You are on page 1of 8

Effecten van de manipulatie van de

visus op de balans

Maud Mulder

I6094618

Randy Quaedackers

I6069870

Manon van den Hoef

I6095544

Linda Mans

I6092335

Joep van de Broek

I6094465

Groep 3
12.00-13.00
10 juni 2015
18 juni 2015

Inleiding
Om het lichaam in balans te houden wordt onder andere het zicht gebruikt. Door je ogen te
gebruiken krijgt je een beter beeld van de positie van je lichaam en zou het makkelijker
moeten zijn om balans te houden dan met gesloten ogen. Ook het slechter worden van de
ogen kan invloed hebben op de balans van het lichaam. Ouder worden gaat vaak gepaard
met het verslechteren van het zicht (1).
Om te kijken hoe groot de invloed van het zicht op de balans is hebben we een
balansexperiment uitgevoerd. We hebben gekeken hoe de balans was met ogen open, ogen
dicht en met een verouderingsbril op. Deze bril simuleerde het verslechteren van het zicht
veroorzaakt door het ouder worden. Door het experiment konden we goed de verschillen
tussen deze drie invloeden zien en met elkaar vergelijken. Het doel van het experiment was
om uit te zoeken wat het effect van een manipulatie op de visus op de balans is. Onze
hypothese is dat je met de ogen open een betere balans hebt dan met de ogen dicht. Bij het
gebruik van de ouderdomsbril verwachten wij dat de balans tussen ogen open en ogen dicht
in ligt.
Materiaal en methoden
De proefpersonen die in dit practicum gebruikt werden zijn 26 eerstejaars studenten
Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Maastricht. De proefpersonen waren 12
mannen en 14 vrouwen met een leeftijd tussen de 18 en 21 jaar.
Voor het bepalen van de invloed van de visus op de balans werden er metingen verricht op
een AMTI krachtenplatform. Hiervoor moest iedere proefpersoon gedurende 30 seconden
stilstaan op het krachtenplatform waarmee de bodemreactiekracht gemeten werd. De
proefpersonen moesten zonder schoenen met de voeten n voetbreedte ertussen in een
ontspannen houding, met de armen langs het lichaam, op het krachtenplatform staan. Dit
werd voor 3 condities gedaan: ogen open, ogen dicht en met een verouderingsbril. Deze
condities werden in volgorde van metingen gewisseld zodat gewenning of vermoeiing
uitgesloten werd. Voor iedere meting moest het krachtenplatform gereset worden, zodat het
weer op 0 stond. Vervolgens werden de meetresultaten zichtbaar gemaakt via het
computerprogramma Matlab, zodat gekeken werd of er geen fouten zijn gemaakt tijdens het
meten. Uit het spoor dat de bodemreactiekracht gedurende 30 seconden weergaf werd de
snelheid berekend, dit werd voor elke proefpersoon voor elke conditie apart gedaan waarna
de resultaten vergeleken werden. Wanneer een meting extreem afwijkt van de andere
metingen is het een outlier, dit is het geval wanneer de snelheid veel meer afwijkt dan de
standaard deviatie van de gemiddelde snelheid.

Resultaten
Een meting van de BRK met behulp van het krachtenplatform is gegeven in figuur 1.
Proefpersoon had bij deze meting open geopend. Uit de grafiek is op te maken dat er een
spoort van de BRK ontstaat. Dit betekend dat de proefpersoon niet perfecte balans heeft. De
persoon beweegt mediolateraal (ML) en voorachterwaats (AP).
Met ogen open is het resultaat, zoals ook in figuur 1, een spoor dat een ophoping vormt in
het midden met enkele uitschieters. De proefpersoon beweegt ongeveer evenveel, beide rond
de 10 mm, ML dan AP gedurende de 30 seconden. Dit betekent dat de persoon redelijk stabiel
staat. Opvallend is de uitwijking naar rechts. Al vanaf het begin loopt het spoort op de
postieve x-as. Negatieve x- waarde komen niet voor. Uit de grafiek is de gemiddelde snelheid
van verplaatsing van BRK te bepalen. Een lage snelheid staat gelijk aan een kleine
verplaatsing van BRK en dus geen goede balans.

36

34

AP

32

AP [mm]

30

28

26

ML

24

22
2

8
ML [mm]

10

12

14

Figuur 1: Spoor van BRK (bodemreactiekracht) op het totale lichaam gedurende 30 seconden met ogen
open. Medio laterale (ML) en voor achterwaartse (AP) positie, zoals aangegeven in de figuur.

De metingen van balans door middel van het krachtenplatform zijn te vinden in bijlage 1.
Hierbij zijn van proefpersonen de leeftijd, het geslacht, de lengte, het gewicht en de sport met
daarbij het aantal uren per week weergeven. Onder en boven grens van metingen onder de
drie condities zijn gegeven in tabel 2. Outliners zijn met geel aangegeven. Er is geen duidelijk
verband tussen balans en gewicht, leeftijd, lengte of sport te trekken.

