You are on page 1of 17

19 12.02.

2014 Zakon o Inspektoratu rada

HRVATSKI SABOR
363
Na temelju lanka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAENJU ZAKONA O INSPEKTORATU RADA
Proglaavam Zakon o Inspektoratu rada, koji je Hrvatski sabor dionio na sjednici 31. sijenja
2014. godine.
Klasa: 011-01/14-01/37
Urbroj: 71-05-03/1-14-2
Zagreb, 5. veljae 2014.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipovi, v. r.

ZAKON
O INSPEKTORATU RADA
1. OPE ODREDBE
lanak 1.
(1) Ovim se Zakonom ureuje ustrojstvo Inspektorata rada, upravljanje Inspektoratom rada,
uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz djelokruga
Inspektorata rada, dunosti i ovlasti inspektora rada u svrhu zatite javnog interesa u provedbi
tih propisa te prekrajna odgovornost.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno znaenje, koriste se neutralno i odnose
se jednako na muki i enski rod.

2. USTROJSTVO I DJELOKRUG INSPEKTORATA RADA TE UVJETI ZA


OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA
lanak 2.
Inspektorat rada ustrojava se kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva rada i
mirovinskoga sustava pod nazivom: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

(u daljnjem tekstu: Inspektorat rada).


lanak 3.
(1) Inspektorat rada obavlja inspekcijske poslove u podruju rada i zatite na radu ako posebnim
zakonom nije drukije propisano.
(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga lanka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora
provedbe zakona i drugih propisa kojima se ureuju:
1) radni odnosi i zatita na radu
2) obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i
obvezno zdravstveno osiguranje
3) odnosi izmeu poslodavca i fizike osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu,
ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja odreene poslove ili se nalazi na strunom
osposobljavanju za rad (osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno
povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; redoviti student i redoviti uenik srednjokolske
ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima; osoba koja radi za vrijeme
izdravanja kazne zatvora ili odgojne mjere; osoba na strunom osposobljavanju za rad i druga
osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim
propisom obavlja odreene poslove)
4) obavljanje djelatnosti u vezi sa zapoljavanjem
5) ostvarivanje prednosti pri zapoljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova
njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih, vojnih i civilnih invalida rata i lanova
njihovih obitelji.
(3) Inspektorat rada obavlja inspekcijske poslove u vezi s provedbom drugih propisa kada je to
propisano posebnim zakonom.
(4) Inspektorat rada obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u podruju gradnje
u skladu s posebnim propisom o gradnji.
(5) Inspektorat rada upozorava strunog nositelja pripreme propisa na nedostatke i probleme u
provedbi propisa koje je ovlaten nadzirati.
lanak 4.
Radnik i poslodavac su, u smislu ovoga Zakona, osobe koje se radnikom i poslodavcem
smatraju prema zakonu kojim se ureuju radni odnosi, odnosno zakonu kojim se ureuje zatita
na radu.
lanak 5.
Poslovi iz djelokruga Inspektorata rada obavljaju se u:
1) sredinjem uredu
2) podrunim uredima
3) ispostavama podrunih ureda.
lanak 6.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

(1) Sredinji ured ima sjedite u Zagrebu, a slubenici toga ureda ovlateni za obavljanje
inspekcijskog nadzora mogu obavljati nadzor na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
(2) Radi obavljanja poslova iz djelokruga Inspektorata rada, osim sredinjeg ureda u Zagrebu,
ustrojavaju se i podruni uredi u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varadinu i Zagrebu te ispostave
podrunih ureda.
(3) Unutarnje ustrojstvo Inspektorata rada, osim pitanja koja su ureena ovim Zakonom, broj i
sjedite ispostava podrunih ureda, kao i okvirni broj inspektora, drugih dravnih slubenika i
namjetenika te uvjeti za obavljanje tih poslova ureuju se uredbom Vlade Republike Hrvatske
o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo).
(4) Broj inspektora rada odreuje se ovisno o broju radnika u djelatnostima koje nadziru i
podruju na kojem obavljaju poslove nadzora, u pravilu po jedan inspektor na etiri do pet
tisua radnika.
lanak 7.
(1) Inspekcijske poslove iz djelokruga Inspektorata rada obavljaju: ravnatelj Inspektorata rada,
koji je ujedno i glavni inspektor rada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ravnatelj),
naelnik sektora, proelnik podrunog ureda, voditelj slube, voditelj odjela, voditelj ispostave
podrunog ureda, vii inspektor rada specijalist, vii inspektor rada i inspektor rada.
(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga lanka smatraju se poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti
rada.
(3) Inspekcijske poslove iz djelokruga Inspektorata rada osobe iz stavka 1. ovoga lanka mogu
obavljati u slubenoj odori ili civilnoj odjei.
(4) Ministar nadlean za rad (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom propisuje izgled, vrstu,
trajanje i nain uporabe slubene odore.
(5) Prijevozna sredstva koja osobe iz stavka 1. ovoga lanka koriste u slubene svrhe mogu biti
oznaena znakom Inspektorata rada i natpisom: Inspektorat rada.
lanak 8.
(1) Inspektoratom rada upravlja ravnatelj koji ima poloaj pomonika ministra i dravni je
dunosnik.
(2) Ravnatelj ujedno upravlja i radom sredinjeg ureda.
(3) Ravnatelja na prijedlog ministra imenuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu:
Vlada) na vrijeme od pet godina, na temelju provedenog javnog natjeaja.
(4) Za svoj rad ravnatelj je odgovoran ministru i Vladi.
(5) Za ravnatelja se moe imenovati osoba koja, osim zakonom utvrenih uvjeta za prijam u
dravnu slubu, ima zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij prava,
strojarstva, elektrotehnike ili kemijskog inenjerstva, najmanje deset godina radnog iskustva,
od ega najmanje est godina na najsloenijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe
propisa iz lanka 3. ovoga Zakona, poloen dravni struni ispit za inspektora rada, vozaki
ispit B kategorije i kod koje ne postoje sigurnosne zapreke za obavljanje tih poslova.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

(6) Do imenovanja ravnatelja u skladu s ovim Zakonom Vlada moe, na prijedlog ministra,
privremeno imenovati ravnatelja na rok od najdue est mjeseci.
(7) Iznimno, ako javni natjeaj za izbor ravnatelja nije dovren u roku iz stavka 6. ovoga lanka,
taj rok se moe prije isteka produiti najvie do izbora ravnatelja po provedenom javnom
natjeaju, ali najdue za tri mjeseca.
lanak 9.
U sluaju sprijeenosti ili odsutnosti ravnatelja zamjenjuje ga naelnik sektora kojeg on odredi.
lanak 10.
(1) Naelnik sektora upravlja radom sektora u sredinjem uredu te obavlja druge poslove iz
djelokruga Inspektorata rada u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu, a za svoj rad i rad
sektora kojim upravlja odgovoran je ravnatelju i ministru.
(2) Proelnik ureda upravlja radom podrunog ureda te obavlja druge poslove iz djelokruga
Inspektorata rada u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu, a za svoj rad i rad podrunog
ureda kojim upravlja odgovoran je ravnatelju i ministru.
(3) Voditelj slube upravlja radom slube u sredinjem ili podrunom uredu te obavlja druge
poslove iz djelokruga Inspektorata rada u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu, a za svoj rad
i rad slube kojom upravlja odgovoran je proelniku ureda, naelniku sektora, ravnatelju i
ministru.
(4) Voditelj odjela upravlja radom odjela u slubi te obavlja druge poslove iz djelokruga
Inspektorata rada u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu, a za svoj rad i rad odjela kojim
upravlja odgovoran je voditelju slube, proelniku ureda, naelniku sektora, ravnatelju i
ministru.
(5) Voditelj ispostave upravlja radom ispostave podrunog ureda te obavlja druge poslove iz
djelokruga Inspektorata rada u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu, a za svoj rad i rad
ispostave kojom upravlja odgovoran je voditelju slube, proelniku podrunog ureda,
ravnatelju i ministru.
lanak 11.
(1) Poslove naelnika sektora i vieg inspektora rada specijalista za nadzor provedbe propisa
kojima se ureuju radni odnosi moe obavljati osoba koja, osim zakonom utvrenih uvjeta za
prijam u dravnu slubu, ima zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij prava,
najmanje sedam godina radnog iskustva, od ega najmanje pet godina na najsloenijim
poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz lanka 3. ovoga Zakona, poloen dravni
struni ispit za inspektora rada, vozaki ispit B kategorije, poznaje rad na raunalu te kod koje
ne postoje sigurnosne zapreke za obavljanje tih poslova.
(2) Poslove naelnika sektora i vieg inspektora rada specijalista za nadzor provedbe propisa
kojima se ureuje zatita na radu moe obavljati osoba koja, osim zakonom utvrenih uvjeta za
prijam u dravnu slubu, ima zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij
strojarstva, elektrotehnike ili kemijskog inenjerstva, najmanje sedam godina radnog iskustva,
od ega najmanje pet godina na najsloenijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe
propisa iz lanka 3. ovoga Zakona, poloen dravni struni ispit za inspektora rada, vozaki

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

ispit B kategorije, poznaje rad na raunalu te kod koje ne postoje sigurnosne zapreke za
obavljanje tih poslova.
(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga lanka, poslove ostalih naelnika sektora u sredinjem uredu
moe obavljati osoba koja, osim zakonom utvrenih uvjeta za prijam u dravnu slubu, ima
zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij prava, strojarstva, elektrotehnike,
kemijskog inenjerstva, graevinarstva ili zatite na radu, najmanje sedam godina radnog
iskustva, od ega najmanje pet godina na najsloenijim poslovima inspekcijskog nadzora
provedbe propisa iz lanka 3. ovoga Zakona, poloen dravni struni ispit za inspektora rada,
vozaki ispit B kategorije, poznaje rad na raunalu, te kod koje ne postoje sigurnosne zapreke
za obavljanje tih poslova.
(4) Poslove proelnika podrunog ureda moe obavljati osoba koja, osim zakonom utvrenih
uvjeta za prijam u dravnu slubu, ima zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni
studij prava, strojarstva, elektrotehnike, kemijskog inenjerstva, graevinarstva ili zatite na
radu, najmanje sedam godina radnog iskustva, od ega najmanje pet godina na najsloenijim
poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz lanka 3. ovoga Zakona, poloen dravni
struni ispit za inspektora rada, vozaki ispit B kategorije, poznaje rad na raunalu te kod koje
ne postoje sigurnosne zapreke za obavljanje tih poslova.
(5) Poslove voditelja slube za nadzor provedbe propisa kojima se ureuju radni odnosi moe
obavljati osoba koja, osim zakonom utvrenih uvjeta za prijam u dravnu slubu, ima zavren
preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij prava, najmanje est godina radnog
iskustva, od ega najmanje tri godine na najsloenijim poslovima inspekcijskog nadzora
provedbe propisa iz lanka 3. ovoga Zakona, poloen dravni struni ispit za inspektora rada,
vozaki ispit B kategorije, poznaje rad na raunalu te kod koje ne postoje sigurnosne zapreke za
obavljanje tih poslova.
(6) Poslove voditelja slube za nadzor provedbe propisa kojima se ureuje zatita na radu moe
obavljati osoba koja, osim zakonom utvrenih uvjeta za prijam u dravnu slubu, ima zavren
preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij strojarstva, elektrotehnike,
kemijskog inenjerstva, graevinarstva ili zatite na radu, najmanje est godina radnog
iskustva, od ega najmanje tri godine na najsloenijim poslovima inspekcijskog nadzora
provedbe propisa iz lanka 3. ovoga Zakona, poloen dravni struni ispit za inspektora rada,
vozaki ispit B kategorije, poznaje rad na raunalu te kod koje ne postoje sigurnosne zapreke za
obavljanje tih poslova.
(7) Poslove voditelja ispostave podrunog ureda moe obavljati osoba koja, osim zakonom
utvrenih uvjeta za prijam u dravnu slubu, ima zavren preddiplomski i diplomski sveuilini
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski
struni studij prava, strojarstva, elektrotehnike, kemijskog inenjerstva, graevinarstva ili
zatite na radu, najmanje etiri godine radnog iskustva, od ega najmanje dvije godine na
najsloenijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz lanka 3. ovoga Zakona,
poloen dravni struni ispit za inspektora rada, vozaki ispit B kategorije, poznaje rad na
raunalu te kod koje ne postoje sigurnosne zapreke za obavljanje tih poslova.
(8) Poslove vieg inspektora rada i voditelja odjela za nadzor provedbe propisa kojima se
ureuju radni odnosi moe obavljati osoba koja, osim zakonom utvrenih uvjeta za prijam u
dravnu slubu, ima zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij prava,

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

najmanje etiri godine radnog iskustva, od ega najmanje dvije godine na najsloenijim
poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz lanka 3. ovoga Zakona, poloen dravni
struni ispit za inspektora rada, vozaki ispit B kategorije, poznaje rad na raunalu te kod koje
ne postoje sigurnosne zapreke za obavljanje tih poslova.
(9) Poslove vieg inspektora rada i voditelja odjela za nadzor provedbe propisa kojima se
ureuje zatita na radu moe obavljati osoba koja, osim zakonom utvrenih uvjeta za prijam u
dravnu slubu, ima zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij
strojarstva, elektrotehnike, kemijskog inenjerstva, graevinarstva ili zatite na radu, najmanje
etiri godine radnog iskustva, od ega najmanje dvije godine na najsloenijim poslovima
inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz lanka 3. ovoga Zakona, poloen dravni struni
ispit za inspektora rada, vozaki ispit B kategorije, poznaje rad na raunalu te kod koje ne
postoje sigurnosne zapreke za obavljanje tih poslova.
(10) Poslove inspektora rada za nadzor provedbe propisa kojima se ureuju radni odnosi moe
obavljati osoba koja, osim zakonom utvrenih uvjeta za prijam u dravnu slubu, ima zavren
preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij prava, najmanje jednu godinu
radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, poloen dravni struni ispit za inspektora rada,
vozaki ispit B kategorije, poznaje rad na raunalu te kod koje ne postoje sigurnosne zapreke za
obavljanje tih poslova.
(11) Poslove inspektora rada za nadzor provedbe propisa kojima se ureuje zatita na radu moe
obavljati osoba koja, osim zakonom utvrenih uvjeta za prijam u dravnu slubu, ima zavren
preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij strojarstva, elektrotehnike,
kemijskog inenjerstva, graevinarstva ili zatite na radu, najmanje jednu godinu radnog
iskustva na odgovarajuim poslovima, poloen dravni struni ispit za inspektora rada, vozaki
ispit B kategorije, poznaje rad na raunalu te kod koje ne postoje sigurnosne zapreke za
obavljanje tih poslova.
(12) Pravilnikom o unutarnjem redu ministarstva propisuju se posebni uvjeti za obavljanje
ostalih poslova u Inspektoratu rada.
(13) Poslove inspekcijskog nadzora iz djelokruga Inspektorata rada u prvom stupnju obavljaju
slubenici iz stavaka 1. do 11. ovoga lanka (u daljnjem tekstu: inspektor rada) u skladu s
odredbama lanaka 6., 14. i 15. ovoga Zakona.
lanak 12.
(1) Osoba iz lanka 7. stavka 1. ovoga Zakona ne moe obavljati inspekcijske poslove ako se na
temelju izvjea o temeljnoj sigurnosnoj provjeri, provedenoj u skladu s posebnim propisom o
sigurnosnim provjerama, za nju utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka za obavljanje tih
poslova.
(2) Osoba koja se prima za obavljanje poslova iz lanka 7. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno
osoba koja te poslove ve obavlja, na zahtjev elnika tijela obvezna je pristupiti provjeri iz
stavka 1. ovoga lanka.
lanak 13.
Ako se u skladu s odredbom lanka 12. ovoga Zakona tijekom obavljanja inspekcijskih poslova
utvrdi da postoje sigurnosne zapreke za obavljanje tih poslova ili ako osoba iz lanka 7. stavka
1. ovoga Zakona na zahtjev elnika tijela osobno ne ispuni upitnik za sigurnosnu provjeru ili ne
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

potpie suglasnost za provoenje sigurnosne provjere u skladu s posebnim propisom,


rasporeuje se na drugo radno mjesto za koje ispunjava uvjete, a ako nema odgovarajueg
radnog mjesta na koje se moe rasporediti, donosi se rjeenje o stavljanju na raspolaganje.
lanak 14.
(1) Inspektori rada obavljaju poslove u prvom stupnju u podruju nadzora koji se odnosi na
radne odnose, odnosno zatitu na radu, u skladu s rasporedom na odgovarajue poslove.
(2) Svi inspektori rada, neovisno o podruju nadzora iz stavka 1. ovoga lanka, obavljaju nadzor
provedbe odredbi propisa koje su odreene programom iz lanka 44. ovoga Zakona.
lanak 15.
(1) Inspektoru rada u podrunom uredu i ispostavi podrunog ureda moe se, zbog potrebe
posla ili uinkovitijeg obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, privremeno naloiti
obavljanje tih poslova u drugoj ispostavi podrunog ureda ili drugom podrunom uredu,
odnosno sredinjem uredu, neovisno o udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja.
(2) Inspektor rada koji privremeno obavlja poslove inspekcijskog nadzora u drugom mjestu rada
udaljenom vie od sto kilometara od mjesta stanovanja ostvaruje prava u skladu s posebnim
propisom kojim se ureuju plae i druga materijalna prava zaposlenih u dravnim slubama.
(3) Privremeno obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u drugoj ispostavi, drugom
podrunom uredu, odnosno sredinjem uredu moe trajati neprekidno najdue tri mjeseca,
odnosno najdue est mjeseci s prekidima u godini, a nalae ga ministar na prijedlog ravnatelja.
lanak 16.
(1) Ako se propisi iz lanka 3. ovoga Zakona odnose na sredstva rada pomorskog, rijenog,
eljeznikog, cestovnog i zranog prometa, primjenu tih propisa nadzire inspektor rada u
skladu s lancima 6., 14. i 15. ovoga Zakona, prema sjeditu poslodavca, odnosno prema
mjestu gdje se rad obavlja.
(2) U smislu odredbe stavka 1. ovoga lanka, sredstvima rada pomorskog prometa smatraju se
pomorski objekti hrvatske dravne pripadnosti u nacionalnoj plovidbi.
lanak 17.
(1) Inspektoru rada zabranjeno je voenje postupka kada su ispunjeni uvjeti za njegovo izuzee
prema propisu o opem upravnom postupku.
(2) O injenicama iz stavka 1. ovoga lanka inspektor rada obvezan je pravodobno obavijestiti
neposredno nadreenog slubenika.
(3) O izuzeu inspektora od voenja postupka, po slubenoj dunosti ili na zahtjev stranke,
zakljukom odluuje ravnatelj, naelnik sektora ili proelnik ureda.
(4) O prigovoru kao redovitom pravnom lijeku iz propisa o opem upravnom postupku odluuje
rjeenjem ravnatelj, naelnik sektora ili proelnik ureda.
lanak 18.
(1) Inspektorat rada surauje s dravnim tijelima, jedinicama lokalne i podrune (regionalne)
samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, radi uinkovitog obavljanja poslova
iz svog djelokruga.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

(2) Inspektorat rada surauje s radnicima i poslodavcima te njihovim udrugama,


organizacijama, zajednicama, organizacijama civilnog drutva, drugim tijelima i
zainteresiranom javnou radi uinkovitijeg preventivnog djelovanja i razvijanja partnerstva u
otkrivanju i sprjeavanju protupravnog postupanja.
lanak 19.
Dravna i druga tijela s javnim ovlastima duna su pruiti strunu i drugu pomo Inspektoratu
rada pri obavljanju poslova iz njegova djelokruga.
lanak 20.
(1) Inspektorat rada sudjeluje u radu Odbora viih inspektora rada Europske komisije te provodi
aktivnosti dogovorene na tom Odboru.
(2) Ravnatelj predlae ministru imenovanje predstavnika Inspektorata rada u Odbor viih
inspektora rada Europske komisije i u radna tijela tog Odbora.

3. DUNOSTI I OVLASTI INSPEKTORA RADA


lanak 21.
(1) Osobe iz lanka 7. stavka 1. ovoga Zakona imaju slubenu iskaznicu i slubenu znaku
kojima dokazuju slubeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(2) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadraj obrasca slubene iskaznice, izgled slubene
znake, nain njihova izdavanja i uporabe te voenja upisnika o izdanim slubenim
iskaznicama i znakama.
lanak 22.
(1) Osoba iz lanka 7. stavka 1. ovoga Zakona duna je, pod kaznenom i materijalnom
odgovornou, dati pisanu izjavu o svom imovnom stanju i imovnom stanju svog branog ili
izvanbranog druga i maloljetne djece te pisanu izjavu o suglasnosti za provjeru
vjerodostojnosti podataka navedenih u izjavi.
(2) Sadraj pisane izjave iz stavka 1. ovoga lanka za osobe iz lanka 7. stavka 1. ovoga Zakona
za koje sadraj te izjave nije ureen propisima o sprjeavanju sukoba interesa utvruje ministar
primjenjujui pritom, na odgovarajui nain, propise o sprjeavanju sukoba interesa.
(3) Pisana izjava iz stavka 1. ovoga lanka daje se na obrascu iz stavka 2. ovoga lanka,
neposredno prije zasnivanja radnog odnosa za obavljanje poslova iz lanka 7. stavka 1. ovoga
Zakona, te se za ravnatelja dostavlja nadlenom povjerenstvu, a za ostale osobe pohranjuje u
njihovu osobnom oevidniku.
(4) Osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ve obavlja poslove iz lanka 7. stavka
1. ovoga Zakona duna je izjavu iz stavka 1. ovoga lanka dati u roku od 30 dana od stupanja
na snagu ovoga Zakona.
(5) Ako osoba iz stavka 4. ovoga lanka u propisanom roku odbije dati izjavu iz stavka 1. ovoga
lanka, rasporeuje se na drugo radno mjesto za koje ispunjava uvjete, a ako nema
odgovarajueg radnog mjesta na koje se moe rasporediti, donosi se rjeenje o stavljanju na
raspolaganje.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

lanak 23.
(1) Zbog potreba slube, inspektori rada duni su obavljati posao prema rasporedu radnog
vremena, ukljuujui i rad nou te rad u smjenama.
(2) Inspektori rada duni su, po nalogu nadreenog slubenika, inspekcijske poslove obavljati i
due od punog radnog vremena, odnosno u preraspodijeljenom radnom vremenu u skladu s
opim propisima o radu, ako je to potrebno radi uspjenog i pravodobnog obavljanja tih
poslova.
(3) Inspektoru rada moe se odgoditi poetak koritenja godinjeg odmora ili prekinuti zapoeto
koritenje godinjeg odmora radi obavljanja inspekcijskog nadzora koji ne trpi odgodu.
(4) Inspektor rada u sluaju iz stavka 3. ovoga lanka ima pravo na naknadu stvarnih trokova
prouzroenih odgodom ili prekidom koritenja godinjeg odmora.
lanak 24.
(1) Inspektor rada obvezan je biti pripravan za rad izvan radnog vremena u skladu s odlukom,
koju na prijedlog ravnatelja donosi ministar.
(2) Inspektoru rada kojemu je odreena pripravnost za rad pripada pravo na naknadu za vrijeme
pripravnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureuju plae i druga materijalna prava
zaposlenih u dravnim slubama.
lanak 25.
(1) Na prikupljanje i daljnju obradu podataka koje obrauje Inspektorat rada primjenjuju se
propisi kojima se ureuje zatita osobnih podataka, tajnost podataka i informacijska sigurnost.
(2) Inspektorat rada moe prikupljati osobne te druge podatke i obavijesti radi provoenja
inspekcijskog nadzora iz ve postojeih izvora podataka, neposredno od osobe na koju se ti
podaci odnose i od drugih osoba za koje je vjerojatno da imaju saznanja o tim podacima.
(3) Prikupljanje osobnih te drugih podataka i obavijesti iz stavka 1. ovoga lanka od
maloljetnika poduzima se u nazonosti zakonskog zastupnika maloljetnika, a po potrebi i
strune osobe centra za socijalnu skrb, osim ako je maloljetnik prije punoljetnosti stekao
potpunu ili ogranienu poslovnu sposobnost na neki od zakonom doputenih naina.
(4) Inspektor rada koji prikuplja osobne te druge podatke i obavijesti nije o tome duan
obavijestiti osobe na koje se ti podaci odnose ako bi to onemoguilo ili nerazmjerno otealo
njihovo prikupljanje u svrhu provoenja inspekcijskog nadzora.
(5) Tijela, ustanove i drugi subjekti koji na temelju zakona i u okviru svojih djelatnosti
raspolau podacima i obavijestima duni su na zahtjev inspektora rada dostaviti traene osobne
te druge podatke i obavijesti koje su nune za provoenje inspekcijskog nadzora te obavljanje
drugih poslova iz nadlenosti Inspektorata rada.
(6) Osobne te druge podatke i obavijesti inspektor rada moe prikupljati u slubenim
prostorima, na radnom mjestu osobe, a uz prethodni pristanak osobe i u njezinu domu.
lanak 26.
(1) Inspektor rada ne smije u neslubene svrhe koristiti informacije, podatke ili saznanja koja
ima ili su mu dostupna prilikom obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, niti smije koristiti i

