You are on page 1of 1

ng k gi khuyn mi C69 Vinaphone nhn 1500 pht gi ni mng

Mt trong cc gi khuyn mi ni mng Vinaphone hp dn v c a


chung nht l gi cc C69 Vinaphone, khi ng k vi c php C69
gi 900 bn s nhn c 1500 pht gi ni mng min ph cng cc u
i tin nhn.

Cch ng k gi thoi C69 Vinaphone 1500 pht ni mng


Son tin nhn: C69 gi 900
Cc ph ng k: 69,000/ln ng k
u i : 1500 pht gi ni mng Vinaphone v c nh VNPT v 30sms
nhn tin ni mng trong nc s dng trong vng 30 ngy.
i tng p dng: cc thu bao Vinaphone tr trc thuc mt s khi
vc. kim tra cc chuong trnh khuyn mi dnh cho mnh thu bao
bm: *091# ri bm Gi -> s c tin nhn t 900 thng bo chi tit v
cc chng trnh khuyn mi m thu bao c hng.
Xem thm: Cch ci t 3G Vinaphone.
Chc cc bn ng k gi C69 thnh cng !