You are on page 1of 5

30/6/2015

BoVThcVt:Cymtmo,loithcvtxmnhpnguyhim
1

Linktkhc Blogtiptheo

ToBlog ngnhp

BoVThcVt
BNDCHDNHCHO
CGIQUCT

Cymtmo,loithcvtxmnhpnguyhim

ChnNgnng
chtrbi

CYMTMO
LOITHCVTXMNHPNGUYHIM

Dch

THNGTINTHIS
TINNHANHVITNAM
NHNDNONLINE(English)
This:NHNDNINT

Tngikhc:Maidng,Trinhnthng,Trinhnnu,Trinhnmly,Cy
ngumavng,Cytrinhnnhn,CymccM
TntingAnh:Sensitiveplant,Humbleplant,Shamefulplant,Touchmenot,Ant
Plant.
Tnkhoahc:MimosapigraL.

DBOTHITITHMNAY
V2448GITI

BICCNHIU
NHT
Cymtmo,loi
thcvtxmnhp
nguyhim
CYMTMO
LOITHCVT
XMNHPNGUYHIMTngi
khc:Maidng,Trinhnthn
g,Trinhnnu,Trinhn
mly...
Bnhdovikhun
hila
PHNGTRBNH
DOVIKHUNHI
LA

...

Cymtmo

Phnloithcvt

Nmikhng
Trichoderma
NMIKHNG
TRICHODERMA
Chphmnm
TrichodermaBIMAcaTrungtm
CngnghsinhhcTPHCM1
Phnloikhoahc(Scientif...
Phngtrbnhhi
t
PHNGTR
BNHHITRN
CYTtlcy
giavtrngcvngnhiti
nhngctiuthtrnkhp
thgiidocgitrx...
cbuvng:Loidchhila
nguyhimChu

Gii(regnum):

Thcvt(Plantae)

Ngnh(divisio):

Thcvtchoa(Magnoliophyta)

Lp(class):

Thcvthailmm(Magnoliopsida)

B(ordo):

u(Fabales)

H(familia):

u(Fabaceae)

Phnh(subfamilia):

Trinhn(Mimosoideae)

Chi(genus):

Trinhn(Mimosa)

Loi(species):

Mimosapigra

Ccloiclinquan:
CyMcmo(CaesalpiniaminaxHance)thucphnhVang,ctrongrngVit
nam.
Cy Mc mo, Vang Nha Trang (Caesalpinianhatrangense). Loi dy leo g nh
miphthintnhKhnhHa.ThucPhnhVang,cdnglmthuc.

Phnb
CyMtmocngilcyMaidng,cyTrinhnthng,lloithcvtthn
bi,thnvcnhcnhiugainhn.ThuchTrinhn(Mimosaceae),cngungcxut

http://baovethucvatvn.blogspot.com/2012/04/caymatmeoloaithucvatxamnhapnguy.html

1/5

30/6/2015

BoVThcVt:Cymtmo,loithcvtxmnhpnguyhim

cbuvng:Dch
hinguyhimtrn
runglacbu
vngBinthca
cbuvngTn
gikhc:cPhp,
ciLoan...
Tuyntrngksinh
cntrng
TUYNTRNGK
SINHCNTRNG
Tuyntrng
SteinernemacarpocapsaeCn
trngbchtdotuyntrngk
sinhCcthu...
DichHiCyTrng
Dchhicytrng1nhngha
Dchhicytrnglnhngi
tngsinhvtdngccbphn
cacytrnglmngundinh
dng...
CctchcBovthcvtquc
tvkhuvc
CCTCHCBOVTHC
VTQUCTVKHUVC
Dotnhchtquantrng
caNgnhBovthcvtnn
trnthgiivnh...
Qunldchhi
tnghpIPM
QUNLDCHHI
TNGHP(IPM)
LogoIPMVitNam1nhngha
Qunldchhitnghp(IPM)
IPMcvittttcmt...
Kinhnghimnui
kinvngtrnvn
cynqu
Kinhnghimnui
kinvngtrnvn
cynquBSCLdit
su,ryKinvngOecophylla
smaragdinaTkinvng...