Aan de hand van de metingen op het krachtenplatform zijn gemiddeldes van de drie condities
bepaald. Deze zijn gegeven in tabel 1. Uit de tabel blijft dat gemiddeldes voor ogen open het
laagste zijn. Gemiddelde van de metingen met de verouderingsbril op liggen 1 mm/s hoger,
en liggen hierbij dichter bij de metingen met ogen open dan met ogen dicht. Gemiddelde van
de metingen met ogen dicht liggen 4 mm/s hoger dan metingen met verouderingsbril.
Tabel 1. Gemiddelde en SD waarde in van balansbepaling in mm/s voor de drie condities van de 26 proefpersonen
Gemiddelde
Standaard deviatie

Verouderingsbril
12,27 mm/s
3,34 mm/s

Ogen dicht
16,12 mm/s
5,56 mm/s

Ogen open
11,69 mm/s
3,33 mm/s

Conclusie discussie
Het doel van het experiment was om uit te zoeken wat het effect van een manipulatie op de
visus op de balans is. Uit resultaten is gebleken dat balans het beste met ogen open. Als de
proefpersoon zijn ogen kan gebruiken, kan hij een beter beeld krijgen van zijn positie in de
ruimte en zo beter zijn evenwicht houden. Ook kan de proefpersoon beter stand van
ledenmaten bepalen. (2). Met verouderingsbril is de balans slechter. Dit komt doordat door de
bril het zicht van de proefpersoon wordt belemmerd. Met de ogen dicht ligt de balans
gemiddeld nog lager, doordat het orgaan voor zicht wegvalt. Het evenwichtsorgaan en
gevoelsorganen blijven wel werken waardoor de proefpersoon niet omvalt. (3)
Balans van verschillende proefpersonen worden met elkaar vergeleken. Opvallend is, is dat
hieruit geen duidelijk verband te stellen is tussen balans en geslacht, gewicht, leeftijd, lengte
of aantal uren sport per week.
Voor een grotere betrouwbaarheid van de resultaten zou het experiment de volgende keer in
duplo uitgevoerd kunnen worden. Ook zou er gebruik gemaakt kunnen worden van
verschillende testen, zoals balansbepaling op n voet, om verschillen tussen de drie condities
meer te verduidelijken.
Als conclusie kan getrokken worden dat visus zeker een effect heeft op de balans. Bij een
belemmerde visus neemt de balans af. Als de waarnemingen afkomstig van het oog helemaal
wegvallen, neemt de balans nog meer af. Geslacht, gewicht, leeftijd, lengte of aantal uren
sport per week spelen geen grote rol in balans. Aan de hand van dit experiment kan dan ook
geen duidelijk verband waargenomen worden.
Literatuurlijst

1. Brundle C, Waterman HA, Ballinger C, Olleveant N, Skelton DA, Stanford P, Todd C,


The causes of falls: views of older people with visual impairement, Health Expect
2015
2. Spiduso, W.W., Francis, K.L., McRay, P.G., Physical dimensions of aging.
Champaign, IL, [etc.] : Human Kinetics 2005 Chapter 6: Balance, posture,
locomotion.
3. Shumway-Cook, A., Motor control: translating research into clinical practice.
Philadelphia, PA [etc.] : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins 2012 Chapter 7
Normal postural control.

Bijlagen
Appendix met gemeten waarden per proefpersoon
Grenzen outliners;
Onder grens
Verouderingsbril
Ogen dicht
Ogen open

15,61 mm/s

10,56 mm/s
8,36 mm/s

21,68 mm/s
15,02 mm/s

b1
sex
e
[m/
v]
m

age
[yea length mass
r]
[m]
[kg]
20
1,82
71

Boven grens

8,93 mm/s

d1

o1

Sport (uur per week)

mean
velocity
[mm/s]
9,108714

mean
velocity
[mm/s]
18,1637

mean
velocity
[mm/s]
10,1467

m
m
f
f
m
m
f

19
18
19
18
20
18
18

1,79
1,75
1,7
1,7
1,86
1,8
1,73

72
66,7
66,2
53
86
80
54

12,17038
11,56986
15,7189
13,92108
15,64753
10,959
12,22075

22,32117
13,55392
26,24375
14,87483
22,589
11,92308
13,65547

10,91644
9,35948
14,92046
9,257061
11,91276
10,36049
11,46898

f
f
f

19
18
19

1,75
1,65
1,75

72
70
70

7,844584
7,825468
11,76264

8,340476
7,537265
11,90868

6,19503
8,628201
8,324586

f
m
m
m
f
m

21
20
20
18
19
20

1,6
1,83
1,83
1,77
1,57
1,68

54
77
77
72
56
62

12,77774
15,28928
19,44754
14,95985
6,660884
11,09967

10,44075
19,66109
23,23986
17,10427
11,2751
14,50638

17,62191
10,96467
20,70859
13,86752
7,540162
13,78678

m
f
f
m
f
m
f
f
m
f

20
19
19
19
19
21
19
20
19
18

1,87
1,65
1,71
1,8
1,74
1,96
1,66
1,68
1,92
1,71

80,8
65
55
70,2
58,2
88
59,3
55
85
71

12,19627
7,877029
9,142946
12,61806
9,961274
9,926749
14,65153
7,911239
17,99287
7,806906

