι βασικές αρχές παρέμβασης και ακόμη προ-
Γιατί σταμάτησε η γεώτρηση είναι το ερώτημα που κίου, συζητήθηκε η περιοχή των Νεγράδων. Και τείνονται συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής εφαρ-
δεν έχει απαντηθεί, με τον κ. Ζελιλίδη να σημειώ- από δημοσιεύματα ενημερώθηκε ο κ. Καψάλης και
το 2007 μαζί με το νομάρχη κ. Καχριμάνη απέ- μογής.
νει ότι έχει ενδιαφέρον η περιοχή, όπως οι άλλες στελλαν σχετικό έγγραφο στον τότε υπουργό Ανά- Είναι μία αρκετά εκτεταμένη επεξεργασία που ανα-
στην Δυτική Ελλάδα. Άλλωστε η Αλβανία και η Ιτα- πτυξης Χρ. Φώλια ζητώντας να διερευνηθεί μέχρι δεικνύει και τους τρεις πυλώνες που θα στηρι-
λία αντλούν πετρέλαιο, αν αυτό λέει κάτι... να υπάρξει απάντηση, αν η περιοχή φιλοξενεί κοί- χθεί η ενιαία δημοτική παράταξη α) τη δημο-
τασμα υδρογονανθράκων. Ποτέ δεν δόθηκε απά- κρατική διακυβέρνηση, β) την ανάπτυξη για
Ενοικίαση 57 στρεμμάτων για ντηση σε αυτό το αίτημα και από όσα ακούστηκαν
την γεώτρηση τον άνθρωπο και το περιβάλλον, γ) την αλλη-
στην προχθεσινή εκπομπή, συνολικά για την
Η Enterprise oil ανέλαβε την έρευνα από το στάση και τους χειρισμούς του επίσημου κράτους λεγγύη και την κοινωνική συνοχή.
Ελληνικό Δημόσιο το 2001 για την περιοχή στο θέμα της έρευνας υδρογονανθράκων, προκύ- Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών είναι το σύγ-
«Μηλιές» του δημοτικού διαμερίσματος Νεγράδων πτει ότι η ...μοίρα είναι κοινή με τη διαφορά ότι χρονο και ουσιαστικό στοιχείο της διακυβέρνη-
του δήμου Καλπακίου και ήρθε σε επαφή με το στους Νεγράδες έγινε γεώτρηση που σταμάτησε σης των τοπικών κοινωνικών με την προϋπόθε-
δήμο, αφού πρόκειται για δημοτική έκταση, προ- λίγο πριν βρει...στόχο κι αυτό είναι που προκαλεί ση ότι τα όσα λέγονται, μπαίνουν σε διαδικασία
κειμένου να την μισθώσει. Η μίσθωση ήταν για πολλά ερωτήματα... ουσιαστικής επεξεργασίας και ο διάλογος γίνε-
δυο χρόνια και η γεώτρηση ξεκίνησε το 2002. Η Enterprise oil έχει απορροφηθεί πλέον από
Ο σχεδιασμός προέβλεπε να φτάσει το γεωτρύπα- την κολοσσό της SHELL, αλλά για την περιοχή μας ται επί της ουσίας για να ληφθούν οι αποφά-
νο στα 5.000 μέτρα βάθος, αλλά μόλις έφτασε σε το όνομα της μένει βαθειά χαραγμένο στη μνήμη, σεις.
κάποιο σημείο, οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν το δήμο από τη γεώτρηση στους Νεγράδες. Η ενιαία παράταξη δημοσιεύοντας το σχέδιο προ-
γράμματος βάζει και τον επικεφαλής που θα
επιλεγεί να υπηρετήσει αυτό που η ίδια η τοπι-
Το απόγευμα στην Περιφέρεια κή κοινωνία θα αναδείξει ως πρόγραμμα δρά-
σης για τον δήμο Ιωαννιτών.
Σύσκεψη απολογισμού των ζημιών από την κακοκαιρία Η δουλειά που έχει γίνει από την παράταξη είναι
ουσιαστική , θέτει πολλά θέματα, και αναδει-
Τα προβλήματα που δημιουργή- Θυμίζουμε ότι στο νομό Ιωαννίνων κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα κνύει πολιτικές και προβληματισμούς για στρα-
θηκαν στην Ήπειρο από τα έντονα μεγάλες είναι οι ζημιές στο οδικό των πολιτών, πρώτα από όλα, και τηγικό σχεδιασμό στην διακυβέρνηση του
καιρικά φαινόμενα που επικράτη- δίκτυο, ενώ από κατολισθήσεις ακολούθως των περιουσιών τους», δήμου για τη δεκαετία που διανύουμε.
σαν τις τελευταίες ημέρες στην επλήγησαν σπίτια και άλλα κινδυ- υπογραμμίζει σε δήλωσή της η Βαγγέλης Αθανασίου
περιοχή και οι τρόποι αντιμετώπι- νεύουν. Γενική Γραμματέας.
σής τους θα εξεταστούν σε σύσκε- «Έδωσα εντολή στους Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί
ψη που συγκαλεί σήμερα Πέμπτη η επικεφαλής των τεχνικών στις 7 το απόγευμα με την συμμετο-
ΓΓΠΗ Δήμητρα Γεωργακοπούλου υπηρεσιών της Περιφέρειας, να χή των Νομαρχών των τεσσάρων
στα γραφεία της Περιφέρειας. επισκεφτούν και πάλι τις πληγείσες Νομών, των Δημάρχων ΟΤΑ που
Στο μεταξύ, χθες κλιμάκιο των περιοχές και να κάνουν μια πρώτη έχουν υποστεί και τις μεγαλύτερες
τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρει- αποτίμηση των ζημιών άμεσα. ζημιές, του Γενικού Αστυνομικού
ας επισκέφθηκε εκ νέου τις πληγεί- Παράλληλα, τους ζήτησα όπου διευθυντή Ηπείρου, του Διοικητή
σες περιοχές για την αποτίμηση υπάρχει δυνατότητα και ανάγκη Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπεί-
των ζημιών προκειμένου η Γενική λήψης άμεσων μέτρων να ρου, του Γενικού Διευθυντή και του
Γραμματέας και ενόψει της σύσκε- προχωρήσουν σε συνεργασία και προϊστάμενου πολιτικής προστα-
ψης να έχει ολοκληρωμένη εικόνα με την τοπική αυτοδιοίκηση σίας της Περιφέρειας και υπηρε-
για το μέγεθοςτων καταστροφών. προκειμένου να μην τεθεί σε σιακών παραγόντων.
4 ÑEÐOÑÔÁÆ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Την στάση τους αναμένονταν να καθορίσουν χθες το Ενώ αναμένεται στα Γιάννινα ο υφυπουργός Εσωτερικών
βράδι τα μέλη της επιτροπής αγώνα κατά του ΧΥΤΑ Ελλη-
νικού και οι δήμαρχοι Κατσανοχωρίων και Παμβώτιδας
στην συνάντηση που είχαν προγραμματίσει, στον απόηχο
της σύσκεψης με τον υφυπουργό Εσωτερικών Γιώργο Ντό-
Αποτίμηση της κατάστασης στο... μέτωπο
λιο, προχθές το βράδι στην Αθήνα.
Από τη σύσκεψη αυτή δεν προέκυψε ...είδηση για το ποια
θα είναι η απόφαση της κυβέρνησης ως προς την τύχη του
του ΧΥΤΑ, από την επιτροπή αγώνα
έργου, αλλά η αίσθηση είναι ότι με την αναμενόμενη επί- ✔ Δήλωση της ΓΓΠΗ με αφορμή τη σύσκεψη της Αθήνας με αναφορά στην ολοκλήρωση
σκεψη του κ. Ντόλιου στα Γιάννινα, όλα θα ξεκαθαρίσουν.
Πάντως στο...στρατόπεδο δημάρχων και επιτροπής, των έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού και κριτική στον Φορέα Διαχείρισης.
υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική απάντηση επί Διαχείρισης στερεών Αποβλήτων του νομού, για ολιγωρία είναι επιτακτική και άμεση περιβαλλοντική ανάγκη να επι-
του αιτήματος να σταματήσει το έργο και να αναζητηθεί στην προώθηση των έργων που άπτονται του προβλήματος σπευσθεί η υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται
άλλη λύση με κατασκευή ΧΥΤΥ μέσα από έναν νέο Περιφε- με τα σκουπίδια. στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Απο-
ρειακό σχεδιασμό, κάτι που προτείνει και ο Γ’ Αντιπρόε- Η ...επίθεση αυτή, όταν πρόσφατα η ίδια η κ. Γενικός είχε βλήτων και να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης των
δρος της βουλής Βαγγέλης Αργύρης. καλέσει το Φορέα να ενεργοποιηθεί και να προχωρήσει και ΧΑΔΑ καθώς οι προθεσμίες που έχει ορίσει η Ε.Ε. έχουν
Στο μεταξύ σε γραπτή δήλωση της η ΓΓΠΗ Δήμητρα τους σταθμούς μεταφόρτωσης, την αποκατάσταση της χωμα- εκπνεύσει εδώ και καιρό .Άλλωστε είναι κοινή διαπίστωση,
Γεωργακοπούλου, με αφορμή τη σύσκεψη στο υπουργείο τερής Δουρούτης και την ανακύκλωση στο νομό, προκαλεί ότι ειδικά στο Νομό Ιωαννίνων έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος
Εσωτερικών, επαναλαμβάνει την γνωστή της θέση ότι πρέ- ερωτηματικά, αφού η διοίκηση του Φορέα ανταποκρίθηκε, με την ολιγωρία που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα ο Φορέας
πει να ολοκληρωθούν τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, όπως δηλώθηκε. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην προώθηση και υλο-
γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί ως θέση υπέρ της ολο- Η δήλωση της ΓΓΠΗ έχει ως εξής: ποίηση σημαντικών έργων που θα οδηγούσαν στην καλύτε-
κλήρωσης και του ΧΥΤΑ, ενώ ασκεί κριτική και στον φορέα «Από τη συνάντηση διαφάνηκε για μία ακόμη φορά ότι ρη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων». Χ.Κ

Με πίστωση από το υπουργείο Παιδείας

Προς δημοπράτηση η ανακατασκευή


του κλειστού γυμναστηρίου στο Καλπάκι
✔ Είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς από πυρκαγιά προ μηνών και άφησε... άστεγους μαθητές και τους κατοίκους που το χρησιμοποιούσαν για εκδηλώσεις
Θέμα ημερών είναι η δημοπράτηση καταστροφική πυρκαγιά θα αποκτήσει
από το δήμο Καλπακίου του έργου ανα- την αρχική του μορφή και λειτουργικό-
κατασκευής του κλειστού σχολικού τητα με την υλοποίηση του έργου της
γυμναστηρίου που είχε καταστραφεί ανακατασκευής.
σχεδόν ολοσχερώς από πυρκαγιά την 1η Το γυμναστήριο είναι τύπου Τ11
Σεπτεμβρίου του 2009. όμοιο με αυτά της Κόνιτσας και του
Το γυμναστήριο εκτός από χώρο Μετσόβου και θα διαθέτει και πάλι κερ-
άθλησης για τους μαθητές της ευρύτε- κίδες 600 θέσεων.
ρης περιοχής, φιλοξενούσε πολλές Η έλλειψη του είναι εμφανέστατη
άλλες εκδηλώσεις και συναθροίσεις και αυτούς τους μήνες και ο στόχος της
η απουσία του είναι κάτι παραπάνω από δημοτικής αρχής είναι να ολοκληρωθεί
εμφανής. το συντομότερο δυνατό η ανακατασκευή
Από την προανάκριση που έκανε η πριν, τον επόμενο χειμώνα.
πυροσβεστική δεν διαπιστώθηκε η Χ. Καζάκος
αιτία, αλλά το παρήγορο ήταν ότι δεν
υπήρξαν τραυματισμοί, αφού την ώρα
που εκδηλώθηκε η φωτιά υπήρχαν παι-
διά που έπαιζαν.
Ο δήμος κινήθηκε άμεσα για να βρει
πιστώσεις, ώστε να αποκατασταθεί το κτίριο που είχε λειτουργήσει ως γυμνα- στήριο το 2004 και κόστισε 1,5 εκ.
ευρώ, χρήματα που προήλθαν από τον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων.
Ο δήμαρχος Κώστας Καψάλης είχε
επαφές με τον ΟΣΚ και το υπουργείο
Παιδείας το Σεπτέμβριο, αλλά λόγω της
προεκλογικής περιόδου δεν κατέστη
δυνατό να δοθεί η πίστωση που απαι-

Βιολογικό ψωμί
τούνταν.
Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου
απευθύνθηκε στην ηγεσία του υπουρ-
γείου παιδείας και το αίτημα, με την
επισήμανση ως επείγον έργο, υιοθετή-
θηκε.
Το υπουργείο διαθέτει πίστωση
350.000 ευρώ και ο δήμος ολοκλήρωσε
ήδη τη μελέτη και τις απαραίτητες αδει-
οδοτήσεις και πλέον απομένει η έγκρι-
ση δημοπράτησης. Το έργο θα δημο-
πρατηθεί με προϋπολογισμό 400.000
ευρώ, όπως προέκυψε από τη μελέτη και
θα συνεισφέρει με 100.000 ευρώ και η
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Το γυμναστήριο από το οποίο έχουν
μείνει μόνο τα ντουβάρια όρθια από την
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5
Τις επόμενες εβδομάδες προωθείται
προς ψήφιση από τη βουλή ο νόμος που
θα αναθεωρήσει το διαχειριστικό πλαί-
Προωθείται προς ψήφιση το σχέδιο νόμου
σιο του ΕΣΠΑ (νόμος 3614/2007), με το
οποίο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Οικονομίας στοχεύει στην αύξηση της
Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ για αύξηση
απορρόφησης μέσα στο 2010 στο 15%,
από 3% περίπου που ήταν μέχρι πρότι-
νος (και περίπου 3,5% για το ΠΕΠ
της απορρόφησης στο 15% το 2010
Ηπείρου). Το σχέδιο νόμου εξυπηρετεί
τρεις βασικούς στόχους, την αποκέντρω- ✔ Η υπουργός Οικονομίας Λ. Κατσέλη και ο υφυπουργός Στ. Αρναουτάκης παρουσίασαν χθες
ση, την απλοποίηση και την αποτελε-
σματικότητα και όπως ανέφεραν σε συνέ-
ντευξη τύπου η υπουργός Λούκα Κατσέ-
τους στόχους και τις αλλαγές που επέρχονται στην απλοποίηση διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης έργων
λη και ο υφυπουργός Σταύρος Αρναου-
τάκης, εντάσσονται παράλληλα στο
✔ Ειδικό πρόγραμμα αποκτούν τα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού και Υγείας
ΕΣΠΑ τρία νέα ειδικά προγράμματα
(Πολιτισμός, Τουρισμός, Υγεία) με την
✔ Ανακοινώσεις για τις αναπτυξιακές δράσεις και τον νέο αναπτυξιακό νόμο
ανάλογη ανακατανομή των υπαρχόντων
πόρων. σχεδίων και θα αποπληρωθούν έως το
Πρόκειται για υπουργεία που δεν τέλος του α’εξαμήνου εφέτος οι οφειλές
είχαν τομεακό πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ. προς τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη
Επίσης, εισάγεται η έννοια της Επιχει- ενταχθεί.
ρησιακής Προγραμματικής Συμφωνίας
μεταξύ ΥΠΟΙΑΝ, άλλων υπουργείων και * Ο σχεδιασμός νέων προγραμμάτων
περιφερειών της χώρας, που θα υπογρα- για το ΤΕΜΠΜΕ και η επέκταση σε επι-
φεί εντός του Μαρτίου, ώστε αμέσως χειρήσεις του αγροτικού τομέα
μετά να αποδεσμευθούν οι διαθέσιμοι * Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επι-
πόροι προς τα υπουργεία και τις περιφέ- χειρήσεων, μέσω ΕΣΠΑ, ΤΕΜΠΜΕ και
ρειες. Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ)
Οι σημαντικότερες αλλαγές * Ενεργοποίηση πόρων 100 εκατ. ευρώ
από το χρηματοδοτικό εργαλείο
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αποκέ- «Jeremie» το επόμενο δίμηνο, και προώ-
ντρωσης, εκτός της Επιχειρησιακής θηση του χρηματοδοτικού εργαλείου
Προγραμματικής Συμφωνίας, εισάγεται «Jessica» (περιβαλλοντικές δράσεις,
και η έκθεση προόδου σε διμηνιαία αστικές αναπλάσεις, κ.λπ.) έως τον Ιού-
βάση για τα έργα σε κάθε περιφέρεια και νιο
η ανακατανομή πόρων σε περίπτωση * Η προώθηση του σχεδίου νόμου για
καθυστερήσεων. την απλούστευση και επιτάχυνση των
Στο πλαίσιο της απλοποίησης στις διαδικασιών ίδρυσης (το σχέδιο νόμου
εφαρμοζόμενες διαδικασίες, καταργού- στη Βουλή τον Μάρτιο-Απρίλιο), αδειο-
νται οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περι- δότησης και λειτουργίας των επιχειρήσε-
φερειών, η «ΝΟΜΟΣ ΑΕ» (εταιρεία που 25% (570 εκατ. ευρώ) σε άμεσες επιχο- διεξαχθεί από 15 Μαρτίου έως 9 Απριλί-
ρηγήσεις προς επιχειρήσεις (240 εκατ. ου και το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί στη ων (το σχέδιο νόμου έως τον Ιούνιο)
ιδρύθηκε με μεγάλη καθυστέρηση για να * Η δημιουργία του Ελληνικού Ανα-
συνδράμει τις νομαρχίες στην υλοποίη- ευρώ για το πρόγραμμα ενίσχυσης Βουλή τον Μάιο).
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 228 εκατ. Έως ότου αρχίσει να «τρέχει» ο νέος πτυξιακού Ταμείου (το σχέδιο νόμου
ση έργων του ΕΣΠΑ) και η Επιτροπή
ευρώ για τον επενδυτικό νόμο, 52 εκατ. νόμος, θα γίνει η σταδιακή αξιολόγηση έως τον Ιούνιο)
Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΟΙΑΝ.
Καταργείται η υποχρεωτική εφαρμογή ευρώ για το ΤΕΜΠΜΕ και 50 εκατ. ευρώ των αιτήσεων ένταξης στον προϋπάρχο- * Η αναβάθμιση και δημιουργία νέων
του δεύτερου βαθμού πιστοποίησης της για άλλες δράσεις). ντα νόμο άνω των 4.000 επενδυτικών Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ).
επάρκειας των δικαιούχων με βάση το Επίσης, από το σύνολο των 2,289
πρότυπο ΕΛΟΤ και καθίσταται προαιρε- δισ. ευρώ, τα 1,638 δισ. ευρώ αφο-
τικό το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429. ρούν σε εγκρίσεις για συγχρηματοδο-
Καταργείται, επίσης, η διαδικασία δια- τούμενα έργα και τα υπόλοιπα 651,51
τύπωσης γνώμης πριν από την ένταξη για εκατ. ευρώ για το εθνικό σκέλος.
πράξεις προϋπολογισμού έως 50 εκατ.
ευρώ (σήμερα ισχύει για πράξεις άνω Οι αναπτυξιακές δράσεις ως το
των 5 εκατ. ευρώ για έργα ΕΤΠΑ και 2 καλοκαίρι
εκατ. ευρώ για το ΕΚΤ).
Όσον αφορά στον προγραμματισμό
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των αναπτυξιακών δράσεων έως το
τέλος του α’ εξαμήνου περιλαμβάνο-
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας, νται:
οι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων * Η ολοκλήρωση έως τέλος
Φεβρουαρίου της αξιολόγησης του
Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα διατίθενται κατά
προγράμματος ελευθέρων επαγγελ-
προτεραιότητα στα συγχρηματοδοτούμε-
ματιών ύψους 70 εκατ. ευρώ
να έργα, θα δίδεται η δυνατότητα στις
* Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης
αναθέτουσες αρχές να επικαιροποιούν των προγραμμάτων νεανικής και
και μόνες τους τις μελέτες, επιταχύνο- γυναικείας επιχειρηματικότητας
νται οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων ύψους 70 εκατ. ευρώ
συμβάσεων και καταργούνται οι περιορι- * Η ολοκλήρωση στα τέλη Απριλί-
σμοί για προκήρυξη και υποβολή προ- ου της αξιολόγησης της πρώτης
τάσεων έργου χαμηλού προϋπολογι- φάσης του προγράμματος ενίσχυσης
σμού. μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους
Η υπουργός ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι 500 εκατ. ευρώ
κάθε μήνα θα εγκρίνονται περίπου 800- * Η δημοσίευση έως τον Μάρτιο
900 εκατ. ευρώ για έργα και δράσεις ενί- της δεύτερης φάσης του προγράμμα-
σχυσης επιχειρήσεων, καθώς στόχος τος στήριξης μικρομεσαίων επιχειρή-
είναι να υπάρξουν εντός του 2010 εντά- σεων ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ
ξεις έργων ύψους 10,3 δισ. ευρώ στον * Η προκήρυξη εντός του Μαρτίου
προϋπολογισμό του ΠΔΕ. δύο προγραμμάτων για την πράσινη
Αναφερόμενη στην έως τώρα πορεία επιχειρηματικότητα συνολικού ύψους
του ΠΔΕ, η υπουργός είπε ότι από την 1η 60 εκατ. ευρώ
Ιανουαρίου 2009 έως την 11η Φεβρουα- * Η προώθηση του σχεδιασμού
ρίου 2010 έχουν εγκριθεί και υπογρα- συνολικών δράσεων ενίσχυσης της
φεί από το ΥΠΟΙΑΝ χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικότητας (με κλαδική
ύψους 2,289 δισ. ευρώ (μόνο τις τελευ- στόχευση) και η ενίσχυση των επιχει-
ταίες 40 ημέρες υπογράφηκαν εγκρίσεις ρήσεων έντασης γνώσης, έρευνας και
χρηματοδότησης ύψους 1,5 δισ. ευρώ). καινοτομίας με μικτή χρηματοδότηση
Πάνω από το 80% από αυτούς τους από εθνικούς και άλλους πόρους
πόρους (1,8 δισ. ευρώ) έχουν διοχετευ- * Η αναμόρφωση του επενδυτικού
θεί στην περιφέρεια και πάνω από το νόμου (η δημόσια διαβούλευση θα
6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Ορθά και... ανάποδα


ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Νέα μόδα οι τηλεφωνικές φάρσες
Ìå ôïN... Íßêï ÆáñìðáëÜ
Νέα μόδα αυτή με τις τηλεφωνικές φάρσες για τοποθέτηση
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκρηκτικών μηχανισμών σε νυχτερινά μαγαζιά της πόλης.
info@nikoszarbalas.gr Δεύτερο τηλεφώνημα – φάρσα προχθές το βράδυ, μόλις λίγες
μέρες μετά από εκείνο που αναστάτωσε πελάτες, ιδιοκτήτες αλλά
και τους κατοίκους της γύρω περιοχής στην οδό Δωδώνης.
Από τηλεφωνικό θάλαμο στην Καραβατιά λένε οι αστυνομικοί
Ερωτήματα ότι προήλθε το δεύτερο τηλεφώνημα. Δεν αποκλείεται πάντως να
Κατολισθή- είναι προϊόν μίμησης, μιας και είναι λιγάκι παράξενο πίσω από
Ρώτησα και ξαναρώτησα κι απάντηση δεν έλαβα: - Ποια είναι η Μη
αυτές τις φάρσες να κρύβεται το ίδιο άτομο.
Κυβερνητική Οργάνωση Humanet; σεις
Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει και αυτό το ενδε-
- Πόσα χρήματα (και για ποιο σκοπό) έλαβε την πενταετία της διακυ- χόμενο.
βέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία; Πήραμε τον κατήφορο ▲ Ίδωμεν…
- Τι δεσμοί (αίματος) συνδέουν στελέχη της Humanet με πρώην (γενικώς)
κυβερνητικό αξιωματούχο, που εκλέγεται στην περιοχή μας; Που εξαφανίστηκε η νέα γρίπη;
Κανείς δεν θ’ απαντήσει;
Έχει κανείς ιδέα που πήγε αυτή η νέα γρίπη. Όχι τίποτα άλλο
ψάχνουμε να τη βρούμε και δεν μπορούμε. Έξαρση μέσα στον
* Η Ελλάδα παραμένει από τις 3 ακριβότερες * Δε βγαίνει πέρα με ρυθμίσεις αυτή η ιστορία. Φεβρουάριο είχαν προαναγγείλει οι γιατροί και οι επιστήμονες
χώρες της Ευρώπης στο φάρμακο. Το πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη, αυτή λόγω της κακοκαιρίας και του κρύου.
* Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υπερ- είναι η ουσία! Με τη μόνη διαφορά ότι η κακοκαιρία και
συνταγογράφηση και την κατάργηση της λίστας * Τι να σου κάνει π.χ. η υπουργός όταν επί το κρύο ήρθαν, αλλά η γρίπη όχι.
από την προηγούμενη κυβέρνηση, εκτόξευσε τη μήνες μένουν «ακέφαλα» τα νοσοκομεία της Σε δεύτερη περίπτωση γρίπης των πουλε-
φαρμακευτική δαπάνη το 2009 στα 6,6 δις ευρώ. χώρας! ρικών, φαίνεται πως εξελίσσεται τελικά,
* Η κυβέρνηση υποσχέθηκε (με την αλλαγή του * Και με την ευκαιρία ας δώσω μια απάντηση σ’ αλλά το λυπηρό δεν είναι ότι ο ιός Η1Ν1,
συστήματος κοστολόγησης των φαρμάκων) μεσο-
όλους εκείνους που με τοποθετούν πότε διοικη- δεν αποδείχτηκε τόσο φονικός όσο τον
σταθμική μείωση των τιμών κατά 20% και της
τή και πότε υποδιοικητή στο ένα ή το άλλο νοσο- περιέγραφαν.
συνολικής επιβάρυνσης ταμείων και καταναλω-
τών κατά 1 δις ευρώ το χρόνο. κομείο της πόλης μας. Το λυπηρό είναι πως στήθηκε ένα ολόκλη-
* Το χάλι με την υπέρογκη φαρμακευτική δαπά- Δεν με αφορούν οι όποιες ζυμώσεις γίνονται. ρο παιχνίδι στις πλάτες όλο του
Με τον
νη δε λύνεται (μόνο) με την αλλαγή της τιμολό- Δεν εζήτησα τίποτε από κανένα. κόσμου από τις φαρμακευτικές
γησης. Χρειάζεται ηλεκτρονική συνταγογράφη- Εάν μου έκαναν ένα απλό τηλεφώνημα θα μπο- Αλέξανδρο Θεμελή εταιρίες για να κονομήσουν. Δισε-
ση, καθιέρωση λίστας βάσει κριτηρίων, ενίσχυση ρούσαν να το ξεκαθαρίσουν. κατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν για
της έρευνας στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Ας είναι… Τους ευχαριστώ που με θυμούνται. την αγορά των εμβολίων, με τα
περισσότερα απ’ αυτά να μένουν στα αζήτητα.
▲ Ειδικά στη χώρα μας.
Μνήμη Δημήτρη Κωνσταντίου Εξεταστικές αλλά με τι αποτέλεσμα;
Εξεταστική για τις μίζες της Siemens, εξεταστική για το Βατο-
παίδι, για τα ομόλογα, για, για, για…
Το θέμα όμως δεν είναι πόσες εξεταστικές επιτροπές θα στη-
θούν και για πόσα σκάνδαλα του πολιτικού βίου της χώρας, αλλά
αν θα βρουν κάποιον ένοχο.
Γιατί είναι άλλο πράγμα να δημιουργείς εξεταστικές επιτροπές
και να καλοπληρώνεις μάλιστα όσους συμμετέχουν σε αυτές και
άλλο να βγάζεις κάποιο αποτέλεσμα.
Γιατί αν όλες αυτές οι επιτροπές στήθηκαν για να μας πουν στο
Το Βυζαντινό τέλος ότι τίποτα δεν έγινε και όλοι είναι καθαροί, ε τότε καλύτε-
Μουσείο φέρει ρα να μην είχαν ξεκινήσει πότε.
τη σφραγίδα του ▲ Αν είναι να καλυφτούν οι πολιτικοί πίσω από τις εξεταστι-
Δημήτρη Κων- κές και να τα κονομήσουν κι από πάνω καλύτερα να μη μάθου-
στάντιου με τίποτα περισσότερο από αυτά που ξέρουμε.
Δεν είχα μάθει ότι ήταν άρρωστος. Έτσι η είδη- του Ιτς Καλέ σε συνδυασμό με την ίδρυση και λει-
ση του θανάτου του με ξάφνιασε. τουργία του Βυζαντινού Μουσείου.
Διάβαζα και ξαναδιάβαζα τις πολιτιστικές στή- Όταν έφυγε από τα Γιάννινα – ήταν και απόφοι-
λες των αθηναϊκών εφημερίδων, που τον συνόδευ- τος και διδάκτωρ αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
αν με εγκωμιαστικά σχόλια στο στερνό του ταξίδι. Σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ένιωσα
Ένιωσα λύπη ανάμεικτη με ικανοποίηση και ότι «κόβεται» ένα κομμάτι της πόλης μας».
περηφάνεια. Τον συνάντησα αρκετές φορές στο υπουργείο
Δεν πάνε πολλές μέρες που τον έβλεπα (στις πολιτισμού κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας
ειδήσεις των κρατικών καναλιών) να εγκαινιάζει μου ως νομάρχης (1995-1998).
την περιοδική έκθεση αγιογραφίας του Μάρκου Υπηρετούσε στο τμήμα Βυζαντινών Μουσείων.
Καμπάνη. Κάθε φορά που τον έβλεπα είχα τη σιγουριά ότι
Όπως έμαθα, το ίδιο βράδυ μπήκε στο νοσοκο- είχα απέναντί μου ένα «Γιαννιώτη», ένα δικό μας
μείο με πνευμονική εμβολή. άνθρωπο.
Όρθιος. Γενναία πάλεψε τους τελευταίους μήνες Τον είδα πάλι στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακα-
με τον καρκίνο. δημία με την αφορμή των εγκαινίων μιας έκθεσης
Ο Δημήτρης Κωνσταντίος ήταν ένα διαμάντι. που οργάνωσε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
Τον γνώρισα πριν πολλά χρόνια, όταν υπηρετού- σείο.
σε ως επιμελητής και προϊστάμενος της 8ης εφο- Ήταν ο διευθυντής του.
ρείας Αρχαιοτήτων. Στα τέλη της δεκαετίας των Ήταν ο άνθρωπος που «έχτισε» με κέφι το νέο
’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80. πρόσωπο του Βυζαντινού Μουσείου. Παρέλαβε το
Πρώτα τον γνώρισα ως ενεργό πολίτη. Ανήσυχος, 1999 ένα κλειστό επιστημονικό χώρο και τον μετέ-
πνεύμα καθαρό, ασυμβίβαστος σε ζητήματα τρεψε σ’ ένα μοντέρνο ίδρυμα, ανοιχτό στην κοι-
αρχών, ακέραιος. νωνία.
Άνθρωπος προοδευτικός, εμφορούμενος από τις Ο Δημήτρης Κωνστάντιος άφησε το χνάρι του
ιδέες της ανανεωτικής αριστεράς για μια δημο- στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας αλλά και στον
κρατική και συμμετοχική κοινωνία. τόπο μας.
Έπειτα παρακολούθησα την επιστημονική – Ελπίζω ο δήμος Ιωαννιτών ν’ αναλάβει πρωτο-
επαγγελματική του πορεία. βουλίες (π.χ. ονοματοθεσία οδού, οργάνωση ημε-
Ως δημόσιο πρόσωπο – αλλά και Καστρινός – ρίδας κ.α.) για να τιμήσει τη μνήμη του.
παρακολούθησα από κοντά και θαύμασα την υπο- Δεν το χρειάζεται ο Δημήτρης.
δειγματική δουλειά που έγινε για την ανάδειξη Εμείς το έχουμε ανάγκη.
ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΠΕΜΠΤΗ
ÔÑÉÔÇ 1118
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2007
2010 ÅIÄÇÓÅÉÓ 7
Το πρόγραμμα βάσει του οποίου θα διοική-

Με τον λαό, για τον λαό


σουν το δήμο Ιωαννιτών όπως αυτός θα δια-
μορφωθεί μετά την εφαρμογή του Προγράμμα-
τος «Καλλικράτης», σε περίπτωση βέβαια που
πάρουν τα ηνία του δήμου μετά τις εκλογές του
Νοεμβρίου, παρουσίασαν χθες το μεσημέρι, τα
μέλη της ενιαίας αντιπολίτευσης Ντίνος Σιάκα-
ρης και Δημήτρης Γιωτίτσας. ✔ Παρουσιάστηκαν χθες οι προτάσεις της ενιαίας παράταξης της αντιπολίτευσης του
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος θα
τεθούν σε δημόσια διαβούλευση στους φορείς
και τους δημότες μέχρι το Πάσχα, ενώ σύντομα
δήμου και θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το Πάσχα
αναμένεται να ανακοινωθεί και η διαδικασία
της εκλογής του επικεφαλής της παράταξης.
✔ Οχτώ οι βασικοί άξονες με το βάρος να πέφτει κυρίως στα οικονομικά
Οχτώ βασικοί άξονες
✔ Εντός των ημερών ανακοινώνεται και η διαδικασία εκλογής του επικεφαλής
Ο κ. Σιάκαρης αφού ευχαρίστησε όλους
όσους εργάστηκαν προκειμένου να συνταχθεί
το πρόγραμμα, δήλωσε ότι η παράταξή του το
καταθέτει για διαβούλευση στην κοινωνία των
Ιωαννίνων με αίσθημα ευθύνης, τονίζοντας
παράλληλα ότι μέσω αυτού θα προωθηθούν οι
αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται ο δήμος για
να πάει μπροστά.
Όπως τόνισε λοιπόν, οι οχτώ βασικοί άξονες
του προγράμματος είναι το οικιστικό περιβάλ-
λον, που αφορά άμεσα στο ρυθμιστικό και τον
πολεοδομικό σχεδιασμό, το φυσικό περιβάλ-
λον, μέσα στο οποίο υπάρχουν θέματα όπως ο
ΧΥΤΑ, η βιώσιμη κινητικότητα, που αφορά
στην οργάνωση της κυκλοφορίας πεζών αλλά
και οχημάτων, η ανάπτυξη τοπικής οικονο-
μίας, η κοινωνική πολιτική, η παιδεία και ο
πολιτισμός, πολιτικές για νεολαία και τέλος τα
μέσα και τους πόρους για τη λειτουργία του
δήμου.