HYNCCC
TRANGBLOGCAKS
HNHHI
RAURNGVITNAM
Cyua
*CYU
A**KsH
nhHi*Cp
nhtngy
11/2/2014M
hnhCyuaL,hoav
quua*Tngikhc*:
ubn,udi,uque.
*Tnt...
1nmtrc

THEGLOBAL
AGRICULTURE

xtvngTrungvNamM.Hinnaycymtmophnbtrnkhpthgii,kc
ChucvccothucThiBnhDng.Lloicyxmnhpcmttrn100quc
giackhhunhitivcnnhiti.
LoicynycdunhpvoChutluinhmmcchchngximn,nhng
vikhnngthchnghicaovphttncbitcankhinntrthnhloithcvt
xmthcnguyhimnhiuncnhc,Indonesia,Malaysia,ThiLanvVitNam.
ThiLanloicynycnhpnivonm1947vimcchlmcyphnxanhv
chng xi mn, hin nay n tr thnh loi cy di nghim trng. Theo B Nng nghip
ThiLanchobithinnayc23trn74tnhthnhbnhimloicyny.
MalaysiacyMtmophttnvxmlnvngtcaotrngcduvvngt
thptrnglanhiutnhvidintchnhimkhong360.000ha.
IndonesiacyMtmonhimkhong3.000havngquanhhRawaPening.
VitNamcyMtmodunhptlcnokhngcbit,hinnaynphttn
rngtrongcnc.TivngBSCL,khpccbknh,ttrngvensngrch,b,
venngthucvngngThpMivvngTgicLongXuyn.MinngNam
BcyMtmophttrinmnhtrnluvcsngLaNg,vngvenlnghTrAnvcc
trngtrngcavnQucgiaCtTin.cctnhphaBccyMaidngcngpht
tnrngvngvencclnghThcBYnBi,lngHHoBnh.
TheoiutrasbcangnhBVTV(2006),tivnQucGiaTrmChim(tnh
ngThp) vo nm 1984 ch c vi bui Mt mo trong vn, n nm 2008 loi cy
nyxmnhptrntonb5khuvidintchnhimtrn3.000havimthng
chcngncy/ha.VngvenlngHTrAnnhimtrn700ha.VngvenlnghThcB
YnBinhimtrn1.000haphnbtrn25x.VngvenlnghHoBnhnhimtrn
2.000ha.
DintchnhimvmtcyMtmongycngtngtrnccvngtcnv
ccvngtbnngpnc,cchukmacnvmaltrongnm.Docslanta
rtmnhbngsinhsnhutnhvvtnhloicydinyphttrinngycngnhiuv
phibhoang,khngccanhtc.

Mt
Mtmolcybi,thngsnganin,thchnghivinhiumitrngtrnt
cn,tbnngpncvsngluctrntngpnc.
Thn
Cymtmocaotrungbnht1,52,5m,thnhagcngknht13cm,
crtnhiunhnh.Caycokhnangtangtrng1cm/ngay,cayayscsau2namth
tchiucaonnh.Solngnhanhcap1trungbnh2,8nhanh/caykhimatoday
va510nhanhkhimatotha,nhanhcap1vichieudaitrungbnh1,2m.Thnvl
cycnhiugaicngdntgcnngn.
Nhiucyconmctgcvrlmchobimtmolantarng.Trnthnv
cnhcnhiugaicongvscnhndlmchoconngibgaimlmchotryst
khiivobimtmo.Micysngc45nmrikhcht,nhiucymimcln
thayth.
R
Cymtmocbrphttrinmnh,brgmrtnhiurphhag,blan
raxavtrmclnnhiuchimi.Rmcdi23m,cngknht0,52cm.Ti
gcrtothnhkhinhthnngmnmstmtt.Trnmitrngcnrcthc
ntsndovikhuncngsinh.
L
Thucloilkphnhlngchim,mci.Lthon,di,kchthc0,5x2cm,l
mu xanh m, sng c nhiu nn. L khng rng hng nm, l ch cht trn nhng
doncnhgi.minchlducgaihicongvscnhn.
Hoa
Cymtmosau6thngtui,thrahoavktqu.Cayrahoa,ketqulientuc
quanhnam,moinachlacot23chumnuhoanhngchcomotchumnthanhhoa
vaketqu.
Qu
Moichumhoatrungbnhco3,8qu,dngqunangtkhai,vqucnhiulng
nga.Miqumtmoctrungbnh15hat.Milnsinhsnmtcyysccthsinh

