You are on page 1of 24

Hadis 1: Koga njegov namaz ne odvrati od razvrata i loih djela, on je tim

namazom samo jo vie poveao svoju udaljenost od Allaha.

Imam Zehebi kae: Ibn Dunejd kae: Ovaj hadis je la i potvora. (Mizanul
Itidal 3/293). ejh Albani kae: Hadis je batil, sened mu nije vjerodostojan, a
i znaenje mu nije ispravno. (Silsile ed-daife 2/985).

Hadis 2: Razgovor u damiji jede dobra djela kao to stoka jede sijeno. U
drugom rivajetu stoji: Razgovor u damiji ponitava dobra djela kao to vatra
unitava drva.

Iraki kae: Nisam mu naao osnovu (Tahridul ihja 1/136). Subki kae:
Nisam mu naao osnovu (Tabekatu e-afiijje 4/145). ejh Albani kae:
Hadis nema osnovu. (Silsile ed-daife 4).

Hadis 3: Radi za svoj dunjaluk kao da e vjeno ivjeti, i radi za ahiret kao da
e sutra umrijeti.

ejh Albani kae: Hadis nije vjerodostojan (Silsile ed-daife 8).

Hadis 4: Poslat sam kao prosvjetitelj (onaj koji pouava).

Iraki kae: Sened hadisa je slab (Tahridul ihja 1/11). ejh Albani kae:
Hadis je slab (Silsile ed-daife 11). (ovdje je rije o senedu ovog hadisa, a to
se tie teksta hadisa znaenje mu je vjerodostojno, op.prev.)

Hadis 5: Allah je objavio dunjaluku: Slui onoga ko Meni slui a zamori onoga
ko tebi slui.

evkani, Albani i drugi su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj El-Fevaidul


medmua 712, i Silsile ed-daife 12.

Hadis 6: Ukoliko se u mom ummetu poprave dvije skupine, popravie se i


ostali ljudi: namjesnici i fekihi (pravnici).

Kae imam Iraki: Imama Ahmed kae: U senedu hadisa je ravija koji lae i
izmilja hadise. Slino tome rekao je i Ibn Mein i Darekutni. (Tahridul ihja
1/6). ejh Albani kae: Hadis je izmiljen (Silsile ed-daife 16).

Hadis 7: U mom ummetu je hajr sve do Sudnjeg dana.

Ibn hader kae: Hadis mi nije poznat (Mekasidul hasene, 208). Kari ga
spominje u svojoj zbirci izmiljenih hadisa, 195.

Hadis 8: Ko spava nakon ikindije pa mu se pomuti razum neka ne kori drugog


do samog sebe.

Ibn Devzi, Sujuti i Zehebi kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Mevduat 3/69,
El-leali el masnua 2/279, Tertibul mevduat 839.

Hadis 9: Ko izgubi abdest pa se ne abdesti takav se grubo ponio prema meni.

Sagani i Albani kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Mevduat 93, Silsile eddaife 44.

Hadis 10: Ko hodoasti Kabu pa ne posjeti mene takav se grubo ponio prema
meni.

Zehebi, Sagani i evkani kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Tertibul


mevduat 600, Mevduat 52, El-Fevaidul medmua 326.

Hadis 11: Razilaenje moga ummeta je milost rahmet.

Kari je hadis ocijenio izmiljenim. Pogledaj Esraru lmerfua 506. ejh Albani
kae :Hadis nema osnove (Silsile ed-daife, 11).

Hadis 12: Ko obavi had i posjeti moj kabur nakon moje smrti je poput onoga
ko me posjeti za vrijeme mog ivota.

ejhul islam Ibn Tejmije kae: Hadis je slab (El Kaide el delile, 57). ejh
Albani je hadis ocijenio izmiljenim. Pogledaj Silsile ed-daife, 47.

Hadis 13: Moji ashabi su poput zvijezda na nebu, koga god da slijedite od njih
upueni ste.

Ibn Hazm kae: Ovo je izmiljen i batil hadis (Ihkam fi usulil ahkam 5/64).
ejh Albani je hadis takoe ocijenio apokrifnim. Pogledaj Silsile ed-daife, 16.

Hadis 14: Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara.

Kari i Kenani su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj Esrarul merfua 506,


Tenzihu e-eria 2/402.

Hadis 15: Odgojio me je moj Gospodar i uljepao moj odgoj.

ejhul islam kae: Ne zna se da ovaj hadis ima pritvren sened (Ehadisul
kussas, 78). evkani je hadis svrstao u izmiljene hadise, 1020.