Οικιστικό περιβάλλον: Ρυθμιστικό και .Βιώσιμη κινητικότητα: Οργάνωση θησης των τοπικών προϊόντων, η δημιουργία προτείνονται έχουν να κάνουν με μια προ-
πολεοδομικός σχεδιασμός κυκλοφορίας πεζών – τροχοφόρων Επιχειρηματικού Πάρκου στις παρυφές της γραμματική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο για
Σαν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ορθολογι- Το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα σημαντι- πόλης σε συνδυασμό με Εκθεσιακό Κέντρο συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς, την
κής παρέμβασης για τον πολεοδομικό σχεδια- κότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αλλά και η Έκδοση Δημοτικής εκπτωτικής κάρ- ανάπτυξη αθλητικών υποδομών και ενίσχυση
σμό του δήμου, χαρακτηρίζει το ρυθμιστικό δήμος Ιωαννιτών και ένα από τα πρώτα που θα τας (σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο) ερασιτεχνικών σωματείων της πόλης και τον
σχέδιο, το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε κληθεί να δώσει λύση η νέα Δημοτική Αρχή, για πολύτεκνες και άπορες οικογένειες για σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση ενός «επώ-
χθες, με βασικές αρχές της παρέμβασης να όποια και να είναι αυτή. είδη πρώτης ανάγκης. νυμου» Διεθνούς Φεστιβάλ με επίκεντρο την
είναι η ισόρροπη διαχείριση των πολεοδομι- Έτσι άμεσοι στόχοι, όπως παρουσιάστηκαν πόλη μας και τη Δωδώνη.
κών αναγκών του Λεκανοπεδίου σε σχέση με από τους δύο δημοτικούς συμβούλους της αντι- Κοινωνική και πολιτική αλληλεγγύη
τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης πολίτευσης χθες, θα είναι η δημιουργία δικτύ- Ο κ. Σιάκαρης υπογράμμισε πως η τοπική Πολιτικές για τη νεολαία
περιοχής, η διαμόρφωση όρων δημιουργίας ου ποδηλατοδρόμων σε ολόκληρη την πόλη, η αυτοδιοίκηση, μακριά από λογικές φιλανθρω- Σε ότι έχει να κάνει με την πολιτική της ενι-
μιας βιώσιμης οικιστικά πόλης και η αξιοποίη- αίας παράταξης του δήμου απέναντι στην νεο-
ση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων προς λαία ο κ. Σιάκαρης τόνισε πως πρωταρχικό
όφελος των πολιτών.
Μερικά από τα μέτρα που προτείνει η ενιαία
Σε ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι το Πάσχα καθήκον της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να
θέσει τη νεολαία στο επίκεντρο των πολιτικών
παράταξη για την υλοποίηση των αρχών αυτών Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες και να καταγράψουν τις απόψεις τους. της.
είναι η προσαρμογή του νέου Σχεδίου Πόλης θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις Εξ’ άλλου υπάρχει ένας ακόμα άξονας, Γι’ αυτό προτείνεται η ενεργοποίηση και
στο Ρυθμιστικό μέχρι το 2012, η ανάπλαση και αρχές Μαρτίου, κάτι που θα διαρκέσει αυτός που αφορά σε ειδικά θέματα των ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού Συμβου-
Ρεπορτάζ μέχρι το Πάσχα. Νωρίτερα, μέχρι τα τέλη δημοτικών διαμερισμάτων, και οποίος θα λίου Νεολαίας (ΔΣΝ) με εκχώρηση αρμοδιοτή-
του μήνα, το κείμενο με τις προτάσεις της συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα μόλις των από το Δημοτικό Συμβούλιο, η δημιουργία
Aλέξανδρος Θεμελής ενιαίας παράταξης θα δοθεί σε διαφό- ολοκληρωθεί το χωροταξικό των δήμων κέντρου σταδιοδρομίας νέων σε διασύνδεση με
ρους φορείς προκείμενου να καταθέσουν που θα προκύψουν από τον «Καλλικρά- παρόμοια άλλων φορέων (Πανεπιστήμιο κ.λπ.)
κι αυτοί τις προτάσεις τους. τη». καθώς επίσης και η δημιουργία δικτύου
ενοποίηση των πλατειών του κέντρου της Οι πολίτες θα μπορούν να το βρουν, σε Επίσης σύντομα θα ανακοινωθεί και η βιβλιοθηκών και χώρων πολυμέσων στις συνοι-
πόλης και η λειτουργική διασύνδεση τους με μερικές μέρες, ολόκληρο σε μια ιστοσελί- διαδικασία με την οποία θα εκλεγεί και ο κίες και τα δημοτικά διαμερίσματα.
το παραλίμνιο μέτωπο καθώς και οι παρεμβά- δα, η οποία θα ανακοινωθεί από την επικεφαλής της παράταξης καθώς και τα
σεις σε επίπεδο συνοικιών με πιλοτικά σχέδια παράταξη σύντομα και στην οποία θα ονόματα που θα είναι υποψήφια για τη Λειτουργία του δήμου: μέσα και πόροι
οικολογικής διαχείρισης. έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν αλλά θέση αυτή. Βασικό σημείο τριβής ανάμεσα στην τωρινή
Δημοτική Αρχή και την αντιπολίτευση είναι
Φυσικό περιβάλλον: Οικοσύστημα και πεζοδρόμηση του εμπορικού και ιστορικού πίας αλλά και γραφειοκρατικών μηχανισμών, βεβαίως τα οικονομικά του δήμου, για τα
διαχείριση αποβλήτων κέντρου της πόλης, η δημιουργία γραμμών οφείλει να παρεμβαίνει συμπληρωματικά στις οποία ο κ. Δημήτρης Γιωτίτσας δήλωσε πως
Σε ότι αφορά στον άξονα που έχει να κάνει κρατικές πολιτικές, εστιάζοντας στον κόσμο είναι σε άθλια κατάσταση, παραθέτοντας μάλι-
τραμ, αλλά και η μεταφορά του ΚΤΕΛ εκτός
με το φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβάνο- των πραγματικών αναγκών και δημιουργώντας στα και στοιχεία. Όπως είπε λοιπόν, το σύνολο
πόλης.
νται δύσκολα κομμάτια, όπως το θέμα του δίκτυα αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων του
ΧΥΤΑ, της ανακύκλωσης, αλλά και της προστα- Για το λόγο αυτό απαιτείται ενιαίος σχεδια-
σίας της λίμνης. Ανάπτυξη τοπικής οικονομίας: Ο δήμου ξεπέρασε τα 68 εκατομμύρια ευρώ, οι
ρόλος της αυτοδιοίκησης σμός και αποκεντρωμένες δράσεις σε τοπικό καθυστερήσεις καταβολής μισθών και ασφαλι-
Οι προτάσεις της ενιαίας αντιπολίτευσης του επίπεδο με μερικές απ’ αυτές να αναλύονται
δήμου τονίζουν τη θέληση της, αν εκλεγεί Ένας σημαντικός άξονας πάνω στον οποίον στικών εισφορών φτάνουν κατά μέσο όρο τους
τα μέλη της ενιαίας παράταξης θέλουν να στη- στο κείμενο που θα τεθεί προς διαβούλευση, δύο έως τρεις μήνες, ενώ οι συσσωρευμένες
δημοτική αρχή τον Νοέμβριο, να κάνει όλες τις όπως για παράδειγμα η στήριξη της τρίτης ηλι-
απαραίτητες ενέργειες ώστε να μετατραπεί ο ρίξουν τη διοίκηση του δήμου Ιωαννιτών, είναι ζημιές του συνόλου των Δημοτικών Επιχειρή-
και αυτός της ανάπτυξης και τόνωσης της τοπι- κίας με ενίσχυση των ΚΑΠΗ και βελτίωση του σεων, χωρίς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ι., εκτινάχτηκαν στο
ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ με την παράλληλη δημιουργία προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», η αντιμε-
ενός εργοστασίου ανακύκλωσης. κής οικονομίας. Ο κ. Σιάκαρης τόνισε, η αυτο- ιλιγγιώδες ύψος των 36,2 εκατομμυρίων ευρώ,
διοίκηση οφείλει να διαμορφώνει όρους υπο- τώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών με δρά- από το οποίο το 61% αφορά την Α.Δ.Ε.Ι..
Προτείνει επίσης την δημιουργία ενός προ- σεις ενημέρωσης και ενίσχυση των δομών απε-
γράμματος παρακολούθησης των φυσικοχημι- στήριξης οι οποίοι θα έχουν σαν αποτέλεσμα Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δώσει ιδιαίτε-
την ευημερία των πολιτών σημειώνοντας ξάρτησης, αλλά και η ελεύθερη πρόσβαση στις
κών παραμέτρων της λίμνης αλλά και την ολο- ρη βαρύτητα στον τελευταίο άξονα του προ-
παράλληλα πως ο δήμος μπορεί να μην είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για άνερ-
κλήρωση του δικτύου αποχέτευσης με τον γράμματος που έχει να κάνει με τους πόρους.
επιχειρηματική μονάδα αλλά οι επιχειρήσεις γους νέους και πολύτεκνους.
παράλληλο εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευ- «Πρωταρχικό μέλημα της παράταξής μας είναι
σης μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα με ένα η αναστροφή αυτής της χαώδους κατάστασης
υποστηρικτικό Παιδεία και πολιτισμός
Βασικές αρχές της παρέμβασης που προτεί- στην οποία βρίσκονται τα οικονομικά του
«δημοτικό περι-
Δήμου και η πλήρης ανάταξή τους», τόνισε,
Ãñáöåßï Áðïêëåéóôéêþí Íïóïêüìùí - Öõóéïèå- βάλλον». νονται στους τομείς της παιδείας και του πολι-
θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες την πλήρη
Προς την τισμού είναι η ισότιμη αντιμετώπιση των πρω-
ñáðåõôþí (êéíçóéïèåñáðåßá - ìáëÜîåéò) - κατεύθυνση αυτή τοβουλιών των πολιτών με παράλληλη διαμόρ- διαφάνεια και τον έλεγχο παντού, την επανεξέ-
Ïéêéáêþí âïçèþí - Êáèáñéóôñéþí - ÌðÝúìðé λοιπόν τα μέτρα φωση επιμέρους πλαισίων δράσης, η θεσμική τασή των τιμολογίων από μηδενική βάση, την
που προτείνει το κατοχύρωση ευρύτερων πρωτοβουλιών ώστε να καθιέρωση αξιοκρατικών συστημάτων αξιολό-
óßôåñ - Êïììùôñéþí - Áéóèçôéêþí (ìáêéãéÜæ διασφαλίζονται πολλαπλασιαστικά αποτελέ- γησης και επιβράβευσης του προσωπικού
πρόγραμμα είναι
ìáíéêïýñ - ðåíôéêéïýñ) - Éäéáßôåñá ìáèÞìáôá η δημιουργία σματα και η σταθερή επιδίωξη συνεργασιών σε καθώς και την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας
êáô’ ïßêïí (öéëïëïãéêÜ - ìáèçìáôéêÜ - öõóéêÞ Φορέα τοπικής θεσμικό τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές που προσφέρει το Ε.Σ.Π.Α. για τη χρηματοδό-
επιχειρηματικό- επίπεδο. τηση μεγάλων έργων και στοχευμένων δράσε-
- ÁããëéêÜ - ÃáëëéêÜ - ÉôáëéêÜ - ÃåñìáíéêÜ) τητας και προώ- Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα πολιτικής που ων.

Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé ïé ðáñáðÜíù åßíáé áõóôçñÜ êáé õðåýèõíá åðå-


ëåãìÝíïé áðü ôï ãñáöåßï ìáò, ìå ôá êáôÜëëçëá äéêáéïëïãçôéêÜ, ðôõ-
÷ßá áíùôÜôùí ó÷ïëþí, Üäåéá åîáóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò, ðïéíéêü
ìçôñþï, ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò, ãíùìÜôåõóç üôé åßíáé øõ÷éêÜ õãéåßò

«ÁÃÉÏÓ ÖÁÍÏÕÑÉÏÓ» Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου

Óακελαρίου 18, Ôçë. & Fax. 2651075788, Êéí.: 6971536313


8 ÈÅÓÅÉÓ - Ó×ÏËÉÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Το να είσαι Ιταλός, Γάλλος, Βρετανός, χαρακτηρίζει μια συλλογικότητα που η τους, να εξαρτώνται όλοι οι άλλοι από ση της Παιδείας ανατίθεται (από κάθε
Έλληνας ή ό, τι ανάλογο δεν δηλώνει μεταφυσική της αναφορά ήταν πάντοτε αυτούς, να βρίσκονται συνεχώς στη κυβέρνηση οποιουδήποτε κόμματος και
μόνο μια συμβατική, κρατική υπηκοό- ένας Θεός τιμωρός, αμείλικτος δικαστής δημοσιότητα, να εισπράττουν κολακείες πρωθυπουργού) σε άτομα του ανθρω-
τητα. και σαδιστής πατέρας, η «αμαρτία» και χειροκροτήματα. πολογικού τύπου των «αποδομιστών».
Δηλώνει ότι «ανήκεις» σε μια συλλογι- παράβαση νόμου, ενοχή, εξαγοράσιμος Ή για σκοπιμότητες χυδαίου ηδονι- Και αν υπάρξουν διαμαρτυρίες για
κότητα με μεγαλύτερη ή μικρότερη ως κολασμός, και διαφορετική προκύπτει σμού: Να μπορούν να κλέβουν το δημό- την προκλητική αυθαιρεσία και αναί-
τώρα διαδρομή στην ανθρώπινη Ιστορία μια συλλογικότητα που ξέρει τον Θεό σιο ταμείο, να διαπλέκονται με μεγιστά- δεια αυτών των ατόμων, ξεσηκώνεται
– ανήκεις σε μια γλώσσα, σε μια συνεί- «νυμφίο», «εραστή μανικώτατον» του νες του πλούτου και να δωροδοκούνται, αμέσως μια θαυμαστά συντονισμένη
δηση κοινού παρελθόντος, σε κοινή ανθρώπου και την αμαρτία «αστοχίαν», να ζουν με πολυτέλεια ονειρώδη για τις συγχορδία υπερασπιστών της «αποδό-
μησης», συγχορδία από πριμαντόνες
της δημοσιότητας που καλύπτουν όλο

Εξουσία που «αποδομεί» την κοινωνία το «πολιτικό» φάσμα: από τη νεοφιλε-


λεύθερη
Δεξιά ως την πιο φανταιζίστικη τάχα
νοοτροπία, κοινό θησαύρισμα πείρας «απόπτωσιν από του στόχου», του στό- ικανότητές τους και την καταγωγική και Αριστερά.
που παραδίνεται από γενιά σε γενιά και χου πληρότητας της ζωής που είναι ο τους ανέχεια. Όταν έγραφε ο Καβάφης: «... το άρι-
διαμορφώνει συνήθειες, ένα κοινό «όντως έρως». Αφού λογαριάζουν τη συλλογικότητα στον εκείνο, Ελληνικός – ιδιότητα δεν
ήθος, περίπου συλλογικό χαρακτήρα. Δεν ανήκουμε σε «εθνότητα», είναι μόνο σαν χρηστικό δεδομένο, ωφελιμι- έχ’ η ανθρωπότης τιμιοτέραν· εις τους
Όταν στη μητρική σου γλώσσα (τη ανεπαρκέστατη η λέξη. στική πραγματικότητα, τι πιο φυσικό να θεούς ευρίσκονται τα πέραν», απηχούσε
γλώσσα που σε πρωτομπόλιασε στην Ανήκουμε σε μια γλώσσα, σε μια είναι απάτριδες, διεθνιστές, συνεπέστα- μιαν επίγνωση της ελληνικότητας αυτο-
κοινή «λογική»: σε σκέψη και κρίση) η κοινή ιστορική εμπειρία, σε μια παρά- τοι «αποδομιστές» κάθε μη χρηστικής νόητη στις μέρες του για μεγάλες πλη-
συλλογικότητα σημαίνεται ως «κοινω- δοση και συνέχεια πείρας, νοοτροπίας, εκδοχής των θεμελίων της συνύπαρξης θυσμικές ομάδες (όχι μόνο ελληνόφω-
νία» (δυναμική σχέσεων, συμμετοχή μεταφυσικής ελπίδας. – της γλώσσας, της παιδείας, της Ιστο- νες).
και αλληλεξάρτηση στην πραγμάτωση Αλλά αυτό το «ανήκειν», το «συνυ- ρίας, της Τέχνης, της πολιτικής, της Από μια τέτοια επίγνωση (συνάρτηση
της ζωής), δεν είναι δυνατό να έχεις την πάρχειν» με κοινό, συνεκτικό της συλ- μεταφυσικής. καλλιέργειας) στερούν τον Ελληνισμό
ίδια οπτική και την ίδια εκδοχή της λογικότητας «τρόπο», βιώνεται και κατα- Και για να προσδώσουν εγκυρότητα (τον ελλαδικό και της διασποράς) οι
πραγματικότητας με συνάνθρωπό σου, νοείται σε συνάρτηση πάντοτε με την στον πρωτογονισμό του ατομοκεντρι- θλιβερές συμπλεγματικές φιγούρες που
καθ’ όλα σεβαστόν και αγαπημένο, που καλλιέργεια του καθενός, το αισθητήριό σμού, καταφεύγουν στην πιο αναχρονι- προσλαμβάνονται στο υπουργείο Παι-
στη μητρική του γλώσσα η συλλογικότη- του «ποιότητας» της ζωής. στική και άκριτη ανάγνωση του Μαρξι- δείας (με κάθε κυβέρνηση) για να οργα-
τα είναι μόνο «societas», δηλαδή «εται- Οι φτηνοί άνθρωποι του ό, τι φάμε ό, σμού: Βλέπουν τη συλλογικότητα να νώσουν την κοινωνική άμυνα απέναντι
Ôïõ ρισμός επί κοινώ τι πιούμε και ό, τι τέλος πάντων ηδονικό συγκροτείται μόνο στη «βάση» των στην απειλή του «εθνικισμού».
συμφέροντι». αρπάξουμε, παρακάμπτουν το υπάρχειν παραγωγικών και ανταλλακτικών σχέσε- Οι πολλοί απλοί άνθρωποι που επεν-
Xρήστου Γιανναρά Άλλη νοοτροπία (που είναι πάντοτε συνύπαρξη) και ων, επομένως ο πολιτισμός, οι διαφορές δύουν συναισθηματικά σε ιδεολογικές
και άλλα αντανα- λογαριάζουν για ζωή το «έχειν»: Να των πολιτισμών, η ποικιλία των παραδό- γενικότητες περί ενδόξων προγόνων και
κλαστικά σκέψης κατέχουν, να εξουσιάζουν, να τα έχουν σεων, δεν είναι παρά «εποικοδόμημα» πρωτοπορίας άλλοτε στον πολιτισμό,
και πράξης διαμορφώνει το νοηματικό όλα υποταγμένα στις απαιτήσεις του
σε αυτή την πρωτεύουσα βάση. δεν μπορούν πια να έχουν την επίγνω-
και βιωματικό φορτίο της λέξης «αλή- εγώ. Καταλαβαίνουν τη συλλογικότητα
Πώς λοιπόν να μην είναι πανέτοιμοι, ση της καβαφικής ελληνικότητας.
θεια» και άλλο της λέξης «veritas», δια- μόνο σαν «κράτος» και το «ανήκειν»
παίρνοντας την εξουσία, να καταστρέ- Νιώθουν, όμως, να βιάζεται ο ψυχι-
φορετικό της λέξης «νόμος» και διαφο- μόνο σαν συμβατική «υπηκοότητα».
ψουν τη γλώσσα, να στρεβλώνουν και σμός τους από την πολιτική μεθοδικού
ρετικό της λέξης «lex» – το ίδιο και με Λογαριάζουν το κράτος σαν εξουσια-
αναρίθμητα ακόμη ζεύγη λέξεων: στικό μηχανισμό διαχείρισης των κοι- κατασυκοφαντήσουν την ιστορία του αφελληνισμού της ελληνόφωνης
«λόγος» και «ratio», «πρόσωπο» και νών και τους ενδιαφέρει μόνο για όσα τόπου τους, να διασύρουν την αξιοπρέ- (ακόμα) κοινωνίας.
«persona», «δημοκρατία» και «res χρηστικά τους παρέχει. πεια του λαού τους, να χλευάσουν τη Και η μόνη λογική εξήγηση που βρί-
publica» κ. λπ., κ. λπ. Πολύ συχνά, φτηνοί άνθρωποι ορέγο- λαϊκή παράδοση και ευσέβεια, να πρα- σκουν γι’ αυτό τον βιασμό, συνάγεται
Διαφορετικόν ανθρωπολογικό τύπο νται τη διαχείριση του κράτους, την κτορεύσουν (με το αζημίωτο) ξένα συμ- από συμπεριφορές που όζουν «πρακτο-
διαμορφώνει μια συλλογικότητα με εξουσία της διαχείρισης. φέροντα; ριλίκι».
παρελθόν κατακτητικών κυρίως πολέ- Όχι για να υπηρετήσουν τον δημιουρ- Η καταφυγή της μηδενιστικής πολιτι- Δεν είναι μυστικό ότι ο «ξένος παρά-
μων, επιθετικών αναζητήσεων «ζωτικού γικό δυναμισμό της κοινωνικής συνο- κής πρακτικής σε μαρξιστικά ψιμύθια, γων» θέλει από το ελλαδικό κρατίδιο να
χώρου», αποικιοκρατικών εθισμών, και χής, τη γλώσσα, την ιστορική συνείδη- προκειμένου να εξωραϊστεί ο πρωτογο- απεμπολήσει εσπευσμένα την ελληνικό-
διαφορετικόν μια άλλη που αιώνες πολ- ση, τη θησαυρισμένη παράδοση, τη νισμός της ακοινώνητης εγωκεντρικής τητα της Κύπρου, της Μακεδονίας, του
λούς κυρίως αμυνόταν, επιβίωνε χάρη μεταφυσική ελπίδα – είναι ευτελείς ύπαρξης, δεν περιορίζει το σύμπτωμα Αιγαίου – τουλάχιστον.
στην πανανθρώπινη εμβέλεια της πνευ- άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν τίποτε σε μόνη την παράταξη της δήθεν Αρι- Όλα έχουν μια τιμή.
ματικής της πραμάτειας. από αυτά. Διψάνε εξουσία από ιδιοτέ- στεράς. Εκτός από την καβαφική ελληνικότη-
Διαφορετική νοοτροπία και ήθος λεια και μόνο: Να προβληθεί το εγώ Στην Ελλάδα τουλάχιστον, η διαχείρι- τα.

Ðáñá - Ïéêïíïìßá
Προβληματισμός τραπούν πλήρως, αν κρίνει κανείς από τον
τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι τουρκικές
Προβληματισμό στην ηγεσία του υπουργείου εταιρείες στη Βαλκανική και στην ευρύτερη
Υποδομών και Μεταφορών έχουν προκαλέσει περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Το μότο «ό,τι ελληνι-
οι διαπραγματεύσεις για την ενδεχόμενη συγχώ- κό πουλιέται θα πρέπει να αγοράζεται από
Τούρκους» κυριαρχεί σχεδόν παντού στα
νευση της Olympic Air με την Aegean Airlines.
βόρεια σύνορα, με ό,τι κάτι τέτοιο μπορεί να
Και ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοι-
συνεπάγεται.
χτά, καθώς οι αποφάσεις που ίσως αλλάξουν
ριζικά το αεροπορικό σκηνικό της Ελλάδας Περιμένοντας την… μπουλντόζα
αναμένεται να ληφθούν στην κρίσιμη συνάντη-
ση που θα έχουν εντός της εβδομάδας οι δύο «Πότε θα δούμε μπουλντόζα»; Το ερώτημα
ισχυροί άνδρες των μεγαλύτερων αεροπορικών μόνο ρητορικό δεν είναι. Στο Πολιτικό Συμβού-
εταιρειών της χώρας, Ανδρέας Βγενόπουλος και λιο του ΠΑΣΟΚ υπήρξε προβληματισμός για
Θεόδωρος Βασιλάκης, στελέχη του υπουργείου την πορεία του ΕΣΠΑ και των δημόσιων έργων.
δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις επιπτώ- «Μόλις 140 εκατ. ευρώ έχουν απορροφηθεί από
σεις που θα είχε η ενδεχόμενη δημιουργία το ΕΣΠΑ από τον Οκτώβριο ως σήμερα» επισή-
μονοπωλίου, το οποίο θα προέκυπτε από την μανε ο βουλευτής Ρεθύμνου Μ. Oθωνας. Η ανα-
πορεία συνένωσης των δύο αερομεταφορέων, θέρμανση της οικονομίας δεν μπορεί να περι-
αλλά και το γεγονός ότι όλα τα αεροδρόμια θα μένει, γιατί θα... υπερθερμανθεί το πολιτικό
μείνουν με έναν χρήστη. σκηνικό.