http://baovethucvatvn.blogspot.com/2012/04/caymatmeoloaithucvatxamnhapnguy.html

2/5

30/6/2015

BoVThcVt:Cymtmo,loithcvtxmnhpnguyhim

DirectorGeneral
ofIRRI
*Director
GeneralofIRRI*
Dr.RobertS.
Zeigler.IRRI
officeinPhilippinesDr.Robert
"Bob"Zeiglerisan
internationallyrespectedplant
pathologistwi...
2nmtrc

TOPTENOFTHEWORLD
Top10largest
countriesonthe
world*TOP
TENLARGEST
COUNTRIES
ONTHE
WORLD**Rank**Country*
*Location**TotalArea(sq
km)**Population*(July2011
est.)1.RussiaEurope+Asia
17,098,242...
3nmtrc

PlantProtection
Rattus:themain
pestofcrops
*Rattus:the
mainpestof
crops*Brownrat
(*Rattus
norvegicus*)Blackrat(*Rattus
rattus*)*Classification*
*Kingdom:*Animalia.
*Phylum:*Chordata.*Cl...
3nmtrc

BoVThcVt
Tuyntrngk
sinhcntrng
*TUYN
TRNGK
SINHCN
TRNG*Tuyn
trng*Steinernema
carpocapsae*Cntrngb
chtdotuyntrngksinh
*Ccthutngvsinhvtk
sinh**Tngu...
3nmtrc

Worldrices
ThericeinNorthKorea
*THERICEINNORTH
KOREA*NorthKorean
farmers*Introductionabout
NorthKoreancountryand
people**NorthKorea*with
theofficiallyfullnamethe
*Democra...
3nmtrc

Wildvegetables
Bambooshoots
*Bamboo
shoots**The
classification**
**Kingdom*
PlantaePlants
*Subkingdom*Tracheobionta
Vascularplants

rakhong9.000htmi,vlanirtnhanh.
Ht
Cymtmockhnngsinhsnrtln,cthsinhsnkhong10.000httrn
1mtvungtnl.Htnhvclplngtdybaophchungquanh,ddngphttn
nhgivcbittrinitheodngncchy.
Htckhnngmcmmngaykhiciukinmvkhngkhthchhp.
Httrongnccscsngnhiunmvkhichnvitrongbncthsngti20nm.
TrntnovtlngknhvngTM,cymtmolloicymctinphongdtc
phnrtnng,khngcloicynophttrinc.
Khicymtmophttrinthttcccloicynhkhctrongtnlcan
phichtvbcnhtranhdingdngvcthxcblcymtmocchtgyc
choccloicynhkhc.