Hadis 16: Svi ljudi su mrtvi osim uenih. Svi ueni su propali osim onih koji

rade. Svi koji rade su utopljeni osim iskrenih, a iskreni su u velikoj opasnosti.

Sagani kae: Hadis je izmiljen (Mevduat, 200). Istog stava je i evkani. (ElFevaidul medmua, 771).

Hadis 17: Pokajnik je Allahov miljenik.

Hadis nema osnove kako to spominje Subki govorei o hadisima koji nemaju
osnove u knjizi Ihja od Gazalija. ejh Albani ga je takoe ocijenio slabim u
Silsile ed-daife, 95.

Hadis 18: Ljudi spavaju a kada umru probude se.

Hadis nema osnove kako to spominje evkani i drugi. Pogledaj: El-Fevaidul


medmua 766, Esrarul merfua 555.

Hadis 19: Ko govori pa kihne u govoru to je dokaz da govori istinu.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: El-Fevaidul medmua 669, El-leali el masnua


2/286.

Hadis 20: enite se i ne mojte davati razvod, jer se zbog razvoda trese Ar.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tertibul mevduat 694, Mevduat 97, Tenzihueria 2/202.
Hadis 21: Dareljiv je blizak Allahu, blizak dennetu i ljudima a daleko od
vatre. A krtica je daleko od Allaha, daleko od denneta i ljudi a blizak vatri. I
zaista je dareljivi neznalica drai Allahu od krtog pobonjaka.

Hadis je jako slab Pogledaj : El-Mennarul munif 284, Tertibul mevduat 564, Elleali el masnua 2/91.

Hadis 22: Ja sam Arapin, Kuran je na arapskom jeziku, i jezik stanovnika


denneta je arapski.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Tezkiretul mevduat 112, El-Mekasidul hasene 31,
Tenzihu-eria 2/30.

Hadis 23: Sve ima svoje srce a srce Kurana je sura Jasin, ko je proui kao da
je prouio Kuran 10 puta.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Ilel od ibn Ebi Hatima 2/55, Silsile ed-daife 69.

Hadis 24: Jedan sat razmiljanja je bolji od ibadeta 60 godina.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tenzihu-eria 2/305, El-Fevaidu el medmua


723, Tertibul mevduat 964.

Hadis 25: Komiji mesdida nema namaza osim u mesdidu.

Hadis je slab. Pogledaj: Diafu Ed-Darekutni 362, El-leali el masnua 2/16,


Elilelu el mutenahije 1/693.

Hadis 26: Crni kamen je Allahova desna ruka na Zemlji kojom se On rukuje sa
svojim robovima.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tarihu Bagdad 6/328, Elilelu el mutenahije 2/944,


Silsile ed-daife 223.

Hadis 27: Postite biete zdravi.

Hadis je slab. Pogledaj: Tahridul Ihja 3/87, Tezkiretul mevduat 70, Mevduat
72. (Treba napomenuti da je ovdje rije o slabosti seneda hadisa a to se tie
samog teksta hadisa njegovo znaenje je ispravno, jer je i sama medicina
potvrdila tjelesnu vrijednost posta i njegov doprinos zdravlju)

Hadis 28: Da nije tebe o Muhammede ne bi stvorio dunjaluk.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Elluluu mersu 454, Tertibul mevduat 196, Silsile
ed-daife 282.

Hadis 29: Ko svaku no proui suru El-Vakia nikada ga nee zadesiti


siromatvo.

Hadis je slab. Pogledaj: Elilelu el mutenahije 1/151, Tenzihu-eria 1/301, ElFevaidu el medmua 972.

Hadis 30: Shodno vaem stanju vladae vai vladari.

Hadis je slab. Pogledaj: Keful hafa 2/1997, Fevaidu el medmua 624,


Tezkiretul mevduat 182.

Hadis 31: Od Enesa ibn Malika, radijellahu anhu, se prenosi da je neki ovjek
otputovao i naredio svojoj eni da ne izlazi iz kue. ena je ivjela u gornjem
a njen otac u donjem dijelu kue. Njen otac se razbolio te je ona poslala
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestila o naredbi njenog mua.
Poslanik joj ree: Pokori se svom muu. Njen otac je preselio pa je ponovo
poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on joj ponovo ree: Pokori se
svom muu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je nakon toga rekao: Allah

je oprostio tvom ocu zbog tvoje pokornosti tvom muu.