Άλλαξαν οι καιροί Στρέφονται αλλού


Οταν η Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του Εν μέσω κρίσης και με τους διαγωνισμούς
’90 κυρίως, αργά αλλά σταθερά, δημιουργούσε νέων δημόσιων έργων να παραπέμπονται στις
τη γνωστή «ζώνη της δραχμής», που εκτεινόταν ελληνικές καλένδες, τουλάχιστον έως την ψήφι-
σε ένα μεγάλο βάθος της βαλκανικής ενδοχώ- ση του νέου νόμου για τις αναθέσεις, οι κατα-
ρας και όχι μόνο, η τουρκική οικονομία παρά- σκευαστές στρέφονται εκ των πραγμάτων σε
παιε. Ακριβώς την ίδια εποχή, η Αθήνα ετοιμα- άλλους κλάδους, ώστε να αντισταθμίσουν τις
ζόταν να μπει στην τελική ευθεία, στον δρόμο απώλειες.
προς την ΟΝΕ, με τα βασικά δημοσιονομικά της Οι αγορές του εξωτερικού, τα ακίνητα (επίσης
μεγέθη να συγκλίνουν με τα αντίστοιχα των εκτός Ελλάδος) και βέβαια οι ΑΠΕ (Ανανεώσι-
μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης. Περί- μες Πηγές Ενέργειας) βρίσκονται εκ νέου στο
που 15 χρόνια μετά, τα δεδομένα έχουν ανατρα- επίκεντρο, χάρις και στο υψηλότερο περιθώριο
πεί σε σημαντικό βαθμό κι ετοιμάζονται να ανα- κέρδους τους, απ΄ ό,τι τα δημόσια έργα.
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΧΟΛΙΑ 9

Ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáæÜêï


Σειρά παίρνει ο επικεφαλής, μετά το πρόγραμμα, θα αργήσει. ανοίξει ο δρόμος χρειάστηκε να μπουν αντίθετα τα απο-
για την ενιαία παράταξη στο δήμο χιονιστικά με κατεύθυνση προς Γιάννινα και να δώσουν
Δεν μάθαμε ποτέ αν έχουμε πετρέλαιο στα λύση, αφού όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας είχαν κλεί-
Το πρόγραμμα της, αποτελούμενο από 9 άξονες μέρη μας... σει...
παρουσίασε χθες η ενιαία παράταξη στο δήμο Ιωαννι- Αυτό ήταν ένα περιστατικό που ανέδειξε το πώς θα
τών, θέτοντας το σε δημόσια διαβούλευση. Για πρό- Η περίπτωση των Νεγράδων του δήμου Καλπακίου πρέπει να κυκλοφορούμε με χιόνι στην Εγνατία και επί-
γραμμα αλλαγής στο δήμο έκαναν λόγο ο Ντίνος Σιάκα- με την γεώτρηση που σταμάτησε λίγο πριν φτάσει στο σης να επισημανθεί ότι δεν σταματάμε όπου θέλουμε
ρης και ο Δημήτρης Γιωτίτσας και άσκησαν και κριτική βάθος που θα έδινε απάντηση για το αν υπάρχει ή όχι για να παίξουμε με το χιόνι, όπως συνέβη στην ίδια
στην δημοτική αρχή για τα...πεπραγμένα της. κοίτασμα υδρογονανθράκων, αποτέλεσε μέρος της περιοχή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλους τους τομείς δρά- εκπομπής του Κώστα Χαρδαβέλα προχθές στον ALTER. Την Πίνδο διέρχεται η Εγνατία, χιονίζει συχνά και
σης και διοίκησης του δήμου, αλλά για τον ένατο άξονα Σε σχετικό ρεπορτάζ περιγράφονται πολλά και ενδια- δεν χρειάζεται να βάζουμε εμπόδια οι ίδιοι οι οδηγοί,
υπάρχει κενό, αφού αφορά τα νέα όρια του δήμου, αυτά φέροντα γύρω από αυτή την υπόθεση, όμως εμείς κρα- επαγγελματίες και μη. Όσοι θέλουν να παίξουν με το
που θα προκύψουν με τον «Καλλικράτη». Κατά τα τάμε το πώς αποχώρησε η εταιρεία που είχε αναλάβει χιόνι, από Κατάρα μεριά...
λοιπά, αν και φιλόδοξο το πρόγραμμα, φαίνεται ότι την έρευνα, η γνωστή ENTERPRISE OIL η οποία σήμε-
απαντά στις προκλήσεις και τα προβλήματα του δήμου, ρα δεν υφίσταται. Οι... καρέκλες πάντα προκαλούν κόντρες
όμως όλα κρίνονται από την εφαρμογή και εκ του απο- Λίγο πριν ανακοινωθεί και επίσημα το σταμάτημα της
τελέσματος. γεώτρησης που είχε φτάσει στα 4.000 μέτρα από τα Θέμα σε όλα σχεδόν τα ΜΜΕ της πόλης έγινε ο
Σύντομα ανοίγει και η διαδικασία ανάδειξης του επι- 5.000 που προβλέπονταν, ζητήθηκε ξημερώματα η δήμος Εγνατίας με την δήλωση ανεξαρτητοποίησης των
κεφαλής. Αν τα καταφέρουν να συμφωνήσουν και σε εκκένωση της περιοχής, λόγω ισχυρών πιέσεων από το έξι από τους οκτώ συμβούλων της παράταξης του
αυτό όσοι μετέχουν στο εγχείρημα, θα έχουν κάνει υπέδαφος, κάτι που αποτελούσε ένδειξη για ύπαρξη δημάρχου Λάμπρου Κοκκώνη. Και πώς να μην γίνει,
σημαντικό βήμα. Μιλάμε για αυτοδιοικητική κίνηση κοιτάσματος, όπως είχε πει στο δήμαρχο Καλπακίου ο όπως άλλωστε έκαναν και οι «Ν.Α», αφού δεν έχει
χωρίς εμπλοκή κομμάτων. Όταν θα έρθει ώρα να γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Ιντσένκο. προηγούμενο στα τοπικά αυτοδιοικητικά χρονικά
εμπλακούν, ιδίως το ΠΑΣΟΚ θα δούμε κατά που πάει Έκρηξη δεν έγινε, αλλά κανείς δεν πίστεψε ότι δεν τέτοια ομαδική κίνηση από μια πλειοψηφία. Οι ...καρέ-
το πράγμα. Για την ώρα η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι εξ βρέθηκε πετρέλαιο. Απλά κάποιοι δεν θέλουν να αξιο- κλες πάντα αποτελούσαν σημείο τριβής μεταξύ δημάρ-
αποστάσεως και μάλλον όχι και τόσο θετική, αφού δεν ποιηθούν τα κοιτάσματα που οι επιστήμονες θεωρούν χων και συμβούλων και όλοι θέλουν...αξιοποίηση για
έχει ανοίξει από το ίδιο η συζήτηση για τις εκλογές των ότι υπάρχουν και στον Ελλαδικό χώρο. Παιχνίδια εται- να προσφέρουν.
Νοεμβρίου και προέχει ο «Καλλικράτης». Αν θα «ταυτι- ρειών, πολιτικές επιλογές σε βάρος της ενεργειακής Το είδαμε σε μικρότερη έκταση και ένταση σε πολ-
στεί» η ενιαία παράταξη με τις κομματικές επιλογές, στήριξης της χώρας; Ό,τι κι αν συμβαίνει είναι πολύ λούς δήμους από το 1998 κα εντεύθεν, όμως αυτό δεν
μένει να το δούμε... κακό για μια χώρα που εισάγει όλο σχεδόν το πετρέλαιο είναι αυτοδιοίκηση, αλλά επάγγελμα αντιδήμαρχος ή
της και πληρώνει αδρά... πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου ή και πρόεδρος
Περιμένοντας τον υφυπουργό Εσωτερικών για δημοτικής επιχείρησης με το...αζημίωτο. Βέβαια πολ-
τον ΧΥΤΑ Χρειάζεται να προσέχουν και οι οδηγοί... λοί δήμαρχοι μοιράζουν στα ίσια τα αξιώματα και όλοι
βολεύονται, αλλά κάποιοι θέλουν τετραετία και εκεί
αρχίζουν τα...όργανα.
Ελπίζουμε με τον «Καλλικράτη» να εκλείψουν αυτά
τα απαράδεκτα φαινόμενα που δυστυχώς υποδηλώνουν
ότι οι αιρετοί νοιάζονται μόνο για καρέκλες και αξιώμα-
τα.
Και επειδή τίθονταν θέμα με την ανεξαρτητοποίηση
και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου στο δήμο
Εγνατίας, τελικά δεν υφίσταται θέμα, έχει δικαίωμα να
είναι ανεξάρτητος, όπως αποφάνθηκε αρμοδίως η Περι-
φέρεια.
Μετά πολλών εμποδίων και απροόπτων (απουσίαζε Και για να μην υπάρχει αμφιβολία για τις επιλογές
στον Έβρο ο υφυπουργός και το βράδι έφυγαν εσπευ- Ο αποχιονισμός στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας του δημάρχου που... ενόχλησαν τους έξι (και τρεις
σμένα για τη βουλή οι κοινοβουλευτικοί) έγινε προ- δεν μοιάζει με αυτόν που ξέραμε από τους παλιούς τοπικούς συμβούλους) σήμερα δημοσιεύεται η απόφα-
χθές η σύσκεψη για τον ΧΥΤΑ Ελληνικού στο υπουρ- εθνικούς δρόμους ή τους επαρχιακούς, ούτε και προ- ση του για τον ορισμό των δυο αντιδημάρχων. Δέκα
γείο Εσωτερικών, αλλά σαφές συμπέρασμα δεν βγήκε σφέρεται ή επιτρέπεται να σταματά κανείς καταμεσής ή μήνες μένουν, ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του.
στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης για να φτιάξει χιονάν-
από όσα είπε ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος στους
δημάρχους Κατσανοχωρίων και Παμβώτιδας και στην
θρωπο για τα παιδιά του. Οι χάρτες του «Καλλικράτη»
αντιπροσωπεία της επιτροπής αγώνα, παρόντων των Κι όμως αυτές τις μέρες συνέβησαν και τα δυο στην
περιοχή μας και το βράδι τα Παρασκευής για δυο περί- Πέρασε η 15η Φεβρουαρίου και χάρτες για το χωρο-
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Β. Αργύρη και Θ. Οικονόμου,
που ώρες έκλεισε το ρεύμα προς Μέτσοβο από νταλίκα ταξικό του «Καλλικράτη» δεν είδαμε. Προφανώς το
αλλά και της ΓΓΠΗ Δ. Γεωργακοπούλου.
Αν και η αίσθηση που αποκόμισαν οι μετέχοντες που δίπλωσε. υπουργείο Εσωτερικών δε είναι έτοιμο ή ίσως υπάρχει
δήμαρχοι και μέλη της επιτροπής αγώνα ήταν ότι τίπο- Από την Ηγουμενίτσα μέχρι την Παναγιά είναι διαθέ- και... γκρίνια στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του
τε δεν έχει κριθεί και ο υφυπουργός αποδέχθηκε την σιμα 40 αποχιονιστικά μηχανήματα, αλατιέρες, φρέζες ΠΑΣΟΚ για όσα επιλέγονται να γίνουν ιδίως για τους
πρόσκληση να δει από κοντά το έργο, η δήλωση της και λεπίδες, ό,τι απαιτείται για να μένει πάντα ανοιχτός δήμους, αλλά αργά ή γρήγορα θα έχουμε απαντήσεις,
ΓΓΠΗ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δύσκολα θα υιοθετη- ο αυτοκινητόδρομος, όμως όταν η χιονόπτωση είναι αφού έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα για τη διαβούλευ-
θεί το αίτημα των αντιδρώντων και το έργο θα ολοκλη- συνεχής δεν είναι δυνατόν να προλαβαίνουν τα μηχα- ση και την ψήφιση του νόμου.
ρωθεί και θα λειτουργήσει επειδή πρέπει να κλείσουν νήματα να καθαρίζουν το οδόστρωμα διαρκώς και χρει- Με αυτά τα δεδομένα και τη μελέτη του Ινστιτούτου
όλοι οι ΧΑΔΑ. Δεν ξέρω αν η αναφορά αυτή σηματοδο- άζεται και οι οδηγοί να προσέχουν και να έχουν, για Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μην...αρέσει στην τοπική
τεί και την τελική επιλογή, αλλά η κ. Γενικός σταθερά παν ενδεχόμενο, αλυσίδες μαζί τους, άσχετα αν ο στό- αυτοδιοίκηση του νομού Ιωαννίνων, θα έχει μεγάλο
το τελευταίο διάστημα αυτό επισημαίνει και μάλιστα χος των υπευθύνων είναι να μην χρειάζεται η χρήση ενδιαφέρον η πρόταση του υπουργείου και ποιος ρόλος
έχει ζητήσει από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απο- τους. θα δοθεί στις ΤΕΔΚ και στην ΚΕΔΚΕ επί του χωροταξι-
βλήτων ενεργοποίηση για σταθμούς μεταφόρτωσης, Μια νταλίκα που...δίπλωσε στο ρεύμα προς Μέτσοβο κού ή των εδρών και των ονομασιών.
αποκατάσταση Δουρούτης και βέβαια την ανακύκλωση λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου από το χιόνι, έγινε Ο νομός Ιωαννίνων ή η Ήπειρος δεν αποτελούν το
που όλο ακούγεται και δεν φαίνεται για να μιλά κανείς η αιτία να αναδειχθούν οι ευθύνες όσων χρησιμοποι- κέντρο της χώρας, αλλά υπάρχουν ιδιαιτερότητες που
για ΧΥΤΥ... ούν την Εγνατία. συνιστούν πρόβλημα για να ξεπεραστούν και να μην
Μετά και τη σύσκεψη με τον υφυπουργό, ουσιαστικά Η νταλίκα έκλεισε την κυκλοφορία επειδή η λωρίδα πάμε σε συνένωση με κριτήρια μόνο αριθμητικά.
πήρε παράταση... αγωνίας η απόφαση που μάλλον δεν έκτακτης ανάγκης ήταν κατειλημμένη από Ι.Χ και για να Κοντός ψαλμός...

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ

* ÇëåêôñïìõïãñÜöïò
* ÇëåêôñïåãêåöáëïãñÜöïò
* ÐñïêëçôÜ ÄõíáìéêÜ
(ÓùìáôïáéóèçôéêÜ, ÏðôéêÜ, ÁêïõóôéêÜ)
ÔÇË.: 26510 36931
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò) FAX: 26510 36743
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ ÊÉÍ.: 6944 444568
10 ΣYNEΡΓΑΣΙΕΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Σε Αθηναϊκή εφημερίδα («Ελευθεροτυπία» 11 – 2 ούν και πολλοί άλλοι Έλληνες – ότι υπάρχει και ένας να σπουδάζουν με υποτροφία 30 – 50 Ηπειρώτες
– 2010), στη στήλη «Πολιτικά Παρασκήνια», υπάρχει άλλος Ηπειρώτης που αρνήθηκε να πάρει μισθό για φοιτητές αυτά τα χρήματα τα εξαφάνισε το Ελληνικό
σχόλιο με τον τίτλο «Το παράδειγμα», στο οποίο ανα- τις πολιτικές του υπηρεσίες. Αυτός είναι ο Ιωάννης Κράτος.
γράφεται ότι «ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ο πρώ- Δομπόλης. Αυτός ακολούθησε, από τη Ρωσία, τον Άνθρωποι, λοιπόν, που έπρεπε να προβάλλονται
ως παράδειγμα, αγνοούνται από τους Έλληνες και
από το Κράτος. Καλά μας κάνουν όμως εμάς τους
Ιωάννης Δομπόλης – ένας άλλος ηπειρώτης* Ηπειρώτες. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας αποδείχτηκαν
αχάριστοι προς τους μεγάλους Ευεργέτες μας, ανέ-
τος και μοναδικός που αρνήθηκε να πάρει μισθό για Καποδίστρια, στην Ελλάδα, διετέλεσε, επί δυο χρό- χτηκαν και ανέχονται, από καιροσκοπισμό, ιδιοτέλεια
τις πολιτικές του υπηρεσίες». νια, υπουργός Οικονομικών στην Κυβέρνησή του, και εθελοδουλεία, να διοικούν άνθρωποι άσχετοι με
Στη συνέχεια, ο σχολιογράφος αναφέρεται σε δυο χωρίς να πάρει φράγκο για τις πολιτικές του υπηρε- την Ήπειρο, τα Κληροδοτήματά τους, και να μη διατί-
Ηπειρώτες πολιτικούς: στον Πρωθυπουργό Ι. Κωλέτ- σίες. θενται τα τεράστια ποσά που άφησαν στους Ηπειρώ-
τη που – όπως γράφει - «εδραίωσε τη φαυλοκρατία η Και όχι μόνο αυτό. Άφησε την τεράστια περιουσία τες, για τους κοινωφελείς σκοπούς που ορίζουν στις
οποία έκτοτε ταλαιπωρεί τη χώρα» και στο σημερινό του που δημιούργησε με προσωπικό μόχθο και διαθήκες τους.
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια που θυσίες, για να ιδρυθεί το Καποδιστραικό Πανεπιστή- Γι’ αυτό βρισκόμαστε στα σημερινά χάλια.
«ζήτησε να μην εξαιρεθεί ο δικός του μισθός από τις μιο της Αθήνας. Δε θέλησε το Πανεπιστήμιο που Και τι έχουμε να δούμε και να πάθουμε ακόμα.
μειώσεις». ίδρυσε να πάρει το όνομά του, αλλά το όνομα του
Προφανώς ο σχολιογράφος αγνοεί – όπως θα αγνο- φίλου του Καποδίστρια. Άφησε, επίσης, χρήματα για Επιτροπή Αγώνα για τα Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα

Είναι σαφές ότι το πραγματικό γεγο- Δ.Ν.Τ. (ενός διεθνούς οικονομικού προαχθεί πρέπει να υφίσταται πολιτι- τίας.
νός που προκαλεί ανησυχία δεν είναι οργανισμού που δανείζει πράγματι με κός χώρος, για να υπάρχει πολιτικός Η παρατήρηση, και η περιγραφή
μόνο τα όποια οικονομικά προβλήμα- επιτόκιο που αναφέρεται στην εθνική χώρος απαιτείται να τον στηρίζουν του γεγονότος, σε ένα κείμενο που
τα, αλλά η ανεξέλεγκτη πολιτική κυριαρχία). πολιτικές οντότητες ήθους και δυναμι- απευθύνεται σε πολίτες, ολοκληρώνε-
συμπεριφορά που τα δημιούργησε, Επικίνδυνο όμως είναι ως φαινόμε- κής, και με αυτή την δημοκρατική ται συνήθως με πρόταση, δηλαδή δεν
και είναι ίσως η πρώτη φορά στην νο πολύ περισσότερο για την Δημο- πραγματικότητα ο λαός μας έχει απο- αρκεί για τον αναγνώστη, άποψη, η
πολιτική ιστορία της χώρας μας, η κρατία, τον πολιτικό μας βίο, η και δείξει ότι συμφωνεί απολύτως, κατά μακροσκελής περιγραφή και αναφο-
«πολιτική» να βάλλεται τόσο σφοδρά, πάλι καταγεγραμμένη άποψη στην συνέπεια τον αδικεί αυτή η διαχέουσα ρά.
και οι «πολιτικοί» να περιχαρακώνο- συνείδηση των πολιτών η σωστότερα άποψη περί μη συμμετοχής στα της Η δομική αναδιοργάνωση και ανά-
νται σε κλειστή επαγγελματική ομάδα των ενεργών πολιτών, των οποίων έχει πολιτικής ενασχόλησης. ταξη της οικονομικής μας κατάστασης
με ότι αυτό συνεπάγεται μέσα και έξω με αυτές τις συμπεριφορές και πρακτι- Η άσκηση της εξουσίας τα προηγού- με τον ένα η τον άλλο τρόπο, και αφού
από την Ελλάδα - να συμπεριφέρονται κές των «πολιτικών» περιθωριοποιηθεί μενα χρόνια αγνόησε την πολιτική κάνει τον κύκλο της η παρούσα κρίση
σε ορισμένο βάθος χρόνου θα επιτευ-

Η «ανάταξη» της πολιτικής συμπεριφοράς απαραίτητη χθεί.


Ταυτόχρονα όμως αν δεν επιχειρη-
θεί και η πολιτική επανατοποθέτηση
σε σχέση με το ποιο είναι το ζητούμε-
προϋπόθεση και για την οικονομική ανάκαμψη νο ο «πολιτικός» και η επιβίωσή του, ή
η «πολιτική», ο πολίτης θα συνεχίσει
να μην συμμετέχει, ο νέος να μην τον
δηλ. ως να μην κατανοούν το εφιαλτι- η πολιτική των προσωπικότητα, και βούληση των πολιτών η οποία διαμορ- ενδιαφέρει το πολιτικό γίγνεσθαι, και
κό τοπίο που προέκυψε από συγκεκρι- αδρανοποιηθεί, η πολιτική των σκέψη φώνεται συνήθως με πολιτικές λόγων, η κοινωνία να μπολιάζεται με άκρως
μένες «πολιτικές» όχι μόνο για την και άποψη. ασκήθηκε πέρα και έξω από κάθε αντιδημοκρατικές παραφυάδες του
οικονομία αλλά και για τον κοινωνικό Αποτελεί κοινό τόπο επίσης ότι η λογική, αγνοώντας επιδεκτικά η κατ’ τύπου «όλοι ίδιοι είναι».
ιστό γενικότερα. αρνητική ή η θετική άποψη του πολί- άλλους προσβάλλοντας χαρακτηριστι- Είναι επιβεβλημένη η παρατήρηση
Πολλές φορές η οικονομική μας τη όσον αφορά τον πολιτικό αποτελεί κά την κοινωνική επιταγή. ότι μια ευνομούμενη πολιτεία πρέπει
κατάσταση αποτέλεσε θέμα παρέμβα- βασική παράμετρο για την ποιότητα Αυτό που δεν έπρεπε, και δεν πρέ- να θέτει και να τηρεί όρια στην άσκη-
σης εξωτερικών οικονομικών η άλλων και την ανάπτυξη η συρρίκνωση της πει να ξανασυμβεί στο μέλλον είναι ση της πολιτικής, είναι αναγκαίο λοι-
παραγόντων, καμία φορά όμως η οικο- Δημοκρατίας. αυτή η αδιανόητη και αχαρακτήριστη πόν να οριοθετηθεί το πλαίσιο και να
νομική προβληματική δεν συνδυά- Στην σημερινή πραγματικότητα η προσβολή του πολιτικού μας υπόβα- επαναπροσδιοριστεί με σύγχρονες
σθηκε με φαλκίδευση της Δημοκρατίας πραγμα- θρου, από τους λειτουργούς του κοινο- θέσεις, το τι επιτρέπεται και το τι απα-
Ôïõ τέτοιου τοποιείται και με μη παραδοσιακούς βουλευτικού μας βίου, οι οποίοι αλα- γορεύεται στον πολιτικό, γιατί έως
τρόπους, και η παραπάνω διαπίστωση σήμερα δίνουν ακόμη την εντύπωση
Xρήστου Παπαδημητρίου* τπολιτική ύ π ο υ
ότι εκ της πολιτικής των συμπεριφο-
ζονικά υπέσκαψαν την θεμελιώδη
αρχή της πολιτικής ορολογίας ότι η
ότι θεωρούν ότι επιτρέπεται όχι μόνο
να λένε απερίγραπτες ανακολουθίες
αδιαφά- ράς οι πολιτικοί δημιούργησαν δυστυ- «πολιτική» είναι διαδικασία ενώ ο
αλλά και να ενεργούν με αχαρακτήρι-
νεια, η οποία με την σειρά της προκά- χώς την αίσθηση ότι ο χώρος της πολι- «πολιτικός» πρόσωπο, η διαδικασία στες πρακτικές ικανές να υποθηκεύ-
λεσε στην κοινωνία, αφενός μεν με την τικής είναι χώρος απογόνων, χώρος αποτελεί το μείζον το πρόσωπο το σουν και την εθνική κυριαρχία.
άποψη ότι η «πολιτική» είναι μια δρα- προσωπικοτήτων που είχαν η έχουν έλασσον, και με τις ενέργειες των οδή- Στην οικονομική ανάταξη θα εξυπη-
στηριότητα που δεν αξίζει τον κόπο να την προστασία πολιτικών παρακαταθη- γησαν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και ρετήσει τα μέγιστα τώρα και στο μέλ-
ασχολείται κανείς, και αφετέρου ότι κών χρήματος, και ονόματος, χωρίς να τους Έλληνες στην σημερινή κατάστα- λον μια ανάταξη της σχέσεως του
σήμερα οι «πολιτικοί» αποτελούν ανα- έχουν όμως αποδείξει ότι είναι ικανοί, ση, αυτή του πολιτικού αμοραλισμού, «πολιτικού» με την «πολιτική», με την
στήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν τέτοιου τύπου πολιτικοί διαχειρίστη- και της αδιαφορίας. έννοια και (μόνο) της οριοθέτησης
μπορούν εν τέλει να ανταποκριθούν η καν και τα οικονομικά της Ελλάδος, Αυτή η κατάσταση της πολιτικής όσον αφορά την πολιτική βούληση
ακόμη χειρότερα ανταποκρίνονται ακουμπώντας δε στην «επαγγελματική αδιαφορίας του κόσμου εκ της πολιτι- από την πολιτική δράση.
πλημμελώς στην εκτέλεση των καθηκό- τους αλληλεγγύη» που είναι η πολιτι- κής συμπεριφοράς των πολιτικών,
ντων των - δυστυχώς είναι σκληρό, κή ασυλία ασέλγησαν πάνω στο κοινω- αποτελεί κατά την άποψη μου αρνητι- * Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι
αυτό με την πρακτική των απέδειξαν νικό σώμα –αυτή είναι η πραγματικό- κό σύμπτωμα και ανασταλτικό παράγο- κοινωνιολόγος – οικονομολόγος και
όμως, και ομολογείται στις μεταξύ των τητα. ντα της επιβίωσης και παραπέρα εξέλι- πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος
φιλοφρονήσεις. Η πολιτική άποψη και σκέψη για να ξης της δημοκρα- Πύργου Κόνιτσας
Θλιβερό το φαινόμενο της ανεπάρ-
κειας των ανθρώπων της πολιτικής,
αλλά καταγεγραμμένο πλέον με νού-
μερα, δεν είναι αυθαίρετο αυτό που
προκύπτει από συμπεριφορές όσον
αφορά και την οικονομική διαχείριση
της χώρας η οποία στα λεξικά επεξη-
γείται ως ανυπόληπτη, και για τις ανυ-
πόληπτες όμως τέτοιες, υπάρχουν
θεραπείες, όπως π.χ. η επέμβαση του

×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ


ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11
Έντονος είναι ο προβληματισμός του Δημάρχου Πρέ-
βεζας Μιλτιάδη Κλάπα για την μη ολοκλήρωση του
συστήματος που θα επιτρέψει την σωστή λειτουργία του
διανομαρχιακού ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι.
Προβληματισμός για τη (μη) λειτουργία
Την ανησυχία του αυτή ο Δήμαρχος θα μεταφέρει και
στην Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου αφού έχει
περάσει ένας χρόνος μετά την ολοκλήρωσή των εγκατα- του ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι
στάσεων δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την
δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης στο Νομό μας. Δήμαρχος Πρέβεζας: «Χρειάζεται άλλο μοντέλο στη διαχείριση των απορριμμάτων»
«Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατη η μεταφορά των απορ-
ριμμάτων του Δήμου στο Καρβουνάρι», είπε ο κ. Κλάπας προσπάθεια που καταβάλλει η Δημοτική Αρχή να δώσει λάσπης και της φυτικής ύλης που παράγεται από τον βιο-
και χαρακτήρισε αναγκαία την εφαρμογή άλλου «μοντέ- οριστική λύση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμά- λογικό καθαρισμό ενώ οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν
λου» για την διαχείριση των απορριμμάτων. των με έμφαση στην ανακύκλωση. και την κομποστοποίηση «οικιακών» οργανικών απορ-
«Η μελέτη του Πανεπιστημίου στοχεύει να περιορίσει ριμμάτων.
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τα στερεά απόβλητα για λόγους περιβαλλοντικούς δεδο- Ο ορίζοντας για την βελτιστοποίηση των μελετών φτά-
Το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμά- μένου ότι σήμερα η διαχείριση κάθε τόνου στον ΧΥΤΑ νει μέχρι το 2030 και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πρέβε-
των είναι και το αντικείμενο της συνεργασίας που έχει Καρβουναρίου θα κοστίζει 50 με 60 ευρώ» είπε ο ζας μέσα από την μελέτη θα αναδειχθεί ότι πιο σύγχρο-
ξεκινήσει ο Δήμος Πρέβεζας με το Πανεπιστήμιο Θεσ- Δήμαρχος Πρέβεζας. νο υπάρχει στο κεφάλαιο της διαχείρισης των στερεών
σαλονίκης. Εκπρόσωποι της ερευνητικής ομάδας, με επι- Να θυμίσουμε ότι το θέμα της ανακύκλωσης έχει ήδη αποβλήτων και της ανακύκλωσης με εξειδικευμένα στοι-
κεφαλής τους καθηγητές Μάκη Καραγιαννίδη και Πέτρο ανοίξει στον Δήμο της Πρέβεζας με την ανακύκλωση χεία για την Πρέβεζα.
Σαμαρά- επισκέφθηκαν το Δημαρχείο και συζήτησαν με χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου, μπαταριών, ηλεκτρικών Τέλος ο κ. Κλάπας δήλωσε σίγουρος ότι το πρόγραμ-
τον κ. Κλάπα και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Χαράλαμπο συσκευών κ.λ.π ενώ αυτή την στιγμή εξετάζεται το θέμα μα αυτό –με την συνεργασία των δημοτών-θα δώσει μια
Τζούλη τις παραμέτρους των έως τώρα ερευνών τους ενώ της ανακύκλωσης των λαδιών από τα καταστήματα. αξιόπιστη επιστημονική απάντηση στο μεγάλο ζήτημα
για τα τέλη Μαρτίου προγραμματίζεται ημερίδα προκει- Οι ενέργειες θα συνεχιστούν με την ολοκλήρωση των της διαχείρισης των απορριμμάτων που απασχολεί όχι
μένου οι πολίτες της Πρέβεζας να ενημερωθούν για την μελετών που αφορούν την «κομποστοποίηση» της μόνο το Δήμο αλλά και τους δημότες.

Επιδημικές διαστάσεις έχει πάρει η


ασθένεια των φοινικόδεντρων, που
έχουν προσβληθεί από το κόκκινο σκα-
θάρι. Το έντομο με την επιστημονική
Ένα σκαθάρι απειλεί τους φοίνικες
ονομασία Κόκκινος ρυγχωτός κάνθα-
ρος (Rhynchophorus ferrugineus) Στην Πάργα εντοπίστηκαν προσβεβλημένα δέντρα τα οποία κινδυνεύουν
καταστρέφει τα φοινικόδεντρα και η
στικά μόνο χειρισμούς κατά τη μεταφο-
αντιμετώπισή του είναι δύσκολη.
ρά των κομμένων φοινικόδενδρων, ώστε
Σύμφωνα με τους ειδικούς χιλιάδες
τα έντομα μέσα από τους κορμούς τους
φοίνικες έφθασαν στην Ελλάδα από
να μην πετάξουν και προσβάλουν άλλα
χώρες της Ε.Ε., αλλά και από την Αίγυ-
δένδρα».
πτο, χωρίς όμως να συνοδεύονται από
Ο κ. Τσαπάρας κάλεσε όλους όσους
τα απαραίτητα φυτο-υγειονομικά διαβα-
έχουν φοινικόδεντρα να είναι ιδιαίτερα
τήρια ή να έχουν ελεγχθεί επισταμένα
προσεκτικοί και σε περίπτωση που
από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρε-
δούνε κάποια συμπτώματα να επικοινω-
σίες Οι φοίνικες αυτοί σε πολλές περι-
νήσουν με την διεύθυνση γεωργικής
πτώσεις αποδείχθηκαν «Δούρειοι
ανάπτυξης. Σημαντικό είναι ακόμα όλες
Ίπποι», αφού «κουβαλούσαν» είτε προ-
οι ενέργειες για την καταστροφή του
νύμφες είτε το ίδιο το έντομο και λίγους
προσβεβλημένου φυτού να γίνεται
μήνες αργότερα εκδήλωσαν συμπτώμα-
παρουσία γεωπόνων.
τα μαρασμού.
Ακόμη χρειάζεται μεγάλη προσοχή
Στο νομό μας το πρόβλημα εντοπί-
στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων
στηκε στους φοίνικες στην πόλη της
που εγκρίθηκαν για την αντιμετώπιση
Πάργας. Οι έντονα προσβεβλημένοι
του σκαθαριού των φοινικοειδών. Όσοι
φοίνικες εμφανίζουν ολική απώλεια
κληθούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα
των φύλλων και σήψη του κορμού, με
σκευάσματα πιθανότατα να μην γνωρί-
αποτέλεσμα την ξήρανση του δέντρου.
ζουν τους τρόπους με τους οποίους
Το Νοέμβριο μάλιστα με απόφαση
χρειάζεται να προστατευθούν οι ίδιοι
του νομάρχη Πρέβεζας Βασίλη Ιωάν- ντρα και ως πρώτο μέτρο αποφασίστηκε πλωθεί σύντομα και σε όλες περιοχές και παράλληλα να προστατεύσουν το
νου, το Δημοτικό Διαμέρισμα της Πάρ- όσα έχουν προσβληθεί από το έντομο εάν δεν παρθούν τα απαραίτητα μέτρα. περιβάλλον.
γας καθορίστηκε ως προσβεβλημένη να ξεριζώνονται και να καταστρέφονται. Το σκαθάρι μπαίνει σε τρύπες του Οι περισσότεροι κάτοχοι φοινικοει-
ζώνη και οι κάτοικοι είναι υποχρεωμέ- Στην προσπάθεια αυτή θα βοηθήσει φοινικόδεντρου και γεννά έως 300 δών δεν είναι αγρότες και δεν έχουν
νοι να προχωρήσουν σε καταστροφή και η δημοτική αρχή Πάργας η οποία αυγά, τα οποία σε 2 έως 5 μέρες εκκο- στη διάθεσή τους ή δεν γνωρίζουν ή
των «χτυπημένων» φοινίκων. Παράλλη- θα έχει στη διάθεση των κατόχων το λάπτονται και βγαίνουν οι προνύμφες δεν χρησιμοποιούν μέσα προσωπικής
λα απαγορεύτηκε η μετακίνηση φυτών καλαθοφόρο του Δήμου αλλά και φορ- (κάμπιες), οι οποίες τρώνε το εσωτερι- προστασίας έναντι τοξικών ουσιών ενώ
φοινικοειδών σε άλλα σημεία του τηγό αυτοκίνητο για την απομάκρυνση κό του κορμού χωρίς εξωτερικά να φαί- τα φοινικόδενδρα είναι συχνά πολύ
νομού, προκειμένου να αποφευχθεί των προσβεβλημένων δέντρων. Την νεται τίποτα. Και μόνο όταν αρχίσει να υψηλά, με συνέπεια να εκτίθενται στο
οποιοδήποτε ενδεχόμενο μεταφοράς ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται ανάθε- σαπίζει το φοινικόδεντρο φαίνεται ότι φυτοφάρμακο, ανάλογα με τον τρόπο
του εντόμου. ση εργολαβίας σε ιδιώτη προκειμένου έχει προσβληθεί από την ασθένεια. εφαρμογής, αυτοί που το εφαρμόζουν,
μεταφερθούν και να καταστραφούν τα τυχόν παριστάμενοι και μια ζώνη εδά-
Απαιτούνται άμεσα μέτρα προσβεβλημένα δέντρα. Παρουσία γεωπόνων η «κατα- φους (σε οικίες, ξενοδοχεία, πάρκα
Το κόκκινο σκαθάρι εμφανίστηκε στροφή» κ.ά.) όπου θα προσεγγίσουν άνθρωποι
Μάλιστα στον Δήμο Πάργας έγινε πρώτη φορά πριν από περίπου δύο που δεν γνωρίζουν για την εφαρμογή
ειδική σύσκεψη με την παρουσία γεω- χρόνια στην Κρήτη, όπου απειλεί το Την περασμένη Παρασκευή το του φυτοφαρμάκου σε μεγάλες ποσότη-
πόνων από τη Διεύθυνση Αγροτικής περίφημο φοινικόδασος στο Βάι, και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανα- τες.
ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της στη συνέχεια προσέβαλε φοινικόδεντρα κοίνωσε τα γεωργικά φάρμακα που Οι γεωπόνοι της διεύθυνσης αγροτι-
επιδημίας που ξεραίνει τα φοινικόδε- σε πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. εγκρίθηκαν για την αντιμετώπιση του κής ανάπτυξης είναι στη διάθεση των
Ειδικά στην Πάργα το πρόβλη- περίφημου σκαθαριού. Όπως επισημαί- πολιτών για κάθε διευκρίνιση και πλη-
μα είναι σοβαρό, δεδομένου ότι νει ο γεωπόνος της Διεύθυνσης Γεωργι- ροφορία τόνισε ο κ. Τσαπάρας και πρό-
στην περιοχή υπάρχουν πολλά κής Ανάπτυξης ν. Πρέβεζας κ. Τσαπά- σθεσε ότι βασικό στόχος όλων είναι πώς
φοινικοειδή και οι ειδικοί ρας Αλέξης κάποιες προσωρινές εγκρί- θα εμποδίσουμε την μεταφορά του
φοβούνται ότι το έντομο θα εξα- σεις φυτοφαρμάκων, αφορούν ουσια- εντόμου σε άλλα δέντρα.

ÁíáëáìâÜíïõìå ðÜóçò öýóåùò åêäçëþóåéò


(áññáâþíåò, âáöôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò ê.ë.ð.)
ÐåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áôüìùí, Ýùò 60 Üôïìá,
ìå ìåíïý ôçò åðéëïãÞò óáò óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ
Ôçë. 2651045445
12 ÅIÄÇÓÅÉÓ ÍÝïé
ÍÝïéÁãþ
Áãþíåò,
íåò,ÔÅÔÁÑÔÇ
ΠΕΜΠΤΗ19
18ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007
2010

Με την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κατερίνα


Μπατζελή θα συναντηθούν την Πέμπτη στις 6 το απόγευ-
μα οι αλιείς της Δυτικής Ελλάδας. Οι αλιείς σύμφωνα με
τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αλιευτικών συλλόγων
Θα ζητήσουν απαντήσεις εδώ και τώρα
Ηπείρου κ. Χαραλάμπους – που θα συμμετέχει στη
συνάντηση- θα ζητήσουν απαντήσεις σχετικά με το θέμα
Νέα αντίδραση από τους αλιείς της Δυτικής Ελλάδας οι οποίοι συναντώνται με την κα Μπατζελή
των αλλαγών στο αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα. αλιείας τις οποίες με κόπο οι ίδιοι οι ψαράδες έφτιαξαν. ένα εντελώς διαφορετικό που είναι η διαχείριση κοινών
Να θυμίσουμε ότι η στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ο ίδιος σημείωσε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε κομβι- πόρων.
Ανάπτυξης, να μην δώσει απαντήσεις σχετικά με το θέμα κά ζητήματα για την βελτίωση της λειτουργίας τους, Οι αλιείς έφτιαξαν τις οργανώσεις τους συσπειρώνο-
των αλλαγών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον πράγμα που μπορεί να γίνει με απλές παρεμβάσεις και ντας τον κόσμο της αλιείας, διεκδικώντας ως επί το πλεί-
χώρο τους και οι αλιείς της Δυτικής Ελλάδας προσανα- τόνισε ότι χρειάζεται μόνο η πολιτική βούληση. στον τα θεσμικά αιτήματα τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό
τολίζονται σε κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τους αλιείς, η αλιεία είναι ένα κλάδος του επίπεδο.
Οι ψαράδες του Αμβρακικού που έχουν πολλά προ- αγροτικού τομέα με μεγάλη ιδιαιτερότητα. Στην γεωργία, Από τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης θα
βλήματα αναμένουν κινήσεις καλής θέλησης από την την κτηνοτροφία κλπ., υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς εξαρτηθούν και οι επόμενες κινήσεις των αλιέων της
Υπουργό είπε ο κ. Χαραλάμπους και τόνισε ότι έχουμε και με βάση αυτό μπορεί να διαχειριστεί τα διαφορά δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν θα δείξουν
ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι σε καμία περίπτω- ζητήματα. καμία ανοχή σε αποφάσεις που κυριολεκτικά θα σημά-
ση δεν θα δεχτούμε την διάλυση των οργανώσεων της Όμως στην αλιεία δεν υφίσταται τέτοιο καθεστώς αλλά νουν τον αποκλεισμό τους ως επαγγελματικό κλάδο.

Τα τελευταία χρόνια η Θεσπρωτία Ο στόχος της ημερίδας με θέμα, Τουρισμός: Θεσπρωτία, Μακεδονία, Θράκη
έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου
στον τουριστικό τομέα και όλοι και
περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν την
περιοχή μας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-
«Προσέλκυση τουριστών από Βόρεια Ελλάδα και Σερβία»
νούς μήνες, για τις διακοπές τους.
Ο χειμερινός τουρισμός δεν είναι 4 Τι λένε ο Νομάρχης Θεσπρωτίας και η Πρόεδρος της Ν.Ε Τουριστικής Προβολής
τόσο διαδεδομένος, αφού επιλέγονται κ. Κοτσώνη, για το σκοπό της διοργάνωσης, την Εγνατία και τον εναλλακτικό τουρισμό
κατά βάση τα ορεινά των Ιωαννίνων, με
το Μέτσοβο, τα Ζαγοροχώρια, την Κόνι-
τσα κλπ. να βρίσκονται ψηλά στη λίστα Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
των προτιμήσεων. Στόχος ωστόσο είναι
να αποκτήσει η Θεσπρωτία τουρισμό Ένας βασικότατος άξονας πάνω στον οποίο προ- βολής συμμετέχει σε όλες τις εκθέσεις που λαμβάνουν
τεσσάρων εποχών, κάτι που μόνο εύκο- γραμματίστηκε η διοργάνωση της ημερίδας, που απο- χώρα από τη Θεσσαλία ως τον Έβρο, ενώ έχουν περιο-
λο δεν είναι, αλλά μπορεί να επιτευ- τελεί συγχρόνως και στόχο της Ν.Α, όπως τονίζει και η ριστεί κατά πολύ οι συμμετοχές σε εκθέσεις του εξω-
χθεί. Νομαρχιακή τερικού».
Σύμβουλος και Σημαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη κάθε
Τουρισμός: Θεσπρωτία – Πρόεδρος της Νομού διαδραματίζουν οι εναλλακτικές μορφές τουρι-
Μακεδονία - Θράκη Νομαρχιακής σμού που μπορεί να προσφέρει αυτός.
Την Παρασκευή είναι προγραμματι- Επιτροπής Του- Και η Θεσπρωτία τα τελευταία χρόνια κάνει βήματα
σμένη η ημερίδα που διοργανώνει η ριστικής Προ- προς αυτή την κατεύθυνση, αφού σύμφωνα με την κ.
Ν.Α Θεσπρωτίας με θέμα, Τουρισμός: βολής κ. Κοτσώ- Κοτσώνη «αναπτύσσονται δραστηριότητες στον Αχέρο-
Θεσπρωτία – Μακεδονία - Θράκη, η νη «είναι η επι- ντα, με το κανόε-καγιάκ, δίδεται βάρος στην ιππασία,
οποία ως στόχο έχει να κάνει γνωστές μήκυνση της στην ορειβασία, όπου στην Αγία Μαρίνα υπάρχει έτοι-
τις άγνωστες για πολλούς πτυχές των τουριστικής μη επιφάνεια αναρρίχησης, στον Καλαμά διοργανώνο-
τουριστικών προο- περιόδου που νται περιπατητικές διαδρομές, αγώνες motocross,
Ρεπορτάζ ρισμών του Νομού μέχρι τώρα βασίζεται κυρίως στην περίοδο του καλο- υπάρχει η λέσχη μοτοσικλετιστών κλπ», που μπορούν
Παναγιώτης Ρίζος και να δώσει σε καιριού». να αποτελέσουν πόλους έλξης για την ευρύτερη περιο-
όσους παρακολου- Ως προς την επίτευξη του στόχου αυτού, όπως λέει χή και για την υπόλοιπη περίοδο του χρόνου, εκτός
θήσουν την εκδήλω- η κ. Κοτσώνη, «η Ν.Α μέσω της Ν.Ε Τουριστικής Προ- καλοκαιριού.
ση μια εικόνα για τις επιλογές που έχει
ο επισκέπτης ερχόμενος στην περιοχή παρουσιάσει τους αρχαιολογικούς Και η διοργάνωση αυτή της Ν.Α μπο- «Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε
μας, τόσο για τους καλοκαιρινούς χώρους του Νομού, ο κ. Ιωάννης Δημη- ρεί σύμφωνα με τον Νομάρχη Θεσπρω- και άλλες μορφές τουρισμού, εναλλα-
μήνες, όσο και την υπόλοιπη περίοδο τρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Ένωσης τίας να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα κτικές, οι οποίες θα… τραβήξουν επι-
του χρόνου. Ξενοδόχων θα αναφερθεί στις προοπτι- και παράλληλα με άλλες δραστηριότη- σκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του
Στο πλαίσιο αυτό, η Νομαρχιακή κές του τουρισμού στην περιοχή μας, ο τες να δημιουργήσει ευνοϊκότερα δεδο- έτους», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Γιόγια-
Σύμβουλος και Πρόεδρος της Νομαρ- Πρόεδρος των Τουριστικών και Αγρο- μένα. κας
χιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβο- τουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου κ.
λής κ. Αλεξάνδρα Κοτσώνη, θα δώσει Χρήστος Ζήγος, θα μιλήσει για τα
το… στίγμα της Θεσπρωτίας όλων των Καταλύματα και τις ανέσεις αυτών σε
εποχών, η Ιστορικός και Αρχαιολόγος όλο το Νομό, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα
της ΛΒ’ ΕΠΚΑ κ. Λάζου Θεοδώρα θα δοθεί και στον θρησκευτικό τουρισμό,
με τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής
Γηρομερίου, Μεθόδιου, να
παρουσιάζει το θέμα «Η
Θεσπρωτία των Αγίων».

Να γνωρίσουν
την περιοχή μας
«Η ημερίδα αποσκοπεί στο
να γνωρίσουν περισσότεροι
άνθρωποι την περιοχή μας και
όσα αυτή μπορεί να προσφέρει»,
τονίζει ο Νομάρχης Θεσπρωτίας
κ. Β. Γιόγιακας, μιλώντας για το
βασικό στόχο της αυριανής ημε-
ρίδας.
Η οικονομία αρκετών περιο-
χών του Νομού, ιδιαίτερα την
καλοκαιρινή περίοδο, βασίζεται
στον τουρισμό, αλλά με την ολο-
κλήρωση του αυτοκινητοδρόμου
της Εγνατίας Οδού, η πρόσβαση
έχει γίνει κατά πολύ πιο εύκολη.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ.
Γιόγιακα, «η εύκολη πρόσβαση
είναι δεδομένη. Αυτό όμως δεν
αρκεί. Εκείνο στο οποίο πρέπει
να στοχεύσουμε είναι να ξανα-
φέρουμε τους επισκέπτες που
έρχονται στη Θεσπρωτία και να
γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές
μας».
ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΠΕΜΠΤΗ
ÔÑÉÔÇ 1118
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2007
2010 ÅIÄÇÓÅÉÓ 13

Η προστασία του Αμβρακικού δεν διαπραγματεύεται


Επίσκεψη Νομάρχη Πρέβεζας σε πρότυπες χοιροτροφικές επιχειρήσεις του νομού
Έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια από τους επιχειρημα- να χρόνια, ήταν, ως γνωστόν, η διαχείριση των ζωϊκών υπο-
τίες για εκσυγχρονισμό της, μία προσπάθεια που συνεχίζεται προϊόντων και κυρίως των παραπροϊόντων σφαγείων, τόνισε ο
με την ολοκλήρωση του σφαγείου και με την μονάδα τυποποί- Νομάρχης. Η ΒΙΚΗ Α.Ε. ήρθε πρώτη στην πρόσκληση που
Επίσκεψη σε χοιροτροφικές εγκαταστάσεις του νομού, πραγ- ησης των προϊόντων. είχαμε απευθύνει προς όλες τις χοιροτροφικές μονάδες για να
ματοποίησε ο Νομάρχης Πρέβεζας, κ. Βασίλης Ιωάννου, συνο- Η πρωτοπορία αυτής της μονάδας έγκειται στο ότι από τα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, κατασκευάζοντας μία
δευόμενος από την αρμόδια Αντινομάρχη κα Μαρία Ζέρβα και υγρά απόβλητα, τα νεκρά ζώα και αργότερα από τα ζωϊκά υπο- μονάδα διαχείρισης αλλά και αξιοποίησης των ζωϊκών υπο-
υπηρεσιακούς παράγοντες της Νομαρχίας, την περασμένη βδο- προϊόντα, παράγεται βιοαέριο, που τροφοδοτεί την μονάδα με προϊόντων.
μάδα. θερμική και ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να επιβαρύνει το περι- Είναι μια σημαντική βοήθεια στην κοινή προσπάθεια για την
Ο Νομάρχης και οι συνεργάτες του αρχικά επισκέφθηκαν τις βάλλον. Στόχος, η μονάδα αυτή να καταστεί ενεργειακά αυτό- ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος της περιοχής και γι’ αυτό
εγκαταστάσεις της χοιροτροφικής μονάδας «ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ», νομη, προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης που ορα- θέλω να συγχαρώ τους επιχειρηματίες και να τους ευχαριστή-
μιας από τις μεγαλύτερες χοιροτροφικές μονάδες της Ελλάδας, ματιζόμαστε όλοι». σω που συμβαδίζουν με το πνεύμα των αρμοδίων υπηρεσιών
όπου είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να ενημερωθούν Ο κ. Ιωάννου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους αυστηρούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας.
για τη διαδικασία παραγωγής βιοαερίου. ελέγχους που θα συνεχίσει να κάνει η Ν.Α. Πρέβεζας σε όλες
Σύντομα, ολοκληρώνεται και άλλη μία παρόμοια μονάδα και
Όπως εξήγησε ο κ. Λιαπάτης, μελετητής της εγκατάστασης τις επιχειρήσεις του νομού με στόχο την τήρηση των περιβαλ-
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, το σύνολο των ζωικών υποπροϊό-
βιοαερίου στην συγκεκριμένη χοιροτροφική μονάδα, το βιοαέ- λοντικών κανόνων. Κάλεσε δε τους επιχειρηματίες να σεβα-
στούν την περιοχή και να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την προ- ντων και των νεκρών ζώων να διαχειρίζονται με σύγχρονες
ριο παράγεται με μια απλή διαδικασία, αυτήν της αναερόβιας
στασία και την αειφορική διαχείρισή της. μεθόδους. Κανείς πλέον δεν δικαιολογείται να ρυπαίνει την
χώνευσης. Τα ζωϊκά απόβλητα μπαίνουν ανά τακτά χρονικά
Στη συνέχεια, ο Νομάρχης και οι συνεργάτες του επισκέφθη- ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Λούρου και του
διαστήματα σε ένα χωνευτή, όπου σε συνθήκες σταθερής θερ-
μοκρασίας αναπτύσσεται ένας πληθυσμός μικροοργανισμών. καν την βιομηχανία αλλαντικών, κρετατοσκευασμάτων και Αμβρακικού».
Σε διάστημα 32 ημερών τα απόβλητα αποσυντίθενται, παράγο- παραγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα, ΒΙΚΗ Α.Ε. Εκεί, είχαν Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΒΙΚΗ Α.Ε, κ.
ντας ένα άχρωμο και άοσμο αέριο το μεθάνιο, πλούσιο σε την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτρης Παπαγιάννης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μετά από
ενέργεια. της εταιρίας, κ. Δημ. Παπαγιάννη, για θέματα που άπτονται των αίτημα του Νομάρχη Πρέβεζας για απορρόφηση των ζωϊκών
Ο Νομάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προθυ- αρμοδιοτήτων της Νομαρχίας, και κυρίως για την μονάδα υποπροϊόντων, προβήκαμε στη δημιουργία μονάδας αδρανο-
μία της επιχείρησης να συμβάλλει με αυτό τον τρόπο στην ανα- αδρανοποίησης των ζωϊκών υποπροϊόντων που κατασκευάστη- ποίησης των ζωϊκών υποπροϊόντων αλλά και μεταποίησής τους
βάθμιση του επιβαρυμένου περιβάλλοντος της περιοχής: κε και λειτουργεί μετά από παρότρυνση της Νομαρχίας Πρέβε- σε κρεατάλευρο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την παραγω-
«Πρόκειται για μία μονάδα καθετοποιημένη, με αρκετές εκα- ζας. γή τροφών για κατοικίδια ζώα. Στόχος μας η προστασία του
τοντάδες χοιρομητέρες. «Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε τα προηγούμε- περιβάλλοντος και η σωστή διαχείρισή του».

Εσωκομματικούς τριγμούς προκαλεί στο


εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η πρόθεση
Μοναδική υποψηφιότητα αυτή του Κώστα Τασούλα
του προέδρου της κ. Αντ. Σαμαρά να εκλεγεί
διά βοής μεθαύριο ο νέος γραμματέας της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας. Η αποφυγή του σκο-
πέλου της κάλπης για την εκλογή του μοναδι-
κού υποψηφίου βουλευτή Ιωαννίνων και τομε-
Έντονες αντιδράσεις στη Ν.Δ.
άρχη Άμυνας κ. Κώστα Τασούλα ήταν ένας
εσωκομματικός ελιγμός του κ. Σαμαρά, με τον
στη διαδικασία εκλογής γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας δια βοής
Γιαννιώτη βουλευτή να επιλέγεται από τον πρό- προχωρήσουν στη διαμαρτυρία τους ή θα μεί-
εδρο της Ν.Δ. ουσιαστικά την τελευταία στιγ- νουν στις διαρροές.
μή, αφού μέχρι πριν από λίγες μέρες η πρώτη
επιλογή ήταν αυτή του Αν. Λυκουρέντζου. Φοβήθηκαν τις κάλπες
Οι αντιδράσεις όμως από τους βουλευτές Η Ρηγίλλης προέκρινε εδώ και πολύ καιρό
που στηρίζουν την κ. Ντόρα Μπακογιάννη και για τη θέση του γραμματέα τον βουλευτή
που επικεντρώνονται περισσότερο στον τρόπο Αρκαδίας κ. Αν. Λυκουρέντζο, αλλά ενώπιον
με τον οποίο θα γίνει η εκλογή, οδήγησαν τον του κινδύνου να υπάρξει δεύτερη υποψηφιότη-
κ. Σαμαρά να αλλάξει την αρχική του απόφα- τα και να βρεθούν «λευκά» ή «άκυρα» ψηφο-
ση επιλέγοντας τον κ. Τασούλα, ο οποίος δια- δέλτια στην κάλπη ο κ. Σαμαράς άλλαξε προ-
τηρεί καλές σχέσεις και με την κυρία Μπακο- τίμηση.
γιάννη αλλά έχει και την εκτίμηση του συνό- Εξάλλου για τη Ρηγίλλης ήταν κρίσιμο στοι-
λου των βουλευτών. συνδιάσκεψης της ΝΔ, βουλευτές που πρό- Παράλληλα οι βουλευτές θέτουν θέμα κατά χείο πόσοι βουλευτές θα στήριζαν την επιλογή
σκεινται στην κ. Μπακογιάννη προετοιμάζουν πόσο ακολουθείται το καταστατικό της ΚΟ του κ. Σαμαρά, αφού σε μια μυστική ψηφοφο-
Ετοιμάζουν ανταρσία «ανταρσία». αφού για την επιλογή των τομεαρχών του κόμ- ρία τα «λευκά» ή «άκυρα» θα έδειχναν και τον
Παρά την προσπάθεια της Ρηγίλλης να μη Στο «γαλάζιο» παρασκήνιο καταγράφεται ματος δεν έγινε εκλογή αλλά διορισμός από βαθμό αποδοχής του νέου προέδρου από την
συντηρηθεί κλίμα εσωκομματικής σύγκρου- έντονη κινητικότητα και πολλά μέλη τής Κ.Ο. τον κ. Σαμαρά. Το ερωτηματικό που υπάρχει ΚΟ, η οποία εξελέγη επί των ημερών της προ-
σης, ειδικά στη συνεδρίαση της ΚΟ. που γίνε- θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να καταθέσουν δημό- για τους «αντάρτες» βουλευτές είναι αν θα εδρίας του κ. Κ. Καραμανλή.
ται προπαραμονή της πρώτης προσυνεδριακής σια τη διαφωνία τους με τις αποφάσεις του
νέου προέδρου.
Οι αντιδρώντες Ένας εκλεκτός και τρεις δυσαρεστημένοι
βουλευτές υπο-
στηρίζουν ότι Ο άλλοτε ιδιαίτερος γραμματέας του Ευάγγελου Αβέρωφ, πολιτικού μέντορα του κ.
υπάρχει σκεπτι- Σαμαρά, επελέγη από τον πρόεδρο της ΝΔ για τη θέση του γραμματέα της Κοινοβου-
κισμός για τις λευτικής Ομάδας.
κινήσεις του κ. Ο βουλευτής Ιωαννίνων διατηρεί άριστες σχέσεις με τον κ. Ευ. Μεϊμαράκη, ενώ
Σαμαρά και δια- είναι αποδεκτός και από την πλευρά των βουλευτών που στηρίζουν την κυρία Μπα-
μαρτύρονται κογιάννη.
σφόδρα για την Το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε ήταν στην κυρία Μπακογιάννη για να της ζητή-
πρόθεση του σει και τη στήριξη, την οποία, όπως λέγεται, και εξασφάλισε, αν και οι υποστηρικτές
προέδρου της της διαφωνούν με την πρόθεση της Ρηγίλλης για διά βοής εκλογή.
ΝΔ να εκλεγεί ο
νέος γραμματέας Ο πικραμένος Αν. Λυκουρέντζος
τής ΚΟ διά βοής Με τον καημό έμεινε ο πρώην υφυπουργός Παιδείας αναμένοντας να είναι αυτός
και να μη γίνει ο «εκλεκτός» της νέας ηγεσίας. Ο βουλευτής Αρκαδίας είχε ησυχάσει βλέποντας και
μυστική ψηφοφο- ακούγοντας το τελευταίο διάστημα τις διαρροές της Ρηγίλλης πως αυτός θα ήταν ο
ρία. νέος γραμματέας.
Αιφνιδιάστηκε δυσάρεστα από τον κ. Σαμαρά, στον οποίο εξέφρασε το παράπονό
Γκρίνια για τη του στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το περασμένο Σάββατο, αφού εμφανιζό-
διαδικασία ταν ως σίγουρος γραμματέας ακόμη και από συνεργάτες του προέδρου της ΝΔ.
Η απόφαση Το όνομά του είχε ακουστεί παλαιότερα και για αντικαταστάτης του κ. Ελ. Ζαγορί-
του κ. Σαμαρά να τη ως Γραμματέα της ΝΔ. Θα αξιοποιηθεί σε άλλο κομματικό πόστο.
προτείνει για
γραμματέα τής Ο αποτυχών εθελοντής Αν. Νεράντζης
ΚΟ και αντικατα- Από τους πιο παλαιούς κοινοβουλευτικούς, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής
στάτη του κ. Ι. ήθελε να είναι υποψήφιος για τη θέση του γραμματέα. Αν και ο βουλευτής Β’ Πειραι-
Τραγάκη τον ώς χαίρει της εκτίμησης του συνόλου των βουλευτών της ΝΔ, δεν είχε πολλές πιθα-
τομεάρχη Αμυ- νότητες μια πιθανή υποψηφιότητά του λόγω του μετριοπαθούς προφίλ του.
νας κ. Κ. Τασού- Αν και δεν ήταν στα σχέδια του κ. Σαμαρά για τη Γραμματεία της ΚΟ, θεωρείται η
λα ήταν η σταγό- επικρατέστερη επιλογή, λόγω της μακρόχρονης κοινοβουλευτικής του παρουσίας,
να που... «ξεχεί- για τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας της ΝΔ.
λισε το ποτήρι».
Η ενόχληση Ο «καραμανλικός» Γ. Βλάχος
των βουλευτών Ήταν από τα πρόσωπα που ήθελε να είναι υποψήφιος και το δήλωνε σε όλους τους
δεν είναι για το τόνους. Κάποιοι συνάδελφοί του προσπάθησαν να δημιουργήσουν «εμφυλιοπολεμι-
πρόσωπο του κ. κό» κλίμα, αφήνοντας να διαρρέει ότι αν έθετε υποψηφιότητα θα τον υποστήριζε η
Τασούλα, που «ομάδα» της κυρίας Μπακογιάννη ως αντίπαλο του «φιλοσαμαρικού» κ. Λυκουρέ-
έχει ευρύτερη ντζου.
αποδοχή, αλλά Ο ίδιος δεν ήταν διατεθειμένος να γίνει «πιόνι», αφού διατηρεί στενές σχέσεις με
για το γεγονός ότι την «καραμανλική» πτέρυγα και είναι στενός φίλος του κ. Ζαγορίτη.
δεν θα στηθούν Δεν επέμεινε και δέχθηκε την επιχειρηματολογία του κ. Σαμαρά που του τηλεφώ-
κάλπες. νησε, και περιμένει την αξιοποίησή του σε άλλο κομματικό πόστο.
14 ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η Vodafone καλεί όλους


Ημερίδα με θέμα τα εκπαιδευτικά να ανακυκλώσουν τα
παλιά κινητά τους!
ηλεκτρονικά παιχνίδια στα Γιάννινα «Ρίξ’ το στην ανα-
Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος “South East Europe χώρο της ΝΑ Ευρώπης για την μεταφορά και διάχυση τεχνογνω- κύκλωση»
LUDUS” πραγματοποιεί στα Ιωάννινα το Κέντρο Επιχείρησης & σίας, καλών πρακτικών, εμπειρίας στον καινοτόμο τομέα των ηλε-
Καινοτομίας Ηπείρου ( BIC ΗΠΕΙΡΟΥ) υπό την αιγίδα της Περι- κτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Serious Games). Η Vodafone καλεί όλους να
φέρειας Ηπείρου. Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση υλο- www.ludus-project.eu συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις,
που σκοπό έχουν την προστασία
ποίησης του έργου: «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Διάχυση και την
του περιβάλλοντος και συγκε-
Μεταφορά Τεχνογνωσίας στον Καινοτόμο Τομέα των Ηλεκτρονι- Τι είναι τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παίγνια κριμένα στην ανακύκλωση κινη-
κών Εκπαιδευτικών Παιγνίων». Οι εργασίες της ημερίδας θα διε- τών τηλεφώνων και αξεσουάρ,
ξαχθούν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου από τις 10.00 π.μ. στο Τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παίγνια είναι ένας τομέας λογι- μέσα από 1.000 διαφορετικά
«ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: σμικού , ο οποίος έχει αναπτυχθεί με βάση την τεχνολογία και τις σημεία συλλογής τους.
σχεδιαστικές αρχές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και εξυπηρετεί Η Vodafone έχει τα περισσότε-
09:30 – 10:00 Άφιξη συμμετεχόντων / Καφές Εγγραφή εκπαιδευτικούς σκοπούς (και όχι απλά αναψυχής) διαμέσου μιας ρα σημεία συλλογής ανάμεσα σε
συμμετεχόντων ελκυστικής και διασκεδαστικής για τους χρήστες εφαρμογή. άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους
10:00– 10:15 Έναρξη Ημερίδας & Χαιρετισμοί Τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παίγνια είναι πολύ αποτελεσμα- φορείς στην Ελλάδα. Μέχρι
- κα. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα τικά και οξυδερκή εξαιτίας του ότι: σήμερα, έχουν προωθηθεί για
Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου. -Επιτρέπουν συγκεκριμένη κατάρτιση ενώ προσφέρουν ψυχα- ανακύκλωση, μέσα από το πρό-
- κ. Δημήτριος Μπαράτσας γωγία γραμμα ανακύκλωσης της
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων , BIC -Συνδυάζουν υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και ισχυρό Vodafone περισσότερα από
Ηπείρου. περιεχόμενο 150.000 προϊόντα κινητής τηλε-
10:15 – 10:30 Παρουσίαση του έργου South East Europe -Πυροδοτούν έντονες αντιδράσεις και επιτρέπουν άμεση αντί- φωνίας. Το πρόγραμμα ανακύ-
’’LUDUS’’: ληψη περίπλοκων θεμάτων κλωσης κινητών τηλεφώνων και
«Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Διάχυση και την -Αποδεικνύουν πως οι ενέργειες επηρεάζουν το αποτέλεσμα αξεσουάρ έχει ξεκινήσει από το
Μεταφορά Τεχνογνωσίας στον Καινοτόμο Τομέα των Ηλεκτρονι- -Επιτρέπουν στους χρήστες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, 2003.
κών Εκπαιδευτικών Παιγνίων» παρακινώντας τους να επιβραβευτούν για την επιτυχία τους, απο- Στόχος της Vodafone μέσα
BIC Ηπείρου φεύγοντας ταυτόχρονα το αίσθημα ‘’αποτυχίας’’ καθώς τα λάθη από τη συνεχή επέκταση του
κα. Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα μετατρέπονται σε εκπαιδευτικά στοιχεία. προγράμματος ανακύκλωσης
Διευθύντρια BIC Ηπείρου & Συντονίστρια -Βοηθούν τους χρήστες να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους κινητών τηλεφώνων και αξεσου-
Έργου αποφεύγοντας την ανία, την πλήξη που προσφέρει μια δίχως άρ είναι αφενός, να ευαισθητο-
10:30 – 10:50 Παρουσίαση: «Βιντεοπαιχνίδια στην εκπαίδευ- έμπνευση εργασία. ποιήσει και να ενισχύσει τη συμ-
ση: κίνητρα, ευκαιρίες και εμπόδια» Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι τείνουν να αφομοιώνουν μετοχή του κοινού στην ανακύ-
Δρ Κώστας Αναγνώστου, Τμήμα Πληροφορι- ευκολότερα πληροφορίες που προσλαμβάνουν μέσω μεθόδων κλωση κινητών τηλεφώνων και
κής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο δράσης-αντίδρασης και ανταποκρίνονται ευκολότερα σε μια πρό- αξεσουάρ και αφετέρου, να συμ-
βάλει στην προστασία του περι-
10:50 – 11:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση κληση όπου το περιβάλλον είναι ανταγωνιστικό αλλά και ψυχαγω-
βάλλοντος, αλλά και της δημό-
11:00 – 11:30 Διάλειμμα για καφέ γικό. Από αυτή την οπτική πλευρά, τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά
σιας υγείας από την ανεξέλεγκτη
11:30 – 11:50 Εφαρμογή: παίγνια μπορούν να αναβαθμίσουν τους υφιστάμενους εκπαιδευ-
απόρριψή τους.
«Βιντεοπαιχνίδια στη τάξη: χρήση βιντεοπαιχνι- τικούς σκοπούς και τις μεθόδους κατάρτισης. Κάδοι συλλογής κινητών τηλε-
διών στη διδασκαλία Φυσικής» φώνων και αξεσουάρ υπάρχουν
Δρ Αναστασία Παππά, Alibreto Science Ορκωμοσία Νεοσυλλέκτων στο Σάββατο και στα 418 καταστήματα της
Communication and Education, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Vodafone σε όλη την Ελλάδα,
Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:00 , θα καθώς και σε όλα τα κτίρια της
Tο έργο “’LUDUS’’ πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας των Νεοσύλλεκτων εταιρείας. Σε συνεργασία με το
Οπλιτών της 2010 Α’ ΕΣΣΟ, στο Στρατόπεδο «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
“LUDUS’’ στα λατινικά σημαίνει παιχνίδι. Για το έργο “LUDUS’’ « ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ» (Πέραμα – Ιωαννίνων). (ΣΕΠ), έχουν τοποθετηθεί 400
συνεργάζονται 8 εταίροι προερχόμενοι από 6 διαφορετικές Στην ορκωμοσία θα παραστούν, ο Υποδιοικητής της επιπλέον κάδοι συλλογής κινη-
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ είναι ο VIIIης Μεραρχίας και έχουν προσκληθεί να παραστούν οι τών τηλεφώνων και αξεσουάρ σε
επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας του έργου “LUDUS’’. θρησκευτικές, πολιτικές και τοπικές Αρχές των Ιωαννίνων. όλα τα Συστήματα του ΣΕΠ
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου στο Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. πανελλαδικά.

Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò


ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ ÐÁÈÏËÏÃÏÉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ Ù.Ñ.Ë. ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ ÁÌÐÉÍÔÏ ÁË×ÏÕÌÁÌ - ÇËÉÁÓ ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá Åéäéêüò Ðáèïëüãïò Κοραή 10-12 ÄáãêëÞ 7, 2ïò üñïöïò Μιχ. Αγγέλου 53
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò 28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282 ÊáèçìåñéíÜ 09.00 - 13.30 Ôçë. 2651064640
2651027126 Δέχεται καθημερινά: 12:00 - 14:00 Οικία: 2651034002 êáé 17.00 - 21.00
Απόγευμα με ραντεβού: 18:00 - 20:30
ÓÜââáôï 10.00 - 13.00 ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο κλειστό ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ Ôçë. 2651032043, fax: 2651030087
Τηλ. 2651036039, 6945399755
×. Ôñéêïýðç 2 Êéí.: 6937040229 ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
Ôçë. 2651024133 ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ
e-mail: abidohum@hotmail.com ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24
ÓÏÕÆÁÍÁ Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ)
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ Åéäéêüò Ðáèïëüãïò ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ (ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267
28çò Ïêôùâñßïõ 51 ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
Ôçë. 2651032778 Ïéêßáò: 2651072035 ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÙñÜñéï Éáôñåßïõ: Äùäþíçò 44 êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30 Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30 Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672, ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß ÊÜèå áðüãåõìá ÉùÜííéíá
Ìüíï ìå ñáíôåâïý
×. Ôñéêïýðç 16 ìå ñáíôåâïý êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý Ôçë. 2651033960
Ôçë. 2651038960 28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå ØÕ×ÏËÏÃÏÉ Kéí.: 6937184653
Ôçë. 2651032800, 6944301801 ñáíôåâïý
Ïéêßá: 2651030602
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ - ΣΙΑΚΑ Åéäéêüò Ðáèïëüãïò ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17
Ιατρείο νεφρολογίας και υπέρτασης ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò ÊÏÍÔÏ×ÑÇÓÔÏÓ ÈÏÄÙÑÏÓ Ôçë. 2651078852, 6993987222
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330 ×. Ôñéêïýðç 14 ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10 ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος ïéêßáò 2651048983 Ôçë. 6932251875, 6947722308 êáé 18.00 - 20.30
Ôçë. éáôñåßïõ 2651036470, ïéêßáò
Τηλ. 2651039339, 6947819083 ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
2651030646
Fax: 2651039335 ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ (üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)

e-mail: elkoli@otenet.gr ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ Ù.Ñ.Ë. ÃÅÙÑÃÉÁ Ð. ÃÅÉÔÏÍÁ NEYÑÏËÏÃÏÉ


Äùäþíçò 68
ÐÁÈÏËÏÃÏÉ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
Ôçë. éáôñåßïõ 2651087521
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
Πτυχιούχος ΑΠΘ ÊáëéÜöá 1á ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý 2651087622
ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ - ισόγειο êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804, ÊáèçìåñéíÜ 08.30 - 13.30
Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797 Ôçë. 2651072422 ïéêßáò 2651046817 êáé 17.30 - 20.30 Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 15
ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
& ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8ç ÅÖÏÑÉÁ ÂÕÆÁÍÔÉÍÙÍ ÁÑ×ÁÉÏÔÇÔÙÍ Αρ. πρωτ.: 673 Μικρό Περιστέρι 3/2/2010 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
Áñ. ðñùô.: 561 ÉùÜííéíá 28/1/2010 Αρ. αποφ.: 3
Αρ. πρωτ.: 536 Δωδώνης 16/2/2010

ÁÍÁÊÏÉÍÏÐÏÉÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÈÏ ΑΠΟΦΑΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Δημάρχου)
ÐÅÑÉËÇØÇ ÐÑÏÊÇÑÕÎÇÓ «Σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Εγνατίας»
Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
Ο Δήμαρχος Εγνατίας έχοντας υπόψη : δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ç 8ç Åöïñåßá Âõæáíôéíþí Áñ÷áéïôÞôùí Éùáííßíùí ðñïêçñýóóåé ôçí 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Π.Δ. 114/2006 (Δ.Κ.Κ.) Ο Δήμος Δωδώνης προκειμένου να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό
ðñüóëçøç óýìöùíá ìå ôï Í. 1958/91: «Αρμοδιότητες Δημάρχου» (Ν. 3463/08-06-2006). Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2009-2010 με τη
- Πέντε (5) Φυλάκων Εργοταξίου Ημέρας ΔΕ στο κάστρο Ιωαννίνων 2. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ίδιου Π.Δ., που αναφέρονται στον συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα προσλάβει
- Ενός (1) Φύλακα Εργοταξίου Ημέρας ΔΕ στην Κόνιτσα του Ν. ορισμό αντιδημάρχων στη διάρκεια της θητείας τους και τη μεταβίβαση προσωπικό, ένα (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση
Ιωαννίνων σε αυτούς αρμοδιοτήτων. εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια
- Ενός (1) Φύλακα Εργοταξίου Ημέρας ΔΕ στον Ν. Θεσπρωτίας 3. Την ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τα παρακάτω
- Δύο (2) Φυλάκων Εργοταξίου Νύχτας ΔΕ στο Κάστρο Ιωαννίνων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου προγράμματα: 1) Αθλητισμός στην Εφηβική ηλικία.
- Ενός (1) ΠΕ Αρχιτέκτων - Μηχανικού με εξειδίκευση στην
αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων. Θα γίνουν δεκτές και αιτήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ του Δήμου Εγνατίας, για το διάστημα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, για την περίπτωση μη κάλυψης της θέσης
από 03 - 02 - 2010 έως 31 -12 - 2010 τους Δημοτικούς Συμβούλους: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
από ΠΕ Αρχιτέκτων
α. Χασάνη Βασίλειο του Ηλία ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 1 Πτυχιούχοι Φυσικής 15/6/2010
- Δύο (2) ΤΕ συντηρητών αρχαιοτήτων κ’ έργων τέχνης. Θα γίνουν
β. Παλαιοπάνο Περικλή του Γεωργίου ΦΥΣΙΚΗΣ Αγωγής. Η μοριοποίηση
δεκτές και αιτήσεις ΔΕ Τεχνικών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων
στους οποίους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Α. Στον κ ΑΓΩΓΗΣ από το Οργανωτικό
τέχνης, για την περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από ΤΕ Συντηρητών
Χασάνη Βασίλειο του Ηλία Πλαίσιο της ΓΕΝΙΚΗΣ
για τις ανάγκες της 8ης ΕΒΑ
1. Τον έλεγχο και την εποπτεία της υλοποίησης του Τεχνικού ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προγράμματος και των μελετών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. Του τομέα περιβάλλοντος και την εποπτεία καθαριότητας
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.
κοινοχρήστων χώρων και πλατειών.
υποχρεωτικά: 3. Τον έλεγχο και την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας της Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και, ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού και καθαριότητας. Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη,
συγκεκριμένα, για την ειδικότητα Φυλάκων Εργοταξίου Ημέρας ΔΕ: το 4. Να προΐσταται των αρμοδιοτήτων των Προέδρων των Τοπικών δικαστική απαγόρευση).
πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακες Μουσείων & Συμβουλίων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 26
Αρχαιολογικών Χώρων» ή Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών 5. Την ευθύνη των θεμάτων που αφορούν τα πολιτιστικά του Δήμου, Φεβρουαρίου στα Γραφεία του Δήμου Δωδώνης.
τεχνικού/επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου τίτλου, τον αθλητισμό και τα κοινωνικά θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Δημαρχείο
ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή 6. Την εποπτεία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την ευθύνη Δωδώνης και στα τηλέφωνα: 26510 82622,3 -26510 82484.
τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δημιουργίας χώρων στάθμευσης και λειτουργία των χώρων
σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου στάθμευσης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και την μέτρια 7. Την οργάνωση και επιμέλεια εκδηλώσεων μνήμης, των
πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του 1) Αίτηση
γνώση μιας ξένης γλώσσας, χώρας μέλους της Ε.Ε.
Δήμου και το στολισμό των πλατειών σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. 2) Βιογραφικό σημείωμα
Για την ειδικότητα Φυλάκων Εργοταξίου Νύχτας ΔΕ: το πτυχίο ή
8. Να θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και φωτοαντιγράφων 3) Δήλωση Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχεία στην
δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών
9. Να αναπληρώνει τον Δήμαρχο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή.
Χώρων» ή Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών τεχνικού/επαγγελματικού εκπαιδευ-
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Κ.Δ.Κ.) 4) Φωτοτυπία Πτυχίου
τηρίου ή απολυτηρίου τίτλου: ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού
επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτερο- 5) Φωτοτυπία ταυτότητας.
Β. Στον κ. Παλαιοπάνο Περικλή του Γεωργίου 6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
βάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή 1. Τον έλεγχο και την εποπτεία των ζητημάτων που αφορούν τα
άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 7) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
σχολεία, καθώς και της υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος,
Για την Ειδικότητα ΠΕ Αρχιτέκτων-Μηχανικού, με εξειδίκευση στην 2. Την εποπτεία της διαδικασίας μίσθωσης των πεζοδρομίων,
αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: το πτυχίο Αρχιτεκτονικής ή πλατειών και λοιπών δημοτικών χώρων, καθώς και την ευθύνη έκδοσης Ο Δήμαρχος
Πολυτεχνικής Σχολής (για τους πολιτικούς μηχανικούς σε περίπτωση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών λαϊκών Ιωάννης Μπούκας
μη πλήρωσης της θέσης από Αρχιτέκτονα-Μηχανικό), της ημεδαπής ή αγορών, πανηγύρεων και την εποπτεία ελέγχου αυτών.
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, καθώς 3. Την διαχείριση και την εποπτεία του μηχανολογικού και
και την γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, μεταφορικού εξοπλισμού. MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 4. Τον έλεγχο της διαχείρισης της κατανάλωσης ύδατος σε ότι
Για την ειδικότητα των ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων αφορά την ύδρευση και την άρδευση.
τέχνης, α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων 5. Τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και της τηλεοπτικής κάλυψης Από τα καταστήματα Mr. Massas ζητούνται πωλήτριες ηλι-
τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή στο Δήμο.
6. Θέματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
κίας από 20 έως 35 ετών, απόφοιτες τουλάχιστος β/θμιας
αλλοδαπής. Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από Συντηρητές ΤΕ,
γίνονται δεκτοί οι ακόλουθοι τίτλοι, για ΔΕ Τεχνικών συντήρησης 7. Την εποπτεία της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο εκπαίδευσης για πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ. επικοι-
σπίτι»και «παιδικού σταθμού».
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης νωνίας 6973307571. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 14:00
ΙΕΚ ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών τεχνικού/επαγγελματικού 8. Να θεωρεί το γνήσιο υπογραφών και φωτοαντιγράφων.
Γ. Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται από κοινού με το (20/1)
εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου τίτλου: ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή
Δήμαρχο. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα έρχονται σε πλήρη συνεννόηση
τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής
με τον Δήμαρχο για την καλύτερη λειτουργία και επιτυχία των ανωτέρω
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.
καθηκόντων τους. Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., 3 υπν/τια 2ου
1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής
ορόφου, καινούρια κατασκευή, ανεξάρτητη θέρμανση,
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου, στους
β) Για την ειδικότητα ΤΕ Συντηρητών απαιτείται και η γνώση οριζόμενους Αντιδημάρχους και να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα της μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, περιοχή άνωθεν Γεωργι-
χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) πρωτεύουσας του Νομού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του κού Σταθμού Κατσικάς (σύνορα Κατσικάς - Ανατολής).
υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Π.Δ. 114/06.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής Τιμή ενοικίου 380Ε. Τηλ. 2117159747, 2104182544,
ταυτότητας γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην Ο Δήμαρχος 6945586589
οποία θα δηλώνουν ότι γ1) τα στοιχεία της αίτησης τους είναι απολύτως Κοκκώνης Λάμπρος
ακριβή και αληθή, γ2) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που
επιλέγουν, γ3) μετά την ειδοποίηση τους για την επιλογή τους θα
προσέλθουν και θα αναλάβουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών, γ4)
δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, γ5) δεν
έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής υπηρεσίας
στο ΥΠ.ΠΟ.Τ,, σύμφωνα με το Π.Δ, 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004),
καθώς και την τυχόν προϋπηρεσία τους στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. και συγκεκριμένα
την Υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν, το ακριβές χρονικό διάστημα
της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) και την ειδικότητα, γ6) ο αριθμός
των μηνών της εμπειρίας τους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης και γ7) δεν γίνεται χρήση του κριτηρίου της πολυτεκνΐας από
άλλο μέλος της οικογένειας τους κατά το ίδιος έτος στον ίδιο φορέα
δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
ε) Πιστοποιητικό οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την εντοπιότητα και
τη μόνιμη κατοικία
στ) Βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας
ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ


Η διάρκεια της απασχόλησης των Φυλάκων Εργοταξίου Ημέρας κ
Νύχτας ΔΕ θα είναι έως 495 ώρες και όχι πέραν της 30/04/2010, ενώ
των ΤΕ Συντηρητών κ ΠΕ Αρχιτέκτων - Μηχανικού θα είναι έως 990
ωρών.
Η απασχόληση θα είναι ανάλογα πενθήμερη ή εξαήμερη και δεν θα
υπερβαίνει τις 37,5 ώρες την βδομάδα.
Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης
σε δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την
Υπηρεσία.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της 8ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στο Κάστρο Ιωαννίνων, και θα
αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (www.yppo.gr).
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη
αίτηση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από
την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της 8ης ΕΒΑ, (δηλ την 17/02/2010) και της καταχώρησης
στον δικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (www.yppo.gr) δηλ. από 18/02/2010
έως 24/02/2010 (μέχρι τις 12 το μεσημέρι).
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται κατά τις ώρες 7:30-15:00 στο γραφείο
της Γραμματείας της 8ης ΕΒΑ, στο Βυζαντινό Μουσείο στο Κάστρο
Ιωαννίνων (Ακρόπολη Ιτς-Καλέ), όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα
αιτήσεως Πληροφορίες: τηλ: 26510-39580-25989.

Η διευθύντρια της εφορίας


Παπαδοπούλου Βαρβάρα
Αρχαιολόγος
16 ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ÐÙËÇÓÅÉÓ Ενοικιάζεται καάστημα ισό-


