You are on page 1of 5

MEHANIKA I

STATIKA

TE@I[TE
Beograd, 2010. god.
TE@I[TE
YADATAK 3

Текст задатка:
 Дат је обртни ваљак
ваљак, чија је висина Н,
Н а полупречник
базиса r. Применом Гулдинових теорема срачунати:
а)) површину
р у ваљка и
б) запремину ваљка.
TE@I[TE
YADATAK 3
а)

 Површина датог ваљка настаје када се линија састављена од дужи


L1  r , L2  H и L3  r (слика а), обрће око у осе за угао 2 .
 Укупна дужина линије L  L1  L2  L3  r  H  r  2  r  H ,
координате тежишта појединих дужи су: x1  r 2, x2  r и x3  r 2 .
 Координата xC тежишта је:
L1  x1  L2  x2  L3  x3 r  r 2  H  r  r  r 2 r 2  r  H
xC   
L 2r  H 2r  H
TE@I[TE
YADATAK 3
а)

 Према Првој Гулдиновој теореми, површина која нacтaje обртањем


линије
ј биће:
б ћ

r 2  r H
A  2    xC  L  2     2  r  H   2   r  r  H 
2r  H
TE@I[TE
YADATAK 3
б)

 Запремина датог ваљка настаје када се правоугаоник димензија


r  H (слика б) обрће око у осе за угао 2 .
 Површина правоугаоника је A  r  H , а координата тежишта
xC  r 2.
 Према Другој Гулдиновој теореми
теореми, запремина ваљка биће:
V  2    xC  A  2    r 2  r  H    r 2  H