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

davati obavijesti, podatke ili saznanja za ostvarivanje bilo kakve imovinske ili druge koristi za
sebe ili za drugu osobu.
(2) Inspektor rada duan je u obavljanju inspekcijskih poslova uvati identitet podnositelja
predstavke, osim kada je zbog potrebe voenja postupka identitet podnositelja predstavke bitan,
a podnositelj je dao pisani pristanak da se njegov identitet ne uva.
(3) Ravnatelj, inspektor rada te svi drugi slubenici i namjetenici Inspektorata rada duni su
kao inspekcijsku tajnu, odnosno kao drugu odgovarajuu vrstu tajne, uvati sve osobne i druge
povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dunosti u skladu s propisima kojima se
ureuje tajnost podataka.
(4) Osobe iz stavka 3. ovoga lanka dune su uvati tajnost i povjerljivost podataka i nakon
prestanka rada u Inspektoratu rada.
(5) Inspektorat rada duan je kao inspekcijsku tajnu uvati svu dokumentaciju (zabiljeku,
zapisnik, nacrt rjeenja, rjeenje, zakljuak, optuni prijedlog, uputu za rad, izjavu stranke,
predstavku, pritubu) te sve druge podatke i dokaze utvrene, odnosno nastale u vezi s
inspekcijskim postupkom.
(6) Dokumentaciju i podatke iz stavka 5. ovoga lanka, prikupljene ili utvrene u inspekcijskom
nadzoru, te identitet podnositelja predstavke u skladu sa stavkom 2. ovoga lanka, Inspektorat
rada moe dati samo sudovima, tijelima dravne uprave i drugim dravnim tijelima, na njihov
obrazloeni pisani zahtjev u postupcima iz njihove nadlenosti.
lanak 27.
(1) Inspektor rada pokree postupak po slubenoj dunosti, a iznimno na zahtjev stranke, kada
je to propisano zakonom.
(2) Kada inspektor rada povodom zaprimljene predstavke obavi inspekcijski nadzor,
podnositelja e u pisanom obliku obavijestiti o utvrenom stanju i poduzetim mjerama.
(3) Ako prema sadraju zaprimljene predstavke inspektor rada nije ovlaten obavljati nadzor,
odnosno poduzimati mjere, o tome e pisano obavijestiti podnositelja.
lanak 28.
(1) Ako poslodavac inspektoru rada, radi obavljanja inspekcijskog nadzora, onemogui ulazak u
stan, odnosno prostor u kojemu obavlja djelatnost ili postoji sumnja da u njemu obavlja
djelatnost te postoje osnove sumnje da postupa protivno propisima u nadlenosti inspektora
rada, inspektor e od nadlenoga suda zatraiti izdavanje pisanog naloga za pretragu tog stana
ili prostora po urnom postupku.
(2) Nadleni sud e o zahtjevu iz stavka 1. ovoga lanka rijeiti u roku od jednog dana od
primitka tog zahtjeva.
lanak 29.
(1) Inspektor rada tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora moe poslodavcu na njegov
zahtjev, a neposredno vezano uz predmet inspekcijskog nadzora, dati savjet o nainu
najuinkovitije primjene pojedinih odredbi propisa iju provedbu nadzire.
(2) O sadraju zahtjeva i danom savjetu inspektor e sastaviti slubenu zabiljeku.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

(3) U sluaju nejasnoa i dvojbi glede primjene propisa iju primjenu nadzire, radi poduzimanja
propisanih mjera ili davanja savjeta iz stavka 1. ovoga lanka, Inspektorat rada moe od
strunog nositelja pripreme propisa zatraiti struno miljenje, odnosno pojanjenje primjene
pojedinih odredbi propisa.
lanak 30.
(1) Poslodavac koji podlijee inspekcijskom nadzoru duan je inspektoru rada omoguiti
obavljanje toga nadzora i osigurati mu uvjete za neometan rad.
(2) Smatra se da poslodavac nije omoguio obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga lanka i kada
u roku odreenom u zapisniku inspektora rada ne osigura uvid u traenu poslovnu
dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrivanje injeninog stanja u zapoetu nadzoru,
ili se u roku odreenom u pozivu za sasluanje tom pozivu ne odazove, ili ne izvri radnju iz
lanka 33. stavka 6. ovoga Zakona.
(3) Poslodavac je duan na traenje inspektora rada privremeno obustaviti poslovanje
nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora ako inspektor rada ne bi mogao na drugi
nain obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi injenino stanje.
(4) Zahtjev za privremenu obustavu poslovanja nadziranog poslodavca i trajanje obustave
inspektor rada duan je naznaiti u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru.
lanak 31.
(1) Osoba iz lanka 7. stavka 1. ovoga Zakona obvezna je predstavniku poslodavca ili osobi
zateenoj na mjestu nadzora, prije poetka inspekcijskog nadzora, predoiti svoju slubenu
iskaznicu i znaku kojima dokazuje slubeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(2) O poetku obavljanja nadzora inspektor rada moe obavijestiti odgovornu osobu
poslodavca, ako je dostupna, osim ako smatra da bi obavjetavanje umanjilo uinkovitost
nadzora.
lanak 32.
(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor rada duan je sastaviti zapisnik.
(2) Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru sastavlja se po odredbama Zakona o opem
upravnom postupku.
(3) Jedan primjerak zapisnika obvezno se uruuje poslodavcu ili ovlatenom predstavniku
poslodavca kod kojeg je obavljen inspekcijski nadzor ili zateenom radniku poslodavca.
(4) Jedan primjerak zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru povodom ozljede na radu
obvezno se uruuje ozlijeenoj osobi ili njezinu ovlatenom zastupniku, a u sluaju smrtne
ozljede, lanu njezine obitelji ako to u pisanom obliku zatrai.
lanak 33.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor rada ovlaten je fotografirati ili snimiti osobe,
odnosno pregledati, fotografirati ili snimiti zgrade, objekte, poslovne prostorije i prostore, luke,
privremena radilita, izvoenje radova, objekte namijenjene za rad s pripadajuim prostorima,
prostorijama i instalacijama, stambene prostorije i prostore u kuanstvima ili stambene zgrade u
kojima se obavlja djelatnost, odnosno rad, proizvode, ureaje, opremu, sredstva rada, vozila,
poslovne knjige, registre, evidencije, ureaje, videozapise odnosno audiozapise, dokumente,

