You are on page 1of 3

Upravljako raunovodstvo

2014
NOVANI PRORAUN

Primjer 1.
Poduzee A d.d. iskazalo je 31. 12. 2009. sljedeu bilancu:
IMOVINA
Zemljite
Oprema i zgrade
Ispravak vrijednosti
Sirovine i materijal
Gotovi proizvodi
Potraivanja od kupaca
iro raun

200 000
2 200 000
(690 000)
109 000
64 600
400 000
30 000

Ukupno imovina

2 313 600
KAPITAL I OBVEZE

Dionice po nominalnoj vrijednosti


Zadrani dobici
Obveze za poreze
Dobavljai

350 000
1 763 600
50 000
150 000

Ukupno kapital i obveze

2 313 600

Novani primici i izdaci za 2010. procjenjuju se na bazi informacija iz godinjeg


poslovnog plana (master plana). Na temelju plana ukupnog prihoda i plana trokova
procijenjeni su slijedei primici i izdaci za subjekt A d.d. po kvartalima u 2010. a iznose:
KVARTAL
POZICIJA
Novani primici od naplate
potraiv.

II

III

IV

913 700

984 600

976 500

918 400

314 360
557 520
50 000
184 000
-

283 700
432 080
46 986
156 000
-

227 880
409 680
46 986
151 000
-

213 800
400 720
46 986
149 000
35 080

Novani izdaci:
za direktan materijal
za plae zaposlenima
za porez na dobit
za druge trokove
za nabavu opreme

Upravljako raunovodstvo

2014

Ovi kvartalni podaci zasnivaju se na proraunima operativnog plana (proraun prodaje,


proraun proizvodnje, proraun nabave direktnog materijala i drugih prorauna
ukljuujui i proraunski izvjetaj o dobiti).
U pripremi novanog prorauna menadment poduzea A d.d. odluio je na iro raunu
imati minimalno 35 000 kn na kraju svakog kvartala. Menadment poduzea A d.d.
zaduivat e se ili plasirati novac uz kamate od 12%. Takoer, menadment se nee
zaduivati, ukoliko nije neophodno, a dugove e otplaivati to je prije mogue. Kamate
se planiraju obraunavati i isplaivati na onaj dio glavnice koji se otplauje. Poduzee e
se zaduivati na poetku razdoblja a isplata dijela glavnice i kamata planira se na kraju
razdoblja.
Raunovodstvo poduzea A d.d. treba pripremiti novani proraun za 2010.
godinu.
Primjer 2.
Raunovodstvo poduzea B objavilo je sljedee podatke u 2009. godini:
Mjesec

Dobavljai
(bez diskonta)

Sijeanj
Veljaa
Oujak
Travanj

42 000
48 000
36 000
54 000

Prihodi od prodaje

72 000
66 000
60 000
78 000

Prema dosadanjim informacijama iz raunovodstvene evidencije uobiajena je naplata


potraivanja: 70% u mjesecu kada je izvrena prodaja, 20% u sljedeem mjesecu nakon
mjeseca prodaje i 9% u drugom mjesecu nakon mjeseca prodaje. Ostatak, odnosno saldo
kupaca (1%) obino ostaje nenaplaen.
Kod plaanja obveza dobavljaima poduzee B uzima sve pogodnosti kao to su 2%
diskonta ako se izvri plaanje do 10-og u sljedeem mjesecu. Obveze prema
dobavljaima planirane su za svibanj u iznosu 60 000 kn (prije diskonta), istovremeno
se za svibanj oekuje prihod od 66 000 kn. Novani izdaci za podmirivanje trokova za
svibanj oekuju se u iznosu 14 400 kn. Saldo na iroraunu 01. 05. 2009. bio je 20 000
kn.
Raunovodstvo treba izraunati i iskazati sljedee informacije:
1) oekivane naplate potraivanja za svibanj,
2) oekivane novane izdatke za svibanj, i
3) oekivani novani saldo za 31. 05. 2009.

Upravljako raunovodstvo

2014

Primjer 3.
Poduzee C d.d. zapoelo je svoju poslovnu aktivnost u listopadu s novcem na
iroraunu u iznosu 10 000 kn. Menadment ovog poduzea oekuje naplatu
potraivanja za listopad u iznosu 90 000 kn te u studenom u iznosu od 122 000 kn.
Planirana je naplata za studeni u mjenicama 40 000 kn. Planirani novani izdaci za
nabavu zaliha iznose za listopad 102 000 kn, a za studeni 121 000 kn, a izdaci za
podmirivanje operativnih trokova iznose 30 000 kn svaki mjesec.
Menadment poduzea C d.d. zahtijeva minimalni novani saldo od 7 500 kn na
novanom raunu. Na kraju bilo kojeg mjeseca kada saldo novanog rauna pada ispod
7 500 kn menadment automatski uzima kredit tako da je stanje na kraju mjeseca
najmanje 7 500 kn. Tako C d.d. uzima kredite to je mogue manje te ih otplauje to je
mogue bre uz mjesenu kamatu 1,5% na cijelu neotplaenu glavnicu. Prva otplata je na
kraju sljedeeg mjeseca u odnosu kada je uzet kredit.
Raunovodstvo C d.d. treba pripremiti novani proraun za listopad i
studeni.
Takoer, treba izraunati iznos koji C d.d. duguje banci 30. 11.