You are on page 1of 144

29. juni / lipanj 2015.

ISSN
Broj 71840-0671
Strana 1

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

SLUBENI GLASNIK
GRADA MOSTARA

Broj

Godina

XI

Mostar, 29.6.2015.godine

bosanski, i
hrvatski jezik

PREGLED SADRAJA
GRADONAELNIK GRADA MOSTARA/
NAELNIK ODJELA ZA FINANSIJE I NEKRETNINE

19. IZVRENJE BUDETA GRADA MOSTARA za period od 01.01.-31.12.2014.godinu


(bosanski jezik)............................................................................................................................... 357
A od 01.01.-31.12.2014.
( )................................................................................................................................ 421
IZVRENJE PRORAUNA GRADA MOSTARA za razdoblje 01.01.-31.12.2014.godinu
(hrvatski jezik)................................................................................................................................ 468

29. juni / lipanj 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 7 Strana 2

29. juni / lipanj 2015.

Broj 7 Strana 375

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Na osnovu lana 96 Zakona o budetima Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene


novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 102/13 i 9/14), te lana 2. Zakona o izmjenama
i dopuni Zakona o budetima Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 13/14) gradonaelnik Grada Mostara uz saglasnost naelnika Odjela
za finansije i nekretnine, donosi
Izvrenje Budeta
za period od 01.01. 31.12.2014.godine
lan 1.

Budet
Izvor sredstava
za 2014

OPIS

I. Prihodi, primici i finansiranje


I.1 Prihodi i primici
I.2 Namjenski prihodi
I.3 Nenamjenski prihodi
II. Rashodi i izdaci
II.1 Rashodi za posebne namjene
II.2 Nenamjenski rashodi
II.3 Rashodi finansi. iz neutroenih sred. iz proteklih
godina
III.1 Nepokriveni deficit iz proteklih godina
III.2 Suficit
III 3. Isknjiavanje ukalkulisanih-neiskoritenih
apropijacija
III. 4 Proknjiavanje po nalogu Slube unutranjeg
nadzora
Ukupni deficit
III. Finansiranje
Preraspodjela sredstava Zavoda za prostorno ureenje
Direkcija za izgradnju kulturno-sportskog centra
refundacija sredstava
Preraspodjela sredstava kapitalnih projekata Mostar
Parking
Prodaja nekretnina u vlasnitvu Grada Mostara

Izvrenje
Budeta za
period od
01.01.31.12.2014
48.618.491
48.618.491
15.781.634
32.836.857
43.151.023
7.694.150
30.531.581

56.738.915
56.738.915
23.409.715
33.329.200
56.738.915
23.409.715
33.329.200

4.925.292
10.849.388
2.305.276

10.849.388

10.849.388
280.000
381.028
400.000
5.000.000
4.788.360

8.163.084
381.028

710000

714000

100.000
3.423.000
930.000

20.000

120.000

25.000

1.000

100

14.000

40.100

10.090.100

19.490.100

1.040.900

100.000
3.423.000
930.000

20.000

120.000

25.000

1.000

100

14.000

40.100

10.090.100

20.531.000

Opti/opi Namjenski Donacije/


UKUPNO
fond
prihod
grantovi

Budet
Izvor sredstava za 2014.godinu

16.720
4.229.066
890.410

8.581

25.301

6.347

50

6.692

16.951

30.040

10.893.900

20.511.267

Opti/opi
fond

Donacije/
grantovi

1.003.652

Namjenski
prihod

Index
75

43

21

25

16.720 17
4.229.066 124
890.410 96

8.581

25.301

6.347

50

6.692 6.692

16.951 121

30.040

10.893.900 108

21.514.919 105

Ukupno
izvrenje

Izvrenje Budeta
za period od 01.01.2014-31.12.2014.godine

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

713000

DIREKTNI POREZI

1. POREZNI PRIHODI

OPIS

POREZ NA DOBIT
711100 POJEDINACA (zaostale uplate
poreza)
Porez na dobit od privredne i
711111
prof. djelatnosti
Porez od poljoprivredne
711112
djelatnosti
711113
Porez na osnovu autorskih prava
Porez na prihod od imovine i
711115
imovinskih prava
POREZ NA PLAU
713000 I RADNU SNAGU
(zaostale uplate poreza)
Porez na plau i druga lina
713111
primanja
713113
Porez na dodatna primanja
POREZ NA IMOVINU

714111 Porez na imovinu od fizikih lica

711100

A. PRIHODI

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 376

717141

717131

719000

719114

719115

719117

719000

720000

SJEVER

13.839.100

9.400.000

9.400.000

6.500.000

7.000

28.000
2.225.000

10.000

230.000

600.000

8.851.375

150.000

150.000

16.336.375

900

4.000

4.900

1.036.000

1.036.000

600.000

8.851.375

150.000

150.000

30.175.475

900

4.000

4.900

1.036.000

9.400.000

10.436.000

6.500.000

7.000

28.000
2.225.000

10.000

230.000

12.325.590

512

512

9.616.855

9.616.855

6.600.262

9.231

40.711
3.090.017

52.914

155.014

369.076

6.543.787

28.491

28.491

13.216.945

702

1.577

2.279

1.001.373

1.001.373

67

369.076

6.543.787

28.491

28.491

25.542.535

512

702

1.577

2.791

1.001.373

62

74

19

19

85

78

39

57

97

9.616.855 102

10.618.228 102

6.600.262 102

9.231 132

40.711 145
3.090.017 139

52.914 529

155.014

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

2. NEPOREZNI PRIHODI

PRIHODI OD INDIREKTNIH
POREZA
Prihodi od indirektnih poreza
Prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju Gradu Mostaru za ceste
OSTALI POREZI
Poseban porez na plau za zatitu
od pr. i dr. nepogoda (zaostale
obaveze)
Poseban porez za zatitu i
spaavanje po ugovoru o djelu
(zaostale obaveze)
Porez na potronju u
ugostiteljstvu od fizikih lica

POREZ NA DOHODAK

2.1. PRIHODI OD
PODUZETNIKIH
AKTIVNOSTI
Naknada za eksploataciju
721112
mineralnih sirovina
Naknade po osnovu graenja i

graevinskog zemljita

717000

717000

721000

716000

714112 Porez na imovinu od pravnih lica


Porez na imovinu od motornih
714113
vozila
714120
Porez na naslijee
714130
Porez na promet nekretninama
Domai porez na proizvode
i usluge (zaostale obaveze na

osnovu poreza na promet dobara


i usluga)

716000

715000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 377

721211

722431

722433

722434

722435

721211

722431

722433

722434

722435

721211

722434

Prihodi od kamata za depozite u


banci

100

151.100

30.000

1.000

10.000

65.000

100

106.100

500.000

2.000

200.000

100.000

200

802.200

224.800

350.000

10.000

15.000

200

100

151.100

30.000

1.000

10.000

65.000

100

106.100

500.000

2.000

200.000

100.000

200

802.200

224.800

350.000

10.000

15.000

200

130

8.469

44.604

634

25.560

43

70.841

407.248

1.477

65.997

4.599

431

479.752

37.300

322.010

3.936

5.145

685

60

17

92

39

34

39

43

67

81

74

33

6
130 130

8.469

44.604 149

634

25.560

43

70.841

407.248

1.477

65.997

4.599

431 216

479.752

37.300

322.010

3.936

5.145

685 343

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

JUG

Prihodi od kamata za depozite u


banci
Opinska naknada za dodijeljeno
zemljite JUGOISTOK
Naknada za ureenje gra.
zemljita - JUGOISTOK
Naknada za koritenje gra.
zemljita - JUGOISTOK
Naknada po osnovu prirodnih
pogodnosti Renta - JUGOISTOK

JUGOISTOK

Prihodi od kamata za depozite u


banci
Opinska naknada za dodijeljeno
zemljite STARI GRAD
Naknada za ureenje gra
zemljita STARI GRAD
Naknada za koritenje gra.
zemljita STARI GRAD
Naknada za pogodnost Renta
STARI GRAD

STARI GRAD

Naknada za koritenje gra.


zemljita SJEVER
Naknada za pogodnost Renta
722435
SJEVER

722433

Naknada za ureenje gra.


zemljita SJEVER

Prihodi od kamata za depozite u


banci
Opinska naknada za dodijeljeno
722431
zemljite SJEVER

721211

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 378

721211

722431

722433

722434

722435

721211

722431

722433

722434

722435

721211

Prihodi od kamata za depozite u


banci

300

218.300

1.500.000

1.000

500.000

300.000

100

2.301.100

500.000

2.000

400.000

2.000.000

300

2.902.300

30.000

1.000

50.000

70.000

300

218.300

1.500.000

1.000

500.000

300.000

100

2.301.100

500.000

2.000

400.000

2.000.000

300

2.902.300

30.000

1.000

50.000

70.000

564

300.740

1.761.917

285.908

11.613

942

2.060.380

120.647

11.227

1.786.746

1.067

1.919.687

8.339

66

28

90

24

89

117

57

564 188

300.740 138

1.761.917

285.908

11.613

942 942

2.060.380

120.647

11.227

1.786.746

1.067 356

1.919.687

8.339

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Centralna zona

Prihodi od kamata za depozite u


banci
Opinska naknada za dodijeljeno
zemljite ZAPAD
Naknada za ureenje gra.
zemljita ZAPAD
Naknada za koritenje gra.
zemljita ZAPAD
Naknada po osnovu prirodnih
pogodnosti Renta - ZAPAD

ZAPAD

Prihodi od kamata za depozite u


banci
Opinska naknada za dodijeljeno
zemljite -JUGOZAPAD
Naknada za ureenje gra.
zemljita JUGOZAPAD
Naknada za koritenje gra.
zemljita JUGOZAPAD
Naknada po osnovu prirodnih
pogodnosti Renta - JUGOZAPAD

JUGOZAPAD

Opinska naknada za dodijeljeno


zemljite - JUG
Naknada za ureenje gra
722433
zemljita - JUG
Naknada za koritenje gra.
722434
zemljita JUG
Naknada po osnovu prirodnih
722435
pogodnosi Renta - JUG

722431

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 379

721211

722431

722433

722434

722435

721122

721122

721123

721233

721614

721211

721129

722131

722000

Prihodi od kamata za depozite u


banci
Opinska naknada za dodijeljeno
zemljite GRAD
Naknada za ureenje gra.
zemljita GRAD
Naknada za koritenje gra.
zemljita GRAD
Naknada za graevno zemljite i
renta GRAD
Prihodi od iznajmljivanja
poslovnih prostora
Prihodi od iznajmljivanja
poslovnih prostora (40% za
infrastrukturu)
Prihodi od iznajmljivanja
poslovnih prostora Aga Kan
Prodaja stanova
Prihodi od privatizacije
(prodaje nekretnina)
Prihodi od kamata za depozite
u banci
Ostali prihodi od materijalne
imovine - socijalni stanovi
2.2. NAKNADE I TAKSE OD
JAVNIH USLUGA
Administrativne takse

GRAD

Opinska naknada za dodijeljeno


zemljite Centralna zona
Naknada za ureenje gra.
722433
zemljita
Naknada za koritenje gra.
722434
zemljita
Naknada po osnovu prirodnih
722435
pogodnosti Renta - Centralna zona

722431

1.200.000

13.453.100

7.041.000

9.000

10.000

10.000

25.000

1.200.000

20.494.100

9.000

11.000

10.000

10.000

25.000

240.000

360.000

746.200

89.750

296.250

637.750

325

1.770.275

200.000

2.000

15.000

1.000

1.030.442

11.872.248

14.791

423.371

6.487.565

8.110

21.844

28.252

98.896

689.282

80.872

105.831

458.704

153

1.334.842

243.862

56.314

113

41

118

92

90

36

72

47

75

1.030.442

18.359.813

8.110

86

90

90

14.791 134

21.844 218

28.252

98.896

423.371

689.282

80.872

105.831

458.704

153

1.334.842

243.862 122

56.314 375

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

11.000

240.000

360.000

746.200

89.750

296.250

637.750

325

1.770.275

200.000

2.000

15.000

1.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 380

722442

722329

Naknade za ceste

722531

Naknada za koritenje cesta za


vozila pravnih lica
Naknada za koritenje cesta za
722532
vozila fizikih lica
Uplata naknada od cijena naftnih
777779
derivata
Ostale komunalne naknade za

Gradsko podruje Sjever


Naknade za odravanje i

izgradnju javnih sklonita

722443

Naknada od elektroprivrednih
preduzea
Naknada od elektroprivrednih
722443 preduzea - za investicione
programe
Naknade za koritenje zemlje
uz javne ceste, koritenje javnih
722461
povrina i graevinskog zemljita
kojim upravlja Grad Mostar

722329

Individualne komunalne naknade

Naknade po osnovu zauzimanju


javnih povrina
Naknada za tehnike preglede
722436
objekata
Naknade za komisiju za procjenu
722436
nekretnina
Komunalne naknade i ostale
722329
opinske naknade

722461

1.000.000

4.800.000

160.000

3.500.000

105.000

400.000

1.900.000

100

70.000

40.000

1.000

412.000

158.000

571.000

4.800.000

50.000

45.000

300.000

70.000

40.000

1.000

412.000

158.000

571.000

1.000.000

4.800.000

4.800.000

160.000

3.500.000

50.000

150.000

400.000

300.000

1.900.000

100

1.077.288

4.305.007

34.812

2.639.500

225.962

2.198.865

32.617

165

405.865

162.754

568.784

4.305.007

65.100

115.959

321.566

116

77

56

90

90

22

75

32.617

165

405.865

47

17

99

162.754 103

568.784 100

1.077.288 108

4.305.007

4.305.007

34.812

2.639.500

65.100 130

115.959

225.962

321.566 107

2.198.865

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

722530

722432 Naknade za osiguranje od poara

Komunalne takse

722321

Opinske naknade - upotreba


grba Grada Mostara

722321

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 381

722582

722583

722584

722600

731111
732111

732112

732114

811000

15.000

15.000

170.000

3.000

45.000

218.000
170.000

25.000

30.000

110.000

1.000.000

1.165.000

5.887.535

2.945

1.960
40.000

100.000

144.905

5.887.535

2.945

1.960
40.000

100.000

144.905

15.000

15.000

170.000

3.000

45.000

170.000

218.000

25.000

30.000

110.000

1.000.000

1.165.000

15.180

15.180

116.732

6.338

40.034

197.268

243.640

157.962

92.181

1.954
40.000

292.097

1.268.940

17.004

30.304

88.372

942.852

1.078.532

80

94

93

69

211

89

116

112

68

1.268.940

22

157.962 ####

92.181 3.130

1.954 100
40.000 100

292.097 202

15.180 101

15.180 101

116.732

6.338

40.034

197.268

243.640

17.004

30.304 101

88.372

942.852

1.078.532

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

4. KAPITALNI GRANTOVI

Grant za 10-godinjicu otvaranja


Starog mosta
Grant iz inostranstva
Grant od BiH
Primljeni garntovi od Vlade F
BiH
Grant od HNK

3. TEKUI GRANTOVI

730000

Ostali neplanirani prihodi

2.3. NOVANE KAZNE


Novane kazne po opinskim
723131
propisima

722700

Prihod od pruanja usluga 722631


Civilna zatita i vatrogastvo
722631
Prihod od javnog nadmetanja

723000

Posebne naknade i takse za


Civilnu zatitu i vatrogastvo
Posebne naknade za zatitu od
prirodnih i dr. nepogoda na neto
plau
Posebne nak. za zatitu od
prirodnih i dr. nepo. na neto plau
od samostalnih djela. i povremenog
samost. rada
Posebne naknade iz premije
osiguranja
Posebne naknade iz premije
osiguranja motornih vozila
Prihodi od pruanja javnih
usluga

Prihod od pruanja usluga


722611 graanima - Katastar (722515,
722516, 722611)

722581

722500

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 382

B. RASHODI

812312

2.150.000

737.535

3.000.000

20.532.687

lan 2.

37.909.962 6.032.440 77.271.602

20.532.687

Oti/
Namjenski Donacije/
opi fond
rashodi
grantovi
1

2.150.000

737.535

3.000.000

17.377.275 6.032.440 56.738.915

UKUPNO
Budet
za 2014.
godinu

Budet
Izvor sredstava za 2014.godinu

33.329.200

33.329.200

32.836.857

14.220.597

109.999

86

800.296 109

150.000

208.645

1.561.037 48.618.491

109.999

800.296

150.000

208.645

Izvrenje Budeta
za period od 01.01.2014-31.12.2014.godine
Namjenski
Donacije/
Ukupno
rashodi
grantovi
izvrenje
Opti/
Budeta
Budeta
Budeta za
opi fond
za
za
2014.
2014.
2014.
godinu
godinu
godinu
5
6
7
8

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

1. TEKUI IZDACI

II. RASHODI

UKUPNA
RASPOLOIVA SREDSTVA

Kapitalni transferi od nevladinih


izvora
UKUPNI
PRIHOD/PRIMICI
TEKUE GODINE 1+2+3+4
Prenos neutroenih
namjenskih sredstava iz
predhodnog perioda

812111 Primljeni grantovi iz inostranstva


Primljeni grant od Federacije
812212
Vihovii
Primljeni kapitalni grant od Vlade
812212
Federacije BiH - GSM-a
Primljeni kapitalni grant od Vlade
812212
Federacije BiH
Kapitalni izdaci finansirani
sredstvima za projekte iz oblasti
812214
vodoprivrede HNK za projekte iz
oblasti vodoprivrede
Fond za zatitu okoline
812311
Federacije BiH

Index

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 383

611200

612100

613100
613200
613300
613400

613500

613600

613700

613800

613900

614100

614200

614300

614400

821100

821200

614000

614100

614200

614300

615000

616212

530000

821000

611100

612000

613000

611000

Nabavka graevina

Nabavka zemlje

2.KAPITALNI IZDACI

Ukupni tekui izdaci

2.781.500

265.000

50.000

50.000

100.000

239.000

6.000

1.646.500

95.000

0
0
2.416.500
0
0
370.000
60.000

144.905

41.960

2.945

2.945

100.000

0
0
100.000
0
0
0
0

659.500 14.595.775 5.887.535

32.669.700

60.000

280.000

932.000

200.000

4.235.510

524.000

4.302.478

9.261.988

2.235.650

71.200

426.000

5.000

865.000

1.170.000
1.170.000
8.765.712
30.500
1.762.762
3.168.600
201.000

1.430.000

10.770.000

12.200.000

21.142.810

35.596.105

60.000

280.000

1.238.960

200.000

4.288.455

574.000

4.302.478

9.364.933

2.574.650

77.200

2.072.500

5.000

960.000

1.170.000
1.170.000
11.282.212
30.500
1.762.762
3.538.600
261.000

1.430.000

10.770.000

12.200.000

128.107

371.544

30.160.037

173.496

397.751

210.000

4.906.437

513.971

3.434.430

9.064.838

876.705

55.026

333.958

3.600

904.227

1.498.217
1.152.215
1.152.215
7.292.276
27.116
1.733.990
3.161.541
196.113

10.581.244

12.079.461

164.866

41.959

88.000

14.907

20.000

122.907

0
0
0

2.438.361

2.531.731

418.867

8.517.147 1.013.927

2.923.503

573.428

84.117

37.452

121.568

186.956

5.754

1.616.489

58.628

0
60.000
300.679

2.228.507

0
98

99

93

80

99

41

79

94

72

2.985.335

2.531.731

9.902.618

33.248.406

173.496

1.013.139

47

93

62

82

382.117 191

4.958.795 116

533.971

3.434.430

9.309.313

1.063.661

60.780

1.950.448

3.600

962.856 100

1.152.215 98
1.152.215 98
9.520.782 84
27.116 89
1.733.990 98
3.221.541 91
496.792 190

1.498.217 105

10.581.244

12.079.461

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Tekua rezerva

Grantovi drugim razinama


vlasti
Grantovi pojedincima
Grantovi neprofitnim
organizacijama
Sufinansiraje javnih preduzea
Kapitalni transferi za
sufinansiranje projekata
Kamata po kreditima

Tekui grantovi

Doprinos poslodavca
Doprinos poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
Putni trokovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza,
goriva i registraciju vozila
Unajmljivanje imovine i
opreme
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i bankarske
usluge
Ugovorene usluge

Naknade trokova zaposlenih

Bruto plae

Bruto plae i naknade

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 384

821300

821500

821600

823000

821000

821000
821300

821600

821200

821200

821200

821000

821300

821290

821500
821300

821000

821200

821200

821200

Nabavka softver licence


Lizing za vozila
Kapitalni izdaci finansirani
sredstvima GSM licence
Rekonstrukcija zgrada nakon
DEVASTACIJE
Fond za zatitu okoline
Izrada investicijsko - tehnike
dokumentacije za objekte u
vlasnitvu Grada

Kruni tok i geodetske podloge

Izdaci od prodaja stanova


Namjenski izdaci od prodaja
nekretnina
Nabavka opreme za CZ i
vatrogastvo

Izrada sklonita

Izdaci od prihoda od koncesija

Potopljeno zemljite
Nabavka opreme
Investiciono odravanje
stanova
Kapitalni izdaci za projekte iz
oblasti Vodoprivrede HNK

Kapitalni izdaci po gradskim


podrujima

Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u
obliku prava
Rekonstrukcija i investicije u
pripremi
Otplata duga

100.000

0
0

737.535

0
0

0 2.150.000

0 3.000.000

200.000

499.900

10.000

10.000

70.000

150.000

4.500

4.800.000
0

8.851.375

100.000

2.150.000

450.000

3.000.000

12.000
52.500

20.000

499.900

10.000

10.000

70.000

150.000

737.535

4.500

4.800.000
215.000

8.851.375

45.932

96.586

100.919

272.395

2.535.199

319.257

420.203

485.061

109.999

318.327

3.116.847

429.256

521.122

0
0

0
0

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

250.000

12.000
52.500

20.000

0
215.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 385

821200

UKUPNI RASHODI

Nastavak gradnje Muzike


kole

33.329.200 17.377.275 6.032.440

10.000
56.738.915

10.000
30.531.581

O100

O100

Izdaci za materijal i usluge

613100 Putni trokovi


613200 Izdaci za energiju
613300 Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala i strune
613400
literature
Izdaci za usluge prevoza, goriva,
613500
registracija motornih vozila
613600 Izdaci za unajmljivanje imovine

Trokovi administracije
Naknade za rad vijenika, tijela
i komisija G.V.
Izdaci za rad lanova albenog
vijea

GRADSKO VIJEE

5.000

10.000

1.000

2.000
70.000
70.000

206.500

25.000

50.000

271.500

478.500

Opti/opi Namjenski
fond
prihod

Donacije/
grantovi

1.000

5.000

10.000

2.000
70.000
70.000

206.500

25.000

50.000

271.500

478.500

UKUPNO

76

2.707

7.829

96
38.300
25.800

100.019

19.714

100.019

170.733

2.707

7.829

96
38.300
25.800

100.019

19.714

100.019

170.733

Opti/opi Namjenski Donacije/


UKUPNO
fond
rashodi
grantovi

Izvrenje Budeta
za period od 01.01.2014-31.12.2014.godine

43.151.023

Index
0

54

78

5
55
37

48

79

37

36

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

O100
O100
O100

613000

O100

613974

O100

613975

O100

O100

O100

OPIS

Budet
Izvor sredstava za 2014.godinu

11.440.650 1.178.793

lan 3.
Izvrenje Budeta za period od 01.01.-31.12.2014.godine iznosi 43.151.023,00 KM i utroen je na slijedei nain :

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 386

O100

613900

Ugovorene usluge

613300 Izdaci za komunalne usluge


Nabavka materijala i strune
613400
literature

O100

O100

613200 Izdaci za elektrinu energiju

0
0
0

2.000
1.500
5.000
30.000
1.000
100.000
1.000
65.000
65.000
15.462
15.462
15.462
1.000

8.500

4.000

1.100

1.000

862

1.000
1.000

20.000

2.000

33.500

15.000

0
0

8.500

4.000

1.100

862

15.462
15.462
1.000

15.462

65.000

65.000

1.000

100.000

1.000

30.000

2.000
1.500
5.000

1.000

1.000
1.000

20.000

2.000

33.500

15.000

2.740

3.010

1.068

783

7.600
7.600

7.600

6.000

6.000

45.000

1.200

800

984

19.569

22.553

2.734

0
0

0
0

2.740

3.010

1.068

783

7.600
7.600
0

7.600

6.000

6.000

45.000

0
1.200
0

800

984
0

19.569

22.553

2.734

32

75

97

91

49
49
0

49

45

0
80
0

80

98
0

98

67

18

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

613914 Trokovi reprezentacije


613915 Ostale strune usluge
Usluge obrazovanja i strunog
O100
613920
usavravanja
O100
613970 Porezi za ugovorene usluge
O100
613934 Izdaci za raunarske usluge
O100
613991 Ostale nespomenute usluge
Finansiranje parlamentarnih
O100
614323 grupa (vijenika) u Gradskom
vijeu
Saradnja sa nevladinim
O100
613991 organizacijama i opinama u
BiH (PARLANET)
O100
614124 Transfer za izbore
Pokroviteljstvo gradskih
O100 614000 614000
manifestacija
Izdaci za nabavku stalnih
O800 821000

sredstava
Nabavka opreme-nabavka opreme
O800
821300
za vjenanje
SLUBA
O100

UNUTRANJEG NADZORA
Administracija Odjela
O100

Izdaci za materijal i usluge


O100 613000
O100
613100 Putni trokovi

O100
O100

613912 Usluge tampanja i oglaavanja

Ugovorene usluge

O100

Izdaci za tekue odravanje,


opreme, vozila, zgrada

613911 Usluge medija

613900

613700

O100

O100

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 387

O100

Administracija Odjela

SEKRETARIJAT
GRADONAELNIKA

O100 613000

Izdaci za materijal i usluge


O100
613100 Putni trokovi
Izdaci za elektrinu energiju
O100
613200
projekat Vihovii
Izdaci za komunalne uslugeO100
613300
projekat Vihovii
Nabavka materijala i strune
O100
613400
literature
O100 613900

Ugovorene usluge
O100
613911 Usluge medija
Usluge tampanja oglaavanje O100
613916
projekta Vihovii
O100
613914 Trokovi reprezentacije
Trokovi reprezentacije

613914 desetogodinjica otvaranja Starog


mosta
Usluge obrazovanja i strunog
O100
613920
usavravanja
O100
613970 Izdaci za ugovorene usluge
Izdaci za poreze za ugovorene
O100
613981
usluge
O100
613973 Izdaci za rad komisija
Izdaci za rad komisija - projekat
O100
613973
Vihovii
lanarina za Savez gradova i
O100
613991
opina i druge lanarine
O100
613990 Ostale nespomenute usluge

613934 Izdaci za raunarske usluge


613990 Ostale nespomenute usluge

O100
O100

O100

613920

Usluge obrazovanja i strunog


usavravanja

613914 Trokovi reprezentacije

O100

O100

900
2.700
12.000
130.150
14.000
1.000
25.000

1.000
30.000
6.150
15.000
5.000
15.000
3.000

162.750
17.000

162.750

652.750

1.000
1.500

5.000

1.000

3.000

15.000

5.000

15.000

6.150

30.000

1.000

25.000

1.000

130.150
14.000

12.000

2.700

900

162.750
17.000

162.750

752.750

1.000
1.500

5.000

1.000

411

14.347

12.448

12.654

53.070

350

10.401

29.748

145.181
1.800

8.780

1.736

375

170.697
14.625

170.697

432.029

25

2.520

195

411

14.347

12.448

12.654

53.070

350

10.401

29.748

145.181
1.800

8.780

1.736

375

170.697
14.625

170.697

432.029

0
25

2.520

195

14

96

83

206

177

35

119

112
13

73

64

42

105
86

105

57

0
2

50

20

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

100.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 388

614400

614300

O100

O100

O200

613100 Putni trokovi


613200 Izdaci za energiju
613300 Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za vodu i kanalizaciju 613300
elementarne nepogode CZ
Izdaci za ostale komunalne usluge
613329 CZ - iz namjenskih sredstava za
elementarne nepogode
Nabavka materijala i strune
613400
literature
90.000

