You are on page 1of 1

Pangalan

Isulat sa loob ng pamaypay ang titik na nasa gitna ng


dalawang titik ng alpabetong Filipino.

NG

2013 Pia Noche

www.samutsamot.wordpress.com