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

ugovore, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koja omoguuje uvid u postupanje


poslodavca u pogledu primjene propisa iz lanka 3. ovoga Zakona.
(2) Pod poslovnim prostorijama i prostorima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i stambene
prostorije prijavljene kao poslovni prostor i druge prostorije, prijevozna sredstva i slino, u
kojima poslodavac obavlja djelatnost, odnosno rad.
(3) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor rada ovlaten je zatraiti i pregledati javnu
ispravu na temelju koje se moe provjeriti i utvrditi identitet osobe (osobna iskaznica,
putovnica i slino), a osoba koja podlijee nadzoru ili osoba zateena na mjestu nadzora, na
njegov zahtjev duna mu je takvu ispravu predoiti.
(4) Poslodavac je duan na pisano traenje inspektora rada, u roku primjerenom izvrenju
obveze, pripremiti i dostaviti tone i potpune podatke, obavijesti i materijale koji su mu
potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora.
(5) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor moe uzimati izjave od zateenih
fizikih osoba koje su na njegovo traenje, u skladu s propisima o upravnom, prekrajnom,
odnosno kaznenom postupku, dune dati izjave s tonim podacima i pojedinostima vanima za
utvrivanje injenica u zapoetom nadzoru.
(6) Inspektor rada moe od poslodavca i nakon obavljenog inspekcijskog nadzora zatraiti
izvrenje pojedine radnje i odrediti rok za izvrenje te radnje.
lanak 34.
(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor rada moe, do donoenja pravomone odluke
o prekraju, odnosno pravomone presude o poinjenom kaznenom djelu, privremeno oduzeti
dokumentaciju i predmete koji u prekrajnom ili kaznenom postupku mogu posluiti kao
dokaz, a poslodavac je duan na zahtjev inspektora predati zatraenu dokumentaciju i
predmete.
(2) O privremeno oduzetoj dokumentaciji i predmetima iz stavka 1. ovoga lanka inspektor rada
duan je izdati potvrdu.
lanak 35.
Ako inspektor rada tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora uoi nezakonitosti, a nije ovlaten
postupati, ve je nadleno postupati drugo tijelo, izvijestit e o tome to nadleno tijelo.
lanak 36.
(1) Ako je ovim ili drugim zakonom predvieno da se u sluaju utvrene nezakonitosti izrie,
odnosno odreuje odgovarajua upravna mjera ili nalae kakva radnja, inspektor rada duan je
izrei, odnosno odrediti takvu mjeru ili naloiti takvu radnju.
(2) Ako ovim ili drugim zakonom nije drukije propisano, inspektor rada e upravnu mjeru iz
stavka 1. ovoga lanka donijeti bez odgaanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana
zavretka nadzora s utvrenim injenicama odlunim za donoenje te mjere, ali nedonoenje
mjere do toga roka ne iskljuuje obvezu njezina donoenja.
(3) Ministar naputkom propisuje nain peaenja, kada se upravna mjera donesena na temelju
ovoga Zakona ili drugih zakona izvrava peaenjem.
lanak 37.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

Inspektor rada e kontrolu izvrenja rjeenja obaviti neposredno po izvrnosti rjeenja, a


najkasnije u roku od osam dana od dana izvrnosti.
lanak 38.
Inspektor rada ima pravo poslodavcu rjeenjem narediti otklanjanje utvrene povrede propisa o
radnim odnosima, osim ako se radi o pravu koje radnik moe ostvariti pred sudom.
lanak 39.
Protiv rjeenja o prigovoru iz lanka 17. stavka 4. ovoga Zakona te rjeenja inspektora rada iz
lanka 36. stavka 1. ovoga Zakona i rjeenja iz lanka 38. ovoga Zakona moe se izjaviti alba.
lanak 40.
(1) albu protiv rjeenja iz lanka 39. ovoga Zakona rjeava Povjerenstvo za albe Inspektorata
rada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za albe).
(2) Povjerenstvo za albe ine tri lana i tri zamjenika koje na prijedlog ravnatelja, iz reda
slubenika iz lanka 11. ovoga Zakona, imenuje ministar.
(3) Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Povjerenstva za albe moe biti dravni
slubenik koja ima zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij prava, s
najmanje etiri godine radnog iskustva na poslovima inspektora rada i poloen dravni struni
ispit za inspektora rada.
(4) lan, odnosno zamjenik lana Povjerenstva za albe moe biti dravni slubenik koji nema
zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij prava, ako ispunjava druge uvjete iz
stavka 3. ovoga lanka.
(5) Povjerenstvo donosi poslovnik o radu.
lanak 41.
Na postupak inspektora rada koji nije ureen ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o
opem upravnom postupku i drugih posebnih zakona iju provedbu nadziru.
lanak 42.
(1) Ako inspektor rada inspekcijskim nadzorom utvrdi da je povredom propisa poinjen prekraj
za koji prema prekrajnom, odnosno drugom propisu moe usmeno izrei i naplatiti novanu
kaznu na mjestu poinjenja prekraja, izrei e tu kaznu i naplatiti je od poinitelja prekraja.
(2) Ako inspektor rada inspekcijskim nadzorom utvrdi da je povredom propisa poinjen prekraj
za koji je prema prekrajnom propisu duan izdati obavezni prekrajni nalog, bez odgaanja e,
a najkasnije u roku od osam dana od dana zavretka nadzora s utvrenim injenicama odlunim
za poduzimanje mjera, poinitelju prekraja izdati takav nalog, ali ako taj nalog ne izda u
navedenom roku, ne iskljuuje se obveza njegova izdavanja.
(3) Ako inspektor rada inspekcijskim nadzorom utvrdi da je povredom propisa poinjen prekraj
za koji prema prekrajnom, odnosno drugom propisu ne moe izrei i naplatiti novanu kaznu
na mjestu poinjenja prekraja, niti je duan izdati obavezni prekrajni nalog, ali bi prema
prekrajnom propisu mogao izdati prekrajni nalog, moe ga izdati odmah, a najkasnije u roku