3.000
100.000
550.000

Ostale nespomenute usluge


613990 desetogodinjica otvaranja Starog

mosta
UNESCO Projekat svjetske
613990 batine - obaveza uea u
15.000
konferencijama
Grantovi pojedincima i
614000
50.000
neprofitnim organizacijama
614200 Novana pomo pojedincima
25.000
Novana pomo neprofitnim
614300 organizacijama - jednokratne
25.000
pomoi
Ceremonija otvaranja Starog
614300
200.000
mosta

MO - Start-up
200.000
Preuzimanje prostora
Graevinskog fakulteta

40.000
Sveuilita u Mostaru (po
Sporazumu)
ODJEL
ZA ORGANIZACIJU, PRAVNE

POSLOVE, OPU UPRAVU,


1.222.700
CIVILNU ZATITU I
VATROGASTVA

Administracija Odjela
1.222.700

Izdaci za materijal i usluge


1.048.200

300.000

30.000

1.369.900
670.000

1.469.900

0
0

100.000

90.000

300.000

30.000

3.000
100.000
550.000

2.592.600
1.718.200

2.692.600

40.000

200.000

300.000

25.000

25.000

50.000

15.000

94.174

7.191
79.340
738.706

1.294.714
1.170.719

1.294.714

200.000

11.132

30.200

20.000

50.200

9.602

351

60.000

460.021
213.181

489.472

0
0

94.174

60.000

7.191
79.340
738.706

1.754.734
1.383.900

1.784.186

200.000

11.132

30.200

20.000

50.200

9.602

351

105

20

240
79
134

68
81

66

100

121

80

100

64

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O200

O100
O100
O100

O100
O100 613000

O100

614300

O100

O100

O100

O100

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 389

613710

613813

613814

613814

O100

O100

O100

O200

613920

613920

613970

613970
613974

O100

O200

O200

O200
O100

O100 613900

O100
613912
O100
613914

613700

Izdaci za tekue odravanje vatrogastvo


Izdaci za tekue odravanje mjesnih zajednica
Osiguranje vozila - za vozila na
lizing
Osiguranje zaposlenih i objekata
u vlasnitvu Grada Mostara
Osiguranje zaposlenih
vatrogastva
Ugovorene usluge
Usluge tampanja i oglaavanja
Trokovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i strunog
usavravanja
Usluge obrazovanja i strunog
usavravanja vatrogasaca
Izdaci za rad komisija CZ procjena teta
Izdaci za rad taba CZ
Izdaci za matiare

613700 Izdaci za tekue odravanje zgrada

O200

O100

613400 Nabavka materijala za vatrogastvo


Izdaci za materijal i usluge CZ
O200 613000 613400 trokovi funkcionisanja slube i
taba CZ
Izdaci za usluge prevoza, goriva i
O100
613500
registracija motornih vozila
Izdaci za usluge prevoza, goriva
O200
613500 i registracija motornih vozila vatrogastvo
O200
613500 Izdaci za gorivo CZ
Izdaci za unajmljivanje imovine i
O100
613600
opreme

O200

60.000
35.000

60.000

4.000

6.000

60.000

15.000

14.000

144.000

6.000

35.000

60.000
6.000

15.000

14.000

5.000

259.000
90.000
1.000

6.000

15.000

6.200

35.000

35.000

70.000

4.000

35.000

60.000

60.000

40.000

20.000

5.112

3.295

66.947
55.745
80

5.667

118.882

3.600

56.212

20.405

31.015

4.836

16.641

38.625

62.064

20.405
5.112

3.295

97.962
55.745
80

4.836

5.667

16.641

118.882

3.600

38.625

56.212

62.064

34
85

66

38
62
8

81

91

48

170

90

64

94

310

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

5.000

115.000
90.000
1.000

15.000

6.200

35.000

40.000

70.000

20.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 390

Izdaci iz namjenskih sredstava CZ


ugovori sa porezima
613991 Usluge preseljenja
613990 Ostale nespomenute usluge

614300

616413

821000

O200

O100

O100

O100

12.236.000
10.806.000

Izdaci za bruto plae i naknade

Bruto plae za sluenike,


namjetenike

50.000

50.000

205.000

200.000

699.900

294.900

50.000

50.000

10.000

5.000

25.000

15.000

45.932

76.172

122.105

1.890

2.715

10.806.000 10.615.702

12.236.000 12.113.919

13.575.500 13.354.507

13.575.500 13.354.507

52.500
12.000

205.000

200.000

100.000
294.900

864.400

10.000

50.000

50.000

10.000

5.000

25.000

10.000
3.000

15.000

64.319

64.319

195.317

51.522

246.839

29.452

10.610

10.615.702

12.113.919

13.418.826

13.418.826

45.932
0

195.317

51.522

76.172
0

368.944

1.890

29.452

0
2.715

98

99

99

99

87
0

95

26

76
0

43

19

59

0
91

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

O100

611000

O142

821300 821300

823331
821500

O800
O800

O800

O800
821310
O800 821300

614200

613941

O200

O200

613991

10.000
3.000

Ostale nespomenute usluge za

vatrogastvo
Sistematski pregled vatrogasaca

Grant pojedincima iz sredstava


civilne zatite -elementarne

nepogode
Grant neprofitnim
organizacijama iz sredstava

civilne zatite - elementarne


nepogode
Naknada vezana za
pozajmljivanje od domaeg
10.000
pozajmljivaa - lizing za vozila
Izdaci za nabavku stalnih
164.500
sredstava
Nabavka opreme
100.000
Nabavka opreme za civilnu zatitu

Preseljenje slube CZ u prostorije

Cernice
Nabavka opreme za vatrogasnu

djelatnost
Lizing za vozila
52.500
Nabavka softwera - licenca
12.000
ODJEL
ZA FINANCIJE I
13.525.500
NEKRETNINE
Administracija Odjela
13.525.500

613990 Ostale nespomenute usluge CZ

613974

O200

O200

O100
O100

O200

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 391

1.000

613914 Trokovi reprezentacije


Usluge obrazovanja i strunog
613920
usavravanja
Izdaci za rad komisije - procjena
613973
nekretnina

613976 Izdaci za trokove vjetaenja

O100

O100

O100

O100

O300

613973
5.000

20.000

10.000

50.000

5.000

20.000

10.000

50.000

4.000

1.000

6.000
50.000
97.500

15.000

1.170.000
1.170.000
169.500
1.000

50.000

80.000

100.000
950.000
250.000

1.430.000

3.350.000

36.000

7.420.000

766

9.732

3.430

1.910

97

5.486
49.359
16.644

16.324

1.152.215
1.152.215
88.373
560

34.163

91.494

152.043
992.001
228.516

1.498.217

3.280.187

34.458

7.301.057

64.319

64.319

64.319

766

9.732

3.430

64.319

1.910

97

5.486
49.359
80.963

16.324

1.152.215
1.152.215
152.692
560

34.163

91.494

152.043
992.001
228.516

1.498.217

3.280.187

34.458

7.301.057

15

49

34

129

48

10

91
99
83

109

98
98
90
56

68

114

152
104
91

105

98

96

98

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Izdaci za rad komisija inventurnih


i ostale komisije
Izdaci za poreze i doprinose na
613980 dohodak i drugih samostalnih
djelatnosti

50.000

6.000
50.000
47.500
4.000

15.000

O100

50.000

1.170.000
1.170.000
119.500
1.000

50.000

1.430.000

80.000

Naknade trokova zaposlenih

3.350.000

36.000

7.420.000

100.000
950.000
250.000

611200

Neto plae za slubenike i


namjetenike i pripravnike
Poseban porez na plau za zatitu
613983
od prirodnih i drugih nesrea 0,5%
Doprinosi na teret uposlenih
611131
slubenika PIO

611111

611211 Naknada trokova prevoza


611221 Naknada za topli obrok
611224 Regres za godinji odmor
Otpremnine zbog odlaska u
O100
611225
penziju - prekobrojni
Pomo u sluaju smrti ili tee
O100
611227
invalidnosti
O100 612000

Doprinosi poslodavca
O100
612110 Doprinosi poslodavca
O100 613000

Izdaci za materijal i usluge


O100
613100 Putni trokovi
Nabavka materijala i strune
O100
613410
literature
O100
613712 Odravanje softvera
O100
613800 Bankarske usluge
O100 613900

Ugovorene usluge

O100
O100
O100

O100

O100

O100

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 392

613000

Izdaci za materijal i usluge

613990 Ostale nespomenute usluge


613990 Trokovi prinudnih izvrenja
ODJEL ZA

DRUTVENE DJELATNOSTI

Administracija Odjela

O15
O16

O100

O100
O100

O100

OO11
O13
O14

O100

Kulturni centar Potoci


Centar za kulturu

Boini koncerti (dva Boina


koncerta)
Bajramski koncert
Grantovi za manifestacije iz
oblasti kulture
Ostali nespomenuti izdaci
Grantovi neprofitnim
organizacijama - kultura
Muzej Hercegovine
Djeja biblioteka
HDHS Kosaa

7.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
2.083.680

31.970
220.320

148.580
116.700
290.000

2.016.680

5.000

50.000

4.000

8.000

20.000

67.000

2.500
10.000
27.000

66.500

9.000

8.133.488
66.500

2.500
5.000

2.945

31.970
220.320

148.580
116.700
290.000

2.016.680

5.000

50.000

4.000

8.000

67.000

1.000
1.000
3.000
2.083.680

1.000

7.000
1.000

20.000

2.500
10.000
27.000

66.500

66.500

8.145.433

2.500
5.000

31.970
220.320

148.580
116.700
290.000

2.014.180

30.000

4.000

8.000

42.000

45
330
2.056.180

220

1.287
692

16.755

2.053
7.997
26.865

54.957

54.957

8.079.729

709

761

2.945

31.970
220.320

148.580
116.700
290.000

2.014.180

30.000

4.000

8.000

42.000

0
45
330
2.056.180

220

1.287
692

16.755

2.053
7.997
26.865

54.957

54.957

8.083.435

709
0

100
100

100
100
100

100

60

100

100

63

0
5
11
99

22

18
69

84

82
80
99

83

83

99

28
0

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100
O100
O100

O100

614311

614121 Manifestacije iz oblasti kulture

O100

O100

613100 Putni trokovi


613200 Izdaci za energiju
613300 Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala i strune
O100
613400
literature

Ugovorene usluge
O100 613900
O100
613914 Trokovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i strunog
O100
613920
usavravanja
O100
613934 Izdaci za raunarske usluge
O100
613990 Ostale nespomenute usluge
O100
613990 Trokovi prinudnih izvrenja

Sluba za kulturu
O100 614000

O100
O100
O100

O100

O100

O111

O100
O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 393

O100

O100

0
0

1.368.084
1.342.864

20.000
5.220
1.859.394

10.000

5.000

20.000
5.000
5.000

16.420

4.169.478

509.360
718.930
53.154

85.000
184.120
168.010
161.900

195.000

215.000

31.860
168.220

1.859.394

5.220

20.000

10.000

5.000

20.000
5.000
5.000

16.420

509.360
718.930
53.154

1.342.864

1.368.084

4.169.478

85.000
184.120
168.010
161.900

195.000

215.000

31.860
168.220

1.856.154

5.220

20.000

10.000

5.000

20.000
5.000
5.000

16.420

509.360
718.930
53.154

1.342.864

1.368.084

4.153.283

85.000
184.120
168.010
161.900

195.000

212.500

31.860
168.220

1.856.154

5.220

20.000

10.000

5.000

20.000
5.000
5.000

16.420

509.360
718.930
53.154

1.342.864

1.368.084

4.153.283

85.000
184.120
168.010
161.900

195.000

212.500

31.860
168.220

100

100

100

100

100

100
100

100

100
100
100

100

100

100

100
100
100
100

100

99

100
100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

O100

O100

O100

O100
O100

O100

O100
O100
O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100
O100

O100

O100

O17
O18

Kulturni centar Blagaj


MC Pavarotti
Narodno pozorite - po sporazumu

O19
sa HNK
Hrvatsko narodno kazalite - po

155
sporazumu sa HNK

O20 Mostarski teatar mladih

O21 Lutkarsko kazalite

O22 Pozorite lutaka

O23 Simfonijski orkestar


Sluba za odgoj, obrazovanje,

mlade i sport
Tekui transferi za predkolski

odgoj
Izdaci za tekue poslovanje za
614129

predkolski odgoj

O24 JU Djeji vrti Ciciban

25
Djeji vrti MOSTAR

O26 Los Rosales


Osnovna kola za djecu s

O86
posebnim potrebama

O27 Djeji vrti Sunani most

173
Djeji vrti Sveti Josip

Vedri osmjeh
Udruga za promicanje prava

i potreba djece s tekoama u


razvoju - Ruku mi daj

385
Djeiji vrti Zenzem
SOS Kinderdorf Djeji vrtii

386
Mostar
Investiciono odravanje i
615221 615221 opremanje objekata - nabavka
opreme
Sistematski ljekarski pregled
614129

uposlenih
614129
Transferi za obrazovanje

O100
O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 394


O28
O29
O30

O31

O32

O33

O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40

O41

O42
O43
O44
O45
O46
O47
O48
O49
O50
O51

O100

O100

O100

O100

614129

613500

614129

614129

614129

O100

O100

O100

O100

Osnovna kola Zalik


Osnovna kola za djecu sa
posebnim potrebama Los Rosales
O.. A.B. imia
O.. S.S. Kranjevia
O.. Ilii
O.. Cim
III Osnovna kola
O.. Bartola Kaia
O.. Petra Bakule
Osnovna kola za djecu s
posebnim potrebama
O.. Blagaj
O . Gnojnice
O.. Omer Maksumi
O.. Ivana Gundulia
O.. Ilije Jakovljevia
O.. Marina Dria
O.. Kruevo
O.. Bijelo Polje
O.. Vrapii
O.. Drenica
Trokovi pregleda uenika sistematski pregledi
Trokovi prevoza uenika i
zaposlenih u osnovnim kolama
Trokovi prevoza uenika
Naknade za prevoz kolskih
odbora
Tekue odravanje kola

Osnovna kola Mujaga Komadina

Izdaci za materijal i usluge


O Mustafa Ejubovi ejh Jujo
IV osnovna kola
VI osnovna kola

100.000

3.000

24.260

800.000

90.000

29.930
30.470
24.725
55.962
36.022
43.206
22.550
56.298
28.528
37.200

9.000

48.372
44.970
15.400
17.800
39.186
27.492
52.068

16.175

34.547

30.781

839.134
64.768
48.162
25.522

100.000

3.000

24.260

800.000

90.000

29.930
30.470
24.725
55.962
36.022
43.206
22.550
56.298
28.528
37.200

9.000

48.372
44.970
15.400
17.800
39.186
27.492
52.068

16.175

34.547

30.781

839.134
64.768
48.162
25.522

99.924

2.006

24.527

845.308

42.688

29.930
30.470
24.725
55.962
36.022
43.206
22.550
56.298
28.528
37.200

9.000

48.372
44.970
15.400
17.800
39.186
27.492
52.068

16.175

34.547

30.781

839.134
64.768
48.162
25.522

99.924

2.006

24.527

845.308

42.688

29.930
30.470
24.725
55.962
36.022
43.206
22.550
56.298
28.528
37.200

9.000

48.372
44.970
15.400
17.800
39.186
27.492
52.068

16.175

34.547

30.781

839.134
64.768
48.162
25.522

100

67

101

106

47

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
100
100
100

100

100

100

100
100
100
100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

O100
O100
O100
O100
O100
O100
O100
O100
O100
O100

O100
O100
O100
O100
O100
O100
O100

O100
O100
O100
O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 395

O62
O63
384
O64

275

204

278

427

O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100
O100

O61

O100

O100

O100

614324

700.000

10.000
226.000
215.000
1.000
10.000
700.000

3.000

3.000

16.000

1.000

2.000

Sluba za socijalne i stambene


poslove, zdravstvo, raseljena lica 1.583.830
i izbjeglice
Transferi za nevladine
organizacije - za socijalnu
141.000
zatitu
Udruga za radno osposobljavanje
osoba s poseb. potrebama
75.000
Nazaret
Caritas
5.000
Merhamet
5.000
Dobrotvor
5.000
Crveni krst Grada Mostara
15.000
Udruenje graana oteenog
4.000
sluha Grad Mostar
Udruga gluhih i nagluhih osoba u
4.000
HNK SLUH
Udruenje slijepih i slabovidnih
4.000
graana Mostara
Udruenje lijeenih alkoholiara
5.000
Grada Mostara

Sportski savez Grada Mostara

Manifestacije iz oblasti
obrazovanja, uenika takmienja,
priredbe i sl.
614129

Ostali nespomenuti izdaci


Tekui transferi za ostale
614324

neprofitne organizacije

O54 Jevrejska opina Mostar


Udruenje Roma Neretva

O55
Mostar

262
OKC Abraevi
614200 614234 Izdaci za mlade
614234 Stipendije studentima i uenicima
614324 Grantovi za projekte mladih
614129 O57 Vijee mladih
614300

Izdaci za sport

614322

O100

O100
O100
O100
O100
O100
O100

O100

O100

O100

O100

O100

2.945

2.945

5.000

4.000

4.000

4.000

5.000
5.000
5.000
15.000

75.000

143.945

1.595.775

700.000

10.000
226.000
215.000
1.000
10.000
700.000

3.000

3.000

16.000

1.000

2.000

5.000

4.000

4.000

4.000

5.000
5.000
5.000
15.000

75.000

141.000

1.572.698

700.000

10.000
213.045
202.450
595
10.000
700.000

3.000

3.000

16.000

1.067

1.500

761

2.945

2.945

5.000

4.000

4.000

4.000

5.000
5.000
5.000
15.000

75.000

143.945

1.576.403

700.000

10.000
213.045
202.450
595
10.000
700.000

3.000

3.000

16.000

1.067

1.500

100

100

100

100

100
100
100
100

100

100

99

100

100
94
94
60
100
100

100

100

100

107

75

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

9.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 396

O74

O100

614231

615221

O100

O100

O100

O100

O100

Gradski savez penzionera


ene BiH
Udruga slijepih osoba HNK
Uee u finansiranju za
suzbijanje rodno utemeljenoga
nasilja Gender centar
Tekue odravanje socijalnih
stanova
Izdaci za odravanje stanova
Uee u finansiranju za
suzbijanje rodno utemeljenoga
nasilja
Transferi za ustanove socijalne i
zdravstvene zatite
Centar za stara i iznemogla lica
Djeji dom
Centar za posebne potrebe Los
Rosales
Javna/puka kuhinja
Centar za prevenciju i izvan
bolniko lijeenje
Sufinansiranje aktivnosti u
oblasti zdravstva i socijalne
zatite
Grantovi pojedincima
Alternativni smjetaj
Subvencije graanima za
komunalne usluge
Kapitalni transferi za
sufinansiranje projekata
Popravak stanova - alternativnog
smjetaja
Sufinansiranje za stambene
objekte Buffer naselje
Sluba za zatitu prava
branilaca i njihovih porodica
Izdaci za organizacije proistekle
iz rata
230.000

230.000

20.000

10.000

30.000

205.000

240.000
35.000

9.000

80.000

445.000

92.000

423.860
117.970

1.158.830

5.000

5.000
10.000
4.000

4.500

4.500

2.945

230.000

230.000

20.000

10.000

30.000

205.000

240.000
35.000

9.000

80.000

445.000

92.000

423.860
117.970

1.158.830

5.000

4.500

4.500

2.945

5.000
10.000
4.000

242.611

242.611

17.900

6.058

23.958

203.410

234.910
31.500

9.000

80.000

445.000

92.000

423.860
117.970

1.158.830

5.000

5.000
10.000
4.000

761

2945

242.611

242.611

17.900

6.058

23.958

203.410

234.910
31.500

9.000

80.000

445.000

92.000

423.860
117.970

1.158.830

5.000

761

2.945

5.000
10.000
4.000

105

105

90

61

80

99

98
90

100

100

100

100

100
100

100

100

17

100

100
100
100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

614200
614233

O100
O100

614324

O72

O100

614239

O71

O100

O100

O69
O70

O100
O100

614311

O100

821625

O300

O67
O68
274

O100

613700

O300

O100
O100
O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 397

24.000

195.000

O76

Administracija Odjela
45.000

20.000

45.000

137.000
2.000
30.000
40.000

437.000

13.936.375

5.929.495

20.000

182.000
2.000
30.000
40.000

482.000

21.294.870

35.000

4.000
25.000

2.000

2.000

9.000
9.000

12.000

12.000

24.000

24.000
24.000

24.000

24.000

195.000

26.877

85.567
275
29.042
24.126

309.179

662.801

47.611

4.000
25.000

2.167

1.833

9.000
9.000

12.000

12.000

24.000

24.000
24.000

24.000

24.000

195.000

91.622

91.622

4.388.563

1.057.026

26.877

177.189
275
29.042
24.126

400.801

6.108.390

47.611

4.000
25.000

2.167

1.833

9.000
9.000

12.000

12.000

24.000

24.000
24.000

24.000

24.000

195.000

134

97
14
97
60

83

29

136

100
100

108

92

100
100

100

100

100

100
100

100

100

100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100 613000

Izdaci za materijal i usluge


O100
613100 Putni trokovi
O100
613200 Izdaci za energiju
O100
613300 Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala i strune
O100
613400
literature

O100

O100

O100
O100

O100

O100

O100
O100

O100

O100

O100

O100
O100

Jedinstvena organizacija boraca

Branilaka populacija
(udruenja) proistekla iz rata
92.-95.

Organizacija RVI (Stari grad,


24.000
Sjever i Jugoistok)
O77 Organizacija porodica ehida
24.000
O78 HVIDRA Mostar
24.000
Udruga dragovoljaca i veterana
O79
24.000
domovinskog rata HZHB
Udruga udovica hrvatskih
O80
12.000
branitelja u Domovinskom ratu
Udruga roditelja hrvatskih
O81
12.000
branitelja u Domovinskom ratu
315
Udruga oboljelih od PTSP-ia
9.000
382
Udruenje oboljelih od PTSD-ia
9.000
Hrvatska udruga logoraa
O82
2.000
Domovinskog rata
Udruenje logoraa Mostar
2.000
O83
Mostar
O84 Udruga civilnih rtava rata
4.000
614324 Obiljeavanje prigodnih godinjica
25.000
Sredstva za implementaciju
Zakona o dopunskim pravima
614232
35.000
branilaca i lanova njihovih
porodica
ODJEL

ZA URBANIZAM I
1.429.000
GRAENJE

O75

O100

O100

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 398

O100 613900

Ugovorene usluge
O100
613914 Trokovi reprezentacije
Usluge obrazovanja i strunog
O100
613920
usavravanja
Izdaci za raunarske usluge
(hardveri i softveri) i usluge
O100
613934
za katastarske planove sa
Geodetskom upravom
O300
613973 Izdaci za tehniki prijem
O100
613970 Trokovi vjetaenja
O100
613991 Ostale nespomenute usluge
Izdaci za nabavku stalnih
O100 821000

sredstava
O100
821300 Nabavka opreme-katastar
Sanacija Gradske vjenice i

821600
Gradske uprave nakon devastacije
Sanacija akog doma nakon

821200
devastacije
Sluba za urbanistiko
O100 821500

planiranje
O100

Geodetske podloge
O100

Sluba za graenje i obnovu


Izrada investiciono - tehnike
O100
821000 dokumentacije za objekte u
vlasnitvu Grada
O100
821000 Nastavak gradnje Muzike kole

Grant za Rome

Grant za Rome OSC-e


O100

Romsko naselje
O100
Romsko naselje - pristupni put
O100
CRS - stanovi (prikljuci)
Narodna biblioteka - sanacija
O100

zgrade
Uee u sufinansiranju ratom
O100

devastiranih zgrada
Renta za objekat u Vrapiima

Dom za mlade djeiji dom LAMA

45.000

45.000

45.000
1.000
4.000
20.000

10.000
10.000
300.000
50.000

250.000
20.000
20.000
972.000
100.000
10.000

20.000
2.000
10.000
20.000
700.000
50.000

50.000

700.000

20.000

10.000
40.000
1.960
20.000
2.000
10.000

100.000

20.000
1.013.960

20.000

250.000

50.000

300.000

45.000
10.000
10.000

20.000

4.000

90.000
1.000

297.117

5.700
1.225

353.622

108.279

96.586

18.746

223.612

1.551

3.695

5.246

91.622

91.622

39.999
1.960

41.959

297.117

0
39.999
1.960
5.700
1.225
0

42

0
100
100
29
61
0

0
39

0
395.581
0

43

37

75

204
0
16

92

108
0

108.279

96.586

18.746

223.612

91.622
0
1.551

3.695

96.869
0

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

40.000
1.960

41.960

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 399

O100

O800

O800

1.770.275

218.300

2.301.100

2.902.300

151.100

106.100

802.200

600.000

8.851.375

13.891.375

30.000

30.000

5.887.535

1.770.275

218.300

2.301.100

2.902.300

151.100

106.100

802.200

600.000

8.851.375

19.778.910

30.000

30.000

19.828

29.752

272.395

36.817

929.211
620.000

16.553
38.610
200.000

255.163

19.937

9.690

25.099

54.726

120.134
55.000

175.134

1.414.234

4.296.941

1.015.067

272.395

36.817

929.211
620.000

16.553

200.000

255.163

19.937
0

25.099

54.726

120.134
55.000

175.134

1.414.234

5.312.008

19.828

29.752

52

11

52

15

16

27

66

99

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O800

O800

Gradsko podruje ZAPAD

Prikljuci za objekat u Vrapiima


Dom za mlade djeiji dom LAMA
Donacija za povratnike
Sluba za graenje
infrastrukturnih objekata
KAPITALNI IZDACI
PO GRADSKIM
PODRUJIMA
Gradsko podruje SJEVER
Gradsko podruje - STARI
GRAD
Gradsko podruje - STARI GRAD
Gradsko podruje - STARI GRAD
Gradsko podruje
JUGOISTOK
Nabavka zgrada
Rekonstrukcija i investiciono
odravanje
Gradsko podruje JUGOISTOK
Gradsko podruje - JUG
Gradsko podruje
JUGOZAPAD

821200 Nabavka zgrada


821600 Rekonstrukcija cesta i mostova
615225 Gradsko podruje ZAPAD
Gradsko podruje
CENTRALNA-SREDINJA
ZONA

Gradsko podruje GRAD


821627 Stalna sredstva u pripremi
Investiciono odravanje i
821629 opremanje objekata - nabavka
opreme
Otplata stranim finansijskim
823212
institucijama

O800

615311

O800

821600

821200

O800

821200
615221

O800

O800

O100

821000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 400

Potopljeno zemljite

Administracija Odjela
0

30.000

1.647.000

104.800
2.000
51.000
17.800

104.800

Fond za zatitu okoline

Federacije BiH
ODJEL
ZA PRIVREDU, KOMUNALNE 4.508.800
I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Kapitalni grantovi

4.800.000

70.000

150.000

10.000

0
0

10.000

2.150.000

737.535

3.000.000

30.000

104.800
2.000
51.000
17.800

104.800

6.155.800

2.150.000

4.800.000

737.535

3.000.000

70.000

150.000

10.000

10.000

22.364

66.749
2.317
27.874
13.216

66.749

4.277.660

1.506.309

133.000

1.020.000

289.472

750.560
689.675

2.749.707

3.754.774

399.471

118.822

22.364

66.749
2.317
27.874
13.216

66.749

5.902.791

133.000

476.201 1.496.201
10.000
10.000

109.999

750.560
418.867 1.108.542

1.005.067

75

64
116
55
74

64

96

78

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Izdaci za materijal i usluge


O100 613000
O100
613100 Putni trokovi
O100
613200 Izdaci za energiju
O100
613300 Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala i strune
O100
613400
literature