γειο 38 μ2 και 1ος όροφος 67
Πωλούνται παραθαλάσσια οικό-
πεδα στην Πλαταριά. Τηλ 26650
Ôï êïììùôÞñéï ×ñÞóôïò êáé
ÄçìÞôñçò æçôÜ ðåðåéñáìÝíåò êïì-
Κυρία ζητεί εργασία ως οικια-
κή βοηθός για ώρες 08:30-
Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá ìáèÞìá-
ôá ðïëùíéêþí áðü Ðïëùíßäá
ÁÊÉÍÇÔÙÍ μ2 με εσωτερική σκάλα στην 71342 & 6979869327 ìþôñéåò, ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç 15:00. Τηλ. 6946548774. êáèçãÞôñéá. ÔéìÝò éäéáßôåñá ðñï-
οδό Μ. Αγγέλου, κατάλληλο για êáèþò êáé ìáèçôåõüìåíåò. Ôçë. óéôÝò. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò:
Ðùëåßôáé øçóôáñéÜ (ðßôá-ãýñï) ìå εμπορική χρήση και γραφεία. 6992861414
Πωλούνται 2 οικόπεδα 300 μέτρα 2651029565 (18/9). Κυρία ζητεί εργασία ως οικιακή
êáëÞ ðåëáôåßá óå ôéìÞ åõêáéñßáò, Τηλ. 2651032448,
το καθένα δίπλα δίπλα στον παλιό βοηθός και φύλαξη ηλικιωμέ-
ðåñéï÷Þ ÉÊÁ. Ôçë. 6972-491668 6979700758 (10/12) Ôåëåéüöïéôç öïéôÞôñéá ôïõ ôìÞ-
οικισμό Πλαταριάς. Τηλ Æçôåßôáé õðÜëëçëïò ãéá çëåêôñï- νων. Πρωϊνές ώρες. Τηλ.
ìáôïò Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôç-
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απένα- 6942719998. ëïãéêÜ ìå áõôïêßíçôï óôçí Åëåïý- 2651029618 (2/10)
Ðùëïýíôáé äýï äéáìåñßóìáôá ìßïõ Éùáííßíùí ðáñáäßäåé éäéáßôå-
ντι από την Μητρόπολη, στη óá Éùáííßíùí. Ôçë. 2651061146, ñá ìáèÞìáôá åëëçíéêþí êáé áããëé-
äõÜñéá, êáéíïýñéá óôçí
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2. γωνία των οδών Ιωαννίδη 1 και
Μητροπόλεως, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Πωλούνται οικόπεδα στο Δ.Δ. ê. ÊáñáðÝôóç. ÄÉÁÖÏÑÁ êþí óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý -
Ôçë. 6977815139. Ανήλιο Μετσόβου, εντός σχεδίου Ãõìíáóßïõ- Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñï-
για ένα φοιτητή ή φοιτήτρια γκαρ- και δίπλα στον κόμβο Εγνατίας ÊïììùôÞñéï æçôÜ ãéá íüìéìç Πωλείται επαγγελματικός εξοπλι- óéôÝò. Ôçë. 6947518877
σονιέρα 3ου ορόφου, 40 τ.μ. οδού. Τηλ. 2656042033 áðáó÷üëçóç 1) êïðÝëá Ýìðåéñç σμός: τοστιέρες (1 διπλή και 1
Πωλείται τριάρι 77 τ.μ. στον καθαρά, με δύο χώρους (κρεβα- μονή) φριτέζα, μηχανή του καφέ
ãéá ðéôïëÜêé, 2) ìáèçôåõüìåíç Ðôõ÷éïý÷ïò öéëïëïãßáò ðáñáäß-
τέταρτο όροφο γωνία Πρίντζου τοκάμαρα - καθιστικό και κουζι- και κόφτης. Τηλ. 2651093269,
Ðùëåßôáé ðáñáèáëÜóóéï êáôÜ ðñïôßìçóç áðü ôç ó÷ïëÞ äåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèç-
και Ζαγορίου (περιοχή Νέας νοτραπεζαρία, με μπάνιο), 6948877771, κ. Μάντζιο Γεώργιο.
ïéêüðåäï äßðëá áðü ôçí ìáñßíá ÏÁÅÄ (2ï Þ 3ï êýêëï). Ôçë. (17/2) ôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ÔéìÝò
Ζωσιμαίας) με πάρκιγκ κοινό- ήσυχη, σε οικογενειακή οικοδο-
óôçí ÐëáôáñéÜ ìå ðáíïñáìéêÞ 2651068037. (14/9) ðñïóéôÝò (ôçë. 6997119263
χρηστο. Τηλ. 2651038017. μή, με θέα όλων των χώρων
(ακόμη και του μπάνιου) στη èÝá. Ôçë. 6979869327, Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας
(11/12) φορητό κλιματιστικό μηχάνημα. Áðüöïéôç öïéôÞôñéá ìáèçìáôé-
λίμνη, δίπλα σε στάση για το 6976601603. (10/9) Áðü ðëõíôÞñéï áõôïêéíÞôùí
Τηλ. 2651071504. (13/1) êþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìá-
πανεπιστήμιο. Τηλ. 6932624885 æçôïýíôáé õðÜëëçëïé êáèáñéóìïý
Πωλείται νεόκτιστη δυόροφη κ. Γιάννη ôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïõ-ãõìíá-
Πωλείται οικόπεδο έκτασης 1 ìüíéìçò, ïëéêÞò Þ ìåñéêÞò áðá- ÓõóêåõÞ ðïõ äçìéïõñãåß ïéêïíï- óßïõ êáé Á’ Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóé-
κατοικία σε οικόπεδο ενός ìßá 30% óôá êáýóéìÜ óáò. Óå
στρέμμα στον Άμμο Μαρμάρων ó÷üëçóçò. ÐáñÝ÷ïíôáé ìçíéáßïò ôÝò. Ôçë. 6946 352368 / 6943
στρέμματος με οπωροφόρα Eνοικιάζεται γκαρσονιέρα με áõôïêßíçôá, êáõóôÞñåò, fuelÅ× 96
(Καρδαμίτσια). Τηλ. 6945 ìéóèüò êáé áóöÜëéóç. Ðëçñ. Ôçë. 112424
δέντρα στο χωριό Πλαγιά Κονί- αυτόνομη θέρμανση απέναντι åõñþ. Èá åîïéêïíïìÞóåôå åêáôï-
από της Σχολές ΟΑΕΔ. Τηλ. 300461. 6979203175 êáé 2651064949. íôÜäåò åõñþ! www.fuelecono-
τσης (τέρμα) σε υψόμετρο 1050
2651045580, 6987989623 my.gr. Ôçë. 2351037773. Ôåëåéüöïéôç ôïõ ôìÞìáôïò Öéëï-
μετ. με πανοραμική θέα. Τηλ.
(9/11) Πωλείται οικόπεδο 5 στρ. περιο- Æçôïýíôáé óõíåñãÜôåò (14/3) ëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííß-
6977168805 και 6944904697.
χή Μπιζάνι, με παλιό σπίτι, καλή 1) ÊÜíôå ÔÙÑÁ ôï êáëëßôåñï Deal íùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìá-
(26/10) Ôï ãñáöåßï åñãáóßáò Ðáðáâñá- ôá êáô’ ïßêïí óå ìáèçôÝò Äçìïôé-
Ενοικιάζεται μεζονέτα 170 μ2, τοποθεσία. Τηλ. 6980073897 óôï ÷þñï ôçò åñãáóßáò. Ãßíå áíå- ìüðïõëïò Íßêïò óáò ðáñÝ÷åé ðñï-
αυτόνομη, με τζάκι, κήπο μπρος - (3/6) îÜñôçôïò óõíåñãÜôçò ìáò ãéá ìåãÜ- êïý (Ãëþóóá-Éóôïñßá-ÌåëÝôç) êáé
Πωλείται στην Πρέβεζα 3οροφη óùðéêü åðéëåãìÝíï ìå áõóôçñÜ
πίσω στα Καρδαμίτσια. Τηλ. ëá êÝñäç êáé ãñÞãïñç ðñïóùðéêÞ êñéôÞñéá, óõóôÜóåéò êáé ðñïûðç- Ãõìíáóßïõ (Áñ÷áßá-Éóôïñßá). Ôçë.
οικοδομή με δύο 3άρια διαμερί- 6936809990 (13/10) ñåóßá ãéá ïéêïâïçèïýò, baby sit- 6955103676.
Πωλείται οικόπεδο άρτιο και Ýêðëçîç óôï ÷þñï ôçò õãéåéíÞò äéá-
σματα των 85 τ.μ., ένα δυάρι και ters, öñïíôßäá çëéêéùìÝíùí áôü-
οικοδομήσιμο στην Πεδινή 1050 ôñïöÞò. ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç.
μία γκαρσονιέρα. Τηλ. ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéï ôñéÜñé 84 ìùí, íïóçëåýôñéåò, êáèáñßóôñéåò, Παραδίδονται μαθήματα Αραβι-
ì2, óôçí ïäü Åöýñáò, 4ç ðÜñο- τ.μ., σ.κ. 0,5 (νερό - ρεύμα) τιμή Ôçë. 6931818549. õðÜëëçëïé îåíïäï÷åßùí - åóôéáôï-
6974118957, Χ. Τρικούπη 34- κής γλώσσας, καθομιλουμένης
äïò, áñ. 5. Áõôüíïìç èÝñìáíóç. συζητήσιμη. Τηλ. 6947566354, 2) Çìéáðáó÷üëçóç ÁÌÅÓÁ óáí ñßùí, åñãÜôåò êáé ëïéðþí åéäéêï- και γραπτής. Χορήγηση πτυχίου
36. (2/9)
Ôçë. 6944816030. 6947566355. äåýôåñç äïõëåéÜ ãéá Ýîôñá åéóüäç- ôÞôùí. ÁôôéêÞ- åðáñ÷ßá ÅîõðçñÝ- γλωσσομάθιας. Τηλ.
Ðùëåßôáé Ýêôáóç 8 óôñ. ìå êôßñéï ìá óå áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá ìå ôçóç üëï ôï 24ùñï. Ergasia
Πωλείται στα Ιωάννινα στο center ôçë. êÝíôñï: 210-5226000 6937693960.
ÅíïéêéÜæåôáé óôçí ÁèÞíá äéáìÝ- ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò 1.500 ô.ì. ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò åîÝëçîçò óôï
κέντρο της πόλης ένα διαμέριμ-
σας 128 τ.μ. στον 4ο όροφο,
ñéóìá 70 ô.ì. äéáìðåñÝò, ìå áõôü- óôçí Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí ÷þñï ôùí ðñïúüíôùí õãéåéíÞò äéá- Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé é÷èõï- ÐÙËÇÓÅÉÓ
íïìç èÝñìáíóç, ðëçóßïí ÔÅÉ Áé-
ανακαινισμένο, δύο θέσεις πάρ- ãÜëåù êáé Áôôéêïý Íïóïêïìåßïõ.
ðßóù áðü ôï îåíïäï÷åßï Çðåéñïò ôñïöÞò. êáëëéÝñãåéá ðÝóôñïöáò óôç Ëßóôá
Öéëéáôþí óôéò ðçãÝò ËáãêÜäéôóá.
ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
ÐáëëÜò. Ôçë. 6944816030 3) ÁÌÅÓÁ ùò Þ êáé Üíù ôùí 30
κιγκ και δύο αποθήκες. Τηλ. Ôçë. 26510-74446, Éäéüêôçôï. Ôçë. 6971892472.
(10/12) åôþí ìå ðñïûðçñåóßá óôåëÝ÷ïõò
6974118957. (11/9) 6944690627. Πωλείται Alfa Romeo 147,
Ðùëåßôáé óôç ÓáãéÜäá Èåóðñù-
åðé÷åéñÞóåùí ãéá áíåîÜñôçôç
óõíåñãáóßá óå áíáðôõóóüìåíç åðé-
ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ 1600 κ.ε., μοντέλο 2003, πρώτο
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò ÷þñïò 73
Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 116 ôì åðß
m2 êáôÜëëçëïò ãéá åðáããåëìáôé- ôßáò ïéêüðåäï Ýêôáóçò 600 ô.ì. ÷åßñçóç. Äõíáôüôçôåò áíÜôðõîçò ÌÁÈÇÌÁÔÁ χέρι αντιπροσωπείας, full extra,
κατάσταση ολοκαίνουρια. Τιμή
ôçò ïäïý Ãåùñ. ÂáóéëÜêïõ 11
êÞ óôÝãç Þ ãñáöåßá ìå áõôüíïìç ðåñßðïõ åíôüò ó÷åäßïõ ïéêéóìïý, óå ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü. Ôçë. ευκαιρίας 5850 ευρώ. Πληρωμέ-
óôçí Çãïõìåíßôóá. Ôçë Φιλόλογος με μεταπτυχιακό
èÝñìáíóç óôçí ïäü Ë. ÁÊÑÉÔÁ Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï êïíôÜ óôç 6931818549. να τέλη 2010, περασμένο ΚΤΕΟ.
6946318159 57, ðëçóßïí ÉÊÁ ÉùÜííéíá. Ôçë. στην Βυζαντινή φιλολογία παρα- Τηλ. 6976007169. (12/02)
èÜëáóóá óå ëïãéêÞ ôéìÞ. Ðëçñï-
26510-37149. öïñßåò ôçë. 6974891036 (ê. Óðý- Æçôåßôáé Üíäñáò 25-35 åôþí ãéá δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
Ðùëïýíôáé áíåîÜñôçôåò ðïëõ- Πωλείται opel vectra μοντέλο
ñïò). ðùëçôÞò êáé õðÜëëçëïò ãñáöåßïõ μαθητές δημοτικού, γυμνασίου,
ôåëåßò äéþñïöåò ìïíïêáôïéêßåò ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá 2000, λίγα χιλιόμετρα, κλιματι-
ìå ãíþóåéò ëïãéóôéêÞò êáé áããëéêÜ, λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. σμό, φουλ έξτρα, κοτσαδόρο.
(ìáéæïíÝôåò), 100 ì2 êáé Üíù 85m2 óôçí ïäü ×. ÔÑÉÊÏÕÐÇ
41/4ïò üñïöïò. Ôçë. 6932 Ðùëåßôáé áãñüêôçìá Ýêôáóçò 7 óå êáôÜóôçìá åðßðëùí. Ìéóèüò 6945801636 (30/11) Τηλ. 6976889751
óôï Íõäñß ËåõêÜäáò, ìå ðáíï-
398937 & 210 2134311. óôñåììÜôùí óôçí áñéóôåñÞ ü÷èç éêáíïðïéçôéêüò. Áðïóôåßëáôå âéï-
ñáìéêÞ èÝá óôï Óêïñðéü, Ìåãá- Ðùëåßôáé FIAT Seicento spor-
ôïõ ðïôáìïý ÂïúäïìÜôç. Ôçë. ãñáöéêü óôç Ô.È. 38 ÉÙÁÍÍÉÍÁ Åìðåéñç êáèçãÞôñéá öéëüëïãïò
íÞóåé ê.ë.ð, êáé ç êáèåìßá äéá- ting 1.100 ê.å., êåíôñéêü êëåßäù-
ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá åðé- 2657041508, âñáäõíÝò þñåò. äéäÜóêåé: Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ, ÍÝá
èÝôåé: éäéüêôçôï ïéêüðåäï ðåñß- ìá, çë. ðáñÜèõñá, óõíáãåñìüò,
ðëùìÝíç óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. Æçôåßôáé óõíåñãÜôçò 25-35 åôþí ÅëëçíéêÜ, ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá-
ðïõ äýï óôñåììÜôùí êáé Üíù, Ôçë. 6932 132611. æÜíôåò 14’’, ðåñáóìÝíï ÊÔÅÏ.
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 500 ì2 åíôüò ãéá åñãáóßá ùò åîùôåñéêüò ðùëç- ¸êèåóç, Éóôïñßá, ËáôéíéêÜ óå ðáé-
ðéóßíá ãéá ìåãÜëïõò, ðáéäéêÞðé- Äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. ÔéìÞ
ïéêéóìïý Ä.Ä. Æùïäü÷ïõ. ÈÝá ôÞò. Ðñïûðüèåóç Üäåéá ïäÞãçóçò, äéÜ äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ, ëõêåß-
óßíá, ôæáêïýæé, ðÜñêéíãê êáé ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 35cm2 3.300 åõñþ. Ôçë. 6946570711
ðáíïñáìéêÞ. Öùò - íåñü ôçë. áðüöïéôïò ëõêåßïõ ôïõëÜ÷éóôïí, ïõ êáé öïéôçôÝò. ÔéìÝò ðñïóéôÝò.
ôæÜêé. Ôçë. 6945495293, êáé ðáôÜñé óôçí ïäü ÌáêñõãéÜí- (1/8)
Ðëçñ. 6979775899 åêðëçñùìÝíç óôñáôéùôéêÞ èçôåßá. Ôçë. 26510 76950 êáé 6936
6948587895, 2651085403 Þ íç 2. Ôçë. 6932914791
ÅðéèõìçôÞ ðñïûðçñåóßá êáé ôå÷íé- 406803. Ðùëåßôáé Peugeot 1400 cc ìïíô.
40315.
ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá ôñéÜñé Ðùëåßôáé ïéêüðåäï óôï ÊáëÝíôæé êÝò ãíþóåéò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò 2002, Ýëåã÷ïò äåêôüò. Ôçë.
70 ô.ì. ìïíïêáôïéêßá (áõëÞ ðåñé- óôïí êåíôñéêü äñü ìï 550 ô.ì. ôçë. 6947 944470. ÄåõôÝñá-Ðáñá- Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò ìå 6932914791
Ðùëïýíôáé ìåæïíÝôåò ôñéþí
öñáãìÝíç ãéá ãêáñÜæ) ìå áôïìéêü 210 2819866 êáé 210 2849219. óêåõÞ 10:00-15:00.
åðéðÝäùí óõíïëéêïý åìâáäïý åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
êáëïñéöÝñ, çëéüëïõóôï, èÝóç Ðùëåßôáé BMW 316i ôÝëïò 95,
144 ô.ì. (õðüãåéï - éóüãåéï - üñï-
öïò) óôç ÍÝá Óåëåýêåéá äßðëá
ÌÜôóéêá Éùáííßíùí, ïäüò Óôñá-
ôÜñ÷ïõ ÐáðÜãïõ 14 Þ Ðáìâþôé-
ÆÇÔÏÕÍ ÆÇÔÏÕÍ ìáèÞìáôá. Ôçë. 69745505999.
139.000 ÷éëéüìåôñá, 2 áåñüóá-
áðü ôéò åñãáôéêÝò êáôïéêßåò. äïò 15. Ôçë. 2651036066. ÕÐÁËËÇËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁ ÊáèçãÞôñéá Öéëüëïãïò ðáñáäß-
êïé, ABS, clima, êåíôñéêü êëåß-
äùìá, éìïìðéëÜúæåñ, ðñïâïëÞò
Ôçë. 2108045545, äåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèç- ïìß÷ëçò, service áíôéðñïóùðåß-
2665025960, 6945564793 ÅíïéêéÜæïíôáé äõÜñéá êáé åðé- Ζητούνται 4 άτομα για επέκταση ôÝò Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ. ÔéìÝò áò. ÔéìÞ 9.000 åõñþ. Ôçë.
ðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óå öïéôç- ZHTOYNTAI âïçèïß êïììþôñéáò
(15) εμπορικής δραστηριότητας. Απο- ðñïóéôÝò. Ôçë: 6934911884 6979394826.
ôÝò (êáôÜ ðñïôßìçóç öïéôÞôñéåò) ìå ìéóèü, áóöÜëéóç, ìðüíïõò êáé
δοχές από 980 έως 2600 ευρω.
óå êáéíïýñéá ïéêïäïìÞ, ìå åëÜ÷é- ðñïïðôéêÝò åêðáßäåõóçò ãéá åñãá-
Ðùëïýíôáé ãêáñóïíéÝñåò-äõÜ- Άμεσο ξεκίνημα, επιθυμητή γνώση Έμπειρη σχεδιάστρια παραδίδει Ðùëåßôáé áõôïêßíçôï ìÜñêáò
óôá êïéíü÷ñçóôá, áõôüíïìç èÝñ- óßá óå êïììùôÞñéï. Æçôåßôáé åðß-
ñéá óôçí Çãïõìåíßôóá áðü Internet. Ανεξάρτητη συνεργασία, μαθήματα AUTOCAD και Peugeot 206, 1400 cc ìå
ìáíóç, boiler êáé êÞðï, åðß ôçò óçò ìáíéêéïýñ-ðåíôéêéïýñ ìå
30.000 åõñþ. Ôçë. 26650 Ëåùöüñïõ Ó. ÍéÜñ÷ïõ (ðñþçí ARCHICAD σε ενδιαφερόμενους. 52.000 ÷ëì. ìïíô. 2000, ÷ñþìá-
προσωπικό ωράριο. Τηλ. åìðåéñßá. Ðëçñ. óôï ôçë.
24931, êéí.6932-381842 Ðáíåðéóôçìßïõ), 2ç ÐÜñïäïò 19- ôïò ìðëå, 5èõñï ìå óõíáãåñìü,
2241051812. www.work4all.com 6974/917176. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
ã áðÝíáíôé áðü ôá JUMBO, 50ì. áôñáêÜñéóôï, äåêôüò êÜèå Ýëåã-
(28/7) 6980391684. (13/1) ÷ïò. ÔéìÞ 7.500 åõñþ Ôçë.
Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα áðü óôÜóç áóôéêïý ðñïò Ðáíåðé-
MåãÜëç åôáéñßá 6944422551.
90 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, óôÞìéï. Ôçë. 6977-834581.
Ζητούνται κορίτσια για σερβιτόρες, ðëçñïöïñéêÞò æçôÜ ãéá ôï Έμπειρη σχεδιάστρια αναλαμβά-
υπόγειο, πάρκινγ στο κέντρο êáôÜóôçìá Éùáííßíùí
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé êáéíïýñéï γυναίκες για εσωτερική εργασία, νει: Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
Ανατολής. Τηλ. 6956115698 Ô1: Ôå÷íéêüò Ç/Õ. Ðïëý êáëÞ
ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç, ÷ùñßò για λάντζα και καθαριότητα καθώς - σχεδίαστη αρχιτεκτονικών σχε- Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
(6/10) ãíþóç ëåéôïõñãéêþí óõóô-
êïéíü÷ñçóôá óôï êÝíôñï Áíáôï- δίων, Σχεδίων Πολιτικού μηχανι- èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
και αγόρια, διαθέτοντας μηχανάκι,
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ëÞò. Ôçë. 26510-43774 çìÜôùí, åðéóêåõÞò êáé
για διανομή προϊόντων. Τηλ.
κού κ.λ.π. áðü ôï Îåíïäï÷åßï
6944371366 óõíôÞñçóçò Ç/Õ, äéêôýùí,
ÁÊÉÍÇÔÙÍ 26510 92491 - 92492 áðüöïéôïò ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ,
- σχεδίαση τρισδιάστατου (3d)
σχεδίου
ÁÊÑÏÐÏËÇ) Ìåôóüâïõ.
Ôçë. 6974553536
ÅíïéêéÜæåôáé óðßôé áíåîÜñôçôï äßðëùìá ïäÞãçóçò É× êáé
óå êåíôñéêü äñüìï ôùí Éùáííßíùí äéêýêëïõ, êáëÞ ãíþóç áããëéê- - σύνταξη φακέλου οικοδομικής
Ζητείται από ψησταριά στα Σεισμό- ***
Ενοικιάζεται στα Ιωάννινα απο- ãéá öïéôçôÝò. Ôçë. 6978175682. þí. Ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç. αδείας.
θήκη 65 τ.μ. ιοόγεια, καινούρια πληκτα κυρία ή δεσποινίδα για
Ð1: Ìç÷áíéêüò Ëïãéóìéêïý. Τηλ. 69380391684 (13/1)
χωρίς υγρασία, πλήρως εξασφα- ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80 ì2 service. Τηλ. 6972098403 Ãíþóç åìðïñéêïý - ëïãéóôéêïý Ç åôáéñßá Åîïðëéóìïý
λισμένα εμπορεύματα, ύψος 6 ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáéíïýñéï, (30/4) software (SINGULAR, UNI- Έμπειρη καθηγήτρια Φιλόλο- ÌïíÜäùí Åóôßáóçò
μέτρα, λογικό ενοίκιο χωρίς κοι- ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç, Ìðéæá- ÍÁÓÔÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ
SOFT, ê.ë.ð.). Áðüöïéôïò γος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗ-
νόχρηστα. Περιοχή είσοδος íßïõ 29, ôçë. 2651033757 êáé Ï.Å. æçôÜ:
πόλης από Αθήνα. τηλ. Áðü ìåãÜëç åôáéñßá åðßðëùí ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ, äßðëùìá ΝΙΚΑ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -
38335. ïäÞãçóçò É×, êáëÞ ãíþóç 1) ÓôÝëå÷ïò ðùëÞóåùí
6986004338 και 2610451071 æçôïýíôáé ðùëÞôñéåò ìå åõ÷Üñéóôç ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-
κ. Παντελή. (16/2) áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá áðá- åíôüò åêèÝóåùò
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ðñïóùðéêüôçôá êáé õðÜëëçëïé ΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΤΙ-
ñáßôçôç. (áðáéôïýíôáé ãíþóåéò Ç/Õ)
Eνοικιάζεται χώρος για επαγ- ÐÙËÇÓÅÉÓ ãñáöåßïõ. ÂéïãñáöéêÜ: Ô.È. 38, Éù-
H åôáéñåßá ðñïóöÝñåé:
ΝΙΚΑ. Σε παιδιά Δημοτικού, 2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
γελματική στέγη σε κεντρικό ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ Üííéíá (27/10). Óýã÷ñïíï ðåéâÜëëïí åñãáóßáò, Γυμνασίου, Λυκείου και Φοι- ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêïý
σημείο στα Ιωάννινα (κοντά στα Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 2 óôñ. óôç Ζητείται φαρμακοποιός και äõíáôüôçôåò åîÝëéîçò, éêáíï- τητές. Τιμές προσιτές. óçìåéþìáôïò óôï öáî
δικαστήρια). Πληρ. μόνο καθη- ðïéçôéêÝò áðïäï÷Ýò. Ôçë. Τηλ. 26510 76950 και 6936- 2651045909. Ðëçñïöïñßåò
ÍåïêáéóÜñåéá. Ôçë. 6938- βοηθός φαρμακοποιού. Τηλ.
μερινές στο τηλ. 2651076900,
κα Χρυσαυγή. (19/12) 377730. 6950443030 (20/1). 6946128700. 406803 óôï ôçë. 2651045933
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17
Η λαϊκή δημοτική μουσική παρά-
δοση στα χωριά της Κόνιτσας, κρύβει Aδελφότητα Πύργου Κόνιτσας, Ημερολόγιο 2010
μέσα στον πυρήνα της, εκτός από
αρχέγονα στοιχεία μιας απώτερης
εποχής, και τις παραλογές που είναι
λαϊκές μπαλάντες και διηγούνται κατ’
εξοχήν δραματικά γεγονότα, έχοντας
Κονιτσιώτικα λαλούμενα της ψυχής τα ηλιοφώτιστα
το ξεκίνημά τους στον 9ο αιώνα, όπως έσφυζαν από κόσμο.
«Το τραγούδι του νεκρού αδερφού», Τα κλαρίνα είχαν μοιράσει τις
ενώ «Η επιστροφή του ξενιτεμένου» περιοχές όπου θα έπαιζαν. Η κάθε
ανάγεται στη συνάντηση της Πηνελό- κομπανία είχε το δικό της ζωτικό
πης και του Οδυσσέα στο έπος του χώρο που ήταν απαραβίαστος από το
Ομήρου. Σε μια δεύτερη ομάδα τρα- ύφος του παιξίματος του κλαρινίστα
γουδιών κυριαρχεί το συναίσθημα, οι πάνω στα πατήματα του χορευτή.
χαρές και οι λύπες της καθημερινής
ζωής, ο μόχθος της αγροτικής εργα- ΣΤΡΑΤΣΑΝΗ - ΠΥΡΓΟΣ
σίας, το μεράκι του πελεκάνου μάστο- Ηλίας Χαλκιάς
ρα. Ο δικός μας μουσικός Ηλίας -
Μελωδίες, ρυθμοί, χοροί και μου- Λίγιας Χαλκιάς, γεννήθηκε στον
σικά όργανα διαφυλάσσουν στο πέρα- Πύργο, την Στράτσανη το 1866 καθώς
σμα των αιώνων το ύφος, τον καημό έχει καταγραφεί στο μητρώο αρρένων
και τη λαχτάρα των Ηπειρωτών μέσα του χωριού. Πέθανε το 1940. Όπως
στον κύκλο της ζωής με τραγούδια και οι προγονοί του υπηρέτησε δύο
της αγάπης, του γάμου, της παιδικής τέχνες. Η πρώτη ήταν του σιδερά.
ηλικίας με τα νανουρίσματα, της ξενι- Στην καλύβα δίπλα στο Αμελικό, χτυ-
τιάς και του θανάτου με τα πένθιμα πούσε με βαρύ σφυρί το καυτό κόκκι-
μοιρολόγια. Στον κύκλο των τεσσάρων νο σίδερο πάνω στο αμόνι δίνοντας
εποχών του χρόνου εντάσσονται τα μορφή σε μαστορικά και αγροτικά
κάλαντα των Χριστουγέννων, της εργαλεία. Οι νοικοκυρές έφερναν τα
Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, τα άσε- αγγειά, τα χαλκώματα να τα καλαΐσει
μνα τραγούδια της Αποκριάς και τα Denner και αργότερα από τους ΤΟ ΛΑΟΥΤΟ έτσι ώστε να αστράφτουν στο φως του
θρησκευτικά της Πασχαλιάς με τον Stadler, Ivan Mueller, Klose και Είναι χορδόφωνο μουσικό όργανο, ήλιου. Η δεύτερη τέχνη ήταν αυτή του
«Χορό του καγκε-λάρη». Όλα τα παρα- Boehm. Για την παραγωγή της χρωμα- η αρχαιοελληνική πανδώρα ή παν- κλαριτζή. Σε γλέντια, γάμους και
πάνω εμφανίζονται λειτουργικά δεμέ- τικής κλίμακας των 18 ημιτονίων, από δουρίς. Με τέσσερις διπλές χορδές πανηγύρια, ο Λίγιας έπιανε το κλαρί-
να με τα σχετικά έθιμα συνδυάζοντας την βάση ως την Δωδέκατη, το κλαρί- κουρδισμένες κατά πέμπτες, είναι το νο παίζοντας αργά, λιτά, δωρικά, το
με θαυμαστό και περίτεχνο τρόπο την νο απαιτεί 18 οπές, από τις οποίες κατ’ εξοχήν όργανο αρμονικής (ίσον) λεσκοβικιάρικο ή το καραμουρατάτι-
μελωδία με τον λόγο και την χορευτι- πέντε είναι ανοικτές και οι υπόλοιπες και ρυθμικής συνοδείας στην τυπική κο, ακλουθώντας με τα μάτια τα νοή-
κή κίνηση. 13 φέρουν επάνω τους κλειδιά. παραδοσιακή κομπανία της στερια- ματα του πρώτου χορευτή, προσαρμό-
Η Κονιτσιώτικη δημοτική μουσική, Στις αρχές του 19ου αιώνα, ακούγε- νής Ελλάδας. ζοντας το παίξιμο στον εκστασιασμό
παρ’ όλες τις επικίνδυνες αλλοιώσεις ται το κλαρίνο για πρώτη φορά στην που τον κυρίευε, σφίγγοντας ή
που υφίσταται σήμερα μέσα σε ένα αυλή του Αλή Πασά και διαδίδεται ΤΟ ΒΙΟΛΙ ξεσφίγγοντας το καλάμι με τα χείλη, ή
κλίμα εκδυτικοποίησης - παγκοσμιο- πολύ γρήγορα στην Δυτική Μακεδο- Ως λαϊκό παραδοσιακό όργανο πατώντας με τα δάκτυλα λίγο-λίγο τα
ποίησης εξακολουθεί να συγκινεί, νία, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόν- είναι γνωστό στη χώρα μας ήδη από κλειδιά για να βγει ο ήχος βραχνός,
αγγίζοντας την ψυχή, εξά- νησο. τον 17ο αιώνα. Σήμερα είναι από τα βελούδινος, κρατημένος ή μακρόσυρ-
Ρεπορτάζ πτοντας το συναίσθημα Με το βιολί, το λαούτο και το ντέφι, κύρια συνοδευτικά όργανα της Ηπει- τος στα γλυφά περάσματα από νότα σε
και το θυμικό του απλού οι οργανοπαίκτες αποτελούν την ρώτικης κομπανίας. νότα.
¢ííá ÄåñÝêá ανθρώπου. Ο μαγικός Ο γιος του Μιχάλης γεννήθηκε το
κομπανία. Στο λαϊκό, παραδοσιακό
ήχος του κλαρίνου έχο- κλαρίνο περνούν τα πιασίματα της ΤΟ ΝΤΕΦΙ 1902 και λίγο αργότερα εγκαταστάθη-
ντας ως συνοδευτικά το φλογέρας και του ζουρνά πετυχαίνο- Το αρχαιοελληνικό τύμπανο, μεμ- κε στην Γόριτσα - Κλειδωνιά. Ο δεύτε-
λαούτο, το βιολί και το ντέφι, ενώνει ντας έτσι με μια ιδιότυπη τεχνική, σε βρανόφωνο, κατ’ εξοχήν ρυθμικό ρος γιος Παντελής, γεννημένος το
την μικρή κοινότητα στην καθαρκτική ένα δυτικό ξενόφερτο όργανο, τα μη όργανο που αλλάζει όνομα στους 1904, παντρεύεται την Αρσινόη, απο-
και ιεροτελεστική μέθεξη τελεστών Βυζαντινούς χρόνους και γίνεται «σεί- κτούν τον Γιάννη το 1927 και εγκαθί-
συγκερασμένα διαστήματα των παρα-
χορευτών. στρο» ή «τα πληθία» και στα νεότερα στανται στα Καλιάρια - Πτολεμαΐδα.
δοσιακών ηπειρώτικων κλιμάκων.
χρόνια ντέφι. Και οι δύο γιοι ακολούθησαν την
ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ Μετά το 1930 το κλαρίνο παίρνει την
τέχνη του πατέρα τους.
Είναι ένα πνευστό, ξύλινο μουσικό κυρίαρχη θέση ανάμεσα στα μελωδι- ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΙΚΑΛΑΛΟΥΜΕΝΑ -
όργανο, το οποίο ο Ριμάν συσχετίζει κά όργανα και οδηγεί την οργανική ΚΟΜΠΑΝΙΕΣ ΜΟΛΙΣΤΑ
με τον ευθύαυλο των αρχαίων Ελλή- μουσική σε νέο λαμπερό δρόμο μέσα Τα παλιά εκείνα χρόνια πριν ξεκι- Πέτρος Αλεξίου και οι γιοι του
νων και την ποιμενική φλογέρα των από την επεξεργασία των παλιών νήσει η εσωτερική μετανάστευση ως Νίκος και Παύλος
νεοτέρων χρόνων. Το 1690, τελειο- αρχέγονων μελωδιών στα χέρια άξιων αποτέλεσμα του Β’ Παγκόσμιου πολέ- Βαγγέλης Μπέτζιος
ποιήθηκε στη Νυρεμβέργη από τον δεξιοτεχνών. μου και του Εμφυλίου, τα χωριά
ΚΕΡΑΣΟΒΟ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΥΗ
Ανδρέας, Φίλιππος και Νίκος
O Σύνδεσμος Φιλολόγων Ιωαννίνων Φιλιππίδης

παρουσιάζει το ποιητικό έργο της Άννας Δερέκα ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ


Τέσσερις γενιές Χαλκιάδων, πάπ-
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010 που προς πάππου
ΖΩΣΙΜΛΙΛ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Γιώργος , Βασίλης, Δημήτρης,
Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος Γιώργος και Κώστας Χαλκιάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΓΙΑ - ΖΕΡΜΑ


Έναρξη - Χαιρετισμοί 19:00 Μιχάλης Χαλκιάς
Ομιλητές:
ΚΟΝΙΤΣΑ
Ευάγγελος Αθανασίου. Εκδότης της Εφημ. Νέοι Αγώνες: Η υπαινικτική Λάζος Τσιούτας
αλληγορία στην ποίηση της Άννας Δερέκα Μήτρος Χαλκιάς και Νικόλας Χαλ-
Τάσος Γιάννος. Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Ιωαννίνων: Βιο-βιβλιογρα- κιάς - Μπέτσας
φική φυσιογνωμία της ποιήτριας Μιχάλης Πανουσάκος
Βούλα Σκαμνέλου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων: Έρωτας - Θάνατος: Μήτσος και Θανάσης Χριστόπου-
«Μυστική άνθηση βαθειάς ζωής» λος
Κωνσταντίνα Μπάδα. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Των σιωπη-
λών γυναικών μυθοπλαστικός λόγος Αυτό το κείμενο έγραψε και επι-
Ελένη Κουρμαντζή. Λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: μελήθηκε η Ελένη Γαλάνη, Φιλόλο-
«Η πόλη κάτω νυχτώνει σε μπλε λουλακί» γος, όπως κάθε χρόνο εξάλλου έκανε
για τα Ημερολόγια του Πύργου Κόνι-
τσας. Η κα Σουρέλη Γαλάνη, γνωρί-
Ποιήματα αποδίδουν: ζει τον τόπο της καταγωγής της, συμ-
Η ίδια η ποιήτρια και η ηθοποιός Γιολάντα Καπέρδα μετέχει στα δρώμενά του, κι ας ζει
στην Αθήνα το μεγαλύτερο μέρος
Η αρραβωνιαστικιά του ποταμού. (μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση του του χρόνου, είναι η ψυχή τους. Ελέγ-
έργου της ποιήτριας) χει το αντικείμενο που επιλέγει να
ασχοληθεί, και της αξίζουν συγχα-
Διοργανωτές ρητήρια γι’ αυτήν την εμμονή στα
Σύνδεσμος Φιλολόγων Ιωαννίνων, Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων πάτρια.
και του Ιδρύματος Κων/νου Κατσάρη Ο Φάνης Βαρδάκης πρόσφερε το
Ευχαριστούμε τη Συνεταιριστική Τράπζα Ηπείρου φωτογραφικό υλικό στην επιμελή-
τρια της έκδοσης. Ανεκτίμητες οι
Την εκδήλωση συντονίζει ο Αρχιτέκτονας Μιχάλης Αράπογλου παλιές, μισοκατεστραμμένες από τον
Το πορτραίτο της Άννας Φιλοτέχνησε ο Αρχιτέκτονας Στέλιος Δερέκας χρόνο εικόνες.
18 ÅΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Ηχηρή αλλά και διεκδικητική

Με επιτυχία η πρώτη Καρναβαλάδα στην Πρέβεζα


ποδήλατά τους, βρήκαν στους δρόμους, στήσανε τραπέ- λα, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η φιλική και εορτα-
ζι στον πεζόδρομο, επιστράτευσαν την Ορχήστρα με τα στική διάθεση.
Χάλκινα Κοζανίτικη φανφάρα και αξιοποίησαν αλλιώς… Στη συνέχεια, παρά τη βροχή, παρέλασαν στον παρα-
τα τετραγωνικά που μας αναλογούν. λιακό πεζόδρομο υπό τους ήχους της Κοζανίτικης Φαν-
Με … «ποδήλατα» το γιόρτασαν τις Απόκριες τα μέλη Οι φίλοι του ποδηλάτου, με την πρώτη τους ποδηλατά- φάρας και το μεσημέρι του Σαββάτου εξελίχθηκε σε ένα
της κίνησης φίλων ποδηλάτου της Πρέβεζας που επέλε- δα που ήταν πολύ ηχηρή με κόρνες και καραμούζες δημοτικό γλέντι, με χορό και τραγούδια.
ξαν το μεσημέρι του Σαββάτου να πραγματοποιήσουν αλλά και διεκδικητική με τα χιλιάδες αυτοκόλλητα μηνύ- Μια μουσική πανδαισία χάλκινων από το συγκρότημα
την πρώτη ποδηλατική Καρναβαλάδα και με αποκριάτι- ματα που μοίρασαν στους πολίτες θέλησαν να φωνάξουν «Κοζανίτικη Φανφάρα» και οι ποδηλάτες έσμιξαν με την
κες αμφιέσεις να στείλουν για ακόμη μια φορά με πρω- ότι σε αυτή την πόλη υπάρχουν δικαιώματα και για τους παράδοση και χόρεψαν σε γρήγορους ρυθμούς. Η πρώτη
τότυπο τρόπο το ίδιο μήνυμα, το δικαίωμα στην ποιότη- ποδηλάτες και ταυτόχρονα δικαιώματα μιας πόλης να Καρναβαλάδα κέρδισε τις εντυπώσεις.
τα ζωής, στην ελευθερία, στην ασφαλή μετακίνηση και είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Από τις συλλογικές κοινωνικές δράσεις που η γεύση
στην καθαρή ατμόσφαιρα. Οι ποδηλάτες Καρναβαλιστές συγκεντρώθηκαν στις που μας άφησε είναι γλυκιά. Μια αίσθηση ότι κάτι μπο-
Άλλωστε σε μια πόλη, όπως η Πρέβεζα επίπεδη με 11:30 το πρωί στη παραλία και ξεκίνησαν ποδηλατάδα ρούμε να κάνουμε κι εμείς για την πόλη μας χωρίς να
μικρές αποστάσεις, ευνοείται η χρήση του ποδηλάτου. στους κεντρικούς δρόμους της Πρέβεζας, περιμένουμε τους άλλους.
Το Σάββατο της αποκριάς δεκάδες πολίτες πήραν τα Χαρακτηριστικά της ημέρας ήταν το χρώμα, τα χαμόγε- Γιατί η πόλη είμαστε εμείς, οι άνθρωποί της.

Ο καλός καιρός έδωσε την δυνατότη- Με καλό καιρό τα κούλουμα στην Πρέβεζα
τα στους κατοίκους της Πρέβεζας να
γιορτάσουν τα κούλουμα και να πετά-
ξουν τους χαρταετούς όπως ορίζει το
έθιμο. Τα κούλουμα γιόρτασαν την
Με χαρταετούς… παραδοσιακά εδέσματα και χορό
καθαρή Δευτέρα και οι κάτοικοι του Την Καθαρή Δευτέρα σχεδόν όλη η
νομού αλλά και οι επισκέπτες που Φιλιππιάδα «μετακόμισε» στη Λίμνη
μαζεύτηκαν στις έδρες των δήμων στις
του Ζηρού όπου κάτοικοι και επισκέ-
παραλίες και στις πλαγιές για το πέταγ-
πτες γιόρτασαν τα Κούλουμα με σαρα-
μα του χαρταετού αλλά και για την
κοστιανά, γλέντι και χορό
κατανάλωση των νηστίσιμων και όχι
μόνο. Στο Σαιτάν Παζάρ οργάνωσε και
Σε όλο το νομό από τη Φιλιππιάδα φέτος το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
από μέχρι την Λούρο και από την Πρέ- Πρέβεζας τα κούλουμα προσφέροντας
βεζα μέχρι την Ζάλογγο οι κάτοικοι σαρακοστιανά εδέσματα. Το γλέντι που
γιόρτασαν τα κούλουμα, ξέφυγαν από ξεκίνησε νωρίς το πρωί κράτησε μέχρι
την καθημερινότητα και ξεκουράστη- αργά το βράδυ. Στον Παντοκράτορα ο
καν. Άλλοι σε μεγάλες παρέες στα σπί- ουρανός γέμισε χαρταετούς καθότι ο
τια και άλλοι στα δημοτικά διαμερίσμα- άνεμος ήταν ευνοϊκός για το πέταγμα,
τα όπου οι πολιτιστικοί σύλλογοι σε άλλωστε το πέταγμα του χαρταετού
συνεργασία με τους Δήμους διοργάνω- είναι απαραίτητο για τον εορτασμό της
σαν εκδηλώσεις με την πατροπαράδοτη Καθαρής Δευτέρας όχι μόνο για τους
λαγάνα, παραδοσιακούς χορούς, μου- δες ,μπόλικη φασολάδα, καζάνια που σει πιο ψηλά αλλά και ποιος θα τον μικρούς αλλά και μεγάλους.
σική, νηστίσιμα εδέσματα και άφθονο ετοιμάστηκαν από τις πρωινές ώρες από κρατήσει περισσότερο στον αέρα. Πιστοί στην παράδοση οι κάτοικοι
κρασί. μέλη του συλλόγου και μοιράστηκε σε Τα νηστίσιμα εδέσματα, η φασολάδα, η στον Άγιο Θωμά και στη Νικόπολη σε
Στο Κανάλι του Δήμου Ζαλόγγου, ο όλους τους επισκέπτες. Οι μικροί επι- λαγάνα αλλά και ο παραδοσιακός χαλ- συνεργασία με το Δήμο γιόρτασαν
Δήμος σε συνεργασία με τον πολιτιστι- σκέπτες στην παραλία γέμισαν τον βάς γέμισαν τα τραπέζια της πλατείας
σαρακοστιανά και μοίρασαν λαγάνες,
κό σύλλογο Καναλίου έστησε ένα ξεχω- ουρανό με χαρταετούς και ο ανταγωνι- σε Λούρο και Ωρωπό και από νωρίς
χαλβά και κρασί στους επισκέπτες.
ριστό γλέντι με σαρακοστιανούς μεζέ- σμός ήταν μεγάλος ποιος θα τον σηκώ- στήθηκε το γλέντι.