Hadis je slab. Hejsemi kae: Biljei ga Taberani u Evsetu a u senedu hadisa je


Isme ibn Mutevekkil a on je slab ravija (prenosilac) Medmeuz-zevaid 4/313.
ejh Albani kae: Biljei ga Taberani u Evsetu putem Ismeta ibn Mutevekkila
a on je slab, a i njegov ejh Zahir ibn Sulejman je takoe slab (Irvaul galil
7/76).

Hadis 32: Kome se rodi dijete pa mu on proui ezan na desno i ikamet na


lijevo uho nee mu koditi Ummu Sibjan (dinica vjetica).

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Mizan od Zehebija 4/397, Tahridul Ihja 2/61.


Valja napomenuti da postoje jos neki hadisi u kojima se spominje uenje
ezana i ikameta novoroenetu ali su oni takoe slabi, tako da se po tom
pitanju ne prenosi nita vjerodostojno od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi
ve sellem.

Hadis 33: Ko se pridrava moga sunneta (moje prakse) kada se moj ummet
pokvari imae nagradu ehida.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Zehiretul huffaz 4/5174, Silsile ed-daife 326.

Hadis 33: Gledanje u mushaf je ibadet, gledanje u roditelje je ibadet, i


gledanje u lice Alije ibn Ebi Taliba je ibadet.

Hadis je izmiljen. Pogledaj Silsile ed-daife 356.

Hadis 34: Traite znanje pa makar i u Kini.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Mevduat od Ibn Devzija 1/215, Tertibul


mevduat 111, Fevaidu el medmua 852.

Hadis 35: Savjetujte se sa njima (enama) i suprostavljajte im se.

Hadis nema osnove. Pogledaj: Elluluu mersu 264, Tezkiretul mevduat 128,
Esrarul merfua 240.

Hadis 36: Ljudi e na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih majki.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: El-leali el masnua 2/449, Mevduat od Ibn


Devzija 3/248, Tertibul mevduat 1123.

Hadis 37: Vladar je Allahov hlad na zemlji; ko ga savjetuje upuen je a ko ga


vara zalutao je.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tezkiretul mevduat 182, Fevaidu el medmua


623, Silsile ed-daife 475.

Hadis 38: Ko se boji Allaha, Allah da pa se svi boje njega, a ko se ne boji


Allaha, Allah da da se svakog boji.

Hadis je slab. Pogledaj: Tahridul Ihja 2/145, Tezkiretul mevduat 20, Silsile
ed-daife 485.

Hadis 39: Uzvieni Allah kae: Ko nije zadovoljan Mojom odredbom, i ne


sabura na iskuenjima koje Mu odreujem, neka sebi trai drugog boga mimo
Mene.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Keful ilahijj 1/625, Tezkiretul mevduat 189,


Fevaidu el medmua 746

Hadis 41: Kada ovjek umre i vi ga zakopate neka neko od vas stane kod
njegove glave i kae: O fulan sine fulana a on e ga uti i sjesti sjeti se
stvari s kojom si napustio ovaj svijet: ehadet da nema drugog boga sem
Allaha

Hadis je slab. Pogledaj: Tahridul Ihja 4/420, Zadul Mead od Ibnul Kajjima
1/206, Silsile ed-da'ife 599. Ova novotarija (talkin) je puno rasprostranjena na
naim prostorima, a pojedini ljudi da bi opravdali svoj postupak kao dokaz
navode ovaj slab hadis.

Hadis 42: Kada bi skratio svoju kosu, odsjekao nokte ili uradio hidamu
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi to zakopao u Beki'i (groblje u
Medini).

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Ilel od Ibn Ebi Hatima 2/337, Silsile ed-da'ife 713.

Hadis 43: Mu'min je proniciljiv, otrouman i oprezan.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Keful hafa 2/2684, El Keful ilahi 1/859, Silsile
ed-da'ife 760.

Hadis 44: O Dibrile, opii mi vatru. Dibril ree: Allah, azze ve delle, je
naredio da se dehhem potpali hiljadu godina sve dok nije pobijelio, zatim je
naredio da se potpali hiljadu godina sve dok nije pocrvenio, zatim je naredio
da se potpali hiljadu godina sve dok nije pocrnio. Tako da je on crn i taman.

Hadis je izmiljen. Pogledaj Silsile ed-da'ife 910.