O100

614200 Grantovi pojedincima

821111 Nabavka zemlje


821200 Nabavka graevina
Nabavka stalnih sredstava u obliku
821500
prava
821600 Rekonstrukcija

615000

821000

O800

O800

O800

O800

O800

O800

O800

O800

Prodaja stanova
Prihodi od privatizacije (prodaje

nekretnina)
Izdaci po prihodima od

koncesije
Utroak novanih sredstava od

privatizacije
Utroak novanih sredstava od

sklonita
Kapitalni izdaci finansirani

sredstvima GSM licence

821200 HNK sredstva granta


Grant od nogometnog/
614300

fudbalskog saveza

O800

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 401

614300

613300

O100
O100
O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

Sluba za privredu

821629 Projekat HERA


Sluba za komunalne poslove i

zatitu okoline
Zajednika komunalna

potronja
613217 Trokovi utroka javne rasvjete
Tekue odravanje objekata i
613722
ureaja javne rasvjete
Odravanje istoe i kafilerijski
613324
poslovi
613324 Odravanje zelenila
613328 Urbani mobilijar i dekoracija
Odravanje hidrotehnikih
613329 objekata u Gradu po programu
ZKP

614411 Subvencije javnim preduzeima

613991 Promocija Grada Mostara


614311 Promocija Grada Mostara
Sufinansiranje projekata 613991
priprema projekata
Odravanje baze podataka
613991
Privrednog registra
614239 Grant za vodosnadbjevanje
Grant neprofitnim
614311
organizacijama

Ekonomski poslovi
614311 REDAH
613991 Uee na sajmovima

613991 Ostale nespomenute usluge

O100

O100

613920

Usluge obrazovanja i strunog


usavravanja

Ugovorene usluge
613914 Trokovi reprezentacije

O100

O100 613900
O100

630.000

690.000
40.000

1.647.000

630.000

690.000
40.000

920.000

300.000

1.500.000

4.240.000

5.887.000

1.000

15.000

4.000
8.000

42.000
3.000
11.000

42.000

1.000

2.000

4.000
1.000

658.740

687.613
38.500

898.877

206.856

1.546.165

4.075.045

4.075.045

2.869

14.391

11.522

14.391

590

180

978
208

1.506.309

8.860

88.000

11.962

10.000

118.822

118.822

658.740

687.613
38.500

898.877

206.856

1.546.165

4.075.045

5.581.354

8.860

88.000

11.962

10.000

2.869
0

133.212

11.522

133.212

590

180

978
208

105

100
96

98

69

103

96

95

72
0

317
0
105

317

59

24
21

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

920.000

300.000

1.500.000

4.240.000

4.240.000

1.000

15.000

4.000
8.000

42.000
3.000
11.000

42.000

1.000

2.000

4.000
1.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 402

613329

613700

O100

O200

O200

O100

O100
O100

O100

Saobraaj i veze

615225

AGA KAN rekonstrukcija stare


jezgre
Rekonstrukcija i investiciono
ulaganje u poslovne prostore

Grada Mostar
JAVNO

PRAVOBRANITELJSTVO
614311 Tekui trokovi poslovanja
CENTAR

ZA SOCIJALNI RAD GRADA


MOSTARA
614181 Tekui trokovi poslovanja
Finansiranje djelatnosti po Zakonu

o socijalnoj zatiti

Nabavka stalnih sredstava

614325 Tekui trokovi poslovanja

613725

20.000

130.000

850.000

1.000.000

348.000

348.000

240.000

25.000

265.000

285.000
285.000

27.000

1.160.000

420.000

1.607.000

40.000

120.000
100.000
20.000
2.000
2.000

30.000

20.000

110.000

20.000

130.000

850.000

1.000.000

348.000

348.000

240.000

25.000

285.000

550.000

120.000
100.000
20.000
2.000
2.000

27.000

1.160.000

420.000

1.607.000

40.000

30.000

20.000

110.000

20.000

130.000

850.000

1.000.000

348.000

348.000

285.000

285.000

121.476
113.476
8.000
0

24.500

13.794

65.934

65.934

1.097.541

408.769

1.506.309

20.000

130.000

850.000

1.000.000

348.000

348.000

65.934

285.000

350.934

121.476
113.476
8.000
0
0

1.097.541

408.769

1.506.309

24.500

13.794

100

100

100

100

100

100

27

100

64

101
113
40
0
0

95

97

94

82

13

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

O100

O800

O800

O100

O100

O100
O100
O100
O100
O100

O200

O200

Upravljajnje otpadom
Pripremne radnje na otvaranju

Starog mosta
Zatita okoline po programu
613329
ZKP-a
Izdaci za ekologiju Gradsko

podruje Sjever

Tekue odravanje horizontalne i


vertikalne signalizacije

613724 Odravanje cesta


Usluge odravanja eljeznikih
613720

prelaza

Sluba za inspekcijske poslove


613991

Trokovi inspekcijskih izvrenja


613927

Deratizacija

Sluba za podrku biznisa

613991 Projektni zadaci BSC-a


AGENCIJA
614000

STARI GRAD

O200

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 403

270.000

900.000

500.000

1.730.000

Tekua rezerva
60.000

614400 JP Mostar parking

613200 Osnovna kola Zalik

UKUPNI
RASHODI I IZDACI TEKUE 33.329.200 17.377.275

GODINE

KAPITALNI IZDACI
PO GRADSKIM

PODRUJIMA

Gradsko podruje - SJEVER

Gradsko podruje - STARI

GRAD
821200 Nabavka graevina

821600 Investiciono odravanje

Gradsko podruje

JUGOISTOK
Gradsko podruje - JUG

Gradsko podruje

JUGOZAPAD
821111 Nabavka zemlje

821200 Nabavka graevina

Nabavka stalnih sredstava u obliku


821500

prava
821600 Investiciono odravanje

Gradsko podruje ZAPAD

616000 Kamate za kredite World Bank

613000 613960

616000

O100

O700

OSTALI IZDACI

Tekui trokovi poslovanja

Zavod za prostorno ureenje

Zatezne kamate, trokovi spora,


sudske nagodbe
Vansudske nagodbe sa
613961
uposlenicima

O100

O100

14.113
10.000
4.113

171.605

231.339

201.751

618.809

56.738.915 30.531.581

60.000

270.000

900.000

500.000

1.730.000

34.995
169.080

29.285

287.010
244.758

596.048

44.886

199.575
147.267

346.842

48.143

1.605.292

4.925.292

6.515.357

14.113
10.000
4.113

171.605

231.339

201.751

618.809

34.995
169.080

29.285

287.010
244.758

596.048

44.886

346.842

48.143

1.605.292

4.925.292

1.178.793 38.225.731

67

24

64

26

40

36

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

6.032.440

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 404

613416
613416

613482

613511
613711

613800

614311

614411

615225

615311

821100

821200
821300

821500

821600

615225
615225

615000

Gradsko podrujeCENTRALNA - SREDINJA

ZONA
Gradsko podruje GRAD

Rashodi iz prenesenih

namjenskih sredstva
Sitan inventar - sredstva za CZ

Izdaci za odjeu, uniforme

Nabavka materijala CZ

elementarne nepogode hrana

Nabavka goriva

Tekue odravanje
Bankarske usluge negativna

kursna razlika Vihovii II


Grant neprofitnim organizcijama

REDAH
Subvencije javnim preduzeima

(Deponija, Ruskoni Viaggi Italija)


Kapitalni grantovi

Agencija Stari grad Aga Kan

Agencija Stari grad NAMA


Agencija Stari grad

rekonstrukcija poslovnog prostora

Romsko naselje
Nabavka stalnih sredstava iz

prenesenih sredstava
Nabavka zemlje - nabavka zemlje

Vihovii II faza

Ostale graevine

Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku

prava
Rekonstrukcija i investicije u

pripremi O Zalik
UKUPNI
RASHODI I IZDACI TEKUE 33.329.200 17.377.275
GODINE
6.032.440

227.528

500

828.936
224.886

1.494.162

2.776.012

10.693

6.760

99.557
24.285
57.820

84.117

8.000

918

20.003
92.778

32.584

19.293
186.738

543.988

400.293

227.528

500

828.936
224.886

1.494.162

2.776.012

10.693

6.760

99.557
24.285
57.820

84.117

8.000

918

20.003
92.778

32.584

19.293
186.738

543.988

400.293

56.738.915 30.531.581 11.440.650 1.178.793 43.151.023

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 405

Rekonstrukcija puta M-17 - Rasoje

Rekonstrukcija puta Salakovac - Podgorani

30.000
47.609

Put Gornji Zalik, (Projekat odvodnje oborinskih voda)

Vanjsko igralite JU II Gimnazije Mostar

Igralite Donja Mahala rekonstrukcija

Grant za rekonstrukcju zapaljenih objekata

Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura emovac

Putna infrastruktura u kampusu Univerziteta Demal Bijedi

Okonanje projekata pokrenutih odlukama komisije gradskog podruja STARI GRAD

Sanacija poda fiskulturne sale IV osnovne kole

Sanacija podova u O M.E. ejh Jujo

Rekonstrukcija i poploavanje trotoara u Ulici Marala Tita

50.000

22.000

175.134

1.414.235

49.979

40.155

55.000

30.000

Izvrenje Budeta
za period od 01.0131.12.
2014.godine

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

22.000

80.000

55.000

25.000

40.000

17.000

30.000

Vodovod Mazoljice (dodatni materijal)

13.591

Potporni zid - XXI ulica (Nadharem)

802.200

250.000

240.000

20.000

20.000

70.000

600.000

8.851.375

Budet za 2014.
godinu

Kapitalni projekti gradskog podruja - STARI GRAD

Izrada projektnih dokumentacija

Ureenje partera oko spomenika kulture BiH u Donjoj Drenici

Kapitalni projekti gradskog podruja - SJEVER

Zavretak partera oko O.. Gornja Drenica

Gradska podruja ukupno:

OPIS

I. Kapitalni projekti po gradskim podrujima iz sredstava Prihodi od imovine

Utroak kapitalnih projekata za period od 01.01-31.12. 2014.godinu

lan 4

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 406

kola Gnojnice izgradnja novog objekta pripremni radovi

Rekonstrukcija ambulanta Draevice (dug)

Sanacija prostorija SC Redarstvenik

Parter Jasenica

Zavretak zapoetih projekata u ovim podrujima

Onovna kola Rodo sala

Kruni tok (kod Kantona)

Zavretak poploavanja ul Kralja Tvrtka

Presvlaenje produetka Bulevara do mosta Franjo Blaevi

Rjeavanje oborinskih voda Piramida - Eksperiment

Trokovi vjetaenja - izrade podloga i sl.

Izgradnja primarne kanalizacijske mree Vrelo - Ilii - Cim

Ureenje pjeakih povrina ulica Kralja Tomislava

Izgradnja primarne kanalizacione mree ulica Franjevaka (od crkve - Balinovac)

Izgradnja partera kapele u groblju Masline

Izgradnja puta Ilii (olua)

Kapitalni projekti gradskog podruja - JUGOZAPAD

Vodovod Buna

Izrada projektne dokumentacije

Kapitalni projekti gradskog podruja - JUG

Izrada projektne dokumentacije

Betoniranje ulica u Blagaju

Rasvjeta zidina Starog grada Blagaja ( Herceg Stjepan grad)

Igralite Blagaj

615225

Lokalni put Koine

Kapitalni projekti gradskog podruja - JUGOISTOK

Fejieva ulica

Pasarela kod O Zalik i oprema

30.000

20.000

500.000

160.000

50.000

54.726

5.099

9.690

19.937

20.000

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

10.000

150.000

200.000

100.000

100.000

250.000

50.000

2.902.300

1.100

10.000

30.000

110.000

151.100

5.100

16.000

10.000

20.000

20.000

20.000

15.000

106.100

20.000

350.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 407

Sanacija kolske sale Ekonomska kola

Zavretak (radovi + eksproprijacija) ulice Blajburkih rtava

Rondo ureenje partera

Rekonstrukcija kanalizacije Eksperiment

Rodo ULOG dovretak puta

Polog rasvjeta

Parkovi po GP Jugo-Zapad (u prilogu popis)

MZ Ilii

Naselje Stotina asfalt

Popravke i rekonstrukcija dvorane HD HS KOSAA

Balinovac ureenje pjeakih povrina (poploavanje ivinjaci)

Pomo za sanaciju zapaljenih objekata (privatnih)

Miljkovii parter (projekti iz MZ Miljkovii)

Vodovod SMRENJACI - SKBC Mostar

Neraspoeena sredstva gradskog podruja - JUGO-ZAPAD

Vukovarska - Dubrovaka (Euroherc) - semafori

Zgoni - Projekt + izgr. ceste do naselja invalida (eksproprijacija i izgradnja)

Vrh Avenije do V osnovne (Eksproprijacija i izgradnja)

Zavretak zapoetih projekata na GP Zapad

Zavretak igralita Potoci

Izrada projektne dokumentacije i ureenje kvartova (MZ Zgoni, Rudnik, Avenija I, Centar II)

Izrada projektne dokumentacije kolska sala Centar II

Izgradnja boarskog igralita i ureenje partera (Dubrovaka ulica kod Mostarke)

Rekonstrukcija kanalizacije, odvodnja oborinskih voda (Vukovarska)

Izgradnja rasvjete (Crna ulica - Centar II)

Izgradnja rasvjete Vodovod Vojno

Izgradnja rasvjete Vukovarska (DEKO)

Gradsko podruje - ZAPAD

Sanacija kole (kotlovnica i sale) I osnovna kola (Braa imi)

Zavretak hangara i ureenje prilaza i nabavka opreme

15.000

20.000

15.000

120.000

120.000

157

5.976

255.164

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

30.000

180.000

80.000

40.000

200.000

150.000

70.000

2.301.100

2.300

70.000

50.000

100.000

30.000

30.000

300.000

30.000

150.000

100.000

350.000

50.000

20.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 408

Nastavak betoniranja lokalnog puta Vrdi

Popravak osnovne kole Ivan Gunduli V osnovna

Ureenje prostorija MZ Ratani

Izgradnja / Eksproprijacija Rudarske (do V osnovne)

Izdvojena sredstva na poseban raun / Eksproprijacija Rudarske (do V osnovne)

Izrada glavnog projekta u Centralnoj zoni (Parking Vlada)

Poetak izgradnje produetka Bulevara

Zavod za prostorno ureenje

O.. Zalik

Otplate kredita Stari most i ostali krediti

Finansiranje GIS-a Zavod za prostorno ureenje

Pokrie deficita iz ranije godine

Eksproprijacija most Sjeverni logor - ulica Marala Tita

Nerasporeena sredstva

Kapitalni projekti gradskog podruja - GRAD

Izrada glavnog projekta Ureenja partera u Centralnoj zoni (Parter antieva)

Izrada glavnog projekta Produetak Bulevara (Gimnazija - Ero)

Kapitalni projekti gradskog podruja - CENTRALNA-SREDINJA ZONA

Infrastruktura Ratani (za povratniku Bonjaku populaciju)

Izrada projektne dokumentacije raskrsnica mljekara i izvoenje radova

615000

Obnova partera groblja ubrani

280.000

Izgradnja potpornog zida Orlac

Pomo Domu zdravlja za kupovinu ambulante Rudnik

Odvodnja oborinskih voda Orlac

120.000

Izgradnja ulice (itopromet - Crna ulica)

165.275

260.000

195.000

50.000

272.395

570.000

929.212

38.610

200.000

10.421

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

50.000

530.000

570.000

1.770.275

218.300

20.600

400.000

200.000

15.000

20.000

15.000

10.000

20.000

10.500

30.000

30.000

Izrada projektne dokumentacije kole Vojno

90.000

Izgradnja potpornog zida Bakijina luka

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 409

821292
821500

821600
821111
821292
821292

821292
821292
821600
821292

821292

615116

615225
821500

Subvencija za kolektore u Gradu


Renta za Deponiju/ Izgradnja sklonita (obaveza) projektovanje
HAK Zrinski i FK Vele - sufinansiranje projekta unapreenja infrastrukture - UEFA
HAK Zrinski i FK Vele - sufinansiranje projekta unapreenja infrastrukture - UEFA
Sufinansiranje izgradnje sportskih terena od umjetne trave (projekt NS/FS BiH) - Centar za posebne potrebe Los
Rosales i Osnovna kola za djecu sa posebnim potrebama
Sufinansiranje energetske uinkovitosti objekata (projekt USAID-a) Centar za stara i iznemogla lica i Centar
za posebne potrebe Los Rosales
Srpska Saborna crkva
Vodovod Ortije
Gnojnice vodovod
Projekt vodovod Buevac
Ostali projekti sufinansirani (kole/vrtii)
Rekonstrukcija Fejieve (dug)
Osnovna kola Zalik (obaveze)
Semafor raskrsnica kod Osnovne kole Zalik
Izgradnja vodovoda IFAD Drenica
Izgradnja vodovoda Gubavica
Pasarela kod Osnovne kole Zalik i eksproprijacija
Osnovne kole Zalik - eksproprijacija
kola Gnojnice
Eksproprijacija za cestu Avenija Most (dug)
Sanacija trotoara (Balinovac) (Semafor - Hotel Bevanda)
Semafor na raskrsnici Vrh Avenije
Rasvjeta (Bijelo polje asne)(led)
Sanacija prilaza katolikim grobljima (gradsko podruje Jugoistok i Sjever)
Izrada projektne dokumentacije ili Renta ili sitnih projekata za gradska podruja Jug Jugozapad - Zapad
Kosaa (sala i parter ureenje)

Naknada od koritenja Potopljeno zemljite

350.000
720.000
70.000
80.000
20.000
50.000
120.000
150.000

40.000
70.000
40.000
30.000
90.000
40.000
380.000
670.000
60.000
40.000
85.000
200.000

50.000

400.000
350.000
120.000

4.800.000

Budet za
2014.godinu

2.882.706

49.882
11.776

350.000
750.560
69.984
55.665

92

28.000
301.529
670.000
54.510

30.000

70.000

60.000
60.000

Izvrenje Budeta
za period od
01.01-31.12.
2014.godine

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

OPIS

II. Kapitalni projekti od naknade za potopljeno zemljite

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 410


3.000.000
1.200.000
800.000
1.000.000
2.150.000
2.000.000
150.000

Izgradnja mosta Avenija - Sutina

Sredstva od GSM licence za 2012.godinu

Izgradnja mosta Avenija - Sutina

Cesta Sjeverni logor

Fejieva ulica

Sredstva za projekte Fonda za zatitu okoline FBiH

Sredstva za projekte Fonda za zatitu okoline F BiH glavni kanalizacioni kolektor

Sredstva za projekte Fonda za zatitu okoline F BiH Park Sjeverni logor

Primljeni grant od Federacije Vihovii

821500 Fudbalski/nogometni savez BiH

150.000

259.999

109.999

150.000

Izvrenje Budeta
za period od
01.01-31.12.
2014.godina

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Sredstva od GSM licence za 2011.godinu

5.150.000

Kapitalni grant

OPIS

Budet za
2014.godinu

150

100.000
50.000
50.000
60.000
50.000

49.963
59.926
49.901
3.000

92.924
64.846

100.000
65.000
100.000

III. Kapitalni grant

821500 Sanacija kola O Braa imi i Ekonomska kola


821500 Sanacija Gimnazija, Graevinska, Vojno

Sala O Cim
821200 Ulica u novom naselju Ortije

Njemaka cesta
Rudnik
Orlac trotoar
821292
821500 Sanacija i opremanje vrtia GP Jug, Jugozapad, i Zapad
821292 Gnojnice cesta
615225 Agencija Stari grad-ROTOR projekat totalirnih reima

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 411

821292 Vodovod Koine


Novane pomoi pojedincima

821600 Vodovod Buna II faza program utroka sredstava u vodoprivredi za 2013.godinu - radovi
821292 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mree u Ulici brae Fejia nabavka materijala
821600 Rekonstrukcija vodonatapnog sistema bjelopoljske kotline - projekat i izvoenje radova
Vodoopskrba naselja Podveleje, Goranci i Bogodol - projektiranje i izvoenje radova
Lokalni put M17 - Podveleje

821600 Vodovod Buna program utroka sredstava u vodoprivredi za 2012.godinu


821600 Vodovod Buna II program utroka sredstava u vodoprivredi aneks

821292 Vodovod G.Mazoljice program utroka sredstava u vodoprivredi za 2010.godinu


Vodovod G.Mazoljice program utroka sredstava u vodoprivredi za 2012.godinu

Grant od HNK

OPIS

Nabavka opreme za vatrogasnu djelatnost

246.839
246.839

Izvrenje Budeta
za period od
01.01-31.12.
2014.godine

10.000

19.998

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

494.900

Nabavka opreme za Civilnu zatitu

Budet za 2014.
godinu

10.000

20.000

50.000

132.481
48.906

132.481
50.000

494.900

265.502

124.778

124.778
265.502

37.015

17.000

40.535

17.000

99.389

755.069

810.296
100.000

Izvrenje Budeta
za period od
01.01-31.12.
2014.godine

Uplaeni
kapitalni
grantovi za
2013.godinu

V. Nabavka sredstava iz namjenskih sredstava Civilne zatite i vatrogastva

OPIS

V. Nabavka sredstava iz namjenskih sredstava Civilne zatite i vatrogastva

IV. Grant od HNK

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 412

215.000
250.000

Nabavka opreme

Rekonstrukcija prostora

Lizing za vozila

25.000
240.000
60.000
43.000
35.000
8.000
94.000

AGA KAN rekonstrukcija stare jezgre Viedeo - nadzor u Starom gradu

Rekonstrukcija i investiciono ulaganje u poslovne prostore Grada Mostar

Video nadzor u Starom gradu

Rekonstrukcija i tekue odravanje krovova porodice G.Vukovia

Rekonstrukcija i tekue odravanje krovova u Starom gradu - Prijeka arija

Unutranja obnova enterijera i zavrna obrada fasada poslovni objekt u Ulici M. Tita 140

Tekue odravanje i obnova magaze Mujage Komadine u Ulici M. Tita 132

Rekonstrukcija krovita Paher Kisi

265.000

VII. Rekonstrukcija objekata - Agencija Stari grad

Budet za 2014.
godinu

OPIS

VII. Rekonstrukcija objekata - Agencija Stari grad

12.000

Nabavka sofftver licence

477.000

VI. Nabavka stalnih sredstava iz vlastitih prihoda

Budet za 2014.
godinu

OPIS

VI. Nabavka stalnih sredstava iz vlastitih prihoda

45.932

76.172

65.934

18.948

2.766

2.340

30.541

11.339

65.934

Izvrenje Budeta
za period od
01.01-31.12.
2014.godine

122.105

Izvrenje Budeta
za period od
01.01-31.12.
2014.godine

29. juni / lipanj 2015.


SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara
Broj 7 Strana 413

821200
821200

821600

821200

821600
821200
821200

Rasporeena sredstva od naknade od elektroprivrednih preduzea za izmirenje obaveza za ekspropijaciju


proitaa
Naknada od elektroprivrednih preduzea za potopljeno zemljite 2013.godine
Projekat izgradnje vodovoda na podruju Podveleja i Goranaca u interesu odrivog upravljanja vodama
Zatita rijeke Neretve izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora u Gradu Mostar - ljevoobalni kolektor
Projekat Vihovii II faza / Projekti Jug, Jugozapad i Zapad
Sadnja nove dendroflore u okviru mostarskog parka Sjeverni logor
Zbrinjavanje krutog otpada SIDA
Zatita rijeke Bune
Gradska vijenica - ostatak duga
Ekspropijacija puta most Sutina
ekspropijacija za proiiva
Revizija projekta most Sutina - M.Tita
Rekonstrukcija saobraajnice Kraljice Katarine, Zagrebaka, kralja Tomislava
Most Sutina
Povratak Brus LEE
Sanacija vodovoda Stotina
Park Trnica
Kanalizacioni sistem Vrelo Ilii Cim
Rodo trotoar kod O.. i sanacija ulice

Naknada od potopljenog zemljita

774.852
1.720.249
20.000
399.448
269.939
95.000
89.032
3.452
555
3.016
150.000
78.000
70.000
35.085
5.000
8.099
100.000
20.000
30.000

3.618.743

295.377

2.486
23.541
95.000

3.450

25.635

7.999
99.678

526.201

1.417

1.417

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

47.153

-568.811

821110 Preistai - Eksproprijacija po projektima

Prenesena neutroena namjenska sredstva na osnovu naknada od cesta iz 2013.godine

348.485

Kolektor - Eksproprijacija po projektima

418.507

198.181

Deponija - Eksproprijacija po projektima

Izvrenje
Prenos
prenesenih
sredstava iz
novanih sredstava
ranijih godina
za period od
po projektima
01.01.-31.12.2014.
u 2014.godini
godine

Projekti

Utroak prenesenih novanih sredstava iz ranijih godina za period 01.01. 31.12.2014.godine

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 414

821200

821200

821200

821200
821200
821200

Povratak Brus LEE


Park Zgoni
Park Trnica
Park kralja Zvonimira
Park hrvatske mladei
Park Centar II
Sanacija MZ Ilii
Sanacija MZ Kruevo
Beton Raka gora
Rodo trotoar kod O.. i sanacija ulice
Vodovod Podgorje
Vodovod Jasenice
Parter i park Sjeverni logor i Zalik
Vodovod eljua
O.. Zalik
Pasarela kod osnovne kole Zalik
Vodovod Budevac
Igralite u Blagaju
Agencija Stari grad projekti u Starom gradu
Projekti Komisije GP Sjever
Vodovod Buna Gubavica Pijesci
Projekat EMC
Projekat kue OUR Kids
Izrada projektne dokumentacije za staru opinu NAMA

Naknada od elektroprivrednih preduzea za potopljeno zemljite 2012.godine

Kralja Tvrtka
Rekonstrukcija ulice Bulevar - Industrijska zona - Rodo
Sanacija puta HE Mostar - Vojno
Sportska sala
Parter i park Sjeverni logor i Zalik
Vodovod eljua
Pasarela kod osnovne kole Zalik
Vodovod Budevac
Igralite u Blagaju
Projekat prilaznog puta kod kole Gnojnice
1.123.642
2.108
8.016
30.261
5.086
8.247
536
29
68
5.000
174
59
10.000
45.961
420
1
73.707
10.000
1.340
457
85.527
10.000
53.214
10.000
120.000

60.000
347
1
50.000
24.901
4.175
44.140
150.000
10.000
58
230.825

30.261

1.340

990

57.820

18.170
4.154
5.265

10.000

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

8212000

615000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 415

821200

821200

821200

821200

Zavretak partera oko drutvenog objekta Poglavica


Sanacija kanala za navodnjavanje nabavka betona
Sanacija pristupnih puteva prema selima nabavka betona

GP Sjever

Viak prihoda po Gradskim podrujima

Namjenska sredstva iz ranijih godina

Izrada projektne dokumentacije III O.