Ο γνωστός συμπολίτης μας, συντ/χος


κτηνιατρικής επιστήμης και λόγιος, τύπω- Μια κριτικο-αισθητική ανάλυση σ’ ένα συγγραφικό πόνημα
σε ένα αξιόλογο βιβλίο, από τα ξέχειλα
συναισθήματα εμπειριών της βιοπορίας
του.
Φλογερό του κίνητρο η άδολη πατριδο-
Βασίλη Θ. Τζιόβα: «Από το Ζαγόρι και το χωριό μου»
λατρία του. Είναι μια προσφορά = κατάθε- καμαροειδή γεφυράκια των παραπόταμων Ι. Λαμπρίδη… Λεβιάθαν έργο. σα να κεντάει σπαραγμό και οδύνη ορφά-
ση ψυχής. Πλούσια περιεχόμενα, με του Βοϊδομάτη και τ’ Αώου. Το έργο του Β. Τζιόβα, είναι ένα δίκαιο νιας σε καμβά πικρόγλυκης ζωής, που
πρόζα και στιχουργικές, αφιερώσεις σε Το Ζαγόρι, ή Ζαγόρια, ή Ζαγοροχώρια, εγκώμιο, που αντιστοιχεί από το μερικό λυτρώνει και λυτρώνεται με υποδηλωτικά
προσφιλή του πρόσωπα και πράγματα της ετυμολογικά σημαίνουν; Χωριά πίσω απ’ στο γενικό, από τα Κ. Σουδενά σε όλο το μηνύματα ελπίδας κι αισιοδοξίας. Συγκινη-
εξελεγκτικής ιστορικής και λαογραφικής τα όρη. Τοπολάτρισσα η ψυχή του Β. Τζιό- Ζαγόρι, καθώς η φύση του μοσχοβολάει τική ιδιαίτερα και η περιπέτεια των σπου-
ζωής της γενέτειράς του, των Κάτω Σουδε- βα, ψέλνει αυτή την πριγκιπική κορόνα της περίσσια. Κάθε δέντρο, κάθε πέτρα, σπή- δών του συγγραφέα σε κτηνιατρική σχολή
νών. Στον πρόλογό του εξηγεί ότι «τα μικρά Ηπείρου, σαν ευπαρήγορη μοιρολογήτρα, λιο και κράκουρο σ’ αυτή την περιφέρεια, της Ιταλίας.
κείμενα» είναι από το περιοδικό «Το Ζαγό- όσων φλεγόμενη βάτος, αλλά μη καιόμενη! έχουνε γίνει διαχρονικά των ανταρτών Το ηχηρό κι απεγνωσμένο μήνυμα του
ρι μας» που ο… Β. Τζιόβας είναι από τους Αν οι Δελφοί σαν μαγικό και θρυλικό ταμπούρια και λημέρια. όμως, σήμερα είναι στις «επισημάνσεις»
κύριους συντελεστές της πολύχρονης κέντρο έλξης τουριστών, είναι ο «αφαλός Τα βρυσονέρια δρόσιζαν και ξεδιψού- και «παρεμβάσεις» του ο κώδωνας που
έκδοσής του. της γης» για το Σικελιανό, με την Κασταλία σαν γεωργούς, τσομπάνους και λοτόμους κρούει, της μοναξιάς, της εγκατάλειψης και
Όσα βιβλία κι αν εκδοθούν για το Ζαγό- πηγή κι έχει πολύ δοξαστεί, το Ζαγόρι με ιδροκόπους, από τσιφλίκια φέουδα, που’ της ερήμωσης των περισσότερων χωριών
ρι μας, το καθένα έχει την ιδιαίτερη διδα- τα χλωροβόλα πολύχρωμα τοπία του, είναι χαν απ’ άλλους καιρούς δεσποτοκράτες κι του Ζαγοριού. Γιατί, όπως τονίζει με έμφα-
χτική και μηνυματοφόρα του αξία. πηγή με «λάλον ύδωρ» μιας αμαζόνας άλλοι άρχοντες, στην κατοχή τους. ση: Στις τουριστικές κατ’ εξοχήν περιό-
Αν στα «Εφτά θαύματα» τ’ αρχαίου φύσης και σε παλιούς καιρούς τόπος ενός Στου Ζαγοριού τα διάσελα, τα κόρφια, δους, τα 10 χωριά μονάχα, «βουλιάζουν»
κόσμου, ήταν και οι «κρεμαστοί κήποι» της ιδιόμορφου κι αρχοντικού λαϊκού πολιτι- τα φαράγγια, το χαραμέρια σμίγουνε σε από υπερτιμητές επισκέπτες και παραθερι-
Βαβυλώνας, κι αν η Ήπειρος είναι ένας σμού. ρεματιές και σε πλαγιές τα αηδονολαλήμα- στές, τα’ άλλα 36 παραμένουν στη νάρκω-
ένδοξος κι αιώνιος «άπειρος τόπος» το Αν για τη φυσιογνωμική του υπόσταση, τα και περδικολαλίτσες. ση, τη θλίψη και τη μόνωσή τους, σε αρα-
«Ζαγόριο» του Β. Τζιόβα και κάθε Ζαγορο- το μαγευτικό Πήλιο είναι από τους πιο Σ’ αυτό τον τόπο π’ αναδείχτηκε κατά χνιασμένα θυμητάρια, παλιές μορφές και
λάτρη, είναι: κάθε άνοιξη-καλοκαίρι, ένας ελκυστικούς πόλους και χώρους φυσικής καιρούς, όλ’η περιοχή – δασκαλομένα μνήμες εναγώνιας ταξιδιωτικής κι ευκαρτέ-
ολόβλαστος κι απέραντος κυματόραχος ωραιότητας και αρχιτεκτονικής ομοιομορ- πρώτη, με τα μεγέθη του κλάδου ενός Κ. ρετης ζωής.
κήπος, ένα τοπιογραφικό και λαμπερό φίας, το Ζαγόρι και από τον Κάλαμο του Β. Λαζαρίδη, ενός Φ. Τουλούπη, ενός Κ. Ο Βασίλης Θ. Τζιόβας ιερουργεί μ’
περιδέραιο απ’ τα ολόδροσα 46 πέτρινα Τζιόβα, είναι ένα καλόδεχτο απαύγασμα Κράλιου, Ι. Νικολαΐδη, Γ. Παπαγιάννη, άλλους μαζί ευγενικά, τη δημοσιογραφική
χωριά, με λαϊκά αρχοντικά, που μέσα τους αισθημάτων, μια σύνθεση ομαδική κοινω- Φρ. Τζιόβα, Σπ. Βακάμη, Ι. Σαραλή, Ηλ. και χρονογραφική έντυπη δράση της ΙΛΕΖ
θαρείς και αναστιούνται, κι ανασκιρτούν νικής και εθιμοτυπικής ζωής. Κοτσιώρη, Γ. Δάνου, Τιμ. Ξάνθου, Κ. Βαρ- (Ιστ. Λαογρ. Εταιρίας Ζαγορίου) που είχε
μεγάλες κι ορφανές ψυχές, ηρωικές μορ- Είναι μια βιωματική περιγραφή που τζώκα, Σωτ. Ζούμπου, Μάκη Κομπάρου, τιμήσει, ως πρωτοπόρος και ο αλησμόνη-
φές, από τα χρόνια των αγώνων του 1821, συγκινεί και τέρπει, θαρείς σαν μια συγ- Βλ. Οικονόμου, Χρ. Γουνόπουλου, Γ. Ζαχά- τος Θαν. Σακελλαρίου… και ο Καλουτιώ-
1912-13, 1940-50. χορδία που ζωντανεύει όχι μόνο τον Κ. ρη κ.α. της διακεκριμένος γιατρός και συγγραφέας
Όπως του Γιάννη Βηλαρά, του καπετάν Καψάλη ή τον αλησμόνητο φίλο μας Γ. Το πόνημα του Β. Τζ. Παίρνει τη δική Πέτρος Αποστολίδης.
– Αρκούδα, του παπα-Βλαχάβα, του Θύμι- Παρλαπά, αλλά και τα γνωστά «Τακούτσια» του θέση στο ζαγορίσιο παρνασό. Το ανά- Τέλος, ένα βιβλίο σαν «Το Ζαγόρι» του
ου Γάκη. Όπως του Κώστα Λαζαρίδη, με τη με τις γκάϊντες και τις Βεργινάδες του λογο αισθητικό περίγραμμα απεικονίζει Β. Τζιόβα τιμά το λαμπρό διαμέρισμα και
«Ζαγορίσια» βιβλιοθήκη του, τη χλωρίδα Χαρισιάδη, κι όλων των λαλητάδων. συνοπτικά στοιχεία αυτοβιογραφίας του καύχημα της Ηπείρου μας σαν ένα ευλαβι-
και την πανίδα του μουσείου του. Το Ζαγό- Το Ζαγόρι με τα πανηγυρίσια γλέντια κοινωνικο-λαϊκού σουδενιώτικου βίου. κό δισκοπότηρο, που κάθε τοπολάτρης και
ρι που έκαψαν οι αλβανότουρκοι, και οι και τραγούδια, ανασταίνει ακόμα και τις Ειλικρινής αφήγηση που κυλάει αβίαστα φυσιολάτρης, μπορεί να κοινωνήσει παίρ-
ούννοι επιδρομείς, με τα «ρμάνια» του σεβαστές μορφές των ηρωίδων γυναικών κι ανεπιτήδευτα, σε σχήματα πεζά και ποι- νοντας μια μεταλαβιά, κι ένα δίδαγμα ανα-
Φανίτσιου, τα πολύχλωρα κι ολόδροσα της Πίνδου Ιωαννίδη, Τσαλίκη, Καψάλη ητικά. Μοιρολογεί καημούς και πόνους, το γεννητικού και λαϊκού φρονηματισμού.
δάση, τ’ αγναντερά λοφάκια, τα περίτεχνα κ.λ.π. Κι ακόμα το τρίτομο μεγαθήριο του χαμό της μάνας του, αδερφών και φίλων, Λάμπρος Μάλαμας
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ÅΚΔΗΛΩΣΕΙÓ 19

Έκθεση χαρτονομισμάτων και ιστορικών τεκμηρίων


της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων στην πινακοθήκη Ε.Η.Μ.
την 20η Φεβρουαρίου και ώρα 7 μ.μ, ο Πρόεδρος της από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, μέχρι την Παρασκευή
Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριος Κάρολος Παπούλιας. 26 Φεβρουαρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. των δημόσιων γραφείων, καθώς και την Κυριακή ανήμε-
ρα του εορτασμού της επετείου. Η είσοδος θα είναι
Έκθεση φωτογραφίας στη Νομαρχία ελεύθερη.
Μέσα από τις 80 και πλέον φωτογραφίες θα παρακο-
από 15 – 26 Φεβρουαρίου λουθήσετε τα γεγονότα του πολέμου, τους πρωταγωνι-
στές και τους στρατιώτες, τους διπλωμάτες και τους θρη-
Εικόνες από την απελευθέρωση σκευτικούς ηγέτες. Ακόμη θα δείτε φωτογραφίες από
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και το Ιστορικό
Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος οργανώ- των Ιωαννίνων τον εορτασμό της μεγάλης επετείου της απελευθέρω-
νουν, με την ευκαιρία του εορτασμού της 97ης επετείου σης, από τις εκκλησίες των Χριστιανών, των Εβραίων και
της απελευθερώσεως των Ιωαννίνων, έκθεση ιστορικών Η 21η Φεβρουαρίου, επέτειος της απελευθέρωσης των Μουσουλμάνων.
τεκμηρίων και τραπεζογραμματίων με θέμα: των Ιωαννίνων, φέτος θα εορτασθεί με μια πρόσθετη Ελάτε να δείτε τις μεγάλες στιγμές της απελευθέρω-
Ο Ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος θεμελιωτής της οικο- εκδήλωση. Πέραν από την καθιερωμένη παρέλαση και σης της πόλης μας.
νομικής συγκρότησης του Νεοελληνικού κράτους. τη δοξολογία στην Ιερά Μητρόπολη, μια έκθεση φωτο- Πάρτε και τα παιδιά σας.
Την έκθεση, που θα στεγασθεί στην αίθουσα της γραφιών, στον εσωτερικό χώρο της εισόδου της Νομαρ- Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κώστα Κόκκα
Πινακοθήκης του Μεγάρου της Ε.Η.Μ., θα εγκαινιάσει χίας, θα παρουσιασθεί στο κοινό, για δύο εβδομάδες, στο 2651023053.

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010


11.00: Επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση
στεφάνων στο Ηρώο των «Αγωνι-
στριών Γυναικών των Τσεριτσάνων»
Τα Γιάννινα γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους
(Τ Δ. Πλατανιών Δήμου Σελλών)
Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Ελευθέρια 2010»
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010
11.00: Επίσκεψη στα οχυρά Μπιζα-
νίου (Τ Δ Μπιζανίου)
- Εκκίνηση αθλητών Μπιζανίου Δρό-
μου -Τοπογραφική και ιστορική ενημέ-
ρωση από αξιωματικό της VIIIης
Μεραρχίας
12.30: Επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων στον τύμβο Μπι-
ζανομάχων -Απονομή επάθλων στους
νικητές του Μπιζανίου Δρόμου

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010


09.30: Τρισάγιο και κατάθεση στε-
φάνων στο Στρατηγείο του πολέμου
1912-13 (Χάνι Εμίν Αγά)
11 00 Επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Μπιζα-
νομάχων (Ιωάννινα)
19.00: Εγκαίνια έκθεσης από την Α Ε
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην
Πινακοθήκη της Εταιρείας Ηπειρωτι-
κών Μελετών με τίτλο: «Ο Ηπειρώτης
Γεώργιος
Σταύρος και η οικονομία συγκρότη- ση του Νεοελληνικού κράτους» με θέμα: «Ο τύπος της εποχής για την Μπιζανομάχων από την Α.Ε. τον Πρό-
απελευθέρωση των Ιωαννίνων». εδρο της Δημοκρατίας Κύριο Κάρολο
Πανηγυρική - Προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ με Παπούλια.
εκδήλωση του τίτλο: «Έτσι πήραμε τα Γιάννενα» του 11.45: Παρέλαση πολιτικών και
Δήμου Ιωαννπών σκηνοθέτη Νικολάου Παπαθανασίου. στρατιωτικών τμημάτων ενώπιον της
στο Πνευματικό 20.40: Εγκαίνια έκθεσης από την Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Κέντρο Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
στον εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
19.45 Άφιξη της Α Κέντρου με τίτλο «θησαυροί της Δημο- Έκθεση Μνήμης και Τιμής από την
Ε του Προέδρου της τικής Πινακοθήκης Ιωαννίνων». Έργα απελευθέρωση των Ιωαννίνων 1912-13.
Δημοκρατίας Κυρίου των σημαντικότερων Νεοελλήνων δημι- στο ισόγειο του Νομαρχιακού Μεγά-
Κάρολου Παπούλια. ουργών ζωγραφικής -χαρακτικής του ρου.
- Προσφώνηση από 19ου και 20ου αιώνα. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ
τον κ. Βασίλειο (Πέραμα Ιωαννίνων)
Κοσμά. Πρόεδρο του Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010
Δημοτικού Συμβου- 07.00: Εορταστικό πρωινό με τη συμ- Σάββατο 20/2/10 & Κυριακή
λίου του Δήμου μετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου 21/2/10
Ιωαννιτών. Ιωαννιτών και της μπάντας της VIIIης (09.00-15.00)
- Ομιλία από τον κ. Μεραρχίας. Διεθνείς επετειακοί αγώνες σκοπο-
Γεώργιο Καψάλη. 10.30: Δοξολογία στον Ιερό Μητρο- βολής (τυφεκίου - πιστολιού) της Σκο-
Καθηγητή Πανεπι- πολιτικό Ναό Ιωαννίνων. πευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και
στημίου Ιωαννίνων 11 05 Κατάθεση στέφανου στο Ηρώο του Αθλητικού Ομίλου BUDO με την
επωνυμία «Ελευθέρια 2010».
Την έκθεση διοργανώνει η Εταιρία
Ηπειρωτικών Μελετών σε συνεργασία
με το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής
Τραπέζης της Ελλάδος (Διάρκεια
έκθεσης 20/2/2010 -19/3/2010. ώρες
λειτουργίας: Δευτ. - Παρ. 10 00 - 13.00
& 18 00 - 20:00)
** Η έκθεση μετά τα εγκαίνια θα
μεταφερθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη
*** Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαν-
νίνων . Διάρκεια έκθεσης 12/2/2010
έως 28/2/2010).
20 ÅΚΔΗΛΩΣΕΙÓ ÍÝïé Áãþ
ÍÝïé Áãþíåò,
íåò,ΠΕΜΠΤΗ
ðåìðôç 19
18ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007
2010

Πορεία στο Τέροβο


πραγματοποιεί την Κυριακή Πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής
ο Ορειβατικός Σύλλογος
Ομοσπονδίας Ευρώπης με την νέα σύνθεση
Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η αποτελούμενη από τον Πρόεδρο (επικεφαλής), τον Αντιπρόε-
πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπει- δρο και το Γεν. Γραμματέα με σκοπό τη δημιουργία πλήρους
ρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης με την νέα σύνθεσή του, και εμπεριστατωμένου φακέλου, με συγκεκριμένη πρόταση
στους χώρους του Ηπειρωτικού Συλλόγου Φρανκφούρτης και για το Θέμα.
Περιχώρων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη διευρυμένη Συνεδρίαση του Δ.Σ.
Τα θέματα αιχμής που συζητήθηκαν ήταν οι εν γένει δρα- της Ομοσπονδίας με τους Προέδρους των Συλλόγων – Μελών
στηριότητες της Ομοσπονδίας για το 2010 όπως η προετοιμα- της η οποία αποφασίσθηκε να διεξαχθεί την Κυριακή
σία του Γ’ Ανταμώματος Ηπειρωτών Ευρώπης το οποίο θα διε- 16.05.2010 παράλληλα με το Β’ Συνέδριο Ηπειρωτικής Νεο-
ξαχθεί κατά το τρέχον έτος στη Στουτγάρδη, το Πρόγραμμα λαίας Ευρώπης.
Ελληνικής Γλώσσας για Νέους Απόδημους Ηπειρώτες στο Ακολούθως ο νέος Πρόεδρος Δρ. Ηλίας Γαλανός έκοψε την
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ηπειρωτικό Χωριό. παραδοσιακή βασιλόπιττα της Ομοσπονδίας για το νέο έτος
Συστήθηκε τριμελής επιτροπή για το Ηπειρωτικό Χωριό 2010.

Την Πέμπτη το βράδυ στην ΕΤ3 η Πρέβεζα


Πορεία στην περιοχή Τερόβου θα
πραγματοποιήσει την Κυριακή 21
μέσα από την εκπομπή «Αληθινά Σενάρια»
Φεβρουαρίου 2010 ο Ορειβατικός Σύλλο- Η Πρέβεζα μέσα από τα ήθη, τα
γος Ιωαννίνων. Η πορεία, Τέροβο – Κου- έθιμά της, τους ανθρώπους και τις
κλέσι – Παπαδάτες, είναι διάρκειας 7 παραδόσεις της θα παρουσιαστεί στο
ωρών (Β’ κατηγορίας) και ενδείκνυται για τηλεοπτικό κοινό μέσα από την εκπο-
ορειβάτες με καλή φυσική κατάσταση. μπή «Αληθινά Σενάρια» της ΕΤ 3 την
Παραλλήλως θα πραγματοποιηθεί και Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου στις 11 το
βράδυ.
μικρότερη πορεία 5 ωρών (Α’ κατηγορίας)
Συνεργείο της εκπομπής βρέθηκε
για αρχάριους ορειβάτες.
στο νομό μας πριν από ένα περίπου
Αρχηγός: Δημήτρης Μωραΐτης. Υπαρ-
μήνα προσκεκλημένο της Ένωσης
χηγός: Κώστας Τάτσης. Ξενοδόχων Πρέβεζας. Ο δημοσιογρά-
Αναχώρηση 7:30 από τη Νομαρχία φος της εκπομπής Νίκος Ασλανίδης
Ιωαννίνων. περιηγήθηκε στην περιοχή από τον
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώ- Πρόεδρο της Ένωσης κ. Πολύκαρπο
σεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλό- Χαλκίδη Μέσα από την εκπομπή θα
γου, 28ης Οκτωβρίου 17Α (εντός στοάς), προβληθούν δραστηριότητες όπως το
καθημερινά 7-9μμ ή στο τηλέφωνο ανεμόπτερο, οι βόλτες με τα άλογα
26510-22138. http://www.orivatikos.gr αλλά και οι μοναδικές διαδρομές μέσα στο Αχέροντα. στούν και οι παραδοσιακές πίτες της
Ακόμη η εκπομπή περιοχής μας μπομπότα και μπουκου-
θα ασχοληθεί με την βάλα.
Υπαπαντή του Σωτήρος στο Βασιλικό Πωγωνίου παραγωγή αυγοτάρα-
χου, το ψάρεμα με Να σημειώσουμε ότι η εκπομπή
πεζόβολο, το ψάρεμα αφιέρωμα στην Πρέβεζα θα συνεχιστεί
Κοπή πίτας του πολιτιστικού συλλόγου γυναικών των χελιών αλλά και και τις επόμενες δύο εβδομάδες ενώ οι
το ψάρεμα με πυροφά- εκπομπές της Πέμπτης επαναπροβάλ-
Υπαπαντή του Σωτήρος. Γιορ- γου, όπου μας δέχτηκαν με Εκκλησία. νι ενώ θα παρουσια- λονται το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
τάζει η κεντρική Εκκλησία του εγκαρδιότητα και μας πρόσφε- Έγιναν αρτοκλασίες της
χωριού μας. Γιορτάζουν οι απα- ραν καφέ, γλυκά και άλλα εδέ- Εκκλησίας, του Συλλόγου και
νταχού Βασιλικιώτες. Πριν σματα. Έγινε και η κοπή της των άλλων συγχωριανών. Στο
πολλά χρόνια πανηγύριζε το πίτας. Όλοι μια παρέα με κουβε- τέλος λουκούμι, τσίπουρο και
χωριό μας. Όλοι έχουμε τρυφε- ντούλα και ευχές, Γιορτή επικοι- κονιάκ για όλους.
ρές μνήμες από τα παιδικά μας νωνίας. Στη συνέχεια η Εκκλησιαστική
χρόνια. Την ημέρα της Γιορτής της Επιτροπή, στο χώρο του Συλλό-
Και σήμερα γιορτάζει πανηγυ- Υπαπαντής. Όλοι βρεθήκαμε γου Γυναικών, έδωσε Δεξίωση
ρικά η εκκλησία μας. Την παρα- στην Εκκλησία. Στολισμένη, για τους Ιερείς, Εκπροσώπους
μονή παρακολουθήσαμε όλοι οι λαμπερή και γιορτινή. Εκτός του Δήμου και Συγχωριανούς.
συγχωριανοί τον Εσπερινό. από τον Ιερέα του Χωριού, συλ- Εκεί προσφέρθηκαν καφές,
Αυτή ακριβώς την ημέρα επέ- λειτούργησαν ιερείς της περιο- γλυκά και παραδοσιακά εδέσμα-
λεξε πάλι ο Πολ. Σύλλογος χής, εκπρόσωπος της Ι. Μητρο- τα: τυρόπιτες, χορτόπιτες και
Γυναικών για την Κοπή της πόλεως. Παρακολούθησαν τη δίπλες.
Πίτας. Όλοι οι συγχωριανοί, Θεία Λειτουργία ο Δήμαρχος Η Γιορτή της Υπαπαντής γιορ-
μετά τον Εσπερινό, βρεθήκαμε και εκπρόσωποι του Δήμου τάσθηκε με λαμπρότητα. Η συμ-
στον φιλόξενο χώρο του Συλλό- Πωγωνίου. μετοχή του Συλλόγου ήταν έντο-
Η πιο συγκινητική παρου- νη, όπως πάντα.
σία ήταν των παιδιών του Δημ. Με το πέρασμα των χρόνων
Σχολείου Κεφαλοβρύσου με κάτι χάνεται, άλλα πολλά ενδυ-
τους δασκάλους τους. Το Σχο- ναμώνονται και καρποφορούν.
λείο του χωριού μας είναι εδώ Όλα αυτά γίνονται από αγάπη
και χρόνια κλειστό. Γεύση για το Χωριό μας και σεβασμό
πικρή. Αναπολούμε τα χρόνια στα Ήθη και Έθιμά μας.
που τέτοια μέρα, παιδιά του
χωριού μας κατέκλυζαν την Ντίνα Οικονόμου-Ζώτου
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ÅIÄÇÓÅÉÓ 21

Η απόβαση των κυνηγών και το ολοκαύτωμα των πουλιών


Δεν είναι πλέον δύσκολο να βρεθείς σε εμπό-
λεμη ζώνη, να δεις αποβάσεις, μάχες, εκτελεστι-
κά αποσπάσματα και εν ψυχρώ εκτελέσεις. Μια
βόλτα το απόγευμα στα όρια των χωριών Δροσο-
χώρι, Ηλιόκαλη, Γούλα και Πλατανιά φτάνει.
Κάθε απόγευμα κυνηγοί καταφθάνουν από τα
γύρω χωριά του δήμου Παμβώτιδος και από τα
Γιάννενα φορτωμένοι με καραμπίνες και κούτες
φυσίγγια έτοιμοι για μάχη ενάντια στον κότσυφα,
στην τσίχλα και σε ότι πετά. Η μάχη είναι άνιση
για τους εξής λόγους. Τα πουλιά δεν κρατούν
όπλο, έχουν λιγότερη νοημοσύνη(όχι πάντα...),
είναι φαγωμένα και βαριά και πέφτουν στο καρ-
τέρι.
Ας περάσουμε όμως στα περί κυνηγιού. Οι
κυνηγοί(εκτελεστικό απόσπασμα)με άδεια ή και
χωρίς, παράνομοι και μη, ανήλικοι δε πολλές
φορές, στήνονται κατά μήκος του πολύχρωμου
από εκατοντάδες κάλυκες δρόμου και ρίχνουν
όσες σφαίρες έχουν κι αντέχουν, για όσο διάστη-
μα βλέπουν πριν νυχτώσει.
Τα θηράματα είναι πολλά, άλλοι τα μαζεύουν
γιατί πέφτουν κοντά τους, άλλοι βαρι-
ούνται το καθάρισμά τους(είναι
“τίγκα” και το ψυγείο μωρέ) κι άλλοι
φροντίζουν για το τάισμα της αλε-
πούς. Αφού κι αύριο μέρα είναι,
πείνα και κατοχή δεν έχουμε, κι ας
σκεφτεί και κάποιος τις αλεπούδες.
Μην τα περιμένουμε κι όλα από τους
οικολόγους, έχουν σημαντικότερες
δουλειές κι αυτοί.
Ας δούμε και τα θετικά του κυνηγι-
ού όμως. Βοηθούν την οικονομία του
κράτους και του Συλλόγου τους. Φρο-
ντίζουν για την διακόσμηση του
χώρου δράσης τους με πεταμένους
κάλυκες, τάπες, κούτες, ποτήρια
καφέ κουτάκια μπύρες και πτώματα!!!
Ελέγχουν τον αριθμό των απειλητι-
κών για τη ζωή μας πουλιών, μειώ-
νουν την ηχορύπανση από το κελάη-
δισμα, φροντίζουν ώστε τα εδάφη να
γίνουν γόνιμα και τα νερά μεταλλικά
εμπλουτίζοντάς τα με σκάγια του
ευεργετικού μολύβδου προσφέρο-
ντας κοινωνικό έργο.
Το ερώτημα που τίθεται είναι: Ποιά
η αρμοδιότητα και η θέση του κυνηγε-
τικού Συλλόγου;
Να απαγορεύει και να ελέγχει το
κυνήγι μετά το μεσημέρι και κοντά σε
κατοικημένες περιοχές, να μην αφα-
νίζει κάθε κυνηγός δεκάδες θηράμα-
τα σε κάθε εξόρμηση, να επιβληθεί
μικρός αριθμός θήρας αν κι αυτό δεν
πρόκειται να ελεγχθεί αφού δεν
μαζεύουν καν τα σκοτωμένα πουλιά
και να βάλει πινακίδες στα σημεία
που προανέφερα.
Χτες τα σκάγια έπεφταν βροχή στα
κεραμίδια, στα αυτοκίνητα και στα
κεφάλια μας!!!
Σήμερα Κυριακή πάλι τα ίδια αλλά
με λιγότερους πυροβολισμούς. Ας
είναι καλά το καρναβάλι, έφταιγε και
το κρύο, η βροχή, πήγα στον τόπο
του εγκλήματος και μάζεψα από το
δρόμο δύο μεγάλες τσάντες κάλυκες
σε μια απόσταση 300 μέτρων. Μετρώ-
ντας τους, βρέθηκαν 1300 τεμάχια!!!
Άραγε πόσα σκοτωμένα πουλιά αντι-
στοιχούν σε αυτές τις σφαίρες;
Αν υπολογίσουμε ότι ο δρόμος του
κυνηγιού είναι σχεδόν 2 χιλιόμετρα,
θα πρέπει να υπάρχουν άλλοι 5.000
κάλυκες. Δεν άντεξα να μαζέψω
άλλους μιας κι η βροχή είχε αρχίσει
και δεν είχα άλλες σακούλες για την
συλλογή. Στο υπόλοιπο της διαδρο-
μής υπάρχουν διάσπαρτα πολύχρω-
μα πλαστικά στοιχεία της ενοχής
τους διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμε-
νο. Ευτυχώς το κυνήγι τελειώνει σε
λίγο...Έχει σουρουπώσει κι αυτοί
ακόμη εκεί να πυροβολούν. Πάω
μήπως και τους διώξω αλλά έχουν
έτοιμες τις απαντήσεις:-”Δεν είμαστε
παράνομοι εμείς,-Έχουμε άδεια,-Επι-
τρέπεται το κυνήγι,-Πρώτη φορά
ερχόμαστε,-Έχουμε γνωστούς δε μας
κάνουν τίποτα,-Γιατί δεν τα λες στον
πρόεδρό μας, εδώ ήταν πριν λίγο'”.
Έχω κι εγώ φίλους κυνηγούς, αλλά
ξεκινάνε χαράματα κι αφού οργώ-
σουν απόκρημνα βουνά, γυρνάνε
συχνά με άδεια χέρια αλλά χαρούμε-
νοι κι ευχαριστημένοι από τη βόλτα.

Τα στοιχεία μου και το φωτογραφι-


κό υλικό είναι στη διάθεση κάθε
αναρμόδιου ανευθυνο-υπεύθυνου.