Cngdng
Cy mt mo c 3 cng dng chnh nhng khng c gi tr, thm ch l iu sai
lmcanhngngimangcymtmovotnccah:
1Tcdngchngximnt:tngnycaccnhkhoahcngdng
caThiLan,hnhploicynyvoThiLannm1947.Hiuquchngximnt
khngr,nhngurnhtlkhicymtmophttrinthnimttsnxut.
2Tcdnglmphnxanhcitot:tngnycngcaThiLan,hngh
rngcymtmophttrinnhanh,csinhkhi,tndnglmphnxanh.ylsai
lmthhaicancny,khitgieohtcymtmorithphibivvphngdit
chng.
3Tcdnglmthcnchod:ylgiiphptnhhungcaVnqucgia
TrmChimTamNng,tnhngThp.Khihngngnhatbotnsinhthibdy
cbiHsinhthimtmohvnngnngdnnuidkhaithclmtmo
chodnnhmtritphbtcymtmotrongkhubotn.
KinhnghimcangChnBng(NguynvnBng)pCBt,XVnhThnh,
huyn Vnh Hng, tnh Long an cho bit khi ng th n d cho n trong m mt mo
ndcangtrnnbghchcsnsidogaimtmocolmtrystvcond
uncangbchtdodyctdbqunchttrongbimtmo.
4Thn cy mt mo dng lm cht t: Ngun ny gip cho nng dn vng
TMcchttnunnhngphithtkhkhnvchunhiuthngtchmitm
ccitnhngmmtmo.
5Cymtmodnglmthuc!!!:Gnyctinnqucymtmotrc
nhiunhiuchngbnhnany.TrongcctrangwebVitNamcnhiubnctcu
hinh:
Hi:Tinghenihtmtmobinschacccloibnhnh:gan,thn,
ungth,khp,xng,tiung...?TimunhiBScngthkhng?(mtbnc
NhaTrang).
p:TinsdchcNguynThngvBcsLThyTitiPhngMch
onlineccutrlichungnhsau:
Cn phn bit cy mt mo sng ng bng vi hai loi dy leo thn g sng
trongrngnictngilMcmo.HtcyMtmokhngctcdnglmthucgc.
Trilitronghtcct(mimosine)ivingivnhiuloingvtkhc.Khiung
vocthliucaocthgychtngi.
Thcttrongtrngcymtmorttngvtsinhsngvnhhngctmimosint
htvthnlcymtmorirng.
Hythntrngkhidnghtmcmo(mtmo)!
Hmcmocnhiuloikhcnhau.Ngayctngicngcnangtranhci(c
tn gi khc nh: cy vut hm, mc diu). Hin nay c 2 loi ang c ch l:
Caesalpiniaminax Hance v Caesalpinia nhatrangense. C 2 loi ny u l loi cy leo
thng.
Loi Caesalpinia nhatrangense ang c lit k vo sch Vit Nam . Vit
Nam , loi ny ch mi gp 2 im trn a bn Ninh Ha v Din Khnh (tnh Khnh
Ha).CnloiCaesalpiniaminaxHancecngidndngrschayngmru
ungchaaunhc,mtngcnidngrvhtngmrungmtraurng,su
rng.

http://baovethucvatvn.blogspot.com/2012/04/caymatmeoloaithucvatxamnhapnguy.html

3/5

30/6/2015

BoVThcVt:Cymtmo,loithcvtxmnhpnguyhim
*Superdivision*
SpermatophytaSee...
3nmtrc

CCBICAKSH
NHHING
TRONGBLOGNY

SchNamdcthnhiughi:Lymthtttntnh,tnbt,havonc
ungchaaubngqun.
Vichtmcmotrbnhungbulthngtinhontonmil.Theotiliu
ncngoi:Nm2001,nhmnghincucaRenWangJiang(HngKng)chitxut
thtmcmochtFuranoditerpenoidlactones,xcnhchtnyctnhkhngvirt.
Chacnghincunovloimcmochttrungbu.Cymcmortc,nn
khidnglmthucphithntrng,khngnndngkhichabitrtcdngcan.Qua
thngtinvhtmcmotrbnhungbu,tinghrngyhcschngnghincu
lmr.(theoTinsdchcNguynThng).

2013(4)

Tchicacymtmo

Cylathgii

2012(14)
thngmihai(2)
thngnm(2)
thngt(10)
Kinhnghimnuikinvng
trnvncynqu
Tuyntrngksinhcn
trng
cbuvng:Loidchhi
languyhimChu
...
Cymtmo,loithcvt
xmnhpnguyhim
CctchcBovthcvt
quctvkhuvc
NghnhcaChnhphv
Kimdchthcvt
Bnhdovikhunhila
PhplnhBovvKim
dchthcvt
CngcQuctBov
thcvt
DichHiCyTrng

Cymtmo(Mimosapigra)lmtloic di c hi, nhn c s cng


nhnquctvtcnghintintimnngvadngsinhhc.c,n tip tc
nhhngnsdngttruynthngvphitruynthng,vtnhbnvngcanng
nghipvdulch.
Hinnay,Mimosapigrathaythhn80.000hathmthcvtbnatrnvng
t ngp nc min bc Australia, c tip tc tm thy trong thm thc vt cy
biMimosapigractloichimvthnln,thmthcvtthnthonh,vcygingcy
t hn so vi thc vt bn a. Hn na, n cng lm cho loi ngng rng magpie
(AnseranassemipalmataLatham)angbedabislylancacydiny,vnmc
dyckhngcnlmchongngrngkhngcnthcnvnisinhhot.
VnQucgiaTrmchim,tnhngThpcaVitNam,loicydinymc
nhanhchng,lntcaccloibng,nnglmchoSuu,loichimrngtrong
SchquctvcaVitNamkhngcnnguithcnnhtrcy,loinycngt
ghliTrmChim,lniduynhtVitNammnhkhoahcvkhchdulchcth
quanstSuu.
Vit Nam hin nay, cy mt mo c xp vo loi thc vt xm ln cc k
nguyhim.Cctchicachnggmc:
Xm ln v lm mt tc dng ca cc khu bo tn sinh thi t nhin, to ra h
sinh thi thm cy bi gai n iu, lm cho qun th cc loi ng, thc vt t nhin
trongcckhubotnbinmt.
Gytncngscvtincanhndntrongcanhtccctrintbnngp
ncdophithngxuyndittrchng.
Gytrngithicngcccngtrnhkintrchtngnngthn.
Gymtmquanmitrngdulchsinhthi.
Lmtngnhanhttihoanghanhngvngnhimnng.
Ccgiiphpkhcphc
Binphpphngtrloicydicgainyrtkhkhnvtnkmdotnhthch
nghicao,khnngsinhsnnhanhvphttrinrtmnhcan.
Trc ht dng bin php th cng v c gii dit tr chng nh cht n,
phitvcydp.
DngthucditcliucaonhphunthucnhmGlyphosatet36lt/ha,thuc
nhmMetsulfuronnhAllyviliu3060gamhotcht/havicydi25ngysaukhi
mc.
TrngcylnpnhTrmtrnccbittrngbnngpncnibnhim.
Tmliviitngcydicgainguyhimnycncquantmcalnh
oaphng,cacngngdnc,tptrungtiuditbngmibinphp,khng
chngphttrinlylantrnnhngvngtmi.Ditngaytunhngmmmngpht
sinh t nhng cy bi mi mc. Khi dng ha cht tiu dit chng cn lu n mi
trng,nhtltrnhgynghimngunncniloicynythngsnggn.
KsHnhHi
Tiliuthamkho
1Cymaidnghttp://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_dng
2MaidngWikipediatingVitvi.wikipedia.org/wiki/Mai_dng
3Mimosa_pigra
Bch
khoa
ton
th
m
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Mimosa_pigro
4DymcmoBchkhoatonthmWikipediahttp://vi.wikipedia.org/wiki/Daymocmeo
5Nilotcymaidngcaymaiduong|TinDaNang24hwww.24h.com.vn/tin.../...

http://baovethucvatvn.blogspot.com/2012/04/caymatmeoloaithucvatxamnhapnguy.html

4/5

30/6/2015

BoVThcVt:Cymtmo,loithcvtxmnhpnguyhim

6Cy mai dng: "St th thm lng" h Tr An Trang Web


Tnh...www.dongnai.gov.vn/congdan/...
7Hu: Li cnh bo t cy Mt mo vietbao.vn/Xahoi/HueLoicanhbaotucayMat
meo/...
cngbiKsHnhHivolc19:40
+1 xut url ny trn Google

BingMihn

Trangch

BingChn

MuPictureWindow.CungcpbiBlogger.

http://baovethucvatvn.blogspot.com/2012/04/caymatmeoloaithucvatxamnhapnguy.html

5/5