Izrada projektne dokumentacije O. Ortije
Izrada projektne dokumentacije Jugozapad
Ureenje groblja i pristupa Liva
Ureenje groblja i pristupa Gnojnice
Izrada projekta O.. Liva
Izrada projektne dokumentacije drutveni dom Pijesci Gubavica
Izrada izvedbenog projekta saobraajnice Gimnazija - hotel Ero
Revizija projekta
Izrada projekta A.Starevia -Jagnje
Eksproprijacija po projektima - most Sutina
Trim staza - nabavka opreme
Sufinans. izgradnje parkinga kod damije Jasenica, Buna
Projektna dokumentacija vodovod eljua
Sportski tereni Kratine
Ureenje ulica u Prigraanima
Put eljua Podgorani (I faza)
Rekonstrukcija niskonaponske mree MZ Drenica
Put Drenica - Kratine put - Karamarkov klanac
Sanacija puteva MZ Vrapii
Partizansko groblje
Izrada potpornog zida Bakijina luka
Ureenje parka nobelovaca
Asfaltiranje do groblja Bunica Hodbina
Ureenje trga kod crkve u Jasenici
Ureenje osnovna kola Buna
Ureenje trga u Podhumu (ispred Crkve)
Preureenje hangara u Studensku sportsku salu
Projekti gradskih podruja Jug, Jugozapad i Zapad

529.764
75.000
75.000
50.000

2.558.709

16.662.560

102.867
20.000
50.000
112
663
3.360
2.007
40.000
20.000
11.406
16.710
5.000
34.708
100.000
67
5.423
28.969
11.504
50.000
4.895
30.000
99
5.000
209
6
438
4.136
61.611
34.242

48.143

1.594.399

4.397.670

92

28.785

50.000

61.537

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 416

821100
821200
821500
821600

Nabavka zemlje - Ilii


Vanjska rasvjeta
Ulaganje u tua stalna sredstva
Rekonstrukcija cesta i mostova

GP Jugozapad

Parter Jasenica
Nerasporeena sredstva Jug

GP Jug

GP Jugoistok

Ceste i mostovi
Ostalo investiciono odravanje - u pripremi

GP Stari grad

GP Grad

821600 Centralna zona


Komisija za tehniki prijem

Komisija za procjenu nekretnina

Prihodi od koncesija

GP Sjever - Komunalna naknada

Vjetroelektrane

Naknada za osiguranje od poara

6137000 Rekonstrukcija prostora PVJ

821200 GP Zapad

Infrastruktura Ratani (za povratniku Bonjaku populaciju)

Nerasporeena sredstva GP Zapad

821292
821629

Izgradnja Javne rasvijete u naseljenim podrujima na lokalitetu Drenice


Izgradnja tlanog cjevovoda lib
Izgradnja vodonatapnih sistema na zelenim povrinama (Memorijalni centar i Fudbalsko igralite) Drenica
Rekonstrukcija puta harem Liva - vrelo Livina
Rekonstrukcija puta Damija Liva - Kukina esma
Zavretak projekta rekonstrukcije igralita Bjelopoljac
821200 Zavretak projekta J.R. (Predionica - Rasoje)

Rekonstrukcija pristupnih puteva prema haremima i grobljima

Sufinansiranje rekonstrukcije puta Potoci - Humi

-194.378
782.738
281.042
16.734
163.265
48.708
5.500
944.562

247.909
4.100
243.809

731.502

116.864
49.000
67.864

7.752

336.557

30.000
30.000
30.000
30.000
50.000
70.000
50.000
10.000
29.764

400.293

92.778
92.778

169.080

596.047
287.010
122.729
29.285
34.995

44.886

335.950
188.683
147.267

48.143

29. juni / lipanj 2015.


SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara
Broj 7 Strana 417

Posebna naknada za zatitu


Nabavka humnitarne pomoi BINGO
Nabavka opreme PASTOR
Nabavka materijala i obue Tekstilna industrija
Nabavka goriva Brko gas
Motorna vozila
Elektrooprema
Odravanje zgrada
Strojevi i ureaji
Mehanika oprema
Inventar
Naknada za sklonita
Ugovor o zakupu Aga Kan
Izgradnja objekata u Starom gradu 40% po odluci Gradskog vijea
Prihodi od izmamljivanja ostale nematerijalne imovine - socijalni stanovi
Prihodi od privatizacije

614311 Redah
614400 Subvencija javnim preduzeima Deponija, JP Aerodrom
Ostali prihodi od imovine (po Sporazumu za prodaju Stare bolnice)
Tekui grantovi
Primljeni tekui transfer od inostranih vlada
615000 Grant od BiH za zbrinjavanje roma
Grant za popis stanovnitva
Grant od HNK - energetski pregled vrtia
HNK
Federalno ministarstvo turizma donacija
HNK - rjeavanje oborinskih voda na Rondou
HNK - za javne toalete na podruju Grada
Federalno ministarstvo okoline i turizma
821600 HNK za osnovnu kolu Zalik
Donacija italijanske Vlade za realizaciju projekta Pearl EU
821600 Ministarstvo prosvjete i obrazovanja - za O Zalik
Grant od FBiH-za urbani mobilijar
Ministarstvo finansija - grant za rome
Federalno ministarstvo finansija/prostornog ureenje - grant za izradu prostornog plana Starog grada
Donacija za ceste od Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica

613482
613416
613480
613511
821300
821300
821600
821300
821300
821300
821200
615000

267.081
70.751

10.725
26
60.000
344.297
6.096
20.000
20.172
1.260
30.965
4.209
75.000
12.013
10.947
87.180
30.000

5.674.207

675.697
25.026
406.376
6.730
410.992
8.000
84.117
116.336
10.693

10.693

112.724

30.964

75.000

562.822
32.584
19.292
186.738
20.003
58.968
56.102
93.442
33.368
5.581
56.745
17.139
24.285

92.117

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 418

821300

821200

821200

821200
821111

821100
613800

UKUPNI RASHOD

Primljeni kapitalni grant od Vlade Federacije - GSM licenca


Grant od HNK - projekti iz oblasti vodoprivrede
Primljeni grant od Federacije - Vihovii II
Bankarske usluge
JP Elektroprivreda HZHB
3061-2 promet od 16.04.2012.Parkeon Sas fre 02-13/12
54-7 promet od 27.07.2012.UISP PER ADOTTALAPACE ONLUS-Parkovi prijateljstva
54-7 promet od 27.07.2012.UISP PER ADOTTALAPACE ONLUS-Parkovi prijateljstva
3061-6 promet od 24.07.2012.ASENATA MOGUS
Federalno ministarstvo okoline i turizma - transfer za turizam
MINIS.FIN.HNK - JED.POMO ZA MJERE ZATIE.I SPAAVABNJE
ZAVOD ZA JAV.ZDRAV. FEDERACIJE
MINIST POOLJOP. - VODOVOD KRUEVO
MINISTRA.POLJOP.I UMARSTVA - SANAC.KORITA NERETVE ORTJE
JP Elektroprivreda HZHB Kruevo i Jasenica
Sanacija zemljita -Vihovii
Direkcija za saobraalj za most Bakim
Minis. saobraaja i veza za cestu Drenica GP Sjever
Ministarstvo finansija HNK - vodoopskrba Rodo
Federalno min. - vodovod Kruevo, Ilii, Cim, Zahum, Zalik, Salakovac, Vrapii
Mirakles za projekat Romskog naselja
Donacija italijanske Vlade za projekat - Parkovi prijateljstva
Saniranje lok.puta Podgorani
Vodovod Zalik - Podveleje kroz Mazoljice
Primljene donacije od pravnih lica - Podveleje
Primljeni grant od javnih preduzea - JP Elektro privreda BiH (M.Balorde i Luka)
Gradska vijenica

Viak prihoda po namjeni - Kapitalni grantovi

Ministarstvo HNK - Strategija razvoja Javnih preduzea


615000 Turistika zajednica Federacije BiH - za Agenciju Stari grad (rekonstrukcija poslovnog prostora agencije)

20.526.637

4.762.884
13.355
43
3.029.934

350.000
4.197
4.825
19.486
20
15.000

3.912
15.479
8.000
614.857
67.798
1.000
333
12.715
557.184
750
18.136
28
10.891
226
593
14.123

25.000
21.455

4.925.288

1.774.377

1.424.947
918

223.074
67.798

32.626

10.891

14.123

6.760

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 419

ODJEL
GRADONAELNIK
ZA FINANSIJE I NEKRETNINE
Naelnik
Izet ahovi, s.r.
Ljubo Beli, s.r.
________________________________________________________________________________________________________________

Broj: 02-05-8108/15-1
Mostar, 16.06.2015.godine

lan 5.
Izvrenje Budeta Grada Mostara za period od 01.01-31.12.2015.godinu objaviti e se u Slubenom glasniku Grada Mostar, na web
stranici i oglasnoj tabli Grada Mostara.

29. juni / lipanj 2015.


SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara
Broj 7 Strana 420

29. juni / lipanj 2015.

Broj 7 Strana 421

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

96.
( 102/13 9/14),
2.
( 13/14)
,

01.01. 31.12.2014.
1.

01.01.31.12.2014

2014

I. ,

56.738.915
56.738.915

48.618.491

I.3

23.409.715
33.329.200

15.781.634
32.836.857

II.

56.738.915

43.151.023

II.1

23.409.715

7.694.150

II.2

33.329.200

30.531.581

I.1
I.2

II.3 . .

III.1
III.2
III 3. -

III. 4

48.618.491

4.925.292
10.849.388

10.849.388

2.305.276

10.849.388

III.

280.000

381.028

5.000.000

4.788.360

400.000

8.163.084
381.028

100.000
3.423.000

714000

714112

714113

714120
28.000
714130
2.225.000

715000
(
7.000

10.000

230.000

40.711
3.090.017
9.231

7.000

52.914

155.014

890.410

4.229.066

16.720

8.581

25.301

6.347

50

6.692

16.951

30.040

10.893.900

20.511.267

28.000
2.225.000

10.000

230.000

930.000

3.423.000

100.000

20.000

120.000

25.000

1.000

100

14.000

40.100

10.090.100

20.531.000

1.003.652

121

75

108

105

x
9.231

40.711
3.090.017

52.914

155.014

890.410

4.229.066

16.720

8.581

25.301

6.347

50

132

145
139

529

67

96

124

17

43

21

25

6.692 6.692

16.951

30.040

10.893.900

21.514.919


01.01.2014-31.12.2014.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

714111

930.000

20.000
0

120.000

25.000

1.000

1.040.900

711113

711115


713000 713000
( )

713111

713113

711112

100

14.000

711111

10.090.100

19.490.100

40.100

1.


( )

710000

711100 711100

2014.

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 422

717131

719117

722434

.


722435

722433

721211


722431

2.1.


721112

2.


. . (
)


( )

900

4.000

4.900

1.036.000

1.036.000

224.800

350.000

10.000

15.000

200

600.000

8.851.375

150.000

150.000

13.839.100 16.336.375

9.400.000

9.400.000

6.500.000

224.800

350.000

10.000

15.000

200

600.000

8.851.375

150.000

150.000

30.175.475

900

4.000

4.900

1.036.000

9.400.000

10.436.000

6.500.000

12.325.590

512

512

9.616.855

9.616.855

6.600.262

702

1.577

2.279

1.001.373

1.001.373

37.300

322.010

3.936

5.145

685

369.076

6.543.787

28.491

28.491

13.216.945

37.300

322.010

3.936

5.145

685

369.076

6.543.787

28.491

28.491

25.542.535

512

702

1.577

2.791

1.001.373

9.616.855

10.618.228

6.600.262

17

92

39

34

343

62

74

19

19

85

78

39

57

97

102

102

102

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

721000

719115

720000

719114

719000 719000

717141

717000 717000

716000 716000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 423

721211

722431

722433

722434

722435

721211

722431

722433

722434

722435

721211

722431

722433

722434

722435

2.902.300

30.000

1.000

50.000

70.000

100

151.100

30.000

1.000

10.000

65.000

100

106.100

500.000

2.000

200.000

100.000

200

802.200

2.902.300

30.000

1.000

50.000

70.000

100

151.100

30.000

1.000

10.000

65.000

100

106.100

500.000

2.000

200.000

100.000

200

802.200

1.919.687

8.339

130

8.469

44.604

634

25.560

43

70.841

407.248

1.477

65.997

4.599

431

479.752

1.919.687

8.339

130

8.469

44.604

634

25.560

43

70.841

407.248

1.477

65.997

4.599

431

479.752

66

28

130

149

39

43

67

81

74

33

216

60

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara


-

.


-.
.
-

-

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 424

722433

722434

722435

721211

722431

722433

722434

722435

721211

722434


722435
-

722433 .

.


-

325

1.770.275

200.000

2.000

15.000

1.000

300

218.300

1.500.000

1.000

500.000

300.000

100

2.301.100

500.000

2.000

400.000

2.000.000

300

325

1.770.275

200.000

2.000

15.000

1.000

300

218.300

1.500.000

1.000

500.000

300.000

100

2.301.100

500.000

2.000

400.000

2.000.000

300

153

1.334.842

243.862

56.314

564

300.740

1.761.917

285.908

11.613

942

2.060.380

120.647

11.227

1.786.746

1.067

153

1.334.842

243.862

56.314

564

300.740

1.761.917

285.908

11.613

942

2.060.380

120.647

11.227

1.786.746

1.067

47

75

122

375

188

138

117

57

942

90

24

89

356

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

722431


-
.

.


-


721211


722431
a

721211

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 425

722434

722435

721122

721122

721123

721233

721614

721211

721129

722321

722321

722432

722436

722436

722461

105.000

400.000

1.900.000

100

50.000

45.000

300.000

7.041.000

13.453.100
1.200.000

9.000

11.000

10.000

10.000

25.000

240.000

746.200

89.750

296.250

637.750

360.000

50.000

150.000

400.000

300.000

1.900.000

100

1.200.000

20.494.100

9.000

11.000

10.000

10.000

25.000

240.000

360.000

746.200

89.750

296.250

637.750

225.962

2.198.865

1.030.442

11.872.248

14.791

423.371

65.100

115.959

321.566

6.487.565

8.110

21.844

28.252

98.896

689.282

80.872

105.831

458.704

65.100

115.959

225.962

321.566

2.198.865

1.030.442

18.359.813

8.110

14.791

21.844

28.252

98.896

423.371

689.282

80.872

105.831

458.704

130

77

56

107

116

86

90

90

134

218

113

41

118

92

90

36

72

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

722131

.


-(40%
)(
)


-
2.2.


-

722433

722000

722431

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 426

722581

722582

722583

722584

722442

722500

777779

722329

722532

.
. .
.
.


722443
-

,
722461

722443

722531

722530

722329

722329

70.000
1.165.000

25.000

30.000

110.000

25.000

30.000

110.000

1.000.000

1.165.000

70.000

40.000

1.000

412.000

158.000

571.000

1.000.000

4.800.000

4.800.000

160.000

3.500.000

1.077.288

4.305.007

34.812

2.639.500

17.004

30.304

88.372

942.852

1.078.532

32.617

165

405.865

162.754

568.784

4.305.007

17.004

30.304

88.372

942.852

1.078.532

68

101

80

94

93

47

0
32.617

17

99

103

100

108

90

90

22

75

165

405.865

162.754

568.784

1.077.288

4.305.007

4.305.007

34.812

2.639.500

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

1.000.000

40.000

1.000

412.000

158.000

571.000

4.800.000

1.000.000

4.800.000

160.000

3.500.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 427

170.000


- (722515, 722516, 722611)

731111
732111
732112
732114

812312

812111

812212


812212
- -

812212812214812311

4.

10-
3.

15.000

15.000

170.000

2.150.000

737.535

3.000.000

5.887.535

1.960
40.000
2.945

100.000

144.905

2.150.000

737.535

3.000.000

5.887.535

1.960
40.000
2.945

100.000

144.905

15.000

15.000

170.000

3.000

45.000

170.000

218.000

15.180

15.180

116.732

6.338

40.034

197.268

243.640

109.999

800.296

150.000

208.645

1.268.940

1.954
40.000
92.181
157.962

292.097

202

101

101

69

211

89

116

112

109.999

800.296

150.000

208.645

1.268.940

109

22

1.954 100
40.000 100
92.181 3.130
157.962 ####

292.097

15.180

15.180

116.732

6.338

40.034

197.268

243.640

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

811000

730000

2.3.

723131

723000

722700

3.000

45.000

218.000

-
722631

722631

722611

722600

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 428

1.

II.

613600

6.032.440

77.271.602

20.532.687

56.738.915

32.836.857

14.220.597

1.561.037

48.618.491

5.000

865.000

1.170.000
1.170.000
8.765.712
30.500
1.762.762
3.168.600
201.000

1.430.000

95.000

0
0
2.416.500
0
0
370.000
60.000

0
0
100.000
0
0
0
0

5.000

960.000

1.170.000
1.170.000
11.282.212
30.500
1.762.762
3.538.600
261.000

1.430.000

3.600

904.227

1.498.217
1.152.215
1.152.215
7.292.276
27.116
1.733.990
3.161.541
196.113

58.628

0
60.000
300.679

2.228.507

0
0
0

3.600

962.856

1.152.215
1.152.215
9.520.782
27.116
1.733.990
3.221.541
496.792

1.498.217


01.01.2014-31.12.2014.

/
/

2014.

2014.

2014.
2014.

1
2
3
4
5
6
7
8
12.200.000
0
0 12.200.000 12.079.461
0
0 12.079.461
10.770.000
0
0 10.770.000 10.581.244
0
0 10.581.244

2014.

2.

33.329.200 37.909.962

6.032.440

86

72

100

98
98
84
89
98
91
190

105

9
99
98

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara
,
613500

612000

613000

612100

613100
613200
613300
613400

611200


611100

/
33.329.200 17.377.275
1+2+3+4

20.532.687

611000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 429

821000
821300

821600


821200

0
215.000

4.500

4.800.000
0

8.851.375

14.595.775

2.781.500

265.000

50.000

50.000

239.000
100.000

6.000

1.646.500

659.500

32.669.700

60.000

280.000

932.000

200.000

4.235.510

524.000

4.302.478

2.235.650
9.261.988

71.200

426.000

737.535

0
0

5.887.535

144.905

41.960

2.945

100.000
2.945

737.535

4.500

4.800.000
215.000

8.851.375

21.142.810

35.596.105

60.000

280.000

1.238.960

200.000

4.288.455

574.000

4.302.478

2.574.650
9.364.933

77.200

2.072.500

45.932

96.586

100.919

128.107

371.544

30.160.037

173.496

397.751

210.000

4.906.437

513.971

3.434.430

876.705
9.064.838

55.026

333.958

272.395

2.535.199

319.257

420.203

2.438.361

2.531.731

8.517.147

2.923.503

573.428

84.117

37.452

186.956
121.568

5.754

1.616.489

173.496

1.013.139

382.117

4.958.795

533.971

3.434.430

1.063.661
9.309.313

60.780

1.950.448

485.061

109.999

418.867

1.013.927

318.327

3.116.847

429.256

521.122

2.985.335

2.531.731

9.902.618

164.866 33.248.406

41.959

88.000

14.907

20.000

0
122.907

0
0

47

93

62

82

191

116

93

80

41
99

79

94

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

821000

821300

821500


821600

823000

821200

2.

821000

821100

613700

613800

613900


614100

614200

614300


614400

530000

616212

615000

614300

614200

614100

614000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 430

821290

821500
821300

821000


821200

821200
821200


821200821000


821300

821200

821200

33.329.200

10.000

100.000

250.000

12.000
52.500

20.000

17.377.275

200.000

499.900

10.000

10.000

70.000

150.000

6.032.440

2.150.000

3.000.000

56.738.915

10.000

100.000

2.150.000

450.000

3.000.000

12.000
52.500

20.000

499.900

10.000

10.000

70.000

150.000

30.531.581

11.440.650

1.178.793 43.151.023

76

0
0

29. juni / lipanj 2015.


SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara
Broj 7 Strana 431

613975

613974

613000

613900

O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100613912

613914

613911


,
..


,
,

,
, ,

15.000

1.000

20.000

2.000

1.000

33.500

10.000
5.000

2.000
70.000
70.000

206.500

25.000

50.000

271.500

478.500

1.000

20.000

2.000

33.500

15.000

1.000

5.000

10.000

2.000
70.000
70.000

206.500

25.000

50.000

271.500

478.500

/
/

984

19.569

22.553

2.734

2.707

7.829

96
38.300
25.800

100.019

19.714

100.019

170.733

984

19.569

22.553

2.734

2.707

7.829

96
38.300
25.800

98

98

67

18

54

78

5
55
37

48

79

19.714
100.019

37

36

x
0

100.019

170.733


01.01.2014-31.12.2014.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

613700

613600

613500

613400

613100
613200
613300

O100

2014.

01.01.-31.12.2014. 43.151.023,00 :

3.

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 432

614000

821000

613000

613900

O100

O100

O100
O100
O100

O100

O100

O100

O100

O800

O800

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

613934

613920

613914

65.000

1.000

5.000

1.000

8.500

4.000

1.100

862

15.462
1.000

15.462

65.000

15.462

1.000

100.000

30.000

1.000

2.000
1.500
5.000

1.000

1.000

1.000

5.000

1.000

8.500

4.000

1.100

862

1.000

15.462

15.462

15.462

65.000

65.000

1.000

100.000

1.000

30.000

2.000
1.500
5.000

1.000

1.000

2.520

195

2.740

3.010

1.068

783

7.600

7.600

7.600

6.000

6.000

45.000

1.200

800

2.520

195

2.740

3.010

1.068

783

7.600

7.600

7.600

6.000

6.000

45.000

0
1.200
0

800

50

20

32

75

97

91

49

49

49

45

0
80
0

80

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

613915

613920

613970
613934
613991


614323
()

a
613991
()
614124

614000

-
821300

613100

613200

613300

613400

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 433

613000

613900

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100
O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

613990

613990

3.000

15.000

5.000

15.000

6.150

30.000

1.000

1.000
25.000

130.150
14.000

12.000

2.700

900

17.000

162.750

162.750

652.750

1.500

100.000

3.000

15.000

5.000

15.000

6.150

30.000

1.000

25.000

1.000

130.150
14.000

12.000

2.700

900

17.000

162.750

162.750

752.750

1.500

351

411

14.347

12.448

12.654

53.070

350

10.401

29.748

145.181
1.800

8.780

1.736

375

14.625

170.697

170.697

432.029

25

351

411

14.347

12.448

12.654

53.070

350

10.401

29.748

145.181
1.800

8.780

1.736

375

14.625

170.697

170.697

432.029

25

14

96

83

206

177

35

119

112
13

73

64

42

86

105

105

57

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

613991

613973

613973

613981

613970

613920

613914

613914

613916

613911

613400

613300

613200

613100

613990

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 434

614300

614400

614300

613000

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100

O200

O200

O100


613990 -


614000

614200
.
614300 -


614300

- -


( )

ZA U,
E E,

U U,
U U

613100
613200
613300
613300 -


-
613329


613400

90.000

300.000

30.000

100.000

90.000

300.000

30.000

3.000
100.000
550.000

1.718.200

2.592.600

2.692.600

40.000

200.000

300.000

25.000

25.000

50.000

15.000

94.174

7.191
79.340
738.706

1.170.719

1.294.714

1.294.714

200.000

11.132

30.200

20.000

50.200

9.602

60.000

213.181

460.021

489.472

94.174

60.000

7.191
79.340
738.706

1.383.900

1.754.734

1.784.186

200.000

11.132

30.200

20.000

50.200

9.602

105

20

240
79
134

81

68

66

100

121

80

100

64

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

3.000
100.000
550.000

670.000

1.048.200

1.469.900

1.222.700

1.369.900

40.000

1.222.700

200.000

200.000

25.000

25.000

50.000

15.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 435

613400

613500

613500

613500

613600

613700

613700

613710

613813

613814

613814

613912

613914

613920

613920

613000

613900

O200

O100

O200

O200

O100

O100

O200

O100

O100

O100

O200

O100

O100

O100

O100

O200

613400

O200
,


,

5.000

1.000

14.000

144.000

6.000

35.000

35.000

60.000

40.000

20.000

14.000

5.000

1.000

90.000

259.000

6.000

15.000

6.200

35.000

35.000

70.000

4.000

35.000

60.000

60.000

40.000

20.000

3.295

80

55.745

66.947

5.667

118.882

3.600

56.212

31.015

4.836

16.641

38.625

62.064

3.295

80

55.745

97.962

4.836

5.667

16.641

118.882

3.600

38.625

56.212

62.064

66

62

38

81

91

48

170

90

64

94

310

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

90.000

115.000

15.000

6.200

35.000

70.000

4.000

60.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 436

613970
613974

613974

613991
613990

613990

613991

613941

821310

821300

823331
821500

614200

614300

616413

821000

821300

821300

O200
O100

O200

O100
O100

O200

O200

O200

O200

O200

O100

O100

O800

O800

O800

O800
O800

613970

O200--


-


w -
52.500
12.000

205.000

200.000

294.900

699.900

50.000

50.000

10.000

5.000

25.000

15.000

60.000

15.000

52.500
12.000

205.000

200.000

294.900

100.000

864.400

10.000

50.000

50.000

10.000

5.000

25.000

10.000
3.000

15.000

60.000
6.000

15.000

45.932

76.172

122.105

1.890

2.715

5.112

195.317

51.522

246.839

29.452

10.610

20.405

45.932
0

195.317

51.522

76.172

368.944

1.890

29.452

0
2.715

20.405
5.112

87
0

95

26

76

43

19

59

0
91

34
85

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

100.000

164.500

10.000

10.000
3.000

6.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 437

611111

613983

611131

611211
611221
611224

611225

611227

613100

613410

613712
613800

611000

611200

612000

613000

613900

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100

O100

O100

O100
O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100

O100

0,5%

1.000

6.000
50.000
47.500

15.000

1.000

119.500

1.170.000
1.170.000

50.000

80.000

100.000
950.000
250.000

1.430.000

3.350.000

36.000

7.420.000

10.806.000

12.236.000

13.525.500

13.525.500

50.000

50.000

50.000

50.000

1.000

6.000
50.000
97.500

15.000

1.000

169.500

1.170.000
1.170.000

50.000

80.000

100.000
950.000
250.000

1.430.000

3.350.000

36.000

7.420.000

97

5.486
49.359
16.644

16.324

560

88.373

1.152.215
1.152.215

34.163

91.494

152.043
992.001
228.516

1.498.217

3.280.187

34.458

7.301.057

10.806.000 10.615.702

12.236.000 12.113.919

13.575.500 13.354.507

13.575.500 13.354.507

64.319

64.319

64.319

64.319

97

5.486
49.359
80.963

16.324

560

152.692

1.152.215
1.152.215

34.163

91.494

152.043
992.001
228.516

1.498.217

3.280.187

34.458

7.301.057

10.615.702

12.113.919

13.418.826

13.418.826

10

91
99
83

109

56

90

98
98

68

114

152
104
91

105

98

96

98

98

99

99

99

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

613914

612110

O100

O142

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 438

613973

613976

613973

613980

613990

613990

613100
613200
613300

613400

613914

613920

613934
613990

613990

614121

613000

613900

614000

O300

O100

O100

O100

O100

O100

O111

O100

O100

O100
O100
O100

O100

O100
O100

O100

O100
O100

O100

O100

O100

613920

O100

67.000

2.083.680

3.000

2.945

67.000

2.083.680

3.000

1.000
1.000

1.000

7.000
1.000

20.000

2.500
10.000
27.000

66.500

66.500

8.145.433

5.000

2.500

5.000

20.000

10.000

50.000

4.000

42.000

2.056.180

330

45

220

1.287
692

16.755

2.053
7.997
26.865

54.957

54.957

8.079.729

709

766

9.732

3.430

1.910

761

64.319

2.945

42.000

2.056.180

330

0
45

220

1.287
692

16.755

2.053
7.997
26.865

54.957

54.957

8.083.435

709

766

9.732

3.430

64.319

1.910

63

99

11

0
5

22

18
69

84

82
80
99

83

83

99

28

15

49

34

129

48

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

1.000
1.000

1.000

7.000
1.000

20.000

66.500
2.500
10.000
27.000

9.000

50.000

66.500

8.133.488

5.000

2.500

5.000

20.000

10.000

4.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 439

OO11

O13

O14

O15
O16

O17

O18

O19

155

O20
O21
O22
O23

O24
25
O26

O86

O27

614311

614129

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100
O100

O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100
O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100

O100

O100


-
K

-
,
,

(
)

-

20.000

16.420

20.000

16.420

509.360
718.930
53.154

1.342.864

1.368.084

4.169.478

85.000
184.120
168.010
161.900

195.000

215.000

168.220

31.860

31.970
220.320

290.000

116.700

148.580

2.016.680

5.000

50.000

4.000

8.000

20.000

16.420

509.360
718.930
53.154

1.342.864

1.368.084

4.153.283

85.000
184.120
168.010
161.900

195.000

212.500

168.220

31.860

31.970
220.320

290.000

116.700

148.580

2.014.180

30.000

4.000

8.000

20.000

16.420

509.360
718.930
53.154

1.342.864

1.368.084

4.153.283

85.000
184.120
168.010
161.900

195.000

212.500

168.220

31.860

31.970
220.320

290.000

116.700

148.580

2.014.180

30.000

4.000

8.000

100

100

100
100
100

100

100

100

100
100
100
100

100

99

100

100

100
100

100

100

100

100

60

100

100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

509.360
718.930
53.154

1.342.864

1.368.084

4.169.478

85.000
184.120
168.010
161.900

195.000

215.000

168.220

31.860

31.970
220.320

290.000

116.700

148.580

2.016.680

5.000

50.000

4.000

8.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 440

615221

614129

614129

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100
O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100
O100
O100
O100
O100

O100

O100
O100


-
385


386


615221


O28

O29
IV
O30
VI

O31

O32


O33

O34
.. ..
O35
.. ..
O36
..
O37
..
O38
III
O39
..
O40
..

