You are on page 1of 4

(3)

E4800 PLC

GRID KURIKULUM
TOPIK
SISTEM AUTOMASI
PENGENALAN KEPADA PLC
REKABENTUK PERKAKASAN PLC
PENGATURCARAAN
APLIKASI PLC DALAM INDUSTRI
PEMILIHAN & PENYELENGGARAAN PLC
UNIT 1 :

UNIT
1
3
3
4
9
10

SISTEM AUTOMASI
1.1

(6 JAM)

Keperluan Sistem Kawalan Automasi


Di Industri

1.2

Pengkelasan Sistem Kawalan Automasi

1.3

Perbandingan Antara Automasi Tetap Dengan


Automasi Boleh Aturcara

UNIT 2 :

1.4

Jenis-Jenis Sistem Kawalan

1.5

Sistem Kawalan Numatik

1.6

Sistem Kawalan Hidraulik

1.7

Sistem Kawalan Elektrik

1.8

Perbandingan Di Antara 1.6, 1.7 dan 1.8

SISTEM AUTOMASI

(3 JAM)

2.1

Mentakrifkan Istilah Sistem Kawalan

2.2

Mentakrifkan Masukan Rujukan

2.3

Mentakrifkan Angkubah Terkawal

2.4

Mentakrifkan Gangguan

2.5

Mentakrifkan Elemen Suapbalik

2.6

Menerangkan Sistem Kawalan Gelung Buka

2.7

Menerangkan Sistem Kawalan Gelung Tutup

2.8

Menerangkan Sistem Kawalan Berkomputer

2.9

Membandingkan Sistem Gelung Buka Dengan


Sistem Gelung Tutup.

UNIT 3 :

UNIT 3 :

UNIT 4 :

UNIT 5 :

PENGENALAN KEPADA PLC


3.1

Definisi Terminologi PLC

3.2

Latarbelakang PLC

3.3

Fungsi dan Jenis Binaan PLC

3.4

Kelebihan PLC

REKABENTUK PERKAKASAN PLC


3.5

Unit Pemprosesan Pusat (CPU)

3.6

Unit Ingatan

3.7

Unit Paparan dan Penunjuk

3.8

Unit Input/Output

3.9

Unit Housing

3.10

Unit Pengaturcaraan

3.11

Unit Storan Sekunder

3.12

Unit VDU

3.13

Unit Bekalan Kuasa

3.14

Unit Pencetak

PENGATURCARAAN
4.1

Bahasa-Bahasa Pengaturcaraan

4.2

Asas Rajah Tangga

4.3

Istilah-Istilah Asas

4.4

Kod Mnemonik

PENGATURCARAAN
5.1

Suruhan LOAD

5.2

Suruhan LOAD NOT

5.3

Suruhan AND

5.4

Suruhan AND NOT

5.5

Suruhan OR

(3 JAM)

(6 JAM)

(4 JAM)

(4 JAM)

UNIT 6 :

5.6

Suruhan OR NOT

5.7

Suruhan OUTPUT

5.8

Suruhan END

5.9

Suruhan BLOK LOGIK OR

5.10

Suruhan BLOK LOGIK AND

5.11

OR LOAD dan AND LOAD

PENGATURCARAAN
6.1

Suruhan NO OPERATION

6.2

Suruhan END

6.3

Suruhan INTERLOCK dan INTERLOCK

(4 JAM)

CLEAR
6.4

Suruhan JUMP dan JUMP END

6.5

Suruhan KEEP

6.6

Suruhan SET dan RESET

6.7

Suruhan DIFFERENTIATE UP dan


DIFFERENTIATE DOWN

UNIT 7 :

UNIT 8 :

PENGATURCARAAN
7.1

Pemasa

7.2

Pembilang

7.3

Penggunaan Arahan Pemasa dan Pembilang

PENGATURCARAAN
8.1

High Speed Timer

8.2

Shift Register

8.3

Move

8.4

Set Carry

8.5

Clear Carry

8.6

Add

8.7

Substract

(2 JAM)

(4 JAM)

8.8
UNIT 9 :

UNIT 10 :

Compare

APLIKASI PLC DI DALAM INDUSTRI

(18 JAM)

9.1

Kawalan Motor Penghantar (Motor Conveyor)

9.2

Pemilihan Bahan (Part Sorting)

9.3

Kawalan Pekej (Packing Line Control)

9.4

Kawalan Lampu Trafik

9.5

Pengisian dan Pengeluaran

PEMILIHAN & PENYELENGGARAAN PLC

(6 JAM)

10.1

Kapasiti Input/Output

10.2

Jenis Input/Output

10.3

Saiz Ingatan

10.4

Jenis Bahasa Pengaturcaraan

10.5

Perkembangan Sistem Masa Depan

10.6

Sokongan dan Backup

10.7

Kerosakan Peralatan Input/Output (sensor and actuator)

10.8

Kerosakan Pendawaian

10.9

Kerosakan Sambungan Komunikasi

10.10 Gangguan Bekalan Kuasa (noise or break in supply)


10.11 Kerosakan Dalaman PLC
10.12 Pertimbangan Terhadap Pemasangan dan Pendawaian
10.13 Teknik Mengatasi Masalah Grounding
10.14 Kaedah Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance)