You are on page 1of 4

MEHANIKA I

STATIKA

TE@I[TE
Beograd, 2010. god.
TE@I[TE
YADATAK 7

Текст задатка:
 Одредити положај тежишта хомогеног тела које се
састоји од полулопте, ваљка и конуса, како је приказано
на слици. Висине ваљка и конуса
у су у јједнaке, Н = 8 ст, а
полупречник лопте, базиса ваљка и конуса је r = 4 ст.
TE@I[TE
YADATAK 7
 Ово сложено тело раставиће се на позната
тела, тј. на полулопту с тежиштем С1, ваљак с
тежиштем С2 и конус с тежишем С3.
 Пошто тело има осу симетрије, оса z
поклапаће се с њом,, а координатни
рд почетак с
тежиштем С2 ваљка. Координате х и у појединих
тежишта једнаке су нули.
 Координате
К z појединих
ј тежишта јесу:
ј
z1   H 2  3  r 8    H  3  r 4  2, z2  0
и z3  H 2  H 4  3  H 4
 Запремине појединих тела су: V1  2  r 3   3,
V2  2  r 2    H и V3  r    H 3 .
2

 Укупна запремина датог тела је:

V  V1  V2  V2  2  r 3   3  2  r 2    H  r 2    H 3  r 2     2  r  4  H  3
TE@I[TE
YADATAK 7

 Положај тежишта (координата zc) одређује се једначином:


H  3  r 4 2  r 3  r 2   H 3  H
V z    r   H  0 
2

zC 
 i i
 2 3 3 4 
V r   2  r  4  H  3
2

3  H 2 4  r  H  3  r 2 4 3  82 4  4  8  3  42 4
   0,1cm
2r  4H 24  48
 Тежиште датог хомогеног тела јесте С (0; 0; 0,1).