O41

O42
..
O43
.

173

29.930
30.470

9.000

29.930
30.470

9.000

48.372
44.970
15.400
17.800
39.186
27.492
52.068

16.175

34.547

30.781

48.162
25.522

64.768

839.134

1.859.394

5.220

20.000

10.000

5.000

5.000
5.000

29.930
30.470

9.000

48.372
44.970
15.400
17.800
39.186
27.492
52.068

16.175

34.547

30.781

48.162
25.522

64.768

839.134

1.856.154

5.220

20.000

10.000

5.000

5.000
5.000

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

29.930
30.470

9.000

100
100

100

48.372 100
44.970 100
15.400 100
17.800 100
39.186 100
27.492 100
52.068 100

16.175

34.547

30.781

48.162
25.522

64.768

839.134

1.856.154

5.220

20.000

10.000

5.000

5.000
5.000

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

48.372
44.970
15.400
17.800
39.186
27.492
52.068

16.175

34.547

30.781

48.162
25.522

839.134
64.768

1.859.394

5.220

20.000

10.000

5.000

5.000
5.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 441

614129

613500

614129

614129

614129

614322

614129

614324

614200

614129
614300

O100
O100
O100
O100
O100
O100
O100
O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100
O100

O100

O100
O100
O100

O100

..
..
..
..
..
..
..
..


,
, .


O54


O55

262

614234

614234

614324
O57

O44
O45
O46
O47
O48
O49
O50
O51

700.000

700.000

1.000
10.000
700.000

215.000

10.000
226.000

3.000

3.000

16.000

1.000

2.000

100.000

3.000

24.260

800.000

90.000

24.725
55.962
36.022
43.206
22.550
56.298
28.528
37.200

700.000

595
10.000
700.000

202.450

10.000
213.045

3.000

3.000

16.000

1.067

1.500

99.924

2.006

24.527

845.308

42.688

24.725
55.962
36.022
43.206
22.550
56.298
28.528
37.200

700.000

595
10.000
700.000

202.450

10.000
213.045

3.000

3.000

16.000

1.067

1.500

99.924

2.006

24.527

845.308

42.688

24.725
55.962
36.022
43.206
22.550
56.298
28.528
37.200

100

60
100
100

94

100
94

100

100

100

107

75

100

67

101

106

47

100
100
100
100
100
100
100
100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

1.000
10.000
700.000

215.000

10.000
226.000

3.000

16.000
3.000

1.000

2.000

100.000

3.000

24.260

800.000

90.000

24.725
55.962
36.022
43.206
22.550
56.298
28.528
37.200

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 442

O61

O62
O63
384
O64

275

204

278

427

O67
O68
274

613700

821625

O100

O100
O100
O100
O100

O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100

O300

O300

O100

5.000

5.000
10.000
4.000

5.000

4.000

4.000

4.000

5.000
5.000
5.000
15.000

75.000

141.000

1.583.830

4.500

4.500

9.000

2.945

2.945

2.945

5.000

4.500

4.500

2.945

5.000
10.000
4.000

5.000

4.000

4.000

4.000

5.000
5.000
5.000
15.000

75.000

143.945

1.595.775

5.000

5.000
10.000
4.000

5.000

4.000

4.000

4.000

5.000
5.000
5.000
15.000

75.000

141.000

1.572.698

761

761

2945

2.945

2.945

5.000

761

2.945

5.000
10.000
4.000

5.000

4.000

4.000

4.000

5.000
5.000
5.000
15.000

75.000

143.945

1.576.403

100

17

100

100
100
100

100

100

100

100

100
100
100
100

100

100

99

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

614324

O100

O100


,
,

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 443

O70

O71

O72

O74

O100

O100

O100

O100

O75

O76

614324

O100

O100

O100

O100

O100

O100

615221

O100

614231

O100

O100

614200
614233

O100
O100

614239

O69

O100

O100

614311

O100
()
92.-95.

(
, )
24.000

24.000

24.000

24.000

195.000

230.000

230.000

20.000

10.000

30.000

205.000

240.000
35.000

9.000

80.000

445.000

92.000

117.970

423.860

1.158.830

24.000

24.000

195.000

242.611

242.611

17.900

6.058

23.958

203.410

234.910
31.500

9.000

80.000

445.000

92.000

117.970

423.860

1.158.830

24.000

24.000

195.000

242.611

242.611

17.900

6.058

23.958

203.410

234.910
31.500

9.000

80.000

445.000

92.000

117.970

423.860

1.158.830

100

100

100

105

105

90

61

80

99

98
90

100

100

100

100

100

100

100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

195.000

230.000

230.000

20.000

30.000
10.000

205.000

9.000
240.000
35.000

80.000

445.000

92.000

117.970

423.860

1.158.830

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 444

613000

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100

613100
613200
613300

2.000
30.000
40.000

137.000

437.000

1.429.000

35.000

25.000

4.000

2.000

2.000

9.000

9.000

12.000

12.000

24.000

24.000

24.000

45.000

45.000

13.936.375

5.929.495

2.000
30.000
40.000

182.000

482.000

21.294.870

35.000

25.000

4.000

2.000

2.000

9.000

9.000

12.000

12.000

24.000

24.000

24.000

275
29.042
24.126

85.567

309.179

662.801

47.611

25.000

4.000

2.167

1.833

9.000

9.000

12.000

12.000

24.000

24.000

24.000

91.622

91.622

4.388.563

1.057.026

275
29.042
24.126

177.189

400.801

6.108.390

47.611

25.000

4.000

2.167

1.833

9.000

9.000

12.000

12.000

24.000

24.000

24.000

14
97
60

97

83

29

136

100

100

108

92

100

100

100

100

100

100

100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O78


O79


O80


O81

315


382
-

O82


O83

O84


614324614232

O77

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 445

613973
613970
613991

821300

821600

821200

821000

613934

821000

821500

O100

O100

O300
O100
O100

O100

O100

O100

O100
O100

O100

O100

O100

O100

O100

613920

821000

613914

613900

O100
O100

613400

O100


( )


-

-

- ()
10.000

40.000
1.960

41.960

10.000

2.000

40.000
1.960
20.000

10.000

100.000

20.000
1.013.960

20.000

250.000

50.000

300.000

45.000
10.000
10.000

20.000

4.000

90.000
1.000

20.000

1.225

5.700

353.622

108.279

96.586

18.746

223.612

1.551

3.695

5.246

26.877

91.622

91.622

39.999
1.960

41.959

1.225

39.999
1.960
5.700

0
395.581

108.279

96.586

18.746

223.612

91.622
0
1.551

3.695

96.869
0

26.877

61

100
100
29

0
39

43

37

75

204
0
16

92

108
0

134

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

2.000

20.000

10.000

100.000

20.000
20.000
972.000

45.000

45.000

250.000

50.000

300.000

10.000
10.000

20.000

4.000

45.000
1.000

20.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 446

821000

O100

O100

O100

O800

O800

O800

O800

O800

O800

O800

821200

821600

106.100

2.301.100

2.902.300

151.100

802.200

600.000

8.851.375

13.891.375

30.000

30.000

50.000

700.000

20.000

5.887.535

2.301.100

2.902.300

151.100

106.100

802.200

600.000

8.851.375

19.778.910

30.000

30.000

50.000

700.000

20.000

19.828

29.752

297.117

38.610

16.553

255.163

19.937

9.690

25.099

54.726

55.000

120.134

175.134

1.414.234

4.296.941

1.015.067

16.553

255.163

19.937

25.099

54.726

55.000

120.134

175.134

1.414.234

5.312.008

19.828

29.752

297.117

11

52

15

16

27

66

99

42

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

615311

821600

821200

615221

821200

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 447

614300

821000

615000

O800

O800

O800

O800

O800

O800

O800

O800

O800

O800


( )

4.800.000

70.000

150.000

10.000

10.000

1.770.275

218.300

737.535

3.000.000

4.800.000

737.535

3.000.000

70.000

150.000

10.000

10.000

1.770.275

218.300

133.000

1.020.000

289.472

750.560
689.675

2.749.707

272.395

36.817

929.211
620.000

200.000

476.201
10.000

109.999

418.867

1.005.067

133.000

10.000

1.496.201

399.471

750.560
1.108.542

3.754.774

272.395

36.817

929.211
620.000

200.000

78

52

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

614200

821111
821200

821500

821600821200
/


821627

821629 -


823212

615225

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 448

613100
613200
613300

613400

613914


613920

613991

613000

613900

614300

O100

O100
O100
O100

O100

O100
O100

O100

O100

O100

O100
O100
O100

O100

O100

O100

613991
614311
613991


613991

614239

614311


614411


614311
613991

O100

O800

1.647.000

2.150.000

1.000

15.000

4.000
8.000

42.000
3.000
11.000

42.000

1.000

2.000

4.000
1.000

30.000

2.000
51.000
17.800

104.800

104.800

6.155.800

2.150.000

2.869

14.391

11.522

14.391

590

180

978
208

22.364

2.317
27.874
13.216

66.749

66.749

4.277.660

1.506.309

88.000

11.962

10.000

118.822

118.822

118.822

88.000

11.962

10.000

2.869
0

133.212

11.522

133.212

590

180

978
208

22.364

2.317
27.874
13.216

66.749

66.749

5.902.791

72
0

317
0
105

317

59

24
21

75

116
55
74

64

64

96

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

1.000

15.000

4.000
8.000

42.000
3.000
11.000

42.000

1.000

2.000

4.000
1.000

30.000

2.000
51.000
17.800

104.800

104.800

4.508.800

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 449

613300

613329

613700

613720

613991

613927

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O200

O200

O200

O200

O200

O100

O100

O100
O100


613725

613724

821629


613217


613722


613324

613324

613328


613329613329
-

20.000
2.000

100.000

120.000

27.000

1.160.000

420.000

20.000
2.000

100.000

120.000

27.000

1.160.000

420.000

1.607.000

40.000

30.000

20.000

110.000

630.000

40.000

690.000

920.000

300.000

1.500.000

4.240.000

5.887.000

8.000
0

113.476

121.476

24.500

13.794

658.740

38.500

687.613

898.877

206.856

1.546.165

4.075.045

4.075.045

1.097.541

408.769

1.506.309

1.506.309

8.860

8.000
0

113.476

121.476

1.097.541

408.769

1.506.309

24.500

13.794

658.740

38.500

687.613

898.877

206.856

1.546.165

4.075.045

5.581.354

8.860

40
0

113

101

95

97

94

82

13

105

96

100

98

69

103

96

95

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

1.607.000

40.000

0
0

1.647.000

30.000

20.000

110.000

630.000

40.000

690.000

920.000

300.000

1.500.000

4.240.000

4.240.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 450

O100

O800

O800

O100

O100

O100

O100

613960

613961

614400
613200

613000

616000

O100

O100

O700

O100

,
,

33.329.200

60.000

270.000

900.000

500.000

1.730.000

20.000

130.000

850.000

1.000.000

348.000

348.000

285.000

285.000

2.000

17.377.275

240.000

25.000

265.000

6.032.440

14.113
10.000
4.113

171.605

231.339

201.751

618.809

20.000

130.000

850.000

1.000.000

348.000

348.000

285.000

285.000

56.738.915 30.531.581

60.000

270.000

900.000

500.000

1.730.000

20.000

130.000

850.000

1.000.000

348.000

348.000

240.000

25.000

285.000

550.000

2.000

6.515.357

65.934

65.934

14.113
10.000
4.113

171.605

231.339

201.751

618.809

20.000

130.000

850.000

1.000.000

348.000

348.000

65.934

285.000

350.934

1.178.793 38.225.731

67

24

64

26

40

36

100

100

100

100

100

100

27

100

64

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

616000

615225

614311614181

614325

613991 -

614000

O100

O100
O100

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 451

821200
821600

821600

613416

613416

613482

613511
613711

613800

614311

821500

821111
821200
--

,
II

8.000

918

20.003
92.778

32.584

186.738

19.293

543.988

400.293

34.995
169.080

29.285

287.010
244.758

596.048

44.886

199.575
147.267

346.842

48.143

1.605.292

4.925.292

8.000

918

20.003
92.778

32.584

186.738

19.293

543.988

400.293

34.995
169.080

29.285

287.010
244.758

596.048

44.886

346.842

48.143

1.605.292

4.925.292

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 452

615225

615311

821100

821200
821300

821500

821600

(,
)

II


33.329.200

17.377.275

6.032.440

..

227.528

500

828.936
224.886

1.494.162

2.776.012

10.693

6.760

99.557
24.285
57.820

84.117

1.414.235


01.0131.12.
2014.

1.178.793 43.151.023

70.000

600.000

8.851.375

2014.

11.440.650

227.528

500

828.936
224.886

1.494.162

2.776.012

10.693

6.760

99.557
24.285
57.820

84.117

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

56.738.915 30.531.581

4
01.01-31.12. 2014.
I.

615225
615225

615000

614411

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 453

XXI ()
( )
, ( )
II

IV
..
-17

110.000
30.000
10.000

151.100

15.000
20.000
20.000
20.000
10.000
16.000
5.100

106.100

47.609
22.000
22.000
50.000
350.000
20.000

13.591
30.000
17.000
40.000
25.000
55.000
80.000
30.000

802.200

20.000
20.000
240.000
250.000

54.726

175.134

9.690
5.099

20.000
19.937

49.979

40.155

55.000

30.000

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara615225 ( )


()

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 454

- () -

70.000

2.301.100

50.000
70.000
2.300

150.000
30.000
300.000
30.000
30.000
100.000

255.164

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

50.000
350.000
100.000

50.000
250.000
100.000
100.000
200.000
150.000
10.000
50.000
160.000
500.000
20.000
30.000
20.000( )


-
- .
- -

( - )

()

( ) I ( )

( + )
- ( )( )
()
( )
-
- -

2.902.300

1.100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 455


..

( - )
( )
( )

570.000

1.770.275

218.300

150.000
200.000
40.000
80.000
180.000
30.000
120.000
120.000
15.000
20.000
15.000
90.000
30.000
30.000
10.500
20.000
10.000
15.000
20.000
15.000
120.000
280.000
200.000
400.000
20.600

570.000

929.212

200.000
38.610

10.421

157

5.976

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

- -

- + ( )
V ( )


( , , I, II)
II
( )
, ()
( - II)

()


( - )
V

/ ( V )
/ ( V )
615000

( )

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 456


-

-

821600

821292
821292
821600
821292

821292

615116

615225
821500


/ () ova
- -
-
( / ) -

( -)

(/)
()
()
-

350.000

40.000
70.000
40.000
30.000
90.000
40.000
380.000
670.000
60.000
40.000
85.000
200.000

50.000

400.000
350.000
120.000

4.800.000


2014.

530.000
50.000
195.000
260.000
165.275

30.000

70.000

60.000
60.000

350.000

92

28.000
301.529
670.000
54.510

2.882.70601.01-31.12.
2014.

272.395
50.000

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

II.

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 457

3.000.000
1.200.000
800.000
1.000.000
2.150.000

2011.

2012.

5.150.000


2014.

100.000
50.000
50.000
60.000
50.000

120.000
150.000
100.000
65.000
100.000

720.000
70.000
80.000
20.000
50.000

III.

821111 ()
821292 () ( - )
821292
( )()
821292 ( )
821500
( )


821500
821500 , ,


821200

821292
821500 , ,
821292
615225 -

150.000

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

259.99901.01-31.12.
2014.

49.963
59.926
49.901
3.000

150

92.924
64.846

11.776

49.882

750.560
69.984
55.665

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 458

821292

821600 II 2013. -
821292
821600 -
, -
17 -

821600 2012.
821600 II

821292 . 2010.
. 2012.

V.

494.900

2014.

10.000

20.000

246.83901.01-31.12.
2014.

10.000

19.998

132.481
48.906

132.481
50.000

50.000

265.502

124.778

124.778
265.502

37.015

17.000
40.535

17.000

99.389

755.069

810.296
100.00001.01-31.12.
2014.

109.999

150.000


2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

V.

IV.

821500 /

150.000

2.000.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 459

215.000
250.000

240.000
60.000
43.000
35.000
8.000
94.000

-
. 140
. 132

45.932

76.172

65.934

18.948

2.766

30.541
2.340

11.339

65.93401.01-31.12.
2014.

122.10501.01-31.12.
2014.

246.839

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

25.000

265.000

VII. -

2014.

VII. -

12.000

477.000

VI.

2014.

494.900

VI.

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 460

821200

821600

821200

821600
821200
821200

2013.

-
II / ,-


- .
, ,


2013.

774.852
1.720.249
20.000
399.448
269.939
95.000
89.032
3.452
555
3.016
150.000
78.000
70.000
35.085
5.000
8.099

3.618.743

47.153

295.377

2.486
23.541
95.000

3.450

25.635

7.999

526.201

1.417

1.417


01.01.31.12.2014.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

-568.811

348.485

821110 -

418.507

198.181
2014.

01.01. 31.12.2014.
29. juni / lipanj 2015.
Broj 7 Strana 461821200


II


..

..


821200


821200

2012.

821200

..

- -
-

821200
821200
821200


821200

1.123.642
2.108
8.016
30.261
5.086
8.247
536
29
68
5.000
174
59
10.000
45.961
420
1
73.707
10.000
1.340
457
85.527

100.000
20.000
30.000
60.000
347
1
50.000
24.901
4.175
44.140
150.000
10.000
58
230.825

30.261

1.340

990

99.678

18.170
4.154
5.265

10.000

29. juni / lipanj 2015.


SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara
Broj 7 Strana 462

821200

821200

821200

821200

615000

III .
...

-

. -
-
-
. ,(I )

- -( )

,

2.558.709

16.662.560

10.000
53.214
10.000
120.000
102.867
20.000
50.000
112
663
3.360
2.007
40.000
20.000
11.406
16.710
5.000
34.708
100.000
67
5.423
28.969
11.504
50.000
4.895
30.000
99
5.000
209
6
438
4.136
61.611
34.242

1.594.399

4.397.670

57.820

92

28.785

50.000

61.537

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 463

821100
821200
821500
821600

821600

-194.378
782.738
281.042

247.909
4.100
243.809

731.502

116.864
49.000
67.864

7.752

336.557


821292
821629 -

529.764
75.000
75.000
50.000
30.000
30.000
30.000
30.000
50.000
70.000
50.000
10.000
29.764


( )
-
-

821200 .. ( - )

-

400.293

169.080

596.047
287.010
122.729
29.285
34.995

44.886

335.950
188.683
147.267

48.143

48.143

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

821200

( )

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 464

821600

615000

614311
614400

613482
613416
613480
613511
821300
821300
821600
821300
821300
821300
821200
615000

61370040%
-

,
( )

-
-


16.734
163.265
48.708
5.500
944.562

5.674.207

675.697
25.026
406.376
6.730
410.992

267.081
70.751

10.725
26
60.000
344.297
6.096
20.000
20.172
1.260
30.965

92.778
92.778
562.822
32.584
19.292
186.738
20.003
58.968
56.102
93.442
33.368
5.581
56.745
17.139
24.285

92.117
8.000
84.117
116.336
10.693

10.693

112.724

30.964

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 465

821300

821200

821200

821200
821111

821100
613800

-
-
- II


3061-2 16.04.2012. 02-13/12
54-7 27.07.2012. -
54-7 27.07.2012. -
3061-6 24.07.2012.
-
.. - . .
..
. -
.. - ..
-
. - , , , , , ,

-
.
-
-
- (. )


821600 -
-
-
/ -

-
615000 - ( )
4.762.884
13.355
43
3.029.934

350.000
4.197
4.825
19.486
20
15.000

3.912
15.479
8.000
614.857
67.798
1.000
333
12.715
557.184
750
18.136
28
10.891
226
593
14.123

4.209
75.000
12.013
10.947
87.180
30.000
25.000
21.455
1.774.377

1.424.947
918

223.074
67.798

32.626

10.891

14.123

75.000

6.760

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 466


20.526.637

4.925.288

, c.p.
, c.p.
________________________________________________________________________________________________________________

: 02-05-8108/15-1
, 16.06.2015.

5.
01.01-31.12.2015. ,
w .

29. juni / lipanj 2015.


SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara
Broj 7 Strana 467

29. juni / lipanj 2015.

Broj 7 Strana 468

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Na temelju lanka 96. Zakona o proraunima Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene


novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 102/13 i 9/14), te lanka 2. Zakona o izmjenama
i dopuni Zakona o proraunima Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 13/14) gradonaelnik Grada Mostara uz suglasnost naelnika Odjela
za financije i nekretnine, donosi
Izvrenje Prorauna
za razdoblje od 01.01. 31.12.2014.godine
lanak 1.

Proraun
Izvor sredstava
za 2014

OPIS

I. Prihodi, primici i financiranje

Izvrenje
Prorauna za
razdoblje od
01.01.-31.12.2014

56.738.915
56.738.915

48.618.491

I.3 Nenamjenski prihodi

23.409.715
33.329.200

15.781.634
32.836.857

II. Rashodi i izdaci

56.738.915

43.151.023

II.1 Rashodi za posebne namjene

23.409.715

7.694.150

II.2 Nenamjenski rashodi

33.329.200

30.531.581

I.1 Prihodi i primici


I.2 Namjenski prihodi

II.3 Rashodi financi. iz neutroenih sred. iz proteklih


godina

III.1 Nepokriveni deficit iz proteklih godina


III.2 Suficit
III 3. Isknjiavanje ukalkulisanih-neiskoritenih
apropijacija
III. 4 Proknjiavanje po nalogu Slube unutarnjeg
nadzora
Ukupni deficit
III. Financiranje

48.618.491

4.925.292
10.849.388

10.849.388

2.305.276

10.849.388

8.163.084

280.000

Preraspodjela sredstava Zavoda za prostorno


ureenje
Direkcija za izgradnju kulturno-sportskog centra
refundacija sredstava
Preraspodjela sredstava kapitalnih projekata Mostar
Parking

5.000.000

Prodaja nekretnina u vlasnitvu Grada Mostara

4.788.360

381.028
400.000

381.028

710000

714120 Porez na naslijee


714130 Porez na promet nekretninama
Domai porez na proizvode i usluge
715000
(zaostale obveze na osnovu poreza na

promet dobara i usluga)

714113 Porez na imovinu od motornih vozila

120.000

7.000

28.000
2.225.000

10.000

100.000
3.423.000
930.000
230.000

25.000

20.000

1.000

100

1.040.900

Opi
fond

7.000

28.000
2.225.000

10.000

100.000
3.423.000
930.000
230.000

20.000

120.000

25.000

1.000

100

14.000

40.100

9.231

40.711

3.090.017

52.914

16.720

4.229.066
890.410
155.014

8.581

25.301

6.347

50

6.692

16.951

30.040

10.090.100 10.893.900

20.531.000 20.511.267

Namjenski Donacije/
UKUPNO
prihod
grantovi

1.003.652

Namjenski
prihod

Donacije/
grantovi

121

75

108

105

Index
9.231

40.711
3.090.017

52.914

16.720
4.229.066
890.410
155.014

8.581

25.301

6.347

50

132

145
139

529

17
124
96
67

43

21

25

6.692 6.692

16.951

30.040

10.893.900

21.514.919

Ukupno
izvrenje

Izvrenje Prorauna
za razdoblje od 01.01.2014-31.12.2014.godine

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Porez na dodatna primanja


POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu od fizikih osoba
Porez na imovinu od pravnih lica

713113

714111
714112

714000

713111 Porez na plau i druga osobna primanja

711113 Porez na temelju autorskih prava


Porez na prihod od imovine i

711115
imovinskih prava
POREZ NA PLAU
713000 713000 I RADNU SNAGU
(zaostale uplate poreza)

711112 Porez od poljoprivredne djelatnosti

14.000

Porez na dobit od gospodarstva i prof.


djelatnosti

40.100

10.090.100

19.490.100

Opi fond

Proraun
Izvor sredstava za 2014.godinu

POREZ NA DOBIT POJEDINACA


(zaostale uplate poreza)

DIREKTNI POREZI

1. POREZNI PRIHODI

711111

711100 711100

OPIS

A. PRIHODI
29. juni / lipanj 2015.
Broj 7 Strana 469

717131

Naknada za ureenje gra. zemljita


SJEVER

STARI GRAD

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci

722434

Naknada za koritenje gra. zemljita


SJEVER
Naknada za pogodnost Renta
722435
SJEVER

722433

200

802.200

224.800

350.000

10.000

15.000

200

600.000

8.851.375

200

802.200

224.800

350.000

10.000

15.000

200

600.000

8.851.375

150.000

150.000

512

512

9.616.855

9.616.855

6.600.262

30.175.475 12.325.590

900

4.000

4.900

1.036.000

9.400.000

10.436.000

6.500.000

479.752
431

37.300

322.010

3.936

5.145

685

369.076

6.543.787

28.491

28.491

13.216.945

702

1.577

2.279

1.001.373

1.001.373

431

479.752

37.300

322.010

3.936

5.145

685

369.076

6.543.787

28.491

28.491

25.542.535

512

702

1.577

2.791

1.001.373

9.616.855

10.618.228

6.600.262

216

60

17

92

39

34

343

62

74

19

19

85

78

39

57

97

102

102

102

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

SJEVER

150.000

150.000

16.336.375

900

4.000

4.900

1.036.000

1.036.000

2.1. PRIHODI OD
PODUZETNIKIH AKTIVNOSTI

Naknada za eksploataciju mineralnih


sirovina
Naknade po temelju graenja i
graevnog zemljita

13.839.100

9.400.000

9.400.000

6.500.000

2. NEPOREZNI PRIHODI

PRIHODI OD INDIREKTNIH
POREZA
Prihodi od indirektnih poreza
Prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju Gradu Mostaru za ceste
OSTALI POREZI
Poseban porez na plau za zatitu od pr.
i dr. nepogoda (zaostale obveze)
Poseban porez za zatitu i spaavanje po
ugovoru o djelu (zaostale obveze)
Porez na potronju u ugostiteljstvu od
fizikih osoba

POREZ NA DOHODAK

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci


Opinska naknada za dodijeljeno
722431
zemljite SJEVER

721112

721000

719117

719115

720000

719114

719000 719000

717141

717000 717000

716000 716000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 470

JUG

JUGOZAPAD

722431

Opinska naknada za dodijeljeno


zemljite - JUGOZAPAD
Naknada za ureenje gra. zemljita
722433
JUGOZAPAD

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci

722431

Opinska naknada za dodijeljeno


zemljite - JUG
Naknada za ureenje gra. zemljita 722433
JUG
Naknada za koritenje gra. zemljita
722434
JUG
Naknada po osnovu prirodnih
722435
pogodnosi Renta - JUG

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci

722431

Opinska naknada za dodijeljeno


zemljite JUGOISTOK
Naknada za ureenje gra. zemljita 722433
JUGOISTOK
Naknada za koritenje gra. zemljita 722434
JUGOISTOK
Naknada po osnovu prirodnih
722435
pogodnosti Renta - JUGOISTOK

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci

JUGOISTOK

Opinska naknada za dodijeljeno


zemljite STARI GRAD
Naknada za ureenje gra zemljita
722433
STARI GRAD
Naknada za koritenje gra. zemljita
722434
STARI GRAD
Naknada za pogodnost Renta STARI
722435
GRAD