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

od osam dana od dana zavretka nadzora s utvrenim injenicama odlunim za poduzimanje


mjera.
(4) Ako inspektor rada inspekcijskim nadzorom utvrdi postojanje osnovane sumnje da je
povredom propisa poinjen prekraj za koji prema prekrajnom, odnosno drugom propisu ne
moe izrei i naplatiti novanu kaznu na mjestu poinjenja prekraja, niti je duan izdati
obavezni prekrajni nalog ili nije izdao prekrajni nalog u roku iz stavka 3. ovoga lanka, iako
ga je mogao izdati, najkasnije u roku od petnaest dana od dana zavretka nadzora s utvrenim
injenicama odlunim za poduzimanje mjera, podnijet e optuni prijedlog za pokretanje
prekrajnog postupka, ali ako taj optuni prijedlog ne podnese do toga roka, ne iskljuuje se
obveza njegova podnoenja.
(5) Ako inspektor rada inspekcijskim nadzorom utvrdi postojanje osnovane sumnje da je
povredom propisa poinjeno kazneno djelo, najkasnije u roku od petnaest dana od dana
zavretka nadzora s utvrenim injenicama odlunim za poduzimanje mjera, podnijet e prijavu
za pokretanje postupka zbog kaznenog djela, ali ako tu prijavu ne podnese do tog roka, ne
iskljuuje se obveza njezina podnoenja.
(6) Sud kojemu je podnesen optuni prijedlog, odnosno dravno odvjetnitvo kojem je
podnesena prijava iz stavka 4., odnosno stavka 5. ovoga lanka, obvezni su o ishodu postupka
obavijestiti podnositelja.
(7) Osim za prekraje za koje se prema posebnom zakonu kojim se ureuje prekrajni postupak
propisuju uvjeti za voenje urnog postupka, inspektor rada e nadlenom prekrajnom sudu
voenje urnog postupka predlagati i u predmetima zabrane obavljanja djelatnosti,
neprijavljivanja radnika na obvezno mirovinsko ili obvezno zdravstveno osiguranje s prvim
danom poetka rada ili neprijavljivanja radnika tim osiguranjima na odgovarajue radno
vrijeme, nezakonitog rada stranaca te onemoguivanja obavljanja inspekcijskog nadzora.
lanak 43.
(1) Ministarstvo je duno osobama iz lanka 7. stavka 1. ovoga Zakona pruiti zatitu na
poslovima koje obavljaju.
(2) Za sluaj voenja kaznenog postupka protiv osoba iz lanka 7. stavka 1. ovoga Zakona, koje
pokree privatni tuitelj u vezi s obavljanjem redovitih poslova i radnih zadataka u okviru
djelokruga Inspektorata rada, ministar moe na prijedlog ravnatelja odluiti da trokove tog
postupka, ukljuujui i zastupanje, snosi Ministarstvo.
(3) Trokovi iz stavka 2. ovoga lanka predujmljuju se iz sredstava Ministarstva, a naplauju
poslije od osoba koje su ih dune naknaditi prema odredbama Zakona o kaznenom postupku
kojima se ureuju trokovi postupka.
lanak 44.
Na prijedlog ravnatelja ministar godinjim programom rada utvruje najmanji broj, strukturu i
prioritete obavljanja inspekcijskih nadzora nad primjenom propisa iz djelokruga Inspektorata
rada te zajednike poslove koje e obavljati i inspektori rada za podruje radnih odnosa i
inspektori rada za podruje zatite na radu.
lanak 45.
(1) O obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektor rada vodi
elektroniki oevidnik.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

(2) Neaurno i netono voenje podataka u elektronikom oevidniku predstavlja teku povredu
slubene dunosti.
(3) Ministar pravilnikom propisuje sadraj, oblik i nain voenja elektronikog oevidnika iz
stavka 1. ovoga lanka.
lanak 46.
(1) Radi ujednaenog i pravilnog postupanja u obavljanju inspekcijskih nadzora i uinkovitog
djelovanja ministar moe na prijedlog ravnatelja donositi upute i objanjenja o nainu
obavljanja inspekcijskih nadzora te drugim pitanjima od znaaja za ujednaeno pravilno i
uinkovito djelovanje.
(2) Upute iz stavka 1. ovoga lanka obvezujue su za sve inspektore rada.
(3) Radi to uinkovitijeg obavljanja poslova, osim programa izobrazbe koji se provode u
skladu s propisima o dravnim slubenicima, po potrebi se provode i posebni specijalistiki
programi za inspektore rada koje organizira Inspektorat rada i Ministarstvo.
(4) Na temelju sporazuma ministra i elnika drugog tijela, inspektora rada moe se uputiti na
izobrazbu ili usavravanje u drugo dravno tijelo ili ustanovu u Republici Hrvatskoj ili u
inozemstvu.
lanak 47.
Inspektorat rada provodi unutarnji nadzor nad zakonitou postupanja inspektora rada i pravilne
primjene propisa, radi otklanjanja utvrenih nepravilnosti i ujednaavanja prakse rada te radi
otkrivanja, utvrivanja i sprjeavanja krenja zakonitosti rada, pravila slube, odnosno etikog
kodeksa.
lanak 48.
Na prava, obveze i odgovornosti inspektora rada koji nisu propisani ovim Zakonom primjenjuju
se propisi kojima se ureuju prava, obveze i odgovornosti zaposlenih u dravnim slubama.
lanak 49.
(1) Za znaajni doprinos suradnji s Inspektoratom rada i razvijanju partnerstva u otkrivanju i
sprjeavanju protupravnog postupanja, tijelima dravne uprave, javnim slubama, udrugama,
odnosno gospodarskim i drugim subjektima, mogu se dodijeliti zahvalnice.
(2) Odluku o dodjeli zahvalnice iz stavka 1. ovoga lanka donosi ministar na prijedlog
ravnatelja.