14,74907
9,639459
14,2562
19,00227
10,72981
12,39567
20,18001
11,71803
28,53579
10,47081

11,25023
8,782573
8,382505
11,99719
8,026339
14,40889
12,9944
7,660227
14,7784
9,580364

Voetbal (5)
Triathlon/wielrennen
(8)
Voetbal/Fitness (11)
Atletiek (5)
Voetbal (5)
voetbal/fitness (16)
Voetbal/Fitness (8)
Karate/Fitness (10)
Roeien + oefeningen
(8)
Tennis, handbal (5)
Fitness (2)
Voetbal, Hiphop,
fitness (9)
Voetbal (3)
Voetbal (3)
Voetbal (5)
Hockey (9)
Voetbal (4)
Hardlopen/wielrennen
(6)
Karate (4)
Hardlopen/dansen (4)
Niets (0)
Badminton (4)
Wielrennen (2)
Hardlopen (2)
Atletiek (4)
Fitness (4)
Atletiek (10)

Beoordelingsformulier
VORM

Titelpagina (titel; naam en ID studenten; groepsnummer, tijd en datum)


File heeft correcte naam
Dit beoordelingsformulier is als appendix bij het verslag gevoegd
Verzorgd taalgebruik (formulering, spelling):
Niet teveel dt fouten! (max 1 per pagina!)
Niet teveel typefouten (gemiddeld maximaal 2 per pagina)
Paginanummering! (mag niet ontbreken)
Geen moet, zal, kan, maar is of was gebruiken: geef in de kolom hierachter
het totaal aantal van deze woorden in het hele verslag (mag niet groter dan 3 zijn)
Gebruik van actieve vorm en verleden tijd
Tekst correct ingedeeld
(inleiding/methode/resultaten/discussie/conclusie/literatuurlijst/eventueel bijlagen)
Resultaten overzichtelijk gepresenteerd:
Tabel/figuur met beschrijving in woorden in lopende tekst;
Waar relevant, niet alleen waarden per proefpersoon, maar ook gemiddelde en
standaard deviatie
In de tekst liever een parafrasering van de waarden (verschilt 5%), dan een letterlijke
herhaling van waarden van een tabel
Vermelding van eenheden (en alleen SI eenheden gebruikt)
Waarden met het goede aantal decimalen (vaak zijn er teveel vooral in tabellen)
Informatieve figuurbijschriften (onder figuur)
Informatieve tabel titel (boven tabel)
Correcte lengte:
De tekst (exclusief figuren en hun bijschriften, tabellen en hun bijschriften,
literatuurlijst en appendix) is ongeveer 3-5A4 (regelafstand 1,5, lettergrootte 11, arial)
Onderscheiden van hoofd- en bijzaken
Vermijden van herhalingen
Adequate verwijzingen (naar bijlagen, naar grafieken en naar tabellen)
INHOUD (zie b.v. ook: http://www.sfedit.net/newsletters.htm)
Inleiding
Doel van de proef kort en helder opgeschreven; zo mogelijk met hypotheses
Inleiding is een korte en logische voorbereiding op doel van de proef
Inleiding mist geen onderdelen die van belang zijn voor het begrijpen van het doel
Inleiding bevat geen onderdelen die niet van belang zijn voor het begrijpen van het
doel.
Materiaal en Methode
Antropometrie proefpersonen (pp)
Beschrijving van apparatuur
Beschrijving van protocol

Ja invullen
als je
hieraan
voldaan
hebt! (in
witte
cellen); in
grijze
cellen moet
een getal
komen
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Beschrijving van de dataanalyse


Welke parameters worden gemeten/berekend?
Resultaten
Effect van ooginfo, waarden (gemiddelde en SD)
Beschrijving zo kwantitatief mogelijk: niet een beetje hoger maar liever ~5%.
Discussie
Beantwoording van doel
Fouten?
Opvallende zaken?
Conclusie
Kort: maximaal 5 regels (geef het aantal regels)
Appendix
Tabel met ruwe metingen (en uitbijters (=outliers) aangegeven)

Ja
Ja
JA
JA
JA
JA
JA
5
JA