722431

400.000

2.000.000

300

2.902.300

30.000

1.000

50.000

70.000

100

151.100

30.000

1.000

10.000

65.000

100

106.100

500.000

2.000

200.000

100.000

400.000

2.000.000

300

2.902.300

30.000

1.000

50.000

70.000

100

151.100

30.000

1.000

10.000

65.000

100

106.100

500.000

2.000

200.000

100.000

11.227

1.786.746

1.067

1.919.687

8.339

130

8.469

44.604

634

25.560

43

70.841

407.248

1.477

65.997

4.599

11.227

1.786.746

1.067

1.919.687

8.339

130

8.469

44.604

634

25.560

43

70.841

407.248

1.477

65.997

4.599

89

356

66

28

130

149

39

43

67

81

74

33

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 471

722434 Naknada za koritenje gra. zemljita

746.200

89.750

296.250

637.750

325

1.770.275

200.000

2.000

15.000

1.000

300

218.300

1.500.000

1.000

500.000

300.000

100

2.301.100

500.000

2.000

746.200

89.750

296.250

637.750

325

1.770.275

200.000

2.000

15.000

1.000

300

218.300

1.500.000

1.000

500.000

300.000

100

2.301.100

500.000

2.000

689.282

80.872

105.831

458.704

1.334.842
153

243.862

56.314

300.740
564

1.761.917

285.908

11.613

942

2.060.380

120.647

689.282

80.872

105.831

458.704

153

1.334.842

243.862

56.314

564

300.740

1.761.917

285.908

11.613

942

2.060.380

120.647

92

90

36

72

47

75

122

375

188

138

117

57

942

90

24

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

GRAD

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci


Opinska naknada za dodijeljeno
722431
zemljite GRAD
Naknada za ureenje gra. zemljita
722433
GRAD
Naknada za koritenje gra. zemljita
722434
GRAD
Naknada za graevno zemljite i renta
722435
- GRAD

722435

Naknada po osnovu prirodnih


pogodnosti Renta Sredinja zona

722433 Naknada za ureenje gra. zemljita

Sredinja zona

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci


Opinska naknada za dodijeljeno
722431
zemljite Sredinja zona

722431

Opinska naknada za dodijeljeno


zemljite ZAPAD
Naknada za ureenje gra. zemljita
722433
ZAPAD
Naknada za koritenje gra. zemljita
722434
ZAPAD
Naknada po osnovu prirodnih
722435
pogodnosti Renta - ZAPAD

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci

ZAPAD

Naknada za koritenje gra. zemljita


JUGOZAPAD
Naknada po osnovu prirodnih
722435
pogodnosti Renta - JUGOZAPAD

722434

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 472

721123

721233

721614

721211

721129

722321

722321 Komunalne pristojbe

722432 Naknade za osiguranje od poara

722443

Naknada od elektroprivrednih
poduzea
Naknada od elektroprivrednih
722443
poduzea - za investicione programe
Naknade za koritenje zemlje uz javne
ceste, koritenje javnih povrina i
722461
graevnog zemljita kojim upravlja
Grad Mostar

722329 Individualne komunalne naknade

1.000.000

4.800.000

160.000

3.500.000

105.000

400.000

1.900.000

4.800.000

50.000

45.000

300.000

7.041.000

9.000

10.000

10.000

25.000

240.000

14.791

423.371

1.000.000

4.800.000

4.800.000

160.000

3.500.000

50.000

150.000

400.000

300.000

1.900.000

100

1.200.000

1.077.288

4.305.007

34.812

2.639.500

225.962

2.198.865

1.030.442

20.494.100 11.872.248

9.000

11.000

10.000

10.000

25.000

240.000

360.000

4.305.007

65.100

115.959

321.566

6.487.565

8.110

21.844

28.252

98.896

1.077.288

4.305.007

4.305.007

34.812

2.639.500

65.100

115.959

225.962

321.566

2.198.865

1.030.442

18.359.813

8.110

14.791

21.844

28.252

98.896

423.371

108

90

90

22

75

130

77

56

107

116

86

90

90

134

218

113

41

118

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

722436

Naknade za povjerenstvo za procjenu


nekretnina
Komunalne naknade i ostale opinske
722329
naknade

722436 Naknada za tehnike preglede objekata

722461

Naknade po osnovu zauzimanju javnih


povrina

722131

Prihodi od iznajmljivanja poslovnih


360.000
prostora
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih

prostora (40% za infrastrukturu)


Prihodi od iznajmljivanja poslovnih

prostora Aga Kan


Prodaja stanova

Prihodi od privatizacije (prodaje

nekretnina)
Prihodi od kamata za depozite u
11.000
banci
Ostali prihodi od materijalne imovine

- socijalni stanovi
2.2. NAKNADE I PRISTOJBE
13.453.100
OD JAVNIH USLUGA
Administrativne pristojbe
1.200.000
Opinske naknade - uporaba grba Grada
100
Mostara

721122

722000

721122

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 473

730000

723000

Prihod od pruanja usluga graanima Katastar (722515, 722516, 722611)

Grant za 10-godinjicu otvaranja Starog


mosta

15.000
15.000

170.000

3.000

45.000

170.000

218.000

3. TEKUI GRANTOVI

2.3. NOVANE KAZNE

723131 Novane kazne po opinskim propisima

722700 Ostali neplanirani prihodi

722631

Prihod od pruanja usluga - Civilna


zatita i vatrogastvo
722631 Prihod od javnog nadmetanja

722611

722600

Posebne naknade iz premije osiguranja


motornih vozila
Prihodi od pruanja javnih usluga

25.000

30.000

110.000

1.000.000

1.165.000

70.000

40.000

1.000

412.000

158.000

571.000

100.000

144.905

100.000

144.905

15.000
15.000

170.000

3.000

45.000

170.000

218.000

25.000

30.000

110.000

1.000.000

1.165.000

70.000

40.000

1.000

412.000

158.000

571.000

15.180
15.180

116.732

6.338

40.034

197.268

243.640

17.004
0

30.304

88.372

942.852

1.078.532

32.617

165

405.865

162.754

568.784

292.097

292.097

15.180
15.180

116.732

6.338

40.034

197.268

243.640

17.004

30.304

88.372

942.852

202

101
101

69

211

89

116

112

68

101

80

94

93

47

32.617
1.078.532

17

99

103

100

165

405.865

162.754

568.784

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

722584

722583 Posebne naknade iz premije osiguranja

Posebne nak. za zatitu od prirodnih i


722582 dr. nepo. na neto plau od samostalnih
djela. i povremenog samost. rada

Posebne naknade za zatitu od prirodnih


i dr. nepogoda na neto plau

722581

722500

722442

722329

Naknade za ceste

Naknada za koritenje cesta za vozila


pravnih osoba
Naknada za koritenje cesta za vozila
722532
fizikih osoba
Uplata naknada od cijena naftnih
777779
derivata
Ostale komunalne naknade za

Gradsko podruje Sjever


Naknade za odravanje i izgradnju

javnih sklonita
Posebne naknade i pristojbe za

Civilnu zatitu i vatrogastvo

722531

722530

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 474

UKUPNA
RASPOLOIVA SREDSTVA

UKUPNI
PRIHOD/PRIMICI
TEKUE GODINE 1+2+3+4
Prijenos neutroenih
namjenskih sredstava iz predhodnog
razdoblja

812312 Kapitalni transferi od nevladinih izvora

4. KAPITALNI GRANTOVI

Grant iz inozemstva
Grant od BiH
Primljeni garntovi od Vlade F BiH
Grant od HN

812111 Primljeni grantovi iz inozemstva


812212 Primljeni grant od Federacije Vihovii
Primljeni kapitalni grant od Vlade
812212
Federacije BiH - GSM-a
Primljeni kapitalni grant od Vlade
812212
Federacije BiH
Kapitalni izdaci finacirani sredstvima za
812214 projekte iz oblasti vodoprivrede HN za
projekte iz oblasti vodoprivrede
812311 Fond za zatitu okolia Federacije BiH

811000

731111
732111
732112
732114

33.329.200

33.329.200

37.909.962

20.532.687

17.377.275

2.150.000

737.535

3.000.000

5.887.535

1.960
40.000
2.945

20.532.687

6.032.440 77.271.602

6.032.440 56.738.915 32.836.857

2.150.000

737.535

3.000.000

5.887.535

1.960
40.000
2.945

14.220.597

1.561.037

109.999

800.296

150.000

208.645

1.268.940

1.954
40.000
92.181
157.962

48.618.491

109.999

800.296

150.000

208.645
0

1.268.940

86

109

22

1.954 100
40.000 100
92.181 3.130
157.962 ####

29. juni / lipanj 2015.


SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara
Broj 7 Strana 475

Bruto plae i naknade

614300

614100
614200

614000

614100 Grantovi drugim razinama vlasti


614200 Grantovi pojedincima
Grantovi neprofitnim
614300
organizacijama
614400 Sufinanciraje javnih poduzea

Tekui grantovi

200.000

4.235.510

4.302.478
524.000

9.261.988

2.235.650

71.200

426.000

5.000

865.000

1.170.000
1.170.000
8.765.712
30.500
1.762.762
3.168.600
201.000

1.430.000

10.770.000

12.200.000

Opi
fond

50.000

0
50.000

100.000

239.000

6.000

1.646.500

95.000

0
0
2.416.500
0
0
370.000
60.000

1.430.000

0 10.770.000

0 12.200.000

2.945

0
0

2.945

100.000

200.000

4.288.455

4.302.478
574.000

9.364.933

2.574.650

77.200

2.072.500

5.000

960.000

0 1.170.000
0 1.170.000
100.000 11.282.212
0
30.500
0 1.762.762
0 3.538.600
0
261.000

UKUPNO
Proraun
Namjenski Donacije/
za 2014.
rashodi
grantovi
godinu

Proraun
Izvor sredstava za 2014.godinu

lanak 2.

210.000

4.906.437

3.434.430
513.971

9.064.838

876.705

55.026

333.958

3.600

904.227

1.498.217
1.152.215
1.152.215
7.292.276
27.116
1.733.990
3.161.541
196.113

10.581.244

12.079.461

84.117

37.452

0
0

121.568

186.956

5.754

1.616.489

58.628

0
60.000
300.679

2.228.507

88.000

14.907

0
20.000

122.907

0
0
0

98

99

Index
72

80
93

99

41

79

94

382.117 191

4.958.795 116

3.434.430
533.971

9.309.313

1.063.661

60.780

1.950.448

3.600

962.856 100

1.152.215 98
1.152.215 98
9.520.782 84
27.116 89
1.733.990 98
3.221.541 91
496.792 190

1.498.217 105

10.581.244

12.079.461

Izvrenje Proraun
za razdoblje od 01.01.2014-31.12.2014.godine
Namjenski
Donacije/
Ukupno
rashodi
grantovi
izvrenje
Prorauna Prorauna
Opi fond
Prorauna za
za
za
2014.
2014.
2014.
godinu
godinu
godinu
5
6
7
8

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

613600 Unajmljivanje imovine i opreme

613700 Izdaci za tekue odravanje


Izdaci za osiguranje i bankarske
613800
usluge
613900 Ugovorene usluge

Doprinos poslodavca
Doprinos poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
Putni trokovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prijevoza, goriva
613500
i registriranje vozila

612100

613100
613200
613300
613400

612000

613000

611100 Bruto plae

611000

611200 Naknade trokova zaposlenih

1. TEKUI IZDACI

II. RASHODI

B. RASHODI

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 476

821200

Izdaci od prodaja stanova


Namjenski izdaci od prodaja
821000
nekretnina
Nabavka opreme za CZ i
821300
vatrogastvo

821290 Kruni tok i geodetske podloge

821500 Nabavka softver licence


821300 Lizing za vozila

12.000
52.500

20.000

0
215.000
0

0
0

499.900

10.000

10.000

70.000

150.000

4.800.000
0
4.500

8.851.375

60.000

280.000

1.238.960

144.905 35.596.105

41.960

0
0

737.535

0
0
0

12.000
52.500

20.000

499.900

10.000

10.000

70.000

150.000

737.535

4.800.000
215.000
4.500

8.851.375

14.595.775 5.887.535 21.142.810

2.781.500

265.000

659.500

32.669.700

60.000

280.000

932.000

45.932

96.586

100.919

128.107

371.544

30.160.037

173.496

397.751

272.395

2.535.199

319.257

420.203

2.438.361

2.531.731

8.517.147

2.923.503

573.428

485.061

109.999

418.867

1.013.927

164.866

41.959

318.327

3.116.847

429.256

521.122

2.985.335

2.531.731

9.902.618

33.248.406

173.496

1.013.139

0
0

0
0
0

47

93

62

82

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

821200 Izrada sklonita

Izdaci od prihoda od koncesija

821000 Potopljeno zemljite


821300 Nabavka opreme
821600 Investicijsko odravanje stanova
Kapitalni izdaci za projekte iz
821200
oblasti Vodoprivrede HN

821000

Kapitalni izdaci po gradskim


podrujima

821300 Nabavka opreme


Nabavka stalnih sredstava u
821500
obliku prava
Rekonstrukcija i investicije u
821600
pripremi
823000 Otplata duga

821200 Nabavka graevina

2.KAPITALNI IZDACI

821000

Ukupni tekui izdaci

821100 Nabavka zemlje

Tekua rezerva

Kapitalni transferi za
sufinanciranje projekata
Kamata po kreditima

616212

530000

615000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 477

821200

821200

821200

821200

821000

UKUPNI RASHODI

Kapitalni izdaci financirani


sredstvima GSM licence
Rekonstrukcija zgrada nakon
DEVASTACIJE
Fond za zatitu okolia
Izrada investicijsko - tehnike
dokumentacije za objekte u
vlasnitvu Grada
Nastavak gradnje Muzike kole

10.000

0
10.000

100.000

2.150.000

450.000

3.000.000

lanak 3.

17.377.275 6.032.440 56.738.915

33.329.200

0 2.150.000

200.000

0 3.000.000

100.000

250.000

30.531.581

11.440.650

1.178.793

613000

O100

O100

O100

613974

O100

613975

O100

O100

613200 Izdaci za energiju

70.000

2.000

206.500

25.000

Izdaci za rad lanova


albenog vijea

Izdaci za materijal i usluge

50.000

Naknade za rad vijenika,


tijela i povjerenstava G.V.

613100 Putni trokovi

271.500

478.500

Trokovi administracije

GRADSKO VIJEE

Opi fond

Namjenski
prihod

Donacije/
grantovi

70.000

2.000

206.500

25.000

50.000

271.500

478.500

UKUPNO

76

38.300

96

100.019

19.714

100.019

170.733

Opi fond

Namjenski
rashodi

Donacije/
grantovi

38.300

96

100.019

19.714

100.019

170.733

UKUPNO

Izvrenje Prorauna
za razdoblje od 01.01.2014-31.12.2014.godine

43.151.023

Index
55

48

79

37

36

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

OPIS

Proraun
Izvor sredstava za 2014.godinu

Izvrenje Prorauna za razdoblje od 01.01.-31.12.2014.godine iznosi 43.151.023,00 KM i utroen je na slijedei nain :

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 478

1.000
65.000
65.000

Nabavka opreme-nabavka
opreme za vjenanje

Pokroviteljstvo gradskih
614000 614000
manifestacija

Izdaci za nabavku stalnih


sredstava

613900

821000

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O800

O800

Ugovorene usluge

Porezi za ugovorene usluge

Usluge obrazovanja i strunog


usavravanja

1.000

Suradnja sa nevladinim
613991 organizacijama i opinama u
BiH (PARLANET)

821300

100.000

30.000

65.000

65.000

1.000

100.000

1.000

30.000

5.000

1.500

2.000

1.000

1.000

1.000

20.000

2.000

33.500

15.000

1.000

5.000

10.000

70.000

6.000

6.000

45.000

1.200

800

984

19.569

22.553

2.734

2.707

7.829

25.800

6.000

6.000

45.000

1.200

800

984

19.569

22.553

2.734

2.707

7.829

25.800

45

80

80

98

98

67

18

54

78

37

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

614124 Transfer za izbore

5.000

Financiranje parlamentarnih
614323 grupa (vijenika) u
Gradskom vijeu

1.500

2.000

1.000

1.000

1.000

20.000

2.000

33.500

613991 Ostale nespomenute usluge

613934 Izdaci za raunalne usluge

613970

613920

613915 Ostale strune usluge

613914 Trokovi reprezentacije

613912 Usluge tampanja i oglaavanja

613911 Usluge medija

15.000

O100

613700

Izdaci za tekue odravanje,


opreme, vozila, zgrada

1.000

O100

613600

Izdaci za unajmljivanje
imovine

O100

5.000

Izdaci za usluge prijevoza,


613500 goriva, registriranje motornih
vozila

O100

10.000

Nabavka materijala i strune


literature

613400

O100

70.000

613300 Izdaci za komunalne usluge

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 479

613000

613900

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

613900

O100

O100

O100

O100

O100

O100

613000

O100

O100

O100

Izdaci za materijal i usluge

Administracija Odjela

SLUBA
UNUTARNJEG NADZORA

Usluge obrazovanja i strunog


usavravanja

Izdaci za materijal i usluge

12.000

Nabavka materijala i strune


literature

Usluge tampanja oglaavanje projekta Vihovii

Trokovi reprezentacije
613914 desetogodinjica otvaranja
Starog mosta

613914 Trokovi reprezentacije

613916

613911 Usluge medija

25.000

1.000

14.000

130.150

2.700

Izdaci za komunalne uslugeprojekat Vihovii

Ugovorene usluge

900

Izdaci za elektrinu energiju


projekat Vihovii

17.000

162.750

162.750

100.000

25.000

1.000

14.000

130.150

12.000

2.700

900

17.000

162.750

162.750

752.750

1.500

1.000

5.000

1.000

8.500

4.000

1.100

862

1.000

15.462

15.462

15.462

10.401

29.748

1.800

145.181

8.780

1.736

375

14.625

170.697

170.697

432.029

25

2.520

195

2.740

3.010

1.068

783

7.600

7.600

7.600

57

50

20

32

75

97

91

49

49

49

73

64

42

86

13

10.401

29.748 119

1.800

145.181 112

8.780

1.736

375

14.625

170.697 105

170.697 105

432.029

25

2.520

195

2.740

3.010

1.068

783

7.600

7.600

7.600

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

613400

613300

613200

613100 Putni trokovi

Administracija Odjela

652.750

TAJNITVO
GRADONAELNIKA

1.500

1.000

5.000

1.000

8.500

613990 Ostale nespomenute usluge

613934 Izdaci za raunarske usluge

613920

613914 Trokovi reprezentacije

Ugovorene usluge

4.000

Nabavka materijala i strune


literature

613400

1.100

862

1.000

15.462

15.462

15.462

613300 Izdaci za komunalne usluge

613200 Izdaci za elektrinu energiju

613100 Putni trokovi

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 480

614300 614300

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

614300

O100

O100

O100

614400

O100

O100

15.000
50.000

UNESCO Projekat svjetske


613990 batine - obveza uea u
konferencijama

Grantovi pojedincima i
neprofitnim organizacijama

1.222.700

ODJEL
ZA ORGANIZACIJU,
PRAVNE POSLOVE,
OPU UPRAVU, CIVILNU
ZATITU I VATROGASTVA
1.222.700

40.000

Administracija Odjela

200.000

MO - Start-up

Preuzimanje prostora Graevinskog fakulteta Sveuilita


u Mostaru (po Sporazumu)

1.369.900

1.469.900

100.000

2.592.600

2.692.600

40.000

200.000

300.000

25.000

25.000

50.000

15.000

3.000

15.000

5.000

15.000

6.150

30.000

1.000

1.294.714

1.294.714

200.000

11.132

30.200

20.000

50.200

9.602

351

411

14.347

12.448

12.654

53.070

350

460.021

489.472

35

64

14

96

83

80

1.754.734

1.784.186

68

66

200.000 100

11.132

30.200 121

20.000

50.200 100

9.602

351

411

14.347

12.448

12.654 206

53.070 177

350

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

200.000

25.000

Novana pomo neprofitnim


614300 organizacijama - jednokratne
pomoi

Ceremonija otvaranja Starog


mosta

25.000

614200 Novana pomo pojedincima

614000

3.000

15.000

lanarina za Savez gradova i


opina i druge lanarine

Ostale nespomenute usluge


613990 desetogodinjica otvaranja
Starog mosta

5.000

Izdaci za rad povjerenstava projekat Vihovii

15.000

613990 Ostale nespomenute usluge

613991

613973

613973 Izdaci za rad povjerenstava

6.150

O100

30.000

1.000

Izdaci za poreze za ugovorene


613981
usluge

Usluge obrazovanja i strunog


usavravanja

613970 Izdaci za ugovorene usluge

O100

613920

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 481

613300 Izdaci za komunalne usluge

613300

Izdaci za ostale komunalne


usluge CZ - iz namjenskih
613329
sredstava za elementarne
nepogode

613400

613400

O100

O200

O200

O100

O200

O200

60.000

Izdaci za materijal i usluge CZ


613400 trokovi funkcionisanja slube
i taba CZ

Izdaci za usluge prijevoza,


613500 goriva i registriranje motornih
vozila

Izdaci za usluge prijevoza,


613500 goriva i registriranje motornih
vozila - vatrogastvo

613500 Izdaci za gorivo CZ

613600

613700

613700

613710

613813

613000

O100

O200

O200

O100

O100

O200

O100

O100

4.000
70.000

35.000
6.200

Izdaci za unajmljivanje
imovine i opreme

Izdaci za tekue odravanje


zgrada

Izdaci za tekue odravanje vatrogastvo

Izdaci za tekue odravanje mjesnih zajednica

Osiguranje vozila - za vozila


na lizing

90.000

550.000

100.000

3.000

1.048.200

Nabavka materijala za
vatrogastvo

Nabavka materijala i strune


literature

Izdaci za vodu i kanalizaciju elementarne nepogode CZ

613100 Putni trokovi

613200 Izdaci za energiju

Izdaci za materijal i usluge

O100

O100

613000

O100

6.200

35.000

35.000

70.000

4.000

35.000

60.000

60.000

40.000

20.000

90.000

300.000

30.000

550.000

100.000

3.000

1.718.200

5.667

118.882

3.600

56.212

94.174

738.706

79.340

7.191

1.170.719

16.641

38.625

62.064

60.000

213.181

81
79

20

90

64

94

5.667

16.641

91

48

118.882 170

3.600

38.625

56.212

62.064 310

94.174 105

60.000

738.706 134

79.340

7.191 240

1.383.900

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

35.000

35.000

60.000

40.000

20.000

300.000

30.000

670.000

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 482

Ostale nespomenute usluge za


vatrogastvo

Sistematski pregled
vatrogasaca

Grant pojedincima iz
sredstava civilne zatite elementarne nepogode

Grant neprofitnim
organizacijama iz sredstava
civilne zatite - elementarne
nepogode

613991

613941

614200

614300

O200

O200

O200

O200

50.000

50.000

10.000

5.000

25.000

15.000

60.000

15.000

14.000

144.000

6.000

50.000

50.000

10.000

5.000

25.000

3.000

10.000

15.000

6.000

60.000

15.000

14.000

5.000

1.000

90.000

259.000

6.000

15.000

2.715

5.112

3.295

80

55.745

66.947

29.452

10.610

20.405

31.015

4.836

29.452

2.715

5.112

20.405

3.295

80

55.745

97.962

4.836

59

91

85

34

66

62

38

81

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

613990 Ostale nespomenute usluge CZ

O200

3.000

10.000

613991 Usluge preseljenja

613990 Ostale nespomenute usluge

O200

6.000

Izdaci iz namjenskih sredstava


613974
CZ ugovori sa porezima

O100

613974 Izdaci za matiare

O100

O100

613970 Izdaci za rad taba CZ

O200

Izdaci za rad povjerenstava CZ


- procjena teta

613970

O200

Usluge obrazovanja i strunog


usavravanja vatrogasaca

613920

O200

5.000

613920

O100

1.000

90.000

115.000

15.000

Usluge obrazovanja i strunog


usavravanja

613912 Usluge tampanja i oglaavanja

613914 Trokovi reprezentacije

Ugovorene usluge

Osiguranje zaposlenih
vatrogastva

613900

O100

613814

O100

O200

Osiguranje zaposlenih i
613814 objekata u vlasnitvu Grada
Mostara

O100

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 483

821300

O800

611111

Poseban porez na plau za


613983 zatitu od prirodnih i drugih
nesrea 0,5%

Doprinosi na teret uposlenih


slubenika PIO

611211 Naknada trokova prijevoza

611221 Naknada za topli obrok

611224 Regres za godinji odmor

611000

611200

O142

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

10.806.000
7.420.000

Bruto plae za sluenike,


namjetenike

Neto plae za slubenike i


namjetenike i pripravnike

Naknade trokova zaposlenih

12.236.000

Izdaci za bruto plae i


naknade

250.000

950.000

100.000

1.430.000

3.350.000

36.000

13.525.500

Administracija Odjela

13.525.500

12.000

52.500

50.000

50.000

205.000

200.000

294.900

699.900

45.932

76.172

122.105

1.890

12.113.919

250.000

950.000

100.000

1.430.000

3.350.000

36.000

7.420.000

228.516

992.001

152.043

1.498.217

3.280.187

34.458

7.301.057

10.806.000 10.615.702

12.236.000

13.575.500 13.354.507

13.575.500 13.354.507

12.000

52.500

205.000

200.000

294.900

100.000

864.400

10.000

64.319

64.319

195.317

51.522

246.839

98

96

98

98

99

99

99

87

95

26

76

43

19

228.516

91

992.001 104

152.043 152

1.498.217 105

3.280.187

34.458

7.301.057

10.615.702

12.113.919

13.418.826

13.418.826

45.932

195.317

51.522

76.172

368.944

1.890

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

611131

ODJEL
ZA FINANCIJE I
NEKRETNINE

821500 Nabavka softwera - licenca

O800

823331 Lizing za vozila

Nabavka opreme za vatrogasnu


djelatnost

O800

Preseljenje slube CZ u
prostorije Cernice

821300 821300

Nabavka opreme za civilnu


zatitu

100.000

164.500

Izdaci za nabavku stalnih


sredstava

821310 Nabavka opreme

10.000

O800

O800

821000

O100

616413

O100

Naknada vezana za
pozajmljivanje od domaeg
pozajmljivaa - lizing za
vozila

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 484

611227

612000

O100

O100

1.000
4.000

10.000
20.000

5.000

613410

613712 Odravanje softvera

613800 Bankarske usluge

613914 Trokovi reprezentacije

Usluge obrazovanja i strunog


613920
usavravanja

613973

613976 Izdaci za trokove vjetaenja

Izdaci za rad povjerenstva


613973 inventurnih i ostali
povjerenstva

Izdaci za poreze i doprinose na


613980 dohodak i drugih samostalnih
djelatnosti

613900

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O300

O100

O100

O100

O100

Administracija Odjela

ODJEL
ZA DRUTVENE
DJELATNOSTI

O111
66.500

8.133.488

5.000

2.500

47.500

50.000

6.000

15.000

1.000

9.000

50.000

50.000

50.000

2.945

66.500

8.145.433

5.000

2.500

5.000

20.000

10.000

50.000

4.000

1.000

97.500

50.000

6.000

15.000

1.000

169.500

1.170.000

1.170.000

50.000

80.000

54.957

8.079.729

709

766

9.732

3.430

1.910

97

16.644

49.359

5.486

16.324

560

88.373

1.152.215

1.152.215

34.163

91.494

761

64.319

64.319

64.319

2.945

56

90

98

98

68

48

10

83

99

91

54.957

8.083.435

709

766

9.732

3.430

83

99

28

15

49

34

64.319 129

1.910

97

80.963

49.359

5.486

16.324 109

560

152.692

1.152.215

1.152.215

34.163

91.494 114

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

613990 Ostale nespomenute usluge

613990 Trokovi prinudnih izvrenja

O100

Izdaci za rad povjerenstva procjena nekretnina

Ugovorene usluge

O100

Nabavka materijala i strune


literature

613100 Putni trokovi

119.500

1.170.000

Izdaci za materijal i usluge

O100

613000

612110 Doprinosi poslodavca

O100

1.170.000

50.000

Pomo u sluaju smrti ili tee


invalidnosti

Doprinosi poslodavca

80.000

Otpremnine zbog odlaska u


mirovinu - prekobrojni

O100

611225

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 485

613920

O100

614121

OO11

O13

O14

614000

614311

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O15

O16

O17

O18

O100

O100

O100

MC Pavarotti

Kulturni centar Blagaj

Centar za kulturu

Kulturni centar Potoci

HDHS Kosaa

Djeja biblioteka

168.220

31.860

220.320

31.970

290.000

116.700

148.580

2.016.680

Grantovi neprofitnim
organizacijama - kultura

Muzej Hercegovine

5.000

50.000

Grantovi za manifestacije iz
oblasti kulture

Ostali nespomenuti izdaci

4.000

8.000

Boini koncerti (dva Boina


koncerta)