4. PREKRAJNE ODREDBE
lanak 50.
(1) Novanom kaznom od 120.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit e se za prekraj poslodavac
pravna osoba ako:
1) inspektoru rada ne omogui obavljanje inspekcijskog nadzora ili mu ne osigura uvjete za
neometan rad ili na njegovo traenje privremeno ne obustavi poslovanje nadziranog objekta za
vrijeme inspekcijskog nadzora u sluaju kada inspektor ne moe na drugi nain obaviti
inspekcijski nadzor ili utvrditi injenino stanje (lanak 30. stavci 1., 2. i 3.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

2) na pisano traenje inspektora rada, u odreenom roku ne pripremi ili ne dostavi tone i
potpune podatke, obavijesti i materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog
nadzora, ili ako dostavi netone ili nepotpune podatke, obavijesti ili materijale, ili ako i nakon
obavljenog inspekcijskog nadzora ne izvri zatraene radnje ili ih ne izvri u odreenom roku
(lanak 33. stavci 4. i 6.)
3) na zahtjev inspektora rada, do donoenja pravomone odluke o prekraju, odnosno
pravomone presude o poinjenom kaznenom djelu, ne preda zatraenu dokumentaciju ili
predmete koji u prekrajnom ili kaznenom postupku mogu posluiti kao dokaz (lanak 34.
stavak 1.)
4) ne izvri izvrno rjeenje inspektora rada doneseno na temelju ovoga ili drugoga zakona
(lanci 36. i 38.).
(2) Za prekraj iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se poslodavac fizika osoba i odgovorna
osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna.
lanak 51.
Novanom kaznom od 3000,00 do 4500,00 kuna kaznit e se za prekraj fizika osoba koja
podlijee nadzoru ili fizika osoba zateena na mjestu nadzora ako na traenje inspektora rada
ne predoi na uvid javnu ispravu na temelju koje se moe provjeriti i utvrditi njezin identitet
(lanak 33. stavak 3.).
lanak 52.
Novanom kaznom od 3000,00 do 4500,00 kuna kaznit e se za prekraj zateena fizika osoba
koja na traenje inspektora rada neopravdano odbije dati izjavu s podacima i pojedinostima
vanim za utvrivanje injenica u zapoetom nadzoru ili ako u toj izjavi iznese netone podatke
i pojedinosti (lanak 33. stavak 5.).

5. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lanak 53.
(1) Postupci zapoeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prema odredbama Zakona o
Dravnom inspektoratu (Narodne novine, br. 116/08., 123/08. i 49/11.) dovrit e se prema
odredbama toga Zakona.
(2) O albama protiv rjeenja inspektora rada i rjeenja o prigovoru iz lanka 17. stavka 4.
ovoga Zakona o kojima do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nije rijeilo Povjerenstvo za
albe Dravnog inspektorata rijeit e Povjerenstvo za albe Inspektorata rada.
lanak 54.
Inspektori rada koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zateeni u obavljanju poslova iz
lanka 3. ovoga Zakona nastavljaju obavljanje tih poslova i u sluaju da ne ispunjavaju uvjete
propisane lankom 11. ovoga Zakona glede vrste i stupnja obrazovanja i vozakog ispita, ako
su te poslove obavljali najmanje dvije godine prije stupanja na snagu ovoga Zakona.
lanak 55.
Ministar e donijeti pravilnike iz lanka 7. stavka 4., lanka 21. stavka 2. i lanka 45. stavka 3.
ovoga Zakona te naputak iz lanka 36. stavka 3. ovoga Zakona, u roku od tri mjeseca od dana

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]

19 12.02.2014 Zakon o Inspektoratu rada

stupanja na snagu ovoga Zakona.


lanak 56.
(1) Do stupanja na snagu pravilnika iz lanka 55. ovoga Zakona, u dijelu u kojem se odnose na
inspektore rada i u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, na
odgovarajui se nain primjenjuju:
1) Pravilnik o nainu voenja oevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim
mjerama inspektora Dravnog inspektorata (Narodne novine, br. 134/09. i 68/13.)
2) Pravilnik o obrascu slubene iskaznice i izgledu znaka gospodarskog inspektora, rudarskog i
elektroenergetskog inspektora, te inspektora rada i posuda pod tlakom (Narodne novine, br.
105/99.)
3) Naputak o nainu peaenja kada se rjeenje inspektora Dravnog inspektorata izvrava
peaenjem (Narodne novine, br. 134/09.).
(2) Do stupanja na snagu Naputka o podacima koji sadri izvjee povodom dogaaja koji je
prouzroio smrt ili skupnu ozljedu radnika, koji se donosi na temelju posebnog propisa o zatiti
na radu, u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, na odgovarajui se
nain primjenjuje Naputak o podacima koji sadri izvjee povodom dogaaja koji je
prouzroio smrt ili skupnu ozljedu radnika (Narodne novine, br. 86/12.).
(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz lanka 21. stavka 2. ovoga Zakona te preuzimanja novih
slubenih iskaznica i znaki u skladu s tim pravilnikom, inspektori rada nastavljaju koristiti ve
zaduene slubene iskaznice i znake u skladu s Pravilnikom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga
lanka.
lanak 57.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju vaiti odredbe Zakona o Dravnom
inspektoratu (Narodne novine, br. 116/08., 123/08. i 49/11.) koje se odnose na inspekcijske
poslove u podruju rada i zatite na radu te na inspektore rada.
lanak 58.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.
Klasa: 022-03/13-01/341
Zagreb, 31. sijenja 2014.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_363.html[16.9.2014. 9:15:57]