Hadis 45: Nemoj puno govoriti bez da spomene Allaha, jer od puno govora u
kojem se Allah ne spominje srce postaje osoro. Zaista je ovjek osora srca
najudaljeniji od Allaha.

Hadis je slab. Pogledaj Silsile ed-da'ife 920.

Hadis 46: Kada neko od vas doe (u damiju), a saff bude pun, neka povue
ovjeka iz saffa i stane uz njega.

Hadis je slab. Pogledaj: Telhisul habir 2/37, Silsile ed-da'ife 921.

Hadis 47: Ebu Bekr vas nije pretekao zbog puno namaza i posta ve zbog
neega to se usadilo u njegovim prsima.

Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfu'a 452, Hadisi koji nemaju osnove
u Ihjau 288, El-Mennarul munif 246.

Hadis 48: Pozdrav K'abe je tavaf.

Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfu'a 130, El-lulul mersu 143,
Mevdu'atus-sugra 88.

Hadis 49: Kada ovjek stoji u namazu stoji ispred dva Allahova oka, pa kada
se okrene On mu kae: O sine Ademov kome se okree? Nekom ko je bolji od
Mene? Sine Ademov posveti se svom namazu jer Ja sam bolji od onoga kome
se ti okree.

Hadis je jako slab, s tim to postoje drugi vjerodostojni hadisi da je ovjek u


svom namazu okrenut svome Stvoritelju. Pogledaj: Slabi i izmiljeni kudsi
hadisi 46, Silsile ed-da'ife 1024.

Hadis 50: Musa, alejhis-selam, je pomislio: da li Uzvieni Allah spava? Allah


mu je tada poslao meleka koji ga nije ostavio spavati tri noi a zatim mu je

dao dvije boce jednu u lijevu a drugu u desnu ruku. Musa je uzeo boce pa su
mu ruke pale i boce se polomile. Melek mu tada ree: Allah ti je ovim naveo
primjer. Kada bi Allah zaspao propala bi nebesa i Zemlja.

Hadis je slab. Pogledaj El-Ilelul mutenahije, Silsile ed-da'ife 1034.

Hadis 51: Nakon sukrvice treba obnoviti abdest.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Zehiretul huffaz 5/6526, Silsile ed-da'ife 1071.

Hadis 52: Nije iman prieljkivanjem i kienjem, ve je iman ono to se nastani


u srcu i potvrdi ga djelo.

Hadis je izmiljen, a ove rijei se prenose od Hasana el-Basrija kao njegov


govor. Zehiretul huffaz 4/4656, Silsile ed-da'ife 1098.

Hadis 53: Pojavie se ivotinja (ivotinja koja je veliki predznak Sudnjeg dana)
a sa sobom e nositi tap Musaa i prsten Sulejmana alejhimes-selam, pa e
govoriti tapom: O vjernie, a prstenom: O nevjernie.

Hadis je jako slab. Pogledaj Silsile ed-da'ife 1108.

Hadis 54: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osjetio je miris vjetra te
ree: Ko je pustio vjetar neka ustane i abdesti se. ovjek koji je pustio vjetar
se postidio i nije ustao pa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovi: Ko je
pustio vjetar neka ustane i abdesti se, Allah se ne stidi od istine. Abbas tada
ree: Da svi ustanemo i abdestimo se, o Allahov Poslanie ? Ustanite svi i
abdestite se odgovori Poslanik.

Hadis je batil (neispravan). Pogledaj Silsile ed-da'ife 1132.

Hadis 55: Ljubav prema dunjaluku je glava svakog grijeha.

Hadis je izmiljen. Pogledaj Ehadisul kussas 7, Esrarul merfu'a 1/163,


Tezkiretul mevdu'at 173.

Hadis 56: Traenje halal hrane je dihad, zaista Allah voli vjernika koji radi.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Keful ilahijj 1/518, Silsile ed-da'ife 1301.

Hadis 57: Poglavar naroda je njihov sluga.

Hadis je slab. Pogledaj: Mekasidul hasene 579, Silsile ed-da'ife 1502.

Hadis 58: Drite se dva lijeka: meda i Kur'ana.

Hadis je slab. Ovdje je rije o senedu (lancu prenosilaca) hadisa a nema


sumnje da je Kur'an lijek i da je med takoe lijek to potvruju drugi hadisi i
ajeti Allahove knjige. Pogledaj: ehadisul mu'alle od Vadi'ija 247, Silsile edda'ife 1514.

