You are on page 1of 1

b

a
b
V b j . e j .
d
i
e

bh

b
&
j

18

Voice

f
t
o

n .

ikaw ang pangarap - http://PianistAko.blogspot.com

J J

a
s
r

t
o

f
o
b
t
a
o
e

e

l

.
?

b
d
a
- J

b
i
s

t
b
j h
. oj . .
V b j . . . J J
J b
t
a
o
e
e
l
n

gg
d

bb a

i
& s
ggg

r
t
h
o
o

jb
.
? b j . j .

b
a
o b ale

e
j

id
j .

s
V b J .

J
J
J eJ
r
h
o
o

f
b

b t

b
& o
j
a
j .


e
l
n
d
a
i
s

j
e


.
?

t bb oww r

o b . t fj
. - .
j
b

J
J e
V

o
J
l
n
a
i
s
e
r

b
h
t
&

o
f
b
t

en
o
.

l
?

bb
e
a

s
i
e

r
pa -

pa - lit

i - kaw

18

Piano

ang a - king

hi - ni - ling

sa ha- bam - bu

hay ay

ma - ka -

22

Voice

pi - ling

ngu - nit ma - hal

i - kaw ay

na

sa-an

a - king mi - ni - mit - hi

ay

i - kaw

22

Piano

26

Voice

la - mang

i - kaw

ang a - king

pa - nga - rap

i -

26

Piano

30

Voice

kaw

ang

sa-got sa - 'king

da - sal

pu - so

ko ay

i - a-a

lay

'pag - kat

30

Piano

&