Ο Ρομπέν των πτηνών.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ
22 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Στην Εθνική Σλοβενίας κλήθηκε ο Σίσιτς


Στην Εθνική Σλοβενίας κλήθηκε ο ποδοσφαιριστής σουμε στους 24 βαθμούς και να μπορούμε να αισιοδο- Ο 28χρονος μέσος μίλησε για το παιχνίδι του ΠΑΣ με
του ΠΑΣ Γιάννινα Μίρνες Σίσιτς, ο οποίος θα αγωνιστεί ξούμε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος». Ο Σλοβένος τον ΠΑΟΚ χαρακτηρίζοντας την εικόνα της ομάδας του
στο φιλικό του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος μέσος εξήγησε και τους λόγους που τον έκαναν να απο- «αρκετά κακή. Δεν βοήθησε και η κατάσταση του αγωνι-
στις 3 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, όπου θα αντιμετωπίσει δεχτεί την πρόταση της ομάδας των Ιωαννίνων. «Θέλω να στικού χώρα, αλλά και εμείς παίξαμε πολύ άσχημα». Ο
την αντίστοιχη του Κατάρ στο πλαίσιο της προετοιμασίας παίξω στο Μουντιάλ και γι’ αυτό επέλεξα να έρθω στον Μίρνες Σίσιτς ρωτήθηκε και για τον λόγο που αποφάσι-
της Εθνικής του ομάδας για την τελική φάση του Παγκο- ΠΑΣ». σε να έρθει στον ΠΑΣ εξηγώντας πως «ήθελα να βρω
σμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί τον προσεχή Ιούνιο Η ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου βρίσκεται στη 14η άμεσα μια ομάδα που θα είχα χρόνο συμμετοχής.
στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής. Η κλήση του Σλοβένου θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς και την Κυριακή Μιλούσα με τρεις-τέσσερις ομάδες από την Ελλάδα,
αποτελεί δικαίωση των προσπάθειών του, καθώς από την υποδέχεται τον Πανιώνιο, σε ένα ματς, το οποίο ο Σλοβέ- αλλά όταν βρέθηκα με τους ανθρώπους του ΠΑΣ, κατα-
ημέρα που ήρθε στους «κυανόλευκους» συγκαταλέγεται νος μέσος χαρακτήρισε «τελικό για εμάς γιατί είναι πραγ- φέραμε να συμφωνήσουμε μέσα σε δύο ημέρες. Ήθελα
πάντα στους 2-3 διακριθέντες, ενώ την 20η αγωνιστική ματικά ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Θέλουμε τη νίκη για πολύ να παίξω και στον ΠΑΣ είμαι αρκετά ευχαριστημέ-
είχε ψηφιστεί από τους έλληνες φιλάθλους ως MVP. να φτάσουμε τους 24 βαθμούς και να πλησιάσουμε τις νος από τον χρόνο συμμετοχής μου. Σκοπός μου είναι να
Στο μεταξύ, οριακό για τα Γιάννινα χαρακτήρισε το ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία τους. Σε διαφορε- πάρω παιχνίδια στα πόδια μου και να καταφέρω να
ματς με τον Πανιώνιο ο μέσος του ΠΑΣ, μιλώντας στον τική περίπτωση τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για κληθώ στην εθνική Σλοβενίας για το Μουντιάλ. Πρωταρ-
Nova ΣΠΟΡ FM 94.6. «Το συγκεκριμένο ματς είναι τελι- εμάς σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή μας στη Σού- χικός μου στόχος βέβαια είναι να βοηθήσω τον ΠΑΣ να
κός για εμάς. Θέλουμε οπωσδήποτε τη νίκη για να φτά- περ Λίγκα». παραμείνει στην κατηγορία».

Αμφίβολη η συμμετοχή του Μαϊστόροβιτς την Κυριακή


Ένα οστικό οίδημα είναι αυτό που κρα- την αγορά του εισιτηρίου είναι απαραίτη-
τάει τον Ίβιτσα Μαϊστόροβιτς εκτός προ- τη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.
πονήσεων το τελευταίο διήμερο και πλέον
έχοντας χάσει τη μισή προετοιμασία εν Σε απολογία η ΠΑΕ
όψει του «τελικού» της Κυριακής με την Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή
πρώην ομάδα του, τα περιθώρια συμμετο- κάλεσε σε απολογία για την Παρασκευή
χής του είναι απελπιστικά στενά. Έτσι το 19 Φεβρουαρίου και ώρα 12:30 την ΠΑΕ
πιθανότερο είναι να δούμε στο σχήμα της ΠΑΣ Γιάννινα για τους πυρσούς που άνα-
Κυριακής το ρόλο της «σκούπας» μπροστά ψαν στις εξέδρες φίλαθλοί της, καθώς και
από τους κεντρικούς αμυντικούς να την για κάποια υβριστικά συνθήματα που
αναλαμβάνει ο Βασίλης Ρόβας, που μέχρι ακούστηκαν την ώρα της διεξαγωγής του
τώρα έχει μια αρκετά επιτυχημένη παρου- αγώνα. Η ΠΑΕ θα τιμωρηθεί με χρηματικό
σία στους αγώνες του ΠΑΣ. πρόστιμο.
Μικροτραυματισμούς αντιμετωπίζουν Επίσης σε απολογία κλήθηκαν ακόμα οι
επίσης οι Μενδρινός και Ντάσιος, που για ΠΑΕ Skoda Ξάνθη και ο εκπρόσωπός της
προληπτικούς περισσότερο λόγους έκαναν Γ. Κασναφέρης για τη συμπεριφορά του, η
ατομικό πρόγραμμα, λόγω και των άσχη-
ΠΑΕ Ατρόμητος και ο προπονητής της Γ.
μων αγωνιστικών συνθηκών στο Πανηπει-
Δώνης επίσης για τη συμπεριφορά του,
ρωτικό και λογικά σήμερα θα επανέλθουν
για την οποία κινδυνεύει να μην καθίσει
στο πρόγραμμα με τους υπόλοιπους. Αν ο
στον πάγκο της ομάδας του για κάποιους
Μενδρινός δεν καταφέρει να αντεπεξέλ-
θει, τότε η εναλλακτική λύση θα είναι ο 95’ του α’ ημιχρόνου της παράτασης, ο δεν φαίνεται καθόλου πιθανό, όμως, αφού αγώνες και τέλος για τη συμπεριφορά των
Μπουχάν, ο οποίος περιμένει στωικά να Ονουάτσι με ατομική ενέργεια έδωσε την ο κόσμος είναι αρκετά «παγωμένος» από φιλάθλων τους κλήθηκαν και οι ΠΑΕ
δώσει τις απαντήσεις του στους αγωνιστι- πρόκριση στην ομάδα του. την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδειακός και
κούς χώρους. Η εναλλακτική λύση για τον Στο άλλο παιχνίδι ο Άρης επικράτησε και τα συνεχή διοικητικά σφάλματα. Για Παναθηναϊκός.
εύκολα της Skoda Ξάνθη με 3-0 και πλέον
ÅðéìÝëåéá: με την Καβάλα θα αποτελέσουν το δεύτε-
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò ρο ζευγάρι των ημιτελικών, με το πρώτο
ματς να γίνεται στο «Κλ. Βικελίδης» και
giannakis1@mail.gr τον επαναληπτικό στην Καβάλα. Στο
πρώτο ζευγάρι ο Παναθηναϊκός θα υποδε-
χτεί τον ΠΑΣ Γιάννινα σε διπλούς αγώνες
Ντάσιο θα είναι ο Καζναφέρης, ο οποίος (ΟΑΚΑ-Ζωσιμάδες). Οι νικητές προχωρά-
τον είχε αντικαταστήσει στο β’ ημίχρονο νε στον τελικό της 24ης Απριλίου. Οι ημε-
του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. ρομηνίες των ημιτελικών δεν έχουν ανα-
Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολούθη- κοινωθεί ακόμα από την ΕΠΟ.
σαν χθες οι Γιάννης Στάθης και Σαλίμ Εδώ που έφτασε ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν
Αράς. Για τον τελευταίο οι εξελίξεις μετα- μπορεί να λέει ότι δεν ενδιαφέρεται για το
τίθενται για την επόμενη εβδομάδα, αφού θεσμό. Την ευκαιρία για τελικό δεν θα την
εκκρεμεί ένα ραντεβού του κ. Χριστοβασί- έχει εύκολα στο μέλλον, αντιθέτως τα
λη με τον μάνατζερ του Γαλλοαλγερινού, άλλα έρχονται και παρέρχονται.
Γιάννη Λυπημένο, αλλά λόγω της κρισιμό- Όσον αφορά τον Πανιώνιο, το γεγονός
τητας της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο ότι θα έρθει στα Γιάννινα εξαντλημένος
δεν πρόκειται να πέσει «λάδι στη φωτιά» από τα 120 λεπτά του αγώνα με την Καβά-
αυτήν την εβδομάδα, όπως μας εξήγησε λα, αλλά και με το ψυχολογικό βάρος μίας
και ο ίδιος ο μάνατζερ με τον οποίο ήρθα- ακόμα αποτυχίας να κερδίσει, κάτι που
με χθες σε τηλεφωνική επικοινωνία για να ούτως ή άλλως αγνοεί από τις 6 Δεκεμβρί-
πληροφορηθούμε τους λόγους για τους ου, δίνει το πλεονέκτημα στον ΠΑΣ Γιάν-
οποίους ένας παίκτης με το βιογραφικό
νινα να κυνηγήσει τη νίκη με περισσότερη
του Αράς, που έχει παίξει σε Τουλούζ και
ηρεμία και υπομονή, ποντάροντας ότι ο
Μαρσέιγ και έχει 15 διεθνείς συμμετοχές
με την Εθνική Αλγερίας, δεν μπορεί να Πανιώνιος κάποια στιγμή και λόγω κούρα-
βρει θέση στον ΠΑΣ Γιάννινα. σης θα δεχτεί έστω ένα γκολ, ακόμα κι αν
είναι στο 90’.
Κουρασμένος και αποκλεισμένος
από το κύπελλο ο Πανιώνιος Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια
Ό,τι καλύτερο ήταν για τον ΠΑΣ Γιάννι- Για τους φιλάθλους που δεν είχαν παρα-
να τα 120 λεπτά που έπαιξε ο Πανιώνιος κολουθήσει τον αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα-
στη Νέα Σμύρνη για το κύπελλο με αντίπα- ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να προμηθευτούν από
λο την Καβάλα, από την οποία αποκλεί- τότε τα εισιτήρια του αγώνα με τον Πανιώ-
στηκε στην παράταση με σκορ 1-2, αν και νιο, η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα ξεκίνησε την
η ομάδα του Γιώργου Παράσχου προηγή- προπώληση των εισιτηρίων από χθες. Οι
θηκε στην αρχή του β’ ημιχρόνου με το τιμές είναι 40 ευρώ για τη μεγάλη σκεπα-
Ριέρα. Η Καβάλα έδειξε για μία ακόμα στή, 20 ευρώ για τη μικρή σκεπαστή και
φορά ότι αν θέλει να κερδίσει μπορεί να 15 ευρώ για τη θύρα 1. Κλειστή θα παρα-
το κάνει και στο 85’ ισοφάρισε με μακρι- μείνει η θύρα 7, εκτός κι αν η ζήτηση
νό κεραυνό του Ντομπρασίνοβιτς, ενώ στο ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Κάτι τέτοιο
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23

ÐÅÑÉ-ÈÅÙÑÅÉÁ-ÊÁ
Πρωτιά για τις μικτές της ΕΠΣΗΠ και πρόκριση στα μπαράζ ✐ Όταν το περασμένο
καλοκαίρι ο Γιώργος Παρά-
Ολοκλήρωσαν χθες τις υποχρεώσεις τους στους ομίλους του Με νίκη συνδύασαν το φινάλε των ομίλων και οι παίδες. Αν και σχος αναλάμβανε τα ηνία του
πρωταθλήματος προεπιλογής Εθνικών ομάδων οι μικτές Νέων και η ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Αναγνώστου στο 34ο ΠΑΣ Γιάννινα, οριοθετούσε
Παίδων της ΕΠΣΗΠ, κερδίζοντας στα Γιάννινα τις μικτές της ΕΠΣ λεπτό, οι παίκτες του Γιώργου Βαζάκα αντέδρασαν, μπήκαν πιο και το στόχο αυτής της ομά-
Γρεβενών και με αυτά τα αποτελέσματα κατέλαβαν αμφότερες την αποφασιστικά στο β’ ημίχρονο και χάρη και στις «χρυσές αλλαγές» δας, που ήταν η σωτηρία της.
πρώτη θέση, προκρινόμενες στην επόμενη φάση του πανελλήνιου του προπονητή τους έφτασαν στην ολική ανατροπή. Τα γκολ πέτυ- Ο ίδιος προσπάθησε με όλες
πρωταθλήματος. χαν ο Ηλίας στο 61ο λεπτό και ο Τσουμάνης στο 77ο. του τις δυνάμεις να πετύχει
Παρότι φέτος η ΕΠΣ Ηπείρου «μετακόμισε» σε βορειότερο όμιλο αυτό το στόχο. Ξεκίνησε νωρίς
και λίγο-πολύ ήρθε αντιμέτωπη με μια διαφορετική ποδοσφαιρική Η σύνθεση της ΕΠΣ Ηπείρου (Βαζάκας): Κολιοφούκας, Οικονό- την προετοιμασία και το απο-
ποιότητα απ’ ό,τι αντιμετώπιζε συνήθως, καλούμενη να αντιμετωπί- μου, Χαρίσης, Κάππης, Σούλτης, Παναγιώτου, Κώστας (41’ Ηλίας), τέλεσμα ήταν στα τέλη του
Αυγούστου ο ΠΑΣ να είναι η
σει ομάδες από Γρεβενά, Κοζάνη, Φλώρινα και Καστοριά, εν τού- Πέτρου (61’ Τσουμάνης), Χριστογούλας, Παπαρούνας, Αλεξίου
ομάδα με την καλύτερη ομοι-
τοις δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να πάρει τα επιθυμητά αποτελέ- (70’ Ιωάννου).
ογένεια, εξ ου και καλή βαθ-
σματα και να προκριθεί ως πρώτη. Με την ευκαιρία θυμίζουμε και την αήττητη πορεία των δύο ομά- μολογική συγκομιδή στις
Στο αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα Νέων της ΕΠΣ Ηπείρου κέρδι- δων μας στους ομίλους. πρώτες αγωνιστικές.
σε τα Γρεβενά με 1-0 με γκολ του Τσακανίκα στο 35ο λεπτό. Η εξα- Νέοι Παίδες ✗ Από κάποια στιγμή και
σφαλισμένη πρόκριση εδώ και 2 αγωνιστικές, έδωσε τη δυνατότητα ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Καστοριάς 1-0 ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Καστοριάς 2-1 μετά, βέβαια, ξύπνησαν και οι
στον κ. Μάστορα να δοκιμάσει και μερικά ακόμα παιδιά, τα οποία ΕΠΣ Φλώρινας-ΕΠΣΗΠ 0-4 ΕΠΣ Φλώρινας-ΕΠΣΗΠ 2-2 άλλοι αντίπαλοι, έχασε
είχαν αρκετά καλή παρουσία δίνοντας μία ακόμα νίκη στην ομάδα. ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Κοζάνης 3-0 ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Κοζάνης 2-1 δυστυχώς και τα αποδυτήρια
ΕΠΣ Γρεβενών-ΕΠΣΗΠ 0-2 ΕΠΣ Γρεβενών-ΕΠΣΗΠ 1-1 ο Παράσχος και η ομάδα
Η σύνθεση της ΕΠΣ Ηπείρου (Μάστορας): Τσικτσίρας, Ηλίας, ΕΠΣ Καστοριάς-ΕΠΣΗΠ 1-1 ΕΠΣ Καστοριάς-ΕΠΣΗΠ 1-2 πήρε την κάτω βόλτα, ώσπου
Γιωτίτσας, Ναβρόζογλου, Νασούλης, Ντούγιας, Ζδράβος-Ρίζος (53’ ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Φλώρινας 6-0 ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Φλώρινας 4-0 φτάσαμε στην 6η Δεκεμβρίου
Κίτσος Χ.), Τσακανίκας, Κίτσιος Α. (62’ Γκοτζιάς), Ζιώγος (68’ ΕΠΣ Κοζάνης-ΕΠΣΗΠ 2-2 ΕΠΣ Κοζάνης-ΕΠΣΗΠ 0-2 και τις αποδοκιμασίες του
Ντεντόπουλος), Ασωνίτης. ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Γρεβενών 1-0 ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Γρεβενών 2-1 κόσμου προς το πρόσωπό του
μετά την εντός έδρας ήττα από
τον Ηρακλή.
☞ Το στοίχημα της επιτυ-

Σε Γ.Σ. καλεί η ΕΕΠ τις ομάδες της Γ’ Εθνικής χίας ο Παράσχος το έχασε,
όμως η υπόσχεση που έδωσε
το καλοκαίρι ότι θα σώσει την
ομάδα μπορεί να υλοποιηθεί
Σε μια άτυπη Γενική Συνέλευ- ακόμα και τώρα! Πως; Ό,τι δεν
ση καλεί την Δευτέρα 22 έκανε ως μέλος αυτής της
Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 η ομάδας, ας το κάνει ως αντί-
Ένωση Β’ και Γ’ Εθνικής κατηγο- παλος. Ας ελπίσουμε ότι τα
ρίας τις ΠΑΕ και τα ΤΑΠ της Γ’ ίδια λάθη που έκανε στον
κατηγορίας, προκειμένου για ΠΑΣ θα τα επαναλάβει και
μία ακόμα φορά να συζητηθεί το στον Πανιώνιο, δίνοντας την
θέμα της βιωσιμότητάς της. Είναι ευκαιρία στους «κυανόλευ-
ένα θέμα που επανέρχεται σε κους» να κερδίσουν την
καθημερινή βάση στο προσκή- Κυριακή και να ανασάνουν.
νιο, αφού οι περισσότερες ομά- ✐ Θα αναγνωρίσουμε δύο
δες αδυνατούν να ανταποκρι- πράγματα στον κ. Παράσχο
θούν στις οικονομικές τους υπο- και τους συνεργάτες που είχε
χρεώσεις προς ποδοσφαιριστές, μαζί του. Έκαναν μια πολύ
προπονητές ή τρίτους και η καλή προετοιμασία το καλο-
κατάσταση φτάνει στα όριά της. καίρι, με αποτέλεσμα από
Στις ατέρμονες συζητήσεις που πλευράς φυσικής κατάστασης
γίνονται στην Ένωση, βέβαια, η ομάδα να είναι σε καλό
ουσιαστικές αποφάσεις δεν λαμ- σημείο και παράλληλα δεν
βάνονται, με εξαίρεση μία από- έχει βγει σχεδόν κανένας
φαση που ελήφθη τον μήνα τραυματισμός όλη τη χρονιά.
Νοέμβριο για τον ορισμό διαιτη- Και δεύτερον, στην προσπά-
θεια να ανταποκριθεί στο
ÅðéìÝëåéá: μεγάλο ρόστερ, έδωσε πολλές
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò τον περασμένο Νοέμβριο: «Όσοι βελτιώνεται. Το σίγουρο είναι Τέταρτος ορίστηκε ο Αθ. Μπορ- συμμετοχές σε πολλούς παί-
κτες, με αποτέλεσμα σχεδόν
giannakis1@mail.gr διοικούν τη λίγκα είναι για τα ότι ο προσεχής αγώνας με την τζάρης (Αχαΐας) και παρατηρη-
όλοι να είναι ετοιμοπόλεμοι.
πανηγύρια. Δεν συμμετέχω ξανά Βέροια θα διεξαχθεί σ’ έναν τής ο Δημ. Καραμανίδης
σε Γενική Συνέλευση. Δεν μπο- βούρκο, με τους ποδοσφαιριστές (Καστοριάς). ✗ Αν η αλλαγή σκυτάλης
τών από κοντινούς συνδέσμους ρούν να συνεννοηθούν ούτε να βουλιάζουν στη λάσπη. Όσοι στον πάγκο είχε γίνει νωρίτε-
Η Βέροια έχει αρχίσει εσχά-
των εκάστοτε γηπεδούχων σωμα- μεταξύ τους. Εμείς δεν έχουμε είδαν την κατάσταση του Εθνι- ρα, θα λέγαμε ότι ο Αναστό-
τως να ξαναγίνεται το γνωστό πουλος θα είχε καλή «μαγιά»
τείων, ούτως ώστε να μειωθούν θέση εκεί. Θα παλέψουμε μόνοι κού Σταδίου στον αγώνα του «τρένο» που έβρισκε μπροστά
κάπως τα έξοδα διαιτησίας. Η μας». ΠΑΣ Γιάννινα με τον ΠΑΟΚ θα για να χτίσει κάτι καλύτερο,
του στο παρελθόν ο ΠΑΣ Γιάννι- αλλά πλέον δεν μπορούμε να
απόφαση αυτή, βέβαια, ενεργεί πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το να, όμως την περασμένη εβδο-
όπως η ασπιρίνη στον… ετοιμο- Προπονήσεις γήπεδο είναι πολύ καλύτερο απ’ ισχυριστούμε κάτι τέτοιο,
μάδα άφησε δύο πολύτιμους αφού σε 2 μήνες το πρωτά-
θάνατο. σε πλαστικό αυτό της Κρανούλας, το οποίο
βαθμούς στην έδρα της, καθώς θλημα ολοκληρώνεται, οπότε
Από την πλευρά της Κρανού- Στο αγωνιστικό σκέλος, η έχει υποστεί σημαντικές φθορές
λας ενδέχεται να μην υπάρξει αναδείχτηκε ισόπαλη 2-2 με την τώρα η παραμονή επαφίεται
ομάδα συνεχίζει να προπονείται με τα ματς που έγιναν υπό
εκπροσώπηση, αφού ο πρόε- στα πλαστικά γήπεδο του Α.Ο. βροχή. Φιλιππιάδα. Την Κυριακή θα στον πατριωτισμό των παι-
δρος της ομάδας, Μιχάλης Κασ- Γιάννινα στο Πέραμα, αφού τα Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε έρθει αποφασισμένη να πάρει κτών.
σής, είχε εμφανιστεί πολύ απο- τους 3 βαθμούς, όμως τον ίδιο ☞ Εν κατακλείδι, ο Παρά-
γήπεδα στην Κρανούλα είναι σε ο Χρήστος Νταγιούκλας
στόχο έχει και η Κρανούλα που σχος δεν έφυγε με τον καλύτε-
γοητευμένος από την τελευταία άθλια κατάσταση και με τις συνε- (Αχαΐας). Βοηθοί θα είναι οι
θέλει να εδραιωθεί μακριά από ρο τρόπο από τα Γιάννινα και
του παρουσία σε Γενική Συνέ- χείς βροχοπτώσεις η κατάσταση Θεόδωρος Κούτσης και (Αχαΐας)
σίγουρα ήταν το πιο μελανό
λευση, και μάλιστα είχε δηλώσει συνεχώς επιδεινώνεται αντί να και Βασίλης Λιόνας (Αιτ/νιας). τη ζώνη του υποβιβασμού.
σημείο της πολύχρονης
καριέρας του το «φύγε» της
εξέδρας. Επίσης στα αποδυτή-
ρια δεν έτυχε της εμπιστοσύ-
νης των παικτών, και μάλιστα
κάποιοι εξ’ αυτών έλεγαν «μας
έχει καταστρέψει». Την Κυρια-
κή θα περιμένουμε να δούμε
τις απαντήσεις τους, απέναντι
σ’ έναν Πανιώνιο που δεν βρί-
σκεται σε περίοδο φόρμας. Τα
λάθη δεν συγχωρούνται, γι’
αυτό θέλουμε τους παίκτες να
καταθέτουν ψυχή σε όλα τα
ματς. ÃÉÁÍ - ÃÉÁÍ
ÍÝïé ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

áãùíåò
ÇÐÅÉÑÏÕ
ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Οι παράπλευρες απώλει- Έλα όμως που τελικά το έργο κρί-

ες ήταν καταστροφικές
Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá θηκε αναγκαίο, ξεκίνησε και ολο-
κληρώνεται οσονούπω…
▲ Φαίνεται ότι εκ των υστέρων ο
ΕΙΔΑΜΕ ότι με την ολοκλήρωση Μαγκριώτης είχε δίκιο.
της Εγνατίας οδού πολλές περιοχές
να έχουν υποστεί ανυπολόγιστη Καθυστερεί χωρίς λόγο
οικονομική ζημιά.
Να σας αναφέρω ορισμένα τρα- ΚΑΙ ενώ στο θέμα αυτό είχε
νταχτά παραδείγματα. δίκιο, στην τοποθέτηση νέου προέ-
Η Βουτσαρά, η Βροσύνα, η δρου και διοικητικού συμβουλίου
Νεράϊδα στον παλιό εθνικό δρόμο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, έχει από-
Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας. λυτο άδικο.
Τα χωριά κατά μήκος του Σαρα- Δεν μπορεί μετά από τόσους
ντάπορου που αποτελούσαν σταθ- μήνες να μην έχει τοποθετήσει νέα
μούς στάθμευσης για τα φορτηγά διοίκηση.
στον παλιό Εθνικό Ιωαννίνων – Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για
Κοζάνης. να δικαιολογήσουμε αυτήν την
▲ Περιοχές που στήριζαν την καθυστέρηση.
τοπική τους οικονομία στις εθνικές ▲ Πρέπει να περάσουν οι 200
οδούς εξαφανίστηκαν. μέρες διακυβέρνησης για να καλυ-
φθεί αυτό το κενό;
Να μην συμβεί το ίδιο Έρευνες για πετρέλαιο
στο Καλπάκι
ΘΑ μου πείτε, αναγκαίο κακό.
Ως ένα βαθμό θα συμφωνήσω ΚΑΠΟΤΕ είχε δημιουργήσει
μαζί σας.
Ωστόσο είναι βέβαιο ότι ενώ
ξέραμε τι θα συμβεί με την ολοκλή-
Μικρά και ενδιαφέροντα σοβαρές προσδοκίες.
Η έρευνα που γινόταν στην
περιοχή Νεγράδων του δήμου Καλ-
ρωση της Εγνατίας, δεν κάναμε ✔ Εννέα άξονες της προγραμματικής της ✔ Και λοιπόν; Ποιος τους ρώτησε;
πακίου για ανεύρεση υδρογοναν-
σχεδόν τίποτε για να μειώσουμε τις πρότασης παρουσίασε η ενιαία παράταξη στο ✔ Προσωπικά προτιμώ μια Ελλάδα όπως
θράκων. Δηλαδή πετρελαίων.
παράπλευρες απώλειες. δήμο Ιωαννιτών. είναι σήμερα με λίγες βελτιώσεις παρά μια Γερ-
Όνειρο ήταν και πέρασε.
Μετά την Εγνατία έρχεται η ✔ Προτάσεις και μέτρα που χαρακτηρίζονται μανία.
Ωστόσο υπάρχουν πολλές απο-
Ιόνια. από όραμα και αισιοδοξία. ✔ Όσο για την εντιμότητά τους; Αφήστε καλύ-
✔ Κάποια από αυτά ρεαλιστικά κάποια άλλα ρίες γύρω από το θέμα αυτό.
Η οποία θα απομονώσει πολλές τερα.
λιγότερο ρεαλιστικά. Μία από αυτές το γεγονός ότι
τοπικές οικονομίες ✔ 8.000 ευρώ φακελάκι πήρε γερμανός για- κάποτε ο υπεύθυνος των γεωτρήσε-
✔ Κυρίως όχι για την σκοπιμότητά τους και τρός για να κάνει δύο εγχειρήσεις.
Και θα τις καταστρέψει. ων είχε ζητήσει στις 2 την νύχτα
την αναγκαιότητά τους… ✔ Έκανε μόνο την μία και ο ασθενής απεβίω-
▲ Για να μη συμβεί το ίδιο πρέ- από τον δήμαρχο Κώστα Καψάλη
✔ Όσο για τη χρηματοδότησή τους. σε.
πει από τώρα να μελετήσουμε τις ✔ Επειδή δεν έχω αντιληφθεί ότι στον νομό να εκκενωθούν τα γύρω χωριά από
πιθανότητες που έχουμε οι απώλει- ✔ Παρόλα αυτά ο γερμαναράς είχε το θρά- το φόβο μήπως λόγω των πιέσεων
γίνεται το έλα να δεις για τον «Καλλικράτη»… σος να πάρει το φακελάκι με όλο το ποσό.
ες αυτές να γίνουν όσο το δυνατόν ✔ Με πρωταγωνιστές στελέχη των ΟΤΑ του σημειωθούν σεισμικές δονήσεις
μικρότερες. ✔ Τώρα ξύπνησαν και οι γερμανοί βλέπετε. και παρατηρηθεί ηφαιστειακό φαι-
ΠΑΣΟΚ…
✔ Διαφωνώ με την εξεταστική για τα οικονο-
✔ Είναι έτσι; Να μας το διευκρίνιζε η Νομαρ- νόμενο.
μικά, συμφωνώ για τα στατιστικά. ▲ Και ενώ αυτό ζητήθηκε την
Παράδειγμα χιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ;
✔ Τι νόημα έχει να μάθουμε ότι ο Αλογο-
✔ Όχι τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά να μην γινό- άλλη μέρα ανακοινώθηκε η διακο-
το Χάνι Τερόβου μαστε πανελληνίως ρεζίλι δίχως λόγο και αφορ-
σκούφης, ο Παπαθανασίου, η κυβέρνηση Καρα- πή των γεωτρήσεων…
μή. μανλή τα έκανε κουλοβάχατα στην οικονομία…
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι το ✔ Και πόση σχέση έχει άραγε η έλευση του ✔ Ξέρουμε ποιοι καταντήσανε έτσι την χώρα. Τελικά μείναμε με την
παράδειγμα της τοπικής οικονο- Μίχα το διήμερο 27 και 28 Φεβρουαρίου με το ✔ Και για το λόγο αυτό ο λαός τους έστειλε απορία
μίας στο Χάνι Τερόβου και όχι «γεγονός» ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στους στα έδρανα της αντιπολίτευσης με την μεγαλύτε-
μόνο. ΟΤΑ «σκοτώνονται» με την πρόταση που ακού- ρη ήττα που γνώρισαν ποτέ.
Σήμερα εκεί υπάρχουν κάτι στηκε για τις συνενώσεις στον νομό; ✔ Τώρα η χώρα θέλει συναίνεση και ψυχραι-
παραπάνω από 30 επιχειρήσεις οι ✔ Οι γερμανοί λέει δεν μας θέλουν στην μία.
οποίες με την λειτουργία της Ιόνιας Ευρωζώνη. ✔ Από όλους.
Οδού κινδυνεύουν να κλείσουν.
Οι ίδιοι λένε ότι αυτό θα συμβεί
στα σίγουρα αν ο κόμβος της Ιόνιας
δεν γίνει στην Κανέτα.
Êõêëïöüñçóå ç â’ Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ãéá ôç ÷ïýíôá óôá ÃéÜííéíá
▲ Ας εξετασθεί λοιπόν η πρότα-
σή τους και ας αξιολογηθεί.
Êõêëïöïñåß ç äåýôåñç Ýêä-
ïóç ôïõ âéâëßïõ ìå ôßôëï
Κάποτε τον κατηγορούσαν «ÃéÜííéíá 1967-1974», ôá
÷ñüíéá ôçò ÷ïýíôáò ìÝóá áðü
áöçãÞóåéò ðñùôáãùíéóôþí ΤΕΛΙΚΑ όλοι μείναμε με την
απορία.
êáé áðüññçôá Ýããñáöá, ôïõ Υπάρχει ναι ή όχι πετρέλαιο
στην περιοχή;
äçìïóéïãñÜöïõ Óðýñïõ Οι περισσότεροι πιστεύουν πως
ÈåìåëÞ. Ç êåíôñéêÞ äéÜèåóç ναι.
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ όταν ο τότε αρμό- ▲ Και το στηρίζουν αυτό στο
διος για θέματα έργων Γιάννης ãßíåôáé áðü ôçí åöçìåñßäá γεγονός ότι τόσο οι ενδείξεις που
Μαγκριώτης έλεγε ότι το έργο στην υπήρχαν κατά τις γεωτρήσεις όσο
σήραγγα Δρίσκου δεν είχε ολοκλη- «ÍÝïé Áãþíåò», ÄáãêëÞ 7, και το ότι μια εταιρεία διάθεσε ένα
ρωθεί γιατί δεν είχε κατασκευαστεί σημαντικό ποσό για την έρευνα,
η υποδομή για τον εξαερισμό, êáé ôá êåíôñéêÜ âéâëéïðùë- δεν μπορεί να αποτελούν θετικά
κάποιοι του ΥΠΕΧΩΔΕ λέγανε ότι åßá. στοιχεία για την ύπαρξη πετρελαί-
υπερβάλει. ου.