Hadis 59: Uzimanje due od strane meleka smrti je tee od hiljadu udaraca
sablji.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Tertibul mevdu'at 1071, Mevdu'at 3/220.

Hadis 60: Najsmeliji u fetvama najvie srlja vatri. Hadis je slab, Pogledaj ,
Silsile ed-da'ife 1814.

Hadis 61: Pripazite se pronicljivosti vjernika jer on gleda Allahovim nurom.

Hadis je slab. Pogledaj: Tenzihu-eria 2/305, Mevduat od Saganija 74.

Hadis 62: Dunjaluk je dom onome ko nema doma, imetak onome ko nema
imetka, i njega (imetak) sakuplja samo onaj ko pameti nema.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Hadisi koji nemaju osnove u Ihjau od Subkija 344,
Tezkiretul mevduat 174.

Hadis 63: Zaista srca koroziraju kao to korozira gvoe a iste se istigfarom.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Zehiretul huffaz 2/1978, Silsile ed-daife 2242.

Hadis 64: Pri povratku iz bitke na Bedru Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem je rekao: Vraamo se iz malog dihada u veliki dihad.

Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfua 211, Tezkiretul mevduat 191.

Hadis 65: Ko se iftari u Ramazanu bez ikakva opravdanja i olakice od Allaha,


ne moe napostiti taj dan pa makar postio svo vrijeme.

Hadis je slab. Pogledaj: Tenzihu-eria 2/148, Et-Tergibu vet-terhib 2/74.

Hadis 66: Abdur-Rahman ibn Auf e u dennet ui puzei.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Mennarul munif 306, El-fevaidul medmua 1184.

Hadis 67: Najmra stvar Allahu koja je dozvoljena jeste razvod braka.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Ilelul mutenahije 2/1056, Zehire 1/23.

Hadis 68: Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, doao u Medinu, ene i
djeca su uili: Taleal bedru alejna min senijjjetil veda (Puni mjesec nas obasja
od Senuijjetul veda') Vedebe-ukru alejna (Obaveza nam je da se (Allahu)
zahvalimo)

Hadis je slab. Pogledaj: Ehadisul kussas od Ibn Tejmije 17, Tezkiretul mevdu'at
196.

Hadis 69: Bojte se zavidnosti jer zavidnost unitava dobra djela kao to vatra
unitava drva.

Hadis je slab. Pogledaj: Tarihul kebir 1/272, Muhtesaru suneni Ebi Davud od
Munzirija 7/226.

Hadis 70: Uzvieni Allah kae: Ja sam Allah, drugog boga osim Mene nema. Ja
sam vladar svih vladara a srca vladar su u Mojoj reci. Ako mi robovi Moji budu
pokorno Ja srca njihovih vladara uinim milostivim i blagim. A ako su mi oni
nepokorni Ja srca njihovih vladara uinim osorim i grubim te ih oni kanjavaju
najeom kaznom. Zato se nemojte zauzimati dovom protiv vladara ve se
posvetite zikru i dovi a Ja u vas potediti vaih vladara.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Ehadisul kudsijje od Isevija 43, Silsile ed-daife
602.

Hadis 71: Mudrost je izgubljena stvar svakog vjernika gdje god je nae uzme
je. U drugom rivajetu: Mudrost je izgubljena stvar svakog mudraca ako je
nae neka je uzme jer on je nje najprei.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Ilelul mutenahije 1/96

Hadis 72: Hadis o uenju ezana i ikameta novoroenetu.

Ovaj hadis je slab. Pogledaj: Bejanul vehm od Ibn Kattana 4/594, Medruhin
od ibn Hibbana 2/128. ejh Albani je u prvi mah hadis ocijenio dobrim a zatim
se povratio i hadis ocijenio slabim. Pogledaj Silsile ed-daife 1/494.

Hadis 73: Ne treba se ovjek pitati zbog ega je udario svoju enu.

Hadis je slab. Pogledaj: Musned imama Ahmeda sa tahkikom ejha Ahmeda


akira 1/209, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 2.

Hadis 74: Ko puno pria puno posre, ko puno posre puno grijei, a ko puno
grijei vatra mu je najprea.

Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 58.

Hadis 75: Ko posjeduje opskrbu i jahalicu pa ne obavi had svejedno je preslio


on kao jevrej ili kranin.

Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 73.Hadis 76: Ko prilikom ulaska u pijacu kae:
Nema drugog boga sem Allaha, On nema sudruga. Njemu pripada vlast I hvala. On
daje ivot i smrt. On je iv i ne umire. U Njegovoj ruci je svaki hajr i On sve
moe Allah e mu upisati million dobrih djela, obrisati million loih I sagraditi
kuu u dennetu.