Bajramski koncert

67.000

2.083.680

3.000

1.000

1.000

1.000

168.220

31.860

220.320

31.970

290.000

116.700

148.580

2.016.680

5.000

50.000

4.000

8.000

67.000

2.083.680

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

7.000

20.000

27.000

10.000

2.500

66.500

168.220

31.860

220.320

31.970

290.000

116.700

148.580

2.014.180

30.000

4.000

8.000

42.000

2.056.180

330

45

220

692

1.287

16.755

26.865

7.997

2.053

54.957

63

99

11

22

69

18

84

99

80

82

83

60

168.220 100

31.860 100

220.320 100

31.970 100

290.000 100

116.700 100

148.580 100

2.014.180 100

30.000

4.000 100

8.000 100

42.000

2.056.180

330

45

220

692

1.287

16.755

26.865

7.997

2.053

54.957

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

7.000
1.000

Manifestacije iz oblasti
kulture

Sluba za kulturu

613990 Trokovi prinudnih izvrenja

O100

613934 Izdaci za raunarske usluge

613990 Ostale nespomenute usluge

O100

O100

Usluge obrazovanja i strunog


usavravanja

613914 Trokovi reprezentacije

613900

O100

O100

Ugovorene usluge

20.000

Nabavka materijala i strune


literature

613400

O100

10.000
27.000

613200 Izdaci za energiju

613300 Izdaci za komunalne usluge

O100

2.500

66.500

O100

613100 Putni trokovi

Izdaci za materijal i usluge

O100

613000

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 486

25

O26

O86

O27

173

385

386

615221

614129

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

1.368.084
1.342.864

Tekui transferi za
predkolski odgoj

Izdaci za tekue poslovanje


za predkolski odgoj

10.000

SOS Kinderdorf Djeji vrtii


Mostar

Sistematski ljekarski pregled


uposlenih
5.220

20.000

5.000

5.000

5.000

Djeiji vrti Zenzem

Udruga za promicanje prava


i potreba djece s tekoama u
razvoju - Ruku mi daj

Vedri osmjeh

Djeji vrti Sveti Josip

20.000

16.420

Osnovna kola za djecu s


posebnim potrebama

Djeji vrti Sunani most

53.154

718.930

Los Rosales

Djeji vrti MOSTAR

509.360

4.169.478

Sluba za odgoj, obrazovanje,


mlade i sport

JU Djeji vrti Ciciban

161.900

168.010

184.120

Simfonijski orkestar

Pozorite lutaka

Lutkarsko kazalite

85.000

195.000

Hrvatsko narodno kazalite - po


sporazumu sa HN

Mostarski teatar mladih

215.000

Narodno pozorite - po
sporazumu sa HN

5.220

20.000

10.000

5.000

5.000

5.000

20.000

16.420

53.154

718.930

509.360

1.342.864

1.368.084

4.169.478

161.900

168.010

184.120

85.000

195.000

215.000

5.220

20.000

10.000

5.000

5.000

5.000

20.000

16.420

53.154

718.930

509.360

1.342.864

1.368.084

4.153.283

161.900

168.010

184.120

85.000

195.000

212.500

99

5.220 100

20.000 100

10.000 100

5.000 100

5.000

5.000 100

20.000 100

16.420 100

53.154 100

718.930 100

509.360 100

1.342.864 100

1.368.084 100

4.153.283 100

161.900 100

168.010 100

184.120 100

85.000 100

195.000 100

212.500

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Investicijsko odravanje
615221 i opremanje objekata
-nabavka opreme

O24

614129

O100

O100

O100

O100

O22

O23

O100

O100

O100

O21

O20

O100

155

O100

O100

O19

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 487

O48

O49

O50

O51

O100

O100

O100

O47

O100

O.. Drenica

O.. Vrapii

O.. Bijelo Polje

O.. Kruevo

O.. Marina Dria

O.. Ilije Jakovljevia

O.. Ivana Gundulia

O.. Omer Maksumi

O . Gnojnice

37.200

28.528

56.298

22.550

43.206

36.022

55.962

24.725

30.470

29.930

9.000

Osnovna kola za djecu s


posebnim potrebama

O.. Blagaj

52.068

27.492

39.186

17.800

15.400

44.970

O.. Petra Bakule

O.. Bartola Kaia

III Osnovna kola

O.. Cim

O.. Ilii

O.. S.S. Kranjevia

48.372

16.175

Osnovna kola za djecu sa


posebnim potrebama Los
Rosales

O.. A.B. imia

34.547

30.781

Osnovna kola Zalik

25.522

Osnovna kola Mujaga


Komadina

48.162

64.768

839.134

1.859.394

VI osnovna kola

IV osnovna kola

O Mustafa Ejubovi ejh Jujo

Izdaci za materijal i usluge

Transferi za obrazovanje

37.200

28.528

56.298

22.550

43.206

36.022

55.962

24.725

30.470

29.930

9.000

52.068

27.492

39.186

17.800

15.400

44.970

48.372

16.175

34.547

30.781

25.522

48.162

64.768

839.134

1.859.394

37.200

28.528

56.298

22.550

43.206

36.022

55.962

24.725

30.470

29.930

9.000

52.068

27.492

39.186

17.800

15.400

44.970

48.372

16.175

34.547

30.781

25.522

48.162

64.768

839.134

1.856.154

37.200 100

28.528 100

56.298 100

22.550 100

43.206 100

36.022 100

55.962 100

24.725 100

30.470 100

29.930 100

9.000 100

52.068 100

27.492 100

39.186 100

17.800 100

15.400 100

44.970 100

48.372 100

16.175 100

34.547 100

30.781 100

25.522 100

48.162 100

64.768 100

839.134 100

1.856.154 100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

O45

O46

O100

O44

O100

O100

O42

O43

O100

O41

O100

O100

O39

O40

O100

O100

O38

O35

O100

O100

O34

O100

O36

O33

O100

O37

O32

O100

O31

O100

O30

O100

O100

O29

O100

O100

O28

O100

O100

614129

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 488

O54

O55

614129

614129

614322

614129

614324

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

OKC Abraevi

614324

O100

O100

O100

Vijee mladih

10.000
700.000
1.583.830

141.000

Sluba za socijalne i
stambene poslove, zdravstvo,
raseljene osobe i izbjeglice

Transferi za nevladine
organizacije - za socijalnu
zatitu

700.000

Sportski savez Grada Mostara

Izdaci za sport

9.000

2.945

2.945

143.945

1.595.775

700.000

700.000

10.000

1.000

215.000

226.000

10.000

3.000

3.000

16.000

1.000

2.000

100.000

3.000

24.260

800.000

90.000

141.000

1.572.698

700.000

700.000

10.000

595

202.450

213.045

10.000

3.000

3.000

16.000

1.067

1.500

99.924

2.006

24.527

845.308

42.688

761

2.945

2.945

47

67

75

60

94

94

99

143.945 100

1.576.403

700.000 100

700.000 100

10.000 100

595

202.450

213.045

10.000 100

3.000 100

3.000 100

16.000 100

1.067 107

1.500

99.924 100

2.006

24.527 101

845.308 106

42.688

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O57

614129

614300

O100

1.000

614324 Grantovi za projekte mladih

O100

O100

215.000

O100

226.000

10.000

3.000

614200 614234 Izdaci za mlade

262

3.000

Jevrejska opina Mostar

16.000

Udruenje Roma Neretva


Mostar

1.000

Ostali nespomenuti izdaci

2.000

Manifestacije iz oblasti
obrazovanja, uenika
takmienja, priredbe i sl.

Tekui transferi za ostale


neprofitne organizacije

100.000

3.000

Naknade za prijevoz kolskih


odbora

Tekue odravanje kola

24.260

800.000

Trokovi prijevoza uenika


i zaposlenih u osnovnim
kolama

Trokovi prijevoza uenika

90.000

Trokovi pregleda uenika sistematski pregledi

Stipendije studentima i
614234
uenicima

O100

614129

O100

O100

613500

O100

614129

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 489

274

O100

O69

O70

O71

614311

O100

O100

O100

O100

O100

4.000
4.000
5.000

Udruga gluhih i nagluhih osoba


u HN SLUH

Udruenje slijepih i slabovidnih


graana Mostara

Udruenje lijeenih
alkoholiara Grada Mostara

117.970
92.000

Centar za posebne potrebe Los


Rosales

423.860

Centar za stara i iznemogle


osobe

Djeji dom

1.158.830

5.000

Transferi za ustanove
socijalne i zdravstvene zatite

Uee u financiranju
za suzbijanje rodno
utemeljenoga nasilja

Tekue odravanje socijalnih


stanova

Izdaci za odravanje stanova

4.000

10.000

Uee u financiranju za
suzbijanje rodno utemeljenoga
nasilja Gender centar

Udruga slijepih osoba HN

ene BiH

5.000

4.000

Gradski savez penzionera

15.000

Crveni krst Grada Mostara

5.000

5.000

5.000

75.000

Udruenje graana oteenog


sluha Grad Mostar

Dobrotvor

Merhamet

Caritas

Udruga za radno
osposobljavanje osoba s poseb.
potrebama Nazaret

4.500

4.500

2.945

92.000

117.970

423.860

1.158.830

5.000

4.500

4.500

2.945

4.000

10.000

5.000

5.000

4.000

4.000

4.000

15.000

5.000

5.000

5.000

75.000

92.000

117.970

423.860

1.158.830

5.000

4.000

10.000

5.000

5.000

4.000

4.000

4.000

15.000

5.000

5.000

5.000

75.000

761

2945

17

92.000 100

117.970 100

423.860 100

1.158.830 100

5.000 100

761

2.945 100

4.000 100

10.000 100

5.000 100

5.000 100

4.000 100

4.000 100

4.000 100

15.000 100

5.000 100

5.000 100

5.000 100

75.000 100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

821625

O300

613700

O300

O67

427

O100

O68

278

O100

204

O100

275

O100

O100

O64

O100

O100

384

O63

O100

O62

O100

O100

O61

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 490

O75

O76

O77

O78

O79

O80

O81

614324

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

615221

O100

O100

230.000
230.000
195.000

Sluba za zatitu prava


branitelja i njihovih obitelji

Izdaci za organizacije
proistekle iz rata

Braniteljska populacija
(udruenja) proistekla iz rata
92.-95.

24.000
24.000
12.000
12.000

Udruga dragovoljaca i veterana


domovinskog rata HZHB

Udruga udovica hrvatskih


branitelja u Domovinskom ratu

Udruga roditelja hrvatskih


branitelja u Domovinskom ratu

24.000

12.000

12.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

195.000

230.000

230.000

20.000

10.000

30.000

205.000

35.000

240.000

9.000

80.000

445.000

12.000

12.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

195.000

242.611

242.611

17.900

6.058

23.958

203.410

31.500

234.910

9.000

80.000

445.000

98

90

61

80

99

90

12.000 100

12.000 100

24.000 100

24.000 100

24.000 100

24.000 100

24.000 100

195.000 100

242.611 105

242.611 105

17.900

6.058

23.958

203.410

31.500

234.910

9.000 100

80.000 100

445.000 100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

HVIDRA Mostar

Organizacija porodica ehida

24.000

20.000

Sufinanciranje za stambene
objekte Buffer naselje

Organizacija RVI (Stari grad,


Sjever i Jugoistok)

10.000

Popravak stanova alternativnog smjetaja

24.000

30.000

Kapitalni transferi za
sufinanciranje projekata

Jedinstvena organizacija boraca

205.000

35.000

240.000

Subvencije graanima za
komunalne usluge

O100

614231

614200 Grantovi pojedincima

614233 Alternativni smjetaj

O100

9.000

80.000

Centar za prevenciju i izvan


bolniko lijeenje

O100

445.000

Javna/puka kuhinja

Sufinanciranje aktivnosti u
614239 oblasti zdravstva i socijalne
zatite

O74

O100

O100

O72

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 491

O84

613100 Putni trokovi

613000

O100

O100

O100

O100

O100

O100

613920

Izdaci za raunarske usluge


(hardveri i softveri) i usluge
613934
za katastarske planove sa
Geodetskom upravom

613973 Izdaci za tehniki prijam

613970 Trokovi vjetaenja

613991 Ostale nespomenute usluge

O100

O100

O300

O100

O100

O100

Usluge obrazovanja i strunog


usavravanja

613914 Trokovi reprezentacije

613900

O100

Ugovorene usluge

10.000

10.000

45.000

45.000

45.000

45.000

13.936.375

5.929.495

10.000

10.000

45.000

20.000

4.000

1.000

90.000

20.000

40.000

30.000

2.000

182.000

482.000

21.294.870

35.000

25.000

4.000

2.000

2.000

9.000

9.000

1.551

3.695

5.246

26.877

24.126

29.042

275

85.567

309.179

662.801

47.611

25.000

4.000

2.167

1.833

9.000

9.000

91.622

91.622

91.622

91.622

4.388.563

1.057.026

92

60

97

14

97

83

29

92

1.551

16

91.622 204

3.695

96.869 108

26.877 134

24.126

29.042

275

177.189

400.801

6.108.390

47.611 136

25.000 100

4.000 100

2.167 108

1.833

9.000 100

9.000 100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

20.000

4.000

1.000

45.000

20.000

Nabavka materijala i strune


literature

613400

O100

30.000
40.000

613200 Izdaci za energiju

613300 Izdaci za komunalne usluge

2.000

137.000

437.000

O100

Izdaci za materijal i usluge

Administracija Odjela

1.429.000

O100

ODJEL
ZA URBANIZAM I
GRAENJE

35.000

Sredstva za implementaciju
Zakona o dopunskim
614232
pravima branitelja i lanova
njihovih obitelji

25.000

4.000

Obiljeavanje prigodnih
614324
godinjica

Udruga civilnih rtava rata

2.000

Udruenje logoraa Mostar


Mostar

O83

O100

2.000

O82

O100

9.000

Udruenje oboljelih od PTSD-ia

9.000

Hrvatska udruga logoraa


Domovinskog rata

382

O100

Udruga oboljelih od PTSP-ia

315

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 492

Grant za Rome

Grant za Rome OSC-e

O100

O100

30.000

1.960

40.000

41.960

30.000

30.000

50.000

700.000

20.000

10.000

2.000

20.000

1.960

40.000

10.000

100.000

1.013.960

20.000

20.000

250.000

50.000

300.000

19.828

29.752

297.117

1.225

5.700

353.622

108.279

96.586

18.746

223.612

1.960

39.999

41.959

39

43

37

75

19.828

29.752

297.117

1.225

5.700

66

99

42

61

29

1.960 100

39.999 100

395.581

108.279

96.586

18.746

223.612

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Donacija za povratnike

30.000

Prikljuci za objekat u
Vrapiima Dom za mlade
djeiji dom LAMA

50.000

Renta za objekat u Vrapiima


Dom za mlade djeiji dom
LAMA

700.000

Uee u sufinanciranju ratom


devastiranih zgrada

O100

20.000

O100

10.000

2.000

20.000

10.000

Narodna biblioteka - sanacija


zgrade

CRS - stanovi (prikljuci)

O100

Romsko naselje

Romsko naselje - pristupni put

O100

Nastavak gradnje Muzike


kole

O100

821000

100.000

Izrada investicijsko - tehnike


821000 dokumentacije za objekte u
vlasnitvu Grada

20.000
972.000

Geodetske podloge

Sluba za graenje i obnovu

O100

20.000

Sluba za urbanistiko
planiranje

O100

821500

O100

O100

250.000

Sanacija akog doma nakon


devastacije

Sanacija Gradske vjenice


821600 i Gradske uprave nakon
devastacije

821200

50.000

821300 Nabavka opreme-katastar

300.000

Izdaci za nabavku stalnih


sredstava

O100

821000

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 493

O800

O800

O800

O800

O800

O800

O800

O800

821000

O800

O100

Gradsko podruje - STARI


GRAD

Gradsko podruje - STARI


GRAD

Gradsko podruje - STARI


GRAD

Gradsko podruje
JUGOISTOK

Investicijsko odravanje i
821629 opremanje objekata - nabavka
opreme

Gradsko podruje GRAD

821627 Stalna sredstva u pripremi

Gradsko podruje SREDINJA ZONA

1.770.275

218.300

2.301.100

2.902.300

151.100

106.100

802.200

600.000

8.851.375

13.891.375

5.887.535

1.770.275

218.300

2.301.100

2.902.300

151.100

106.100

802.200

600.000

8.851.375

19.778.910

36.817

620.000

929.211

200.000

38.610

16.553

255.163

19.937

9.690

25.099

54.726

55.000

120.134

175.134

1.414.234

4.296.941

1.015.067

36.817

620.000

929.211

200.000

16.553

255.163

19.937

25.099

54.726

55.000

120.134

175.134

1.414.234

5.312.008

52

11

52

15

16

27

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

615225 Gradsko podruje ZAPAD

821600 Rekonstrukcija cesta i mostova

Gradsko podruje ZAPAD

Gradsko podruje - JUG

Gradsko podruje
JUGOISTOK

Gradsko podruje
JUGOZAPAD

Rekonstrukcija i investicijsko
odravanje

821200 Nabavka zgrada

615311

821600

KAPITALNI IZDACI
PO GRADSKIM
PODRUJIMA

Gradsko podruje SJEVER

Sluba za graenje
infrastrukturnih objekata

821200 Nabavka zgrada

615221

821200

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 494

O800

O800

O800

O800

Kapitalni izdaci financirani


sredstvima GSM licence

Nabavka zemlje

Potopljeno zemljite

Grant od nogometnog saveza

Nabavka stalnih sredstava u


obliku prava

613200 Izdaci za energiju

Izdaci za materijal i usluge

O100

613100 Putni trokovi

613000

O100

Administracija Odjela

51.000

2.000

104.800

104.800

4.508.800

Fond za zatitu okolia


Federacije BiH

ODJEL
ZA GOSPODARSTVO,
KOMUNALNE I
INSPEKCIJSKE POSLOVE

Kapitalni grantovi

1.647.000

4.800.000

70.000

150.000

10.000

10.000

2.150.000

737.535

3.000.000

51.000

2.000

104.800

104.800

6.155.800

2.150.000

4.800.000

737.535

3.000.000

70.000

150.000

10.000

10.000

27.874

2.317

66.749

66.749

4.277.660

1.506.309

133.000

1.020.000

289.472

689.675

750.560

2.749.707

272.395

118.822

10.000

476.201

109.999

418.867

1.005.067

64

64

96

78

27.874

55

2.317 116

66.749

66.749

5.902.791

133.000

10.000

1.496.201

399.471

1.108.542

750.560

3.754.774

272.395

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

O100

O100

615000

Utroak novanih sredstava


od sklonita

614200 Grantovi pojedincima

Utroak novanih sredstava


od privatizacije

821600 Rekonstrukcija

821500

Izdaci po prihodima od
koncesije

821200 Nabavka graevina

821111

Prihodi od privatizacije
(prodaje nekretnina)

Prodaja stanova

Otplata stranim financijskim


institucijama

821200 HN sredstva granta

823212

O800

821000

O800

O800

O800

614300

O800

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 495

613920

613991 Ostale nespomenute usluge

614311 REDAH

613991 Uee na sajmovima

614300

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

Odravanje baze podataka


Gospodarskog registra

613991

614239 Grant za vodoopskrbu

613722

613324

613300

O100

O100

O100

O100

O100

O100

Subvencije javnim
poduzeima

300.000
920.000

Tekue odravanje objekata i


ureaja javne rasvjete

Odravanje istoe i kafilerijski


poslovi

1.500.000

4.240.000

Zajednika komunalna
potronja

613217 Trokovi utroka javne rasvjete

4.240.000

Sluba za komunalne poslove


i zatitu okolia

1.647.000

920.000

300.000

1.500.000

4.240.000

5.887.000

1.000

15.000

8.000

4.000

11.000

3.000

42.000

42.000

1.000

2.000

1.000

4.000

30.000

17.800

898.877

206.856

1.546.165

4.075.045

4.075.045

2.869

11.522

14.391

14.391

590

180

208

978

22.364

13.216

1.506.309

8.860

88.000

11.962

10.000

118.822

118.822

59

21

24

75

74

96

95

72

898.877

206.856

98

69

1.546.165 103

4.075.045

5.581.354

8.860

88.000

11.962

10.000

2.869

11.522 105

133.212 317

133.212 317

590

180

208

978

22.364

13.216

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Grant neprofitnim
organizacijama

821629 Projekat HERA

614411

614311

1.000

Sufinanciranje projekata priprema projekata

613991

O100

15.000

614311 Promocija Grada Mostara

4.000
8.000

613991 Promocija Grada Mostara

11.000

3.000

42.000

42.000

Ekonomski poslovi

Sluba za gospodarstvo

1.000

2.000

1.000

O100

Usluge obrazovanja i strunog


usavravanja

613914 Trokovi reprezentacije

4.000

613900

O100

Ugovorene usluge

30.000

Nabavka materijala i strune


literature

O100

613400

17.800

613300 Izdaci za komunalne usluge

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 496

613725

613724 Odravanje cesta

613700

613720

613991

613927

614000

O200

O200

O200

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O100

O800

O800

615225

AGA KAN rekonstrukcija stare


jezgre

Rekonstrukcija i investicijsko
ulaganje u poslovne prostore
Grada Mostar

614325 Tekui trokovi poslovanja

240.000

25.000

265.000

27.000

1.160.000

420.000

1.607.000

40.000

240.000

25.000

285.000

550.000

2.000

2.000

20.000

100.000

120.000

27.000

1.160.000

420.000

1.607.000

40.000

30.000

20.000

110.000

630.000

40.000

690.000

285.000

285.000

8.000

113.476

121.476

24.500

13.794

658.740

38.500

687.613

65.934

65.934

1.097.541

408.769

1.506.309

96

95

97

94

82

13

64

40

65.934

27

285.000 100

350.934

8.000

113.476 113

121.476 101

1.097.541

408.769

1.506.309

24.500

13.794

658.740 105

38.500

687.613 100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

285.000

285.000

2.000

2.000

AGENCIJA
STARI GRAD

Sluba za podrku biznisa

20.000

100.000

Trokovi inspekcijskih
izvrenja

Deratizacija

120.000

Sluba za inspekcijske
poslove

Usluge odravanja eljeznikih


prijelaza

613991 Projektni zadaci BSC-a

Tekue odravanje horizontalne


i vertikalne signalizacije

Promet i veze

Izdaci za ekologiju Gradsko


podruje Sjever

O200

613329

O200

30.000

Zatita okolia po programu


ZKP-a

613329

O100

20.000

Pripremne radnje na otvaranju


Starog mosta

O100

110.000

630.000

Odravanje hidrotehnikih
613329 objekata u Gradu po programu
ZKP

O100

Upravljanje otpadom

40.000

613328 Urbani mobilijar i dekoracija

O100

690.000

613324 Odravanje zelenila

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 497

821200 Nabavka graevina

821600 Investicijsko odravanje

616000

O700

O100

Tekua rezerva

Gradsko podruje - STARI


GRAD

Gradsko podruje - SJEVER

KAPITALNI IZDACI
PO GRADSKIM
PODRUJIMA

17.377.275

6.032.440

4.113

10.000

14.113

171.605

231.339

201.751

618.809

20.000

130.000

850.000

1.000.000

348.000

348.000

56.738.915 30.531.581

60.000

270.000

900.000

500.000

1.730.000

20.000

130.000

850.000

1.000.000

348.000

348.000

147.267

199.575

346.842

48.143

1.605.292

4.925.292

6.515.357

1.178.793

346.842

48.143

1.605.292

4.925.292

38.225.731

4.113

10.000

14.113

171.605

231.339

201.751

618.809

67

24

64

26

40

36

20.000 100

130.000 100

850.000 100

1.000.000 100

348.000 100

348.000 100

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

33.329.200

60.000

UKUPNI
RASHODI I IZDACI
TEKUE GODINE

613200 Osnovna kola Zalik

614400 JP Mostar parking

616000 Kamate za kredite World Bank

270.000

900.000

Vansudske nagodbe sa
uposlenicima

O100

613961

500.000

Zatezne kamate, trokovi


spora, sudske nagodbe

613000 613960

1.730.000

OSTALI IZDACI

Tekui trokovi poslovanja

Zavod za prostorno ureenje

O100

O100

20.000

Nabavka stalnih sredstava

130.000

Financiranje djelatnosti po
Zakonu o socijalnoj zatiti

O100

850.000

614181 Tekui trokovi poslovanja

1.000.000

348.000

348.000

O100

CENTAR
ZA SOCIJALNI RAD
GRADA MOSTARA

614311 Tekui trokovi poslovanja

JAVNO
PRAVOBRANITELJSTVO

O100

O100

O100

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 498

613416

613416 Izdaci za odjeu, uniforme

Nabavka materijala CZ elementarne nepogode hrana

613482

615225 Agencija Stari grad NAMA

Kapitalni grantovi

615225 Agencija Stari grad Aga Kan

615000

57.820

24.285

99.557

84.117

8.000

918

92.778

20.003

32.584

186.738

19.293

543.988

400.293

169.080

34.995

29.285

244.758

287.010

596.048

44.886

57.820

24.285

99.557

84.117

8.000

918

92.778

20.003

32.584

186.738

19.293

543.988

400.293

169.080

34.995

29.285

244.758

287.010

596.048

44.886

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Subvencije javnim poduzeima


614411 (Deponija, Ruskoni Viaggi
Italija)

Grant neprofitnim
organizcijama REDAH

614311

613800

Bankarske usluge negativna


kursna razlika Vihovii II

613511 Nabavka goriva

613711 Tekue odravanje

Sitan inventar - sredstva za


CZ

Gradsko podruje GRAD

Rashodi iz prenesenih
namjenskih sredstva

Gradsko podruje SREDINJA ZONA

Gradsko podruje ZAPAD

821600 Investicijsko odravanje

Nabavka stalnih sredstava u


obliku prava

821500

Nabavka zemlje

Gradsko podruje
JUGOZAPAD

821200 Nabavka graevina

821111

Gradsko podruje - JUG

Gradsko podruje
JUGOISTOK

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 499

821200 Ostale graevine

821300 Nabavka opreme

821500

821600

17.377.275

Kapitalni projekti gradskog podruja - SJEVER

Zavretak partera oko O.. Gornja Drenica


Ureenje partera oko spomenika kulture BiH u Donjoj Drenici
Izrada projektnih dokumentacija

Gradska podruja ukupno:

11.440.650

227.528

500

224.886

828.936

1.494.162

2.776.012

10.693

6.760

70.000
20.000
20.000

600.000

8.851.375

Proraun za 2014.
godinu

56.738.915 30.531.581

43.151.023

227.528

500

224.886

828.936

1.494.162

2.776.012

10.693

6.760

1.414.235

Izvrenje Prorauna
za razdoblje od
01.01-31.12.
2014.godine

1.178.793

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

OPIS

6.032.440

I. Kapitalni projekti po gradskim podrujima iz sredstava Prihodi od imovine

lanak 4
Utroak kapitalnih projekata za razdoblje od 01.01-31.12. 2014.godinu

33.329.200

Rekonstrukcija i investicije u
pripremi O Zalik

UKUPNI
RASHODI I IZDACI
TEKUE GODINE

Nabavka stalnih sredstava u


obliku prava

821100

Nabavka zemlje - nabavka


zemlje Vihovii II faza

615311 Romsko naselje

Nabavka stalnih sredstava iz


prenesenih sredstava

Agencija Stari grad 615225 rekonstrukcija poslovnog


prostora

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 500

Kapitalni projekti gradskog podruja - JUGOISTOK

Potporni zid - XXI ulica (Nadharem)


