You are on page 1of 5

MEHANIKA I

STATIKA

TE@I[TE
Beograd, 2010. god.
TE@I[TE
YADATAK 4

Текст задатка:
 За обртни конус висине Н и полупречник базиса r
применом Гулдинових теорема одредити:
а)) површину
р уи
б) запремину.
TE@I[TE
YADATAK 4
а)

 Површина обртног конуса настаје обртањем линије линије. која је


састављена од две дужи дужина L1  r и L2  r 2  H 2 , око у осе за
угао 2 (слика а).
 Дужина
Д дужи L2 јесте
ј хипотенуза правоуглог троугла чије ј су катете
r и Н. Координате тежишта дужи су x1  r 2 и x2  r 2 .


xC тежишта је:

 Координата
рд ј
L1  x1  L2  x2 r  r 2  r  H  r 2
2 2 r 2  r  r 2
 H 2

xC   
L1  L2 r  r H
2 2
r  r 2  H2
TE@I[TE
YADATAK 4
а)

 Према Првој Гулдиновој теореми, површина конуса биће:


r 2  r  r 2  H2  r 
A  2    xC  L  2   
r  r H
2 2   
r 2  H2    r  r  r 2  H2 
TE@I[TE
YADATAK 4
б)

 3апремина конуса настаје када се површина правоуглог троугла


чије су катете r и Н обрне око у осе за угао 2 (слика б).
 Координата xC тежишта површине троугла је r 3, а његова
површина је A  r  H 2 .
 Применом Друге Гулдинове теореме, добија се запремина конуса:
r r H  r 2 H
V  2    xC  A  2     
3 2 3