Hadis je slab. Pogledaj: Fethul Bari 11/206, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel
batile hadis broj 74.

Hadis 77: Od Ummu Seleme i Mejmune, radijellahu anhuma, se prenosi da su


rekle: Bile smo kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te je uao
Abdullah ibn Uummi Mektum a to je bilo nakon to je sila naredba o
hidabu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem ree: Sklonite se (prekrijte se).
Rekosmo: O Allahov Poslanie on je slijep ne vidi nas i ne poznaje. Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, tada ree: A jeste li vi slijepe, zar ga vi ne vidite?!

Hadis je slab. Pogledaj: Tahridu fikhis-sire od ejha Albanija 44-45, En-Nafile


fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 74.

Hadis 78: Jedan uenjak je tei ejtanu od hiljadu pobonjaka.

Hadis je slab. Pogledaj : El-Ilelul mutenahije 1/134, En-Nafile fil ehadisi eddaife vel batile hadis broj 108.

Hadis 79: Zato se Mikail nikada ne smije upita Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem? Dibril mu ree: Nije se nasmijao od kako je stvorena vatra.

Hadis je slab. Pogledaj: Medmeuz-zevaid od Hejsemija 10/385, En-Nafile fil


ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 107.

Hadis 80: Tri stvari su meni farz a vama nafila: Vitr, duha namaz i dva rekata

sabahskog sunneta.

Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 136.
Hadis 61: Pripazite se pronicljivosti vjernika jer on gleda Allahovim nurom.

Hadis je slab. Pogledaj: Tenzihu-eria 2/305, Mevduat od Saganija 74.

Hadis 62: Dunjaluk je dom onome ko nema doma, imetak onome ko nema
imetka, i njega (imetak) sakuplja samo onaj ko pameti nema.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Hadisi koji nemaju osnove u Ihjau od Subkija 344,
Tezkiretul mevduat 174.

Hadis 63: Zaista srca koroziraju kao to korozira gvoe a iste se istigfarom.

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Zehiretul huffaz 2/1978, Silsile ed-daife 2242.

Hadis 64: Pri povratku iz bitke na Bedru Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem je rekao: Vraamo se iz malog dihada u veliki dihad.

Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfua 211, Tezkiretul mevduat 191.

Hadis 65: Ko se iftari u Ramazanu bez ikakva opravdanja i olakice od Allaha,


ne moe napostiti taj dan pa makar postio svo vrijeme.

Hadis je slab. Pogledaj: Tenzihu-eria 2/148, Et-Tergibu vet-terhib 2/74.

Hadis 66: Abdur-Rahman ibn Auf e u dennet ui puzei.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Mennarul munif 306, El-fevaidul medmua 1184.

Hadis 67: Najmra stvar Allahu koja je dozvoljena jeste razvod braka.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Ilelul mutenahije 2/1056, Zehire 1/23.

Hadis 68: Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, doao u Medinu, ene i
djeca su uili: Taleal bedru alejna min senijjjetil veda (Puni mjesec nas obasja
od Senuijjetul veda') Vedebe-ukru alejna (Obaveza nam je da se (Allahu)
zahvalimo)

Hadis je slab. Pogledaj: Ehadisul kussas od Ibn Tejmije 17, Tezkiretul mevdu'at
196.

Hadis 69: Bojte se zavidnosti jer zavidnost unitava dobra djela kao to vatra
unitava drva.

Hadis je slab. Pogledaj: Tarihul kebir 1/272, Muhtesaru suneni Ebi Davud od
Munzirija 7/226.

Hadis 70: Uzvieni Allah kae: Ja sam Allah, drugog boga osim Mene nema. Ja
sam vladar svih vladara a srca vladar su u Mojoj reci. Ako mi robovi Moji budu
pokorno Ja srca njihovih vladara uinim milostivim i blagim. A ako su mi oni
nepokorni Ja srca njihovih vladara uinim osorim i grubim te ih oni kanjavaju
najeom kaznom. Zato se nemojte zauzimati dovom protiv vladara ve se
posvetite zikru i dovi a Ja u vas potediti vaih vladara.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Ehadisul kudsijje od Isevija 43, Silsile ed-daife
602.

Hadis 71: Mudrost je izgubljena stvar svakog vjernika gdje god je nae uzme
je. U drugom rivajetu: Mudrost je izgubljena stvar svakog mudraca ako je
nae neka je uzme jer on je nje najprei.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Ilelul mutenahije 1/96

Hadis 72: Hadis o uenju ezana i ikameta novoroenetu.

Ovaj hadis je slab. Pogledaj: Bejanul vehm od Ibn Kattana 4/594, Medruhin
od ibn Hibbana 2/128. ejh Albani je u prvi mah hadis ocijenio dobrim a zatim
se povratio i hadis ocijenio slabim. Pogledaj Silsile ed-daife 1/494.

Hadis 73: Ne treba se ovjek pitati zbog ega je udario svoju enu.

Hadis je slab. Pogledaj: Musned imama Ahmeda sa tahkikom ejha Ahmeda


akira 1/209, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 2.

Hadis 74: Ko puno pria puno posre, ko puno posre puno grijei, a ko puno
grijei vatra mu je najprea.

Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 58.

Hadis 75: Ko posjeduje opskrbu i jahalicu pa ne obavi had svejedno je preslio


on kao jevrej ili kranin.

Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 73.Hadis 76: Ko prilikom ulaska u pijacu kae:

Nema drugog boga sem Allaha, On nema sudruga. Njemu pripada vlast I hvala. On
daje ivot i smrt. On je iv i ne umire. U Njegovoj ruci je svaki hajr i On sve
moe Allah e mu upisati million dobrih djela, obrisati million loih I sagraditi
kuu u dennetu.

Hadis je slab. Pogledaj: Fethul Bari 11/206, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel
batile hadis broj 74.

Hadis 77: Od Ummu Seleme i Mejmune, radijellahu anhuma, se prenosi da su


rekle: Bile smo kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te je uao
Abdullah ibn Uummi Mektum a to je bilo nakon to je sila naredba o
hidabu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem ree: Sklonite se (prekrijte se).
Rekosmo: O Allahov Poslanie on je slijep ne vidi nas i ne poznaje. Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, tada ree: A jeste li vi slijepe, zar ga vi ne vidite?!

Hadis je slab. Pogledaj: Tahridu fikhis-sire od ejha Albanija 44-45, En-Nafile


fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 74.

Hadis 78: Jedan uenjak je tei ejtanu od hiljadu pobonjaka.

Hadis je slab. Pogledaj : El-Ilelul mutenahije 1/134, En-Nafile fil ehadisi eddaife vel batile hadis broj 108.

Hadis 79: Zato se Mikail nikada ne smije upita Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem? Dibril mu ree: Nije se nasmijao od kako je stvorena vatra.

Hadis je slab. Pogledaj: Medmeuz-zevaid od Hejsemija 10/385, En-Nafile fil


ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 107.

Hadis 80: Tri stvari su meni farz a vama nafila: Vitr, duha namaz i dva rekata
sabahskog sunneta.

Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 136.
Hadis 91: Ljubav prema domovini je od imana.1

Hadis je izmiljen. Pogledaj Fetava el-ilmijje od ejha Sulejmana el-Ulvana 38.


str.

Hadis 92: Hadis da e Merjema, majka Isaova a.s. i Asija, ena faraona, biti
Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, ene u Dennetu.

Hadis je slab. Pogledaj: Silsile ed-da'ife 7053, El-Bidaje ven-nihaje 2/75.

Hadis 93: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spavao bi dunub ne


dodirivajui vodu.2

Hadis je slab. Pogledaj Fetava el-ilmijje od ejha Sulejmana el-Ulvana.

Hadis 94: Salebe ibn Hatib el-Ensarij je doao Allahovom Poslaniku, sallallahu
alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov Poslanie, moli Allaha da mi podari imetak.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu ree: Teko tebi o Salebe! Malo
imetka na kojem e biti zahvalan ti je bolje od puno imetka na kojem e biti
nezahvalan. Salebe je otiao a zatim se ponovo vratio Poslaniku, sallallahu
alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov Poslanie, moli Allaha da mi podari imetak.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu ree: Teko tebi o Salebe! Zar ne eli
biti kao Allahov Poslanik? Tako mi Allaha kada bi zamolio svoga Gospodara
ispred mene bi tekle brda i doline zlata i srebra. Salebe je otiao a zatim se
ponovo vratio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov

Poslanie, moli Allaha da mi podari imetak. Tako mi Allaha, ako mi Allah


podari imetak svakom u dati njegov hakk3. Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, tada ree: O Allahu, podari Salebi imetak. Salebe uze ovce koje se
brzo namnoie tako da ulice Medine bijahu tijesne. Salebe se sa svojom
stokom malo udalji od Medine. Obavljao bi namaz sa Allahovim Poslanikom,
sallallahu alejhi ve sellem, a zatim se vraao ovcama. Zatim se ovce jo vie
namnoie tako da Medinski panjaci bijahu tijesni te se Salebe jo vie udalji.
Sada je dolazio samo na dumu a zatim bi se vraao svojoj stoci. Zatim se
ovce jo vie namnoie te se Salebe jo vie udalji i ostavi i dumu i demat .
Presretao bi putnike i prolaznike i pitao: Imate li kakvu vijest, ta je bilo s
ljudima? Nakon toga Allah je naredio zekat. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi
ve sellem, je poslao ovjeka da od Salebe uzme zekat, a on ree: Tako mi
Allaha ovo nije nita drugo do sestra dizje4, pa je Uzvieni objavio: A meu
njima ima onih koji Allahu zavjet daju da ukoliko im Allah da imetka
udjeljivae sadaku i biti dobroinitelji Jedan od ensarija uzjaha konja, ode
do Salebe i ree mu: Teko tebi o Salebe, propao si. Allah je povodom tebe
objavio Kur'anski ajet. Salebe uze zemlju i poe sipati po svojoj glavi plaui.
Uzeo je zekat i odnio Allahovom Poslaniku, ali ga Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem nije prihvatio. Kada je poslanik preselio doao je Ebu Bekru, ali i on
odbi da primi njegov zekat. Zatim je doao Omeru pa i on odbi. Zatim je
doao Osmanu pa i on odbi, pa je nakon toga Salebe preselio u hilafetu
Osmana, radijellahu anhu.

Predaja je slaba. Pogledaj: Tahridul Ihja', Mukaddimetu Esbabi en-nuzul od


ejha Mukbila 9. str., 3/338, Tahziru ed-daije 288. str.

Hadis 95: Allah ne gleda u krivi saf5.

Hadis nema osnove, s tim to postoje vjerodostojni hadisi koji nareuju


poravnjavanje safova. Pogledaj Fetava el-ilmijje od ejha Sulejmana el-Ulvana
11. str.

Hadis 96: Ko naui jezik nekog naroda sauvae se njihovih spletki.

Hadis nije vjerodostojan. Pogledaj Fetava el-ilmijje od ejha Sulejmana elUlvana 28. str.

Hadis 97: Abdullah ibn Omer, radijellahu anhu, kae: Za vrijeme Allahova
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeli bi hodajui i pili stojei.

Hadis je slab kako to spominje imam Buhari, Jahja ibn Me'in i drugi. Pogledaj
Fetava el-ilmijje od ejha Sulejmana el-Ulvana 44 str.

Hadis 98: Svi hadisi koji zasebno govore o vrijednosti sure Ja'sin su slabi.
Primjeri:

Sve ima svoje srce, a srce Kur'ana je Ja'sin.

Uite Ja'sin vaim umrlima

Pogledaj Fetava el-ilmijje od ejha Sulejmana el-Ulvana 76. str.

Hadis 99: Ko deset puta proui suru Ihlas6, Allah e mu sagraditi kuu u
Dennetu.

Hadis je slab. Pogledaj Ed-difau anis-sunnetil mutahhere 95.

Hadis 100: O Esma, kada ena dostigne punoljetnost, nije dozvoljeno da se


ita vidi osim ovo i ovo, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao
na lice i ake.

Hadis je slab jer Halid ibn Durejk nije zatekao Aiu, radijellahu anha. Hadis se
prenosi i drugim putevima, ali je i njihova vjerodostojnost veoma slaba tako
da se ne uzdie na stepen hasen hadisa. Pogledaj: Sunen Ebu Davuda 4/62,
Lisanul mizan 1/630

1. iman govor srca i jezika, i djela srca i jezika, i djela tjelesnih udova kojima
se ispoljava (manifestuje, izraava) vjerovanje u Allaha.

2. tj. niti bi se okupao, niti bi se abdestio.

3. hakk pravo. Dati nekome njegov hakk znai dati mu pravo koje mu
pripada.

4.dizja Ugovoreni iznos koji su plaaju nemuslimani islamskoj dravi kao


vid zatite.

5. saf (saff) red; klanjai su poredani u saf za vrijeme molitve.

6. tj. sura Kul huvAllahu Ehad