Vodovod Mazoljice (dodatni materijal)
Put Gornji Zalik, (Projekat odvodnje oborinskih voda)
Vanjsko igralite JU II Gimnazije Mostar
Igralite Donja Mahala rekonstrukcija
Grant za rekonstrukcju zapaljenih objekata
Vodovodna i kanalizacijska infrastruktura emovac
Putna infrastruktura u kampusu Univerziteta Demal Bijedi
Okonanje projekata pokrenutih odlukama povjerenstva gradskog podruja STARI GRAD
Sanacija poda tjelesne sale IV osnovne kole
Sanacija podova u O M.E. ejh Jujo
Rekonstrukcija i poploavanje trotoara u Ulici Marala Tita
Pasarela kod O Zalik i oprema
Fejieva ulica

Kapitalni projekti gradskog podruja - STARI GRAD

Rekonstrukcija ceste M-17 - Rasoje


Rekonstrukcija ceste Salakovac - Podgorani

Izrada projektne dokumentacije


Vodovod Buna
Sanacija prostorija SC Redarstvenik
Parter Jasenica

Kapitalni projekti gradskog podruja - JUG

110.000
30.000
10.000
1.100

151.100

15.000
20.000
20.000
20.000
10.000
16.000
5.100

106.100

47.609
22.000
22.000
50.000
350.000
20.000

13.591
30.000
17.000
40.000
25.000
55.000
80.000
30.000

802.200

240.000
250.000

54.726

175.134

9.690
5.099

20.000
19.937

49.979

40.155

55.000

30.000

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Lokalna cesta Koine


Igralite Blagaj
615225 Rasvjeta zidina Starog grada Blagaja (Herceg Stjepan grad)

Betoniranje ulica u Blagaju


Izrada projektne dokumentacije

kola Gnojnice izgradnja novog objekta pripremni radovi


Rekonstrukcija ambulanta Draevice (dug)

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 501

Vukovarska - Dubrovaka (Euroherc) - semafori


Zgoni - Projekt + izgr ceste do naselja invalida (eksproprijacija i izgradnja)
Vrh Avenije do V osnovne (Eksproprijacija i izgradnja)

Gradsko podruje - ZAPAD

Zavretak zapoetih projekata u ovim podrujima


Onovna kola Rodo sala
Kruni tok (kod Kantona)
Zavretak poploavanja ul Kralja Tvrtka
Presvlaenje produetka Bulevara do mosta Franjo Blaevi
Rjeavanje oborinskih voda Piramida - Eksperiment
Trokovi vjetaenja - izrade podloga i sl.
Izgradnja primarne kanalizacijske mree Vrelo - Ilii - Cim
Ureenje pjeakih povrina ulica Kralja Tomislava
Izgradnja primarne kanalizacijske mree ulica Franjevaka (od crkve - Balinovac)
Izgradnja partera kapele u groblju Masline
Izgradnja puta Ilii (olua)
Zavretak hangara i ureenje prilaza i nabavka opreme
Sanacija kole (kotlovnica i sale) I osnovna kola (Braa imi)
Sanacija kolske sale Ekonomska kola
Zavretak (radovi + eksproprijacija) ulice Blajburkih rtava
Rondo ureenje partera
Rekonstrukcija kanalizacije Eksperiment
Rodo ULOG dovretak puta
Polog rasvjeta
Parkovi po GP Jugo-Zapad (u prilogu popis)
MZ Ilii
Naselje Stotina asfalt
Popravke i rekonstrukcija dvorane HD HS KOSAA
Balinovac ureenje pjeakih povrina (poploavanje ivinjaci)
Pomo za sanaciju zapaljenih objekata (privatnih)
Miljkovii parter (projekti iz MZ Miljkovii)
Vodovod SMRENJACI - SKBC Mostar
Nerasporeena sredstva gradskog podruja - JUGO-ZAPAD

Kapitalni projekti gradskog podruja - JUGOZAPAD

70.000
150.000
200.000

2.301.100

50.000
70.000
2.300

150.000
30.000
300.000
30.000
30.000
100.000

50.000
350.000
100.000

50.000
250.000
100.000
100.000
200.000
150.000
10.000
50.000
160.000
500.000
20.000
30.000
20.000

2.902.300

5.976

255.164

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 502

Zavod za prostorno ureenje


O.. Zalik
Otplate kredita Stari most i ostali krediti
Financiranje GIS-a Zavod za prostorno ureenje
Pokrie deficita iz ranije godine

Kapitalni projekti gradskog podruja - GRAD

Izrada glavnog projekta Produetak Bulevara (Gimnazija - Ero)


Izrada glavnog projekta Ureenja partera u Sredinjoj zoni (Parter antieva)
Izrada glavnog projekta u Sredinjoj zoni (Parking Vlada)
Poetak izgradnje produetka Bulevara

530.000
50.000
195.000

570.000

1.770.275

218.300

40.000
80.000
180.000
30.000
120.000
120.000
15.000
20.000
15.000
90.000
30.000
30.000
10.500
20.000
10.000
15.000
20.000
15.000
120.000
280.000
200.000
400.000
20.600

272.395
50.000

570.000

929.212

200.000
38.610

10.421

157

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Kapitalni projekti gradskog podruja -SREDINJA ZONA

Zavretak zapoetih projekata na GP Zapad


Zavretak igralita Potoci
Izrada projektne dokumentacije i ureenje kvartova (MZ Zgoni, Rudnik, Avenija I, Centar II)
Izrada projektne dokumentacije kolska dvorana Centar II
Izgradnja boarskog igralita i ureenje partera (Dubrovaka ulica kod Mostarke)
Rekonstrukcija kanalizacije, odvodnja oborinskih voda (Vukovarska)
Izgradnja rasvjete (Crna ulica - Centar II)
Izgradnja rasvjete Vodovod Vojno
Izgradnja rasvjete Vukovarska (DEKO)
Izgradnja potpornog zida Bakijina luka
Izrada projektne dokumentacije kole Vojno
Izgradnja ulice (itopromet - Crna ulica)
Odvodnja oborinskih voda Orlac
Izgradnja potpornog zida Orlac
Obnova partera groblja ubrani
Nastavak betoniranja lokalnog puta Vrdi
Popravak osnovne kole Ivan Gunduli V osnovna
Ureenje prostorija MZ Ratani
Izgradnja / Eksproprijacija Rudarske (do V osnovne)
Izdvojena sredstva na poseban raun / Eksproprijacija Rudarske (do V osnovne)
615000 Pomo Domu zdravlja za kupovinu ambulante Rudnik
Izrada projektne dokumentacije raskrsnica mljekara i izvoenje radova

Infrastruktura Ratani (za povratniku Bonjaku populaciju)

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 503

Eksproprijacija most Sjeverni logor - ulica Marala Tita


Nerasporeena sredstva

821600
821111
821292
821292

821292
821292
821600
821292

821292

615116

615225
821500

Subvencija za kolektore u Gradu


Renta za Deponiju/ Izgradnja sklonita (obveza) projektiranje
HAK Zrinski i FK Vele - sufinanciranje projekta unapreenja infrastrukture - UEFA
HAK Zrinski i FK Vele - sufinanciranje projekta unapreenja infrastrukture - UEFA
Sufinanciranje izgradnje sportskih terena od umjetne trave (projekt NS/FS BiH) - Centar za posebne potrebe
Los Rosales i Osnovna kola za djecu sa posebnim potrebama
Sufinanciranje energetske uinkovitosti objekata (projekt USAID-a) Centar za stara i iznemogle osobe i
Centar za posebne potrebe Los Rosales
Srpska Saborna crkva
Vodovod Ortije
Gnojnice vodovod
Projekt vodovod Buevac
Ostali projekti sufinancirani (kole/vrtii)
Rekonstrukcija Fejieve (dug)
Osnovna kola Zalik (obveze)
Semafor raskrsnica kod Osnovne kole Zalik
Izgradnja vodovoda IFAD Drenica
Izgradnja vodovoda Gubavica
Pasarela kod Osnovne kole Zalik i eksproprijacija
Osnovne kole Zalik - eksproprijacija
kola Gnojnice
Eksproprijacija za cestu Avenija Most (dug)
Sanacija trotoara (Balinovac) (Semafor - Hotel Bevanda)
Semafor na raskrsnici Vrh Avenije

Naknada od koritenja Potopljeno zemljite

350.000
720.000
70.000
80.000

40.000
70.000
40.000
30.000
90.000
40.000
380.000
670.000
60.000
40.000
85.000
200.000

50.000

400.000
350.000
120.000

4.800.000

Proraun za
2014.godinu

260.000
165.275

30.000

70.000

60.000
60.000

350.000
750.560
69.984
55.665

92

28.000
301.529
670.000
54.510

2.882.706

Izvrenje Prorauna
za razdoblje od
01.01-31.12.
2014.godine

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

OPIS

II. Kapitalni projekti od naknade za potopljeno zemljite

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 504

1.000.000
2.150.000
2.000.000
150.000

Fejieva ulica

Sredstva za projekte Fonda za zatitu okolia FBiH

Sredstva za projekte Fonda za zatitu okolia F BiH glavni kanalizacioni kolektor

Sredstva za projekte Fonda za zatitu okolia F BiH Park Sjeverni logor

Primljeni grant od Federacije Vihovii

821500 Nogometni/fudbalski savez BiH

800.000

Cesta Sjeverni logor

150.000

259.999

109.999

150.000

Izvrenje Prorauna
za razdoblje od
01.01-31.12.
2014.godina

49.963
59.926
49.901
3.000

150

92.924
64.846

49.882
11.776

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

1.200.000

Izgradnja mosta Avenija - Sutina

3.000.000

Izgradnja mosta Avenija - Sutina

Sredstva od GSM licence za 2012.godinu

Sredstva od GSM licence za 2011.godinu

5.150.000

Kapitalni grant

100.000
50.000
50.000
60.000
50.000

20.000
50.000
120.000
150.000
100.000
65.000
100.000

Proraun za
2014.godinu

III. Kapitalni grant


OPIS

Rasvjeta (Bijelo polje asne)(led)


821292 Sanacija prilaza katolikim grobljima (gradsko podruje Jugoistok i Sjever)
821500 Izrada projektne dokumentacije ili Renta ili sitnih projekata za gradska podruja Jug Jugozapad - Zapad

Kosaa (sala i parter ureenje)


821500 Sanacija kola O Braa imi i Ekonomska kola
821500 Sanacija Gimnazija, Graevinska, Vojno

Sala O Cim
821200 Ulica u novom naselju Ortije

Njemaka cesta
821292 Rudnik Orlac trotoar
821500 Sanacija i opremanje vrtia GP Jug, Jugozapad, i Zapad
821292 Gnojnice cesta
615225 Agencija Stari grad-ROTOR projekat totalirnih reima

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 505

50.000

821600 Rekonstrukcija vodonatapnog sistema bjelopoljske kotline - projekt i izvoenje radova

Nabavka opreme za vatrogasnu djelatnost

494.900

Nabavka opreme za Civilnu zatitu

494.900

Proraun za 2014.
godinu

10.000

20.000

246.839
246.839

Izvrenje Prorauna
za razdoblje od
01.01-31.12.
2014.godine

10.000

19.998

48.906

132.481

265.502

124.778

37.015

17.000

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

V. Nabavka sredstava iz namjenskih sredstava Civilne zatite i vatrogastva

OPIS

V. Nabavka sredstava iz namjenskih sredstava Civilne zatite i vatrogastva

Novane pomoi pojedincima

821292 Vodovod Koine

50.000

132.481

821292 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mree u Ulici Brae Fejia nabavka materijala

Lokalni put M17 - Podveleje

265.502

821600 Vodovod Buna II faza program utroka sredstava u vodoprivredi za 2013.godinu - radovi

124.778

821600 Vodovod Buna II program utroka sredstava u vodoprivredi aneks

Vodoopskrba naselja Podveleje, Goranci i Bogodol - projektiranje i izvoenje radova

40.535

Vodovod Buna program utroka sredstava u vodoprivredi za 2012.godinu

821600

17.000

Vodovod G.Mazoljice program utroka sredstava u vodoprivredi za 2012.godinu

99.389

755.069

810.296
100.000

Izvrenje Prorauna
za razdoblje od
01.01-31.12.
2014.godine

Uplaeni
kapitalni
grantovi za
2013.godinu

821292 Vodovod G.Mazoljice program utroka sredstava u vodoprivredi za 2010.godinu

Grant od HN

OPIS

IV. Grant od HN

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 506

215.000
250.000

Nabavka opreme

Rekonstrukcija prostora

Lizing za vozila

25.000
240.000
60.000
43.000
35.000
8.000
94.000

AGA KAN rekonstrukcija stare jezgre Video - nadzor u Starom gradu

Rekonstrukcija i investicijsko ulaganje u poslovne prostore Grada Mostar

Video nadzor u Starom gradu

Rekonstrukcija i tekue odravanje krovova porodice G.Vukovia

Rekonstrukcija i tekue odravanje krovova u Starom gradu - Prijeka arija

Unutarnja obnova enterijera i zavrna obrada fasada poslovni objekt u Ulici M. Tita 140

Tekue odravanje i obnova magaze Mujage Komadine u Ulici M. Tita 132

Rekonstrukcija krovita Paher Kisi

265.000

VII. Rekonstrukcija objekata - Agencija Stari grad

Proraun za 2014.
godinu

OPIS

VII. Rekonstrukcija objekata - Agencija Stari grad

12.000

Nabavka sofftver icence

477.000

VI. Nabavka stalnih sredstava iz vlastitih prihoda

Proraun za 2014.
godinu

OPIS

VI. Nabavka stalnih sredstava iz vlastitih prihoda

45.932

76.172

65.934

18.948

2.766

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

2.340

30.541

11.339

65.934

Izvrenje Prorauna
za razdoblje od
01.01-31.12.
2014.godine

122.105

Izvrenje Prorauna
za razdoblje od
01.01-31.12.
2014.godine

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 507

Sadnja nove dendroflore u okviru mostarskog parka Sjeverni logor

821200

Revizija projekta most Sutina - M.Tita

Rekonstrukcija prometnice Kraljice Katarine, Zagrebaka, kralja Tomislava

ekspropijacija za proiiva

Povratak Brus LEE

5.000

35.085

70.000

78.000

150.000

3.016

555

3.452

89.032

95.000

269.939

399.448

20.000

1.720.249

774.852

3.618.743

47.153

25.635

3.450

95.000

23.541

2.486

295.377

526.201

1.417

1.417

Izvrenje
prenesenih
novanih
sredstava za
razdoblje od
01.01.-31.12.2014.
godine

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Most Sutina

Ekspropijacija puta most Sutina

821600

Gradska vijenica - ostatak duga

Zatita rijeke Bune

821200

Projekat Vihovii II faza / Projekti Jug, Jugozapad i Zapad

821200

Zbrinjavanje krutog otpada SIDA

Zatita rijeke Neretve izgradnja glavnog kanalizacijskog kolektora u Gradu Mostar - ljevoobalni kolektor

821600

Projekt izgradnje vodovoda na podruju Podveleja i Goranaca u interesu odrivog upravljanja vodama

Naknada od elektroprivrednih poduzea za potopljeno zemljite 2013.godine

Rasporeena sredstva od naknade od elektroprivrednih poduzea za izmirenje obveza za ekspropijaciju


proitaa

Naknada od potopljenog zemljita

Prenesena neutroena namjenska sredstva na temelju naknada od cesta iz 2013.godine

-568.811

Preistai - Eksproprijacija po projektima

348.485

Kolektor - Eksproprijacija po projektima

821110

418.507

198.181

Deponija - Eksproprijacija po projektima

Prenos
sredstava iz
ranijih godina
po projektima
u 2014.godini

Projekti

Utroak prenesenih novanih sredstava iz ranijih godina za razdoblje 01.01. 31.12.2014.godine

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 508

Park Zgoni

Park kralja Zvonimira

Park hrvatske mladei

Park Centar II

Sanacija MZ Ilii

Sanacija MZ Kruevo

Beton Raka gora

Rodo nogostup kod O.. i sanacija ulice

Vodovod Podgorje

Vodovod Jasenice

Parter i park Sjeverni logor i Zalik

Vodovod eljua

Park Trnica

821200

Povratak Brus LEE

Naknada od elektroprivrednih poduzea za potopljeno zemljite 2012.godine

Projekat prilaznog puta kod kole Gnojnice

Igralite u Blagaju

821200

Vodovod Budevac

Pasarela kod osnovne kole Zalik

821200

Sportska dvorana

Sanacija ceste HE Mostar - Vojno

Vodovod eljua

Rekonstrukcija ulice Bulevar - Industrijska zona - Rodo

821200

Kralja Tvrtka

Parter i park Sjeverni logor i Zalik

Rodo nogostup kod O.. i sanacija ulice

821200

Kanalizacijski sistem Vrelo Ilii Cim

Park Trnica

821200

Sanacija vodovoda Stotina

821200

59

420

45.961

10.000

30.261

230.825

10.000

5.265

4.154

18.170

99.678

7.999

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

174

5.000

68

29

536

8.247

5.086

30.261

8.016

2.108

1.123.642

58

10.000

150.000

44.140

4.175

24.901

50.000

347

60.000

30.000

20.000

100.000

8.099

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 509

Agencija Stari grad projekti u Starom gradu

Izrada projektne dokumentacije Jugozapad

Ureenje groblja i pristupa Liva

Ureenje groblja i pristupa Gnojnice

Izrada projekta O.. Liva

Eksproprijacija po projektima - most Sutina

Trim staza - nabavka opreme

Sufinanc. izgradnje parkinga kod damije Jasenica, Buna

Projektna dokumentacija vodovod eljua

portski tereni Kratine

Ureenje ulica u Prigraanima

821200

Izrada projekta A.Starevia -Jagnje

Sanacija cesta MZ Vrapii

Put Drenica - Kratine put - Karamarkov klanac

Rekonstrukcija niskonaponske mree MZ Drenica

Put eljua Podgorani (I faza)

Revizija projekta

4.895

50.000

11.504

28.969

5.423

67

100.000

34.708

5.000

16.710

11.406

20.000

40.000

2.007

3.360

663

112

50.000

20.000

102.867

120.000

10.000

53.214

10.000

85.527

457

1.340

10.000

73.707

50.000

28.785

92

57.820

990

1.340

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Izrada izvedbenog projekta prometnice Gimnazija - hotel Ero

821200

Izrada projektne dokumentacije O. Ortije

Izrada projektne dokumentacije drutveni dom Pijesci Gubavica

Izrada projektne dokumentacije III O.

821200

Projekt kue OUR Kids

Izrada projektne dokumentacije za staru opinu NAMA

Projekt EMC

Vodovod Buna Gubavica Pijesci

Projekti Povjerenstva GP Sjever

615000

821200

Vodovod Budevac

Igralite u Blagaju

Pasarela kod osnovne kole Zalik

821200

O.. Zalik

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 510

30.000
30.000
30.000
30.000
50.000
70.000

Izgradnja javne rasvijete u naseljenim podrujima na lokalitetu Drenice

Izgradnja tlanog cjevovoda lib

Izgradnja vodonatapnih sistema na zelenim povrinama (Memorijalni centar i Fudbalsko igralite) Drenica

Rekonstrukcija puta harem Liva - vrelo Livina

Rekonstrukcija puta Damija Liva - Kukina esma

Zavretak projekta rekonstrukcije igralita Bjelopoljac

147.267

821629 Ostalo investicijsko odravanje - u pripremi

7.752

188.683

GP Jugoistok

335.950

336.557

48.143

48.143

1.594.399

4.397.670

61.537

821292 Ceste i mostovi

GP Stari grad

29.764

Sufinanciranje rekonstrukcije ceste Potoci - Humi

10.000

Rekonstrukcija pristupnih cesta prema haremima i grobljima

50.000

50.000

Sanacija pristupnih puteva prema selima nabavka betona

821200 Zavretak projekta J.R. (Predionica - Rasoje)

75.000

Sanacija kanala za navodnjavanje nabavka betona

529.764

2.558.709

16.662.560

75.000

GP Sjever

61.611
34.242

Zavretak partera oko drutvenog objekta Poglavica

Viak prihoda po Gradskim podrujima

Namjenska sredstva iz ranijih godina

Projekti gradskih podruja Jug, Jugozapad i Zapad

Preureenje hangara u Studensku sportsku salu

821200

4.136

438

209

5.000

99

30.000

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Ureenje trga kod crkve u Jasenici

Ureenje trga u Podhumu (ispred Crkve)

Asfaltiranje do groblja Bunica Hodbina

Ureenje parka nobelovaca

Ureenje osnovna kola Buna

Izrada potpornog zida Bakijina luka

Partizansko groblje

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 511

Ulaganje u tua stalna sredstva

Rekonstrukcija cesta i mostova

821500

821600

GP Sjever - Komunalna naknada

Vjetroelektrane

Naknada za osiguranje od poara

Prihodi od koncesija

Nabavka opreme PASTOR

Nabavka materijala i obue Tekstilna industrija

Nabavka goriva Brko gas

Motorna vozila

Elektrooprema

Odravanje zgrada

613416

613480

613511

821300

821300

821600

5.674.207

944.562

5.500

48.708

163.265

33.368

93.442

56.102

58.968

20.003

186.738

19.292

32.584

562.822

92.778

92.778

400.293

169.080

34.995

29.285

122.729

287.010

596.047

44.886

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

821300 Strojevi i ureaji

Nabavaka humnitarne pomoi BINGO

613482

Posebna naknada za zatitu

Rekonstrukcija prostora PVJ

Povjerenstvo za procjenu nekretnina

613700

281.042

Povjerenstvo za tehniki prijem

16.734

782.738

-194.378

243.809

4.100

247.909

Sredinja zona

821600

GP Grad

Nerasporeena sredstva GP Zapad

Infrastruktura Ratani (za povratniku Bonjaku populaciju)

GP Zapad

Vanjska rasvjeta

821200

Nabava zemlje - Ilii

821100

731.502

GP Jugozapad

821200

67.864

49.000

116.864

Nerasporeena sredstva Jug

Parter Jasenica

GP Jug

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 512

25.026
406.376

Naknada za sklonita

Ugovor o zakupu Aga Kan

Izgradnja objekata u Starom gradu 40% po odluci Gradskog vijea

Prihodi od izmamljivanja ostale nematerijalne imovine - socijalni stanovi

Prihodi od privatizacije

821200

615000

Donacija italijanske Vlade za realizaciju projekta Pearl EU

Donacija za ceste od Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljene osobe

Ministarstvo HN - Strategija razvoja Javnih poduzea

Federalno ministarstvo financija/prostornog ureenje - grant za izradu prostornog plana Starog grada

Viak prihoda po namjeni - Kapitalni grantovi

4.762.884

21.455

25.000

30.000

87.180

10.947

12.013

75.000

4.209

30.965

1.260

20.172

20.000

1.774.377

6.760

75.000

30.964

112.724

10.693

10.693

116.336

84.117

8.000

92.117

24.285

17.139

56.745

5.581

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

615000 Turistika zajednica Federacije BiH - za Agenciju Stari grad (rekonstrukcija poslovnog prostora agencije)

Ministarstvo financija - grant za rome

Ministarstvo prosvjete i obrazovanja - za O Zalik

Grant od FBiH-za urbani mobilijar

821600

Federalno ministarstvo okolia i turizma

HN za osnovnu kolu Zalik

HN - za javne toalete na podruju Grada

821600

HN - rjeavanje oborinskih voda na Rondou

6.096

344.297

Federalno ministarstvo turizma donacija

HN

60.000

Grant od HN - energetski pregled vrtia

26

Grant za popis stanovnitva

10.725

615000 Grant od BiH za zbrinjavanje roma

Primljeni tekui transfer od inozemnih vlada

70.751

267.081

Ostali prihodi od imovine (po Sporazumu za prodaju Stare bolnice)

Tekui grantovi

Subvencija javnim poduzeima Deponija, JP Aerodrom

614400

Redah

614311

410.992

6.730

675.697

Inventar

821300

Mehanika oprema

821300

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 513

Grant od HN - projekti iz oblasti vodoprivrede

3061-2 promet od 16.04.2012.Parkeon Sas fre 02-13/12

54-7 promet od 27.07.2012.UISP PER ADOTTALAPACE ONLUS-Parkovi prijateljstva

54-7 promet od 27.07.2012.UISP PER ADOTTALAPACE ONLUS-Parkovi prijateljstva

3061-6 promet od 24.07.2012.ASENATA MOGUS

Federalno ministarstvo okolia i turizma - transfer za turizam

MINIS.FINANC - JED.POMO ZA MJERE ZATIE.I SPAAVABNJE

ZAVOD ZA JAV.ZDRAV. FEDERACIJE

MINIST POOLJOP. - VODOVOD KRUEVO

MINISTRA.POLJOP.I UMARSTVA - SANAC.KORITA NERETVE ORTJE

Saniranje lok. ceste Podgorani

Primljeni grant od javnih poduzea - JP Elektro privreda BiH (M.Balorde i Luka)

UKUPNI RASHOD

20.526.637

14.123

593

226

10.891

28

18.136

750

557.184

12.715

333

1.000

67.798

614.857

8.000

15.479

3.912

15.000

20

19.486

4.825

4.197

350.000

3.029.934

43

13.355

4.925.288

14.123

10.891

32.626

67.798

223.074

918

1.424.947

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Gradska vijenica

Primljene donacije od pravnih osoba - Podveleje

821300

Donacija italijanske Vlade za projekt - Parkovi prijateljstva

Vodovod Zalik - Podveleje kroz Mazoljice

Mirakles za projekat Romskog naselja

821200

Ministarstvo financija HN - vodoopskrba Rodo

Federalno min. - vodovod Kruevo, Ilii, Cim, Zahum, Zalik, Salakovac, Vrapii

Minis. prometa i veza za cestu Drenica GP Sjever

821200

Direkcija za promet za most Bakim

821111 Sanacija zemljita -Vihovii

821200 JP Elektroprivreda HZHB Kruevo i Jasenica

JP Elektroprivreda HZHB

613800 Bankarske usluge

821100 Primljeni grant od Federacije - Vihovii II

Primljeni kapitalni grant od Vlade Federacije - GSM licenca

29. juni / lipanj 2015.


Broj 7 Strana 514

ODJEL
GRADONAELNIK
ZA FINANCIJE I NEKRETNINE
Naelnik
Izet ahovi, v.r.
Ljubo Beli, v.r.
________________________________________________________________________________________________________________

Broj: 02-05-8108/15-1
Mostar, 16.06.2015.godine

lanak 5.
Izvrenje Prorauna Grada Mostara za razdoblje od 01.01-31.12.2015.godinu objaviti e se u Slubenom glasniku Grada Mostar ,
na web stranici i oglasnoj tabli Grada Mostara.

29. juni / lipanj 2015.


SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara
Broj 7 Strana 515

29. juni / lipanj 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 7 Strana 516

izdava / nakladnik ne moe preuzeti odgovornost za jezik slubenih objava i oglasa koje se objavljuju
u dijelu Objave i oglasi.
SLUBENI GLASNIK GRADA MOSTARA
izdava / nakladnik: GRAD MOSTAR
Za izdavaa / nakladnika: Sekretar / Tajnik Gradskog vijea Grada Mostara: tel.: 036 / 447-400, 447-407, faks:
447-447, 447-433
List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2015. godinu iznosi 117,00 KM sa PDV-om. Pretplata, prodaja i
primanje oglasa obavlja se u ulici Hrvatskih branitelja bb u Mostaru. iro raun broj: 1610200009950649
kod Raiffeisen bank d.d. BiH GF Mostar.
Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne moemo garantovati prijem svih prethodno izdatih brojeva.
tampa / tisak: IC tamparija Mostar, Karaozbegova 1.
tira / naklada: 200 primjeraka